Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Dagsorden 29. august 2012

Knud

Odense Byråd

Åben

Dagsorden


Onsdag den 29-08-2012 kl. 17:00

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden

16. Valg af revisionsfirma for regnskabsårene 2013-2016 (Lukket)

1. Anlægsmidler til velfærdsteknologi og nøglebokse i Ældre- og Handicapforvaltningen

Åbent - 2012/126156

 

Sagsresumé

I Budget 2012 er der afsat anlægsmidler til ”Velfærdsteknologi” og ”Nøglebokse”.

 

Under hovedoverskriften ”Velfærdsteknologi” ønsker Ældre- og Handicapforvaltningen at udføre projekter vedrørende:

 

 • ”Teknologi på baggrund af behovsafklaring”
 • ”Rehabilitering”
 • ”Teletolkning, telefoni, videokonference, info- og planlægningstavler”

 

”Teknologi på baggrund af behovsafklaring”

Odense Kommunes strategi for velfærdsteknologi understreger, at fremtidige projekter skal tage afsæt i kommunens egne identificerede behov. Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at afprøve og implementere teknologier, som understøtter indsatsområderne struktur i hverdagen, rengøring, forflytning og medicinhåndtering.

 

”Rehabilitering”

Mobilitet, fysiske kompetencer og rehabilitering er en vigtig del af visionen for den fremtidige kommunale service, og i den forbindelse er brugen af teknologi tænkt ind i forskellige træningsaktiviteter. Det drejer sig om virtuelle træningsportaler, intelligente senge og anden teknologi, som understøtter rehabilitering.

 

”Teletolkning, telefoni, videokonference, info- og planlægningstavler”

Både eksisterende og nye samarbejder internt i Ny Ældre- og Handicapforvaltning og eksternt fordrer nye arbejdsgange. Teletolkning, telefoni og videokonference er moden teknologi, som er let tilgængelig at implementere, og Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at anvende anlægsmidler i 2012 til udbredelse af disse arbejdsredskaber. Derudover ønsker man at afprøve og implementere nye info- og planlægningstavler i forhold til borgere og medarbejdere.

 

”Nøglebokse”

I forbindelse med budgetforliget for 2012 fik Ældre- og Handicapforvaltningen bevilget midler til anskaffelse af elektroniske låse hos de borgere, der ikke selv er i stand til at åbne døren for ældreplejens personale.

Elektroniske låse/nøgler er et væsentligt mere sikkert system, som skal erstatte de zonenøgler/nøglebokse, som anvendes i dag.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til By- og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget, at byrådet godkender, at anlægsmidlerne afsat i budget 2012 til ”Velfærdsteknologi” på 5.000.000 kr. samt ”Nøglebokse” på 2.800.000 kr. frigives, og anvendes som beskrevet.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Helle Nielsen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger.

  

Rådmand Steen Møller deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

I Budget 2012 er der afsat anlægsmidler til ”Velfærdsteknologi” og Nøglebokse”.

 

Under hovedoverskriften ”Velfærdsteknologi” ønsker Ældre- og Handicapforvaltningen at udføre projekter vedrørende:

 

 • ”Teknologi på baggrund af behovsafklaring”
 • ”Rehabilitering”
 • ”Teletolkning, telefoni, videokonference, info- og planlægningstavler”

 

Teknologi på baggrund af behovsafklaring på tværs i Ældre- og Handicapforvaltningens driftsorganisation

Odense Kommunes strategi for velfærdsteknologi understreger, at fremtidige projekter skal tage afsæt i kommunens egne identificerede behov. Således gennemførte Ældre- og Handicapforvaltningen som den første forvaltning en gennemgribende behovsafklaring af alle driftsenheder. Dette resulterede i en omfattende liste, hvoraf fire fokusområder blev prioriteret: Struktur i hverdagen, rengøring, forflytning og medicinhåndtering.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at afprøve og implementere teknologier, som understøtter indsatsområderne struktur i hverdagen, rengøring, forflytning og medicinhåndtering.

 

Rehabilitering

Mobilitet, fysiske kompetencer og rehabilitering er en vigtig del af visionen for den fremtidige kommunale service. Derfor er vi i stigende grad begyndt at tænke brugen af teknologi ind i forskellige træningsaktiviteter. Det drejer sig både om virtuelle træningsportaler, intelligente senge og anden teknologi, som understøtter rehabilitering.

 

Teletolkning, teletelefoni, videokonference, info- og planlægningstavler

Både eksisterende og nye samarbejder internt i Ny Ældre- og Handicapforvaltningen og eksternt i nye kontekster med fx OUH, FAM (Fælles Akut Modtagelse) fordrer nye arbejdsgange. Odense Kommune og Region Syddanmark er førende på den nationale scene i forhold til teletolkning og videokonference. Teknologien er kendt og delvis implementeret i Odense Kommune.

 

Der er positive erfaringer med teletolkning og videokonference i Odense Kommune. Der er ca. 7000 tolkninger årligt i Odense Kommune. Tal fra 2010 viser følgende fordeling: Ældre- og Handicapforvaltningen: 408, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen: 3874 og Børn- og Ungeforvaltningen: 2905. Teletolkning er udbredt i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og bør udbredes til øvrige forvaltninger, herunder Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

Der foreligger endvidere en offentliggjort Medicinsk teknologi Vurdering fra foråret 2012 omkring videokonference. Indsatsen indgår i It-strategien til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark 2011-2012 (It-strategiens bilag 3) og MedCom8 projektperioden 2012-13 (It-strategiens bilag 4). Flere medarbejdere og ledere i Ældre- og Handicapforvaltningen viser en stigende interesse for Skype, videokonference osv.

 

Vi ønsker, at borgerne/pårørende mv. i langt højere grad end i dag bliver aktive medspillere. Skærmløsninger, iPads mv. kan imødekomme denne udvikling. Tilsvarende kan den interne planlægning i kommunen effektiviseres ved at anvende fælles planlægningstavler med oplysninger fra eksisterende løsninger.

 

Teletolkning, teletelefoni og videokonference er moden teknologi, som er lettilgængelig at implementere, som endnu ikke er fuldt udbredt, og som vi derfor endnu ikke har opnået den fulde effekt af.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at anvende anlægsmidler i 2012 til udbredelse af teletolkning, teletelefoni og videokonference, samt til afprøvning og implementering af skærme i forhold til borgere og medarbejdere.

 

Elektronisk nøgle- og låsesystem

I forbindelse med budgetforliget for 2012 fik Ældre og Handicapforvaltningen bevilget midler til anskaffelse af elektroniske låse hos de borgere, der ikke selv er i stand til at åbne døren for ældreplejens personale. Dette gælder både de daglige besøg og ved nødkald. Ældre- og Handicapforvaltningen har i dag adgang til ca. 3000 hjem, og adgangen til disse hjem foregår enten med zonenøgler eller nøglebokse. Zonenøglerne passer til dørene hos flere hundrede borgere, og med adgang til så mange hjem kan det ikke undgås, at en nøgle en gang imellem bliver væk. I disse tilfælde omkodes låse eller de udskiftes i det område, zonenøglen dækker, hvilket ikke alene medfører en større økonomisk omkostning, det øger også utrygheden hos borgerne, og i mange situationer må der sættes vagthold ind i områderne. Der medgår endvidere en del administrationstid til forvaltning af nøglerne.

 

Elektroniske låse/nøgler er et væsentlig mere sikkert system, hvor medarbejdernes smartphone/PDA anvendes til åbning af låsen. "Nøgler" tildeles elektronisk, og låsen aktiveres direkte ved medarbejderens ankomst til døren. Der anvendes i dag så høje sikkerhedskrav, at elektroniske nøgler ikke kan misbruges. De mekaniske dele kan sættes på borgerens dør og kan påsættes uden at efterlade mærker. Der er således ikke udgifter til retablering efterfølgende, som vi kender det fra nøglebokse. Låsen skiftes ikke, og borgeren og pårørende kan fortsat anvende deres egne nøgler. De elektroniske låseenheder kan flyttes fra dør til dør, og de kræver ikke tilslutning til strømnettet. Der kan tildeles elektroniske nøgler akut til fx Falck, læge mv. En fysisk nøgle kan være borte et stykke tid, inden det opdages. Hvis PDA'er bliver tabt, opdages det med det samme, og sikkerhedssystemet kan enten automatisk lukke ned for de elektroniske nøgler eller manuelt "afkodes", afhængigt af systemtype. Det er således et langt mere sikkert system end det nuværende, og det er et noget lettere system at håndtere, både for personalet i hverdagen og administrativt. Der skal ikke fremover byttes nøgler ved skift af vagtlag og lignende, og man skal ikke fare rundt efter nøgler, når en medarbejder har glemt at tage zonenøglen op af lommen ved arbejdsophør.

 

Borgmesterforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har samarbejdet om udarbejdelse af udbudsmateriale, der er udsendt primo juli. Aftale med leverandør kan starte den 1/10 2012.

 

Økonomi

Anlægsmidlerne afsat i budget 2012 til ”Velfærdsteknologi” på 5.000.000 kr. samt ”Nøglebokse” på 2.800.000 kr. forslås anvendt således:

 

Projektnavn

Budget 2012 i kr.

Teknologi på baggrund af behovsafklaring

500.000

Rehabilitering

1.500.000

Teletolkning, teletelefoni, videokonference, info- og planlægningstavler

3.000.000

Elektronisk nøgle- og låsesystem

2.800.000

I alt

7.800.000

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

Ingen bilag.

 2. Frigivelse af midler til Trafik- og mobilitetsplan samt Kvarterplan - 2012, Trafik og Anlæg

Åbent - 2010/136545

 

Sagsresumé

Byrådet vedtog den 17/6 2009 Trafik- og mobilitetsplan 2008-2020. Trafik- og mobilitetsplanen beskriver den overordnede strategi for, hvordan de trafikale udfordringer skal løses i Odense, når man ønsker en sammenhængende midtby og vil realisere visionerne om en bæredygtig storby.

 

Byrådet vedtog som del af budget 2009 at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder implementering af Trafik- og mobilitetsplanen. Byrådet har siden bevilget i alt 131.143.000 kr. til Kvarterplan By-havn/Trafik- og mobilitetsplanen.

Implementeringen heraf er i gang, og dette dagsordenspunkt omfatter:

 

Frigivelse af 2.000.000 kr. til Planen for ”Trafik i Odense 2013-2015” og vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden www.odense.dk/trafikiodense.

 

Omprioritering af midler fra Jarlsberggade til følgende projekter:

·       Færdiggørelse af Munkerisvej/Munkebjergvej-krydset (900.000 kr.)

·       Nye cykelstier på Filosofgangen (300.000 kr.)  

 

Derudover anbefaler forvaltningen at omfordele midler fra kollektiv trafik til cykelstier på Filosofgangen. Disse midler tilbageføres til kollektiv trafik efter 2015.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Der frigives en anlægsbevilling til Plan for ”Trafik i Odense 2013-2015” fra “Trafik- og mobilitetsplan/Kvarterplan”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, på 2.000.000 kr. i 2012.

 2. Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 2,4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplanen” med 2.000.000 kr. i 2012.

 3. Der omprioriteres 900.000 kr. i 2012 af de frigivne Jarlsberggade-midler til Munkerisvej/Munkebjergvej.

 4. Der omprioriteres 300.000 kr. i 2012 af de frigivne Jarlsberggade-midler til cykelstier på Filosofgangen.

 5. Der omfordeles 8.000.000 kr. fra puljen, ”Kollektiv trafik” til cykelstier på Filosofgangen i 2013-2014. Midlerne flyttes tilbage til puljen, ”Kollektiv trafik” fra puljen, ”Cyklisternes By” med 1.900.000 kr. i 2015, 5.500.000 kr. i 2016 og 600.000 kr. i 2017.

 

 1. Anlægsprojekterne igangsættes.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Det præciseres, at de beskrevne omprioriteringer foretages internt inden for den samlede anlægsramme til Trafik- og mobilitetsplanen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Rådmand Steen Møller deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

 

A.   Plan for ”Trafik i Odense 2013-2015”

Byrådet vedtog den 17/6 2009 Trafik- og mobilitetsplan 2008-2020. Trafik- og mobilitetsplanen beskriver den overordnede strategi for, hvordan de trafikale udfordringer skal håndteres i Odense, når bymidten bliver mere sammenhængende og mere byagtig samtidig med, at Odense udvikler sig mod at være en klimaby i særklasse.

 

Siden 2009 har der været en del ændringer til Trafik- og mobilitetsplanen, som foreslås formidlet ud til borgerne. Derfor foreslås det, at der udarbejdes en plan, hvor formålet er at sikre god fremkommelighed og mobilitet for bilister, cyklister og gående.

 

Planen vil i sin enkelthed give offentligheden viden om, hvordan man kommer fra øst til vest og fra nord til syd i Odense.

 

Udarbejdelsen af planen vil endvidere ske med dialog og involvering af eksterne trafikeksperter.

 

Der ønskes frigivet 2.000.000 kr. til Plan for ”Trafik i Odense 2013-2015” og formidling via hjemmesiden m.m.

 

For dette beløb bliver der udarbejdet:

 

 • Plan for ”Trafik i Odense 2013-2015”
 • Vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden www.odense.dk/trafikiodense
 • Udvikling af oplysningskilte ”vi bygger for jer” til opsætning ved de enkelte anlægsprojekter.

 

B.    Færdiggørelse af Munkerisvej/Munkebjergvej-krydset

På grund af uventet store mængder forurenet jord, der skal bortskaffes, og tillægsopgaver i forbindelse med fremme af den kollektive trafik, er krydset Munkerisvej/Munkebjergvej blevet dyrere end forventet. Der søges om omfordeling af midler til afslutning af arbejdet (2012: 900.000 kr.) fra en tidligere frigivelse til etablering af rundkørslen på Jarlsberggade.

 

I rammeaftalen med VIVA-centret er det aftalt, at VIVA afholder udgifterne til vejanlægget på Jarlsberggade, og det afsatte beløb foreslås derfor anvendt til at dække meromkostningen på Ringgadekrydset.

 

Resten af de afsatte midler til rundkørslen på Jarlsberggade foreslås anvendt til krydsombygninger i forbindelse med Odense Kommunes forpligtelser over for VIVA. Der er i forbindelse med processen med VIVA kommet en del ændrede forudsætninger end tidligere antaget. Derfor er der behov for flere midler for at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling.

 

C.     Nye cykelstier på Filosofgangen

 

Til projektering og udførelse af cykelsti på Filosofgangen fra Albanigade til Vesterbro/Vindegade skal der bruges 24.500.000 kr. (Se bilag for placeringen).

Der er fra Vejdirektoratets grønne pulje givet tilsagn i 2011 om tilskud til projektet med et beløb på 7.400.000 kr.

 

Til forberedelse af forprojektet med blandt andet trafiksimuleringer søger forvaltningen om omprioritering af midler fra Jarlsberggade til cykelstiprojektet (2012: 300.000 kr.)

 

Forvaltningen anbefaler omfordeling af midlerne i Trafik- og mobilitetsplan-puljens investeringsplan, således at der flyttes 8.000.000 kr. fra afsatte midler til kollektiv trafik i 2013 og 2014 til cykelstien. Dette er muligt, da det ikke vil være hensigtsmæssigt at planlægge større projekter til bussernes fremkommelighed, før der er godkendt en VVM for Letbanen primo 2014. Derved sikres den bedst mulige synergieffekt mellem busser og Letbanen.

 

Omfordelingen ses skematisk nedenfor:

 

 

 

Før omfordeling

 

Efter omfordeling

År

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Kollektiv transport

14,0

8,2

0,0

0,0

0,0

6,7

7,5

1,9

5,5

0,6

Cyklisternes By

 

5,5

5,5

5,5

5,5

7,3

6,2

3,6

0,0

4,9

SUM

14,0

13,7

5,5

5,5

5,5

14,0

13,7

5,5

5,5

5,5

Puljeindtægt VD

 

 

 

 

 

1,8

2,8

2,4

0,4

 

 

 

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

Budget:

Budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplanen”.

 

 

Ansøgning:

Kommunikation af Trafik- og mobilitetsplan

 

 

 

 

2.000

 

 

 

 

 

2.000

 

 

 

27.100

 

 

 

23.200

 

 

 

10.000

 

Restrådighedsbeløb på rammen

0

27.100

23.200

10.000

 

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens kassebeholdning og serviceramme.

 

Bilag

1. Cykelstier på Filosofgangen (Layout.pdf)

 

 

 3. Beslutning om igangsætning af planlægning af omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, herunder VVM-redegørelse

Åbent - 2012/021844

 

Sagsresumé

Grundlaget for den kommende planlægning af omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade er vinderforslaget fra den indbudte internationale arkitektkonkurrence.

 

Planlægning for omdannelsen vil blive udmøntet i et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport, en VVM-tilladelse og en rammelokalplan.

 

Vinderprojektet er blevet VVM-screenet. Det vurderes, at projektet udløser VVM-pligt, hovedsageligt på grund af den høje bebyggelse mod Østre Stationsvej samt de trafikændringer, som omdannelsen vil medføre. Et VVM-pligtigt projekt skal tillige have en VVM-tilladelse, hvor der stilles vilkår, som er nødvendige for at fjerne eller reducere de væsentlige virkninger på miljøet.

 

En VVM-anmeldelse for omdannelse af Thomas B. Thriges Gade er modtaget fra Projektsekretariatet den 26/6 2012.

 

Der udarbejdes en rammelokalplan for at sikre, at anlægsarbejdet omkring parkeringskældrene kan gå i gang. Rammelokalplanen skal følges af flere lokalplaner, der målrettes de enkelte byggeprojekter og byggefelter i årene fremover.

 

Forslaget til procedure for planlægningen er udarbejdet efter aftale med Projektsekretariatet for omdannelse af Thomas B. Thriges Gade.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Den foreslåede proces for udarbejdelse af et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport samt en rammelokalplan som plangrundlag for at kunne påbegynde anlæg og udbud, som fremgår af vedlagte folder.

 2. Forslag til procedure for afvikling af foroffentlighedsfasen, den såkaldte idéfase, på 4 uger samt godkender vedlagte folder.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Christian Lilleholt stemmer imod.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Rådmand Jane Jegind stemmer imod.

 

Rådmand Steen Møller deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Vinderprojektet

 

Konkurrencen har haft et tofaset forløb. Første fase omfattede gennemførelse af projektkonkurrence og fase to omfattede udbud med forhandling. De endelige forslag blev afleveret den 1/12 2011. I de enkelte faser er nye temaer og ønsker til udvikling belyst. Det endelige vinderforslag er derfor allerede til en vis grad bearbejdet og tilpasset.

 

Vinderprojektet fra projektkonkurrencen indeholder forslag til en samlet, rumdannende bebyggelse på godt 57.000 m2 fordelt på en række bebyggelser fra 2 til 17 etager. Bebyggelsen afpasses efter den kontekst, som den enkelte bebyggelse skal indgå i, så der fx op til H.C. Andersen-kvarterets små huse bygges lavt og op til Tigergården ved Østre Stationsvej bygges højt. Halvdelen af bebyggelsen tænkes anvendt til boliger, resten til kontor- og serviceerhverv og ca. 5000 m2 til butiksformål.

 

En række nye byrum foreslås med udgangspunkt i temaer omkring beplantning, vand og eventyr, blandt andet foreslås Lotzes Have udvidet over til bebyggelsen mod Nørregade. Som ønsket i konkurrenceprogrammet lægges der vægt på at sammenbinde byens eksisterende øst-vestgående ruter samtidig med, at blandt andet letbanens tracé og cykelstier også sammenbinder i nord-sydgående retning, såvel rundt om som mellem de nye bebyggelser. Under terræn indeholder projektet to sammenhængende, veldisponerede parkeringskældre. Bæredygtighed er meget synliggjort i projektet, blandt andet med begrønning af facader, taghaver og byrum.

 

Fra vinderprojektet bearbejdes de vigtigste træk for bebyggelse, byrum, bæredygtighed, ruter, trafik og parkering på plads. Disse træk skal fastholdes i plandokumenterne. Det kan fx være et princip om udstillingsvinduer og facader med indgange langs bestemte strækninger for at sikre, at bebyggelsen bidrager positivt til bylivet. Ligeledes udstikkes principper for blandt andet materialer, beplantning, belysning mv., der skal sikre helhed såvel i projektet som i forhold til den eksisterende by.

 

Plandokumenterne

 

Kommuneplantillæg med VVM og miljørapport

VVM-redegørelsen udgør beslutningsgrundlaget for et kommuneplantillæg. Ved udarbejdelse af VVM skal der ske en vurdering af projektet samt alternativer. I VVM-redegørelsen skal projektets virkninger på fx mennesker, fauna, flora, jord, vand luft, klimatiske forhold, landskab og kulturarv beskrives og vurderes.

 

Formålet med VVM-proceduren er at give det bedst mulige grundlag for den endelige beslutning om projektets realisering og at give offentligheden det bedst mulige grundlag for en offentlig debat.

 

En VVM skal belyse såvel de positive som de negative virkninger af projektet. På nuværende tidspunkt forventer vi, at projektets væsentligste påvirkninger vil vedrøre bymiljø, trafik, luft og støj, anlægsfasen, kulturmiljø, grundvand, regnvand og det grønne.

 

Bymiljø

De visuelle effekter af den nye bebyggelse og et højhus på 17 etager i området skal undersøges, ligesom vind-, sol- og skyggeforhold skal belyses nærmere.

 

Trafik, luft og støj

Med omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade bliver den gennemkørende biltrafik i området flyttet ud på andre veje. Derfor skal hensigtsmæssig trafikafvikling indenfor Ring 2 og afledte effekter, som fx luftforurening og støj, belyses.

 

Anlægsfasen

Anlægsarbejder i forbindelse med omdannelsen vil kunne medføre gener i form af støv, støj, vibrationer og afspærringer, hvilket skal belyses.

 

Kulturmiljø

Projektområdet for omdannelse af Thomas B. Thriges Gade ligger i et område med bystrukturer fra middelalderen. Projektets indpasning i forhold til denne struktur skal belyses.

 

Grundvand, regnvand og det grønne

Øvrige miljøforhold, som fx grundvandssænkning, regnvandshåndtering og sikring af grønne strukturer, herunder habitatområdet ved Odense Å, skal belyses og vurderes.

 

Rammelokalplan

Rammelokalplanen skal sikre, at anlægsarbejdet omkring parkeringskældrene kan gå i gang. De enkelte byggefelter skal også defineres; men der gives ikke i rammelokalplanen egentlig byggeret over terræn, medmindre projekter til en eller flere af de enkelte bebyggelser allerede er udarbejdet. Rammelokalplanen skal følges af flere lokalplaner, der målrettes de enkelte byggeprojekter og byggefelter i årene fremover.

 

Fremgangsmåden er valgt for at sikre, at de første arbejder kan gå i gang hurtigt, for at give investorer større sikkerhed for projektets gennemførelse og for ikke at binde fremtidige bebyggelser uhensigtsmæssigt, da de mange byggeprojekter kan ændre sig anvendelsesmæssigt og arkitektonisk undervejs i den lange byggeperiode, der vil følge.

 

Tidsplan

 

Tidsplanen for hele planprocessen fremgår af vedlagte folder. Indkomne bemærkninger i foroffentlighedsfasen forelægges i form af en hvidbog til politisk behandling i starten af 2013. Herefter udarbejdes der planforslag, som efter politisk behandling sendes i offentlig høring i starten af 2014. Planerne forventes endeligt vedtaget i byrådet i juni 2014.

 

Tidsmæssigt vil det give et velkoordineret forløb i forhold til VVM for letbanen.

 

Idéfasen

 

Projektsekretariatet har allerede i foråret modtaget en lang række kommentarer til projektet ved udstilling i Infoboksen og ved møder med særlige interessenter.

 

Der starter nu en planlægningsfase med henblik på at realisere projektet. Første skridt i processen bliver at afvikle den 1. offentlighedsfase, hvor Odense Kommune som myndighed vil høre borgere og andre interessenter om deres idéer, bemærkninger eller andet, som kan kvalificere projektet og grundlaget for planlægningen.  Idéfasen planlægges til at foregå i perioden den 17/9 til 17/10 2012.

 

Det bliver vigtigt at annoncere, at der igangsættes en myndighedsprocedure med henblik på at virkeliggøre projektet. Det gøres ved at supplere den digitale annoncering med annoncer i dagspressen og Ugeavisen.

 

Det foreslås, at denne fase bygger videre på den allerede gennemførte offentlighed i Infoboksen, det vil sige:

·         At planmyndigheden er til stede i Infoboksen 1 gang om ugen, jf. folderen.

·         At planmyndigheden tilkendegiver en åbenstående invitation til, at alle er velkomne til at henvende sig med spørgsmål eller andet.

·         At der, efter aftale med Projektsekretariatet og Bystrategisk Stab, afholdes møder med særlige interessenter.

 

Endvidere foreslås det, at der afholdes borgermøde.

 

Derudover udsendes og omdeles folderen, ligesom der udarbejdes plakater og postkort, som folk kan skrive kommentarer på. Endelig benyttes høringsportalen som et medie, hvor borgere og andre interessenter kan kommentere på projektet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. VVM folder for Thomas B. Thriges Gade (PDF_Folder 27-06-2012.pdf)

 

 

 4. Omdannelse af Frederiksgade, Brogade, Frue Kirkestræde og Hans Mules Gade

Åbent - 2010/109042

 

SagsresumE

Strækningen Hans Mules Gade, Frue Kirkestræde, Brogade og Frederiksgade skal ombygges for at forbedre forholdene for cyklister og fodgængere. Projektet igangsættes nu, fordi der i dag er et stort behov for at sikre forholdene for de bløde trafikanter. For at skabe plads til disse forbedringer fjernes der 12 parkeringspladser langs kantstene.

 

Som kompensation etableres der 8 nye parkeringspladser på Tværgade, der lukkes ved Frederiksgade. Det vurderes ikke, at lukningen vil have en stor indvirkning på trafikken i området.

 

Der er tidligere bevilget 5.455.000 kr. til omdannelsen af Frederiksgade. Dertil kommer et tilskud på 2.000.000 kr. fra Trafikstyrelsens pulje til bedre busfremkommelighed.

 

I ovenstående bevillinger er strækningen på Hans Mules Gade ikke medtaget, da den ikke var en del af det oprindelige projekt. Derfor søges der om frigivelse af yderligere 3.700.000 kr. til gennemførelsen af hele strækningen i en arbejdsgang for at spare omkostninger.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.    Det beskrevne projekt igangsættes. Herunder, at:

-      Tværgade lukkes ved Frederiksgade.

-      Der etableres fællesstier for cyklister og fodgængere på hele strækningen.

-      Der fjernes 12 parkeringspladser langs Frederiksgade og Hans Mules Gade, og der etableres 8 nye parkeringspladser på Tværgade.

b.    Der frigives en anlægsbevilling ”Trafik- og mobilitetsplanen”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, på 3.700.000 kr. i 2012.

c.    Anlægsbevillingen finansieres af budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplanen”.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Rådmand Steen Møller deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Strækningen Hans Mules Gade, Frue Kirkestræde, Brogade og Frederiksgade er i dag utryg for cyklister og fodgængere. Det skyldes blandt andet, at gaderne er smalle, der er kun cykelsti på få dele af strækningen samt smalle fortove.

 

Derfor anbefaler By- og Kulturforvaltningen at forbedre forholdene for de bløde trafikanter på Hans Mules Gade, Frue Kirkestræde, Brogade og Frederiksgade.

 

På den lange bane er det planen, jf. Trafik- og mobilitetsplanen, at busserne flyttes til Frederiksgade, når det ikke længere er muligt at køre på Thomas B. Thriges Gade.

 

Renoveringen

Forholdene for cyklister og fodgængerne forbedres ved at etablere større fællesstier. Det kræver, at der fjernes 12 eksisterende parkeringspladser (6 på Hans Mules Gade og 6 på Frederiksgade). Frederiksgade består primært af etageejendomme, som benytter parkeringspladserne i området.

 

By- og Kulturforvaltningen har været i dialog med Albani Bryggerierne, som ønsker Tværgade lukket for gennemkørende trafik ud mod Frederiksgade for at fredeliggøre gaden. I dag er Tværgade ikke særlig trafikeret, og det vurderes ikke at have store konsekvenser i form af omvejskørsel at lukke gaden. Samtidig betyder en lukning af Tværgade, at der kan etableres 8 nye parkeringspladser, så den samlede reduktion på grund af projektets gennemførelse reelt er 4 parkeringspladser.

 

Projektets forventede udformning frem til busomlægningen kan ses på vedlagte bilag.

 

Flytning af busser til Frederiksgade

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår det er nødvendigt at flytte busserne fra Thomas B. Thriges Gade til Frederiksgade.

 

Det forventes, at der i første omgang kommer til at køre ca. 700 busser i døgnet på Frederiksgade. På sigt vil antallet dog halveres i forbindelse med ibrugtagen af letbanen.

 

Udvalget vil blive forelagt en sag, der belyser løsningen med busser, inden omlægningen påbegyndes.

 

Økonomi

Der er tidligere bevilget 5.455.000 kr. til projektet. Dertil kommer et tilskud på 2.000.000 kr. fra Trafikstyrelsen.

 

I ovenstående bevillinger er strækningen på Hans Mules Gade ikke medtaget, da den ikke var en del af det oprindelige projekt. Derfor søges der om en yderligere frigivelse på 3.700.000 kr. til gennemførelsen af det samlede projekt.

 

Beløb i 1.000 kr.

2012

Budget:

Budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplanen

 

Ansøgning:

Busgader, herunder Hans Mules Gade

 

5.700

 

 

 

3.700

Restrådighedsbeløb på rammen

2.000

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

1. Oversigtsplan (Oversigtsplan, Frederiksgade etc..pdf)

 

 

 5. Bjørnemosevej 205-209 – overtagelse af ejendom ved fusion

Åbent - 2012/012799

 

Sagsresumé

Den selvejende institution BOFYN-Bjørnemosen har henvendt sig til Odense Kommune med ønske om at overdrage institutionens ejendom – Bjørnemosevej 205-209 - til Odense Kommune.

 

Bebyggelsen omfatter 27 almene plejeboliger. Boligerne anvendes som bosted for voksne med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Ældre- og Handicapforvaltningen anviser lejere. I tilknytning til boligerne er der opført et serviceareal, som ejes af Odense Kommune.

 

Ejendomsoverdragelsen gennemføres rent praktisk som en fusion mellem Odense Kommune og BOFYN-Bjørnemosen, hvor Odense Kommune overtager alle institutions aktiver og forpligtelser.

 

Fusionen vil ikke påvirke kommunens økonomi, da almene boliger drives efter princippet om balanceleje, hvor lejen fastsættes efter de udgifter, der er forbundet med driften.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at ejendommen overtages og indgår i kommunens portefølje af almene boliger med anvisningsret for Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, efter aftale med Ældre- og Handicapforvaltningen, til By- og Kulturudvalget, at byrådet godkender, at Odense Kommune fusionerer med Den selvejende institution BOFYN-Bjørnemosen med virkning fra 1/1 2013, og dermed overtager ejendommen Bjørnemosevej 205-209.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Rådmand Steen Møller deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

BOFYN-Bjørnemosen blev etableret af Fyns Amt i 1999, og byggeriet stod færdigt i 2000. Institutionen blev oprettet i samarbejde med Boligfonden BOFYN, der gennem mange år fungerede som fast samarbejdspartner for Fyns Amt. Fonden har ligeledes stået for administrationen af institutionen frem til nu.

 

Siden nedlæggelsen af Fyns Amt har By- og Kulturforvaltningen ført tilsyn med BOFYN-Bjørnemosen i overensstemmelse med reglerne for almene boliger.

 

Boligfonden BOFYN ønsker på sigt at afvikle sine aktiviteter og har derfor henvendt sig til Odense Kommune med ønske om, at BOFYN Bjørnemosen overtages af kommunen.

 

Da Odense Kommune ejer det tilhørende serviceareal og anviser lejere, anbefaler By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen, at Odense Kommune overtager ejendommen ved fusion med den selvejende institution BOFYN-Bjørnemosen.

 

Odense Kommune overtager alle institutionens aktiver og passiver. De væsentligste af disse specificeres således (alle tal er opgjort pr. 31/12 2011).

 

Aktiver:

Ejendomsværdi (seneste offentlige vurdering):     20.300.000 kr.

Likvide midler (opsparing):                                 2.436.000 kr.

 

Passiver:

Realkreditgæld*:                                             12.356.000 kr.

Grundkapitalindskud (Odense Kommune):              2.738.000 kr.

Beboerindskud:                                                   388.000 kr.

 

*Odense Kommune står som garant for den del af gælden, som ved opførelsen havde pantsikkerhed ud over 60 % af ejendomsværdien. Garantiforpligtelsen udgør 2.800.000 kr.

 

Overtagelsen får dog ikke konsekvenser for kommunens økonomi, da ejendommen fortsat skal drives som en selvstændig økonomisk enhed, der økonomisk hviler i sig selv. Institutionen har årlige udgifter på ca. 1.700.000 kr. og tilsvarende indtægter.

 

Institutionen har ingen ansatte. Der overføres derfor ikke personale til Odense Kommune i forbindelse med fusionen.

 

Økonomi

Fusionen medfører en årlig driftsudgift på budgetområde 2.2. på ca. 1.700.000 kr. Udgiften modsvares af en tilsvarende merindtægt på samme budgetområde.

Fusionen påvirker ikke kommunens serviceramme eller kassebeholdning.

 

Bilag

1. Kortbilag (Bjørnemosevej 205-209.pdf)

 

 

 6. Lokalplanforslag nr. 2-729 Korsløkkeparken. Endelig vedtagelse

Åbent - 2011/216852

 

Sagsresumé

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Fyns almennyttige Boligselskab om at etablere et beboer- og aktivitetshus centralt i Korsløkkeparken.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en markant bebyggelse i op til 5 etager, som skal være et samlingspunkt for områdets og kvarterets beboere.

 

Beboer- og aktivitetshuset er et vigtigt led i gennemførelsen af Fyns almennyttige Boligselskabs boligsociale og fysiske helhedsplan for Korsløkkeparken. Helhedsplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med beboerne og Odense Kommune. Fyns almennyttige Boligselskab har gjort et stort arbejde for at inddrage og afdække beboernes ønsker og behov til den fysiske renovering. Der er igangsat flere tiltag for at øge fællesskabet og tilfredsheden i området.

 

Lokalplanen skal erstatte den gældende byplanvedtægt, som disponerer arealet til daginstitutionsformål og parkering.

 

Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at lokalplanforslag nr. 2-729 Korsløkkeparken vedtages endeligt.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Rådmand Steen Møller deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag nr. 2-729 Korsløkkeparken (Lokalplanforslag 2-729 Korsløkkeparken - endelig.pdf)

 

 

 7. Lokalplanforslag nr. 8-725 Del af Bolbro Bydelscenter. Bemærkning. Endelig vedtagelse

Åbent - 2011/143821

 

Sagsresumé

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en privat bygherre om at opføre en dagligvarebutik.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en dagligvarebutik på maks. 1.100 m2 til bydelens daglige forsyning.

 

Lokalplanområdet ligger i byzone og er i overensstemmelse med kommuneplanen, der udlægger området til bydelscenter Bolbro, der har en restrummelighed til butikker på 1.240 m2.

 

Lokalplanen skal erstatte en del af den gældende byplanvedtægt, der udlægger arealet til parkering. Lokalplanen udarbejdes for at fastlægge et byggefelt til butikken.

 

Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 1 bemærkning, der omhandler redegørelsens tekst vedrørende fjernvarme.

 

Indstilling

By-og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.     Lokalplanforslag nr. 8-725 Del af Bolbro Bydelscenter vedtages endeligt.

b.    Bemærkningen besvares som foreslået.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Rådmand Steen Møller deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

I høringsperioden er der indkommet 1 bemærkning. 

 

Resumé af bemærkningen.

 

1. Fjernvarme Fyn, Billedskærervej 7, 5230 Odense M

 

Fjernvarme Fyn er ikke enige i ordlyden vedrørende forsyning i lokalplanens redegørelse, hvor der står: ”Valget af forsyningsform afgøres af Odense Kommune

gennem godkendelse af et projektforslag efter Varmeforsyningsloven.”

 

ad 1.

Bemærkningen foreslås imødekommet.
Da der eksisterer en stikledning til matriklen, vil forsyning af kollektiv varmeforsyning være undtaget projektgodkendelse. Redegørelsesteksten ændres til: Området forsynes med varme af Fjernvarme Fyn A/S.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplan nr. 8-725. Del af Bolbro Bydelscenter - centerområde (Lokalplan 8-725 Del af Bolbro Bydelscenter endelig.pdf)

 

 

 

8. Ændring af styrelsesvedtægten for Odense Kommune. 1. behandling

Åbent - 2012/143316

 

Sagsresumé

I forbindelse med Odense Kommunes status som frikommune har Indenrigsministeriet oplyst, at kommunens styrelsesvedtægt skal afspejle de til enhver tid gældende forhold i kommunen. Det betyder, at såfremt de frikommuneforsøg, Odense Kommune har fået godkendt, ændrer på, hvad der fremgår af styrelsesvedtægten, skal vedtægten tilpasses de faktiske forhold.

 

På mødet den 25/4 2012 godkendte byrådet fremsendelse af ansøgning om frikommuneforsøg vedrørende sammenlægning af Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget til ét stående udvalg.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har efterfølgende godkendt ansøgningen. Borgmesterforvaltningen indstiller på den baggrund, at styrelsesvedtægten for Odense Kommune ændres i overensstemmelse hermed.

 

Borgmesterforvaltningen indstiller endvidere, at styrelsesvedtægten for Odense Kommune ændres i overensstemmelse med sag andetsteds på dagsordenen vedrørende frikommuneforsøg med flytning af Jobcentrets opgaver og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen til to nye centre i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Odense Kommune som angivet nedenfor i sagsfremstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Rådmand Steen Møller deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

På mødet den 25/4 2012 godkendte byrådet fremsendelse af ansøgning om frikommuneforsøg vedrørende sammenlægning af Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget til ét stående udvalg.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har efterfølgende godkendt ansøgningen.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har foreslået, at det nye udvalg skal hedde Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Styrelsesvedtægten for Odense Kommune indeholder i § 17 og § 18 en beskrivelse af de opgaver, der henhører under henholdsvis Socialudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområder.

 

Idet Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget sammenlægges til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, sammenskrives § 17 og § 18 i styrelsesvedtægten i én bestemmelse, jf. nedenfor.

 

Det fremgår endvidere af sag andetsteds på dagsordenen, at der ønskes gennemført et frikommuneforsøg vedrørende flytning af Jobcentrets opgaver og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen til to nye centre i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter.

 

I forbindelse med sammenskrivningen af styrelsesvedtægtens § 17 og 18 ændres ”jobcenter” til ”Arbejdsmarkedscentret og Jobrehabiliteringscentret”

 

Den nye § 17 i styrelsesvedtægtens får herefter følgende ordlyd:

 

§ 17

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver vedrørende voksne samt sundhedsmæssige opgaver i forhold til misbrugere, herunder bl.a.:

·         Varetagelse af tilbud til socialt udsatte borgere efter lov om social service.

·         Særlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og lov om
integration af udlændinge i Danmark.

·         Forebyggelse af misbrug.

·         Behandling af misbrug af borgere over 15 år.

·         Støtte til frivillige sociale foreninger og organisationer målrettet under 60-årige.

·         Tilkendelse og udbetaling af førtidspension.

·         Udbetaling af folkepension.

·         Boligstøtte.

 

Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af:

·         Opgaver i henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, herunder drift af Arbejdsmarkedscentret og Jobrehabiliteringscentret samt udarbejdelse af årlig beskæftigelsesplan og resultatrevision til blandt andre byrådet.

·         Opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

·         Beskæftigelsesrettede opgaver i henholdsvis lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge samt lov om integration af udlændinge i Danmark.

·         Indkomstoverførsler, herunder kontanthjælp, revalideringsydelse og sygedagpenge.

·         Vurdering af arbejdsevne og erhvervsevne i førtidspensionssager.

·         Opgaver i relation til hjælpemidler i form af arbejdspladsredskaber- og indretning.

·         Kommunens overordnede integrationspolitik.

·         Opgaver i relation til danskuddannelse for voksne.

·         Samspil med virksomheder om arbejdskraft og aktivering.


Borgerservicecentret
løser følgende hovedopgaver, der hører under Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets umiddelbare forvaltning:

·         Udbetaling af familieydelser og børnetilskud.

·         Folkeregister.

·         Sygesikring og begravelseshjælp.

·         Personlige tillæg og helbredstillæg samt særlige ydelser til førtidspensionister.

·         Personlige tillæg og helbredstillæg til folkepensionister.

·         Personlige hjælpemidler og kørselsordninger til personer over 18 år.

 

Borgerservicecentret skal endvidere løse opgaver for de øvrige forvaltninger, herunder:

·         Prøvelse af vielsesbetingelserne på borgmesterens vegne.

·         Diverse serviceopgaver fra By- og Kulturforvaltningen, herunder salg og udlevering af:

·         BBR-ejermeddelelser.

·         Vurderings- og skatteattester.

·         Parkeringskort-/tilladelser

·         Planer for by og miljø, fx lokal- og kommuneplaner.

·         Skorstensfejning.

·         Stadepladser.

·         Trafikbøger og førerkort til taxikørsel.


Borgerservicecentret løser desuden opgaver for politiet i forbindelse med udstedelse af pas og kørekort.


Udvalget udarbejder forslag og indstilling til byrådet om sektorplaner mv. inden for de ovennævnte områder i samarbejde med Økonomiudvalget.”

 

Styrelsesvedtægtens § 18 ophæves som følge af sammenskrivningen.

 


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Rammerne for de to nuværende udvalg matcher den samlede ramme for det nye udvalg, jf. nedenstående tabel.

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 9. Lov- og cirkulæreprogram 2012-2015 - budget 2013

Åbent - 2012/157155

 

Sagsresumé

Årets lov- og cirkulæreprogram (LCP) er indgået som en del af økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL.

 

Udmøntningen sker her for budgetår 2012 samt kommende budgetår 2013 til 2016. Dermed indgår prioriteringen af årets DUT-midler i grundlaget for budget 2013-2016.

 

Lov- og cirkulæreprogrammet kompenserer økonomisk kommunerne under ét for udgifter til ny lovgivning (kaldet DUT – det udvidede totalbalanceprincip).

 

Udmøntningen i år sker ud fra tidligere vedtagne principper. Midler på områder med overførselsadgang tilføres som udgangspunkt kassen. Alle reguleringer forelægges dog Økonomiudvalget til vurdering. Midler til områder uden overførselsadgang tilføres det pågældende område.

 

Principperne for udmøntning af DUT-sagerne betyder også, at for de lovændringer, hvor reguleringen tilfalder kassen, vil de respektive udvalg alligevel skulle løse opgaven. Udvalgene er derfor forpligtet til at prioritere ny lovgivning inden for de eksisterende rammer. Det kan fx være udmøntningen af vandmiljøplanen, som er med på dette års lov- og cirkulæreprogram.

 

Samlet betyder årets lov- og cirkulæreprogram, at kassebeholdningen styrkes med 17,8 mio. kr. i perioden 2012-2016. Eneste regulering, der foreslås udmøntet, er reguleringen vedrørende særligt dyre enkeltsager på børneområdet. Lovændringen betyder, at kommunen modtager mere i refusionsindtægter. Dermed opnås der færre samlede udgifter, hvilket betyder, at Børn- og Ungeudvalgets budget skal reduceres. Dertil kommer, at området gennem en årrække er genoprettet. Det samme var tilfældet med reguleringen vedrørende høreapparater ved sidste års udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet i 2011.

 

Samlet for områder uden overførselsadgang udgør reguleringen 13,1 mio. kr. Midlerne udmøntes som en del af reguleringen af budgetter på overførselsområde i sagen ”Beskæftigelsesområdet – Beskæftigelsestilskud og overførselsområdet” og i budgetforslag 2013-2016.

 

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Indtægtssiden i 2012 nedskrives med 2.268.000 kr. vedrørende årets lov- og cirkulæreprogram.

 

 1. Midler fra årets lov- og cirkulæreprogram 2012-2015 for områder med overførselsadgang tilfalder kassen med undtagelse af særligt dyre enkeltsager, jf. indstillingspunkt c. Kassen forbedres derfor med 4.464.000 kr. i 2012 (12-pl), 4.792.000 kr. i 2013, 4.446.000 kr. i 2014 samt 2.053.000 kr. fra 2015 (13-pl).

 

 1. Børn- og ungeudvalget tilføres en negativ tillægsbevilling på områder med overførselsadgang på 6.314.000 kr. i 2012 (12-pl) samt 19.223.000 kr. fra 2013 og frem (13-pl).  

 

 1. Midler fra årets lov- og cirkulæreprogram 2012-2015 for områder uden overførselsadgang udmøntes i forbindelse med reguleringen af budgetterne på overførselsområdet.

 

 1. Præcisering af principperne for udmøntning af DUT-sager, idet det gælder, at for de lovændringer, hvor reguleringen tilfalder kassen, vil de respektive udvalg være forpligtet til at prioritere ny lovgivning inden for egen ramme.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen for kommunernes økonomi i 2012 er der opnået enighed om årets lov- og cirkulæreprogram mellem KL og regeringen.

 

Lov- og cirkulæreprogrammet kompenserer gennem DUT (det udvidede totalbalanceprincip) kommunerne for ny og ændret bindende lovgivning ved at mindske det statslige bloktilskud fra 2013 og frem samt udmønte en midtvejsregulering for budgetåret 2012.

 

Princippet for fordeling af DUT-midlerne blev vedtaget i budget 2011. Princippet betyder, at alle midler på områder med overførselsadgang i udgangspunktet tilfalder kassen. Alle reguleringer forelægges dog Økonomiudvalget til vurdering. Udvalgene forpligtes til at prioritere ny lovgivning inden for egen ramme. Midlerne på områder uden overførselsadgang udmøntes som vanligt til respektive udvalg.

 

Lov- og cirkulæreprogrammet i år betyder for Odense Kommune, at kassen styrkes med samlet 17,8 mio. kr. Det foreslås, at reguleringen vedrørende særligt dyre enkeltsager på området for udsatte børn og unge udmøntes. Lovgivningen er ændret på området, således at kommunen modtager mere i refusionsindtægter. Dermed opnås der færre samlede udgifter, hvorfor Børn- og Ungeudvalgets budget reduceres med 6,3 mio. kr. i 2012 og 19,2 mio. kr. fra 2013. Dertil kommer, at området gennem en årrække er genoprettet. Tilsvarende gjaldt reguleringen vedrørende høreapparater ved sidste års udmøntning DUT-midlerne.

 

Samlet for områder uden overførselsadgang udgør reguleringen 13,1 mio. kr. Midlerne udmøntes som en del af reguleringen af budgetter på overførselsområde i sagen ”Beskæftigelsesområdet – Beskæftigelsestilskud og overførselsområdet” og i budgetforslag 2013-2016.

 

Udmøntningen sker her for budgetår 2012 samt kommende budgetår 2013 til 2016. Dermed indgår prioriteringen af årets DUT-midler i grundlaget for budget 2013-2016.

 

Økonomi

Udmøntningen af årets lov- og cirkulæreprogram for 2012-2016 forbedrer kassen med 17,8 mio. kr.

 

Påvirkning af kassebeholdningen

 

Total                    (1.000 kr.)

2012

2013

2014

2015

2016

LCP - indtægtssiden

-2.271

-14.307

-12.216

-11.753

-11.753

LCP – MO

6.314

19.223

19.223

19.223

19.223

LCP – UO

421

-124

-2.561

-5.417

-5.417

Kassen

4.464

4.792

4.446

2.053

2.053

’ + = forbedring af kassebeholdning

 

Da de DUT-midler, der er servicerammebelagt, ikke udmøntes til respektive udvalg, påvirkes udvalgenes servicerammer ikke. Endvidere er der ingen påvirkning af serviceudgifterne, da refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager ikke er servicerammebelagt.

 

Midler givet til områder uden overførselsadgang udmøntes i forbindelse med øvrig regulering af overførselsområdet i særskilt sag.

 

Bilag

1. Oversigt over årets lov- og cirkulæreprogram 2012-2015 (Oversigt over årets lov- og cirkulæreprogram - budget 2013.pdf)

 

 

 

10. Ekstraordinære praktikpladser 2012  

Åbent - 2012/153266

 

Sagsresumé

I lighed med tidligere år reguleres budgetterne vedrørende elev- og praktikpladser.

 

KL og regeringen har i tidligere år indgået aftaler om, at kommunerne skulle oprette ekstra praktikpladser. For 2012 er der ikke indgået en egentlig aftale, men KL og regeringen har ved økonomiforhandlinger til budget 2013 indgået en ”aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012”.

 

Aftalen er en hensigtserklæring, hvor KL og regeringen er enige om, at kommunerne understøtter aftalen ved fortsat at prioritere oprettelsen af ekstra praktikpladser. Der er ikke knyttet et måltal på indsatsen, som der har været ved tidligere aftaler.

 

Tidligere års bonus- og præmieordning fortsætter, hvorfor Odense Kommune fortsat vil opnå et overskud på ordningen, hvilket i lighed med tidligere års praksis betyder, at der også i år sker en styrkelse af kassebeholdningen.

 

Odense Kommune har oprettet 52 ekstra elev- og praktikpladser i 2012.

 

Ældre– og Handicapudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget har finansieringsansvaret for de ekstra praktikpladser. Samlet er udgifterne dækket, men bonusordningen gør, at der skal flyttes budgetter mellem forvaltningerne. Forvaltningernes budgetter reguleres derfor. Der er i reguleringen mellem udvalgene også taget højde for ændret fordeling af antallet af praktikpladser mellem udvalgene ved sidste års aftale for 2011.

 

Oprettelsen af de ekstra elev- og praktikpladser betyder, at kassebeholdningen samlet styrkes med 3,1 mio. kr. i perioden 2012-2015.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender en negativ tillægsbevilling til Ældre- og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget samt en positiv tillægsbevilling til Økonomiudvalget, jf. nedenstående tabel.

 

 

 

2012

2013

2014

2015

Ældre- og Handicap-udvalget

3.571.534

3.486.142

1.353.341

40.370

Børn- og Ungeudvalget

881.962

790.862

307.017

9.158

Økonomiudvalget

-3.099.244

-3.000.410

-1.164.777

-34.745

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

I 2012 er der ikke en praktikpladsaftale i lighed med aftalerne for 2010 og 2011. Af økonomiaftalen for 2013 fremgår det, at regeringen og KL i forbindelse med finansloven for 2012 har indgået en ”Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012”. KL og regeringen er enige om, at kommunerne understøtter aftalen ved fortsat at prioritere oprettelsen af ekstra praktikpladser.

 

Der er således mere tale om en hensigtserklæring - og ikke en egentlig aftale med et konkret måltal. Kommunerne står derfor mere frit i år med hensyn til, hvor mange uddannelsesaftaler de ønsker at indgå. Dog erindres der om, at trepartsaftalen fra 2007 om ekstra SOSU pladser stadig gælder.

 

AER’s bonus- og præmieordning (vedtaget ved lov i efteråret 2011) er stadig gældende for kommunale uddannelsesaftaler i 2012, hvor det er muligt at få op til 70.000 kr. i bonus.

 

Finansiering

Odense Kommune har oprettet 52 ekstra elev- og praktikpladser i 2012. Som det har været tilfældet de tidligere år, finansieres lønudgifterne via bonus- og præmieordningen. Det betyder en fordeling af indtægter og udgifter mellem Ældre- og Handicapudvalget, Børn- og Ungeudvalget og Økonomiudvalget. Samlet er udgifterne altså dækket, men bonusordningen gør, at der skal flyttes budgetter mellem forvaltningerne. I år er der ligeledes taget højde for en regulering af antallet af pladser mellem udvalgene vedrørende aftalen for 2011. Ændringen er medregnet i beløbene for 2012.

 

Fordelingen af indtægter og udgifter de tre forvaltninger imellem betyder, at Ældre– og Handicapudvalget og Børn- og Ungeudvalget skal aflevere merindtægter til kassen, mens Borgmesterforvaltningen har merudgifter, som skal dækkes af kassen. Samlet set over den 4-årige periode vil der være et overskud på 3,1 mio. kr.

 

Økonomi

De samlede indtægter og udgifter vedrørende praktikpladser for 2012-2015:

 

 

2012

2013

2014

2015

I alt

Ældre- og Handicap-udvalget

3.571.534

3.486.142

1.353.341

40.370

8.451.388

Børn- og Ungeudvalget

881.962

790.862

307.017

9.158

1.989.000

Økonomiudvalget

-3.099.244

-3.000.410

-1.164.777

-34.745

-7.299.176

Kassen

1.354.252

1.276.595

495.582

14.783

3.141.212

- = merudgift += mindreudgift

 

De respektive udvalgs servicerammer korrigeres med ovenstående beløb i perioden fra 2012 til 2015. Kassebeholdningen styrkes samlet over perioden med 3,1 mio. kr.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

11. Tilskud til H.C. Andersen Festivalen Odense og H.C. Andersen Fonden Odense

Åbent - 2012/135987

 

Sagsresumé

Foreningen H.C. Andersen Festivalen Odense (tidligere: Foreningen Initiativgruppen Odense) har fremsendt ansøgning om støtte på 1.000.000 kr. i 2012 til planlægning af og afholdelse af en årlig H.C. Andersen festival i Odense af én uges varighed. Første festival forventes afholdt i 2013.

 

Den overordnede vision med en H.C. Andersen Festival i Odense er med én uges kulturelle og festlige begivenheder at øge kendskabet til Odense, nationalt og internationalt, gennem H.C. Andersens univers.

 

Der er i Odense Kommunes budget afsat i alt 2.000.000 kr. i 2012 til en H.C. Andersen festival, og det foreslås derfor, at den resterende 1.000.000 kr. i 2012 afsættes til H.C. Andersen Fonden Odense.

 

Såfremt ansøgningen og det foreslåede imødekommes, indstilles det samtidig, at anlægsbevillingen på i alt 2.000.000 kr. i 2012 til en H.C. Andersen Festival omflyttes til driftsområdet med overførselsadgang under Økonomiudvalget.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Odense Kommune yder støtte på op til i alt 1.000.000 kr. i 2012 til Foreningen H.C. Andersen Festivalen Odense til planlægning og afholdelse af en H.C. Andersen festival i Odense i 2013.

 

 1. Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at indgå nærmere aftale og fastsætte nærmere vilkår for tildeling af kommunens tilskud på maksimalt 1.000.000 kr. i 2012 til Foreningen H.C. Andersen Festivalen Odense.

 

 1. Der afsættes 1.000.000 kr. i 2012 til H.C. Andersen Fonden Odense med henblik at understøtte fondens aktuelle indsatsområder inden for kortlægning af H.C. Andersens betydning, udvikling af H.C. Andersen-relaterede attraktioner og begivenheder og kommunikations- og markedsføringsinitiativer nationalt og internationalt.

 

 1. Anlægsbevillingen til Foreningen initiativgruppe Odense på 2.000.000 kr. flyttes i 2012 fra anlægsområdet til driftsområder med overførselsadgang under Økonomiudvalget.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Rådmand Steen Møller deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Foreningen initiativgruppen Odense om støtte til planlægning og gennemførelse af en årlig H.C. Andersen Festival i Odense blev der i budget 2012 afsat 2.000.000 kr. i hvert af årene 2012–2015 til formålet.

 

Foreningen initiativgruppen Odense, der har skiftet navn til Foreningen H.C. Andersen Festivalen Odense, har nu fremsendt en konkret ansøgning om støtte på i alt 1.000.000 kr. i 2012 til afholdelse af en H.C. Andersen Festival af én uges varighed i Odense i 2013.

 

Foreningens overordnede vision er at øge kendskabet til Odense, nationalt og internationalt, med én uges kulturelle og festlige begivenheder gennem H.C. Andersens univers.

 

Foreningen ønsker via festivalen at skabe nye aktiviteter samt inddrage og samarbejde med eksisterende aktiviteter som fx Odense Blomsterfestival, Spoken Word Festival, forskellige eksisterende H.C. Andersen priser, H.C. Andersen City Games m.m. Foreningen ønsker således at samle og styrke disse aktiviteter i et fremtidigt samarbejde med H.C. Andersen Festivalen, hvor det er muligt og gavnligt.

 

Foreningen har oplyst, at festivalugen forventes sammensat med prisoverrækkelser, der spænder fra markante priser med stor international opmærksomhed til små priser, som uddeles til fx skole- eller børnehaveklasser. Dette forventes suppleret med stor inddragelse af borgerne og egentlig byfest/musikarrangementer, kunstinstallationer, parader og happenings i Odenses gader og byrum.  Alt sammen med udgangspunkt i H.C. Andersens univers.

 

Tanken er, at meget skal være gratis for gæsterne, men ønsker man at deltage i de større arrangementer som fx koncerter, betales der entré for at sikre muligheden for høj kvalitet i udvalgte arrangementer.

 

Byens kulturinstitutioner, fx teatre, symfoniorkesteret, Kulturmaskinen, museer m.m., vil blive involveret, og det forventes, at deres scener, lokaler m.m. indgår i festivalen, og at de kulturinstitutioner, som har mulighed for det, også bliver aktører i byens rum og gader.

 

Foreningen vil også inddrage undervisningsinstitutioner og lignende i Odense i festivalen. Dette lige fra børnehaver og folkeskoler til gymnasier og Syddansk Universitet, således at hele byen bliver inddraget i festivalugen.

 

Det fremgår af foreningens vedtægter, at foreningens formue aldrig kan tilfalde foreningens medlemmer, og at foreningens formue i tilfælde af opløsning skal udloddes til anvendelse, som er i overensstemmelse med foreningens formål. Foreningens formål er ifølge vedtægterne at øge kendskabet til Odense både nationalt og internationalt gennem H.C. Andersens univers, herunder foretage prisuddelinger og afholde kulturelle og festlige begivenheder på minimum en uge hvert år.

 

Foreningen har pt. 20 medlemmer, der alle er virksomheder i Odense Kommune. Medlemmerne har indtil videre hver især forpligtet sig til at yde sponsorstøtte til foreningen med kr. 100.000 pr. år de kommende 3 år. Medlemmerne bidrager dog med kr. 25.000 ekstra i 2012, for at få projektet i gang. Ambitionen er at få skabt en forening med minimum 30 medlemmer, således at de første 3.000.000 kr. er sikret hvert år. Foreningen har tilkendegivelser fra fonde med anslået støtte på 1.500.000–2.000.000 kr. Dertil forventes sponsor- og entréindtægter på tilsvarende beløb.

 

Foreningen ønsker, at Odense Kommune bidrager økonomisk til festivalen med 1.000.000 kr. i 2012 og 2.000.000 kr. i hvert af årene 2013–2015. Såfremt ønsket efterkommes, vil det samlede budget for H.C. Andersen Festivalen være 9.000.000 kr. i opstartsårene 2012/2013 og 8.500.000 kr. i årene 2014 og 2015.

 

En del af foreningens udgifter i 2012 består af løn- og huslejeudgifter i forbindelse med etablering af et festivalsekretariat og udgifter til bl.a. forhåndsbooking af kunstnere, der skal optræde på festivalen i 2013.

 

Odense Kommunes H.C. Andersen-indsats varetages af H.C. Andersen Fonden Odense, og det forudsættes derfor, at Foreningen H.C. Andersen Festivalen Odense samarbejder med H.C. Andersen Fonden Odense, som på vegne af Odense Kommune og i samarbejde med staten, SDU, Region Syddanmark mfl. sikrer koordinering af H.C. Andersen-indsatsen. Med henblik på bl.a. at sikre dette samarbejde indstilles det, at Borgmesterforvaltningen bemyndiges til at indgå nærmere aftale og fastsætte nærmere vilkår for tildeling af tilskud på op til i alt 1.000.000 kr. i 2012 til Foreningen H.C. Andersen Festivalen Odense.

 

H.C. Andersen Fonden Odense bakker op om idéen til en samlende H.C. Andersen kulturfestival med en mangfoldighed af aktiviteter for alle aldre og målgrupper.

 

Odense Kommune kan i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne yde støtte til Foreningen H.C. Andersen Festivalen Odenses formål samt planlægning og gennemførelse af en H.C. Andersen Festival i Odense.

 

H.C. Andersen Fonden Odense

 

Der er som nævnt afsat 2.000.000 kr. i budget 2012 til afholdelse af en H.C. Andersen Festival, og det foreslås derfor, at det resterende beløb på 1.000.000 kr. tilgår H.C. Andersen Fonden Odense, som gennem sin sammensætning og sit arbejde bidrager til udvikling og i nødvendigt omfang koordination af Odenses særlige satsning på H.C. Andersen.

 

Aktuelt arbejder Fonden med tre hovedspor: a) udredning af H.C. Andersens betydning nationalt og internationalt, b) udvikling af H.C. Andersen attraktioner og begivenheder og c) udbygning af turismemulighederne baseret på H.C. Andersen.

 

Blandt initiativerne kan nævnes udbygningen af Syddansk Universitets H.C. Andersen Center, der om kort tid får ny leder, styrkes bemandingsmæssigt og får til huse i Odense Adelige Jomfrukloster. Der opnås herved et langt større samspil med byen og med Odense Bys Museer. Således har Syddansk Universitet sammen med Odense Bys Museer indledt internationale netværk om H.C. Andersens betydning, fx et tæt samarbejde med Fudan University i Shanghai om H.C. Andersen i Kina.

 

Inden for udvikling af attraktioner og begivenheder kan nævnes det nye samarbejde og koordination mellem hovedparten af HCA-aktørerne i Odense og understøttelse af udviklingen af planer for et H.C. Andersens Eventyrhus som udbygning af H.C. Andersens Hus og Børnekulturhuset Fyrtøjet.

Under det tredje spor om turistmuligheder og international markedsføring er der etableret et tæt samarbejde med Udvikling Fyn, et påbegyndt samarbejde med Visit Denmark, og der ligger muligheder for et samarbejde med Wonderful Copenhagen. Disse samarbejder sætter ikke mindst fokus på tiltrækning af turister fra de nye vækstområder Asien, Rusland og Brasilien. Der arbejdes aktuelt med en indsats, som skal sikre en større national forståelse for og udnyttelse af H.C. Andersen som et af Danmarks stærkeste brands og med stort turistpotentiale, eksempelvis via en markant plads i den kommende nationale turismestrategi. Denne indsats vil H.C. Andersen Fonden søge at realisere gennem en målrettet kommunikationsplan og
-indsats.

Fonden vil i de kommende år tillige initiere flere hovedspor, fx H.C. Andersen i det fysiske rum og H.C. Andersen i undervisningen.

 

Odense Kommune kan i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne yde støtte til H.C. Andersen Fonden Odense til de i indstillingen nævnte formål.

 

Økonomi

Støtten til Foreningen H.C. Andersen Festivalen Odense på 1.000.000 kr. og tilskuddet til H.C. Andersen Fonden Odense på 1.000.000 kr. finansieres af de i budget 2012 afsatte anlægsmidler til Foreningen initiativgruppen Odense på i alt 2.000.000 kr. Der søges om flytning af denne anlægsbevilling i 2012 til driftsområder med overførselsadgang under Økonomiudvalget.

 

Flytning af anlægsbevillingen til Foreningen initiativgruppen Odense for hvert af årene 2013–2015 til driftsområder med overførselsadgang under Økonomiudvalget vil indgå i forbindelse med behandling af budget 2013.

 

Omflytningen sker for at sikre en korrekt regnskabsmæssig registrering af kommunens udgifter. Omflytningen til drift medfører, at Økonomiudvalgets service­ramme opskrives med 2.000.000 kr., og at kommunens serviceudgifter dermed stiger i 2012. Stigningen kan i kraft af de øvrige budgettilretninger, der er lavet i løbet af 2012, holdes inden for kommunens samlede serviceudgiftsramme. 

 

Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

12. Beskæftigelsesområdet - beskæftigelsestilskud og overførselsområdet

Åbent - 2012/157158

 

Sagsresumé

Beskæftigelsesområdet omfatter forsørgelsesudgifter og aktiveringsindsatsen af ledige borgere. Det gælder både på overførselsområdet, som omfatter bl.a. kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension. Dertil kommer forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere).

 

Svingende konjunkturer på beskæftigelsesområdet giver styrings-udfordringer. Derfor tager budgetlægningen afsæt i statslige skøn, men da udviklingen kan svinge, anvendes der reservationspuljer. Reservationspuljer medvirker til at tilpasse budgetterne til de økonomiske konsekvenser af de indsatser, som der arbejdes med. I 2012 betyder det fx, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens innovationsarbejde under temaet ”Selvforsørgelse til at kunne” forventes at give et overskud på 26,9 mio. kr. ved regnskabet, hvilket vil være med til at indfri budgetkravene til innovation i 2013. Dette indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag 2013-2016.

 

Ændret beskæftigelsestilskud grundet udligningsreformen

I forbindelse med udligningsreformen blev en ændring af beregningsgrundlaget for beskæftigelsestilskuddet vedtaget. Omlægningen blev indført med tilbagevirkende kraft fra 2011. For Odense har det store negative konsekvenser, hvilket tillige falder sammen med en forværring af ledighedsudviklingen.

 

Beskæftigelsestilskud 2011

Beskæftigelsestilskuddet for 2011 reguleres for sidste gang i år. Odense Kommune skal tilbagebetale knap 53 mio. kr. En stor del af tabet (39 mio. kr.) skyldes omlægningen af beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med udligningsreformen. Der er opsparet 21,3 mio. kr. til efterreguleringen. Denne pulje nulstilles nu. Tilbagebetalingen af de 53 mio. kr. er udskudt til 2013 og bliver derfor medtaget i budgettet for 2013.

 

Beskæftigelsestilskud 2012

Beskæftigelsestilskud 2012 midtvejsreguleres i år. Odense Kommune modtager 31,7 mio. kr. i midtvejsregulering grundet stigende ledighed. Det er dog ikke nær nok, da også tabet fra omlægningen af beskæftigelsestilskuddet slår igennem her.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har opgjort budgetbehovet til 99,4 mio. kr. Budgetbehovet finansieres dels af midtvejsreguleringen, opsparing fra sidste års budgetlægning og oprettelse af en negativ reguleringspulje under Økonomiudvalget, som medgår i efterreguleringen til næste år. Dertil kommer finansiering vedrørende omlægning af beskæftigelsestilskuddet på 29,7 mio. kr., som afregnes over kassen. Den endelige regulering af beskæftigelsestilskud 2012 sker i august 2013.

 

Overførselsområdet

Nye skøn for overførselsområdet i 2012 på landsplan viser en marginal ændring i forhold til det aftalte skøn for 2012, hvorfor der ikke bliver en midtvejsregulering på landsplan af området i år. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har dog opdateret budgetgrundlaget, hvilket betyder et mindre budgetbehov på 26,9 mio. kr.

 

Som noget nyt i år placeres de 26,9 mio. kr. i en reservationspulje under Økonomiudvalget, ligesom det sker med beskæftigelsestilskuddet. Puljen er således et mindreforbrug på overførselsområdet og kan tilskrives Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens tiltag bl.a. inden for innovationstemaet Selvforsørgelse – Frihed til at kunne. Puljen vil derfor anvendes til medfinansiering af budgetkravet til innovation i 2013. Den endelige størrelse af puljen kendes dog først ved regnskabet.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Reservationspulje vedrørende beskæftigelsestilskud 2011 under Økonomiudvalget på 21.251.791 kr. i 2012 nulstilles som led i efterreguleringen af beskæftigelsestilskud 2011. Beløbet tilføres kassen.

 2. Indtægtssiden opskrives med 23.244.000 kr. i 2012 vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2012 samt opskrives med 8.532.000 kr. vedrørende udmøntning af forsikringsordningen for beskæftigelsestilskud 2012.

 

 1. Arbejdsmarkedsudvalget tildeles en positiv budgetneutral tillægsbevilling i 2012 på 31.776.000 kr. vedrørende budgetmodel for beskæftigelsestilskud 2012 på områder uden overførselsadgang. Beløbet finansieres af øgede indtægter på tilskud og udligning (jf. pkt. b).

 

 1. Arbejdsmarkedsudvalget tildeles en positiv budgetneutral tillægsbevilling i 2012 på 21.108.000 kr. vedrørende budgetmodel for beskæftigelsestilskud 2012 på områder uden overførselsadgang. Beløbet finansieres af nulstilling af reservationspulje under Økonomiudvalget på områder med overførselsadgang.

 

 1. Arbejdsmarkedsudvalget tildeles en positiv tillægsbevilling i 2012 på 29.700.000 kr. vedrørende budgetmodel for beskæftigelsestilskud 2012 på områder uden overførselsadgang. Beløbet er en del af den lovvedtagne omlægning af beskæftigelsestilskuddet og finansieres af kassen.

 

 1. Arbejdsmarkedsudvalget tildeles en positiv budgetneutral tillægsbevilling i 2012 på 16.838.000 kr. vedrørende budgetmodel for beskæftigelsestilskud 2012 på områder uden overførselsadgang. Beløbet finansieres af en tilsvarende negativ reservationspulje under Økonomiudvalget på områder med overførselsadgang.

 

 1. Arbejdsmarkedsudvalget tildeles en negativ budgetneutral tillægsbevilling i 2012 på 31.374.000 kr. vedrørende budgetmodel for overførselsområdet 2012 på områder uden overførselsadgang. Beløbet modsvares af en tilsvarende positiv reservationspulje under Økonomiudvalget på områder med overførselsadgang.

 

 1. Socialudvalget tildeles en positiv budgetneutral tillægsbevilling i 2012 på 4.515.000 kr. vedrørende budgetmodel på overførselsområdet 2012 på områder uden overførselsadgang. Beløbet finansieres af en tilsvarende negativ reservationspulje under Økonomiudvalget på områder med overførselsadgang.

 2. Den forventede mindreindtægt på overførselsområdet på 26.859.000 kr. i 2012 medgår til finansiering af budgetkravet vedrørende innovation i 2013. Det endelige beløb opgøres ved regnskab 2012.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsestilskuddet vedrører A-dagpenge til forsikrede ledige og dele af aktiveringsindsatsen for denne gruppe. I forbindelse med udligningsreformen blev også en ændring af beregningsgrundlaget for beskæftigelsestilskuddet vedtaget. Omlægningen blev indført med tilbagevirkende kraft fra 2011. For Odense har det store negative konsekvenser, hvilket tillige falder sammen med en forværring af ledighedsudviklingen.

 

Beskæftigelsestilskud 2011

Tilskuddet for 2011 er nu endeligt gjort op. Odense skal tilbagebetale 53 mio. kr., hvoraf de 39 mio. kr. vedrører omlægningen af beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med udligningsreformen. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere sparet 21,3 mio. kr. op til efterreguleringen, og uden ændringen i beregningsgrundlaget ville det have betydet et overskud på ca. 7 mio. kr. I stedet endte 2011 med et underskud på knap 32 mio. kr.

 

Grundet de store økonomiske konsekvenser, som omlægningen af beskæftigelsestilskuddet har betydet, skal efterreguleringen på de 53 mio. kr. først afregnes i 2013.

 

Beskæftigelsestilskud 2012

Tilskuddet for 2012 skal midtvejsreguleres nu, og også her slår omlægningen af beskæftigelsestilskuddet igennem. Odense får en positiv midtvejsregulering på 31,7 mio. kr. Budgetbehovet er af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen opgjort til 99,4 mio. kr. Det betyder, jf. budgetmodellen, at området skal tilføres forskellen på 67,6 mio. kr.

 

Finansieringen af de 67,6 mio. kr. sker på 3 måder:

 

-          Brug af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens reservationspulje fra sidste års budgetlægning på 21,1 mio. kr.

-          Oprettelse af en negativ reservationspulje under Økonomiudvalget på 16,8 mio. kr., som vil indgå som en del af efterreguleringen i august 2013.

-          Finansiering fra kassen med 29,7 mio. kr. vedrørende delvis dækning af konsekvens af omlægningen af beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med udligningsreformen.

 

Finansieringen af de 29,7 mio. kr. fra kassen medfører, at konsekvenserne af omlægningen af beskæftigelsestilskuddet ikke overvæltes på Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Omlægningen betød for Odense et tab på 39 mio. kr. Dette tab kan opdeles i 2: En ændret beregning af grundtilskuddet på 29,7 mio. kr. og en ændret beregning vedrørende merudgiftsbehovet på de resterende 9,3 mio. kr. De 9,3 mio. kr. vedrører ledighedsudviklingen, og da merudgiftsbehovet endeligt beregnes næste år, når det faktiske ledighedstal kendes, er dette ikke medtaget i reguleringen af budgettet for beskæftigelsestilskuddet.

 

Midtvejsreguleringen skal vurderes med forsigtighed, fordi midtvejsreguleringen tildeles direkte på kommuneniveau på baggrund af kommunens andel af ledigheden to år tidligere. Efterreguleringen tildeles derimod først på landsdelen (Fyn) ud fra landsdelens faktiske udgifter, og derefter deles den ud på kommuneniveau. Den endelige regulering af beskæftigelsestilskud 2012 sker i august 2013.

 

 

Overførselsområdet

Området dækker over en lang række offentlige forsørgelsesydelser såsom førtidspension, kontanthjælp, sygedagpenge m.m. samt midler til aktivering af ledige. Budgettildelingen følger budgetmodellen på området.

 

Som noget nyt i år anvendes der også reservationspuljer under Økonomiudvalget, som det er tilfældet med beskæftigelsestilskuddet.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens arbejde bl.a. i forbindelse med innovationsarbejdet ”Selvforsørgelse – frihed til at kunne” betyder stor fokus på de rette indsatser. Dette arbejde ønskes fulgt op af muligheden for kunne tilpasse budgetterne i forhold til de forventede økonomiske konsekvenser af indsatsen. Dette skal reservationspuljer hjælpe med.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i samarbejde med Borgmester-forvaltningen derfor udviklet på budgetmodellen. Reservationspuljen er forskellen mellem det af KL opgjorte udgiftsbehov på området og udgiftsbehovet opgjort af Social- og Arbejdsforvaltningen. Puljen lægges under Økonomiudvalget. Reservationspuljen kan reguleres i løbet af budgetåret og opgøres endeligt ved regnskabsaflæggelsen for budgetåret.

 

Overførselsområdet 2012

Nye skøn for overførselsområdet i 2012 på landsplan viser en marginal ændring i forhold til det aftalte skøn for 2012, hvorfor der ikke bliver en midtvejsregulering på landsplan af området i år. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har skønnet et mindre budgetbehov på 26,9 mio. kr. Disse midler tilføres en reservationspulje under Økonomiudvalget.

 

Puljen er således et mindreforbrug på overførselsområdet og kan tilskrives Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens tiltag bl.a. inden for innovationstemaet ”Selvforsørgelse – Frihed til at kunne”. Puljen vil derfor anvendes til medfinansiering af budgetkravet til innovation i 2013 og indgår derfor i Økonomiudvalgets budgetforslag. Den endelige størrelse af puljen kendes dog først ved regnskabet.

 

Økonomi

Der er ingen påvirkning af serviceudgifterne.

 

Kassebeholdningen påvirkes negativt med 8,5 mio. kr. i 2012.

 

 

  - 1.000 kr. -

2012

2013*

 

 

 

 

Indtægtssiden

 

 

 

 

 

 

Beskæftigelsestilskud

 

 

 

 - 2011 - endelige efterregulering

 

-52.992

 

 - 2012 - midtvejsregulering

23.244

 

 

 - 2012 – medfinansiering af forsikringsordning

8.532

 

 

 

 

 

Driftsudgifter

 

 

 

 

 

 

Beskæftigelsestilskud

 

 

 

 - 2011 – udmøntning af reservation til tilbagebetaling – ØU

21.251

 

 

 

 

 

 

 - 2012 - midtvejsregulering  fra indtægtssiden - AU

-31.776

 

 

 - 2012 – merbehov - budgetmodel – AU

-67.646

 

 

 - 2012 – udmøntning af pulje til midtvejsregulering fra år 2011 - ØU

21.108

 

 

 - 2012 - pulje til efterregulering i 2013 under budgetområde 1.7 - ØU

16.838

 

 

 

 

 

Overførselsområdet

 

 

 

- 2012 – Mindrebehov (budgetmodel) - AU

31.374

 

 

- 2012 – Merbehov (budgetmodel) - SU

-4.515

 

 

- 2012 – Reservationspulje under budgetområdet 1.7 - ØU

-26.859

 

 

 

 

 

Påvirkning af kassebeholdning

-8.449

-52.992

+ er en forøgelse af indtægter/nedskrivning af udgifter

 

 

 

* År 2013 er her vist fordi afregningen af beskæftigelsestilskud 2011 – efterreguleringen er udskudt til 2013. Reguleringen behandles i budget 2013.

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 13. Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde, ultimo juni 2012

Åbent - 2012/008169

 

Sagsresumé

I denne sag sendes 2. kvartals opfølgning på det forventede regnskab 2012 for det specialiserede socialområde til byrådets godkendelse.

 

Denne opfølgning er kun et udsnit af kommunens økonomi. På byrådsmødet den 12/9 vil halvårsregnskabet for 2012 blive behandlet. Her vises en vurdering af den samlede økonomi i Odense for det første halve år.

 

Udgifterne på det specialiserede socialområde har i tidligere år båret præg af at være stigende og svært styrbare. Det har presset økonomien i landets kommuner.

For at have mere fokus på området og derigennem bremse udgiftsstigningerne er der i Økonomiaftalerne siden 2010 indgået aftale om, at der kvartalsvis skal følges op på området.

 

Nye opgørelser har vist, at kommunerne nu i højere grad end tidligere har fået styr på økonomien på dette område. I Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2013 var der enighed om, at der fortsat er behov for at fastholde fokus på området. Samtidig er der behov for at skærpe fokus på kvaliteten og effekter af indsatserne, hvilket ligger fint i tråd med Odense Kommunes effektstyring på området. Dette kan ændre fokus på indholdet af opfølgningerne i 2013.

 

De enkelte udvalg i Odense Kommune har i de seneste år iværksat en del tiltag for at følge udgifterne på det specialiserede socialområde tæt og løbende.

 

De kvartalsvise opfølgninger til byrådet laves derfor primært på grund af et lovmæssigt krav til indberetning til Økonomi– og Indenrigsministeriet, men er dog en god anledning til at give hele byrådet en status på området.

 

Det specialiserede socialområde dækker:

 • Udsatte børn og unge, som vedrører udgifter til særlige dagtilbud, plejefamilier, opholdssteder, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner.

 

 • Udsatte voksne og handicappede, som vedrører udgifterne til pleje, omsorg, forebyggende indsats, hjælpemidler, rådgivning, botilbud, kontaktperson- og ledsagerordninger samt aktivitets- og samværstilbud.

 

 • Pleje og omsorg, som vedrører udgifter til plejehjem, beskyttede boliger, hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning samt plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem.

 

Samlet opfølgning, ultimo juni 2012


Opgørelsen på hele det specialiserede socialområde viser et samlet forventet mindreforbrug på 19,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i 2012.

Mindreforbruget er fordelt på:

 

 • Forventet mindreforbrug på 12,5 mio. kr. ved Udsatte børn og unge.
 • Forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. ved Udsatte voksne og handicappede
 • Forventet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. ved Pleje og omsorg.

 

Opfølgning på de enkelte udvalg

 

By – og Kulturforvaltningen

By- og Kulturforvaltningen har signaleret et merforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. By- og Kulturforvaltningens andel vedrører alene vedligeholdelse af bygninger. Det skal bemærkes, at det forventede regnskab er omfattet af stor usikkerhed.

 

Ældre– og Handicapforvaltningen

Ældre og Handicapforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på det specialiserede socialområde. Det er sammensat af et mindreforbrug på Pleje og omsorg på 9,8 mio. kr. og merforbrug på 8,1 mio. kr. vedrørende udsatte voksne og handicappede. Merforbruget kan henføres til køb og salg af pladser, herunder øgede udgifter til domsanbragte, et vigende salg på psykiatriområdet, færre udenbys borgere på plejecentre i Odense i forhold til Odenseborgere på plejecentre udenfor Odense. Der er som konsekvens af de konstaterede udfordringer udarbejdet en kapacitetsanalyse, som skal indgå i et analysearbejde vedrørende fremtidens behov og boformer mv.

På hjemmeplejeområdet (Pleje og omsorg) skyldes det forventede mindreforbrug et større fald i bevillinger end prognosticeret. Dette skyldes primært, at Træning som hjælp har haft en større effekt end forventet.

 

Forvaltningens målsætning om, at alle områder under Ældre- og Handicapudvalget samlet skal udvise balance, herunder det specialiserede område, forventes nået.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på knap 8,9 mio. kr. Dette kan primært henføres til et mindreforbrug på knap 6 mio. kr. på Behandling af stofmisbrugere og skyldes udfordringer i forhold til at afstemme udbetaling af bevillinger med det reelle udgiftsniveau vedrørende projektøkonomien.

 

Børn- og Ungeforvaltningen

Børn- og Ungeforvaltningen har signaleret et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. på området Udsatte børn og unge. Dette skyldes rettidig omhu og løbende udsving i aktiviteter på området. Pt. ses der dog et stigende antal underretninger, som kan medføre, at mindreforbruget formindskes sidst på året.

 

Ved Borgmesterforvaltningen forventes der budgetoverholdelse på området.

 

Med de økonomistyringsprincipper, som kommunen har, forventes et eventuelt merforbrug på de enkelte områder at blive håndteret inden for eget udvalg.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde ultimo juni 2012.

 

 

 

Sagsfremstilling

I et vedlagt bilag kan opgørelsen ses på et mere detaljeret niveau pr. forvaltning. Derudover er der knyttet kommentarer til de enkelte afvigelser i bilaget.

 

Økonomi

Sagen har ingen betydning for serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

1. Kvartalvis opfølgning på det specialiserede socialområde, ultimo juni fordelt på forvaltning og funktion (Kvartalsrapport for de specialiserede socialområder 2 kvartal 2012.pdf)

 

 

 14. Frikommuneforsøg med flytning af Jobcentrets opgaver og afgørelser om  beskæftigelsesindsatsen til to nye centre i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter

Åbent - 2012/064233

 

Sagsresumé

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår, at forvaltningens opgaver i Beskæftigelsescentret /Jobcentret og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen fremover som frikommuneforsøg udføres i to nye enheder i forvaltningen.

 

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i maj 2012 en opdeling af Beskæftigelsescentret i et center vedrørende jobskabelse og forsørgelse og et center vedrørende jobrehabilitering.

 

Opdelingen skal ses i lyset af Ny virkelighed – Ny velfærd, og i forhold til forvaltningens arbejde med innovationstemaet Selvforsørgelse – frihed til at kunne.

 

Der ses herunder en ny mulighed for at bedrive velfærd i forhold til en fremtidig facilitering af borgerne til at kunne indgå i samskabelse af velfærdsydelser og i højere grad blive ansvarlige i eget liv med mulighed for at bevare et arbejdsmarkedsperspektiv med sigte på fremtidig selvforsørgelse, helt eller delvist.

 

I forhold til innovationspotentialet ses det nye organisatoriske spor som forudsætning for en mere fokuseret indsats i forhold til jobskabelse og i forhold til konkrete grupper af borgere.

 

Fra august 2012 etableres der et Arbejdsmarkedscenter (vedrørende jobskabelse, indsatser for arbejdsparate borgere og unge samt forsørgelsesydelser) og et Jobrehabiliteringscenter (rehabiliterende indsatser for ledige ikke arbejdsmarkedsparate borgere og syge borgere samt for personer i fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension).

 

I perioden frem mod årsskiftet arbejdes der med omlægning af de konkrete indsatser med henblik på fuld implementering fra den 1/1 2013.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender, at der gennemføres frikommuneforsøg ved flytning af opgaver under Jobcentret og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen til fremover at blive udført i et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter i forvaltningen.

 

 

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Rådmand Peter Rahbæk Juel og udvalgsmedlem Morten Kibæk deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling.

 

Rådmand Steen Møller deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Med henvisning til Odense Kommunes status som frikommune foreslår Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at forvaltningens opgaver under Beskæftigelsescentret/Jobcentret og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen fremover som forsøg udføres i et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter i forvaltningen i stedet for Jobcentret.

 

Odense Byråd kan uden fagministeriets godkendelse med hjemmel i bekendtgørelse nr. 215 af 1/3 2012 om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, træffe beslutning om, at opgaver under jobcentret og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen kan udføres af en anden enhed end jobcentret.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forslag skal ses i den sammenhæng og i lyset af Ny virkelighed – Ny velfærd samt et igangsat arbejde i forvaltningen over innovationstemaet Selvforsørgelse – frihed til at kunne.

 

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 8/5 2012 en opdeling af Beskæftigelsescentret fra august 2012 i et center vedrørende jobskabelse og forsørgelse og et center vedrørende jobrehabilitering. Der har siden været arbejdet videre herpå med sigte på at gennemføre omlægningen af indsatserne i løbet af den resterende del af året.

 

Opdelingen indebærer, at der i forvaltningen etableres et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter i stedet for nuværende Beskæftigelsescenter, hvorunder Jobcentret er placeret.

 

Arbejdsmarkedscentret vil skulle varetage en opgave vedrørende jobskabelse og beskæftigelsesindsatsen i forhold til forsikrede ledige, arbejdsmarkedsparate ledige på kontanthjælp og i forhold til unge ledige under 30 år samt herudover udbetaling af forsørgelsesydelser. Jobskabelse sættes i fokus. Flere ledige skal i job, og jobmuligheder skal udnyttes. Perspektivet i forhold til den enkelte borger er selvforsørgelse. De unge skal primært i gang med uddannelse. Alternativt skal de støttes i kompetenceudvikling, der tager sigte på, at de unge skal ind på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende frem for at blive kontanthjælpsmodtagere med risiko for at miste muligheden for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

Jobrehabiliteringscentret vil skulle varetage beskæftigelsesindsatsen for ikke arbejdsmarkedsparate ledige på kontanthjælp og for sygemeldte borgere, borgere i fleksjob og på ledighedsydelse samt tilkendelse af førtidspension. Fokus er her gennem den rehabiliterende tilgang at sikre, at borgeren gennem kortere eller længerevarende indsatser støttes i at genvinde mistede kompetencer med sigte på at blive i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet og i at blive selvforsørgende, helt eller delvist, og dermed som det afgørende have sigte på bevarelse af arbejdsmarkedsperspektivet for den enkelte.

 

Det organisatoriske spor ses som en forudsætning for udvikling af den potentielle merværdi, der ligger i gennemførelse af ændringen i indsatserne, som fremover skabes sammen med borgerne. Der er tale om en udvidelse af velfærdsparadigmet i den forstand, at forvaltningen fra udelukkende at varetage myndighedsopgaven og være producent af serviceydelser fremover også vil indgå som facilitator i relation til borgeren som medskaber af velfærdsydelserne og med ansvar for at blive i stand at tage vare på eget liv og blive selvforsørgende, helt eller delvist.

 

Uanset ovenstående beslutning vil Odense Kommune fortsat skulle udarbejde beskæftigelsesplan og resultatvision, jf. bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

 

Afgørelser om beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der træffes i forhold til den enkelte borger, kan uanset ændringen indbringes for Beskæftigelsesankenævnet.

 

Ved gennemførelsen af forsøget sikres fortsat sammenlignelighed til andre kommuners jobcentre og til eget hidtidige grundlag. Ansvar og kompetence for området tillægges de to nye centre i forhold til opdelingen, jf. ovenfor. I forhold til styring af området vil der blive fulgt op på indsatser, resultater og effekter.

 

Arbejdsmarkedsudvalget har i april 2012 udpeget områder som rammesætning for effektmål i forhold til kerneområdet jobskabelse, som et nyt kerneområde og som følge heraf revitalisering af området vedrørende ledige. De 4 områder, der indgår herunder, er psykisk syge, unge kontanthjælpsmodtagere, stærke ledige og over 30-årige med andre problemer end ledighed.

 

Evaluering af ovenstående forsøg vil således følge resultatet af omorganiseringen, effekter for målgrupper, jf. ovenstående og opgørelser af de økonomiske konsekvenser og det potentiale, der indgår i forhold til Ny virkelighed – Ny velfærd.

                               

Økonomi

Forsøgets gennemførelse påvirker ikke servicerammen eller kassebeholdningen.

 

Bilag

1. Frikommuneansøgning SAF 130612 (Frikommuneansøgning SAF 130612.pdf)

 

 

 15. Kontaktudvalg i Børn- og Ungeforvaltningen

Åbent - 2012/055090

 

Sagsresumé

Børn- og Ungeforvaltningen har et ønske om at styrke forældredemokratiet gennem en øget og mere direkte dialog mellem forældrerepræsentanterne, Børn- og Ungeforvaltningen og Børn- og Ungeudvalget. Forældrebestyrelserne er en ressource, der kan kvalificere de beslutninger, der har betydning for børnene og de unges hverdag.

 

Gennem det sidste år har Børn- og Ungeudvalget, forvaltningen og forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne været i dialog om en styrkelse af forældredemokratiet i Børn- og Ungeforvaltningen.

 

Derfor foreslår Børn- og Ungeforvaltningen at revitalisere de eksisterende kontaktudvalg på dagtilbuds- og skoleområdet.

 

Børn- og Ungeudvalget valgte på dets møde den 22/5 2012 at sende et forslag om ændring af kontaktudvalgene i høring i skole- og dagtilbudsbestyrelser.

Ved høringsfristens udløb den 29/6 2012 var der indkommet 21 høringssvar.

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender forslag til ændrede vedtægter for kontaktudvalg på dagtilbuds- og skoleområdet.

 

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Det nye forslag

 

Formålet med kontaktudvalgene er at skabe en dialog, der skal danne grundlag for en erfaringsudveksling mellem de folkevalgte politikere og forældre- og medarbejderrepræsentanter. Der er tale om et samarbejde, der skal give politikerne indblik i hverdagen på skolerne og i institutionerne og samtidig give forældre- og medarbejderrepræsentanterne indsigt i de strategiske dilemmaer i Børn- og Ungeforvaltningen.

 

Forslag til ny kontaktudvalgsstruktur

 

Nye tiltag på dagtilbudsområdet og skoleområdet:

 

-      Der etableres et nyt kontaktudvalg for specialområdet på tværs af dagtilbudsområdet og skoleområdet.

-      Der arrangeres et årligt inspirationsmøde for henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet mellem skolebestyrelsesformændene eller institutionsbestyrelsesformændene i kontaktudvalgene og Børn- og Ungeudvalget. Møderne planlægges i et samarbejde mellem forvaltningen og repræsentanter fra kontaktudvalgene.

-      Mødestrukturen ændres.

-      I kontaktudvalg foreslås alene deltagelse fra politikere med sæde i Børn- og Ungeudvalget.

-      De kontaktudvalg, der har behov for det, kan ad hoc få administrativ bistand fra forvaltningen.

 

Kontaktudvalg på dagtilbudsområdet

 

Hovedtrækkene i forslaget er ud over de ovennævnte:

 

-      Der vil fortsat være fire kontaktudvalg – ét i hvert distrikt.

-      Mødekadencen bliver ændret fra tre årlige møder til to årlige møder samt et inspirationsmøde.

 

Kontaktudvalg på skoleområdet

 

Hovedtrækkene i forslaget på skoleområdet er ud over de ovennævnte:

 

-      Antallet af kontaktudvalg fastholdes, men kontaktudvalgene fra Tarup Nord og Tarup Øst bliver slået sammen og et nyt kontaktudvalg for specialområdet oprettes.

-      Antallet af årlige møder bliver ændret fra fire til to samt et inspirationsmøde for Børn- og Ungeudvalget.

 

I forbindelse med arbejdet med værdier i 2011 blev der herudover tilkendegivet et ønske om en løbende tættere dialog mellem bestyrelser, forvaltning og i visse sammenhænge rådmanden. Det gælder fx i forhold til forberedelse af strategiske processer, tilrettelæggelse af høringsforløb og planlægning af indhold på fællesmøder for forældrebestyrelser.

 

Det kan i den sammenhæng overvejes, om de 4 kontaktudvalgsformænd på henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet kan inddrages i en ad hoc dialog om ovennævnte emner.

 

Pilotprojekt med bestyrelser i børnemiljøerne

 

Som et supplement til kontaktudvalgene og de lokale forældrebestyrelser er der forslag om at sætte gang i et forsøg med at skabe et formelt samarbejde mellem de lokale forældrebestyrelser. Det foreslås, at der fra hver forældrebestyrelse i lokalområdet udpeges 1-2 medlemmer, som i et særskilt forum kan gå i dialog med ledelseskollegierne om den strategiske linie. Den politiske repræsentation bliver i forsøgsperioden varetaget af rådmanden for Børn- og Ungeforvaltningen.

 

Forsøget vil løbe til og med 2013, hvorefter der vil blive foretaget en evaluering og anbefaling om fremtidig organisering.

 

Høringssvarene – opsummering

 

Generelt er der tilfredshed med tanken om at styrke dialogen mellem Børn- og Ungeudvalget, forældrene og forvaltningen. Desuden er der opbakning til forslaget om, at det fremadrettet alene er politikere fra Børn- og Ungeudvalget, der varetager den politiske repræsentation i kontaktudvalgene.

 

Der er usikkerhed om, hvorvidt to møder og et inspirationsmøde er tilstrækkeligt til at sikre en kontinuitet i dialogen. Til gengæld er der generel opbakning til at etablere et inspirationsmøde, hvor forældrerepræsentanter har mulighed for at gå i direkte dialog med Børn- og Ungeudvalget.

 

På dagtilbudsområdet er der ét forslag om kun at oprette et enkelt eller to kontaktudvalg, der skal dække alle institutionsbestyrelser.

 

De fleste giver opbakning til forslaget om at etablere et særligt kontaktudvalg for specialområdet.

 

Der er flere, der konkret ønsker, at der bliver nedsat en referencegruppe bestående af forældrerepræsentanter, som kan have en løbende dialog med forvaltningen og rådmanden, og som blandt andet kan være med til at planlægge det årlige inspirationsseminar for henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet.

 

Der er forskellige holdninger til den konkrete repræsentation i kontaktudvalgene, og et enkelt høringssvar problematiserer, at medarbejderne ikke er repræsenteret ved inspirationsseminarerne og i referencegrupperne.

 

Der er opbakning fra flere til forsøg i børnemiljøerne med forældrebestyrelser.

 

Ændringer på baggrund af høringen

 

På baggrund af høringen er vedtægterne for kontaktudvalget suppleret med punkt om oprettelse af en referencegruppe for både dagtilbuds- og skoleområdet. Referencegruppen kan løbende have en dialog med forvaltningen og rådmanden og kan blandt andet også være med til at planlægge de årlige inspirationsseminarer på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet.

 

Herudover er der i vedtægter for kontaktudvalget for specialområdet foreslået, at der udpeges en repræsentant fra Handicaprådet i Odense Kommune.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Sammenskrivning af høringssvar samt høringssvar (Høringssvar samt sammenskrivning kontaktudvalg.pdf)
2. Forslag til vedtægter for kontaktudvalg på skoleområdet (Forslag Vedtægter for kontaktudvalg - skole aug 2012.pdf)
3. Forslag til vedtægter for kontaktudvalg på dagtilbudsområdet (Forslag vedtægt for kontaktudvalg på dagtilbudsområdet aug.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl