Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Tillægsdagsorden 14. november 2012

Knud

Odense Byråd

Åben

Tillægsdagsorden


Onsdag den 14-11-2012 kl. 17:00

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden: Åben tillægsdagsorden


7. Meddelelse fra et byrådsmedlem om fravær i en periode. Indkaldelse af stedfortræder

Åbent - 2012/309836

 

Sagsresumé

Byrådsmedlem Tina Bue Jensen, byrådsgruppe A, anmoder om fritagelse for sine kommunale hverv af helbredsmæssige årsager. Fraværsperioden forventes at vare til og med udgangen af december måned 2012. Byrådsgruppe A anmoder i den forbindelse byrådet om indkaldelse af afdelingsformand i HK Martin Rasmussen som stedfortræder.

 

Det fremgår af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, at stedfortræderen indtræder, såfremt et medlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv af helbredsmæssige årsager.

 

I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 4, skal byrådet træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er til stede.

 

Det fremgår endvidere af styrelseslovens § 28, stk. 2, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den valggruppe, der har indvalgt vedkommende, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

 

Valggruppe AFØ har under henvisning hertil meddelt, at de ikke ønsker indkaldt stedfortræder til udvalgsmøderne.

 

Tina Bue Jensen er af byrådet indvalgt til at sidde i Børn og unge-udvalget med Olav Rabølle Nielsen som stedfortræder. Olav Rabølle Nielsen indtræder nu som medlem af udvalget, hvorfor der skal udpeges en stedfortræder.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

I Tina Bue Jensens fraværsperiode vil der være ekstraudgifter, for så vidt angår byrådet, i form af vederlag til Martin Rasmussen og til formandsvederlag i Børn og unge-udvalget.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl