Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Dagsorden 31. oktober 2012

Knud

Odense Byråd

Åben

Dagsorden


Onsdag den 31-10-2012 kl. 17:00

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden

12. Rismarksbroen (Lukket)

1. Musik- og Teaterhus. Forslag til ændring af organisations- og udbudsstrategi

Åbent - 2007/103902

 

Sagsresumé

PIHL-K&L Gruppen blev ved byrådsbeslutning i januar 2012 godkendt som dialog- og forhandlingspart i den videre tilbudsproces på baggrund af et prækvalifikationsudbud med henblik på i september 2012 at afgive tilbud på realisering af projektet.

 

PIHL-K&L Gruppen har konstateret, at:

-      Gruppen i 8 måneder siden Odense Kommunes indbydelse til at forhandle en kontrakt på plads har arbejdet med at undersøge mulighederne for at realisere projektet ”Odense Musik- og Teaterhus” inden for de økonomiske og kontraktuelle rammer, som Odense Kommune udstak i det materiale, der er henvist til i kommunens udbudsannonce (udbudsbekendtgørelse S 159-262441-2011 af 16/8 2011) om projektet.

-      Det ikke har været muligt at få en investor til at deltage i projektets realisering på de vilkår og projektforudsætninger, som Odense Kommune specificerede ved prækvalifikationen - herunder den af kommunen forudsatte risikofordeling.

 

På den baggrund har Pihl-K&L Gruppen meddelt Odense Kommune, at en realisering af projektet efter gruppens vurdering vil fordre revision af de forudsætninger, som kommunen lagde til grund ved kommunens udbudsbekendtgørelse.

 

Der kan derfor ikke, som forudsat ved prækvalifikationen, afgives tilbud på realisering af Musik- og Teaterhuset inden for rammerne af vilkårene i prækvalifikationsudbuddet.

 

Odense Kommune konstaterer:

 

 • Institutionelle investorer tilbydes mange investeringsmuligheder og er ikke i det aktuelle marked indstillet på at indgå i en længerevarende dialog om grundlæggende elementer i udviklingsprojekter.

 • Et tilfredsstillende afkast i det aktuelle marked er ikke alene tilstrækkeligt. De institutionelle investorer ønsker, at risikomomenter elimineres/minimeres i størst muligt omfang.

 • De institutionelle investorer ønsker grundlæggende en færdig "pakke", så der relativt let kan tages stilling til, om investeringen har et strategisk fit, og den har den ønskede afkast- og risikoprofil.

 • Realisering af projektet vil fordre en anden organisations- og udbudsform og dermed et nyt udbud.

 

Det betyder:

 

 • Slutinvestoren skal ikke være en del af udviklingsprocessen.

 • Odense Kommune skal være aktiv part i færdigudvikling af projektet.

 • Færdigudvikling af projektet skal ske i samarbejde med et kvalificeret rådgiverteam og relevante samarbejdspartnere.

 

Derfor skal der, såfremt projektet fortsat ønskes realiseret, besluttes en anden organisations- og udbudsform, hvor projektet i samarbejde med relevante samarbejdspartnere kalibreres for så vidt angår:

 

 • Byggeriets samlede anskaffelsessum, herunder kostprisen på de enkelte lejeres "ejerlejlighed".

 • Lejernes betalingsevne i forhold til samspillet mellem anskaffelsessum og investors afkastkrav.

 • P-kælderens anskaffelsessum i forhold til investors afkastkrav.

 • Udarbejdelse af et robust investorgrundlag, hvor risici samlet er minimeret i form af færdige lejeaftaler mv.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer sammen med den tilknyttede rådgivergruppe og på baggrund af øvrige eksterne vurderinger, at der gennem en færdigudvikling af projektet, herunder afdækning af risikoelementer og muligheder for minimering af disse, kan skabes et gennembearbejdet investoroplæg, som kan danne grundlag for projektets realisering.

 

Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Odense Teater og PH-Live har tilkendegivet, at de fortsat ønsker at indgå i projektet som lejere. De har noteret sig den tidsmæssige forskydning, om end det er med beklagelse, da det særligt for SMKS og Odense Teater er en udfordring at drive undervisning, forestillinger mv. i de nuværende lokaliteter.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at Odense Kommune i samarbejde med kvalificeret rådgiverteam og relevante samarbejdspartnere færdigudvikler projektet med henblik på efterfølgende udbud, der sikrer realisering af projektet.

 

Når projektet er kalibreret og færdigudviklet, gennemføres udbuddet ved et offentligt udbud, eksempelvis et udbud af grunden med forpligtelse for grundkøber til at realisere projektet i den endelige udformning, herunder de endelige leje- og brugsretsaftaler.

 

Kalibrering af projekt mv. forventes at være færdig primo 2013.

 

Færdigudvikling af projektet samt kommende udbud forventes omkostningsmæssigt at kunne holdes inden for de allerede meddelte anlægsbevillinger.

 

I den forbindelse skal der peges på, at den samlede anlægsøkonomi for projektet hidtil har været i balance. Derimod er der fortsat ikke taget endelig budgetmæssig stilling til driftsøkonomien i projektet, jf. også tidligere byrådsbehandlinger maj 2008, februar 2011 og januar 2012.

 

Vilkårene for grundudbuddet forelægges til politisk beslutning, når kalibrering af projekt mv. er sket og inden udbud.

 

Tidsmæssigt forventes huset at kunne ibrugtages i 2016.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Musik- og Teaterhusprojektet søges fortsat realiseret.

 2. Odense Kommune færdigudvikler i samarbejde med kvalificeret rådgiverteam og relevante samarbejdspartnere projektet med henblik på efterfølgende udbud, der sikrer realisering af projektet.

 3. Projektet realiseres i givet fald ved et nyt udbud, idet byrådet godkender vilkårene, inden offentligt udbud gennemføres.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen tager forbehold, idet Per Berga Rasmussen ønsker sagen udsat til efter 2016.

 

Udvalgsmedlem Lars Christian Lilleholt stemte imod.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Rådmand Jane Jegind stemmer imod.

 

Ændringsforslag fra gruppe Ø om at udsætte sagen til efter 2016 forkastet med alle stemmer imod gruppe Ø.

Godkendt indstillingen.

Gruppe V og Ø samt løsgængerne Dahir Roobleh og Mohammed Mansour stemte imod.

 

Sagsfremstilling

Historik

 

Som et element i udmøntning af den i 2005 besluttede kulturstrategi blev det besluttet, at der skulle iværksættes en udbudsrunde om etablering af et Musik- og Teaterhus på koncerthusgrunden som et led i et offentligt/privat samarbejde.

 

Marts 2006 blev det besluttet, at udbud skulle ske som "konkurrencepræget dialog" gennem et prækvalifikationsudbud.

 

November 2006 blev der godkendt 5 dialogpartnere til den videre dialog- og tilbudsproces med henblik på tilbudsafgivelse i september 2007.

 

August 2007 fastholdt byrådet udbudskravet om produktionsmiljø i tilknytning til Store sal.

 

Maj 2008 accepterede byrådet tilbuddet fra H.C. Andersen Kongrescenter A/S.

 

Marts 2010 meddelte H.C. Andersen Kongrescenter A/S, at de ikke kunne videreføre projektet.

 

Der blev herefter gennemført voldgiftssag og samtidig gennemført en teknisk kvalificering af projektmaterialet mv.

 

Februar 2011 besluttede byrådet, at det justerede projekt på ny udbydes i EU-udbud i konkurrencepræget dialog.

 

Januar 2012 godkendte byrådet PIHL-K&L Gruppen som dialog- og forhandlingspart i den videre tilbudsproces.

 

September 2012 meddelte PIHL-K&L Gruppen, at de ikke kan afgive tilbud.

 

Den foreslåede proces med færdigudvikling af projektet i samarbejde med kvalificeret rådgiverteam og relevante samarbejdspartnere vil i givet fald ske på følgende forudsætninger:

 

 • Musik- og Teaterhus på ca. 34.000 m2.
 • 6 % i afkast til investor.
 • 25 års lejekontrakter med Statens Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Odense Teater, driftsoperatør på Store sal, foyer mv. (PH Live).
 • Anlægssum/lejebetalinger afstemmes i forhold til afkastkravet.
 • Eventuel ejerlejlighedsopdeling.
 • Investoren sikres i forhold til driftsoperatørens lejebetaling for Store sal, foyer mv.
 • Sikkerhed for indtægter i P-kælderen, som modsvarer afkastkravet.
 • Ungdomsboliger (ca. 30 med en boligorganisation som bygherre).
 • Kommunen indskyder grund og 90 mio. kr. kontant.
 • Partnerskabet for omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, Realdania og Odense Kommune har givet tilsagn om 20 mio. kr. som anlægstilskud.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer sammen med den tilknyttede rådgivergruppe og på baggrund af øvrige eksterne vurderinger, at der gennem en færdigudvikling af projektet, herunder afdækning af risikoelementer og muligheder for minimering af disse kan skabes et gennembearbejdet "investoroplæg". En proces, som endeligt vil afdække, om projektet, som forventet, kan få det rette økonomiske og strategiske fit i forhold til en slutinvestor.

 

Danske Bank Corporate Finance har vurderet projektet og udtalt:

 

"Investorerne forventes at se positivt på muligheden for at investere i et ejendomsprojekt, der er udlejet til gode lejere på langtløbende lejekontrakter samt Odense Kommunes stærke kommitment - både i udviklingsfasen og i den efterfølgende drift. Det er vores vurdering, at Musik- og Teaterhuset primært vil henvende sig til institutionelle investorer, og at disse vil være de bedste ejere for både Odense Kommune og lejerne i Musik- og Teaterhuset. […] Vi mener, at det vil være muligt at finde en investor til Musik- og Teaterhuset. Det er vores vurdering, at transaktionssikkerheden øges, såfremt projektet optimeres og forbedres så grundigt som muligt."

 

Udgangspunktet for den kommende kalibreringsproces er de aktuelle økonomiske/budgetmæssige forudsætninger.

 

Økonomi

Anlæg

 

Den foreslåede organisations- og udbudsmodel forudsættes at kunne gennemføres inden for den anlægsbevilling, som blev meddelt og frigivet til færdiggørelse af dialog/forhandling samt tilbud og tildeling og omkostninger i forbindelse med godkendelse af PIHL-K&L Gruppen som dialog- og forhandlingspart.

 

Anlægsøkonomien kan herefter sammenfattes til følgende:

 

Det kommunale engangsvederlag forudsættes uændret at udgøre 90 mio. kr. ekskl. moms (2010-priser) svarende til 93,4 mio. kr. i 2012 prisniveau. Den konkrete betalingsplan for udbetaling af vederlaget kendes ikke, før ændringer i projektets organisations- og udbudsmodel er gennemført.

 

Hertil kommer tilskødning af kommunal grund til en værdi af ca. 32 mio. kr. Dette vil ikke påvirke kommunens kassebeholdning/budget.

 

Udgiften til trafikmæssige ændringer på Hans Mules Gade på 2.250.000 kr. ekskl. moms forventes afholdt i 2016.

 

Udgiften til køb/ekspropriation af private P-pladser på 2.160.000 kr. forventes afholdt i 2013.

 

Anlægsøkonomien kan sammenfattes til følgende:

 

Anlægsbehov og budget


Samlet set er der den fornødne anlægsfinansiering. Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med overflytning af anlægsbevillinger fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget, jf. forliget om budget 2012-15 vedrørende Musik og Teaterhus samt Byens Ø, er en såkaldt periodiseringsudfordring.

 

Denne udfordring er følgende:

 


Udfordringen med at skubbe i alt 76,2 mio. kr. til 2015 er foreløbig håndteret teknisk ved at lægge periodiseringsudfordringen ind på bevillingen til Musik- og Teaterhus.

 

Det foreslås, at denne udfordring håndteres endeligt, når der foreligger nærmere afklaring omkring betalingsplan for Musik- og Teaterhuset.

 

Endelig afklaring af, hvorvidt kommunens engagement i Musik- og Teaterhuset medfører deponeringsforpligtelse for Odense Kommune, er og kan fortsat ikke afklares endeligt, førend projektet og dermed omfanget af kommunens engagement er endeligt afklaret gennem den kommende kalibreringsproces. Fastlæggelse af forpligtelsen og omfanget af denne skal afklares/bekræftes endeligt med Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilket vil ske som et element i udviklingsprocessen. Det tilstræbes, at en given deponeringsforpligtelse minimeres.

 

Tidligere i processen har Borgmesterforvaltningen forudsat, at deponering skulle ske i forbindelse med ibrugtagning af huset, det vil sige i 2015 (2016) og svarende til det samlede anlægstilskud på 120 mio. kr.

 

Driftsøkonomi

 

Jf. den tidligere sag godkendt af byrådet i januar 2012 blev driftsøkonomien oplyst således:

 

Odense Kommune skal betale en løbende ydelse for brugsretten med 11 mio. kr. ekskl. moms/år i de første 5 år fra ibrugtagning i 2015 (2016) og 8 mio. kr. ekskl. moms/år de efterfølgende 20 år. Beløbene indeksreguleres som de øvrige erhvervslejekontrakter. Samlet set en betaling på 215 mio. kr. i 2011-priser, jf. endvidere sag om "Musik- og Teaterhus - etablering, fornyet behandling" på byrådets møde den 16/2 2011.

 

Udnyttelse af brugsretten medfører driftsudgifter, herunder primært kommunalt køb af arrangementer på ca. 10 mio. kr. ekskl. moms/år fra ibrugtagning, forventeligt i 2016. Forberedelse af udnyttelse af brugsretten fra ibrugtagning anslås at udgøre 1 mio. kr./år 2 år før ibrugtagning, forventeligt i 2014 og 2015.

 

Det skal understreges, at driftsforudsætningerne er i overensstemmelse med det hidtidige beslutningsgrundlag, som byrådet vedtog på mødet den 16/2 2011.

 

Driftsøkonomien kan sammenfattes til følgende:

 

- 1.000 kr. - 

2014

2015

2016-19

2020-30

2030 ff

Løbende ydelse

 

5.500

11.000

8.000

0

Køb af arrangementer

 

 

10.000

10.000

10.000

Forberedelse af brugsretten

1.000

1.000

0

0

0

Drift i alt

1.000

6.500

21.000

18.000

10.000

 

 

 

 

 

 

Budget

0

(8.900)

(8.900)

(8.900)

(8.900)

 

 

 

 

 

 

Forskel

-1.000

(2.400)

(-12.100)

(-9.100)

(-1.100)

 

Der blev oprindeligt afsat budget på 10,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 og herefter 12,0 mio. kr. fra 2013 og hvert år fremefter til drift af Musik og Teaterhus.  Driftsbevillingerne er løbende blevet disponeret til andre formål i forbindelse med de senere års budgetforlig. Senest i forbindelse med forliget om budget 2011 blev den på det tidspunkt resterende bevilling på 8,9 mio. kr. årligt disponeret til andre formål til og med 2014.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

2. Overdragelse af grundareal og byggeret til Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S

Åbent - 2011/006756

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen er nået til enighed med Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S om at indskyde aktiver i ejendomsselskabet i form af byggeret på 5.000 m² i Cortex Park samt Forskerparkens grundareal på 50.000 m². Indskuddet modsvares af aktier i selskabet.

 

Odense Kommune er i forvejen storaktionær i ejendomsselskabet.

 

Byggerettens markedspris er fastsat til 8.000.000 kr. ekskl. moms, og Forskerparkens grundareals markedspris er fastsat til 10.000.000 kr. ekskl. moms.

 

Handlen er betinget af Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerparks bestyrelses godkendelse samt Freja Ejendommes godkendelse af overdragelsen af byggeretten.

 

By- og Kulturforvaltningen kan anbefale aftalen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Byggeret på 5.000 m² i Cortex Park overdrages til Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S til en markedspris på 8.000.000 kr. ekskl. moms.

 2. Forskerparkens grundareal på 50.000 m² overdrages til Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S til en markedspris på 10.000.000 kr. ekskl. moms.

 3. Byggeretten og grunden indskydes som aktiver i Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S, således at Odense Kommunes ejerandel forhøjes med byggerettens og grundens markedsværdi.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Jesper Kinch-Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I 2009 blev der indgået en trepartsaftale mellem UBST (Universitets- og Bygningsstyrelsen), Freja Ejendomme (Statens ejendomsselskab) og Odense Kommune i forbindelse med planlægningen for ”Portalområdet” ved Universitetet, som nu har betegnelsen Cortex Park.

 

I aftalen blev Forskerparkens grundareal på 50.000 m² samt en byggeret i Cortex Park på 5.000 m² overdraget til Odense Kommune. Overdragelse af byggeretten omfattede også en forpligtelse til at deltage forholdsmæssigt i betaling for infrastruktur indenfor lokalplanområdet.

 

Odense Byråd har på mødet den 20/6 2012 godkendt indstilling fra Borgmesterforvaltningen om omprioritering af anlægsmidler, som var forudsat anvendt til købet af Den Fynske Forskerparks bygninger. I samme dagsorden anbefaler Borgmesterforvaltningen, at grundarealet og byggeretten samtidigt overdrages til Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S og indskydes i selskabet ved en kapitalforhøjelse og erlægges i aktier i selskabet, således at Odense Kommunes ejerandel forhøjes med byggerettens, grundens markedsværdi samt anlægsmidlerne, som ligeledes indskydes i selskabet.

 

Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark A/S er allerede ejer af bygningerne i Forskerparken.

 

Grundarealet på 50.000 m² er fastsat til en markedspris på 200 kr./m² svarende til i alt 10.000.000 kr. ekskl. moms.

 

Byggeretten på 5.000 m² er fastsat til en markedspris på 1.600 pr. m² svarende til i alt 8.000.000 kr. ekskl. moms. Odense Kommunes forpligtelse til at deltage i infrastrukturen svarende til 400 kr. m² eller i alt 2.000.000 kr. ekskl. moms overdrages ligeledes.

 

Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark betaler samtlige handelsomkostninger.

 

Handlen er betinget af Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerparks bestyrelses godkendelse samt Freja Ejendommes godkendelse af overdragelsen af byggeretten.

 

By- og Kulturforvaltningen kan anbefale aftalen.

 

Økonomi

Sagen medfører, at Odense Kommunes aktiver i form af grund- og byggeret nedskrives, mens kommunens beholdning af aktier opskrives tilsvarende. Herved er sagen neutral for både kassebeholdningen og kommunens regnskabsmæssige balance.

 

Bilag

Ingen bilag.

 3. Forslag til tillæg nr. 34 til kommuneplanen og lokalplanforslag nr. 5-735 Lokalcenter, Skt. Klemens. Offentliggørelse

Åbent - 2012/056711

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet er et lokalcenter og del af et boligområde ved Stenløsevej/Møllevej i Skt. Klemens.

 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med detailhandelsplanen og giver mulighed for at opføre butikker, herunder en dagligvarebutik på 1.000 m2.

 

For at give mulighed for den nye bebyggelse, udvide afgrænsningen af lokalcentret med Stenløsevej 301 og samtidig sikre et harmonisk helhedsindtryk, er lokalplanforslaget udarbejdet for hele lokalcentret. Lokalplanforslaget bidrager til at sikre en bæredygtig udvikling - funktionelt og socialt - idet målet om god tilgængelighed til lokal dagligvareforsyning, også for ældre, gangbesværede og borgere uden bil, understøttes med dette lokalplanforslag.

 

Forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet for at udvide lokalcentret, hvilket er i overensstemmelse med Odense Kommunes detailhandelsplanlægning. Ejendommen Stenløsevej 301 overgår fra boligformål til centerformål.

 

Planforslagene er udarbejdet efter ønske fra privat bygherre om at opføre en dagligvarebutik.

 

Lokalplanområdet er privatejet og ligger i byzone.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til tillæg nr. 34 til Kommunen og lokalplanforslag nr. 5-735, Lokalcenter, Skt. Klemens, vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planloven.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Jesper Kinch-Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Et lokalcenter defineres som et område med butiks- og serviceforsyning. Disse ligger i nærheden af de fleste af kommunens boligområder. Lokalcentrene skal kunne forsyne med de nødvendige dagligvarer, så lokale beboere ikke behøver at handle dagligvarer uden for det pågældende lokalcenter. I lokalcentre må der etableres butikker på maks. 1000 m2. Der er 22 lokalcentre i Odense Kommune og den samlede rummelighed for et lokalcenter er 3.000 m2.

 

Lokalplanen

Lokalplanområdet muliggør en udvidelse af Skt. Klemens lokalcenter, der ligger ved Stenløsevej/Møllevej i Skt. Klemens, og udgør et areal på ca. 8.800 m2. Lokalplanområdet afgrænses af Stenløsevej mod sydøst, hvor også Stenløse Kirke ligger på toppen af et bakket landskab. Stenløse Kirke er en vigtig markør i landskabet. Lokalplanområdet afgrænses af boligbebyggelse mod de øvrige sider.

 

Adgang til området foregår fra Stenløsevej eller Svenstrupvej. Der er endnu et lokalcenter i Skt. Klemens, som ligger mod syd ved Svenstrupvej/Skt. Klemensvej.

 

Lokalplanen skal sikre sammenhæng i lokalcentrets bebyggelse, parkeringsarealer, samt give retningslinier for skiltning og beplantning.

 

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan udformes 1 bygning på hvert af de 3 arealer, som Møllevej og Skovbakken opdeler lokalcentret i. Bygningerne kan opføres i 1½-2 etager i op til 8½ meters højde. Bygningerne placeres tilbage på grundene, således at forarealerne kan indrettes til ankomst, parkering og torvearealer.

Der skabes mulighed for at etablere en stiforbindelse mellem lokalcentret og Kirkestenten.

 

Området kan indrettes til butikker for områdets lokale forsyning, servicefunktioner som advokater, læger, kontorer, fitness, osv. og enfamilieboliger.

 

Kommuneplanen

Området er i kommuneplanens rammer udlagt til lokalcenter Skt. Klemens og boligområde til parcelhuse.

 

Udvidelsen af lokalcentret er i overensstemmelse med kommunens detailhandelsplanlægning, men er ikke i overensstemmelse med de nuværende rammebestemmelser, hvorfor der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg, der udvider afgrænsningen for lokalcentret ved at ændre status på ejendommen Stenløsevej 301 fra boliger til lokalcenter og flytte vejadgangen fra denne ejendom fra Stenløsevej til Møllevej.

 

Forslaget til kommuneplantillæg giver mulighed for at opføre en dagligvarebutik på 1.000 m2 og butikker til områdets lokale forsyning. Herudover kan området også indeholde boliger og service.

 

Kommuneplanændringen anses for at være en mindre ændring, hvorfor der ikke har været forudgående høring.

 

Planernes miljøvurdering

I henhold til miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planerne. Det er i den forbindelse vurderet, at planerne ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af forslagene.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 34 - Lokalcenter Skt. Klemens (Forslag til kommuneplantillæg 34 - Skt. Klemens - lokalcenter.pdf)
2. Lokalplanforslag 5-735 Lokalcenter Skt. Klemens (Lokalplanforslag 5-735 Lokalcenter, Skt.pdf)

 

 

 4. Lokalplanforslag nr. 0-731 - Allégade 16, boliger. Offentliggørelse

Åbent - 2012/024741

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Allégade 16 beliggende mellem Hjallesevej og Godthåbsgade.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af grundejers ønske om at nedrive den nuværende bygning på Allégade 16 og opføre en ny bygning for at få en større udnyttelse af sin ejendom. Den gældende lokalplan nr. 2-443 giver ikke mulighed for nedrivning, og lokalplanforslaget er udarbejdet for at muliggøre dette.   

 

Lokalplanforslaget vil give mulighed for at opføre en ny etagebebyggelse i 1½ - 2½ etage med plads til 6 boliger, dog med mulighed for liberale erhverv i maks. 25 % af ejendommen.   

 

Lokalplanområdet er privatejet, ligger i byzone og er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til lokalplan nr. 0-731 Allégade 16, boliger, vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Jesper Kinch-Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Allégade 16, som er afgrænset af boliger i alle retninger på nær mod sydøst, hvor området er afgrænset af en tankstation. Ejendommen ligger ca. 1 km fra Odense Centrum.

 

Grundejer ønsker at nedrive den nuværende bygning på Allégade 16 og opføre en ny bygning på ejendommen for at få en større udnyttelse af sin ejendom. Forvaltningen har vurderet, at ønsket kan imødekommes, såfremt ny bygning indpasses i kvarterets kulturhistoriske miljø og placeres tilbagetrukket på ejendommen.

 

Godthåbsgadekvarteret er i Kommuneatlas Odense II udpeget med sin bevaringsværdige, sammenhængende bebyggelse. Allégade er kendetegnet ved sin randbebyggelse i 1½ - 3 etager af byhuse og fritliggende villaer, hvoraf Allégade 16 er en af dem. Lokalplanen skal sikre, at ny bygning udformes med respekt for omgivelserne og med en arkitektur, der i udtryk, proportioner og skala indpasser sig i området.

 

I gældende lokalplan nr. 2-443 er forhusbebyggelsen i flere gader omfattet af et nedrivningsforbud for at bevare den karakter, som kvarteret har. Lokalplan

nr. 2-443 ønskes ophævet for den del, der er omfattet af dette lokalplanforslag. Lokalplanforslaget giver mulighed for nedrivning af eksisterende villa og for opførelse af en ny etagebebyggelse i 1½ - 2½ etager med plads til 6 boliger udført i proportioner og materialer, der kan indgå i en naturlig sammenhæng med den øvrige forhusbebyggelse.

 

Kommuneplan

Området er i kommuneplanens rammer udlagt til etageboliger med en maks. bebyggelsesprocent på 50 og i maks. 3 etager.

 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Planens miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at planen ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af forslaget.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag nr. 0-731 Allégade 16, boliger (Lokalplanforslag 0-731 - Allegade 16.pdf)

 

 

 5. Lokalplanforslag nr. 7-719 Boliger og service ved Elsesminde, Sanderum. Offentliggørelse

Åbent - 2010/157788

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger ved Elsesminde Odense Produktions-Højskole på Sanderumvej øst for Falen.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for en fremtidig udbygning med service og boliger i tilknytning til Elsesminde. Desuden indeholder lokalplanen retningslinier for bevaring af de oprindelige bygninger, flere af disse omfattes af nedrivningsforbud.

 

I den gældende lokalplan nr. 7-505 er området udlagt til service. Denne anvendelse er stadig aktuel, men giver ikke mulighed for boliger.

 

Planforslaget er udarbejdet efter ønske fra Elsesminde Odense Produktions-Højskole, som efterspørger boliger til deres elever. Det drejer sig om ca. 16 elevboliger, i alt ca. 400 m² bruttoetagemeter.

 

Odense Kommune ejer arealet.

 

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at lokalplanforslag nr. 7-719, Boliger og service på Elsesminde, Sanderum, vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Jesper Kinch-Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i Sanderum og udgør et areal på ca. 10 ha. Området afgrænses af Sanderumvej mod syd. Mod vest afgrænses området af et levende hegn, sognehus, præstegård og Falen, der strækker sig nordvest om området. Adgang til området foregår fra Falen og fra Sanderumvej.

 

Den gældende lokalplan nr. 7-505 er en bevarende lokalplan for Sanderum landsby, som blandt andet har det formål at sikre balancen mellem bevaring og udvikling. De væsentligste bestemmelser fra lokalplan nr. 7-505 er medtaget i denne lokalplan. 

 

Området udformes således, at bevaring af eksisterende bygninger fastholdes. Ny bebyggelse placeres umiddelbart nord for de eksisterende bygninger, mens den nordligste del af området fastholdes som friareal og bynært landskab. Nyt byggeri skal opføres som 2 etagers længehuse med samme karakter, som de oprindelige 2 etagers staldbygninger. Der skal fortsat være offentlig stiadgang gennem området.

 

Bebyggelsen skal indgå som en naturlig del af den eksisterende gårdbebyggelse og skal understøtte det karakteristiske landsbymiljø i Sanderum.

 

Der etableres vejadgang til de planlagte elevboligers P-pladser fra Sanderumvej langs Elsesmindes vestlige side. Fra P-pladsen er der stiadgang til boligerne. Anden fremtidig bebyggelse benytter sig af eksisterende vejadgang fra Falen.

 

Ny bebyggelse placeres ud mod et åbent areal med levende læhegn og en sø. Den åbne forbindelse hertil skal bevares uden hegn, og området kan fortsat benyttes til dyrehold og rekreative aktiviteter.

 

Det sydligste område ligger i byzone, og den nordligste del er bynært landskab og ligger i landzone.

 

Kommuneplan

Lokalplanen udgør en del af rammeområderne 7.S11, 7.F115 og 7.G5 og er i overensstemmelse med Kommuneplanen.

 

Planens miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at planen ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag 7-719 Boliger og service på Elsesminde, Sanderum (Lokalplanforslag 7-719 Boliger og service, Elsesminde.pdf)

 

 

 6. Frikommuneforsøget - 3. ansøgningsrunde

Åbent - 2012/065217

 

Sagsresumé

Ældre- og Handicapudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børn- og Ungeudvalget indstiller med denne sag konkrete frikommuneforsøg til vedtagelse i byrådet. Endvidere indstiller Borgmesterforvaltningen et forsøg til godkendelse.

Det er sidste ordinære ansøgningsrunde, og fristen er den 1/11 2012 i Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der er dog efterfølgende mulighed for at ansøge om kopiforsøg, ligesom de enkelte frikommuner får mulighed for at gennemføre de forsøg, der udspringer af arbejdet med 6 forsøgstemaer; et arbejde, regeringen har igangsat, med henblik på fælles udvikling og evaluering af forsøg.

Frikommuneforsøget er ét redskab til løsning af de økonomiske og samfundsmæssige udfordringer og skal bidrage til realiseringen af Odense Kommunes velfærdsdagsorden Ny virkelighed – ny velfærd.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender de vedlagte forslag til frikommuneforsøg med henblik på fremsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen. Udvalget anbefaler ligeledes, at frikommuneforslag om brobygning på produktionsskolen fremsendes.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens, Ældre- og Handicapudvalgets, Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets indstillinger.

 

Der fremsendes en supplerende ansøgning om frikommuneforsøg fra By- og Kulturforvaltningen vedrørende etablering af en frizone i tilknytning til erhvervsområde 4.EB4.

By- og Kulturforvaltningen har oplyst, at By- og Kulturudvalget er orienteret om problematikken, der ligger til grund for ansøgningen, og at det er forvaltningens vurdering, at udvalget er enigt i ansøgningen.

 

På grund af, at fristen for fremsendelse af forsøg til Økonomi- og Indenrigsministeriet udløber den 1/11 2012, har ansøgningen været sendt i skriftlig høring blandt Økonomiudvalgets medlemmer, der anbefaler ansøgningen.

 

Der henvises til den medsendte ansøgning samt kortbilag.

Godkendt.

 

Gruppe Ø og løsgænger Dahir Roobleh stemte imod ansøgningerne om:

 

-      Styrket hverdagsliv via styrkelse af familie og netværk

samt

-      Bedre udnyttelse af botilbud og plejeboliger.

 

Sagsfremstilling

Odense Kommune fik i april 2011 status som frikommune og har indtil nu gennemført 2 ansøgningsrunder.

 

Frikommuneforsøget giver os mulighed for at tænke nyt og anderledes og udfordre lovgivningen dér, hvor regler og krav er bureaukratiske og ufleksible. Det vil sige, at frikommuneforsøget skal bidrage til den nye velfærdsdagsorden; Ny virkelighed – ny velfærd.

 

Der gennemføres nu den 3. og sidste ordinære ansøgningsrunde. Det fremgår af lov om frikommuner, at forsøg efter loven skal iværksættes senest den 31/12 2013. Økonomi- og Indenrigsministeriet har på den baggrund fastsat den sidste ordinære ansøgningsfrist til den 1/11 2012, da forsøg, der kræver ny hjemmel ved ændring af frikommuneloven, ellers ikke ville kunne iværksættes inden udgangen af 2013.

Forsøgsansøgningerne behandles i fagudvalgene den 9/10 2012, i Økonomiudvalget den 24/10 2012 og i byrådet den 31/10 2012.

 

For at få en mindre presset proces vil høringen i råd mv. foregå efter byrådets behandling af ansøgningerne, dvs. i perioden 1/11 2012 – 15/11 2012. Med udgangspunkt i høringssvarene vil ansøgningerne blive revurderet i fagudvalgene på møderne den 27/11 2012. Den 5/12 2012 behandler Økonomiudvalget høringssvarene på egne og fagudvalgenes ansøgninger og indstiller eventuelle ændringer til byrådsmødet den 12/12 2012.

 

Som ved 2. ansøgningsrunde får følgende råd mv. alle ansøgningerne til høring:

 

·         Handicaprådet

·         Ældrerådet

·         Integrationsrådet

·         Rådet for socialt udsatte

·         Bæredygtighedsrådet

·         Samarbejdsforum for frivilligt socialt arbejde

·         Det lokale beskæftigelsesråd

·         Grønt råd

Processer for inddragelse af medarbejdere og afdelingsudvalg planlægges i de enkelte forvaltninger.

 

Regeringens forsøgstemaer

Regeringen har igangsat et samarbejde med frikommunerne om udvikling og evaluering af forsøg inden for 6 forsøgstemaer. Dette arbejde kører en lidt anden proces. Det forventes, at de nedsatte arbejdsgrupper under hvert tema afslutter deres arbejde senest den 1/11 2012. Regeringen påregner i løbet af november at drøfte forsøgstemaerne, og Økonomi- og Indenrigsministeriet vil ultimo november orientere frikommunerne om, hvilke temaforsøg regeringen gerne ser afprøvet i frikommuneforsøget. Frikommunerne har herefter frist til den 31/1 2013 til at meddele Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilke forsøgstemaer man ønsker at indgå i. Forsøgstemaerne er:

 

·         Digitalisering

·         Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats

·         Øget inddragelse af civilsamfundet

·         En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats

·         Nye løsninger i folkeskolen

·         Kommunerne og vækstdagsordenen

 

Odense Kommune indgår i samarbejdet inden for alle temaer.

 

Kopiforsøg

Odense Kommune kan ansøge om at igangsætte de andre frikommuners forsøg, såkaldte ”kopiforsøg”. Dette kan gøres frem til den 31/12 2013, og kommunerne er ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet sikret positivt tilsagn, medmindre forsøget af særlige årsager er forbeholdt ansøgerkommunen. Forvaltningerne er opmærksomme på kopiforsøg og har ”scannet” de øvrige kommuners forsøg i forhold til relevans og potentiale for Odense Kommune. Ældre- og Handicapudvalget indstiller to kopiforsøg, og Borgmesterforvaltningen indstiller ét.

 

Herudover kan der i denne sidste runde være forsøg fra de øvrige frikommuner, det kan give værdi at implementere i Odense, hvis de bliver godkendt.

 

Der er enkelte forsøg, der ikke kræver ministergodkendelse og som derfor kan igangsættes umiddelbart efter, at byrådet har godkendt dem. Dette gælder forsøgene på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet skal det endvidere bemærkes, at forsøget ”Rådighed og sanktion” erstatter et tidligere godkendt forsøg med samme titel (bilag 4).

 

Tidligere indsendte ansøgninger

Økonomiudvalget fik på mødet den 5/9 2012 en status på implementeringen af de godkendte forsøg fra 1. ansøgningsrunde med henblik på offentliggørelse af disse i kommunens frikommunevedtægt. Af statussen fremgik det, at ud af de 42 forsøg:

 

·         er 12 implementeret eller i gang med at blive implementeret (herudover er 2 forsøg fra 2. ansøgningsrunde, der ikke kræver ministergodkendelse, implementeret)

·         har 14 fået afslag

·         er 4 stadig under udredning

·         kan 7 gennemføres inden for gældende regler eller generel forenkling (gennemført efter, at ansøgningerne er indsendt)

 

Endelig godkendte Økonomiudvalget, at følgende forsøg udgår som frikommuneforsøg:

 

·  Forenkling af tilsyn med støttede boliger

·  Myldre i lyskryds

·  Udvidelse af (hjemme)sygeplejerskens opgaveområde

·  Lempelse af krav til myndighedssagsbehandling for visse mindre ydelser

·  Medfinansiering fra regionen til genoptræning

 

Odense Kommune modtog den 1/10 2012 en oversigt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet over afgørelser på frikommuneansøgningerne fra 2. runde. Oversigten fremgår af bilagsmaterialet. Af de 36 indsendte forsøg er 16 imødekommet (heraf 4 med forudsætninger), 7 udredes nærmere eller er aktuelt under behandling, og 13 har fået afslag.

 

Økonomi

Det forventes, at frikommuneforsøgene vil bidrage til effektiviseringer i kommunen.

 

Bilag

4. Frikommuneforsøg - Ældre- og Handicapforvaltningen (Frikommuneforsøg - ÆHF.pdf)
5. Frikommuneforsøg - Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Frikommuneforsøg - SAF.pdf)
6. Rådighed og sanktion, juni 2011 (erstattes af ny ansøgning) (Rådighed og sanktion - ansøgning juni 2011.pdf)
7. Frikommuneforsøg - Børn- og Ungeforvaltningen (Frikommuneforsøg - BUF.pdf)
1. Frikommuneforsøg - Borgmesterforvaltningen (Frikommuneforsøg - BMF.pdf)
8. IKKE GÆLDENDE - Oversigt over ansøgningerne - 3. runde (Oversigt over forslag til frikommuneforsøg.pdf)
9. Oversigt over afgørelser - 2. runde - Økonomi- og Indenrigsministeriet (Oversigt over afgørelser - 2. runde (ØIM).pdf)
2. Frikommuneforsøg - By- og Kulturforvaltningen (Ansøgning om frikommuneforsøg.pdf)
3. Kortbilag til frikommuneansøgning fra BKF (Kortbilag.pdf)
8. Oversigt over ansøgningerne - 3. runde (Oversigt over forslag til frikommuneforsøg - 11 stk..pdf)

 

 

 7. Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde, ultimo september 2012

Åbent - 2012/008175

 

Sagsresumé

I denne sag sendes 3. kvartals opfølgning på det forventede regnskab 2012 for det specialiserede socialområde til byrådets godkendelse.

 

Der følges i denne sag op på et lille udsnit af kommunens økonomi, som vedrører det specialiserede område. På byrådsmødet den 28/11 vil budgetopfølgning pr. 1/10 2012 blive behandlet. Her vises der en vurdering af den samlede økonomi i Odense.

 

Udgifterne på det specialiserede socialområde har i tidligere år båret præg af at være stigende og svært styrbare. Det har presset økonomien i landets kommuner.

For at have mere fokus på området og derigennem bremse udgiftsstigningerne er der i økonomiaftalerne siden 2010 indgået aftale om, at der kvartalsvis skal følges op på området.

 

Nye opgørelser har dog vist, at kommunerne nu i højere grad end tidligere har fået styr på økonomien på dette område. I Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2013 var der derfor enighed om, at der fortsat er behov for at fastholde fokus på området, men at der i stedet for nu skal være mere fokus på kvaliteten og effekter af indsatserne. Dette ligger fint i tråd med Odense Kommunes effektstyring på området og kan ændre fokus på indholdet af opfølgningerne i 2013.

 

De enkelte udvalg i Odense Kommune har i de seneste år iværksat en del tiltag for at følge udgifterne på det specialiserede socialområde tæt og løbende.

 

De kvartalsvise opfølgninger til byrådet laves derfor primært på grund af et lovmæssigt krav til indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet, men er dog en god anledning til at give hele byrådet en status på området.

 

Det specialiserede socialområde dækker:

 • Udsatte børn og unge, som vedrører udgifter til særlige dagtilbud, plejefamilier, opholdssteder, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner.

 

 • Udsatte voksne og handicappede, som vedrører udgifterne til pleje, omsorg, forebyggende indsats, hjælpemidler, rådgivning, botilbud, kontaktperson- og ledsagerordninger samt aktivitets- og samværstilbud.

 

 • Pleje og omsorg, som vedrører udgifter til plejehjem, beskyttede boliger, hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning samt plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem.

 

Samlet opfølgning, ultimo september 2012


Opgørelsen på hele det specialiserede socialområde viser et samlet forventet mindreforbrug på 35,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i 2012.

Mindreforbruget er fordelt på:

 

 • Forventet mindreforbrug på 18,2 mio. kr. ved Udsatte børn og unge.
 • Forventet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. ved Udsatte voksne og handicappede
 • Forventet mindreforbrug på 11,6 mio. kr. ved Pleje og omsorg.

 

Opfølgning på de enkelte udvalg:

 

Borgmesterforvaltningen

Borgmesterforvaltningen forventer balance på området.

 

By – og Kulturforvaltningen

By- og Kulturforvaltningen har signaleret et forventet merforbrug på 6,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. By- og Kulturforvaltningens andel vedrører alene vedligeholdelse af bygninger. Det skal bemærkes, at det forventede regnskab er omfattet af stor usikkerhed.

 

Ældre– og Handicapforvaltningen

Ældre og Handicapforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på 12,0 mio. kr. på det specialiserede socialområde.

Dette skyldes primært mindreforbrug på hjælpemiddelområdet, på handicapbiler og på hjemmeplejen, hvor der i hele 2012 har været et fald i bevillingerne primært grundet Træning som hjælp. Der er dog fortsat udfordringer på køb og salg af pladser.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen forventer et samlet mindreforbrug på knap 9,2 mio. kr.

Mindreforbruget på henholdsvis 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede og 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere skyldes primært stadige udfordringer i forhold til at afstemme udbetaling af bevillinger med det reelle udgiftsniveau vedrørende projektøkonomien. Merforbruget på 1,3 mio. kr. på 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger forventes håndteret inden for egen ramme.

 

Børn- og Ungeforvaltningen

Børn- og Ungeforvaltningen har signaleret et forventet mindreforbrug på 20,5 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært ændringer i aktivitetsniveauet i Center for Børn- og ungesocialrådgivning. Aktivitetsniveauet og mindreforbruget er i god overensstemmelse med, at budgettet for 2013 peger på, at aktiviteterne skal reduceres med ca. 27 mio. kr. En overførsel af mindreforbruget fra 2012 til 2013 kan imødekomme det stigende antal underretninger samt sikre, at aktivitetsniveauet falder langsommere og over længere tid.

 

Med de økonomistyringsprincipper, som kommunen har, forventes et eventuelt merforbrug på de enkelte områder at blive håndteret inden for eget udvalg, ligesom et eventuelt mindreforbrug vil blive håndteret i henhold til økonomistyringsprincipperne.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kvartalsrapport for det specialiserede socialområde ultimo september 2012.

 

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I et vedlagt bilag kan opgørelsen ses på et mere detaljeret niveau pr. forvaltning. Derudover er der knyttet kommentarer til de enkelte afvigelser i bilaget.

 

Økonomi

Sagen har ingen betydning for serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

1. Kvartalvis opfølgning på det specialiserede socialområde, ultimo september fordelt på forvaltning og funktion (Kvartalsrapport for de specialiserede socialområder 3 kvartal 2012.pdf)

 

 

 

8. Indtræden af stedfortræder samt ændringer i udvalgs- og bestyrelsesposter

Åbent - 2012/293286

 

Sagsresumé

Rådmand Stina Willumsen har oplyst, at hun går på barselsorlov i perioden fra den 1/1 2013 til den 1/10 2013.

 

Rådmand Stina Willumsen har endvidere oplyst, at hun, som led i forberedelsen til et arbejdsliv efter ophør af rådmandshvervet den 1/1 2014, påbegynder en længerevarende diplomuddannelse i psykologi på University College Lillebælt. Uddannelsen påbegyndes medio september 2013. Rådmand Stina Willumsen har valgt at tage den første del af uddannelsen som et fuldtidsstudium, hvorfor hun ikke samtidig har mulighed for at varetage sin funktion som rådmand i perioden 1/10 2013 og frem til udløbet af byrådsperioden den 31/12 2013.

 

Som følge af Rådmand Stina Willumsens barsel og studium anmoder Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe om, at 1. stedfortræderen på Socialistisk Folkepartis kandidatliste, Annette Blynel, indtræder i byrådet pr. 1/1 2013 for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2013.

 

Valgruppe A, F og Ø har samtidig oplyst, at byrådsmedlem Brian Dybro udpeges til rådmand for Børn- og Ungeudvalget i perioden fra den 1/1 2013 for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2013.

 

Herudover foretages der en række ændringer i udvalgs- og bestyrelsesposterne. Ændringerne fremgår af sagsfremstillingen.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen om indkaldelse af en stedfortræder for Stina Willumsen til byrådets godkendelse.

 

Godkendt, at Anette Blynel indtræder som stedfortræder pr. 1/1 2013 for den resterende del af byrådsperioden.

 

Sagsfremstilling

For perioden fra den 1/1 2013 og frem til udløbet af byrådsperioden den 31/12 2013 foretages der følgende ændringer i udvalgs- og bestyrelsesposterne:

 

Økonomiudvalget

Brian Dybro indtræder som medlem

 

Børn- og Ungeudvalget

Brian Dybro udpeges som formand

Veronica Hansen udtræder som medlem

Annette Blynel indtræder som medlem

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Brian Dybro udtræder som medlem

Veronica Hansen indtræder som medlem

 

Beredskabskommissionen

Brian Dybro indtræder som medlem

 

Kommunens styrelse under krise eller krig

 

Brian Dybro indtræder som medlem

Valgbestyrelsen

Brian Dybro indtræder som medlem

 

Folkeoplysningsudvalget

Brian Dybro indtræder som formand

 

Ungdomsskolebestyrelsen

Brian Dybro indtræder som medlem

 

Bestyrelsen for Tarup Davinde I/S

Brian Dybro indtræder som medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Annette Blynel indtræder som medlem

 

Kontaktudvalget for TAMU-Center Odense

Brian Dybro udtræder som medlem

Veronica Hansen indtræder som medlem

 

Bevillingsnævnet

Brian Dybro udtræder som stedfortræder

Veronica Hansen indtræder som stedfortræder

 

Kontaktudvalg Tarup

(dagtilbudsområdet)

Veronica Hansen udtræder som medlem

Annette Blynel indtræder som medlem

 

Kontaktudvalg Øst

(dagtilbudsområdet)

Veronica Hansen udtræder som medlem

Annette Blynel indtræder som medlem

 

Kontaktudvalg Øst (skoleområdet)

Veronica Hansen udtræder som medlem

Annette Blynel indtræder som medlem

Udvalget for Boligområdet og Tryg By

Brian Dybro udtræder som medlem

Annette Blynel indtræder som medlem

Økonomi

Udpegning af fungerende rådmand og indkaldelse af stedfortræder vil medføre en yderligere udgifter til rådmandsvederlag til fungerende rådmand Brian Dybro på 600.643,08 kr.

 

Beløbet afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme, der er afsat til byrådet.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

9. Udpegning af nyt medlem til Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Odense  

Åbent - 2012/197423

 

Sagsresumé

DA har fremsendt indstilling om, at VVS-installatør Michael Sarma udpeges som medlem af LBR for den resterende del af rådets funktionsperiode indtil den 31/5 2014. Pladsen har stået som vakant i længere tid, så Michael Sarma indtræder ikke i stedet for en anden.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

Godkendt, at Michael Sarma udpeges som medlem af Det lokale Bekæftigelsesråd (LBR).

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 10. Godkendelse af Styringsaftale 2013

Åbent - 2012/173018

 

Sagsresumé

Forslag til Styringsaftale 2013 på socialområdet forelægges til endelig politisk godkendelse i byrådet. Alle kommuner i Region Syddanmark og Regionen har drøftet Styringsaftale 2013 i Kontaktudvalget den 30/8 2012 og anbefaler, at aftalen godkendes i alle kommuner og i regionen.

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender Styringsaftale 2013 på socialområdet.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets, Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Ældre- og Handicapudvalgets indstillinger.

 

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Styringsaftale 2013 er en del af Rammeaftale-samarbejdet i Region Syddanmark. Samarbejdet er et forum på tværs af kommunerne i regionen om koordinering af indsatsen på det sociale område. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Udviklingsstrategien blev politisk godkendt i foråret 2012.

 

Styringsaftalen regulerer køb og salg af pladser af Sociale tilbud inden for Region Syddanmark, herunder hvilke tilbud er omfattet, udviklingen i takster, prisstrukturer, oprettelse og lukning af tilbud/pladser, finansiering ved oprettelse og lukning af tilbud/pladser, frister for afregning samt tilkendegivelser fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud.

 

I forhold til køb og salg uden for Region Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig til, at der ved hvert køb fremadrettet udarbejdes en konkret og individuel betalingsaftale, som regulerer forpligtelsen for såvel køber som sælger.

 

Styringsaftale 2013 er drøftet i KKR Syddanmark og sammen med regionen i kontaktudvalget den 30/8 2012. Både KKR og Kontaktudvalget anbefaler alle kommuner og Region Syddanmark at godkende aftalen.

 

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Styringsaftale 2013 (Styringsaftale 2013.pdf)
2. Bilag til Styringsaftale 2013 (Bilag til Styringsaftale 2013.pdf)

 

 

 

11. Ansøgning vedrørende stofindtagelsesrum (standsningsret, jf. styrelseslovens § 23)

Åbent - 2012/122833

 

Sagsresumé

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker at ansøge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om medfinansiering til at etablere og drive et stofindtagelsesrum. Der er i sommeren 2012 vedtaget en lov, som muliggør, at kommunerne driver

stofindtagelsesrum.

 

Stofindtagelsesrummet har til formål at nedbringe sundhedsmæssige skader og sociale problemer. Der er desuden fra udlandet evidens for, at antallet af narkorelaterede dødsfald falder drastisk efter etablering af et stofindtagelsesrum. Herudover kan stofindtagelsesrummet være med til at mindske de gener, som stofmisbruget påfører visse områder af byen.

 

Fyns Politi indgår i drøftelserne omkring en mulig etablering af stofindtagelsesrummet ved dagvarmestuen i Pantheonsgade. Der er indgået en aftale med politiet om at sætte en zone for stofindtagelsesrummets rækkevidde af hensyn til forbuddet mod at besidde og indtage euforiserende stoffer udenfor stofindtagelsesrummet.

 

Odense Kommune forventer at indgå en driftsaftale med Kirkens Korshær om drift af stofindtagelsesrummet.

 

Odense Kommune råder desuden over en bred vifte af behandlingsmæssige, skadesreducerende og sociale tilbud til stofmisbrugere. Stofindtagelsesrummet skal ses som et supplement til øvrige tilbud i Odense Kommune.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ansøges om medfinansiering til at oprette og drive et stofindtagelsesrum som beskrevet.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget:

Udvalgsmedlemmerne Mai Henriksen, Thomas Skovgaard Sejersen, Morten Kibæk og Mohammed Mansour kan ikke godkende indstillingen.

 

Rådmand Peter Rahbæk Juel og udvalgsmedlemmerne Christian Skov Frederiksen og Brian Dybro ønsker at anvende standsningsretten, jf. den kommunale styrelseslovs § 23, og erklærer dermed, at sagen ønskes indbragt for byrådet.

 

Økonomiudvalget:

 

Borgmester Anker Boye og rådmændene Peter Rahbæk Juel og Stina Willumsen anbefaler Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens indstilling.

 

Rådmand Jane Jegind og rådmand Steen Møller stemmer imod.

 

Godkendt.

 

Gruppe C, O, V og løsgænger Mohammed Mansour stemte imod.

 

Sagsfremstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker at ansøge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om tilladelse til at oprette og drive et kommunalt stofindtagelsesrum. Odense Kommune ansøger endvidere Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om penge til etablering og drift af sundhedsrummet.

 

Odense Kommune råder over en bred vifte af behandlingsmæssige og skadesreducerende foranstaltninger til stofmisbrugere. Dette gælder tilbud i regi af Behandlingscenter Odense. Hertil kommer en række sociale tilbud til målgruppen. Herudover har Odense Kommune indgået en driftsaftale med Kirkens Korshærs varmestue i Pantheonsgade om drift af et sundhedsrum for de allermest socialt udsatte, som er indviet den 14/5 2012.

 

Der er i Odense en gruppe af personer med stærk afhængighed som følge af et længere og vedvarende stofmisbrug. Målgruppen, som forventes at bruge et      stofindtagelsesrum, består skønsmæssigt af 100 til 150 personer over 18 år. Målgruppen er den mest udsatte gruppe, når det gælder narkorelaterede dødsfald, sundhedsmæssige skader og sociale problemer. Målgruppens liv er ofte forbundet med et misbrug, som kan give gener både for målgruppen selv, men også i form af utryghed og ubehag for de borgere, som bor og færdes i området.

 

Erfaringer fra andre lande, blandt andet Tyskland, viser, at stofindtagelsesrum medvirker til at forebygge og begrænse omfanget af skader i forbindelse med stofindtag samt reducerer antallet af narkorelaterede dødsfald.

 

Herudover kan rummet være med til at mindske de gener, som misbruget påfører Odense som by.

 

Samarbejdspartnere

Hvad angår håndhævelsen af forbuddet mod at besidde euforiserende stoffer, vil det, som det gælder i dag, være overladt til et politifagligt skøn at forholde sig til besiddelse af euforiserende stoffer. Der er dog i det vedtagne lovforslag om stofindtagelsesrum lagt op til, at der indgås aftaler med politiet om dette.

 

Efter drøftelse med Fyns Politi er poltiet bekendt med stofindtagelsesrummets mulige beliggenhed og er indgået i arbejdet med de fastsatte vilkår for at oprette stofindtagelsesrummet og driften af det. Disse oplysninger er, sammen med hensynet til at få stofindtagelsesrummet til at fungere og hensynet til beboerne i området, lagt til grund for at sætte en zone og afgrænsning af stofindtagelsesrummets rækkevidde.

 

Lokalsamfundet inddrages via samarbejdet i ”den inkluderende by”. Rådet for Socialt Udsatte er orienteret, og et antal stofmisbrugere i miljøet er spurgt om stoftyper og hvilke særlige forholdsregler, der er hensigtsmæssige i forbindelse med indtagelsen mv.  

 

Odense Kommune forventer at indgå en driftsaftale med den selvejende institution Kirkens Korshær om at drive stofindtagelsesrummet.  

 

Beliggenhed, åbningstider og adgang

Stofindtagelsesrummet vil være beliggende i Pantheonsgade med samme indgang som varmestuen og sundhedsrummet. Stofindtagelsesrummet flyttes i forbindelse med bygningen af den nye dagvarmestue til Østergade 55 i 2013, når den nye dagvarmestue er færdigbygget.

 

Stofindtagelsesrummet vil være et lavtærskeltilbud. Forbilledet er stofindtagelsesrummet DROB-IN i Hamborg, Tyskland. Der har fra Odense Kommune været aflagt et studiebesøg på stedet, og der er mulighed for, at eventuelt kommende medarbejdere kan blive oplært på DROB-IN, som har erfaring siden 1995.

 

Adgangen, åbningstider, personale mv. afspejler, at det er et lavtærskeltilbud og imødekommer de lokale behov, der er i området. Rummet vil være åbent fra kl. 08.30 til kl. 14.00 på alle hverdage.

 

Målgruppen visiterer sig selv. Der vil ikke blive ført personhenførbare lister for dem, der benytter stofindtagelsesrummet. Dog vil misbrugeren blive bedt om navn, eventuelt et fiktivt, samt blive spurgt om, hvilket stof der ønskes indtaget. 

 

Indtagelsen af stoffet finder sted i hygiejniske omgivelser og under overvågning af personale. Der er en umiddelbar adgang til relevante sociale og sundhedsfaglige tilbud. Der etableres tre til fire pladser, og misbrugeren må maksimalt opholde sig i rummet i 15 minutter.

 

Der fastsættes regler for brug af rummet, herunder inklusions- og eksklusionskriterier.

 

Afrapportering

Oplysninger om driften gives i årlige afrapporteringer til Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed. Heri vil også fremgå de opnåede resultater.

 

Økonomi

Økonomien til kommunerne forventes behandlet i Folketingets Finansudvalg i oktober. Under forudsætning af, at der i Finansudvalget er enighed om det fremlagte forslag, vil der være tale om 50 % statslig finansiering og 50 % kommunal medfinansiering. Der er i aftalen afsat beløb til etablering og finansiering af drift i 2012 til 2013. Regeringen og Enhedslisten er med aftalen blevet enige om at medvirke til at finde midler til den fortsatte drift fra 2014 og frem i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

 

 

1000 kr.

 

2012

 

2013

 

2014 og fgl. år

Samlet anslået budget

 

200

 

900

 

900

Ansøges, etablering

 

200

 

 

Ansøges, drift

 

 

 

450

*)

450

 

 

 

 

Medfinansiering drift

 

0

 

450

 

450

 

Medfinansieringen på de 450.000 kr. årligt fra 2013 finansieres inden for Socialcentrets driftsramme. Socialcentrets driftsramme blev både i 2011 og 2012 reduceret som følge af centrets merforbrug tilbage i 2010 (Budgetopfølgningen pr. 1/10 2010 behandlet den 9/11 2010), men er genetableret fra 2013. Dette giver mulighed for at finansiere udgifterne til et stofindtagelsesrum.

 

*) Under forudsætning af, at der igen afsættes centrale midler fra 2014 og frem.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

13. Byrådsmedlems fraflytning fra kommunen - indtræden af stedfortræder

Åbent - 2012/301287

 

Sagsresumé

Mai Henriksen har oplyst, at hun med virkning fra den 1/11 2012 fraflytter Odense Kommune.

 

Som følge heraf har Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe anmodet om, at 1. stedfortræderen på partiets kandidatliste, Jenan Bozo, indtræder i byrådet pr. 1/11 2012 for den resterende del af byrådsperioden indtil den 31/12 2013.

 

Jenan Bozo indtræder for den pågældende periode i de udvalg, bestyrelser mv., som Mai Henriksen enten er medlem af eller stedfortræder i.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen om indkaldelse af en stedfortræder for Mai Henriksen til byrådets godkendelse.

 

Godkendt, at Jenan Bozo indtræder i byrådet pr. 1/11 2012.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl