Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Referat 19. september 2012

Knud

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 19-09-2012 kl. 15:00

ByrådssalenAfbud fra:
Tina Anette Bue Frandsen
Mai Henriksen

I stedet for Mai Henriksen deltog Jenan Bozo I stedet for Tina Bue Jensen deltog Tine Kristensen Dahir Jama Roobleh deltog først i mødet fra kl. 15.29 Poul Falck forlod mødet kl. 18.46

Oversigtsdagsorden: Åben referat
1. 1. behandling af Økonomiudvalgets forslag til Odense Kommunes budget for 2013 samt overslagsårene 2014-2016

Åbent - 2012/176958

 

Sagsresumé

Odense – sammen i arbejde

 

Odense Kommune har fortsat lavere skatteindtægter end forventet, og udligningsreformen ramte Odense Kommune hårdt med et tab på 87 mio. kr. hvert år. Konsekvensen er, at Odense Kommune har en væsentlig økonomisk udfordring foran sig.

 

En fremskrivning af Odenses økonomi på de vilkår, som vi kender nu, viser, at kommunens kassebeholdning vil udvise et minus på 971 mio. kr. i 2016. Set i lyset af den finansielle strategi er det tydeligt, at udviklingen er uholdbar. Det er altså givet, at der skal handles, og det er klart, at jo tidligere, der tages fat, jo mere velfærd er der råd til i fremtiden.

 

Budgetforslaget for 2013 og overslagsårene 2014-2016 indeholder derfor en række tiltag, som skaber balance i kommunens økonomi. Tiltagene sker med stor opmærksomhed på og respekt for, at kommunen er med til at sætte rammerne for borgernes og virksomhedernes hverdag. Det er helt afgørende, at vi har fokus på vækst, så der skabes arbejdspladser og liv i Odense.

 

Kommunen selv er den største arbejdsgiver på Fyn, og derfor er fokus på medarbejdernes kompetencer særlig vigtig. Vi skal fortsætte med at indrette kommunen så effektivt som muligt på borgernes præmisser. Vi skal have endnu mere fokus på, at ressourcerne skaber mest mulig værdi for borgerne. Vi vil finde nye veje – sammen med borgeren- til at skabe værdi for borgerne.

 

Ny virkelighed – Ny velfærd

 

Byrådet satte i 2011 en ny velfærdsdagsorden med Ny virkelighed – Ny velfærd, som gennem fokus på forebyggelse, fællesskaber og samarbejde sætter en ny retning for kommunens velfærd i respekt for den økonomiske virkelighed. Den ny velfærd skal løse grundlæggende udfordringer på kommunens kerneområder gennem langsigtede og robuste løsninger.

 

Ambitionen er med borgeren og brugeren i centrum at udvikle løsninger til det næste velfærdssamfund. Det er et Odense, hvor borgerne oplever, at kommunen understøtter borgernes behov og muligheder. Borgere kommer i situationer, hvor der opstår behov for hjælp fra kommunen. Borgeren vil opleve, at hjælpen tager udgangspunkt i, at borgeren skal kunne fastholde eller genindtræde i sin hverdag, at hjælpen vil bidrage til at styrke borgernes selvværd, engagement og livsglæde.

 

Mod og vilje fra mange aktører er afgørende for, at Odense kan lykkes med at skabe ny velfærd. Byrådet har med budget 2013 formuleret en række ambitiøse bud på, hvad der skal arbejdes med for at skabe ny velfærd. Det lange seje – og spændende, udfordrende og legende – træk skal de kommende år føre Odense ind i det næste velfærdssamfund.

 

Med budgetforslaget påtager vi os samtidig en fælles forpligtelse med at komme i mål med vores innovationsforløb. Det er vigtigt, at vi er fælles om at løfte ansvaret og samtidig har modet til at turde nye løsninger.

 

Samtidig skal vi også anerkende de resultater, vi er på vej imod, og dem, som vi har opnået. Ældre- og Handicapforvaltningen er allerede langt med resultaterne i Livskvalitet på egne vilkår.  De nye metoder omkring Træning som hjælp blev politisk vedtaget som metode i hele hjemmeplejen december 2010.

 

En videreudvikling af Træning som hjælp og andre tiltag har til formål at reducere ressourcebehovet på ældre- og handicapområdet yderligere samtidig med, at borgerne skal opleve øget livskvalitet og selvhjulpenhed. Livskvalitets på egne vilkår bidrager med 45 mio. kr. i budget 2013 og frem.

 

På samme måde ser vi allerede resultaterne af de boligsociale tiltag i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen omkring Housing First. Ved at nytænke den måde, vi ser og tilgår borgerne på, er det lykkedes at få et fald i antallet af hjemløse i Odense.

 

Vi skal også nytænke vores folkeskole, hvor vi står foran markante udfordringer og ændringer. Børnenes skoledag skal nytænkes, sådan at vi får en mere sammenhængende skoledag, der giver bedre læring, og bedre værktøjer til at løfte inklusionsopgaven, og dermed møde de økonomiske udfordringer.

 

Vi satser også på, at ved at belyse den kommunale bygningsmasse ud fra nye utraditionelle perspektiver, både hvad angår rammer og indhold, kan vi skabe nytænkning og besparelser. Der er både tale om helt nye anvendelser af bygningerne, energibesparende bygninger samt indførelse af helt nye teknologier.

 

Samlet set har vi i budget 2013 videreført intentionerne fra Ny virkelighed – Ny velfærd, hvor vi i Odense ikke ønsker at spare ved rammereduktioner og grønthøsterbesparelser. Vi ser innovation som den eneste vej frem.

 

Opsummering af driftsside og anlægsside

Budgetforslaget tager på driftssiden udgangspunkt i de udmeldte driftsrammer korrigeret med effektiviseringer, innovationstiltag, budgetreduktioner, revurdering af områder uden overførselsadgang samt tekniske ændringer, herunder pris- og lønregulering.

 

anlægssiden tager budgetforslaget afsæt i de udmeldte anlægsbudgetter korrigeret med effektiviseringer, innovationstiltag, budgetreduktioner og tekniske ændringer.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

 

  1. Økonomiudvalgets budgetforslag for 2013 og overslagsårene 2014-2016, som er vedlagt som bilag.

  2. Indtægterne fra ansøgning vedrørende ny særtilskudspulje i 2013 på 23.400.000 kr. budgetteres på tilskud og udligning og anvendes til at nedbringe puljen på 50.000.000 kr. under Økonomiudvalget.

 

  1. De bevilgede lån til 19 kvalitetsfondsprojekter og til stibroen i 2013 over jernbanen indlægges i budgettet.

kr.

2013

2014

2015

2016

Øvrige ændringer

 

 

 

 

Renter

 

-979.000

-940.000

-901.000

Optag af lån

19.500.000

 

 

 

Afdrag på lån

 

-780.000

-780.000

-780.000

Note: - = udgift, + = indtægt

 

 

Økonomiudvalget ønsker, at dagsordenteksten til byrådets behandling af budgetforslaget i højere grad synliggør forvaltningernes innovationsarbejde.

 

Økonomiudvalget beslutter, at forslaget om, at vintertjenesten flyttes fra budgetområde uden overførselsadgang til budgetområde med overførselsadgang udgår af budgetforslaget og indgår i budgetforhandlingerne.

 

Med disse bemærkninger godkendes Borgmesterforvaltningens indstilling med følgende tilføjelse til indstillingspunkt a:

 

Besparelse på 15 mio. kr. vedrørende takster udmøntes på følgende måde:

 

SFO taksterne stiger fra 1.740 kr. pr. md. til 1.977 kr. pr. md. svarende til et provenu på 8 mio. kr.

 

Taksterne for madordninger for ældre bosat på plejehjem stiger til det maksimale, dvs. fra 3.058 kr. pr. md. til 3.262 kr. pr. md. svarende til et provenu på 2,9 mio. kr.

 

Der indføres ikke betaling for aktiviteter på væresteder for ældre.

 

De resterende ca. 4 mio. kr. udmøntes som skitseret i alternativ 1 i budgetforslagspublikationen, dog under forudsætning af, at By- og Kulturudvalget og/eller Børn- og Ungeudvalget kan udmønte deres andel anderledes inden for egen ramme. Hvis det

er tilfældet, skal det foreligge til byrådets 2. behandling den 10/10 2012, hvilket medfører udvalgsbehandling senest på udvalgsmøde den 9/10.

 

Udvalg

Område

Merprovenu

 

 

 

BUU

Svømmehal

2.700.000

BUU

Jernalderlandsby

160.000

BUU

Observatoriet

113.000

BUU

Kunstgræsplæne

91.405

BUU

Musikskole

200.000

BUU

Total

3.264.405

BKU

Symfoniorkester

225.000

BKU

Den Fynske Landsby

100.000

BKU

H.C. Andersen Museet

417.000

BKU

Fyns Kunstakademi

41.000

BKU

Cykelparkering

33.000

BKU

Renholdelse af stadepladser

12.000

BKU

Udlejning af Filosofgangen

21.790

BKU

Udlejning af Vollsmose kulturhus

8.800

BKU

Gebyr på Biblioteker

75.000

BKU

Total

933.590

I alt

 

4.197.995

Beslutning

Oversendes til 2. behandling.

 

Ændringsforslag til budgetforslaget skal være afleveret til Borgmesterkontoret senest tirsdag den 25/9 2012 kl. 12.00.

 

Sagsfremstilling

I henhold til styrelsesloven og bekendtgørelse nr. 392 af 2/5 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen fremsender Borgmesterforvaltningen indstilling til Økonomiudvalgets budgetforslag for budget 2013 og overslagsårene 2014-2016.

 

Byrådets 1. behandling af budgettet er planlagt til den 19/9 2012, og budgettet godkendes ved 2. behandling den 10/10 2012.

 

Budgetprocessen begyndte ved Økonomiudvalgets rammeudmelding den 8/2 2012. Rammeudmeldingen på drift og anlæg udgør den økonomiske ramme, som fagudvalgene og Økonomiudvalget skal overholde i forbindelse med udarbejdelse af deres respektive budgetforslag. 

 

Økonomiudvalgets forslag til Budget 2013 tager udgangspunkt i Odense - sammen i arbejde, hvor der skal være fokus på at skabe vækst og rum til investeringer, således at udviklingen på arbejdsmarkedet kan vende. Der er i budgetforslaget fortsat fokus på at indrette kommunen og samarbejdet med borgeren, så ressourcerne skaber mest mulig værdi for borgeren.

 

Effektiviseringer og tiltag

 

I budgetforslaget er der fokus på at sikre, at Odense fortsat er en attraktiv by, og at der er plads til investeringer i fremtiden. Det centrale er udviklingen af kommunens effektive velfærd, som vil medføre betydelige reduktioner inden for følgende områder:

 

  • Kompetence og job
  • Kerneydelsen i fokus – innovation
  • En effektiv kommune på borgernes præmisser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet oversigt over tiltagene

 

1.000 kr.

Bidrag til budget 2013

Bidrag til budget 2014

Bidrag til budget
2015

Bidrag til budget 2016

Kompetencer og job

 

 

 

 

Jobskabelse og kompetencer

12.500

12.500

12.500

12.500

Pensionistservice, ledighedsydelse

4.363

8.311

9.511

9.511

Kerneydelsen i fokus
– innovation

 

 

 

 

Fokus på effektstyring

50.000

135.000

160.000

185.000

Selvforsørgelse – frihed til at kunne og puljemidler (den nye særtilskudspulje)

50.000

 

 

 

En effektiv kommune på
 borgernes præmisser

 

 

 

 

 

Sparsommelighed med mod

50.000

50.000

50.000

50.000

Én kommune -fælles løsning*

29.307

26.477

26.477

26.477

Takster og ophævelse af § 8-fritagelser

23.000

23.000

23.000

23.000

I alt

219.170

255.288

281.488

306.488

* Består af tiltagene: Én kommune - fælles løsning, Print og mulitfunktionsmaskiner, lokaleoptimering, Validering af BBR og Rammebesparelse til fordeling mellem udvalgene.

 

Kerneydelse i fokus – innovation

Med Ny virkelighed – Ny velfærd har Odense Kommune igangsat en bevægelse mod udviklingen af fremtidens velfærdssamfund. Ny velfærd er løsningen på den nye virkelighed præget af et begrænset økonomisk råderum og lav vækst.

 

Vores evne til at innovere – at skabe nye løsninger på de problemstillinger, vi står overfor – er afgørende for, at vi udvikler kerneydelserne og kan skabe den nødvendige værdi for borgerne. At skabe nye, markante velfærdsløsninger kræver et utrætteligt arbejde med at se på adfærd og praksis, arbejdsgange, dialogen og samarbejdet med borgerne – og derigennem nysgerrigt at udfordre ”plejer”.

 

Odense vil med budget 2013 gøre innovation til midlet for at skabe den bedst mulige kommune for borgeren. Den nye velfærd skal skabes overalt og på tværs i kommunen. Det fordrer et stærkt tværgående fokus med byrådet og Økonomiudvalget som den drivende kraft. Derfor tildeles Økonomiudvalget den strategiske porteføljeledelse af innovationsarbejdet samt det økonomiske ansvar.

 

Innovationsarbejdet udspringer af Ny virkelighed – Ny velfærd og sigter dermed på at skabe nye løsninger, hvor samarbejde, forebyggelse og fællesskaber er det drivende.

 

I budgetforslagspublikationen, der er vedlagt som bilag, gennemgås 8 innovationsspor - som de ser ud lige nu- der skal realisere Ny virkelighed – Ny velfærd.

 

I juni blev der afholdt et dialogmøde med en lang række råd, nævn og bestyrelsesmedlemmer. Ud af den drøftelse er der kommet forslag til udvikling i Odense og forslag til, hvordan den økonomiske situation kan imødekommes. Flere af idéerne bidrager til arbejdet med at skabe ny velfærd via innovationssporene. I det vedlagte bilag fremgår det, hvilke idéer der indgår i budgetforslaget, og der er en liste med samtlige idéer, der udgør en vigtig stemme i det fremadrettede arbejde med at omsætte tiltagene i budget 2013.

 

Odenses samlede arbejde med innovation skal bidrage med 125,8 mio. kr. årligt allerede fra 2013 stigende til 178,7 mio. kr. i 2014, 239,4 mio. kr. i 2015 og 264,4 mio. kr. i 2016 og frem. Hertil kommer, at der allerede nu arbejdes med et råderum på 100 mio. kr. årligt fra 2014.

 

I 2013 er der indlagt en besparelse på 50 mio. kr. Besparelsen hentes dels fra tidligere års indsatser for at reducere tilgangen til overførselsområdet, hvor der ved regnskabsaflæggelse forventes en gevinst på 26,6 mio. kr. under Arbejdsmarkedsforvaltningen. Resten af besparelsen skal finansieres af midler fra ny særtilskudspulje, hvor Odense har fået tildelt 23,4 mio. kr. i 2013.

 

Innovationsspor, der realiserer Ny virkelighed – Ny velfærd

Der arbejdes med de fælles innovationsprocesser under følgende overskrifter:

 

Livskvalitet på egne vilkår
”Træning som hjælp” blev politisk vedtaget som metode i hele hjemmeplejen i december 2010. Igennem rehabiliterende forløb bliver borgeren hjulpet til mest muligt at kunne genindtræde i deres hverdagsliv. Dermed er målet, at borgeren selv bliver i stand til at stå for dagligdagsting, der før blev givet som service af personalet. Formålet er at understøtte borgeren i så vidt som muligt at leve et selvstændigt liv.

 

En videreudvikling af ”Træning som hjælp” og andre tiltag har til formål at reducere ressourcebehovet på ældre- og handicapområdet yderligere samtidig med, at borgerne skal opleve øget livskvalitet og sammenhæng i mødet med forvaltningen.

 

En økonomisk gennemgang skal skabe transparens og bevidsthed om, hvad ressourcerne bliver brugt til. Det giver en indsigt, der er nødvendig i forhold til at gøre det muligt at foretage omkostningsreduktioner, effektiviseringer og afvikle indsatser, idet vi bliver i stand til at identificere ubalancer mellem de ressourcer, vi investerer i indsatsen og den effekt, vi får. De første områder vil være sygeplejen og plejeboliger.

 

Derudover er opgaven at forfølge muligheder for at gøre brug af velfærdsteknologi og digitalisering. Det gælder teknologier, som skal bruges af såvel medarbejdere som af borgere eller pårørende. Målet er at understøtte implementering af tiltag, der kan medvirke til at reducere forvaltningens omkostninger og skabe et selvhjulpet hverdagsliv for borgerne.

 

Innovationssporet bidrager med 45 mio. kr. i budget 2013 og frem.

 

Sammenhængende velfærdsressourcer
De tre fokusområder i innovationssporet omhandler psykiatri, myndighed og unge.

På psykiatriområdet er der fokus på at skabe mere målrettede og virksomme indsatser til mennesker med psykiatriske vanskeligheder, at børn, unge og voksne med psykiatriske lidelser kan få tidligere, mindre indgribende eller korterevarende indsatser og endelig at sikre bedre overgange mellem ungdomsår og voksenliv.

På myndighedsområdet er fokus på at øge borgerens selvværd ved at give dem øget ansvar for eget liv, styrke effekten af de indsatser, vi laver, ved at give borgeren/familien større indflydelse på dem og få lokalmiljøet og netværket til at tage medansvar for at få borgere i gang via et økonomisk incitament.

 

På Ungeområdet er fokus på, at færre unge skal på den egentlige Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) og at flere af de unge, der er på STU, fremover vil få andre mere differentierede tilbud, der bedre matcher deres potentiale og styrker deres fremtidsperspektiv i henhold til arbejdsmarkedet. Der vil således være et mindre indgribende uddannelsestilbud med større fleksibilitet til denne gruppe unge.

 

Herudover er der identificeret en række innovationsgevinster, der kan realiseres gennem fælles visitation på visse af områderne. En fælles visitation giver forbedrede muligheder for at anlægge fælles faglige paradigmer, et fælles, helhedsorienterede perspektiv for borgerne samt mere effektive sagsgange i systemerne.


For alle tre fokusområder Sammenhængende velfærdsressourcer arbejdes der videre med en lang række andre forslag i forhold til budget 2014.

 

Innovationsforløbet bidrager samlet set med nye løsninger, der genererer et bidrag på 26 mio. kr. i budget 2013 og frem.

 

Selvforsørgelse - frihed til at kunne
Fremover skal selvforsørgelse være et mål i sig selv, fordi det skaber glæde, livskvalitet og økonomisk uafhængighed for den enkelte. Derfor skal tilgangen til overførselsindkomster mindskes yderligere. Der er allerede via tidligere indsatser opnået en reduktion, som indgår i dette års budget, og det arbejde skal styrkes og accelereres.

 

Det sker ved - i langt højere grad - at involvere de ledige i beskæftigelsesindsatsen. På den måde bliver den enkeltes indflydelse og selvværd styrket. Samtidig skaber det mulighed for at udnytte de ressourcer, netværk og evner, som de ledige besidder, i bestræbelserne på at komme i beskæftigelse.

 

Tidligere års indsatser for at reducere tilgangen til overførselsområdet leverer et resultat på regnskabet.  Dette bidrager med 26 mio. kr. til budget 2013.

 

Velfærd i fællesskab
Vi skal turde aktivere frivillige netværk og organisationer på en måde, så vi både styrker civilsamfundet og minimerer de kommunale udgifter. Vi skal som offentlig arbejdsplads arbejde med at udvikle samarbejdsformerne med frivillige, så professionelle kræfter i endnu højere grad varetager den faciliterende, igangsættende rolle. Vi skal understøtte og hjælpe på vej, hvor der er behov.

 

En af vejene i innovationssporet er at arbejde med - i udvalgte lokalområder - at sætte opgaveløsningen i spil på nye måder. Ved at sætte fagligheder i spil på tværs af organisatoriske skel skal det med afsæt i det enkelte lokalområde afprøves, hvordan frivillige, foreninger og andre aktører kan indgå i opgaveløsningen. Formålet er, at borgerne får indflydelse på, hvad deres lokalsamfund har brug for, og hvordan det bliver gjort. Gevinsterne ved det er både en øget aktivering af velfærdsressourcer via de lokale kræfter, og behovet for kommunal, detailplanlagt opgaveløsning bliver mindre, hvilket genererer et mindre ressourceforbrug.

 

Dette arbejde bidrager med 5 mio. kr. i budget 2013 og frem.

 

Sundhed og forebyggelse
Sammenhængende indsatser mellem sundhedsvæsenets parter og udvikling af nye tværgående løsninger skal bidrage til øget effektivitet og kvalitet i indsatserne og dermed bedre sundhed for borgerne.

 

Det er vigtigt, at vi kan vende udviklingen fra stigende forsørgelsesudgifter på grund af både fysiske og psykiske lidelser til, at vi også i fremtiden har en arbejdsstyrke, der mestrer egen sundhed og bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

 

Almen praksis, sygehus og kommune adskiller sig ved at løse forskellige eller tilgrænsende sundhedsopgaver og have forskellige økonomiske incitamentstrukturer og forskellige dokumentationsredskaber. For borgerne kan vejen gennem diagnosticering, behandling og rehabilitering opleves usammenhængende og med mindre kvalitet.

 

Innovationssporet fokuserer på modellen ”Integrated Care”, der udvikler samarbejder og kvalitet med afsæt i borgernes forløb mellem kommune, sygehuse og almen praksis. Samtidig tænkes borgerne ind, så de i højere grad indgår i og tager medansvar for egen sundhed.

 

Formålet er at etablere et partnerskabsprojekt om Integrated Care mellem Region Syddanmark, almen praktiserende læger i Odense og Odense Kommune for en eller flere udvalgte målgrupper, hvor alle partnere indgår i et forpligtende samarbejde.

 

Indsatsen er initieret i regi af Odense Kommunes status som frikommune under Regeringens Frikommuneprogram 2012-15.

 

Vores bygninger
Den kommunale bygningsmasse skal belyses ud fra nye utraditionelle perspektiver, både hvad angår rammer og indhold, og som afføder nytænkning og besparelser. Der er både tale om helt nye anvendelser af bygningerne, energibesparende bygninger samt indførelse af helt nye teknologier.

 

Med det konkrete projekt Energy Lean gennemføres forebyggende og energioptimerende investeringer, så driften af vores bygninger bliver mere bæredygtig – også i et økonomisk perspektiv.

 

Der arbejdes med investeringsmodeller for energioptimering, der kan reducere udledningen af CO2 med mellem 20 og 40 %. Valg af investeringsmodel skal vurderes i forhold til kommunens finansielle strategi, da der i en periode vil være en stigende skattefinansieret gæld, og skal ydermere vurderes i forhold til det ny anlægsloft, som er indført fra 2013, da projektet vil medføre behov for nye lånefinansierede anlægsinvesteringer på op til 225 mio. kr. over en 4-5-årig periode.

 

Ud af de samlede anlægsinvesteringer vil en betydelig del være på kvalitetsfondsområdet. Dette skal kortlægges nærmere, herunder hvorledes det påvirker det statslige medfinansieringskrav, samt allerede budgetteret deponering på kvalitetsfondsområdet.

 

De udarbejdede business cases viser et solidt provenu, hvis de nødvendige investeringer gennemføres. Den økonomiske gevinst betinger indførelse af en central energimodel, bl.a. med en samling af opgaver inden for forbrugsafgifter og regningshåndtering.

 

Energy Lean bidrager til at skabe flere grønne jobs, og investeringerne medfører bl.a. bedre indeklima og øget komfort i vores bygninger.

 

Vækst og udvikling
Krisen er over os, arbejdsløsheden er stigende, virksomheder lukker, og det offentlige sparer, men der er også tegn på begyndende forår. Den lyse tid kommer nærmere, den kommer med hastige skridt, og vi skal have fundet det twist, der gør, at foråret og sommeren også rykker ind og skaber vækst og udvikling i Odense og på Fyn.

 

Ved at højne væksten i Odense bliver presset på økonomien mindsket. Der er blandt andet store potentialer på turismeområdet. Vi skal udnytte styrkepositionerne i Odense og på Fyn. Nye samarbejdsformer på tværs af aktører på turismeområdet skal bane vejen for vækst på området. Der skal også arbejdes målrettet på at finde nye vækstpotentialer i Odense og på Fyn.

 

Den ukendte strategi
Den ukendte strategi er en søgende proces, hvor nye trends og perspektiver om offentligt velfærd kan opfanges og viderebringes i innovationsprocesser.

 

Etableringen af Velfærdseksperimentarie Odense er første konkrete tiltag, som skal gøre det muligt at eksperimentere og afprøve ny velfærd med henblik på hurtig afprøvning og efterfølgende spredning.

 

Velfærdseksperimentarierne i Dalum og Bolbro er et rum til at teste nye modeller i lille skala. Det er en ramme, som fagområderne kan indgå i med henblik på at etablere borgercentrerede løsninger med involvering af andre fagligheder, frivillige aktører, private aktører og ulønnede borgere.

 

Effektstyring og den nye velfærd

Odense Kommune indførte politisk effektstyring i 2010. Med udarbejdelse af Budget 2011, 2012 og 2013 er der opstillet effektmål for Odense Kommunes 23 kerneområder.

 

Byrådet og de politiske udvalg har gennem dette arbejde formuleret langsigtede mål for den effekt, kommunens indsatser skal have for borgerne. Samtidig har forvaltningerne gennem forandringsteorier beskrevet, hvordan de vil opnå effekterne.

 

Centralisering af forbrugsafgifter
Energirenoveringer er et af de mulige investeringsområder, som ligger fint i tråd med det nye dogme om, at der skal være Rum til investeringer. Der kan med fordel laves energirenovering rundt omkring i kommunens bygninger, således at forbrugsafgifterne til vand, el og varme reduceres - og investeringen på sigt vil give et positivt afkast. Dette samtidig med, at der skabes grønne jobs og forbedret indeklima.

Ofte er det dog svært for den enkelte institution at skabe rum til sådanne investeringer, hvorfor en centralisering af forbrugsafgifterne vil give følgende fordele:

 

·         Operationel afstemning, controlling, mellem den løbende forbrugsregistrering og de faktiske udgifter.

·         Ajourført økonomisk oversigt over hele Energy Lean projektet.

·         En løbende regulering af a conto forbrugsudgifterne/forbrugsbudgetterne i takt med implementeringen af energirenoveringen. En forudsætning for optimalt afkast af Energy Lean projektet.

·         En fordeling af brugerudgifterne, således at institutionerne slipper for at afholde ekstraudgifter, når denne anvendes til andet formål uden for åbningstiden.

·         Endelig kan samlingen af forbrugsafgifterne drage fordel af de erfaringer, der er gjort i forbindelse med samling af Teknisk Serviceenhed, som blev gennemført i foråret 2012.

Samlingen skal foregå på en sådan måde, at det fortsat skal være muligt at opgøre IT-udgifterne på den enkelte institution til brug for takstberegningen osv.

Det forslås på den baggrund, at forbrugsafgifterne centraliseres i 2013 og lægges under By- og Kulturudvalget. By- og Kulturudvalget får ligeledes ansvaret for den videre proces omkring samling af forbrugsafgifter.

Centralisering af IT-området
Der blev i 2010 truffet beslutning om at implementere ”én enhed pr. medarbejder”, som i princippet betyder, at hver enkelt medarbejder maksimalt tilbydes én pc, én telefon og én bredbåndsforbindelse. Analysen viser, at der fortsat mangler at blive indhøstet effektiviseringer svarende til 3,3 mio. kr.

Et yderligere skridt vil være at samle alle udgifter til pc’erne et sted. Derudover har den nyligt indgåede aftale om telekommunikation vist, at det grundlæggende net også bør centraliseres. Det vil give følgende fordele:

 

·         Ensartet håndtering på tværs af forvaltningerne

·         Mindre administration pga. standardløsninger

·         Stordriftsfordele

Samlingen skal, som ved forbrugsafgifterne, foregå på en sådan måde, at det fortsat skal være muligt at opgøre IT-udgifterne på den enkelte institution til brug for takstberegningen osv.

Det foreslås, at IT-området centraliseres fra 2013 og lægges under Økonomiudvalget. Økonomiudvalget får ligeledes ansvaret for den videre proces omkring centralisering af IT-området.

Låneansøgning og tilskud fra særtilskudspuljen
Odense Kommune har til Budget 2013 søgt om tilskud fra puljerne til særligt vanskeligt stillede kommuner og til kommuner med særlige sociale problemer. Derudover har Odense søgt om låneadgang til projekter på kvalitetsfondsområdet og til stibroen over jernbanen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31/8 2012 udmeldt følgende tilskud til Odense Kommune:

 

·         Tilskud på 23,4 mio. kr. fra den sociale særtilskudspulje

·         Afslag på ansøgningen til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner

·         Særlig låneadgang på 19,5 mio. kr. til anlægsprojekter i 2013

 

Tilskud fra den sociale særtilskudspulje

Odense Kommune er bevilget et étårigt tilskud i 2013 på 23.400.000 kr. svarende til 6,5 % af den samlede pulje på 400 mio. kr. Indtægten er indregnet i budgetforslaget.

 

Tilsagn om låneadgang

Odense Kommune er bevilget særlig låneadgang på 14,0 mio. kr. til 19 kvalitetsfondsprojekter i 2013 og 5,5 mio. kr. til stibroen over jernbanen. Der er derfor i budgetforslaget indarbejdet ekstra låneoptagelse på 19,5 mio. kr., som styrker kassebeholdningen i budgetperioden.

 

Indtægtssiden – statsgaranti, skatteprocenter og aftaleoverholdelse

I budgetforslaget er statsgarantien for 2013 anvendt. Den baserer sig på et vækstskøn på 10,8 pct. fra 2010 til 2013. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2013 er på 25.225 mio. kr. Desuden er udskrivningsgrundlaget i overslagsårene justeret i forhold til KL’s seneste vækstskøn i juni 2012.

 

Ved 2. behandlingen af budgettet tages der endelig stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2013.

 

I budgetforslaget er skatteprocenten fastholdt på 24,5 pct. og grundskyldspromillen fastsat til 21,71 pro­mille. Dækningsafgiften for erhvervsejendomme er sænket med 0,2 promille til 5,2 promille i 2013. Dette skyldes en byrådsbeslutning om årlig aftrapning af dækningsafgiften. Dette er med til at bidrage til aftaleoverholdelse for kommunerne under ét.

 

Til beregning af indtægter fra udligningsordninger­ne er der anvendt den seneste opdaterede tilskuds- og udligningsmodel fra KL, juni 2012.

 

I 2013 er der fortsat sanktioner på overskridelse af servicerammen på drift ved både budget og regnskabsaf­læggelse for kommunerne under ét. Derudover er der som noget nyt i Økonomiaftalen mellem regeringen og KL aftalt et anlægsloft, hvor kommunerne under ét bliver sanktioneret, hvis anlægsbudgettet ikke overholdes. Servicerammen for Odense Kommune er på 7,5 mia. kroner i 2013, mens anlægsloftet for Odense Kommune af KL er fastsat til 558 mio. kr.

 

Den del af ba­lancetilskuddet, der er betinget af aftaleoverholdel­se, er ligesom sidste år på 3 mia. kr. Odenses andel heraf er på 102 mio. kr. Der er ikke i budgettet afsat midler til manglende aftaleoverholdelse.

 

Der kan opstå behov for en fornyet drøftelse af bud­gettets indhold inden 2. behandlingen af hensyn til udviklingen i kommunernes samlede økonomi, jf. KL’s faseopdelte budgetlægning. Her tæn­kes der specielt på kommunernes samlede overhol­delse af skattestoppet, serviceudgiftsrammen og anlægsloftet.

 

De første opgørelser fra kommunerne viser, at der forventes skattestigninger på 334 mio. kr., mens der ikke forventes udfordringer på at overholde den samlede serviceramme.

 

Der er ved Økonomiaftalen i år indlagt mulighed for, at kommuner med særlige udfordringer kan søge om en andel af en skattepulje på 250 mio. kr. til skattestigninger, som friholdes for sanktioner. Tilsvarende er der lavet en pulje til kommuner, som ønsker at nedsætte skatten. Her gives der et tilskud til at dække mindreprovenuet ved skattenedsættelsen. Disse to tiltag forventes at medføre, at kommunerne under ét overholder aftalen på skatteområdet.

 

På anlægsområdet er der ved de første opgørelser signaleret store udfordringer med at overholde anlægsloftet for kommunerne under ét. Odense Kommune har nedbragt vores anlægsudgifter i 2013, så de nu ligger under anlægsloftet. Der er en forhåbning om, at de øvrige kommuner ligeledes bidrager med at nedbringe anlægsudgifter i 2013, så kommuneaftalen kan overholdes.

 

Budgetbidrag fra udvalgene

Økonomiudvalget fastlagde på mødet den 8/2 2012 de økonomiske rammer for udvalgenes budgetbidrag for budget 2013 og overslagsårene 2014-2016.

I stedet for tidligere års traditionelle liste med budgetbidrag skulle udvalgene bidrage med følgende:

 

         Indgå i innovationsforløb og bidrage til at udvikle nye muligheder, der kan skabe ny velfærd og effektiviseringer i Odense Kommune

         Levere ind til håndteringen af budget 2013

         Levere effektmål på den sidste runde af kerneområder

Desuden blev der administrativt indsamlet følgende bidrag fra forvaltningerne:

 

         Omprioriteringsforslag til anlægsrammen

         Udvalgenes leasingønsker inden for udvalgets driftsramme

         Anlægsbevillinger, der ønskes frigivet

         Foreløbige takster på hele takstområdet. Dvs. ikke kun de 36 områder, som er med i tiltagene vedrørende besparelse på takster

         Øvrige bidrag

 

Der kom ingen forslag til omprioritering af anlægsrammen.

 

Finansiel strategi

Nedenfor vurderes budgetforslaget med udgangspunkt i den finansielle strategi:

 

Resultat af ordinær drift viser forholdet mellem kommunens løbende udgifter og indtægter. Indtægterne består primært af indkomstskatter, samt tilskuds- og udligningsordninger.

Målsætningen er, at resultat af den ordinære drift i gennemsnit skal give et overskud på 250-300 mio. kr. om året. Målsætningen for resultat af ordinær drift overholdes i hele budgetperioden fra 2013 til 2016. Dette skyldes primært de indlagte tiltag vedrørende Kompetence og job, Kerneydelse i fokus og En effektiv kommune på borgernes præmisser.

 

Det skattefinansierede resultat inklusive frigivelse af deponerede midler viser resultatet af den løbende drift suppleret med oplysninger om kommunens løbende anlægsinvesteringer, herunder salg/køb af jord og fast ejendom.

Målsætningen i den finansielle strategi er, at området skal være i balance i perioden, hvilket vil sige, at udgifter og anlægsinvesteringerne i gennemsnit over budgetperioden ikke overstiger indtægterne.

 

I 2014 går det skattefinansierede resultat i minus. Dette skyldes, at resultat af ordinær drift falder som følge af faldende indtægter, og at anlægsinvesteringer stiger. Over budgetperioden overholdes målsætninger dog om balance i perioden.

 

Den skattefinansierede gæld er et af de centrale nøgletal nederst i resultatopgørelsen.

Målsætningen er, at gælden nedbringes i perioden, således at udgifter til renter og afdrag reduceres.

 

Den skattefinansierede gæld falder i hele budgetperioden med knap 50 mio. kr. årligt. Faldet ligger helt i tråd med målsætningen, som således er overholdt.

 

Kassebeholdningen ultimo året er en central parameter, der afspejler kommunens likviditet, dvs. kommunens evne til at foretage løbende udbetalinger, eksempelvis lønudbetalingerne.

Målsætningen er, at kassebeholdningen ultimo budgetåret udgør minimum 100 mio. kr.

 

Kassebeholdningen overholder målsætningen igennem hele perioden. Kassebeholdningen forventes i 2016 at være på 124,3 mio. kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlede økonomiske konsekvenser af budgetforslagspublikationen

Der er vedlagt et bilag, der oplister de økonomiske konsekvenser af budgetforslagspublikationen. Dertil kommer et underbilag på øvrige ændringer.

 

Økonomi

Nedenfor er der foretaget en opsummering af de økonomiske konsekvenser, som budgetforslaget medfører på de enkelte udvalgsområder.

 

Drift

 

Økonomiudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

Med overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

350.562

318.869

282.679

282.679

Tillægsbevillinger

22.086

13.676

12.426

26.842

P/L regulering til 2013-pris

5.241

5.242

5.245

5.232

Rammeudmelding 8/2 2012

0

0

 

-18.000

Odense Sammen i arbejde

-43.121

-78.091

-103.091

-128.091

Ny særtilskudspulje

23.400

 

 

 

Øvrige ændringer

165.332

5.946

4.243

3.243

Ny ramme med overførsel

523.501

265.642

201.502

171.905

 

 

 

 

 

Uden overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

899.091

934.865

970.034

970.034

Tillægsbevillinger

0

0

0

0

P/L regulering til 2013-pris

12.759

13.804

14.959

15.014

Rammeudmelding 8/2 2012

-4.531

-2.836

809

-3.543

Odense Sammen i arbejde

-12.500

-12.500

-12.500

-12.500

Øvrige ændringer

-8.388

4.128

-14.798

-947

Ny ramme uden overførsel

886.431

937.461

958.504

968.058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By- og Kulturudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

Med overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

559.406

557.508

557.508

557.508

Tillægsbevillinger

201.992

202.840

202.840

202.840

P/L regulering til 2013-pris

10.465

10.460

10.331

10.331

Rammeudmelding 8/2 2012

 

 

9.571

9.571

Odense Sammen i arbejde

-10.696

-10.598

-10.598

-10.598

Vintertjenesten fra UO

22.579

22.579

22.579

22.579

Øvrige ændringer

36.398

42.971

61.771

42.971

Ny ramme med overførsel

820.144

825.760

854.002

835.202

 

 

 

 

 

Uden overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

22.430

22.430

22.430

22.430

Tillægsbevillinger

-250

-250

-250

-250

P/L regulering til 2013-pris

399

399

399

399

Vintertjenesten til MO

-22.579

-22.579

-22.579

-22.579

Ny ramme uden overførsel

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ældre- og Handicapudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

Med overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

2.176.094

2.168.253

2.170.419

2.170.419

Tillægsbevillinger

-40.658

-36.703

-35.261

-41.410

P/L regulering til 2013-pris

31.797

31.174

30.670

30.215

Rammeudmelding 8/2 2012

 

40.591

83.325

123.656

Odense Sammen i arbejde

-61.557

-61.364

-61.364

-61.364

Øvrige ændringer

880

880

880

880

Ny ramme med overførsel

2.106.555

2.142.830

2.188.668

2.222.396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

Med overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

375.078

374.625

374.625

374.625

Tillægsbevillinger

-13.721

-11.780

-11.780

-11.780

P/L regulering til 2013-pris

5.770

5.762

5.762

5.768

Rammeudmelding 8/2 2012

 

 

 

 

Odense Sammen i arbejde

-5.866

-5.820

-5.820

-5.820

Øvrige ændringer

474

474

474

474

Ny ramme med overførsel

361.735

363.261

363.261

363.267

 

 

 

 

 

 

 

Uden overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

1.231.157

1.295.733

1.364.405

1.364.405

Tillægsbevillinger

 

 

 

 

P/L regulering til 2013-pris

19.480

20.664

21.976

21.976

Rammeudmelding 8/2 2012

19.846

7.950

-9.013

-9.013

Odense Sammen i arbejde

-99.383

-30.294

-30.555

20.735

Ny ramme uden overførsel

1.171.100

1.294.053

1.346.813

1.398.103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børn- og Ungeudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

Vedtaget budget 2012

3.258.044

3.244.828

3.242.598

3.242.598

Tillægsbevillinger

-169.367

-167.485

-167.137

-174.391

P/L regulering til 2013-pris

52.637

52.479

52.532

52.748

Rammeudmelding 8/2 2012

 

-10.506

-16.791

-26.906

Odense Sammen i arbejde

-59.217

-59.054

-59.054

-59.054

Styrkelse af dagtilbudsområdet

17.616

17.600

17.588

17.582

Øvrige ændringer

1.675

1.675

1.675

1.675

Ny ramme med overførsel

3.101.389

3.079.537

3.071.411

3.054.252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmarkedsudvalget

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

Med overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

154.320

154.164

154.164

154.164

Tillægsbevillinger

16

-7

-7

-7

P/L regulering til 2013-pris

2.242

2.263

2.263

2.263

Ny ramme med overførsel

156.578

156.420

156.420

156.420

 

 

 

 

 

Uden overførsel

 

 

 

 

Vedtaget budget 2012

1.785.818

1.766.560

1.752.652

1.752.652

Tillægsbevillinger

-3.730

-3.745

-3.745

-3.745

P/L regulering til 2013-pris

28.979

28.636

28.469

28.469

Rammeudmelding 8/2 2012

-10.516

-5.114

-8.375

-8.375

Odense Sammen i arbejde

-5.280

-8.311

-9.511

-9.511

Øvrige ændringer

120.482

119.907

125.304

121.728

Ny ramme uden overførsel

1.915.753

1.897.933

1.884.794

1.881.218

 

 

 

 

  

 

Anlæg og balanceforskydninger

 

Anlægsbudgettet

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

Økonomiudvalget

26.784

72.789

78.489

214.046

By- og Kulturudvalget

352.808

383.579

188.822

20.178

Ældre- og Handicapudvalget

5.118

 

 

 

Børn- og Ungeudvalget

5.994

3.994

3.994

3.994

I alt

390.704

460.362

271.305

238.218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanceforskydninger

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

By- og Kulturudvalget

11.162

15.562

15.562

15.562

I alt

11.162

15.562

15.562

15.562

 

 

 

 

 

 

Renter og afdrag

 

Renter

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

By- og Kulturudvalget

16.403

16.321

16.321

16.321

I alt

16.403

16.321

16.321

16.321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdrag

 

 

 

 

1.000 kr. - 2013 pris

2013

2014

2015

2016

By- og Kulturudvalget

24.434

25.265

25.265

25.265

I alt

24.434

25.265

25.265

25.265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviceramme

Serviceudgifter i budgetforslag 2013 udgør 7.356 mio. kr. og ligger derved 202 mio. kr. under kommunens serviceramme. Efter budgetvedtagelsen vil byrådet få forelagt en sag med udmelding af de enkelte udvalgs serviceramme i 2013.

 

Bilag

1. Økonomiudvalgets budgetforslag 2013 (Økonomiudvalgets budgetforslag 2013.pdf)
2. Øvrige ændringer (Øvrige ændringer.pdf)
3. Ideer fra Dialogmøde den 20. juni 2012 (Din ide.pdf)
4. Principper for økonomistyring (Principper for økonomistyring.pdf)
6. Takster - oversigt over ændringer de seneste år (Takstjusteringer.pdf)
7. Afdelingsudvalgets bemærkninger til Odense - sammen i arbejde (Afdelingsudvalgets bemærkninger.pdf)
5. Indstillingspunkter (Indstillingspunkter til sag tilrettet.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl