Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Odense Byråd - Dagsorden 14. november 2012

Knud

Odense Byråd

Åben

Dagsorden


Onsdag den 14-11-2012 kl. 17:00

Byrådssalen


Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden


1. Administrationsgebyr for affald 2013

Åbent - 2012/169379

 

Sagsresumé

Odense Kommune skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen fastsætte og opkræve et gebyr hos alle husholdninger og virksomheder i kommunen til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger forbundet med affald.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at administrationsgebyr for erhvervsaffald 2013 fastsættes til 523 kr. pr. virksomhed.

 

Gebyret var ligeledes 523 kr. pr. virksomhed i 2012.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at administrationsgebyret for husholdningsaffald for 2013 fastsættes til 1,5 % af renovationstaksten for husholdninger. Det er samme procentsats som i 2012.

 

Administrationsgebyret for en husstand med en 190 liters affaldsspand bliver dermed 30,50 kr. i 2013.

 

Odense Renovation A/S opkræver gebyrerne på vegne af Odense Kommune.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender forslaget om administrationsgebyr for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald 2013.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Odense Kommune skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen fastsætte og opkræve et gebyr hos alle husholdninger og virksomheder i kommunen til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger forbundet med husholdningsaffald og erhvervsaffald.

 

Kommunen må dog ikke opkræve gebyret for virksomheder, som skal fritages efter affaldsbekendtgørelsens bestemmelser om fritagelse for affaldsgebyr.

 

Administrationsgebyret dækker blandt andet kommunens udgifter til:

 • udarbejdelse af affaldsplaner
 • udarbejdelse af regulativer
 • indsamling, registrering og kvalitetskontrol af affaldsdata
 • konkrete anvisninger om affald
 • vejledning om affald
 • information om affald
 • gebyr til Miljøstyrelsens nationale affaldsdatabaser

 

Administrationsgebyrerne opkræves af Odense Renovation A/S, som derefter overfører pengene til By- og Kulturforvaltningen.

 

Administrationsgebyrerne fremgår af Odense Renovation A/S’ samlede prisliste for husholdninger og erhverv. Odense Renovation A/S’ forslag til takster for affaldshåndteringen for 2013 behandles i separat sag, som forventes behandlet på Økonomiudvalgets møde den 7/11 2012 og byrådsmødet den 14/11 2012.

 

Administrationsgebyr for erhvervsaffald

Administrationsgebyret for erhverv opkræves på særskilt regning, som udsendes af Odense Renovation A/S til virksomhederne i kommunen.

 

I 2012 medførte nye regler, at færre virksomheder skulle betale administrationsgebyr. Derfor steg gebyret fra 399 kr. pr. virksomhed i 2011 til 523 kr. pr. virksomhed i 2012 ekskl. moms.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at administrationsgebyret for erhvervsaffald for 2013 fastsættes til 523 kr. pr. virksomhed ekskl. moms.

 

Administrationsgebyr for husholdningsaffald

Administrationsgebyret for husholdninger opkræves af Odense Renovation A/S som en del af husholdningernes almindelige renovationstakst.

 

Renovationstaksten for husholdninger dækker udgifter til affaldsordninger for husholdninger (dagrenovation, papirindsamling, genbrugspladser, flasker og glas, storskraldsindsamling samt farligt affald) og til kommunens gennerelle administration af affald fra husholdningerne.

 

Administrationsgebyret for husholdninger var i 2011 og 2012 1,5 % af renovationstaksten.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at administrationsgebyret for husholdningsaffald for 2013 fastsættes til 1,5 % af renovationstaksten for husholdninger, hvilket er samme procentsats som i 2012.

 

En husholdning med fx en 190 liters affaldsspand skal betale 2.032,50 kr. inkl. moms i 2013 i henhold til Odense Renovations forslag til takster for 2013. Administrationsgebyret for denne husstand bliver dermed 30,50 kr. i 2013.

 

Økonomi

Forslaget til gebyr medfører, at Odense Kommunes administrationsudgifter i forbindelse med husholdningsaffald og erhvervsaffald bliver dækket af gebyrer, hvilket er et lovkrav.

 

Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning eller udvalgets serviceramme.

 

Bilag

Ingen bilag.

 2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplanforslag nr. 5-728 Udvidelse af Christmas Møllers Kollegiet. Indsigelser. Endelig vedtagelse

Åbent - 2012/010541

 

Sagsresumé

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af 25 nye kollegielejligheder i en ny bygning i op til 5 etager i tilknytning til Christmas Møllers Kollegiet på Landbrugsvej i Hjallese. Lokalplanen er udarbejdet sammen med et kommuneplantillæg for at ændre anvendelsen fra service til boliger, øge bebyggelsesprocenten til 55 og give mulighed for en enkelt bygning i op til 5 etager.

 

Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 8 indsigelser. Indsigelserne vedrører højden på bygningen, den øgede bebyggelsesprocent, støj fra kollegiet samt antallet af P-pladser.

 

Forvaltningen har afholdt et dialogmøde på ejendommen med deltagelse af Boligforeningen Kristiansdal, rådgiver for bygherre og indsigere (naboerne). Der deltog i alt 9 personer. Boligforeningen Kristiansdal stiller sig til rådighed for en videre dialog med naboerne vedrørende de gener, som beboerne mener, kollegiet giver. Derudover tydeliggjorde naboerne betænkelighed ved bygningens særlige udformning, og om der er tilstrækkeligt med P-pladser til den nye bebyggelse.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 32 vedtages endeligt.

 2. Lokalplanforslag nr. 5-728 Udvidelse af Christmas Møllers Kollegiet vedtages endeligt.

 3. Indsigelserne besvares som foreslået.

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen stemte imod.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Godkendt.

 

Gruppe Ø og løsgænger Dahir Roobleh stemte imod.

 

Sagsfremstilling

I høringsperioden er der indkommet 8 indsigelser.

 

 1. Ærtemarkens Grundejerforening v/formand Lars Fredskov, Ærtemarken 5, 5260 Odense S
 2. Torben Andersen, Ærtemarken 18, 5260 Odense S
 3. Carsten Winther Jakobsen, Ærtemarken 17, 5260 Odense S
 4. Birgit Møller Jensen, Ærtemarken 9, 5260 Odense S
 5. Hans Jørgen Nielsen, Ærtemarken 7, 5260 Odense S
 6. Sten Sagen, Ærtemarken 10, 5260 Odense S
 7. Faaborg Finans A/S, Direktør Morten H. Nielsen, Markedspladsen 15, Faaborg
 8. Vibeke og Niels Rex, Ærtemarken 8, 5260 Odense S

 

Resumé af indsigelserne

 

1. Ærtemarkens Grundejerforening v/formand Lars Fredskov, Ærtemarken 5, 5260 Odense S

Grundejerforeningen gør indsigelse mod bygningens højde på op til 5 etager. Foreningen foreslår kollegiet udvidet med 1-2 bygninger af samme slags som de eksisterende.

 

2. Torben Andersen, Ærtemarken 18, 5260 Odense S

Der gøres indsigelse mod udvidelse af kollegiet og højden af den nye bygning. Ønsker ikke skyskraberlignende projekt i området. Den gældende lokalplan med maks. 2 etager i højden bør fastholdes.

 

3. Carsten Winther Jakobsen

Tilslutter sig Ærtemarkens Grundejerforenings indsigelse.

 

4. Birgit Møller Jensen, Ærtemarken 9, 5260 Odense S

Gør indsigelse imod den dominerende bygning i op til 5 etager ud mod Landbrugsvej.

 

5. Hans Jørgen Nielsen, Ærtemarken 7, 5260 Odense S

Foreslår gældende lokalplan fastholdt, da der er plads til de samme boligkvadratmeter – med en anden arkitekt.

 

Ad 1, 2, 3, 4 og 5.

 

Det foreslås, at indsigelserne ikke imødekommes.

 

Det er korrekt, at den nye bygning bryder med den eksisterende traditionelle bygningsstuktur i området. Der er tale om et arkitektonisk element, som markerer sig som et landmark ud mod Landbrugsvej og skaber et brud med vejens noget ensartede og udflydende fremtoning.

 

Der er lagt vægt på, at bebyggelsen ikke giver væsentlige indbliksgener i forhold til naboer. Samtidig er der ikke tale om en 5 etages bygning i gængs forstand, idet kun ”spidsen” af bygningen er på 5 etager med kun en enkelt lejlighed.

 

6. Sten Sagen, Ærtemarken 10, 5260 Odense S

Der gøres indsigelse mod opførelse af en bygning på 5 etager i et område, hvor de øvrige huse er 2 etager. Derudover klages der over, at indgange og trapper er på ydersiden af bygningen, da det vil medføre mere larm i forhold til naboerne.

 

Ad 6.

 

Det foreslås, at indsigelsen ikke imødekommes - se Ad 1-5.

 

Hverken den gældende lokalplan eller lokalplanforslaget stiller krav om placering af indgange, da forvaltningen anser det for at være unødig detailregulering.

 

7. Faaborg Finans A/S, Direktør Morten H. Nielsen/indsigelsen overtages af Ejendomsselskabet Vangen v/ Direktør Claus Tolstrup Nielsen.

 

Som ejer af Bjørnevangen 1-37 gøres der indsigelse mod:

 

 1. Øget bebyggelsesprocent, da den nuværende bebyggelsesprocent er en kvalitet og giver gode friarealer.
 2. Kollegiet har for få P-pladser, da nabobebyggelsen i dag oplever problemer med, at kollegiet benytter deres P-pladser.
 3. Accepterer ikke bebyggelse i op til 5 etager, da det vil give skyggegener og indbliksgener samt skæmme området.
 4. Fælleshus med en stor terrasse vil give støjgener i forhold til nabobebyggelserne.

 

Ad 7.

 

Det foreslås, at indsigelsen ikke imødekommes.

 

 1. Den højere bebyggelsesprocent er i god overensstemmelse med kommuneplanens intention om fortætning indenfor den eksisterende byzone. Lokalplanen opfylder stadig kravet om gode opholds- og friarealer.
 2. Lokalplanen lever op til Odense Kommunes parkeringsnorm for ungdomsboliger med 1 P-plads pr. 4 boliger. Der er plads til yderligere P-pladser, hvis behovet viser sig.
 3. I forbindelse med lokalplanarbejdet er der udarbejdet skyggediagrammer. Der er ligeledes udarbejdet 3D-studier og snit for at vurdere mulige indbliksgener for naboer.
  På baggrund af disse arbejder vurderes det, at der ikke er væsentlige negative påvirkninger i forhold til nabobebyggelserne.  
 4. Boligforeningen Kristiansdal stiller sig til rådighed for en dialog, hvis der opstår problemer med lejerne.

 

8. Vibeke og Niels Rex, Ærtemarken 8, 5260 Odense S

Frygter, at det øgede boligantal vil give en øget aktivitet af fester og sport, også i nattetimerne. Når indgangsfacaderne flyttes, så de vender ud mod naboerne, vil der blive yderligere aktivitet til gene for de omkringboende.

 

Hegnet mod syd er i så dårlig stand, at det ikke vil give en afskærmende effekt. Et større træ mod syd er i meget dårlig forfatning.

 

Opfordrer til et hegnsyn af hegnet mod syd, før lokalplanen vedtages.

 

Indsiger tilslutter sig Ærtemarkens Grundejerforenings indsigelse.

 

Ad 8

 

Det foreslås, at indsigelsen ikke imødekommes - se Ad 7d.

 

Hegnets tilstand ligger uden for lokalplanens rammer, men Boligforeningen Kristiansdals tilkendegav på mødet, at de vil se på problemet i dialog med de berørte naboer.

 

Indsigelserne giver ikke anledning til ændring af planforslagene.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 32 - Christmas Møllers Kollegiet (Kommuneplantillæg 32 Christmas Møller Kollegiet - endeligt.pdf)
2. Lokalplanforslag nr. 5-728 Udvidelse af Christmas Møllers Kollegiet (Lokalplanforslag 5-728 Christmas Møllers Kollegiet.pdf)

 

 

 3. Odense Renovation A/S - takster for 2013

Åbent - 2012/169105

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen fremsender forslag fra Odense Renovation A/S om takster for affaldshåndtering for 2013. Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

 

Takstforslaget medfører en stigning i priserne for affaldsordninger, der indeholder udgifter til forbrænding på 3 % i forhold til 2012. Stigningen skyldes primært forventning om fortsat lave salgspriser på de genanvendelige materialer (især aviser) samt igangsætning af forsøgsordninger, herunder nedgravede løsninger i bymidten. 

Fra 1/1 2013 ændres ordningen omkring virksomheders adgang til alle genbrugsstationer til en ”klippekort” løsning, hvor virksomhederne betaler 120 kr. ekskl. moms pr. besøg uanset affaldstype. Dog er der særlig takst for aflevering af farligt affald. Ordningen har tidligere været en abonnementsordning med et fast årligt gebyr afhængig af virksomhedstype og størrelse.

 

Som en konsekvens af, at Odense Kommune pr. 1/1 2013 træder ud af MOTAS I/S, overtager Odense Renovation A/S fra 1/1 2013 opgaven med indsamlingsordningerne for farligt affald fra virksomheder.  

 

Deponerings- og behandlingspriser på Odense Nord Miljøcenter fastholdes i 2013 i det væsentligste på samme niveau som i 2012 bortset fra stigning vedrørende lettere forurenet jord samt et par enkelte nye affaldskategorier. Alle andre takster for ekstra- og enkeltydelser for husholdninger og virksomheder forbliver uændrede.

 

Investeringsbudgettet er i 2013 på 49.136.000 kr. For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil der i 2013 eventuelt være behov for ekstern lånefinansiering på op til 49 mio. kr. For at kunne sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab anbefaler Borgmesterforvaltningen, at Odense Kommune stiller garanti for lånet.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

 

a.     Takstforslaget for 2013.

b.    Kommunal garanti for lån i 2013 på op til 49.000.000 kr.

 

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af hovedaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovation A/S, at selskabets forslag til takster skal godkendes af Odense Byråd. Odense Renovation A/S har i overensstemmelse med hovedaftalen fremsendt forslag til takster for affaldshåndtering for 2013. Takstforslaget for Odense Renovation A/S er godkendt af selskabets bestyrelse på bestyrelsesmødet den 28/9 2012.

 

Det er forudsat, at selskabet udfører de samme ydelser som i 2012 bortset fra, at Odense Renovation fra 1/1 2013 skal overtage indsamlingsordningerne for farligt affald fra virksomheder. Ændringen er en konsekvens af, at Odense Kommune pr. 1/1 2013 træder ud af MOTAS I/S.

 

Nærmere specifikation af taksterne for 2013 fremgår af selskabets prisliste, som er vedlagt sagen som bilag.

 

Takstforslag

Odense Renovation A/S har udarbejdet takstforslaget med baggrund i selskabets budget for 2013. Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere.

 

Som følge af en forventning om fortsat lave salgspriser på de genanvendelige materialer (især aviser) samt igangsætning af forsøgsordninger, herunder nedgravede løsninger i bymidten, medfører takstforslaget en stigning på 3 % for private husholdninger og dagrenovationslignende affald for virksomheder. Takstforslaget medfører et overskud, som svarer til forrentningen af den indskudte kapital, således at Odense Kommune kan få udbetalt udbytte i lighed med de tidligere år.

 

Takster for dagrenovation i 2013

(Dagrenovation fra private husholdninger og dagrenovationslignende affald fra virksomheder)

 

Forslag til takster for dagrenovation i 2013 for en standardbeholder bliver således:

 

 

 

 

Beløb i kr. ekskl. moms

Takstforslag 2013

Takster 2012

Virks.

Hushold

Virks.

Hushold

Alm. tømning hver 14. dag:

 

 

 

 

190 liter beholder

670,00

1.626,00

650,55

1.579,00

 

Vedrørende selskabets takster for øvrige beholdere og containere mv. henvises der til selskabets prisliste, der er vedlagt sagen som bilag.

 

Erhvervsaffald

 

Erhvervsaffald på genbrugsstationerne i Odense Kommune

Virksomhederne skal i henhold til affaldsreglerne betale et gebyr for at benytte genbrugspladserne. I 2012 har der været en abonnementsordning med frivillig tilmelding og med et fast årligt gebyr på op til ca. 10.000 kr. ekskl. moms afhængig af virksomhedstype og størrelse.  Fra 1/1 2013 ændres ordningen til en ”klippekort” løsning, hvor virksomhederne betaler for hvert besøg på genbrugspladserne. Det forventes, at affaldsmængder og dermed udgifterne bliver de samme, men antallet af besøg bliver færre, da virksomhederne vil samle affald sammen, således at de kan nedbringe besøgene.

 

På baggrund heraf er der fastsat en pris på 120 kr. ekskl. moms pr. besøg uanset affaldstype. Dog er der fortsat en særlig og uændret takst for farligt affald, som afleveres på genbrugspladserne (5,50 kr. pr. kg.).

 

Farligt affald fra virksomheder

Odense Kommune træder pr. 1/1 2013 ud af MOTAS I/S. Som en konsekvens heraf skal Odense Renovation A/S fra 1/1 2013 hjælpe med bl.a. udbud og kontraktstyring af olie- og benzinudskillere, klinisk risikoaffald og beredskab. Dette forventes at give Odense Renovation A/S en omsætningsforøgelse på ca. 2,3 mio. kr. med samme forøgelse af selskabets udgifter.

 

Odense Nord Miljøcenter

Deponeringspriserne fastholdes i det væsentligste som i 2012 bortset fra stigning vedrørende lettere forurenet jord. Herudover er der indsat ny pris på havesediment, da denne type affald er fugtigt og vanskeligt at håndtere, samt en ny pris vedrørende PCB-holdige materialer, da der er kommet skærpede regler til behandling af sådanne materialer.

 

Øvrige takster

 

Øvrige takster for ekstra- og enkeltydelser for private husholdninger og virksomheder forbliver uændrede. Der henvises til selskabets prisliste, der er vedlagt sagen som bilag.

 

Anlægsarbejder i 2013

 

Selskabets investeringsbudget for 2013 er fordelt på følgende måde:

 

Beløb i kr.

Budget 2013

Transportafdelingen

8.110.000

Genbrugsafdelingen

7.150.000

Odense Nord Miljøcenter

25.681.000

Administration

8.195.000

Investeringer i alt

49.136.000

 

For at kunne gennemføre de planlagte investeringer vil Odense Renovation A/S eventuelt have behov for ekstern lånefinansiering i 2013 på op til 49 mio. kr. Selskabets hidtidige lån er fuldt ud tilbagebetalt i løbet af 2013. I første halvår af 2013 vil det blive vurderet, om det vil være mest fordelagtigt for selskabet at optage et nyt lån og derved undgå træk på selskabets kassekredit.

 

For at kunne sikre optimale lånevilkår for det 100 % ejede selskab anbefaler Borgmesterforvaltningen, at Odense Kommune stiller garanti for lånet, såfremt selskabet efterfølgende anmoder herom.

 

Økonomi

Odense Renovation A/S er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. Det er tilladt at indregne udbytte svarende til en normal forrentning af den indskudte kapital. Det fremgår af ejerstrategien for Odense Renovation A/S, at Odense Kommune hvert år modtager udbytte fra Odense Renovation A/S. Det årlige udbytte udgør normalt et beløb på ca. 2-3 mio. kr.

 

I henhold til administrationsaftalen mellem Odense Kommune og Odense Renovation A/S betaler selskabet garantiprovision på markedsvilkår, såfremt selskabet ønsker kommunal garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse.

 

Bilag

1. Forslag til prisliste for 2013 (NO8ZCHCE.pdf)

 

 

 4. Indstilling vedr. sociale klausuler og social dumping

Åbent - 2012/289770

 

Sagsresumé

Sociale klausuler

 

Økonomiudvalget godkendte den 27/4 2011 retningslinier for brug af sociale klausuler vedrørende lærlinge og praktikpladser. Retningslinierne blev udarbejdet efter byrådsbeslutningen af 10/3 2010 om, at Odense Kommune skulle stille krav om ansættelse af lærlinge eller praktikanter i de kontrakter, hvor det var muligt.

 

Retningslinierne trådte i kraft den 1/10 2011.

 

Status er efter det første år, at klausulerne ikke bliver anvendt i tilstrækkeligt omfang.

 

Social dumping

 

Udenlandske virksomheder og arbejdstagere er velkomne i Danmark. Men det er en forudsætning for den danske arbejdsmarkedsmodel, at de, som arbejder i Danmark, arbejder på danske vilkår. Som følge af Finansloven for 2012 er der nedsat et udvalg, som skal undersøge mulighederne for, at der inden for EU-rettens rammer kan iværksættes yderligere tiltag til at modvirke social dumping.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender:

 

 1. Revideringen af Odense Kommunes retningslinier for sociale klausuler for praktikanter og lærlinge.

 2. Der arbejdes videre på retningslinier for sociale klausuler for andre grupper.

 

 1. ILO-Konvention nr. 94 indføres i Odense Kommunes standardkontrakter.

 


Økonomiudvalget
anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Ændringsforslag fra gruppe Ø:

 

”Forslag 1.

Retningslinierne for sociale klausuler vedrørende praktik- og lærlingepladser udvides med de virksomheder, der løbende udfører vedligeholdelsesarbejde for Odense Kommune.

 

Forslag 2.

Nye retningslinier vedrørende sociale klausuler sendes til godkendelse i byrådet.

 

Forslag 3.

Der indføres ”kædeansvar” over for virksomheder, der anvender underentreprenører, således at det sikres, at underleverandører overholder de sociale klausuler og retningslinierne mod social dumping.”

 

Ad forslag 1

Allerede indeholdt i nuværende dagsorden.

 

Ad forslag 2

Godkendt.

 

Ad forslag 3

Udsat til behandling sammen med forslag 2.

 

Godkendt indstillingen.

 

Gruppe O stemte imod.

 

Sagsfremstilling

Sociale klausuler

 

De sociale klausuler vedrørende lærlinge- og praktikpladser har været i kraft i Odense Kommune i et år. Dog er det meget få udbud, der indeholder en sådan klausul. Ifølge en opsamling foretaget af Udbud drejer det sig om:

 

·         By- og Kulturforvaltningen, Park og Natur: Udbud af grønne driftsopgaver 2009-2017

·         By- og Kulturforvaltningen, Myndighed og Vejdrift: Udbud af vedligeholdelse af kommunale veje

·         By- og Kulturforvaltningen, Energi og Vedligehold: Udbud af malerarbejde 2011

·         Borgmesterforvaltningen, Udbud: Udbud af vikarydelser

 

Herudover er der ikke modtaget eksempler på andre udbud, som indeholder sociale klausuler.

 

Det er opfattelsen, at de forskellige bilag har forvirret dem, der skulle anvende dem, og ordlyden har givet mulighed for egen fortolkning. Fx kunne entrepriser deles op i del- og fagentrepriser, hvorved de enkelte udbud kom under grænsen for anvendelsen af sociale klausuler.

 

Retningslinierne er derfor tilrettet således, at de er blevet mere overskuelige. Samtidig er der lagt op til, at alle udbud som udgangspunkt kan være genstand for implementering af sociale klausuler for lærlinge og praktikanter, hvorefter en skønsmæssig vurdering fastsætter, om de sociale klausuler kan løftes, samt hvorledes.

 

Det anbefales, at der arbejdes videre med anvendelsen af sociale klausuler, der sigter mod at integrere personer på arbejdsmarkedet samt fastholdelse og forebyggelse af nedslidning. Det vil forekomme usammenhængende, hvis Odense Kommune lancerer en storstilet indsats for at synliggøre brugen af sociale klausuler for lærlinge og praktikanter, men ikke benytter sig af muligheden for at anvende sociale klausuler for andre grupper i øvrige kontrakter.

 

Implementering af sociale klausuler skal derfor ske i hele organisationen, og udgangspunktet bør være klart og tydeligt: Odense Kommune agter at anvende og implementere sociale klausuler ved alle de udbud, hvor det findes muligt, rimeligt, og det giver mening.

 

Det indstilles, at Udbud får ansvaret for udarbejdelse af retningslinierne med input fra en til formålet nedsat arbejdsgruppe med deltagelse fra de øvrige fagforvaltninger. Desuden vil flere erhvervsorganisationer blive inddraget i arbejdet, således at det sikres, at de sociale klausuler kan honoreres af de private leverandører.

 

De nye retningslinier vil blive sendt til godkendelse hos Økonomiudvalget og vil herefter blive implementeret i kommunen.

 

Efter implementeringen vil ansvaret for anvendelse af klausulerne ligge i de enkelte fagforvaltninger, hvor Udbud vil fungere som rådgiver.

 

Social dumping

 

Betegnelsen ”social dumping” bruges til at beskrive de forhold på arbejdsmarkedet, hvor udenlandske virksomheder opererer i Danmark, uden at iagttage danske love og regler, eller hvor udenlandske medarbejdere beskæftiges i Danmark uden de fornødne tilladelser eller under vilkår, der er lovstridige for danske medarbejdere. Dette betyder, at der er virksomheder, som unddrager sig at betale skat og moms, ligesom sikkerhedskrav og hensyn til arbejdsmiljø ignoreres. Og der er udenlandsk arbejdskraft, der udnyttes og misbruges.

 

ILO-Konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gennemført ved cirkulære nr. 115 af 27/6 1990. Cirkulæret forpligter statslige myndigheder til at indsætte arbejdsklausuler i offentlige kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, hvorefter leverandørerne skal sikre de ansatte en løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Imens cirkulæret er obligatorisk for statslige myndigheder, henstilles der blot til, at regioner og kommuner ligeledes indfører arbejdsklausulen.

 

Odense Kommunes standardkontrakter indeholder i dag bestemmelser om etik og socialt ansvar. Derudover er der henvisning til ILO-Konventioner som det forventes, at leverandørerne skal overholde, samt en forudsætning om, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Dog indeholder kontrakterne ikke en henvisning til ILO-Konvention nr. 94 og cirkulære nr. 115.

 

Økonomi

Et krav om ansættelse af lærlinge, praktikanter mfl. kan betyde højere priser på de ydelser og opgaver, der indeholder et sådant krav. Dette kan have betydning for Odense Kommunes krav om besparelser på indkøbsområdet.

 

Det vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser at indføre ILO-Konvention nr. 94 i Odense Kommunes standardkontrakter.

 

Bilag

1. Reviderede retningslinjer for sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser (Retningslinjer for sociale klausuler.pdf)

 

 

 

5. Udpegning af nyt medlem til Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR)  

Åbent - 2012/197423

 

Sagsresumé

DA har fremsendt indstilling om, at Erling Møller Nielsen udpeges som medlem af LBR for den resterende del af rådets funktionsperiode indtil den 31/5 2014. Pladsen har stået som vakant i længere tid, så Erling Møller Nielsen indtræder ikke i stedet for en anden.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen fremsender sagen til byrådet.

 

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsfremstillingen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

6. Kommunalisering af børnehuset Bolbro

Åbent - 2012/061621

 

Sagsresumé

Bestyrelsen for det selvejende børnehus Bolbro, Dybdevej 10, 5200 Odense V, har den 13/4 2012 fremsat ønske om at blive et kommunalt børnehus.

 

Indstilling

Børn-og Ungeforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Odense Kommune overtager børnehuset Bolbro pr. 1/1 2013.

 2. Der ses bort fra driftsoverenskomstens opsigelsesvarsel på 9 måneder.

 3. Det af bestyrelsens ansatte personale overgår til ansættelse i Odense Kommune på uændrede løn- og ansættelsesvilkår, jf. ”Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse”.

 4. Fra 2013 og i overslagsårene overføres der 287.785 kr. fra Børn- og Ungeudvalget til den Tekniske Serviceenhed under By- og Kulturudvalget.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

 

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for det selvejende børnehus Bolbro, Dybdevej 10, 5200 Odense V, har den 13/4 2012 fremsat ønske om at blive et kommunalt børnehus.

 

Børnehuset har til huse i en kommunal bygning.

 

Børnehuset har ingen gæld eller formue.

 

Børnehusets stiftere, Bolbro Menighedsråd, har fraskrevet sig alle rettigheder i forbindelse med overdragelsen. Stifterne trak sig ud af børnehusets bestyrelse ved udgangen af 2011.

 

Odense Kommune vil få overdraget arbejdsgiveransvaret for de ansatte. Det af bestyrelsen ansatte personale overgår til ansættelse i Odense Kommune på uændrede løn og ansættelsesvilkår, jf. ”Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse”.

 

BKF-Ejendomsenheden vil få overført budget vedrørende indvendig vedligeholdelse.

 

Sagen har været behandlet i Civilstyrelsen, som den 16/5 2012 har meddelt, at de ikke har bemærkninger til overdragelsen.

 

Ud over arbejdsgiveransvaret vil der ikke være administrative konsekvenser ved børnehusets overgang til Odense Kommune.

 

Der anmodes om, at børnehuset overgår til kommunal drift pr. 1/1 2013.

 

I forbindelse med overgangen til kommunal drift skal der overføres midler fra Børn- og Ungeforvaltningen til den tekniske serviceenhed placeret under By- og Kulturforvaltningen. Det drejer sig samlet set om 287.785 kr., der overføres i budget 2013 og i overslagsårene. En mere specificeret fordeling ses i nedenstående tabel.

 

Som beskrevet i ovenstående har Børnehuset Bolbro i dag til huse i en kommunal ejendom, huslejebudgettet er tidligere overført til By- og Kulturforvaltningen i forbindelse med afskaffelsen af intern husleje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi

I forbindelse med kommunaliseringen af institutionen skal der overføres midler til den Tekniske Serviceenhed. Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl