Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Dagsorden 10. oktober 2012

Knud

Odense Byråd

Åben

Dagsorden


Onsdag den 10-10-2012 kl. 15:00

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden
1. 2. behandling af forslag til Odense Kommunes budget for 2013 samt overslagsårene 2014-2016

Åbent - 2012/180749

 

Sagsresumé

Budget 2013 tager afsæt i innovation og vækst. Der sigtes mod at skabe nye løsninger, hvor samarbejde, forebyggelse og fællesskaber er de drivende elementer. Samtidig er der med Odense – sammen i arbejde igangsat en vækstdagsorden, som skal være med til at skabe arbejdspladser i Odense og dermed genskabe optimismen.

 

Innovation

 

Byrådet har sat en ny velfærdsdagsorden i Odense; Ny virkelighed - Ny velfærd. Det er løsningen på den nye virkelighed, som er præget af et begrænset økonomisk råderum og lav vækst. De kommunale kerneydelser skal udvikles, og der skal findes nye løsninger til gavn for borgeren – løsninger, som både er bedre og billigere.

 

Der er i budget 2013 igangsat en innovationsindsats, som skal skabe de bedst mulige løsninger for borgeren. Odenses samlede arbejde med innovation skal bidrage med 125,8 mio. kr. i 2013 stigende til 264,4 mio. kr. i 2016.

 

Vækst

 

I Odense skal der være fokus på at skabe vækst. I en tid med høj arbejdsløshed er der brug for, at der gøres en ekstra indsats for at skabe arbejdspladser. Kommunen skal være med til at understøtte vækstmuligheder optimalt. Det sker bl.a. ved, at der i de kommende år investeres massivt i byudvikling. Dertil kommer fokus på at skabe gode rammer for erhvervslivet, som ikke alene giver vækst, men også bidrager til at skabe jobs. Ungdomsarbejdsløsheden skal ned, og Odense som attraktiv studie by skal styrkes.

 

Aftalen om Budget 2013

 

Der blev indgået aftale om budget 2013 den 20/9 2012 mellem byrådsgrupperne A, C, F, V, O og løsgænger Mohammed Mansour. Grundlaget for Budget 2013 er dels indstillingspunkterne fra budgetforslaget, som blev 1. behandlet på byrådsmødet den 19/9 2011, og dels ændringsforslagene hertil, som fremgår af budgetaftalen.

 

Der er endvidere modtaget og udarbejdet politiske ændringsforslag for byrådsgruppe Ø.

 

Besparelse på takster

 

I beslutningen fra Økonomiudvalgets møde, hvor budgetforslaget blev behandlet fremgik det, at besparelsen på 15 mio. kr. vedrørende takster skal udmøntes på følgende måde:

 

 • SFO taksterne stiger fra 1.740 kr. pr. mdr. til 1.977 kr. pr. mdr. svarende til et provenu på 8 mio. kr.
 • Taksterne for madordninger for ældre bosat på plejehjem stiger til det maksimale dvs. fra 3.058 kr. pr. mdr. til 3.262 kr. pr. mdr. svarende til et provenu på 2,9 mio. kr.
 • Der indføres ikke betaling for aktiviteter på væresteder for ældre.
 • De resterende ca. 4 mio. kr. udmøntes som skitseret i alternativ 1 i budgetforslagspublikationen, dog under forudsætning af, at By- og Kulturudvalget og/eller Børn- og Ungeudvalget kan udmønte deres andel anderledes inden for egen ramme. Hvis det er tilfældet, skal det foreligge til byrådets 2. behandling den 10/10 2012, hvilket medfører udvalgsbehandling senest på udvalgsmøder den 9/10.

 

Da restudmøntningen på de 4 mio. kr. først behandles i de to udvalg den 9/10 2012, forudsættes det i denne sag, at følgende indstillinger godkendes:

 

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget over for byrådet anbefaler, at

udvalget udmønter en reduktion på 0,9 mio. kr. som skitseret i Budgetforslagspublikationens alternativ 1.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler udvalgets indstilling.

         

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen tager forbehold.

 

Udvalgsmedlem Jesper Kinch-Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget over for byrådet anbefaler, at udvalget udmønter en reduktion på 3.264.000 kr. under temaet ”Sparsommelighed med mod” som alternativ til de foreslåede takststigninger på fritidsområdet.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler forslag 2 i indstillingen:

 

Forslag 2)

På Børn og Ungeudvalgets område udmøntes en takststigning på forældrebetalingen til SFO svarende til et merprovenu på 8 mio. kr. og på Børn- og Ungeudvalgets område udmøntes en driftsbesparelse på 3.246.000 kr. svarende til merprovenuet ved takstindtægter. Driftsbesparelsen udmøntes under temaet ”Sparsommelighed med mod” som alternativ til de foreslåede takststigninger på fritidsområdet.

 

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender:

a.    Indstillingspunkterne fra budgetforslag, som blev fremlagt ved byrådets
1. behandling den 19/9 2012.

b.    De tekniske ændringsforslag, der er vedlagt som bilag.

c.    De politiske ændringsforslag, der er vedlagt som bilag og sættes til afstemning. 

 

 

 

Sagsfremstilling

Budgetmaterialet består af:

 

·         Publikationen: ”Effektstyring 2013”, Kvartalsmøde april 2012

·         Publikationen: ”Økonomiudvalgets budgetforslag til budget 2013-2016” med de tilføjelser, som fremgår af beslutning fra økonomiudvalgsmødet den 12/9 2012

·         Budgetaftale indgået den 20/9 2012

·         Samlesag vedr. udvalgenes udmøntning af rammebesparelserne på 15 mio. kr. blev behandlet i Økonomudvalget 26/9 2012.

·         Sagerne ”Alternativ til takststigninger – budget 2013” behandles i Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget den 9/10 2012

 

Alt materialet er løbende i forbindelse med budgetprocessen gjort tilgængeligt på budgetsite: Odense.dk/budgetsite.

 

Der har været inddragelse af Hovedudvalget og Afdelingsudvalgene i budgetprocessen. ”Medarbejdersidens bemærkninger” var vedlagt som bilag ved 1. behandlingen af budgettet.

Der er følgende bilag til sagen:

 

 1. Tekniske ændringsforslag til budgetforslaget
 2. Politiske ændringsforslag til budgetforslaget
 3. Politiske tilkendegivelser fra budgetaftalen 2013
 4. Den finansielle strategi
 5. Resultatopgørelse
 6. Anlægsoversigt med stjernemarkering ved de anlæg, som frigives ved budget vedtagelse.

 

De tekniske og politiske ændringsforslag er opstillet efter udvalgsorden og beløbsstørrelse samt fortløbende nummereret.

 

Tekniske ændringsforslag

 

De tekniske ændringsforslag indeholder budgettilretninger mellem de enkelte fagudvalg. Det vedrører:

 

 • Samling af hjælpemidler, som flyttes fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ældre– og Handicapudvalget.
 • Forsikringsmæssig afdækning af tjenestemandspension for buschauffører i FynBus, som flyttes fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.
 • Med henblik på optimering af beskæftigelsesindsatsen flyttes Pensionistservice fra Ældre- og Handicapudvalget til Social– og Arbejdsmarkedsudvalget.
 • Pensionistudgifter i forbindelse med tjenestemænd og senioraftaler for tjenestemænd flyttes fra Børn- og Ungeudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og By– og Kulturudvalget til Økonomiudvalget.
 • Kirkens Korshær Herberg – udgifter til husleje flyttes fra By- og Kulturudvalget til Social– og Arbejdsmarkedsudvalget.
 • Teknisk Service – tilbageførsel af budget til vagt og sikring flyttes fra By- og Kulturudvalget til Børn- og Ungeudvalget.
 • Rettelse til lokaleoptimering fra analysematerialet Odense - sammen i arbejde. Budget flyttes fra By– og Kulturudvalget til Børn– og Ungeudvalget.
 • Udmøntning af rammebesparelse på 15 mio. kr. ved Økonomiudvalget, By– og Kulturudvalget, Social– og Arbejdsmarkedsudvalget og Børn– og Ungeudvalget.
 • Centralisering af forbrugsafgifter fra Økonomudvalget, Ældre– og Handicapudvalget, Social– og Arbejdsmarkedsudvalget og Børn– og Ungeudvalget til By- og Kulturudvalget.
 • Centralisering af IT-udgifter fra By- og Kulturudvalget, Ældre– og Handicapudvalget, Social– og Arbejdsmarkedsudvalget og Børn– og Ungeudvalget til Økonomudvalget.


Byrådets vedtagelse af budgetforslaget med ændringsforslag medfører:

 

 • Driftsbevillinger og visse anlægsbevillinger stilles til rådighed for udvalgene under de forudsætninger og betingelser, der er beskrevet i budgetforslaget, og som disse besluttes ved byrådets 2. behandling af budgettet.

 • Der skaffes finansiel dækning for både drifts- og anlægsudgifter.

 • Taksterne vedtages i overensstemmelse med takstoversigterne fra budgetforslaget. De vil efterfølgende blive tilrettet som følge af de politiske beslutninger fra budgettet. De endelige takster vil fremgå af det trykte budget 2013.

 • Der vælges statsgaranti for skatter, tilskud og udligning i 2013. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 ligger på 27.983 mio. kr.

 • Skatteprocenten for indkomstskatter fastholdes på 24,5. Grundskyldspromillen fastsættes til 21,71, mens dækningsafgiften aftrappes til 5,2 promille i 2013.

 

Sanktion

 

Der er ikke reserveret midler i budgettet til en eventuel sanktion i forbindelse med manglende aftaleoverholdelse. De foreløbige opgørelser fra KL viser, at kommunerne under ét ligger 0,8 mia. kr. under servicerammen og 0,6 mia. kr. over anlægsloftet. På skattesiden forventes der pt. samlede skattestigninger på 130 mio. kr. for kommunerne under ét.

 

KL arbejder på at få nedbragt overskridelserne ved at gå i dialog med de enkelte kommuner. Odense Kommune har gennem nedsættelse af dækningsafgiften på erhvervsejendomme været med til at bidrage til aftaleoverholdelse. På anlægsområdet har Odense Kommune nedbragt anlægsudgifterne i 2013, så de nu ligger lige under anlægsloftet.

 

1 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af kommunernes overholdelse af anlægsloftet. Det betyder, at Odense kan risikere at skulle aflevere 34 mio. kr., hvis overskridelsen på anlægsloftet ikke nedbringes. En overskridelse på 130 mio. kr. på skattesiden vil for Odense Kommune betyde en kollektiv skattesanktion på 8,8 mio. kr. i budgetperioden.

 

En eventuel merudgift fra sanktioner vil blive medtaget i en kommende budgetopfølgningssag.

 

Budgetaftalen

 

Den 20. september 2012 indgik partierne A, C, F, O, V og løsgænger Mohammed Mansour aftale om budget 2013. Nedenfor er denne aftale gengivet i sin fulde ordlyd.

Der er efterfølgende foretaget en mindre rettelse/præcisering i teksten i forliget vedr. placering af musikbibliotek. Derudover er der indarbejdet en ny formulering vedr. musikmiljøer på udvalgte folkeskoler. Disse rettelser/præciseringer er medtaget i nedenstående tekst.

 

AFTALE OM BUDGET 2013

Ved byrådets 2. behandling af budgettet for 2013 den 10. oktober 2012 er overnævnte partier enige om at stemme for Økonomiudvalgets fremlagte forslag til budget 2013 og overslagsårene 2014-2016. Herunder indstillingspunkterne fra økonomiudvalgssagen fra 12. september 2012 og udvalgenes udmøntning af besparelserne i En kommune – fælles løsninger med de ændringer, der fremgår af denne aftale.

 

Fælles ansvar for både vækst og en kommune i balance

Budget 2013 tager afsæt i innovation og vækst. Der sigtes mod at skabe nye løsninger, hvor samarbejde, forebyggelse og fællesskaber er de drivende elementer. Samtidig er der med Odense – sammen i arbejde igangsat en vækstdagsorden, som skal være med til at skabe arbejdspladser i Odense og dermed genskabe optimismen. 


 

NY VELFÆRD MED INNOVATION

Byrådet har sat en ny velfærdsdagsorden i Odense, vi kalder det Ny virkelighed - Ny velfærd. Det er løsningen på den nye virkelighed, som er præget af et begrænset økonomisk råderum og lav vækst. De kommunale kerneydelser skal udvikles, og vi skal finde nye løsninger til gavn for borgeren; Løsninger som er både bedre og billigere. Vi kommer til at udfordre det eksisterende, for med budget 2013 bliver innovation midlet til at skabe den bedst mulige kommune for borgeren.

 

Forligspartierne anerkender, at det at skabe nye markante velfærdsløsninger og arbejde innovativt stiller store krav til både borgerne, kommunens medarbejdere og samspillet mellem dem. Derfor skal bevægelsen mod en ny velfærd understøttes af 3 strategier: Innovationsstrategi, Fællesskabsstrategi og Økonomisk strategi. Strategierne vil give retningen for, hvordan vi arbejder med partnerskaber/borgerinvolvering, kompetenceudvikling og økonomisk motivation ind i en ny velfærd. Medarbejderinvolvering er helt afgørende for, at vi lykkes med innovationsprocesserne, det vil derfor være et fokus i Fællesskabsstrategien. 

 

Den markante innovation i Odense Kommune skaber nye præmisser for kommunens medarbejdere. Der skal de rette kompetencer til, og dette vil vi gerne investere i. Forligspartierne ser jobrotation som et væsentligt værktøj til at få opkvalificeret kommunens medarbejdere. Kompetenceudvikling af vores medarbejdere skal ske i et tæt samarbejde med professionshøjskolerne i Odense. Kompetenceudviklingen af medarbejderne kan således via større elevoptag også blive en gevinst for uddannelsesstederne i Odense.

 

Odenses samlede arbejde med innovation skal bidrage med 125,8 mio. kr. i 2013 stigende til 264,4 mio. kr. i 2016. I budgetforslaget er der beskrevet 8 innovationsspor. Et af dem er Livskvalitet på egne vilkår, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen allerede er langt. Træning som hjælp har nemlig allerede givet væsentlige resultater.  Forligspartierne er enige om, at nytænkning af folkeskolen også skal være et innovativt spor på vejen mod den nye velfærd.

 

Det sammenhængende Børneliv

Forligsparterne ønsker, at skolelivet skal nytænkes, og at der opbygges en mere inkluderende skole, som sikrer, at flere børn kan indgå i fællesskabet. Børnenes skoledag skal nytænkes sådan, at vi får en mere sammenhængende og længere skoledag. Det giver bedre læring for flere elever, og bedre værktøjer til at løfte inklusionsopgaven, og dermed er vi rustet til at møde både de faglige og økonomiske udfordringer.

 

I den fremtidige skole skal der også arbejdes med flere former for læring og måder at lære på. Forligspartierne er enige om, at Odenses vision At lege er at leve skal være det bærende. Derfor skal det musiske og kreative element inddrages, ligesom bevægelse og fysisk aktivitet skal have en mere fremtrædende plads i skolehverdagen og i alle fag. Odense er en by med både et musikkonservatorium og et symfoniorkester. Disse skal sammen med musikskolen indgå i nytænkningen, og der skal arbejdes for at inddrage disse ressourcer i den sammenhængende skoledag.

 

Til at understøtte Musikskolens samarbejde med folkeskolerne om musikundervisning som en del af "Det sammenhængende børneliv", afsættes i 2013 1 million kroner til etablering af lokale musikmiljøer på udvalgte folkeskoler. Det betyder, at de reserverede lokaler på den tidligere Ejbyskolen kan anvendes til andre formål.

 

1.000 kr.

2013

2014

2015

2016

Samlet

Folkeskole

 

 

 

 

 

Musikmiljøer

1.000

0

0

0

1.000

Kassefinansiering

-1.000

0

0

0

-1.000

Samlet

0

0

0

0

0

 

Nytænkning og innovation skal være udgangspunktet, men der skal også inddrages forskning og dokumenteret forsøg både nationalt og internationalt. Forligspartierne er enige om, at Det sammenhængende børneliv skal bidrage til innovationsarbejdet med minimum 50 mio. kr. fra 2014.


Sikre skoleveje

Forligspartierne deler et ønske om at forbedre sikkerheden på skolevejene. Det er væsentligt, at vores børn og unge kan komme trygt og sikkert til og fra deres skole. Målsætningen for forligspartierne er samtidig, at alle børn i Odense skal kunne cykle eller gå i skole. Det giver trivsel og sundhed for børnene og er i tråd med Odenses miljø- og sundhedspolitik. Allerede i dag hjælper de ældre elever de små, når de som skolepatrulje hjælper på de veje, hvor der er farlig trafik. Vi kunne nytænke dette, så det også kommer til at indeholde gå- og cykelbusser.

 

Der er dog en særlig udfordring for børnenes trafiksikkerhed på Rismarksvej. Forligspartierne anerkender, at kommunen er udfordret både i forhold til anlægsloftet og kommunens samlede økonomi, men er samtidig enige om at forpligtige sig til at løse denne udfordring enten inden for eksisterende rammer eller ved at tilvejebringe midler, så snart kommunens økonomi tillader det. Forpligtigelsen indebærer, at der sættes gang i en proces med foroffentlighed og forprojektering allerede i 2013.

 

Helhedsorienteret indsats i Vollsmose – Udsatte boligområder

Med afsæt i Ny virkelighed - Ny velfærd skal der skabes en ny helhedsorienteret indsats i Vollsmose. For at opnå de bedste løsninger skal vi turde stille spørgsmålene: Hvad hvis vi kunne tænke uden begrænsninger? og Hvordan ville indsatsen se ud, hvis vi skulle designe den igen?

 

Et allerede igangsat arbejde skal finde svar på, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Der arbejdes her på to fronter, dels en analyse af Vollsmoseindsatsen indtil nu, og dels en intensiv indsats rettet mod de kriminelle miljøer.

 

Analysearbejdet vil give os et billede af effekten af tidligere indsatser, og med tilgangen i Ny virkelighed - Ny velfærd vil der blive anvist nogle nye indsatsspor. Forligspartierne er enige om, at der skal handles og prioriteres ud fra analysen, så indsatsen bliver bedre og billigere. Erfaringerne fra analysen overføres til de øvrige udsatte boligområder i Odense.

 

I forbindelse med analysearbejdet er der nedsat en task force, som i tæt samarbejde med de øvrige myndigheder skal komme med anbefaling til at håndtere udfordringerne i Vollsmoseområdet. Her tænkes specielt på den hårde kerne af kriminelle, hvor der skal laves en særlig indsats for her og nu.

 

Kontrolgruppen

Det skal ikke kunne betale sig at snyde med kontanthjælp, fripladstilskud og andre kommunale ydelser. I Odense synes vi, at det er meget væsentligt, at vi hjælper de borgere, som har brug for hjælp, men ikke dem som ønsker at snyde.  Vi har kun én kasse at betale fra, og betaler vi for mange ydelser til folk, der ikke har ret og brug for ydelser, er der mindre til dem, som har brug for hjælp.

 

Forligspartierne er derfor enige om, at kontrolgruppens arbejde skal fortsætte, hvor der bl.a. skal være en øget kontrolindsats for at stresse de kriminelle. Derudover er forligspartierne enige om at intensivere det tværgående samarbejde mellem de øvrige myndigheder.

 

Vores bygninger - Energirenovering

Ved at se på den kommunale bygningsmasse fra nye og utraditionelle perspektiver opstår der nytænkning og økonomiske gevinster.

 

Det kan konstateres, at der ligger et markant potentiale i den måde, vi vedligeholder, styrer og renoverer vores kommunale bygninger.  Ved at arbejde med Energy Lean kan vi skabe gevinster på 3 fronter: 1) Besparelser på energiudgifterne 2) Store reduktioner i kommunens CO2-udledning og dermed en markant miljøgevinst samt 3) Den samlede investering på 225 mio. kr. vil skabe ca. 225 ekstra arbejdspladser på Fyn.

 

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en samlet investeringsplan på 225 mio. kr. over de næste 5 år. Energirenoveringerne vil samlet nedbringe kommunens CO2-udledning med 40 procent og samtidig vil de sparede forbrugsudgifter give en forbedring af kommunens økonomi allerede fra 2014.

 

Forligspartierne er enige om at afsætte 25 mio. kr. i 2013 til 1. etape af energirenoveringer. Investeringen finansieres ved lånoptagelse. Forligspartierne er samtidig enige om, at der frem mod Budget 2014 skal findes finansiering til den resterende del af energirenoveringsplanen, samtidig med at de sparede driftsudgifter skal opgøres og indarbejdes i Budget 2014.


 

Den samlede investeringsplan

 

1.000 kr.

2013

2014

2015

2016

2017

Samlet

Energirenovering

 

 

 

 

 

 

Anlæg

25.000

70.100

68.300

49.300

12.000

224.700

Låneoptag

-25.000

-70.100

-68.300

-49.300

-12.000

-224.700

Driftsbesparelse

0

-3.200

-11.200

-18.300

-22.700

-55.400

Renter og afdrag

0

2.900

8.900

14.600

18.500

44.900

Samlet

0

-300

-2.300

-3.700

-4.200

-10.500

Note: +=merudgift, -=mindreudgift

 

1. etape, som iværksættes med dette forlig

1.000 kr.

2013

2014

2015

2016

Samlet

Energirenovering

 

 

 

 

 

Anlægsinvestering

25.000

0

0

0

25.000

Låneoptag

-25.000

0

0

0

-25.000

Renter og afdrag

0

2.542

2.484

2.425

7.451

Samlet

0

2.542

2.484

2.425

7.451

Note: +=merudgift, -=mindreudgift


 

VÆKST I ODENSE

I Odense vil vi skabe vækst. I en tid med høj arbejdsløshed er der brug for, at vi gør en ekstra indsats. Det er vigtigt, at vi som kommune understøtter vækstmuligheder optimalt. Gode rammer for erhvervslivet giver ikke alene vækst, men skal også bidrage til at skabe de jobs, der er så hårdt brug for.

 

Investeringer i et lokalt perspektiv

De kommende år investerer Odense Kommune massivt i byudvikling. Forligspartierne er enige om, at når vi investerer, skal der sikres lokale arbejdspladser. Det gør vi ved at opfordre odenseanske og fynske virksomheder til at danne konsortier. Det skal sikre, at lokale virksomheder tilsammen kan byde på de store anlægsprojekter. Vi får dermed skabt arbejdspladser i Odense og på Fyn. Alene investeringer i 2013 i byens udvikling og kommunens bygninger svarer til ca. 557 arbejdspladser.

 

Vi ved, at vi også i dag er med til at sikre job til vore borgere. Af Odense Kommunes samlede indkøb går ordrerne i 76 procent af tilfældene til fynske virksomheder, heraf 52 procent til lokale odenseanske virksomheder. Det viser, at det private lokale erhvervsliv kan gøre sig gældende, også i forhold til de store kommunale ordrer, som er i udbud i hele EU.

 

Forligspartierne er enige om, at det skal være attraktivt at have sin virksomhed i Odense Kommune. Vi sænker derfor dækningsafgiften for erhvervsejendomme i 2013 fra 5,4 til 5,2 promille for 13. år i træk. For de private virksomheder svarer det til en skattelettelse på 4 mio. kr. i 2013. Det gavner de odenseanske virksomheders konkurrenceevne og øger dermed chancerne for lokale virksomheders vækstmuligheder.

 

En god start på arbejdslivet

Vi vil i Odense sætte gang i væksten – og væksten skal mindske antallet af arbejdsløse. Ungdomsledigheden i Odense er væsentlig højere end landsgennemsnittet.  Dette er problematisk, og vi risikerer, at hele årgange af unge odenseanere falder ud af arbejdsmarkedet og får vanskeligt ved at komme tilbage.

 

Forligspartierne er enige om, at ungdomsarbejdsløsheden i Odense skal ned på landsgennemsnittet. Det betyder konkret med de aktuelle ledighedstal, at Odenses ungdomsarbejdsløshed skal falde med 280 ledige fra ca. 1.200 til ca. 920. Vi ved, det er en ambitiøs målsætning. Det er vigtigt, at der tages hånd om både de arbejdsløse unge akademikere og de unge ufaglærte. Det skal blandt andet ske via Academic Link, Vend i døren og fremskudt fokuseret indsats.

 

Erfaringerne med Academic Link er positive, og ca. halvdelen af de ledige akademikere, som har været en del af projektet, ansættes på ordinære vilkår i virksomheder, som ikke tidligere har haft for vane at ansætte akademikere.

 

Under overskriften Vend i Døren har erfaringerne vist, at en tidlig indsats hjælper mange unge til at forblive i eller vende tilbage til uddannelse. Med konstruktiv og konsekvent anvendelse af uddannelsepålæg, opfølgning og krav om straksaktivering tidligt i ledighedsperioden har det vist sig, at vi kan undgå, at de unge kommer på kontanthjælp.

 

Fremskudt fokuseret indsats er et tiltag i tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne. Målet er at fastholde de unge i uddannelse via en ekstra vejledningsindsats.

 

Odenses indsatser skal beskrives i tæt sammenhæng med Beskæftigelsesplanen 2013, som senere behandles i byrådet.

 

Ny sammenhængende ungestrategi

Vi ved, at det er ambitiøs målsætning at nå landsgennemsnittet for ungdomsarbejdsløshed, og at der vil være unge, som skal have særlig hjælp. Forligspartierne er derfor enige om, at der i Odense skal skabes en forbedret og målrettet indsats over for de unge i Odense, som er uden for arbejdsmarkedet. Økonomiudvalget sætter et arbejde i gang med at udarbejde en ny sammenhængende ungestrategi, hvor kommunens ressourcer sammentænkes på tværs af forvaltningerne, og hvor organiseringen vurderes nærmere for at sikre optimal understøttelse af indsatsen.

 

Ved et stærkere fælles afsæt vil vi få flere unge ud på arbejdsmarkedet. Det skal være på tværs af Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, hvor vi med tilgangen fra Ny virkelighed - Ny velfærd vil se på ny på ungeområdet. Målet er at få flere unge ud på arbejdsmarkedet og give dem bedre mulighed for at tage vare på deres eget liv.

 

Sammen med initiativerne for ungdomsarbejdsløsheden vil vi også styrke indsatsen med at få førtidspensionister til at vende helt eller delvis tilbage til arbejdsmarkedet. Forligspartierne er enige om at arbejde for, at hver enkelt førtidspensionist trygt kan prøve at få et arbejde med sikkerhed for at kunne komme tilbage på førtidspension. Det vil vi gøre ved politisk at påvirke den kommende reform på førtidspensionsområdet.

 

Brobygning til ungdomsuddannelser

Alle unge i Odense skal have et godt kendskab til de lokale uddannelsesmuligheder, så de har et reelt alternativ til kontanthjælp. Forligspartierne er derfor enige om, at det skal være obligatorisk for 8. og 9. klasser at gennemføre brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne. Vi skal også fortsætte med at udbygge forløbene, herunder 20-20-indsatsen. Det skal ske i tæt samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner, som med dette tiltag sikres en kendt økonomi, de kan planlægge og disponere med. Provenuet fra 20-20-indsatsen målrettes tiltag til at få flere unge i uddannelse i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

 

Initiativet indgår i tankerne om et sammenhængende skoleforløb for overbygningen.

 


Odense - den attraktive studieby

I Odense er vi stolte af at være en attraktiv studieby. For fjerde år i træk er der rekordoptag på de videregående uddannelser i Odense. Dette skaber mere vækst og liv i byen og stiller samtidig flere krav til os for fortsat at være en attraktiv studieby.

 

Odense er en voksende studieby med ca. 32.000 studerende. Det skaber liv i byen og bidrager positivt til byens vækst og beskæftigelse. Unge med videregående uddannelse er vigtige for at øge væksten og styrke produktiviteten i byens virksomheder. Samtidig skaber de studerende liv i byen og omsætning i byens forretninger under studietiden. Med budget 2013 ønsker forligspartierne derfor at sætte en målsætning om, at der i 2020 skal være 10.000 flere studerende i Odense, end der er i dag. Målsætningen skal realiseres i samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner.

 

Nyt studenterhus skal styrke studiebyen

Med 32.000 studerende er der behov for nogle gode rammer til de studerende. Forligspartierne er derfor enige om at styrke studiemiljøet i Odense. Det skal tiltrække flere studerende og samtidig integrere de studerende endnu bedre i byen, så flere bliver boende, når de er færdiguddannede. Forligspartierne er derfor enige om årligt at disponere 300.000 kr. af Erhvervs- og aktivitetspuljen til et driftstilskud til et nyt studenterhus. Samtidig flyttes det nuværende driftstilskud på 200.000 kr. til studenterhuset. Forligspartierne er samtidig enige om at placere studenterhuset centralt i byen i det nuværende musikbibliotek, som midlertidigt flyttes hen ved siden af Odense Centralbibliotek.

 

1.000 kr.

2013

2014

2015

2016

Samlet

Studenterhus

 

 

 

 

 

Driftstilskud til studenterhus

300

300

300

300

1.200

Erhvervs- og aktivitetspuljen

-300

-300

-300

-300

-1.200

Samlet

0

0

0

0

0

 

Nyt hovedbibliotek

Samtidig med flytningen af musikbiblioteket fortsætter arbejdet med at sammentænke bibliotekerne og borgerservice. Medievaner ændrer sig i takt med, at digitale medier bliver mere og mere udbredte, og de traditionelle medier er under pres. Det betyder, at biblioteket skifter karakter, og behovene til de fysiske rammer ændres.

 

Centralbibliotekets lejemål i Banegårdscentret udløber i løbet af få år. Forligspartierne er derfor enige om, at der bygges et samlet nyt hovedbibliotek i centrum. By- og Kulturudvalget får ansvaret for at finde en løsning, som placerer et nyt hovedbibliotek i centrum. I processen inddrages de øvrige forvaltninger. Ligeledes skal erfaringer fra Velfærdseksperimentarierne inddrages. Forligspartierne inddrages undervejs i processen, og der skal være enighed.

 

Flere boliger til studerende

Forligspartierne opfordrer og tilskynder de private aktører i Odense til at opføre flere lejeboliger til studerende. I forlængelse heraf vil forligspartierne også opprioritere støtten til alment byggeri.

 

I kommuneaftalen mellem KL og regeringen er det aftalt, at regeringen vil sikre, at der sker en reduktion af grundkapitalindskuddet fra 14 til 10 procent.  Dette giver kommunerne mulighed for at give støtte til opførelsen af flere almene boliger.

 

Denne mulighed er forligspartierne enige om at udnytte og vil give støtte til, at der bliver opført ca. 40 ungdomsboliger ekstra hvert år i budgetperioden. Forligspartierne er samtidig enige om, at kommunens tilskud til almene boliger i 2013 skal prioriteres til boliger til studerende. Alt i alt betyder dette, at forligspartierne giver tilsagn om, at der de næste fire år vil kunne opføres ca. 220 nye ungdomsboliger i Odense. Senest i budget 2014 tages der stilling til eventuel fortsat prioritering af ungdomsboliger både for 2014 og 2015.

 

Den ekstra byggeaktivitet skaber ikke bare flere og bedre boliger til byens studerende, men skaber også ekstra arbejdspladser. Beregninger viser, at den øgede støtte til alment byggeri vil skabe ca. 50 ekstra arbejdspladser i Odense årligt i 4 år.

 

Liv og vækst i centrum

Flere studerende og de nye boliger vil skabe mere liv og vækst i byen. De nye boliger skal opføres i Campus, i centrum og ned til havnen og vil på den måde skabe sammenhæng mellem centrum og de to byudviklingsområder.

 

De nye boliger skaber udvikling og fortætning af byens centrum. Det betyder flere mennesker i byen og dermed mere omsætning for byens butikker. Samtidig med udviklingen og fortætningen af byens centrum med nye boliger vil vi også yde bymidten ekstra opmærksomhed i forhold til fremkommelighed og fremtoning.  Forligspartierne ønsker derfor at bidrage til udsmykningen af Odense, og der ydes fra 2013 et årligt tilskud fra Erhvervs- og aktivitetspuljen på 0,4 mio. kr. til juleudsmykning og julegadebelysning i Odense.

 

1.000 kr.

2013

2014

2015

2016

Samlet

Juleudsmykning

 

 

 

 

 

Juleudsmykning

400

400

400

400

1.600

Erhvervs- og aktivitetspuljen

-400

-400

-400

-400

-1.600

Samlet

0

0

0

0

0

 

Cykel- og atletikarena

Forligspartierne er med denne aftale enige om, at opførelsen af en ny cykel- og atletikarena skal realiseres. Derfor er forligspartierne villige til at omprioritere de nødvendige anlægsmidler til opførelse af en cykel- og atletikarena.

 

Den ekstra bevilling til en cykel- og atletikarena finansieres først og fremmest ved omprioritering inden for de eksisterende kvalitetsfondsmidler på børne- og ungeområdet i 2013 og 2014. Omprioriteringen forelægges byrådet til godkendelse, efter der er gennemført et nyt udbud. Forligspartierne skal inddrages og være enige om finansieringen.

 

ALLE SKAL BIDRAGE TIL AT SKABE BALANCE

For at skabe balance i budget 2013 har det været nødvendigt at se på alle kommunens udgifter og indtægter. Det indebar bl.a., at alle borgerettede takster er gennemgået og vurderet i forhold til kommunens udgifter. Nogle takster er justeret til 2013, mens andre er bibeholdt.

 

Samtidig er det nødvendigt løbende at gennemgå kommunens økonomiske styring, så vi sikrer, at vi har den mest optimale styring af både indtægter og udgifter i Odense.

 

En samlet tilgang til de borgerrettede takster

Forligspartierne ønsker fortsat at sætte fokus på, hvordan de borgerrettede takster påvirker kommunens borgere og byens liv. De borgerrettede takster skal ses i et helhedsperspektiv. Forligspartierne er derfor enige om, at ændringer i takster altid skal ske fra en samlet indstilling fra Økonomiudvalget til byrådet, hvor taksterne altid vurderes samlet i forhold til påvirkning på borgerne og kommunens samlede indtægtsside.

 

Forligspartierne er ligeledes enige om, at borgerrettede takster skal ses i et helhedsperspektiv. Der tages således hensyn til blandt andet sundhedsmæssige, rehabiliterende og kapacitetsmæssige perspektiver. Herudover kan der sættes fokus på pensionistrabatter, så disse rabatter også vurderes ud fra et helhedssyn, herunder efterspørgsel af tilbuddene, pensionisternes økonomi og den samlede påvirkning af kommunens økonomi.


Ny styring af Vintertjenesten

Odense Kommunes nye virkelighed kræver løbende stram økonomistyring for at holde et budget i balance og sikre vores finansielle strategi. Samtidig er der også dele af den kommunale økonomi, som giver særlige styringsudfordringer. Dette gælder for budgettet til vintertjenesten, hvor udgiftsniveauet naturligvis er meget afhængigt af vejret i de enkelte år.

 

Forligspartierne er enige om, at Vintertjenesten i 2014 ændrer status til område med overførselsadgang. Der gennemføres i 2013 et udbud, der forelægges Økonomiudvalget, hvor der tages stilling til det fremadrettede serviceniveau på området. Udbuddet gennemføres i fællesskab af By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen. Såfremt udbuddet viser, at serviceniveauet ikke kan afholdes inden for den nuværende budgetramme, tages der stilling til finansieringen heraf i forbindelse med budget 2014. I forbindelse med udbuddet afklares det desuden, om der er behov for et forsikringsprincip i forhold til ekstreme vintre. Forligspartierne skal inddrages og være enige.

 

Fortsat arbejde med innovation og effektiviseringer

Budget 2013 indeholder markante innovative tiltag og en række forskellige effektiviseringer. Tidligere år har også budt på økonomisk smalhals, og Odense er under et markant økonomisk pres.

 

Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal ses bredt på effektiviseringer i Odense Kommune. I 2012 samlede vi de tekniske servicemedarbejdere under By- og Kulturforvaltningen, og med Budget 2013 tager vi skridtet videre og samler forbrugsafregninger i By- og Kulturforvaltningen, mens IT-området samles under Borgmesterforvaltningen.

 

Samlingen af både IT og forbrugsafgifter og den følgende styring af områderne sker med hensyn til både det lokale ejerskab og de stordriftsfordele, centraliseringer skaber.

 

Samtidig med, at afregningen af IT og forbrugsafgifter samles, skal der gennemføres analyser om mulige effektiviseringer på de to områder. Effektiviseringsgevinster på IT-området skal bidrage til besparelsespuljen på 5 mio. kr. under Én kommune – fælles løsning.

 


 

PERSONALEKONSEKVENSER AF BUDGET 2013

Tiltagene omkring Kerneydelsen i fokus og En effektiv kommune på borgernes præmisser vil betyde, at der skal reduceres i medarbejderstaben. Skønsmæssigt vil det betyde, at der skal nedjusteres med 204 årsværk i 2013, 170 årsværk i 2014, 50 årsværk i 2015 og 56 årsværk i 2016. Samlet set vil der i 2016 være 480 færre årsværk end nu. Den endelige personalenedgang vil afhænge af den konkrete udmøntning.

 

Odense Kommune havde i 2011 en personaleomsætning på 16,6 %. En del af personalereduktionerne forventes derfor at kunne hentes ved naturlig afgang, men samtidig må der også forventes afskedigelser og omplaceringer. Gennemsnitsalderen for kommunens ansatte er 46 år og 1.089 (8 procent) af de ansatte i kommunen er i dag over 60 år. Der kan derfor forventes, at en del af medarbejdere naturligt vil gå på pension de kommende år, hvorved antallet af nødvendige afskedigelser vil blive mindre.

 

Odense Kommune er den største aktør i den fynske økonomi. Både som en af de største arbejdsgivere, men også som bestiller og igangsætter af mange projekter. Som beskrevet i afsnittet Vækst i Odense skaber vi også arbejdspladser i Odense. I 2013 svarer det skønsmæssigt til ca. 557 arbejdspladser.

 

Til orientering for byrådet er der udarbejdet et bilag, der indeholder en oversigt over de politiske tilkendegivelser fra budgetaftalen, som der nu vil blive fuldt op på i de respektive forvaltninger.

 

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.

 

Bilag

2. Tekniske ændringsforslag (Tekniske ændringsforslag.pdf)
1. Politiske ændringsforslag (politiske ændringsforslag.pdf)
5. Resultatopgørelse (Resultatopgørelse.pdf)
4. Finansiel strategi (Finansielle strategi.pdf)
6. Anlægsoversigt med stjernemarkering ved anlæg som frigives ved budget vedtagelse (Anlægsoversigt.pdf)
3. Politiske tilkendegivelser fra budgetaftalen 2013 (Politiske tiltag.pdf)

 

 

 

2. Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsmæssige ændringer som følge af lokaleoptimering

Åbent - 2012/008820

 

Sagsresumé

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2013-16 har der været arbejdet på at sikre en lokaleoptimering.

 

Lokaleoptimeringen vedrører Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

Lokaleoptimeringen medfører årlige driftsbesparelser på 4,8 mio. kr. fra 2013 og hvert år fremefter samt merindtægter ved salg af bygninger på forventet 3,5 mio. kr. i 2013. Disse besparelser er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2013-16.

 

For at realisere lokaleoptimeringen er det nødvendigt at lave bygningsmæssige ændringer for i alt 12.020.000 kr. inkl. udgifter til fraflytningssyn m.m. i 2012.

 

Børn- og Ungeområdet foreslås det, at Ejbyskolen, inkl. kælder og Ørbækvej 100 ombygges og udnyttes fuldt ud. Dette modsvares af, at lejemålene ved Tarupcentret, Rosengårdcentret og Egehuset opsiges. Derudover vil Skibhusvej 49 kunne sælges.

 

Ældre- og Handicapområdet foreslås det, at Bjergegade 15 ombygges og udnyttes fuldt ud. Dette modsvares af, at lejemålene Bøgedal, Rytterkasernen, Lillelund, Kernehuset og Højstruphuset opsiges. Derudover foreslås Villa Hunderup solgt.

 

På den baggrund foreslås der meddelt en anlægsbevilling på 12.020.000 kr. i 2012, som samtidig foreslås frigivet til By- og Kulturforvaltningen.

 

Bevillingen finansieres ved et ubudgetteret kassetræk i 2012, som indhentes ved sparede huslejeudgifter de kommende år. Kassepåvirkningen er medregnet i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2013.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der meddeles og samtidig frigives en anlægsbevilling på 12.020.000 kr. i 2012 på budgetområde 2.2, Plan og Byg, til lokalemæssige ombygninger i forbindelse med lokaleoptimering, som finansieres ved en tillægsbevilling fra kassen.

 

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling med følgende tilføjelse:

 

Den foreslåede anlægsbevilling hæves i 2012 med 1.000.000 kr. til indretning af musikskole på Ejbyskolen. Bevillingen til etablering af musikskole afsættes allerede i 2012 fremfor i 2013, så den kan følge den øvrige tilretning af lokalerne på Ejbyskolen.

 

Med opskrivningen udgør den samlede anlægsbevilling til lokalemæssige ombygninger i forbindelse med lokaleoptimering 13.020.000 kr. i 2012. Anlægsbevillingen frigives samtidigt og finansieres ved en tillægsbevilling fra kassen.

 

Borgmester Anker Boye deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Anlægsbevillingen medfører et kassetræk i 2012 på 12,0 mio. kr., som indhentes ved sparede huslejeudgifter de kommende år. Kassepåvirkningerne er medregnet i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2013.

 

Bilag

Ingen bilag.

 3. Beskæftigelsesplan 2013

Åbent - 2012/057556

 

Sagsresumé

I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes det, at kommunalbestyrelsen årligt skal beslutte det kommende års indsatser gennem vedtagelsen af en beskæftigelsesplan for det kommende år.

 

Planen for 2013 adskiller sig fra tidligere års planer ved at tage højde for, at arbejdsmarkedet ikke kender kommunegrænser. Planen tager derfor udgangspunkt i de udfordringer, Odense og resten af Fyn står over for på beskæftigelsesområdet, og lægger op til nye og brede samarbejder på tværs af forvaltninger, kommuner, kommuner og virksomheder, kommuner og a-kasse/fagbevægelse, kommuner og uddannelsesinstitutioner og kommuner og regionale instanser.

 

Udkast til beskæftigelsesplan 2013 er blevet til efter drøftelser på møder i og mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense (LBR Odense) og har været til kommentering i Beskæftigelsesregion Syddanmark.

 

På baggrund af tilbagemelding fra Beskæftigelsesregionen udarbejdes der en administrativ implementeringsplan, der konkretiserer indsatserne i forhold til ministermålene.

 

LBR Odense besluttede på sit møde den 23/8 2012 at indarbejde principperne fra ”Ny virkelighed – ny velfærd” i beskæftigelsesplanen. Efter den ændring blev udkast til Beskæftigelsesplan 2013 fremsendt til Arbejdsmarkedsudvalget med anbefaling.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2013.

 

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Mai Henriksen deltog ikke i mødet.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling med følgende tilføjelse:

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejder med inddragelse af relevante parter et tillæg til den foreliggende beskæftigelsesplan, der sikrer, at ungdomsarbejdsløsheden i Odense nedbringes til landsgennemsnittet. Tillægget, der skal indeholde forslag til konkrete indsatser samt en tidsplan for at nå målet, skal fremsendes til byrådets behandling inden årets udgang.

 

Borgmester Anker Boye deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Udkastet til Odense Kommunes beskæftigelsesplan for 2013 tager udgangspunkt i de udfordringer, Fyn står over for på beskæftigelsesområdet og de mål for beskæftigelsesindsatsen, Beskæftigelsesministeren har fastsat for 2013. Resultaterne af drøftelserne på fælleskonferencen i april fremgår af beskrivelsen af de konkrete indsatser i forhold til ministermålene.

 

Den væsentligste udfordring på det fremtidige fynske arbejdsmarked er at sikre det rette match mellem udbuddet af og efterspørgslen efter arbejdskraft.

 

Udviklingen på arbejdsmarkedet går i retning af en øget efterspørgsel efter formelle kompetencer og stadig færre ufaglærte arbejdspladser. Alderssammensætningen af befolkningen betyder, at der inden for en overskuelig fremtid vil opstå mange job-åbninger som følge af, at mange forlader arbejdsmarkedet på grund af alder. Endelig er der planlagt en lang række offentlige og private bygge- og anlægsprojekter, der såvel i forbindelse med etableringen som i den efterfølgende drift vil efterspørge arbejdskraft med specielle kompetencer.

 

Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire mål for beskæftigelsesindsatserne i 2013.

 

Ministermål 1

       ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge under uddannelse starter en erhvervskompetencegivende uddannelse”

 

Der skal opstilles et kvantitativt niveaumål.

 

Ministermål 2

       ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres”

 

Der skal opstilles et kvantitativt niveaumål.

 

Ministermål 3

       ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt”

 

Der skal opstilles et kvantitativt niveaumål.

 

Ministermål 4

 

       ”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen”

 

Der skal opstilles et mål for den fremadrettede strategi for et styrket samarbejde med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

 

I forhold til den konkrete målfastsættelse er det i år muligt at vente til januar med den endelige fastsættelse af de kvantitative mål.

 

Frikommuneforsøget med en opsplitning af Beskæftigelsescentrets/Jobcentrets opgaver og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen i et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter betyder, at forslag til målfastsættelsen vil ske i et tæt samarbejde mellem de to centre.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Beskæftigelsesplan 2013 (Beskæftigelsesplan 2013.pdf)

 

 

 

4. Forslag til Odense Havns Budget for 2013 og overslagsårene 2014, 2015 og 2016.

Åbent - 2012/183940

 

Sagsresumé

Havnebestyrelsen fremsender forslag til budget for Odense Havn for 2013 samt budgetoverslagsårene 2014, 2015 og 2016.

 

For 2013 budgetteres der med driftsindtægter for 53.235 mio. kr. over for driftsudgifter inkl. afskrivninger og renteudgifter på 47.110 mio. kr. for således at efterlade et budgetteret driftsoverskud på 6.125 mio. kr.

 

Der er i statusregnskabet for 2014 medtaget anlægsarbejder for 12.075 mio. kr.

 

Til finansiering af havnehuset er der i 2012 optaget 25-årigt lån i KommuneKredit på 15 mio. kr., og der forventes optaget yderligere lån på 15. mio. kr. i havnehuset ultimo 2012.

 

Der forventes ikke optaget lån i 2013.

 

Indstilling

Havnebestyrelsen indstiller, at budgetforslaget mv. godkendes af byrådet som beskrevet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Der henvises til sagsresuméet.

 

Bilag

Ingen bilag.

 5. Krydsombygning Jarlsberggade/Næsbyvej/Ejlskovsgade, Toldbodgade/Næsbyvej, samt fællessti i jernbanetunnel

Åbent - 2010/136545

 

Sagsresumé

Der vil i nær fremtid ske trafikale ændringer i Odense. Udviklingen på den gamle slagterigrund og omdannelse af Thomas B. Thriges Gade vil give mere trafik på Jarlsberggade og gennem krydsene. Krydsene er i dag allerede udpeget som sortpletter og skal derfor ombygges, således at der opnås en tilfredsstillende fremkommelighed og trafiksikkerhed. Vandcenter Syd er lige startet på en kloakomlægning i krydsene, så en ombygning nu vil give fordele både økonomisk og tidsmæssigt.

Følgende tiltag vil blive gennemført:

-          Etablering af ny indkørsel for lastbiler til STARK fra Wichmandsgade.

-          Etablering af cykelsti på Jarlsberggade frem til jernbanetunnel, hvor der etableres fælles cykel-/gangsti i begge sider. Hastigheden for biler nedsættes til 30 km/t i tunnelen, da vejbredden reduceres til 5,5 m.

-          Eksisterende signalanlæg ombygges med nye signalstandere og et opdateret signalprogram, som er forberedt til at håndtere trafikmængden i 2020.

-          Krydset Toldbodgade/Næsbyvej udvides med længere højresvingsspor.

 

Der søges frigivet 4.500.000 kr. til gennemførelse af projektet, hvoraf 3.000.000 kr. finansieres af en tidligere frigivelse til projekt ”Trafik- og mobilitetsplanen samt Kvarterplan” til etablering af rundkørsel på Jarlsberggade. I rammeaftalen med VIVA-centret er det aftalt, at VIVA afholder udgifterne til centrets tilslutning til Jarlsberggade, og det afsatte beløb foreslås derfor anvendt til gennemførelse af projekterne i dette dagsordenpunkt.

 

Der ansøges derfor om anlægsbevilling på de resterende 1.500.000 kr. med forbrug i 2013.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Det i sagsresuméet beskrevne projekt igangsættes.

 2. Der frigives en anlægsbevilling ”Trafik-og mobilitetsplan/Kvarterplan”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, Budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, på 4.500.000 kr. med forbrug i 2012 på 3.000.000 kr. og 2013 på 1.500.000 kr.

 3. Anlægsbevillingen finansieres med 3.000.000 kr. fra tidligere bevilget projekt til Jarlsberggade under ”Trafik- og mobilitetsplan/Kvarterplan”, som ikke bliver forbrugt, og 1.500.000 kr. i 2013 finansieres af afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplan”.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Borgmester Anker Boye deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Nedenstående oversigt viser projektets økonomi og finansiering.

 

Beløb i 1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

Budget:

Budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplan”

Tidligere frigivet til ”Trafik- og mobilitetsplan/Kvarterplan”

 

 

 

 

 

 

3.000

 

 

 

27.100

 

 

 

23.200

 

 

 

 

10.000

 

Budget

3.000

27.100

23.200

10.000

Ansøgning:

Frigivelse af tillæg til anlægsbevilling ”Trafik- og mobilitetsplan/Kvarterplan”

Jarlsberggade

 

 

 

3000

 

 

 

1.500

 

 

Restrådighedsbeløb på ”rammen til finansiering af ”Trafik- og mobilitetsplan”

 

 

 

25.600

 

 

23.200

 

 

 

10.000

 

Der er ikke afledte driftsudgifter.

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

1. Oversigtsplan (Oversigtsplan.pdf)
2. Højresvingsbane Toldbodgade-Næsbyvej (Højresvingsbane Toldbodgade-Næsbyvej.pdf)
3. Belægningsplan Wichmandsgade (Belægningsplan Wichmandsgade.pdf)
4. Belægningsplan i T-kryds (Belægningsplan i T-Kryds.pdf)
5. Belægningsplan i Tunnel (Belægningsplan i Tunnel.pdf)
6. Tværsnit i Tunnel (Tværsnit i Tunnel.pdf)

 

 

 6. Frigivelse af midler til Trafik- og mobilitetsplan samt Kvarterplan, til Østre Stationsvej 2012

Åbent - 2012/011309

 

Sagsresumé

Byrådet vedtog som en del af budget 2009 at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder midler til kvarterplan By-Havn. Dette dagsordenpunkt omfatter frigivelse af 600.000 kr. i 2012 til Østre Stationsvej.

 

Langs Østre Stationsvej er Odense Almennyttige Boligselskab (OAB) ved at opføre en karré med forventet ibrugtagning den 1/12 2012. I en rammeaftale mellem Odense Kommune og Steen & Strøm Centerudvikling IV A/S i forbindelse med opførelse af nyt shoppingcenter VIVA er det aftalt, at Odense Kommune anlægger fortov i vejens nordside og fodgængerfelt på tværs af Klostervejs forlængelse. OAB ønsker fortovet og fodgængerfeltet anlagt, inden deres nye byggeri ibrugtages, så beboerne har mulighed for at færdes sikkert til fods til og fra karréen fra indflytningstidspunktet.

 

Der er i kvarterplanen afsat økonomi til at renovere Østre Stationsvej i 2015 og 2016. 600.000 kr. kan flyttes til 2012 ved omfordeling af midler inden for rammen til finansiering af kvarterplanen. Herved kan etablering af fortov og fodgængerfelt igangsættes i 2012.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Det i sagsfremstillingen beskrevne projekt igangsættes.

 2. Der frigives en anlægsbevilling ”Trafik- og mobilitetsplan/kvarterplan”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4, Natur- Miljø og Trafik, på 600.000 kr. i 2012.

 3. Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 2,4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af øvrige projekter (Kvarterplan)” med 600.000 kr. i 2012.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Borgmester Anker Boye deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

I Investeringsplan for Kvarterplan By-Havn er der afsat 10.200.000 kr. til Østre Stationsvej. Østre Stationsvej skal renoveres for at gøre den mere fodgængervenlig, reducere dens barrierevirkning, skabe sammenhæng til den planlagte stibro mellem by og havn og sikre trafikafviklingen til det nye shoppingcenter VIVA.

Udformningen af gaden er vigtig for integrationen mellem den nye bydel nord for Østre Stationsvej og det eksisterende centrum syd for Østre Stationsvej.

 

Hovedparten af projektet planlægges anlagt i 2015 inden åbningen af VIVA, men efter gennemførelse af VVM for letbanen, så der kan tages højde for den fremtidige letbanes behov, når renoveringen udføres.

 

Odense Almennyttige Boligselskab er ved at opføre boliger i den såkaldte karré 2 beliggende umiddelbart nord for Østre Stationsvej mellem Klostervejs og Hans Tausens Gades forlængelser. Der er planlagt ibrugtagning den 1/12 2012. OAB ønsker, at deres beboere har mulighed for at færdes sikkert til fods til og fra boligerne fra indflytningstidspunktet. Der er på nuværende tidspunkt intet fortov i Østre Stationsvejs nordside.

 

Øst for karré 2, mellem Hans Tausens Gades forlængelse og en planlagt offentlig plads ved den fremtidige stibro over banen, er der et byggefelt, benævnt karré 1. Tidsplanen for anlæg af byggeri i karré 1 er endnu ikke kendt.

 

I forbindelse med planlægningen af VIVA på de tidligere slagteri- og godsbanegrunde nord for Østre Stationsvej har Odense Kommune og Steen & Strøm Centerudvikling IV A/S april 2012 indgået en rammeaftale. Som en del af denne rammeaftale er det aftalt, at Odense Kommune forestår samt bekoster omlægningen af Østre Stationsvej.

 

Det er også aftalt, at Odense Kommune langs Østre Stationsvejs nordside på strækningen fra Klostervej til Posten anlægger et fortovsareal. Hovedparten af arealet ejes p.t. af Steen & Strøm, den resterende del ejes af Odense Kommune.

 

Mellem karré 2 og krydset ved Jernbanegade skal Odense Kommune ifølge aftalen anlægge en midlertidig fast fortovsbelægning bag de eksisterende plantebede med træer, der bevares, indtil karré 1 eller letbanen skal anlægges. Når karré 1 er bygget, eller letbanen er anlagt, vil Odense Kommune anlægge endelig fortovsbelægning i gule klinker.

 

Ud for karré 2 skal Odense Kommune anlægge et fortov med gule klinker. For at sikre gående adgang fra banegården og op langs Østre Stationsvej skal Odense Kommune anlægge et fodgængerfelt i nordsiden af krydset Østre Stationsvej/Klostervej. Fodgængerfeltet vil få lys- og lydsignal, så det er muligt for alle, også synshandicappede, at færdes til og fra karré 2. Odense Kommune overvejer desuden at anlægge et fodgængerfelt i vestsiden af krydset, så det bliver lettere at krydse Østre Stationsvej. I dag er det ikke sikkert at krydse Østre Stationsvej mellem Kongensgade og Jernbanegade.

 

Steen & Strøm Centerudvikling afstår vederlagsfrit det private areal langs Østre Stationsvej til Odense Kommune. Steen & Strøm Centerudvikling betaler 500.000 kr. til Odense Kommune som bidrag til anlæggelse af fodgængerfelt ved Klostervej, fortov ud for karré 2 samt midlertidigt og endeligt fortov ud for karré 1.

 

Der søges om frigivelse af 600.000 kr. i 2012 til anlæg af fortove og fodgængerfelter samt omkostninger til projektering, udstykning, tilskødning m.m.

 

Der er endnu ikke udarbejdet projekt eller detaljeret overslag for fortove og fodgængerfelter. Det vides derfor ikke, om de i alt 1.100.000 kr., der er til rådighed i 2012, er tilstrækkeligt til projektets fulde gennemførelse. Hvis der bliver behov for yderligere økonomi, vil der i et senere dagsordenpunkt blive ansøgt om frigivelse af yderligere økonomi i 2013 til færdiggørelse af projektet. Det vil i givet fald blive prioriteret at skabe sikker adgang til Odense Almennyttige Boligselskabs byggeri inden ibrugtagning, mens andre dele af projektet eventuelt udskydes til udførelse til foråret 2013.

 

Det har ikke konsekvenser for projekterne Lerchesgade og Rugårdsvej/Kongensgade, at der som vist under punktet Økonomi sker mindre omfordelinger i, hvornår økonomien på projekterne er til rådighed. Det er ikke hensigtsmæssigt at starte projekt på Lerchesgade i 2012, som oprindeligt planlagt, da Lerchesgade-projektet bør afvente nærmere afklaring vedrørende stibro over banen samt nyt VUC.

 

Økonomi

Oversigt over projektets økonomi

 

Beløb i 1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

Budget:

Budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af øvrige projekter(Kvarterplan)”

 

 

 

 

2.200

 

 

 

 

700

 

 

 

21.600

 

 

 

 

23.700

 

Budget

2.200

700

21.600

23.700

Ansøgning:

Frigivelse af anlægsbevilling ”Trafik- og mobilitetsplan/Kvarterplan”,

Østre Stationsvej

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

Restrådighedsbeløb på ”Ramme til finansiering af øvrige projekter(kvarterplan)”

 

 

1.600

 

 

700

 

 

 

 

21.600

 

 

 

23.700

 

Der er ikke afledte driftsudgifter.

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

1. Projektoversigt for Kvarterplan (TMP Kvarterplan 30.08.2012 LWK.pdf)

 

 

 

7. VVM for nyt deponi til farligt affald på Odense Nord Miljøcenter

Åbent - 2012/159360

 

Sagsresumé

Odense Renovation A/S ønsker at etablere et nyt deponi til farligt affald på Odense Nord Miljøcenter.

 

Lovgivningen kræver, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg med VVM-redegørelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) og miljørapport, før et depot for farligt affald kan etableres. Desuden skal der meddeles miljøgodkendelse til deponiet.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender den foreslåede proces for udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport samt miljøgodkendelse. Processen sættes i gang med en foroffentlighedsfase på 4 uger.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Borgmester Anker Boye deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

På Odense Nord Miljøcenter behandler og deponerer Odense Renovation A/S forskellige affaldstyper.

 

Allerede i dag deponeres farligt affald – især såkaldt shredderaffald, der er et affaldsprodukt fra oparbejdning af jern- og metalholdigt skrot. Imidlertid er de eksisterende muligheder for at deponere farligt affald på Odense Nord Miljøcenter ved at være udtømt, og Odense Renovation ønsker derfor at etablere et nyt deponi til denne affaldstype.

 

Det nye deponi forventes ud over shredderaffald også at skulle indeholde andre typer farligt affald samt eventuelt også såkaldt mineralsk affald.

 

Før nye deponier til farligt affald kan etableres, skal der, jf. VVM-bekendtgørelsen, udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse, der belyser de miljømæssige konsekvenser ved deponiet. Der skal også udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer samt et forslag til miljøgodkendelse.

 

Processen for udarbejdelsen af kommuneplantillægget med VVM-redegørelse og miljørapport starter med, at befolkningen i en foroffentlighedsfase på 4 uger kan komme med idéer og forslag til Odense Renovations ønsker. Der foretages også en høring af andre myndigheder. Herefter udarbejdes der forslag til kommuneplantillæg, VVM-redegørelse med miljørapport samt forslag til miljøgodkendelse. Efter behandling i udvalg og byråd fremlægges materialet i den egentlige offentlighedsfase. Efterfølgende behandles offentlighedens bemærkninger, indsigelser mv. og der foretages eventuelle ændringer i forslagene. Endelig forelægges sagen for udvalg og byråd til endelig afgørelse. Afgørelserne kan påklages.

 

Først når processen - der i denne sag forventes at vare omkring 1 år - er afsluttet med de nødvendige tilladelser og godkendelser, kan Odense Renovation etablere det nye deponi.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 8. Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplanforslag nr. 6-698 for Bellinge Fælled. Indsigelser og bemærkninger. Endelig vedtagelse

Åbent - 2011/012060

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Bellinge mellem Assensvej og

Flintagergårdvej.

 

Lokalplanen muliggør udbygningen af 1. etape af Bellinge Fælled. Der gives mulighed for åben/lave boliger og tæt/lave bebyggelser, og lokalplanen rummer bestemmelser for friarealerne for hele området.

 

Lokalplanens bestemmelser er udarbejdet på baggrund af de bæredygtige principper beskrevet i strukturplanen, der omhandler minimering af infrastruktur, håndtering af alt overfladevand indenfor lokalplanområdet, øget biodiversitet, minimering af terrænreguleringer/jordflytning og fortætning af bebyggelse.

 

Kommuneplantillægget giver muligheder for at øge etageantal, øge bebyggelsesprocenter, højde på de enkelte bygningsdele frafaldes, og områdets vejadgang flyttes.

 

Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 13 indsigelser/bemærkninger.

 

Der er indsigelser til regnvandshåndteringen, trafikafviklingen til og fra området, placering af overskudsjord, ønske om flere grønne tiltag og ønske om mulighed for flere tæt/lave boliger. Endelig er der indsigelser om lokalplanforslagets størrelseskrav til grunde og grundplan af boligerne. Flere af sidstnævnte høringssvar indeholder samtidig positive tilkendegivelser for planernes grundlæggende principper om et bæredygtigt boligområde med store grønne fællesarealer.

 

Lokalplanen er på følgende områder ændret på baggrund af indsigelser: Der gives mulighed for flere tæt/lave boliger og mulighed for mere fleksibilitet i tilpasningen af boligerne og regnvandshåndteringen. Der er fjernet et udlæg til jordvold, og naturtiltag i planen er uddybet.

 

Der har været dialog med Vandcenter Syd, investorer og et typehusfirma om udvikling af boligområdet. Der har været dialog med omkringliggende grundejerforeninger om trafiksikring. Der forventes endvidere fremtidig dialog med nabogartnerier.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 vedtages endeligt.

 2. Lokalplanforslag nr. 6-698 for Bellinge Fælled vedtages endeligt.

 3. Bemærkninger/indsigelser besvares som foreslået.

 

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Borgmester Anker Boye deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

I offentlighedsperioden er der indkommet 13 indsigelser/bemærkninger fra:

 1. VandCenter Syd as, Vandværksvej 7, 5000 Odense C
 2. Bellinge Vest Vandværk v/Mogens Pedersen, Elmegårdsvej 44, 5250 Odense SV
 3. Danmarks Naturfredningsforening, Odense Afdeling (DN) v/Mogens Juul Agergaard
 4. Grundejerforeningen Poul Nielsen Vænget 2-44 v/formand Erik Christiansen, Poul Nielsen Vænget 6, 5250 Odense SV
 5. Nielsen & Nielsen Ejendomme A/S, Direktør Kim Jensen, Hvidkærvej 17B, 5250 Odense SV
 6. Lars og Susanne Ballesgaard, Hvenetved 1, 5250 Odense SV
 7. Gartneriet Pilevang A/S, Frode Klevang Larsen, Hvenetved 5, 5250 Odense SV
 8. Lone og Kaj Sinding, Lungstedvangen 106, 5250 Odense SV
 9. HusCompagniet Fyn as, Direktør Søren Haugaard, Ørbækvej 268B, 5220 Odense SØ
 10. Gitte Storm Svendsen og Lars Pilekær, Solskinsvej 49, 5250 Odense SV
 11. Kiwi Maria Sambleben, Morelvej 291, 5250 Odense SV
 12. Rikke From Larsen, ingen adresse
 13. Kurt og Jette Meyer, Flintagergårdvej 100, 5250 Odense SV

 

Resumé af indsigelserne

 

1. VandCenter Syd A/S

Vandcentret har indsendt en længere indsigelse til forvaltningen med en række spørgsmål til regnvandshåndteringen i den kommende samlede udstykning.  

 

Ad 1.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Forvaltningen har taget beslutning om, at VandCenter Syd varetager regnvandshåndteringen i området. Der været afholdt en række teknikermøder mellem VandCenter Syd og forvaltningen, hvor der er opnået fuld enighed.

Lokalplanen er efterfølgende tilrettet på en række punkter i redegørelse og bestemmelser vedrørende regnvandshåndtering. I den forbindelse er kortbilagene ændret for at vise, at regnvandsbassinerne store dele af året har mere karakter af vådeng end regulære søer.

VandCenter Syd vil blive tæt inddraget i den kommende byggemodning af området, og lokalplanen forventes at blive fulgt op af et forslag til tillæg til Spildevandsplanen.

 

2. Bellinge Vest Vandværk

Vandværket gør opmærksom på, at de forsyner området med drikkevand. Samtidig anmoder vandværket om, at der tilføjes i lokalplanen, at vandforsyning til den enkelte bolig/ejendom skal afregnes individuelt.

 

Ad 2.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Redegørelsen ændres, så Bellinge Vest Vandværk står som forsyningsselskab for drikkevand.

I byggetilladelser i dag stilles der allerede krav om individuel måling i alle boligenheder i henhold til bestemmelser i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse. Overholdes dette ikke, er kommunen myndighed i klagesager. Lokalplanen ændres derfor ikke på dette punkt.

 

3. Danmarks Naturfredningsforening, Odense Afdeling (DN), v/Mogens Juul Agergaard

DN finder generelt planforslaget meget sympatisk med mange gode tiltag om bæredygtighed og biodiversitet. Foreningen har forslag til en række tiltag til, hvordan disse emner kan styrkes yderligere: Jf. kommuneplanens intentioner om fortætning fremfor byspredning håber DN, at denne nyudstykning ikke følges af flere. Lettebækken er et § 3-beskyttet vandløb. Naturpleje bør nævnes særskilt. Naturgenoprettelse af forholdene i Lettebækken ønskes sikret. Der er ønske om beplantning med danske arter og formidling af biologien i området og ønsker om et areal til håndtering af kompostering, og at solceller primært bør placeres på tage.

 

Ad 3.

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

Forvaltningen udarbejder i byggemodningsfasen en beplantnings- og driftsplan med fokus på blandt andet biodiversitet, bæredygtighed og formidling. Til dette arbejde vil forvaltningen optage en dialog med DN om de idéer, som DN fremsætter i indsigelsen.

 

Kommuneplanen har som mål i perioden 2009-2013 at reducere mængden af nye byudlæg fra 50 % til 30 % i forhold til byomdannelse. Herudover vil der blive inddraget jord til nyudstykning, blandt andet i Bellinge.

 

Lettebækkens § 3-status indskrives i redegørelsen, og forhold om naturpleje uddybes. Naturgenopretningsprojekter og generelle forbedringer af naturforhold er ikke lokalplanpligtige og kan ikke sikres via planloven. Lokalplanens bestemmelser for håndtering af områdets regnvand sikrer, at bækken som udgangspunkt ikke overbelastes.

 

Der er i bebyggelsesplanen afsat plads til komposteringsområder. I forbindelse med planlægningen af byggemodningen arbejder forvaltningen på at etablere et samarbejde med Odense Renovation as om et bæredygtigt affaldssystem.

 

Lokalplanen muliggør opsætning af solceller på tage i et større fællesanlæg på støjvolden langs Assensvej og som et mindre anlæg i byparken. Dette sker for at understøtte den energimæssige bæredygtighed i området. Støjvolden er i forvejen et teknisk anlæg, og lokalplanen sikrer, at støjvolden formgives og beplantes, så solceller er til mindst mulig visuel gene. Lokalplanen sikrer, at solceller i byparken opstilles som et mindre anlæg med kunstnerisk bearbejdning. Dette bibeholdes som et vartegn med signalværdig for bebyggelsens bæredygtige grundidé.

 

4. Grundejerforeningen Poul Nielsen Vænget

Grundejerforeningen ønsker ikke trafikken fra boligområdet ud via Flintagervej. Foreningen har sendt et ændringsforslag, hvor trafikken fra lokalplanområdet føres direkte ud på Assensvej eller til Hvenetved med en vejforlængelse til Højmevej og industriområdet.

Derudover nævner foreningen nuværende problemer med cyklister fra den nye stibro over Assensvej. Cyklisterne kører ikke ned på cykelstien langs Brændekildevej, men tager en smutvej ind gennem Poul Nielsen Vænget. Denne belastning frygtes øget, når det nye område bliver udviklet.

 

Ad 4.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

I stedet for de forslåede ændringer har forvaltningen været i dialog med grundejerforeningerne i området og udarbejdet en plan for trafiksikring af Flintagervej, hvor man forbedrer oversigtsforhold og laver hastighedsnedsættelse.

Vejtilslutning direkte til Assensvej er ikke mulig på grund af trafiksikkerhed. Forslaget om vejforlængelse til Højmevej vil kræve jordekspropriation på en ca. 1,5 km lang strækning, og den pågældende vej vil ikke betjene andet. Samtidig er området ved Højme i forvejen trafikbelastet. Plan-, trafik-, og bæredygtighedsmæssigt vurderes det derfor mest optimalt, at der bygges videre på eksisterende infrastruktur via Flintagervej.

 

Forhold vedrørende cykeladfærd kan ikke reguleres i en lokalplan. Det vil i stedet blive taget op i det fælles arbejde omkring Flintagervej.

 

5. Nielsen & Nielsen Ejendomme A/S

Selskabet har vist interesse for at købe areal til boliger. De ønsker lokalplanen ændret med mulighed for udlæg til ca. 50 tæt/lave boliger i 1 plan. Regnvandsbassinets placering ønskes flyttet for at skabe sammenhæng med selskabets bebyggelse vest for Flintagergårdvej.

 

Ad 5.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Lokalplanens kortbilag ændres, så en del af boligområdet kan rumme enten åben/lav eller tæt/lav bebyggelse. Lokalplanen ændres, så der gives mulighed for bebyggelse i 1 etage for tæt/lavt byggeri i det pågældende område. For at sikre en attraktiv bebyggelse nedsættes bebyggelsesprocenten fra 55 til 35, såfremt der bygges tæt/lav bebyggelse i 1 etage. Ved regnvandsbassinet er der allerede mulighed for at etablere en stiforbindelse, så der kan skabes sammenhæng mellem 1. etape af lokalplanen og bebyggelsen på den anden side af Flintagergårdvej.

 

6. Lars og Susanne Ballesgaard

Der gøres indsigelse mod, at lokalplanen placerer en jordvold på op til 6 m’s højde med beplantning langs områdets nordlige grænse. Volden vil skygge for gartneriernes væksthuse nord for lokalplanområdet og dermed påvirke driften i gartnerierne.

 

Ad 6.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Den vestlige del af jorddeponiet ud for gartnerierne bliver udtaget af lokalplanen.

I det videre arbejde med udbygningen af området vil forvaltningen i samarbejde med gartnerierne vurdere, om der eventuelt kan laves en terrænbearbejdning og udlægges et jorddeponi som en bufferzone imellem boligerne og gartnerierne. Dette arbejde skal foregå i dialog med gartnerierne og fastsættes i et fremtidigt tillæg til lokalplanen.

 

7. Gartneriet Pilevang A/S, Frode Klevang Larsen

Der gøres indsigelse mod, at lokalplanen placerer en jordvold op mod gartnerierne. Volden vil skygge for væksthusene nord for lokalplanområdet og dermed påvirke driften i gartnerierne. Det foreslås, at kommunen i samarbejde med Dansk Gartneri udarbejder en plan.

 

Ad 7.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Se indsigelse Ad 6.

 

8. Lone og Kaj Sinding

Der gøres indsigelse mod, at man i strukturplanen lægger op til, at trafikken for den nordlige del af lokalplanområdet føres ud igennem Lungstedvej og videre ud til Brændekildevej. Man er bekymret for trafikkaos, og at cykelvejen til Rasmus Rask Skolen bliver mere usikker.

 

Ad 8.

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

Byggemulighed for den nordlige del af lokalplanområdet vil først blive muliggjort i en efterfølgende planlægning, hvor forvaltningen vil være opmærksom på bekymringen.

 

9. HusCompagniet Fyn as, Direktør Søren Haugaard

Der gøres indsigelse mod, at grundstørrelser går ned til 500 m2 mod bygningsreglementets minimumskrav på 700 m2. Indsiger påpeger, at det dermed bliver vanskeligt at placere en bolig, der ikke overskrider det skrå højdegrænseplan.

Bestemmelsen om, at grundplan maks. må være 150 m2, menes at gøre grundene mindre attraktive, da flest ønsker at bygge i 1 plan, og da der i dag bygges typisk 160-170 m2 huse.

Derudover menes det at give problemer med placering af faskiner til nedsivning af overfladevand på så små grunde.

 

Ad 9.

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

Forvaltningen har igangsat en udviklingsdialog med HusCompagniet om, hvordan man kan bygge og bo inden for de bestemmelser, som lokalplanen forudsætter.

 

Kravet om nedsivning af regnvand på egen grund ændres til, at man i redegørelsen opfordrer til nedsivning, hvis det er teknisk muligt og ikke er til fare for grundvandet. Nedsivning skal godkendes af miljømyndigheden.

 

10. Gitte Storm Svendsen og Lars Pilekær

Indsigerne er generelt begejstret for at værne om miljøet, blandt andet med planens brug af solceller og de mange friarealer. Indsiger ønsker at bygge et 1-planshus på over 150 m2 i grundplan, men mener, at grundene er for små til 1-planshuse. Mener ikke, at det er attraktivt at fastholde en byggelinie på 3 m fra vejskel på nordvendte grunde.

 

Ad 10.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

Tættere bebyggelse er et bærende princip i strukturplanen og understøtter intentionerne i miljøpolitikken og kommuneplanen. Med en tættere bebyggelse opnås bæredygtige kvaliteter som energimæssig bæredygtighed, mindre arealforbrug, større friarealer og styrkelse af mulighederne for lokale netværk. Derfor fastholdes kravet om grundstørrelser mellem 500-800 m2, og at boliger over 150 m2 skal bygges i 1½-2 plan.

 

For at imødekomme større fleksibilitet i placeringsmuligheder ændres lokalplanen, så der kan bygges boliger ned til 2 m fra skel. For at sikre mod indbliksgener stiller lokalplanen krav om, at vinduer mod naboskel skal placeres forskudt. (Højdegrænseplanet medvirker blandt andet til at sikre mod indbliksgener mellem naboer).

 

Byggelinien på 3 m skal sikre gaderummets bymæssige karakter. Dette er et af planens bærende principper i forhold til at sikre en attraktiv bebyggelse.

 

Se også indsigelse Ad 9.

 

11. Kiwi Maria Sambleben

Indsiger synes, at det vil være fantastisk at bygge og bo i et bæredygtigt grønt boligområde med store grønne friarealer. Er dog skuffet over, at byggegrundene bliver mindre end ”normalt” og ønsker at bygge et 1-plans hus på over 150 m2 i grundplan (min. 175 m2), hvilket lokalplanen ikke giver mulighed for.

 

Ad 11.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

Se indsigelse Ad 9 og 10.

 

12. Rikke Larsen

Indsiger ønsker at bygge et 1-plans hus på over 150 m2 i grundplan, hvilket lokalplanen ikke giver mulighed for. Mener, at grunde på maks. 800 m2 ikke er attraktive for børnefamilier.

 

Ad 12.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

Se indsigelse Ad 9 og 10.

 

13. Kurt og Jette Meyer

Det anføres, at Flintagergårdvej ikke er egnet til yderligere trafik. Vejen er i dårlig stand, og der køres alt for stærkt og med mange lastbiler. Øget trafik vil forringe værdien af indsigers ejendom.

 

Ad 13.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Strukturplanen lægger op til, at Flintagergårdvej fremtidigt vil blive lukket for gennemkørende trafik. Det vil mindske trafikken på Flintagergårdvej.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

2. Lokalplanforslag nr. 6-698 Bellinge Fælled (Lokalplan 6-698 Bellinge Fælled - endelig.pdf)
1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 Bellinge Fælled (Kommuneplantillæg 19 Bellinge - endelig.pdf)

 

 

 9. Forslag til kommuneplantillæg nr. 35 Skovbegravelsesplads i del af friareal i Kohaveskoven. Offentliggørelse

Åbent - 2012/046482

 

Sagsresumé

Folketinget vedtog i 2008 en ændring i ”Lov om begravelse og ligbrænding”. Ændringen indeholder blandt andet muligheden for at anlægge skovbegravelses-pladser uden kapel.

 

Forslaget til kommuneplantillæg er udarbejdet for at give mulighed for at placere en skovbegravelsesplads til urnenedsættelse i Kohaveskoven på ca. 1 ha i gåafstand fra parkeringspladsen ved kommunens ejendom Landkildevej 60.

 

Der har været forudgående høring på forslaget til kommuneplanændringen. Der indkom 1 bemærkning fra Dansk Naturfredningsforening, der er imod forslaget. Foreningen mener ikke, at der skal placeres skovbegravelsesplads i fredskov, men ønsker at vedligeholde Kohaveskoven bedst muligt og frygter, at skovbegravelsespladsen vil medføre behov for at rejse gravsten, efterlade kranse, blomster, lys m.m.

 

Forvaltningen vurderer ikke, at bemærkningerne er uforenelige med planen, da vedligeholdelse og bevaring af skoven kan kombineres med skovbegravelsesplads. Forvaltningen ser mulighed for delvis at imødekomme Dansk Naturfredningsforenings overordnede ønsker og går videre med forslaget om tillæg til kommuneplanen.

 

Odense Kommune vil afholde et borgermøde under åben himmel i Kohaveskoven i løbet af offentlighedsperioden for at få en dialog i gang på stedet. Her vil borgere og Danmarks Naturfredningsforening blive inviteret.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 35 Skovbegravelsesplads i Kohaveskoven vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planloven.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Borgmester Anker Boye deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår at placere en skovbegravelsesplads til urnenedsættelse i Kohaveskoven. Kohaveskoven er Odense Kommunes næststørste skov på ca. 55 ha. Skoven er en del af et stort sammenhængende naturområde på ca. 146 ha. Skovbegravelsespladsen skal omfatte et areal på ca. 1 ha, og foreslås placeret i gåafstand fra parkeringspladsen ved kommunens ejendom Landkildevej 60.

 

På stedet vil der blive skiltet for urnegravpladsen, og der foretages en let markering af det samlede område. Området skal henligge som skov i sammenhæng med den omkringliggende skov, Kohaveskoven. Der må ikke hegnes, og gravstederne må ikke markeres.

 

Kommuneplanen

I kommuneplanen er området udlagt til friareal 4.F4. Området skal henligge som naturområde til rekreative interesser. Forslaget til kommuneplantillæg udskiller herfra nyt friareal 4.F9 med udvidede anvendelsesbestemmelser, således at der kan indpasses en skovbegravelsesplads.

 

Miljøvurdering

I henhold til miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at planen ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet. Derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af forslaget.

 

Den forudgående høring om kommuneplanændringen har varet i 2 uger, og der er indkommet 1 bemærkning til forslaget om ændringen fra Dansk Naturfredningsforening.

 

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at beskytte og værne om de værdifulde egetræer, passe underskoven hensigtsmæssigt og samtidig benytte skoven til skovbegravelsesplads for urner. Beskyttelse og benyttelse kan kombineres.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 35 Skovbegravelsesplads i Kohaveskoven (Forslag til kommuneplantillæg nr.pdf)
2. Forudgående høring - Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening Odense (DN's bemærkninger.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl