Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Referat 18. januar 2011

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 18-01-2011 kl. 08:15

Kulturmaskinen, Farvergården 7, 1. sal, lokale Andersen.


Oversigtsdagsorden: Åben referat

5. Nordatlantisk Hus, Odense Havn. Køb af grund (Lukket)
6. Vollsmose Allé 12. Bemyndigelse til salg af ejendommen (Lukket)
7. Tilbageskødning af Vandkulturhusgrunden (Lukket)
18. Gadebelysningsaftalen (Lukket)
19. Udtalelse om rettighedsfrakendelse (Fortroligt)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Støjforholdet i Odense Kommune - Støjhandlingsplan

Åbent - 2008/056284

 

Sagsresumé

Byrådet godkendte den 18/4 2010, at støjhandlingsplanen blev sendt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger til planen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender støjhandlingsplanen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Miljøministeriet har gennem Støjbekendtgørelsen pålagt blandt andre Odense Kommune at gennemføre en kortlægning af trafikstøjen fra kommunens mest befærdede veje og efterfølgende udarbejde en støjhandlingsplan, der belyser mulighederne for at bekæmpe støjgenerne.

 

Kortlægningen viser, at der i Odense, ligesom i andre større byer, er støjproblemer langs de kortlagte veje, idet der er tale om store overskridelser af de vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Langs de kortlagte veje er der op mod 7.000 boliger og 13.000 personer, der udsættes for støj, der overskrider støjgrænserne.

 

Støjhandlingsplan 2010 beskriver, at etablering af støjdæmpende foranstaltninger vil blive koordineret med – og indarbejdet i - de konkrete projekter, der skal føre Trafik- og Mobilitetsplanen ud i livet. Støjdæmpende foranstaltninger vil derfor også kunne etableres på veje, der ikke er omfattet af den 1. fase af støjkortlægningen. I forbindelse med udarbejdelsen af de konkrete projekter vil effekt og økonomi ved etableringen af støjdæmpende foranstaltninger blive belyst.

 

De af kommunens støjende veje, som ikke berøres af Trafik- og Mobilitetsplanens konkrete projekter, vil indgå i de næste faser af den lovpligtige støjkortlægning og planlægning.

 

Odense Kommune har igangsat et pilotprojekt for at samle erfaringer med planlægning og etablering af støjdæmpende foranstaltninger.

 

På sigt vil Odense Kommune:

·         sikre, at der ikke etableres nye støjfølsomme formål langs støjende veje, før støjproblemerne er løst – fx gennem etablering af støjdæmpende foranstaltninger

·         sikre, at nye veje ikke medfører uacceptabel støjbelastning af støjfølsomme formål

·         løbende vurdere, om der skal udlægges støjdæmpende asfalt som led i vejvedligeholdelse og ved anlæg af nye veje

·         begrænse behovet for biltransport gennem byplanmæssige tiltag – fx gennem fortætning af byen, ved at samlokalisere boliger og arbejdssteder og ved at placere trafikmål, så de bedst betjenes med gang-, cykel- eller kollektiv trafik

·         prioritere gang-, cykel- og kollektiv trafik frem for biltrafik – især på de kortere ture. Hastighedsdæmpende foranstaltninger for biler i udvalgte dele af byen vil medvirke hertil og samtidig virke støjdæmpende

·         fremme brugen af mindre støjende transportmidler, fx elbiler og letbane

·         gennemfører den næste fase af støjkortlægningen og – planlægningen

·         undersøge muligheden for at udlægge stilleområder.

 

På Odense Kommunes hjemmeside kan man læse støjhandlingsplanen:

www.odense.dk, Borger, By – Miljø, Trafik, Støjhandlingsplan

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Ingen bilag.

 2. Vedtægter på Kirkegårdsområdet

Åbent - 2010/165977

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en ny og tidssvarende vedtægt for driften af Odense Kommunale Kirkegårde til erstatning for de nugældende vedtægter fra 2003. 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at de nye vedtægter for Odense Kommunale Kirkegårde træder i kraft med virkning pr. 1/2 2011.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen. Udvalget ønsker, at der skabes mulighed for begravelser og urnenedsættelser dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

 

Sagsfremstilling

De nugældende vedtægter for Odense Kommunale Kirkegårde blev senest revideret i 2003. Der var derfor behov for en gennemgang og revidering af kirkegårdsvedtægten med henblik på at sikre, at den lever op til Kirkeministeriets nuværende lovgivning, samt at den fremstår tidssvarende og forståelig.

 

Den nye vedtægt er udarbejdet af By- og Kulturforvaltningen og indeholder følgende emner:

 

- Administration

- Dødsfald

- Kirkegårdene

- Gravsteder

- Gravstedsservitutter

- Kistebegravelser og urnenedsættelser

- Vedligeholdelse og anlæg af gravsteder

- Kirkegårdskapellet

- Krematoriet

- Særlige bestemmelser

 

Konkret er følgende ændringer gennemført:

 

§ 3: Der kan ikke foretages kistebegravelser eller urnenedsættelser samt holdes højtidelighed i Kirkegårdskapellet søn- og helligdage, 1. nytårsdag, 1. maj, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag.

 

Der kan dog mod betaling finde kistebegravelse samt urnenedsættelse sted på søndage. Prisen vil i dette tilfælde afspejle den reelle udgift.

 

Tidligere lukkedage: Juledag, Påskedag og Pinsedag. Antallet af lukkedage er således øget.

 

Tilføjelse til § 9: Kirkegårdskontoret afgør, hvor der kan erhverves gravsteder.

 

Det er nuværende praksis, som blot er tilføjet vedtægten.

 

Tilføjelse til § 31: Trossamfund, hvortil der er udlagt særlige arealer på Assistenskirkegården, tilføjes Asa- og Vanetrosamfundet, Forn Sidr.

 

Der er tilføjet et nyt trossamfund i forhold til tidligere.

 

Vedtægten vurderes til ikke at give anledning til større reaktion fra borgerne, og den har desuden været forelagt Kirkeministeriet, som har godkendt den.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

1. Vedtægter (Kirkegårdsområdet vedtægter (bilag 1) færdig_2010120914175100.pdf)

 

 

 

3. Odense - en ny virkelighed: Livskvalitet og læring (2010)

Åbent - 2010/073616

 

Sagsresumé

Byrådet igangsatte i efteråret 2010 et tværgående projektprogram kaldet ”Odense – en ny virkelighed – Livskvalitet og læring”. Projektprogrammet er år 1 i et nyt og anderledes supplement til budgetprocessen. Byrådet skal hvert år definere nogle områder, hvor vi på tværs af udvalg og forvaltninger arbejder med nye måder at tilgå opgaveløsningen på. Konkret er anledningen i projektprogrammet at finde effektiviseringer, der ved at tænke anderledes søger at undgå serviceforringelser. Effektiviseringerne skal understøtte det samlede besparelseskrav i ”Odense – en ny virkelighed” og dermed bidrage til besparelseskravene i de enkelte udvalg. Mere overordnet handler det om at ruste kommunen til den udfordring, at samfundets velfærdsydelser, som vi kender dem i dag, er under pres.

 

Chefer og medarbejdere på tværs af forvaltningerne har i efteråret arbejdet med fem projekter under overskriften ”Livskvalitet og læring”. Projekterne opstiller en række forslag til tiltag. Tiltag, der på forskellig vis bygger på værdier om, at borgeren i højere grad skal være udgangspunkt for vores opgaveløsning – uafhængigt af organisatoriske skel, og at vi skal være mere fokuseret på at understøtte den enkelte borgers egne ressourcer.

 

Samlet set forventes projekterne at bidrage med ca. 319.000.000 kr. til konsolideringen af kommunens økonomi. Heraf er de 203.000.000 kr. resultatet af projektet ”Udvikling og læring”, som er gennemført og forankret i Børn- og Ungeudvalget. Da det, som det eneste projekt i programmet, ikke er tværgående, fremsættes dette projekts resultater i en særskilt politisk beslutningsproces i Børn- og Ungeudvalget. Effektiviseringspotentialet fra tiltagene i dette projekt fremgår derfor heller ikke af økonomioversigterne i denne sag. De indgår i Børn- og Ungeudvalgets eget arbejde med at finde midler til at opveje budgetnedgangen forårsaget af et lavere børnetal.

 

De tværgående projekter i programmet betræder nye veje. Det betyder, at det er vanskeligt at kortlægge samtlige konsekvenser af tiltagene – ikke mindst på længere sigt, hvor der forventes en række positive sidegevinster ved en ændret værdimæssig tilgang. Vi kan dog ikke med sikkerhed garantere, at effektiviseringerne høstes, men såfremt der sker markante forudsætningsændringer i projekternes gennemførelse, vil byrådet få forelagt disse.

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Borgmesterforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, By- og Kulturudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

  1. Tiltaget i projektet ”Sociale tilbud med en ny tilgang i en ny virkelighed”, som, for at sikre en tilstrækkelig tværfaglig koordination, flytter fokus i kommunens indsats for familier med komplekse problemstillinger fra den enkelte borger til borgerens familie.

 

  1. Tiltagene i projektet ”Selvbærende lokalsamfund”, som sætter fokus på, hvordan Odense Kommune kan skabe rammer og platforme, for at ressourcer i lokalsamfundet går fra at være passive til at være aktive.

 

  1. Tiltagene i projektet ”Flere i uddannelse og job”, som med en tidlig og helhedsorienteret indsats forsøger at bryde fødekæden til førtidspension.

 

  1. Principperne for den videre proces i ”Administrationsprojektet”, som skal sikre, at kommunen organiseres, så støttefunktionerne med en optimal udnyttelse af ressourcerne understøtter kerneydelserne.

 

  1. Der igangsættes et arbejde med at definere og nedfælde et sæt af værdier, som politisk og administrativt skal danne ramme for de kommende års omstillinger i kommunens opgaveløsning og service til borgerne.

 

Økonomiudvalget drøftede sagen på mødet den 12/1 2011, hvor udvalget besluttede at sende sagen til behandling i de stående udvalg. Borgmester Anker Boye deltog ikke i mødet.  

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Per Berga Rasmussen stemmer imod.

 

Sagsfremstilling

Ingen - der henvises til den samlede afrapportering.

 

Økonomi

Projekterne i projektprogrammet ”Odense – en ny virkelighed: Livskvalitet og læring” synliggør områder, hvor det er muligt at effektivisere eller foretage besparelser. Dermed fungerer projekterne som en hjælp til forvaltningerne i forhold til at indfri de effektiviseringskrav, som er vedtaget i budgetforliget for budget 2011.

 

Idet projekterne er tværgående, fordeler effektiviseringerne sig mellem flere udvalg. Det er derfor nødvendigt at fordele effektiviseringsgevinsterne på udvalgsniveau. Følgende principper ligger til grund for fordelingen af effektiviseringerne:

 

-          Effektiviseringer på områder med overførselsadgang tilfalder det udvalg, hvor aktiviteten gennemføres.

-          Effektiviseringer på områder uden overførselsadgang tilfalder kassebeholdningen.

-          Er der et investeringsbehov indbygget i projektets realisering, fratrækkes dette beløb inden effektiviseringspotentialet fordeles på udvalg.

 

Da ”Administrationsprojektet” endnu er på princip-niveau, foretages der ikke yderligere fordeling af effektiviseringskravet end den i budgetforliget fastsatte.

 

Nedenstående tabel indeholder de økonomiske konsekvenser af projekterne i projektprogrammet ”Odense – en ny virkelighed: Livskvalitet og læring” - samlet og fordelt på udvalgsniveau.

 

Effektiviseringer i ”Odense – en ny virkelighed, 2010: Livskvalitet og læring”

2010-pl.

2011

2012

2013

2014

I alt

Samlet effektiviseringskrav i budget 2011 (Odense – en ny virkelighed)[1]

24.177.000

186.796.000

216.491.000

236.649.000

664.113.000

Samlet effektiviseringsbidrag fra projektprogrammet ”Odense – en ny virkelighed, 2010: Livskvalitet og læring”

6.157.480

30.517.250

37.801.570

41.930.912

116.407.212

Heraf effektiviseringer på områder med overførselsadgang

200.000

23.014.270

27.364.540

30.599.502

81.178.312

Heraf effektiviseringer på områder uden overførselsadgang

5.957.480

7.502.980

10.437.030

11.331.410

35.228.900

 

Effektiviseringer på områder med overførselsadgang

2010-pl.

2011

2012

2013

2014

I alt

Sociale tilbud med en ny tilgang i en ny virkelighed

200.000

1.428.270

2.536.540

3.513.502

7.678.312

Selvbærende lokalsamfund

 

 

 

 

 

Nytænkning af fritidsklubberne – fritidsspilfordeler

 

1.500.000

1.500.000

1.500.000

4.500.000

De grønne områder

 

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

Nytænkning af caféområdet på plejecentre

 

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

Vedligeholdende træning og vedligeholdende motion

 

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

Administrationsprojektet

 

17.086.000

20.328.000

22.586.000

60.000.000

I alt

200.000

23.014.270

27.364.540

30.599.502

81.178.312

 

Effektiviseringer på områder uden overførselsadgang

2010-pl.

2011

2012

2013

2014

I alt

Flere i uddannelse og job

 

 

 

 

 

Fra udannelse til job

4.515.480

4.345.980

3.990.030

3.691.710

16.543.200*

Helhedsorienteret indsats for psykisk sårbare borgere

1.442.000

2.702.000

5.537.000

6.456.700

16.137.700

Sociale tilbud med en ny tilgang i en ny virkelighed

 

455.000

910.000

1.183.000

2.548.000

I alt

5.957.480

7.502.980

10.437.030

11.331.410

35.228.900

* Effektiviseringer er omregnet til nettobeløb under antagelse om 50 pct. refusion

 

Effektiviseringer fordelt på udvalg (områder m. overførselsadgang)

2010-pl.

2011

2012

2013

2014

I alt

AU

-

-

-

-

-

BKU

 

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

BUU

200.000

2.928.270

4.036.540

5.013.502

12.178.312

SU

-

-

-

-

-

ÆHU

 

2.000.000

2.000.000

2.000.000

6.000.000

ØU

Heraf BMF

 

17.086.000

4.550.000

20.328.000

5.421.000

22.586.000

6.054.000

60.000.000

16.025.000

I alt

200.000

23.014.270

27.364.540

30.599.502

81.178.312

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 4. Musik- og Teaterhus -etablering

Åbent - 2007/103902

 

Sagsresumé

Odense Kommune har efter ophævelse af samarbejdsaftalen mellem Odense Kommune og H.C. Andersen Kongrescenter A/S overtaget det projektmateriale, som H.C. Andersen Kongrescenter A/S har udarbejdet.

 

Materialet er blevet bearbejdet, og der blev i efteråret 2010 gennemført en teknisk dialog med interessenter, potentielle finansierings-, drifts- og aftalepartnere.

 

I dialogprocessen blev det konstateret, at de sikre elementer i projektet, nemlig lokaliteter til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Odense Teater, evt. ungdomsboliger, butikslejemål, cafe, restaurant og parkeringskælder fortsat er  fornuftige set i et investeringsmæssigt perspektiv.

 

Samtidig blev det konstateret, at den store udfordring er økonomien i foyer og store sal. Der skal skabes et grundlag for et rimeligt afkast for investor i foyer og store sal både anlægs- og driftsmæssigt.

 

På baggrund heraf er projektet blevet justeret.

 

En realisering af det justerede projekt forudsætter, der udarbejdes en ny lokalplan, hvilket kan ske inden for en tidsramme på et år.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der i markedet er kvalificerede aktører, som evner og ønsker at blive prækvalificerede. Det er kun muligt at afklare en endelig og bindende interesse på grundlag af et konkret udbud.

 

Forvaltningen foreslår, at udbudet sker indenfor en anskaffelsessum på ca. 520.000.000 kr., mod oprindeligt 610.000.000 kr.  Den kommunale medfinansiering, der gives som modydelse for den kommunale brugsret i 25 år, udgør dels et engangsvederlag på 90.000.000 kr. (uændret), dels overdragelsen af en kommunal grund til en værdi af 27.000.000 kr., og dels en løbende driftsbetaling på 11.000.000 kr. årligt i opstartsfasen svarende til de første 5 år, og herefter 8.000.000 kr. årligt i de resterende 20 år af brugsretsperioden. I det tidligere udbud, var der forudsat en løbende betaling på årligt 8.000.000 kr. i 15 år.

 

Der har i arbejdsgruppen under den tekniske dialog været overvejelser om den mest hensigtsmæssige udbudsform. Konklusionen er, at der igen bør gøres brug af  Konkurrencepræget dialog som udbudsform.

 

Begrundelsen er, at dette projekt fortsat er så komplekst, at både sammensætning af et tilbud og den efterfølgende realisering forudsætter, at byderne er konsortier. Ved at interesserede aktører samles i konsortier, opnås der de nødvendige kompetencer til endelig projektudarbejdelse, opførelse og drift.

 

Udbudsformen vil give byrådet mulighed for efter prækvalifikationen at tage stilling til, om udbudsprocessen skal fortsætte og i givet fald med hvilke konsortier og på hvilke vilkår.

 

Udbudsformen konkurrencepræget dialog, kræver en væsentlig indsats fra de prækvalificerede, og er derfor meget omkostningstung. Der skal jf. lovgivningen minimum prækvalificeres 3. Disse 3 kan tidligt i forløbet reduceres til 2.

 

Forvaltningen foreslår, at der ydes en rimelig honorering på 2.000.000 kr. til de to konsortier, der måtte blive prækvalificeret. Honoraret er betinget af, at den prækvalificerede afgiver tilbud.

 

Forvaltningen vurderer, at udbud, dialog og tilbudsafgivelse kan ske sideløbende med, at der udarbejdes en ny lokalplan, i alt 1 år.

 

Musikkonservatoriedelen og lokaler til Odense Teater forventes at være klar til ibrugtagning i 2014, og store sal i 2015/16.

 

Kommunen har modtaget betaling på 25.000.000 kr., som følge af misligholdelse af den oprindelige samarbejdsaftale. Efter diverse omkostninger, herunder overtagelse af projektmateriale, har kommunen således en ubudgetteret indtægt på netto ca. 15.800.000 kr.  Indtægten er indgået i kommunen i 2010 og forudsættes overført til 2011.

 

Med henblik på gennemførelse af nyt udbud foreslås det, at der frigives en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. i 2011, som finansieres af den ubudgetterede merindtægt beskrevet ovenfor. Der foreslås derfor meddelt og frigivet en ubudgetteret merudgift og merindtægt i 2011 på hhv. 3.000.000 kr. på Budgetområde 2.2 Plan og Byg.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender  

 

a.      det justerede projekt for Musik- og Teaterhuset udbydes i EU-udbud i konkurrencepræget dialog på de anførte rammebetingelser. Når resultatet af prækvalifikationsprocessen kendes, skal byrådet beslutte om udbudsprocessen skal fortsættes. Hvis processen fortsættes, skal byrådet vælge hvilke af de prækvalificerede, der skal indgås dialog med og på hvilke vilkår.

b.      der meddeles og frigives en ubudgetteret anlægsbevilling på budgetområde 2.2 Plan og Byg på 3.000.000 kr. i 2011 til nyt udbud, som finansieres ved en tilsvarende ubudgetteret indtægtsbevilling på budgetområde 2.2 Plan og Byg.

 

Beslutning

Sagen udsættes.

 

Sagsfremstilling

I maj 2008 accepterede Odense byråd det tilbud på Musik- og Teaterhus-projektet, som H.C. Andersen Kongrescenter A/S afgav.

 

I marts 2010 meddelte H.C. Andersen Kongrescenter A/S, at selskabet ikke havde mulighed for at videreføre projektet.

 

Aftalen var derfor misligholdt, og Odense Kommune ophævede samarbejdsaftalen.

 

I henhold til samarbejdsaftalen skulle H.C. Andersen Kongrescenter A/S ved misligholdelse betale en bod på 25.000.000 kr. til Odense Kommune. Denne bod er på baggrund af voldgiftkendelse af 18/3 2010 indbetalt til Odense Kommune. Odense Kommune har samtidig overtaget det foreliggende projektmateriale og modregnet prisen for dette, hvorefter H.C. Andersen Kongrescenter A/S i alt har indbetalt ca. 17.000.000 kr. til Odense Kommune.

 

Med henblik på at afklare, om der var mulighed for at sikre, at projektet blev realiseret, blev der i april 2010 i By- og Kulturforvaltningen nedsat en gruppe, bestående af de hidtil tilknyttede rådgivere, Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole, Odense Teater og relevante repræsentanter fra forvaltningen.

 

Materialet er blevet bearbejdet, og der har i efteråret 2010 været gennemført teknisk dialog med deltagelse af interessenter, potentielle finansierings-, drifts- og aftalepartnere.

 

På baggrund heraf, er projektet blevet justeret både på volumen og på anvendelsen.

 

 

 

Anvendelse

Tilbud fra HCA -  areal m2

Justeret og optimeret projekt - areal m2

Samlet bebyggelse – ca.,

           42.465

          32.070

Musikkonservatorium m.v.

             7.720

            7.615

Odense Teater

             1.160

               945

Foyer

             3.175

            2.825

Store Sal m.v.

            10.635

            6.860

Café/restaurant/butik

                180

            1.215

P-kælder

            17.005

         385 pladser

          10.409

         285 pladser

Evt. ungdomsboliger

                   0

            2.125

Adm. OK

                250

            Ikke fastlagt

Adm. Operatør

             2.340

            Ikke fastlagt

 

 

Anskaffelsessum

610.000.000. kr.

520.0000.000 kr.

 

Fysisk er bygningen sænket til terræn, så der er niveaufri adgang direkte fra Thomas B. Thriges Gade. De transparente foyer og gangarealer i Musik- og Teaterhuset udgør en integreret del af byrumsdannelsen.

 

Udearealerne er lagt ind i konkurrencen for byrummet, i forbindelse med Thomas B. Thriges Gade, og anlæg af disse er derfor omfattet af dette projekt.

 

Der forventes fondsfinansiering, som tilskud til foyer og gangarealer, bl.a. begrundet i, at foyer og gangarealer fremstår som integrerede byrum under tag.

 

Bygningens samlede rumdannelse og arkitektur er i det store hele fastholdt.

 

Antallet af P-pladser er reduceret, og der er åbnet mulighed for ungdomsboliger og detailhandelsbutik på ca.1.000 m2. Disse forhold gør, at der skal udarbejdes ny lokalplan, da den gældende lokalplan anvendelses- og rummelighedsmæssigt ikke åbner mulighed for dette. Proces- og tidsmæssigt forventes dette at kunne ske sideløbende med udbudsprocessen.

 

Processen er gennemført i nært samarbejde med de vigtige samarbejdspartnere Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole samt Odense Teater og kommunens tilknyttede rådgivere med henblik på at få fastlagt et udbudsgrundlag og valg af udbudsform.

 

Ved den tekniske dialog er det konstateret, at den store udfordring er, at få skabt et grundlag for et fornuftigt afkast for anlæg og drift af foyer og store sal, hvis disse betragtes isoleret.

 

Foyer og store sal

Store sal – 1.800 pladser – 5.540 m2

Foyer med foyerscene – 1.740 m2

Odense Kommune har i 25 år brugsret til store sal i 40 dage og foyeren i 75 dage om året.

 

Odense Kommune forudsættes at betale 90.000.000 kr. for brugsretten. Den kommunale grund der overdrages har en værdi af 27.000.000 kr., hertil kommer en løbende årlig betaling. Denne betaling var i det tidligere udbud forudsat at være 8.000.000 kr. årligt i 15 år.

 

Etableringsomkostninger på foyer og store sal inkl. produktionskøkken anslås til ca. 270.000.000 kr.

 

Der påregnes fondsfinansiering på 20.000.0000 kr.

 

Investor skal før overskud, hvis der ses bort fra den kommunale løbende betaling, generere en indtjening på driften af foyer og store sal svarende til ca. 25.000.000 kr. om året til dækning af driftsudgifter, forrentning og afskrivning mv.

 

Det er efter forvaltningens vurdering vanskeligt for en privat part at generere denne indtjening, navnlig i opstartsfasen, der defineres som en femårig periode. Det gælder uanset den løbende kommunale betaling for brugsretten.

 

Kulturarrangementer er ikke overskudsgivende. Overskud skal genereres på baggrund af konferencer, events, køkkendrift mv.

 

Der er forvaltningens vurdering, at kommunens løbende tilskud skal ændres, så det i de første 5 år forhøjes fra 8.000.0000 kr. til 11.000.0000 kr.,  og efterfølgende løbende betaling, som udgør 8.000.000, forlænges med 10 år, så der betales i hele brugsretsperioden.

 

Udbudsform.

 

Forvaltningen anbefaler på baggrund af den tekniske dialog, at projektet udbydes i EU-udbud, og at der som udbudsform vælges konkurrencepræget dialog. Projektet er meget komplekst. En kompleksitet, som er blevet bekræftet under den tekniske dialog, hvor det også blev helt tydeligt, at solide konsortiedannelser er nødvendige, og nødvendige at kende på et tidligt tidspunkt i processen.

 

Konkurrencepræget dialog indeholder procesmæssigt en prækvalifikation, en efterfølgende dialog med de prækvalificerede, hvor tilbudsgrundlaget kvalificeres samt til sidst tilbudsafgivelse.

 

På baggrund af prækvalifikationsprocesen, hvor potentielle konsortier afdækkes, kan det besluttes, om den samlede udbudsproces skal fortsætte eller realisering af projektet skal opgives.

 

Ved valg af denne udbudsform afdækkes mulige konsortiedannelser og deres seriøsitet afprøves i forbindelse med prækvalifikationen. Herefter skal byrådet tage stilling til, hvorvidt udbudsprocessen skal fortsætte og i givet fald hvilke vilkår, der skal gælde for dialog- og tilbudsprocessen, eller om realisering af projektet skal opgives. Sagen forventes at kunne forelægges september 2011.

 

 

Udbudsgrundlag.

 

Forvaltningen  anbefaler at rammebetingelserne i forbindelse med udbudet bliver følgende:

 

·         Et engangsvederlag på 90.000.000 kr. til operatøren.

·         At grunden overdrages til operatøren. Værdi 27.000.000 kr.

·         Den løbende betaling forhøjes i de første 5 år fra 8.000.000 kr. til 11.000.000 kr. årligt.

·         Den løbende betaling udgør herefter 8.000.000 kr. årligt i 20 år mod oprindeligt 10 år

·         Der ydes vederlag til 2 af de 3 prækvalificerede med 2.000.000 kr. til hver af de prækvalificerede, forudsat at de afgiver tilbud

 

Det betyder i forhold til den tidligere aftale med H. C. Andersen Kongrescenter A/S følgende:

 

 

 Accepteret tilbud fra HCA       

Nyt udbudsgrundlag

Engangsvederlag*

    90.000.000 kr.

90.000.000 kr.

Værdi af grund¤

    34.000.000 kr.

27.000.000 kr.

Løbende ydelse for brugsret

      8.000.000 kr. i 15 år

 11.00.000 kr. i 5 år

og

8.00.000 kr. i 20 år

Vederlag til tilbudsgiver

         100.000 kr.

              2 x 2.000.000 kr.

 

 

Bodsbetaling HCA             

-17.000.000 kr.

Omkostninger, justering af projekt

1.288.299 kr.

Ubudgetteret merindtægt

-15.829.509 kr.

 

* Oprindelig forudsat betalt over 4 år med 35.000.000 kr. de første 2 år og 10000.000 kr. de sidste 2 år. Nyt udbud kan ændre på betalingsplanen.

¤ værdien er grunden er reduceret, idet "banangrunden" nord for Hans Mulesgade er udgået og kan i stedet indgå i Thomas B. Thriges Gade-projektet.

 

Merudgiften til øget løbende betaling de første 5 år og vederlag til de prækvalificerede kan delvis finansieres af bodsbetalingen fra H.C. Andersen Kongrescenter A/S, samt den lavere værdi af den kommunale grund der stilles til rådighed. Dette forudsætter dog, at der konverteres en anlægsindtægt til en driftsbevilling, hvilket vil medføre en belastning af kommunens serviceramme.

 

Dertil kommer merudgiften til den løbende betaling fra 2030 til 2040 med 8.000.000 kr. årligt

 

Omkostninger til et evt. nyt udbud forventes at udgøre  ca. 3.000.000 kr. ekskl.  vederlag til tilbudsgiverne.

 

Tid.

 

Udbud, dialog og tilbudsafgivelse kan ske sideløbende med udarbejdelse af ny lokalplan i alt et år.

 

Prækvalifikationsprocessen bør vare til eftersommeren 2011, idet det er vigtigt for denne proces at give tid til, at de rette konsortier kan sammensættes.

 

Byggeperioden forventes at udgøre ca. 2-4 år.

 

Musikkonservatoriedelen og lokaliteter til Odense Teater m.v. kan således være klar til ibrugtagning i 2014 og store sal i 2015/16 ved byggestart i 2012.

 

Økonomi

Anlægsøkonomi

Udgifterne/indtægterne i forbindelse med ophævelse af aftalen herunder voldgiftssag, bodsbetaling m.v., samt overdragelse af projekt beløber sig netto til 17.117.808 kr. i merindtægt.

 

Omkostningerne i forbindelse med justering og optimering af projektet samt "teknisk dialog" m.v. udgør 1.288.299 kr. ekskl. moms.

 

Netto er der således en ubudgetteret merindtægt på 15.829.509 kr. i 2010, som forudsættes overført til 2011 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010.

 

Omkostningerne i forbindelse med nyt udbud forventes at udgøre ca. 3.000.000 kr.  hvoraf 1.000.000 kr. afholdes i forbindelse med prækvalifikationsprocessen i 2011.

Der foreslås derfor frigivet 3.000.000 kr. i 2011 til gennemførelse af nyt udbud, som finansieres af den ovenfor beskrevne ubudgetterede merindtægt.

 

Det kommunale engangsvederlag forudsættes uændret at udgøre 90.000.000 kr.

 

Øvrige mindre anlægsudgifter forudsættes umiddelbart at være uændrede, men vil blive revurderet i forbindelse med en kommende sag om eventuel fortsættelse af udbudsprocessen.

 

Driftsøkonomi

Det foreliggende beslutningsgrundlag medfører, at den løbende ydelse foreslås hævet med årligt 3.000.000 kr. i de første 5 år fra 8.000.000 kr. til 11.000.000 kr. årligt.

 

Desuden lægges der op til, at der efterfølgende betales en ydelse på 8.000.000 kr. i yderligere 20 år. Samlet set en betaling på 215.000.000 kr.

 

Tidligere var der forudsat en betaling på årligt 8.000.000 kr. i 15 år, svarende til i alt 120.000.000 kr. (alle beløb i faste priser).

 

Der var desuden tidligere forudsat en række driftsudgifter, herunder primært kommunalt køb af arrangementer på ca. 10.000.000 kr. årligt.

 

Disse forudsætninger forventes umiddelbart at være uændrede, men vil blive revurderet i forbindelse med en kommende sag om eventuel fortsættelse af udbudsprocessen.

 

I den forbindelse skal det nævnes, at der tidligere var forudsat en deponering på 120.000.000 kr., svarende til værdien af den kommunale ydelse på årligt 8.000.000 kr. i 15 år.

 

Borgmesterforvaltningen vurderer nu, at kommunens engagement i Musik- og Teaterhuset samlet set, vil medføre en doponeringsforpligtelse på maksimalt 40.000.000 kr. Dette skal dog afklares/bekræftes endeligt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Bilag

Ingen bilag.

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


8. Stavids Å, Vådområdeprojekt, tillægsansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til gravning af vandhul og terrænændringer i forbindelse med anlægsarbejde omkring genslyngning af Stavids Å

Åbent - 2010/065613

 

Sagsresumé

Sagen vedrører en tillægsansøgning fra naturbeskyttelseslovens § 16 til at udføre en række anlægsarbejder indenfor sø- og åbeskyttelseslinien i forbindelse med gennemførelse af vådområdeprojekt ved Stavids Å.

Den tidligere ansøgning er behandlet på møde i By- og Kulturudvalget den 15/6 2010 og 24/8 2010.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til de beskrevne anlæg, da projektet vurderes at have væsentlig samfundsmæssig interesse.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der gives

dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til følgende:

 

a.      Etablering af en ca. 300 m2 stor sø på matr. nr. 2g Trøstrup By, Trøstrup-Korup.

 

b.      Terrænregulering af kørevej på samme matrikel.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

 

Sagsfremstilling

Odense Kommune har af Skov- og Naturstyrelsen modtaget en tillægsansøgning til ansøgning behandlet på udvalgsmødet den 15/6 2010 og 24/8 2010.

Skov- og Naturstyrelsen ansøger om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til en række yderligere anlægsarbejder i forbindelse med det kommende vådområdeprojekt langs Stavids Å.

 

Projektets primære formål er at reducere udledningen af kvælstof til Odense Fjord.

Projektet består i at genskabe vådområder langs Stavids Å. Det sker ved at ændre vandløbets fysiske form, så det bliver genslynget med en samtidig hævning af vandløbsbunden.

Projektet vil bl.a. resultere i, at der bliver etableret ca. 40 hektar yderligere naturarealer, herunder vil ca. 45 hektar agerjord i ådalen blive udtaget af drift.

Det er således By- og Kulturforvaltningens vurdering, at genslyngnings- og VMPII-projektet vil forbedre områdets naturindhold i meget væsentlig grad.

 

I tillægsansøgningen ansøges om følgende:

 

  1. Etablering af en ca. 300 m2 stor sø på matr. nr. 2g Trøstrup By, Trøstrup-Korup.
  2. Terrænregulering af kørevej på samme matrikel.

 

Formålet med sø- og åbeskyttelseslinien er at sikre åerne som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

 

I bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven fremgår, at specielle samfundsmæssige interesser kan medføre en forskydning af den vægt, der tillægges de naturbeskyttelsesmæssige hensyn.

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at projektet har væsentlig samfundsmæssig interesse som følge af den store miljømæssige gevinst ved naturgenopretningsprojektet.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer på denne baggrund, at der kan gives dispensation til de ansøgte anlægsarbejder.

 

Økonomi

De ansøgte tiltag på privat jord får ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune

Bilag

1. Luftfoto med markering af nyt vandhul og terrænregulering (Bilag ansøging Stavis Å 18-01-11.pdf)

 

 

 

E: Orientering

9. Grønnegade. Anlæg af P-kælder

Åbent - 2007/70826

 

Orientering

By- og Kulturudvalget godkendte den 7/9 2010, vilkår for udbud af retten til at opføre en p-kælder i Grønnegade. By- og Kulturforvaltningen udbyder nu retten til at opføre et p-anlæg i Grønnegade ved annoncering i Fyens Stiftstidende. Udbuddets vilkår er i hovedpunkter som følger:

 

·         Annoncering/udbud tirsdag den 18/1 2011.

·         Frist for afgivelse af tilbud tirsdag den 1/2 2011.

·         Odense Kommune ønsker at nedlægge p-pladserne på terræn og etablere "Ny Grønnegade/Grønnegadetorvet" i samspil med Realdania.

·         Det private erhvervsliv ønsker muligheden for parkering i området bevaret, hvorfor kommunen udbyder retten til at etablere en p-kælder under den kommende plads.

·         Overtagelsesdagen er ikke endeligt fastlagt. Hurtigst muligt, og senest om 1 år (ønske om opretholdelse af de eksisterende p-pladser indtil vinderen "går i jorden").

·         Forventer/håber, at anlægget står klar til julehandlen 2011.

·         Byggepligt: Vinder skal gå i gang med at etablere p-kælderen senest 14 dage efter overtagelsesdagen (=når vinderen ønsker det/er klar til at gå i gang med at anlægge p-kælderen).

·         Det forventes at tage 9 mdr. at bygge p-kælderen, men vinderen har 1 år til det.

·         Odense Kommune vil gå i gang med at anlægge Grønnegadetorvet, når der er "låg" på p-kælderen (ca. 6-7 mdr. efter vinderen er påbegyndt anlæggelsen).

·         "Købesummen" for retten til at anlægge p-kælderen fastlægges ved det offentlige udbud.

·         Krav om et lyst, venligt og let tilgængeligt parkeringsanlæg.

·         Min. 96 offentligt tilgængelige p-pladser i det nye anlæg.

·         Vinder forpligter sig til, inden byggetilladelse, at indgå aftaler med ejere/brugere af omkringliggende ejendomme vedr. adgang/brug af ejendommene i byggeperioden.

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 10. TipToe BigBand - Driftsaftale for 2011-2013

Åbent - 2010/169920

 

Orientering

I Odense Kommunes budget er der afsat midler til drift af et big band.

 

By- og Kulturforvaltningen har indgået driftsaftale med TipToe BigBand for perioden 2011-2013.

Bilag

1. Driftsaftale mellem TipToe BigBand og Odense Kommune - 2011-2013 - Signeret (Driftsaftale mellem TipToe BigBand og Odense Kommune - 2011-2013 - Signeret.pdf)

 

 

 11. Det Fynske Kunstakademi - Driftsaftale 2010 - 2013

Åbent - 2010/072158

 

Orientering

By- og Kulturforvaltningen har indgået driftsaftale med Det Fynske Kunstakademi om at bidrage til kunst- og kulturlivet i Odense ved at undervise, inspirere og uddanne billedkunstnere indenfor samtidige billedkunstneriske praksisformer. Herunder at gennemføre offentligt tilgængelige udstillinger og arrangementer mv.

 

I Odense Kommunes budget er der afsat midler til dækning af husleje, forbrugsafgifter og fællesomkostninger samt driftstilskud til Det Fynske Kunstakademi, Brandts Torv 1, 4. sal.

 

Driftsaftalen er gældende for perioden 1/1 2011 – 31/12 2013.

Bilag

1. Det Fynske Kunstakademi - Driftsaftale 2010 - 2013 (Det Fynske Kunstakademi - Driftsaftale 2010 - 2013.pdf)

 

 

 

12. Aftale med Torben Iversen 2011-2013

Åbent - 2010/176643

 

Orientering

By- og Kulturforvaltningen har indgået en række aftaler med Torben Iversen og H.C. Andersen Paraden for perioden 2011-2013.

Bilag

 

 

 

13. Orientering fra Kulturmaskinen

Åbent - 2011/000527

 

Orientering

Status og fremtid for Kulturmaskinen, herunder aktiviteter og udfordringer.

Bilag

Ingen bilag.

 14. Odense Filmværksted - Driftsaftale for 2011-2013

Åbent - 2010/168658

 

Orientering

I Odense Kommunes budget er der afsat midler til Odense Filmværksted.

 

By- og Kulturforvaltningen har indgået driftsaftale med Odense Filmværksted for perioden 2011-2013.

Bilag

1. Driftsaftale mellem Odense Filmværksted og Odense Kommune - 2011-2013 - Signeret (Driftsaftale mellem Odense Filmværksted og Odense Kommune - 2011-2013 - Signeret.pdf)

 

 

 16. Orientering om igangsættelse af proces vedr. ny sundhedspolitik

Åbent - 2010/143161

 

Orientering

Primo 2011 afrapporteres den nuværende sundhedspolitik, der blev vedtaget i 2007, til byrådet. Afrapporteringen tager afsæt i den udvikling, der har været på sundhedsområdet gennem de fire år, politikken har virket.


Odense Kommune har gennem de seneste fire år gjort sig en lang række erfaringer med de nye opgaver, som kommunen har fået på sundhedsområdet med strukturreformen. Det er på baggrund af disse erfaringer, at det er besluttet at udarbejde en helt ny sundhedspolitik i foråret 2011 og ikke blot revidere den eksisterende. 

 

En bred tilgang til sundhedsbegrebet i en ny politik vil sætte sundhed på dagsordenen, så Odense kan blive kendt som en by, der går foran på sundhedsområdet. Den nye sundhedspolitik skal være ambitiøs og nytænkende, blandt andet ved at lægge op til at indgå nye partnerskaber.

 

Odense har, som en af landets største byer, med både universitet og universitetshospital, en unik mulighed for at gå forrest på sundhedsområdet og prøve nye ting af. I Odense Kommune skal man ikke blot anvende evidensbaseret viden, men også være med til at skabe den.

 

Sundhedspolitikken er én af tre tværgående politikker i Odense Kommune. Den skal således være så rummelig og robust, at alle udvalg og forvaltninger kan se sig selv i politikken, og at den kan modstå ændringer i opgaveportefølje, organisering, samfund osv.

 

Udarbejdelsen af den nye sundhedspolitik vil involvere politikerne tæt gennem forskellige processer, blandt andet vil der blive nedsat en politisk følgegruppe. Den nye sundhedspolitik bliver en overordnet ramme med visionselementer, politiske og strategiske mål for sundhedsområdet. Der bliver fokus på kerneydelsen, på det tværgående aspekt og på sammenhænge i opgaveløsningen på sundhedsområdet. Den nye sundhedspolitik vil have et omfang på 3-4 sider.

 

Som en indledning vil byrådet blive inddraget på en byrådsworkshop den 2/2 2011, hvor der skal drøftes input til den nye sundhedspolitik. Herefter skal den politiske følgegruppe deltage i en række møder hen over foråret, hvor den nye sundhedspolitik skal formuleres. Den nye sundhedspolitik sendes i høring 8/4 2011, hvor en lang række høringsparter vil blive inddraget.

Ligeledes vil hele udvalget igen blive inddraget på mødet den 3/5 2011, hvor høringsudkastet til den nye sundhedspolitik skal drøftes.

 

Odense Kommunens nye sundhedspolitik behandles endelig i byrådet den 22/6 2011.

Bilag

Ingen bilag.

 

17. Orientering status på Lokalplan for boliger på Gartnerskolen Søhus

Åbent - 2008/060987

 

Orientering

Lokalplanforslag nr. 11-689 for Gartnerskolen og forslag til kommuneplantillæg nr. 1 var i offentlig høring i perioden 14/12 2009 til 11/2 2010. I perioden indsendte FødevareErhverv under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri en indsigelse mod lokalplanforslaget og anmodede Miljøcenter Odense, pr. 1/1 2011 Naturstyrelsen Odense, om at gøre indsigelse mod forslaget til kommuneplantillægget, hvilket Miljøcenter Odense gjorde.

 

Indsigelsen betyder, at forslagene til lokalplanen og kommuneplantillægget ikke kan vedtages af byrådet.

 

By- og Kulturforvaltningen indledte forhandlinger med FødevareErhverv om ændringer af lokalplanforslaget, for at få ophævet indsigelsen. FødevareErhverv meddelte den 1/7 2010 at indsigelsen blev fastholdt. Odense Kommune indsendte derefter den 16/7 2010 indsigelsen til afgørelse hos øverste myndighed på planloven, Miljøministeriet. I praksis det daværende Miljøcenter Odense. Miljøcenter Odense erklærede sig senere inhabile i sagen. Kompetencen til at træffe afgørelsen blev den 17/11 2010 henskudt til By- og Landskabsstyrelsen.   

 

Den 21/12 2010 træffer By- og Landskabsstyrelsen afgørelse om, at FødevareErhvervs indsigelse opretholdes på grundlag af de af ressortministeriet anførte grunde.

 

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Den 7/1 2011 har By- og Kulturforvaltningen afholdt et møde med FødevareErhverv og Miljøcenter Odense. På mødet var der enighed om, at det dermed er den eksisterende lokalplan 11-398, der fortsat er gældende. Denne lokalplan udlægger området til byzone med anvendelsen undervisningsformål og tilhørende elev- og lærerboliger. FødevareErhverv vil gøre indsigelse på en ny lokalplan for området med mindre området udlægges til mindre miljøfølsom anvendelse end boliger. Dette gælder også for det gældende byzoneareal.

 

Kold college er blevet orienteret om fastholdelsen af indsigelsen og at lokalplanforslag 11-689 ikke kan vedtages.

 

Til udvalgsmødet den 1/2 2011 udarbejder forvaltningen en beslutningssag, hvor forvaltningen indstiller, at lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget bortfalder. Beslutningen kan herefter annonceres og grundejere, indsigere og myndigheder kan orienteres om beslutningen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl