Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Dagsorden 1. februar 2011

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 01-02-2011 kl. 08:15

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.


Mødet forventes afsluttet kl. 10.30.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden

4. Professionel scenekunst for børn og unge 2011-2015 (Lukket)
6. Besparelser for den kollektive trafik i 2011 og overslagsår (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Endelige udstykningsregnskaber 2009

Åbent - 2009/064822

 

Sagsresumé

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler fremsendes udstykningsregnskaber, hvor arealerne er solgt eller delvist solgt, til byrådets godkendelse.

 

I forbindelse med salg af de få resterende salgbare arealer bogføres indtægten under ubestemte formål.

 

Afslutningen medfører tilbagebetaling af refunderet købsmoms til udligningsordningen på 18.415 kr.

 

De beskrevne afvigelser er budgetmæssigt tilrettet i forbindelse med budgetopfølgningssager og regnskab, herunder afsluttende anlægsregnskab.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender udstykningsregnskaberne.

 

 

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler siger :

 

”Der skal, når et udstykningsområde er afsluttet, foreligge et særskilt udstykningsregnskab over udgifterne og indtægterne vedrørende den enkelte udstykning med tilhørende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem forventede og faktiske beløb.”

 

Udstykningsregnskaber, hvortil byrådet har givet anlægsbevillinger og godkendt salgsprisberegninger, afsluttes, idet arealerne er solgt eller delvist solgt, og der er ikke aktuelle forventninger til salg af de resterende arealer.

 

Ved prisfastsættelse af et udstykningsområde udarbejdes et udstykningsbudget, der viser, at den fastsatte pris for et bolig- eller erhvervsareal kan dække de omkostninger, der er forbundet med udstykningen.

 

Efterfølgende justeres jordpriserne i forbindelse med den årlige byrådssag omkring prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord. Den seneste sag var forelagt byrådet den 17/12 2009.

 

Kommunen kan beslutte, at kommunens udlæg til jordforsyning skal forrentes, hvilket Odense kommune har besluttet.

 

Generelt om udstykningsregnskaberne kan anføres, at der har været, og vil være mindreudgifter til moms som følge af ændrede konteringsregler.

 

Følgende udstykningsregnskaber indstilles til afslutning:

 

BOLIGFORMÅL

 

Fraugde, 18 parcelhusgrunde samt 2 storparceller (B0, B7 og B8)

I prisoverslaget for udstykningsregnskabet var der et forventet overskud på 1.352.000 kr.

Regnskabet udviser et overskud før forrentning på 2.640.732 kr.

 

Afvigelsen i forhold til prisoverslaget kan primært henføres til mindreudgifter ved gennemførelse af byggemodningen, 478.000 kr. og mindreudgifter til moms på 1.288.000 kr., delvist modsvaret af mindreindtægter ved salg af grunde på 455.000 kr.

 

Mindreindtægten ved salg skyldes, at der er godkendt varierede priser på arealerne afhængig af det projekt, der skal gennemføres.

 

Alle arealer i området er solgte.

 

Rørhatten etape 2, 23 parcelhusgrunde

Prisoverslaget viser et forventet overskud på 606.000 kr.

Regnskabsresultatet før forrentning udgør et overskud på 1.403.112 kr.

Merindtægten på 797.000 kr. kan henføres til mindreudgifter til moms.

 

Alle arealer i området er solgte.

 

Villestofte, 13 parcelhusgrunde (B13, B14 og B16)

Regnskabet udviser et overskud før forrentning på 1.492.321 kr., der er ca. 1.310.000 kr. mere end forventet i prisoverslaget, hvor det forventede overskud er 181.996 kr.

 

Afvigelsen skyldes mindreudgifter til byggemodning, 777.000 kr. samt mindreudgifter til moms, 574.000 kr.

 

Alle arealer i området er solgte.

 

Herluf Trolles Vej, 4 storparceller

Prisoverslagets forventede overskud udgør 289.500 kr. Det faktiske overskud udgør 1.087.985 kr. Afvigelsen skyldes primært mindreudgifter til moms på 1.348.000 kr., delvist modsvaret af mindreindtægter fra salg.

 

Alle arealer i området er solgte

 

Villestofte Skovgyde, 31 parcelhusgrunde

I prisoverslaget er der regnet med et forventet overskud på 604.000 kr.

Det faktiske overskud udgør 1.961.124 kr.

 

Netto merindtægten er sammensat af merindtægter på 268.000 kr. som følge af, at parcellerne er solgt ved bud, mindreudgifter til moms 1.487.000 kr., samt merudgifter til byggemodning på 397.000 kr.

 

Alle arealer i området er solgte.

 

Laurbærvænget, 7 parcelhusgrunde

Det forventede overskud i prisberegningen udgør 72.200 kr., men som følge af mindreudgifter til moms, 325.000 kr. samt mindreudgifter til byggemodning, 290.000 kr.  udviser regnskabet for udstykningen et overskud på 689.000 kr.

 

Alle arealer i området er solgte.

 

Højby Syd, Lindeskovhaven, etape 1, 19 parcelhusgrunde

Grundene i området er primært solgt efter budrunde, hvilket har medført en højere salgsindtægt end forudsat i prisoverslaget. Merindtægten udgør 1.704.000 kr. Samtidig har udgifterne til moms været 1.042.000 kr. mindre end forventet, og desuden har byggemodningsudgifterne været 164.000 kr. mindre end forventet. Dette gør, at overskuddet er 2.910.000 kr. større end prisoverslaget, hvor det forventede overskud udgør 208.000 kr.

Alle arealer i området er solgte.

 

Næsbyhoved Broby ved Søballevej, 9 parcelhusgrunde

Overskuddet ifølge prisberegning er fastsat til 134.000 kr., men det faktiske resultat udgør 648.357 kr., idet udgifterne til moms er 439.000 kr. mindre end forudsat samtidig med, at byggemodningsudgifterne er 47.000 kr. mindre og indtægten blev 28.000 kr. større end forudsat.

 

Alle arealer i området er solgte.

 

Christofferlundsvej, vest for Villestofte Skovvej, 17 parcelhusgrunde

Grundene i denne udstykning er primært solgt efter bud, hvilket har gjort salgsindtægten 1.758.000 kr. større end forventet i prisberegningen, hvor det forventede overskud udgør 855.804 kr., endvidere har udgiften til moms været 718.000 kr. mindre end forventet. Netto mindreudgifterne er delvist modsvaret at merudgifter ved gennemførelse af byggemodningen på 1.063.000 kr. Det kan herefter konstateres, at udstykningsregnskabet udviser et overskud på 2.075.698 kr.

 

Alle arealer i området er solgte.

 

Fraugde Radby Vej i Fraugde Øst, 7 storparceller og 1 serviceareal

I området resterer et salgbart serviceareal på ca. 11.910 m2, hvor salgspriser er fastsat til 210 kr./m2, svarende til en forventet salgsindtægt på 2.501.100 kr.

Regnskabet udviser et overskud på 3.295.000 kr. mod forventet 1.093.000 kr.

At overskuddet er 2.201.000 kr. større end forventet skyldes primært, at der ikke har været udgifter til moms, 2.001.000 kr. som følge af ændrede konteringsregler på udstykningsområdet, mindreudgifter ved gennemførelse af byggemodningen, 1.167.000 kr., dette er delvist modsvaret af mindreindtægter ved salg af arealer, 1.596.000 kr.

Mindreindtægten ved salg på 1.596.000 skal ses i forhold til en forventet salgsindtægt på det resterende serviceareal på 2.501.100 kr. Dette betyder, at der ved en gennemførelse af salget vil være en merindtægt i forhold til forventet salg på 905.000 kr. Denne afvigelse kan henføres til, at arealerne ved den endelige opmåling i forbindelse med salget var større end beregnet i salgsprisberegningen.

 

Når servicearealet sælges, indgår salgsindtægten på området for ubestemte formål.

 

Sdr. Boulevard 39B, station 1.

Det aktuelle regnskabsresultat udviser et underskud på 2.082.000 kr. I området resterer en usolgt parcel med en forventet salgsindtægt på 4.300.000 kr. Herefter udviser udstykningsregnskabet et forventet overskud på 2.218.000 kr., der er 1.196.000 kr. større end forudsat i prisberegningen, hvor det forventede overskud udgør 1.022.000 kr.

Den forventede merindtægt skyldes primært mindreudgifter til moms, 924.000 kr. samt mindreudgifter til byggemodning på 106.000 kr.

 

I forbindelse med salg af restarealet, indgår salgsindtægten på området for ubestemte formål.

 

Lind Hansens Vej, 35 parcelhusgrunde

Ifølge prisberegningen er overskuddet fastsat til 292.335 kr., men det faktiske overskud er opgjort til 3.775.155 kr., svarende til 3.482.820 kr. i merindtægt, hertil kommer forventede indtægter i forbindelse med salg af resterende parcelhusgrund i området på 397.000 kr., som i forbindelse med salget vil indgå på området for ubestemte formål.

Merindtægten kan henføres til merindtægter ved salg af grunde, 3.063.000 kr., idet grundene er solgt ved udbud med fast mindstepris, hertil kommer mindreudgifter til moms som følge af ændrede konteringsregler, 1.271.000 kr., samt merudgifter ved gennemførelsen af byggemodningen på 853.000 kr.

 

Kirkendrup, 35 parcelhusgrunde og 2 storparceller

Udstykningsregnskabet udviser aktuelt et overskud på 3.640.000 kr. mod forventet 524.000 kr. i prisoverslaget, endvidere resterer der et salgbart areal på 8.600 m2 til serviceformål, med en forventet salgsindtægt på 1.806.000 kr.

Merindtægten kan henføres til mindreudgifter til moms på 1.982.000 kr. som følge af ændre konteringsregler, samt mindreudgifter til byggemodning på 1.927.000 kr., dette modsvares delvist af mindreindtægter ved salg på 793.000 kr.

De solgte arealer er afhændet efter udbud, og indtægten har været større end forventet på baggrund af den fastsatte mindstepris.

 

I forbindelse med salg af det salgbare serviceareal indgår salgsindtægten på ubestemte formål.

 

Kirkendrup Nord, 14 parcelhusgrunde

Resultatet for udstykningsområdet viser et regnskabsmæssigt underskud på 1.891.082 kr., mod et forventet overskud på 625.484 kr.

Afvigelse på i alt 2.516.566 kr. skyldes primært mindreindtægter ved salg på 2.564.000 kr., samt medudgifter til byggemodning, 690.000 kr., dette modsvares delvist af mindreudgifter til moms på 737.000 kr.

Den væsentlige mindreindtægt skyldes dels en fejlbogføring i regnskab 2002, hvor en salgsindtægt er indtægtsført under ubestemte formål. Indtægt var 1.672.400 kr. fra salget af 7.369 m2.

Endvidere er en del af det oprindelige areal udtaget af udstykningsområdet. for at indgå i et nyt selvstændigt udstykningsregnskab (Laurbærvænget), men udstykningsregnskabet er fejlagtigt ikke blevet tilrettet. Det udtagne areal udgør 7.815 m2 til en forventet salgspris på 937.800 kr.

Disse 2 regnskabstekniske fejl forringer resultatet på udstykningsområdet med i alt 2.610.000 kr. Såfremt disse blev indregnet i regnskabet ville resultatet udvise et overskud på ca. 720.000 kr., mod forventet 625.000 kr. i prisberegningen.

Der resterer ikke salgbare arealer.

 

Seden Syd

Der er 4 udstykningsregnskaber, der dækker den samlede udstykning af Seden Syd.

De 4 regnskaber er meget tæt forbundne med hinanden, og det giver derfor ikke mening at aflægge regnskaberne individuelt. Regnskaberne er derfor samlet til et fælles regnskab for udstykningsområdet Seden Syd.

Samlet set udviser udstykningsregnskaberne et overskud på 36.013.731 kr. mod forventet 26.165.389 kr., svarende til en merindtægt på 9.848.000 kr. Den absolut væsentligste årsag til denne afvigelse skyldes mindreudgifter til moms på 10.628.000 kr. som følge af ændring af momsreglerne. Endvidere har der været mindreudgifter til jordforsyningsarbejder, der inklusive jordværdiregulering udgør 692.000 kr., dette er delvist modsvaret af mindreindtægter ved salg på 1.472.000 kr.

I området resterer et salgbart erhvervsareal på 10.000 m2 med en forventet salgsindtægt på 1.100.000 kr., samt et serviceareal på 3.800 m2 med en forventet salgspris på 798.000 kr., hvilket i alt giver en forventet salgsindtægt, der i forbindelse med salg vil indgår under ubestemte formål

 

Nørrebjerg

Regnskabsresultatet, der udviser et underskud på 239.935 kr., er 3.927.190 kr. dårligere end forventet i prisoverslaget.

Det absolut væsentligste årsag til denne afvigelse skyldes mindreindtægter ved salg på 6.835.834 kr., hertil skal lægges merudgifter til anlægsarbejder på 143.000 kr.

Ændring af momsreglerne betyder en mindreudgift på 2.953.000 kr.

Mindreindtægterne skyldes primært ændring af lokalplanen, der medførte ændringer i de salgbare arealers størrelse og anvendelse samt fejlagtig indregning af arealet Nytoftevej 16 i det salgbare areal.

Der resterer ikke salgbare arealer

 

Fraugde B18 og B19, 23 parcelhusgrunde

Merindtægten udgør 1.219.767 kr. i forhold til det forventede resultat på 279.050 kr. Merindtægten kan primært henføres til mindreudgifter til moms på 1.062.000 kr., endvidere har det været merindtægter ved salg på 227.000 kr., som delvist er modsvaret af merudgifter på 69.000 kr.

Der resterer ikke salgbare arealer.

 

ERHVERVSFORMÅL

 

Sydøst – RAO III mellem Ørbækvej og Skærmhatten

Prisberegningen for området udviser et forventet overskud på 312.078 kr., hvorimod regnskabet viser er overskud på 3.737.159 kr. Afvigelsen, der udgør 3.425.081 kr. skyldes primært mindreudgifter til moms, 3.417.000 kr. Der har endvidere været afholdt færre byggemodningudgifter, som modsvares af mindreindtægter ved salg.

 

Skibhusene, Ejbygade, Havnegade, Skibhusvej og Sedenvej

Regnskabet udviser et underskud på 3.083.559 kr., mod et forventet overskud på 2.420.420 kr., svarende til en afvigelse på 5.503.979 kr.

I området resterer 3 salgbare grunde, med en forventet salgsindtægt på 2.500.000 kr. samt et serviceareal med en forventet salgsindtægt på 1.100.000 kr., i alt 3.600.000 kr.

Reguleres afvigelsen på 5.500.000 kr. med den forventede salgsindtægt, 3.600.000 kr. fremkommer en reguleret afvigelse på 1.900.000 kr., og regnskabet ville udvise et overskud på 520.000 kr. (3.080.000 kr. – 3.600.000 kr.)

En væsentlig del af arealerne i dette udstykningsregnskab (ca. 43.000 m2) indgår i det nyere udstykningsregnskab for Lind Hansens Vej, som afsluttes tidligere i denne sag.

Der er fejlagtigt ikke foretaget regulering af prisberegningen som følge af ændringerne i forbindelse med flytning af arealer, hvor både arealværdi samt salgsindtægt skulle nedskrives.

Afvigelsen mellem prisberegningen med et forventet overskud på 2.400.000 kr. og det beregnede resultat ved salg af restarealer med et forventet overskud på 500.000 kr., udgør 1.900.000 kr., som anslås til at svare til det forringede provenu, som følge af, at der er udtaget arealer til anden udstykning.

 

Torpegården – Hjallese Torp, etape 1 og 2

Prisberegningen er godkendt med et underskud på 10.061.860 kr. Dette underskud er fremkommet i forbindelse med regulering af salgspriserne i 90’erne som følge af den økonomiske krise.

Regnskabsresultatet udviser et overskud på 8.088.616 kr.

Afvigelsen udgør 18.150.000 kr. og er sammensat af mindreudgifter til moms som følge af ændrede momsregler, 5.024.000 kr., mindreudgifter til gennemførelse af anlægsarbejderne, 6.283.000 kr., merindtægter ved salg, 3.665.000 kr. Endvidere har der været merindtægter fra vedtægtsfonden på 3.168.000 kr. Vedtægtsfonden er en fond der var gældende i 1980’erne. Af § 5 i vedtægten fremgår det, at dersom kommunen kloakerer egne arealer, kan dette ske ved, at vedtægtsfonden betaler 60% af udgifterne. (Betalingsvedtægt er vedlagt som bilag).

Der resterer ikke salgbare arealer.

 

Hjallese Torp, etape 3

Regnskabet for udstykningsområdet udviser et overskud på 3.627.309 kr. mod forventet 586.570 kr. i prisberegningen.

Afvigelsen skyldes primært merindtægter ved salg af arealer.

Der resterer ikke salgbare arealer.

Økonomi

Betegnelse

Prisoverslag

(- = overskud)

Regnskab excl.

forrentning

(- = overskud)

Afvigelse i f.t.

prisoverslag

(- = merind- tægt/mindre-

Udgift

Forventet salgsindtægt på restarealer - = indtægt

Boligformål

 

 

 

 

Fraugde, 18 parcelhusgrunde samt 2 storparceller

-1.352.000

-2.640.732

-1.288.732

0

Rørhatten etape 2, 23 parcelhusgrunde

-606.000

-1.403.112

-797.112

0

Villestofte, 13 parcelhusgrunde (B13, B14 og B16)

-181.996

-1.492.317

-1.310.321

0

Herluf Trolles Vej, 4 storparceller

-289.500

-1.377.485

-1.087.985

0

Villestofte Skovgyde, 31 parcelhusgrunde

-604.000

-1.961.124

-1.357.124

0

Laurbærvænget, 7 parcelhusgrunde

-72.200

-689.839

-617.639

0

Højby Syd, Lindeskovhaven, etape 1, 19 parcelhusgrunde

-208.240

-3.117.331

-2.909.091

0

Næsbyhoved Broby ved Søba0llevej, 9 parcelhusgrunde

-134.000

-648.358

-514.358

0

Christofferlundsvej, vest for Villestofte Skovvej, 17 parcelhusgrunde

-855.804

-2.075.698

-1.219.894

0

Fraugde Radby Vej i Fraugde Øst, 7 storparceller og 1 serviceareal

-1.093.129

-3.294.766

-2.201.637

-2.501.100

Sdr. Boulevard 39B, station 1

-1.022.000

2.081.899

3.103.899

-4.300.000

Lind Hansens Vej, 35 parcelhusgrunde

-292.335

-3.775.155

-3.482.820

-397.000

Kirkendrup, 35 parcelhusgrunde og 2 storparceller

-524.000

-3.640.353

-3.116.353

-1.806.000

Kirkendrup nord, 14 parcelhusgrunde

-625.484

1.891.082

2.516.566

0

Seden Syd - Samlet

-26.165.389

-36.013.731

9.848.342

-1.898.000

Nørrebjerg

-3.687.255

239.935

3.927.190

0

Fraugde, 23 parcelhusgrunde

-279.050

-1.498.817

1.219.767

0

Boligformål i alt

-37.992.382

-59.415.902

-21.423.520

-10.902.100

 

 

 

 

 

Erhvervsformål

 

 

 

 

Sydøst – RAO III

-312.078

-3.737.159

-3.425.081

0

Skibhusene, Ejbygade, Havnegade, Skibhusvej og Sedenvej

-2.420.420

3.083.559

5.503.979

-3.600.000

Hjallese Torp, etape 1 og 2

10.061.830

-8.088.616

-18.150.446

0

Hjallese Torp, etape 3

-586.570

-3.627.309

-3.040.739

0

Erhvervsformål i alt

6.742.762

-12.369.525

-19.112.287

-3.600.000

 

 

 

 

 

Jordforsyning i alt

-31.249.620

-71.785.427

-40.535.807

-14.502.100

 

Afslutning af udstykningsregnskaberne medfører tilbagebetaling af refunderet købsmoms til momsrefusionsordningen på 18.415 kr. Beløbet modregnes ved kommunens næste afregning af momsrefusion.

 

Beløbets størrelse skyldes, at der fra regnskab 2008 er indført regler om løbende tilbagebetaling af refunderet moms.

Bilag

1. Betalingsvedtægt (img-1201435-0001.pdf)

 

 

 2. Forslag til tillæg nr. 16 til kommuneplanen for ændring af erhvervsområde til friareal ved Grevenlundsvej i Aasum. Offentliggørelse.

Åbent - 2010/126462

 

Sagsresumé

Kommunen har ønske om at sælge ejendommen Grevenlundsvej 20A-C. Salget omfatter bygninger med tilhørende have. Ejendommen ligger i et erhvervsområde. Ønsket har gjort det aktuelt, at området udpeges til friareal i kommuneplanen.

 

Hvis området ændres til friareal, kan ejendommens bygninger sælges og der kan skabes et stort sammenhængende bynært landskab, med mulighed for udvidelse af Kohaveskoven.

 

Forslaget til ændring af kommuneplanens rammer har været i forudgående høring. Der er kommet 1 bemærkning til høringen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til tillæg nr. 16 til kommuneplanen for ændring af erhvervsområde til friareal ved Grevenlundsvej vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

 

Sagsfremstilling

Odense Kommune har i Kommuneplan 2009-2021 udlagt erhvervsarealer svarende til et forventet forbrug de næste 30-40 år, baseret på de seneste års forbrug af erhvervsarealer.

 

Erhvervsområde 4.EB3 ligger på den vestlige side af Ring 3 uden tilknytning til de øvrige erhvervsarealer i og ved Tietgenbyen.

 

Området, der er på ca. 34 ha og ligger i byzone, ejes af Odense Kommune.

 

Adgangsvejene til området er ikke hensigtsmæssige, og forvaltningen skønner, at der ikke er eller vil blive behov for området til erhvervsformål, og at der derfor er grundlag for at ændre planstatus for område 4.EB3.

 

Umiddelbart vest for 4.EB3 ligger store friarealer, der udgør et samlet bynært rekreativt område med Kohaveskoven som det centrale element.

 

Planlægningsmæssigt vil det være mest hensigtsmæssigt at ændre erhvervsområde 4.EB3 til et friareal/bynært landskab sammen med de 2 tilgrænsende friarealer, 4.F4 og 4.F5. Dermed skabes et stort sammenhængende bynært landskab ud til Ring 3, som blandt andet vil give mulighed for udvidelse af Kohaveskoven.

 

Områdets zonestatus i byzone gør, at området skal udlægges som friareal. Der er normalt ikke beboelsesbygninger indenfor friarealer i byzone, men der er tale om et område, der har karakter af et bynært landskab, og hvor der er flere fritliggende ejendomme, der benyttes til beboelse.

 

På Odense Kommunes ejendom ligger et bygningsanlæg - Grevenlundsvej 20 A-C. Bygningerne er bevaringsværdige i kategori 4, jf. SAVE-registreringen i Kommuneatlas Odense. Bygningerne fremstår som et helstøbt firlænget anlæg, der trænger til en gennemgribende istandsættelse. Bygningerne har været lejet ud til boliger, men står tomme i øjeblikket.

 

Odense Kommune ønsker at sælge bygningerne Grevenlundsvej 20 A-C med tilhørende haveareal.

 

Der fastsættes supplerende rammebestemmelser, som gør det muligt at anvende og udstykke eksisterende bygninger til beboelse med tilhørende haveareal.

 

Bemærkninger i den forudgående høring

 

Der er kommet 1 henvendelse fra Lars Holm, Herluf Trolles Vej 235, Søheltekvarteret, 5220 Odense SØ.

 

Lars Holm bemærker, at det er rigtig godt, at området ændres til et friareal. Det er et forslag, han har stillet tidligere.

 

Derudover kommer Lars Holm med en række forslag, der kan inddrages i den kommende planlægning ved Kohaveskoven. Stier, en stibro over Ring 3, et grønt bælte med stier fra Nyborgvej/Avlsskovsvej til Tarup-Davinde, varieret beplantning, sammenhængende ridestier og aktiviteter som fx cykelcross, motionsredskaber, bålpladser, sø til modelbådssejlads mv.

 

De indsendte bemærkninger giver ikke anledning til at ændre planforslaget.

 

I forbindelse med temaplan Ferie, Fritid og Friluftsliv vil der blive set på blandt andet stinettet med henblik på at skabe sammenhæng mellem eksisterende rekreative områder. Bemærkningerne fra Lars Holm vil blive vurderet i forhold til temaplanen.

 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at planen ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil derfor ikke blive udarbejdet en miljørapport for yderligere miljøvurdering.

 

Erhvervsområde ændres til fritidsområde, hvilket giver mulighed for udendørs oplevelser og aktiviteter.

Dette har en positiv konsekvens for sundheden.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 - Friareal område 4 (Kommuneplantillæg nr. 16 - friareal område 4.pdf)

 

 

 

3. Musik- og Teaterhus -etablering. Fornyet behandling.  

Åbent - 2007/103902

 

Sagsresumé

Sagen var forelagt på By- og Kulturudvalgets møde den 18/1 2011 og blev udsat. Sagen forelægges herefter på ny. 

 

Odense Kommune har efter ophævelse af samarbejdsaftalen mellem Odense Kommune og H.C. Andersen Kongrescenter A/S overtaget det projektmateriale, som H.C. Andersen Kongrescenter A/S har udarbejdet.

 

Materialet er blevet bearbejdet, og der blev i efteråret 2010 gennemført en teknisk dialog med interessenter, potentielle finansierings-, drifts- og aftalepartnere.

 

I dialogprocessen blev det konstateret, at de sikre elementer i projektet, nemlig lokaliteter til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Odense Teater, evt. ungdomsboliger, butikslejemål, cafe, restaurant og parkeringskælder fortsat er  fornuftige set i et investeringsmæssigt perspektiv.

 

Samtidig blev det konstateret, at den store udfordring er økonomien i foyer og store sal. Der skal skabes et grundlag for et rimeligt afkast for investor i foyer og store sal både anlægs- og driftsmæssigt.

 

På baggrund heraf er projektet blevet justeret.

 

En realisering af det justerede projekt forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan, hvilket kan ske inden for en tidsramme på et år.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der i markedet er kvalificerede aktører, som evner og ønsker at blive prækvalificerede. Det er kun muligt at afklare en endelig og bindende interesse på grundlag af et konkret udbud.

 

Forvaltningen foreslår, at udbudet sker indenfor en anskaffelsessum på ca. 520.000.000 kr., mod oprindeligt 610.000.000 kr.  Den kommunale medfinansiering, der gives som modydelse for den kommunale brugsret i 25 år, udgør dels et engangsvederlag på 90.000.000 kr. (uændret), dels overdragelsen af en kommunal grund til en værdi af 27.000.000 kr., og dels en løbende driftsbetaling på 11.000.000 kr. årligt i opstartsfasen svarende til de første 5 år, og herefter 8.000.000 kr. årligt i de resterende 20 år af brugsretsperioden. I det tidligere udbud, var der forudsat en løbende betaling på årligt 8.000.000 kr. i 15 år.

 

Der har i arbejdsgruppen under den tekniske dialog været overvejelser om den mest hensigtsmæssige udbudsform. Konklusionen er, at der igen bør gøres brug af  Konkurrencepræget dialog som udbudsform.

 

Begrundelsen er, at dette projekt fortsat er så komplekst, at både sammensætning af et tilbud og den efterfølgende realisering forudsætter, at byderne er konsortier. Ved at interesserede aktører samles i konsortier, opnås der de nødvendige kompetencer til endelig projektudarbejdelse, opførelse og drift.

 

Udbudsformen vil give byrådet mulighed for efter prækvalifikationen at tage stilling til, om udbudsprocessen skal fortsætte og i givet fald med hvilke konsortier og på hvilke vilkår.

 

Udbudsformen konkurrencepræget dialog, kræver en væsentlig indsats fra de prækvalificerede, og er derfor meget omkostningstung. Der skal jf. lovgivningen minimum prækvalificeres 3. Disse 3 kan tidligt i forløbet reduceres til 2.

 

Forvaltningen foreslår, at der ydes en rimelig honorering på 2.000.000 kr. til de to konsortier, der måtte blive prækvalificeret. Honoraret er betinget af, at den prækvalificerede afgiver tilbud.

 

Forvaltningen vurderer, at udbud, dialog og tilbudsafgivelse kan ske sideløbende med, at der udarbejdes en ny lokalplan, i alt 1 år.

 

Musikkonservatoriedelen og lokaler til Odense Teater forventes at være klar til ibrugtagning i 2014, og store sal i 2015/16.

 

Kommunen har modtaget betaling på 25.000.000 kr., som følge af misligholdelse af den oprindelige samarbejdsaftale. Efter diverse omkostninger, herunder overtagelse af projektmateriale, har kommunen således en ubudgetteret indtægt på netto ca. 15.800.000 kr.  Indtægten er indgået i kommunen i 2010 og forudsættes overført til 2011.

 

Med henblik på gennemførelse af nyt udbud foreslås det, at der frigives en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. i 2011, som finansieres af den ubudgetterede merindtægt beskrevet ovenfor. Der foreslås derfor meddelt og frigivet en ubudgetteret merudgift og merindtægt i 2011 på hhv. 3.000.000 kr. på Budgetområde 2.2 Plan og Byg.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender  

 

a.      Det justerede projekt for Musik- og Teaterhuset udbydes i EU-udbud i konkurrencepræget dialog på de anførte rammebetingelser. Når resultatet af prækvalifikationsprocessen kendes, skal byrådet beslutte om udbudsprocessen skal fortsættes. Hvis processen fortsættes, skal byrådet vælge hvilke af de prækvalificerede, der skal indgås dialog med og på hvilke vilkår.

b.      Der meddeles og frigives en ubudgetteret anlægsbevilling på budgetområde 2.2 Plan og Byg på 3.000.000 kr. i 2011 til nyt udbud, som finansieres ved en tilsvarende ubudgetteret indtægtsbevilling på budgetområde 2.2 Plan og Byg.

 

 

Sagsfremstilling

I maj 2008 accepterede Odense Byråd det tilbud på Musik- og Teaterhus-projektet, som H.C. Andersen Kongrescenter A/S afgav.

 

I marts 2010 meddelte H.C. Andersen Kongrescenter A/S, at selskabet ikke havde mulighed for at videreføre projektet.

 

Aftalen var derfor misligholdt, og Odense Kommune ophævede samarbejdsaftalen.

 

I henhold til samarbejdsaftalen skulle H.C. Andersen Kongrescenter A/S ved misligholdelse betale en bod på 25.000.000 kr. til Odense Kommune. Denne bod er på baggrund af voldgiftkendelse af 18/3 2010 indbetalt til Odense Kommune. Odense Kommune har samtidig overtaget det foreliggende projektmateriale og modregnet prisen for dette, hvorefter H.C. Andersen Kongrescenter A/S i alt har indbetalt ca. 17.000.000 kr. til Odense Kommune.

 

Med henblik på at afklare, om der var mulighed for at sikre, at projektet blev realiseret, blev der i april 2010 i By- og Kulturforvaltningen nedsat en gruppe, bestående af de hidtil tilknyttede rådgivere, Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole, Odense Teater og relevante repræsentanter fra forvaltningen.

 

Materialet er blevet bearbejdet, og der har i efteråret 2010 været gennemført teknisk dialog med deltagelse af interessenter, potentielle finansierings-, drifts- og aftalepartnere.

 

På baggrund heraf, er projektet blevet justeret både på volumen og på anvendelsen.

 

 

 

Anvendelse

Tilbud fra HCA -  areal m2

Justeret og optimeret projekt - areal m2

Samlet bebyggelse – ca.,

           42.465

          32.070

Musikkonservatorium m.v.

             7.720

            7.615

Odense Teater

             1.160

               945

Foyer

             3.175

            2.825

Store Sal m.v.

            10.635

            6.860

Café/restaurant/butik

                180

            1.215

P-kælder

            17.005

         385 pladser

          10.409

         285 pladser

Evt. ungdomsboliger

                   0

            2.125

Adm. OK

                250

            Ikke fastlagt

Adm. Operatør

             2.340

            Ikke fastlagt

 

 

Anskaffelsessum

610.000.000. kr.

520.0000.000 kr.

 

Fysisk er bygningen sænket til terræn, så der er niveaufri adgang direkte fra Thomas B. Thriges Gade. De transparente foyer og gangarealer i Musik- og Teaterhuset udgør en integreret del af byrumsdannelsen.

 

Udearealerne er lagt ind i konkurrencen for byrummet, i forbindelse med Thomas B. Thriges Gade, og anlæg af disse er derfor omfattet af dette projekt.

 

Der forventes fondsfinansiering, som tilskud til foyer og gangarealer, bl.a. begrundet i, at foyer og gangarealer fremstår som integrerede byrum under tag.

 

Bygningens samlede rumdannelse og arkitektur er i det store hele fastholdt.

 

Antallet af P-pladser er reduceret, og der er åbnet mulighed for ungdomsboliger og detailhandelsbutik på ca.1.000 m2. Disse forhold gør, at der skal udarbejdes ny lokalplan, da den gældende lokalplan anvendelses- og rummelighedsmæssigt ikke åbner mulighed for dette. Proces- og tidsmæssigt forventes dette at kunne ske sideløbende med udbudsprocessen.

 

Processen er gennemført i nært samarbejde med de vigtige samarbejdspartnere Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, samt Odense Teater og kommunens tilknyttede rådgivere med henblik på at få fastlagt et udbudsgrundlag og valg af udbudsform.

 

Ved den tekniske dialog er det konstateret, at den store udfordring er, at få skabt et grundlag for et fornuftigt afkast for anlæg og drift af foyer og store sal, hvis disse betragtes isoleret.

 

Foyer og store sal

Store sal – 1.800 pladser – 5.540 m2

Foyer med foyerscene – 1.740 m2

Odense Kommune har i 25 år brugsret til store sal i 40 dage og foyeren i 75 dage om året.

 

Odense Kommune forudsættes at betale 90.000.000 kr. for brugsretten. Den kommunale grund, der overdrages, har en værdi af 27.000.000 kr., hertil kommer en løbende årlig betaling. Denne betaling var i det tidligere udbud forudsat at være 8.000.000 kr. årligt i 15 år.

 

Etableringsomkostninger på foyer og store sal inkl. produktionskøkken anslås til ca. 270.000.000 kr.

 

Der påregnes fondsfinansiering på 20.000.0000 kr.

 

Investor skal før overskud, hvis der ses bort fra den kommunale løbende betaling, generere en indtjening på driften af foyer og store sal svarende til ca. 25.000.000 kr. om året til dækning af driftsudgifter, forrentning og afskrivning mv.

 

Det er efter forvaltningens vurdering vanskeligt for en privat part at generere denne indtjening, navnlig i opstartsfasen, der defineres som en femårig periode. Det gælder uanset den løbende kommunale betaling for brugsretten.

 

Kulturarrangementer er ikke overskudsgivende. Overskud skal genereres på baggrund af konferencer, events, køkkendrift mv.

 

Det er forvaltningens vurdering, at kommunens løbende tilskud skal ændres, så det i de første 5 år forhøjes fra 8.000.0000 kr. til 11.000.0000 kr.,  og efterfølgende løbende betaling, som udgør 8.000.000 kr., forlænges med 10 år, så der betales i hele brugsretsperioden.

 

Udbudsform.

 

Forvaltningen anbefaler på baggrund af den tekniske dialog, at projektet udbydes i EU-udbud, og at der som udbudsform vælges konkurrencepræget dialog. Projektet er meget komplekst. En kompleksitet, som er blevet bekræftet under den tekniske dialog, hvor det også blev helt tydeligt, at solide konsortiedannelser er nødvendige, og nødvendige at kende på et tidligt tidspunkt i processen.

 

Konkurrencepræget dialog indeholder procesmæssigt en prækvalifikation, en efterfølgende dialog med de prækvalificerede, hvor tilbudsgrundlaget kvalificeres samt til sidst tilbudsafgivelse.

 

På baggrund af prækvalifikationsprocesen, hvor potentielle konsortier afdækkes, kan det besluttes, om den samlede udbudsproces skal fortsætte eller realisering af projektet skal opgives.

 

Ved valg af denne udbudsform afdækkes mulige konsortiedannelser og deres seriøsitet afprøves i forbindelse med prækvalifikationen. Herefter skal byrådet tage stilling til, hvorvidt udbudsprocessen skal fortsætte og i givet fald hvilke vilkår, der skal gælde for dialog- og tilbudsprocessen, eller om realisering af projektet skal opgives. Sagen forventes at kunne forelægges september 2011.

 

Udbudsgrundlag.

 

Forvaltningen  anbefaler at rammebetingelserne i forbindelse med udbudet bliver følgende:

 

·         Et engangsvederlag på 90.000.000 kr. til operatøren.

·         At grunden overdrages til operatøren. Værdi 27.000.000 kr.

·         Den løbende betaling forhøjes i de første 5 år fra 8.000.000 kr. til 11.000.000 kr. årligt.

·         Den løbende betaling udgør herefter 8.000.000 kr. årligt i 20 år mod oprindeligt 10 år

·         Der ydes vederlag til 2 af de 3 prækvalificerede med 2.000.000 kr. til hver af de prækvalificerede, forudsat at de afgiver tilbud

 

Det betyder i forhold til den tidligere aftale med H. C. Andersen Kongrescenter A/S følgende:

 

 

 Accepteret tilbud fra HCA       

Nyt udbudsgrundlag

Engangsvederlag*

    90.000.000 kr.

90.000.000 kr.

Værdi af grund¤

    34.000.000 kr.

27.000.000 kr.

Løbende ydelse for brugsret

      8.000.000 kr. i 15 år

 11.000.000 kr. i 5 år

og

8.000.000 kr. i 20 år

Vederlag til tilbudsgiver

         100.000 kr.

              2 x 2.000.000 kr.

 

 

Bodsbetaling HCA             

-17.000.000 kr.

Omkostninger, justering af projekt

1.288.299 kr.

Ubudgetteret merindtægt

-15.829.509 kr.

 

* Oprindelig forudsat betalt over 4 år med 35.000.000 kr. de første 2 år og 10000.000 kr. de sidste 2 år. Nyt udbud kan ændre på betalingsplanen.

¤ værdien er grunden er reduceret, idet "banangrunden" nord for Hans Mulesgade er udgået og kan i stedet indgå i Thomas B. Thriges Gade-projektet.

 

Merudgiften til øget løbende betaling de første 5 år og vederlag til de prækvalificerede kan delvis finansieres af bodsbetalingen fra H.C. Andersen Kongrescenter A/S, samt den lavere værdi af den kommunale grund der stilles til rådighed. Dette forudsætter dog, at der konverteres en anlægsindtægt til en driftsbevilling, hvilket vil medføre en belastning af kommunens serviceramme.

 

Dertil kommer merudgiften til den løbende betaling fra 2030 til 2040 med 8.000.000 kr. årligt

 

Omkostninger til et evt. nyt udbud forventes at udgøre  ca. 3.000.000 kr. ekskl.  vederlag til tilbudsgiverne.

 

Tid.

 

Udbud, dialog og tilbudsafgivelse kan ske sideløbende med udarbejdelse af ny lokalplan i alt et år.

 

Prækvalifikationsprocessen bør vare til eftersommeren 2011, idet det er vigtigt for denne proces at give tid til, at de rette konsortier kan sammensættes.

 

Byggeperioden forventes at udgøre ca. 2-4 år.

 

Musikkonservatoriedelen og lokaliteter til Odense Teater m.v. kan således være klar til ibrugtagning i 2014 og store sal i 2015/16 ved byggestart i 2012.

 

Økonomi

Anlægsøkonomi

Udgifterne/indtægterne i forbindelse med ophævelse af aftalen herunder voldgiftssag, bodsbetaling m.v., samt overdragelse af projekt beløber sig netto til 17.117.808 kr. i merindtægt.

 

Omkostningerne i forbindelse med justering og optimering af projektet, samt "teknisk dialog" m.v., udgør 1.288.299 kr. ekskl. moms.

 

Netto er der således en ubudgetteret merindtægt på 15.829.509 kr. i 2010, som forudsættes overført til 2011 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2010.

 

Omkostningerne i forbindelse med nyt udbud forventes at udgøre ca. 3.000.000 kr.  hvoraf 1.000.000 kr. afholdes i forbindelse med prækvalifikationsprocessen i 2011.

Der foreslås derfor frigivet 3.000.000 kr. i 2011 til gennemførelse af nyt udbud, som finansieres af den ovenfor beskrevne ubudgetterede merindtægt.

 

Det kommunale engangsvederlag forudsættes uændret at udgøre 90.000.000 kr.

 

Øvrige mindre anlægsudgifter forudsættes umiddelbart at være uændrede, men vil blive revurderet i forbindelse med en kommende sag om eventuel fortsættelse af udbudsprocessen.

 

Driftsøkonomi

Det foreliggende beslutningsgrundlag medfører, at den løbende ydelse foreslås hævet med årligt 3.000.000 kr. i de første 5 år fra 8.000.000 kr. til 11.000.000 kr. årligt.

 

Desuden lægges der op til, at der efterfølgende betales en ydelse på 8.000.000 kr. i yderligere 20 år. Samlet set en betaling på 215.000.000 kr.

 

Tidligere var der forudsat en betaling på årligt 8.000.000 kr. i 15 år, svarende til i alt 120.000.000 kr. (alle beløb i faste priser).

 

Der var desuden tidligere forudsat en række driftsudgifter, herunder primært kommunalt køb af arrangementer på ca. 10.000.000 kr. årligt.

 

Disse forudsætninger forventes umiddelbart at være uændrede, men vil blive revurderet i forbindelse med en kommende sag om eventuel fortsættelse af udbudsprocessen.

 

I den forbindelse skal det nævnes, at der tidligere var forudsat en deponering på 120.000.000 kr., svarende til værdien af den kommunale ydelse på årligt 8.000.000 kr. i 15 år.

 

Borgmesterforvaltningen vurderer nu, at kommunens engagement i Musik- og Teaterhuset samlet set, vil medføre en doponeringsforpligtelse på maksimalt 40.000.000 kr. Dette skal dog afklares/bekræftes endeligt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Bilag

Ingen bilag.

 

 

C: Sager til drøftelse/forberedelse

5. Muligheder for at ændre i Trafik- og Mobilitetsplanen

Åbent - 2011/011284

 

Sagsresumé

Udvalgsmedlem Steen Møller har anmodet om optagelse af et forslag på By- og Kulturudvalgets dagsorden til drøftelse.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen fremsender forslaget til udvalget.

 

 

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Steen Møller har anmodet om optagelse af følgende forslag på udvalgets dagsorden:

 

”Muligheder for at ændre i Trafik og Mobilitetsplanen
Der har gennem de sidste tre måneder været meget fokus på en række af elementerne i Trafik- og Mobilitetsplanen ikke mindst på baggrund af en række vejlukninger og ensretninger i den østlige del af Odense Centrum. Dette har ført til en række diskussioner om det hensigtsmæssige i at gennemføre en række af Trafik- og Mobilitetsplanens delelementer, og ikke mindst tidsplanen for disse trafikale ændringer.


På den baggrund ønsker vi, at følgende konkrete elementer bliver vurderet fagligt og politisk med henblik på at kunne ændre i planen:


1.       Udskyde vejlukninger og ensretninger til 2013/2014
Det er svært at skabe forståelse for, både at der er behov for og at det er fornuftigt at lukke veje og gøre andre ensrettede, hele fire år før Kanalforbindelsen står færdig og lang tid før den planlagte p-søgerute er optimeret til den ekstra trafik. Vi ønsker derfor at de allerede foretagne ændringer rulles tilbage og vi tidligst gennemfører disse ændringer, når den nye p-søgerute er klar – og hvis det er fagligt muligt gerne også afvente Kanalforbindelsen.


2.       Gøre p-søgeruten (cityringen) mindre

Den besluttede p–søgerute bliver meget stor og sammen med zoneopdelingen i centrum gør det omvejskørslen meget stor. Vi ønsker at gøre p-søgeruten mindre ved at benytte Vestre og Østre Stationsvej i stedet for Toldbodgade. På den måde gør vi p søgerutens længde mindre og dermed skabes lettere adgang til centrumområdet og banegården.


3.       Opbløde zoneopdelingen i centrum

Vi vil have belyst mulighederne for at opbløde eller helt fjerne de fire besluttede zoner i centrum. Vi kan forestille os, at det enkelte steder bliver muligt at krydse mellem zonerne, fx. på Vindegade og Slotsgade. For at sikre, at disse veje ikke bliver overbelastet kunne en mulig løsning være at dæmpe hastigheden samtidig med, at disse gennemkørende veje ensrettes.


4.       Gratis korttids p-pladser i centrum

Vi vil vi have undersøgt muligheden for løbende at omdanne langtidsparkeringspladser på terræn til gratis korttidsparkeringspladser, så vi stimulerer handlen i centrum. Dette forslag skal ses i sammenhæng med etableringen af de mange nye betalte langtidparkeringspladser under terræn, men vi ønsker ideen afprøvet hurtigst muligt for at kunne evaluere virkningen på handlen i Odense.


Vi forestiller os, at forvaltningen har behov for tid til at vurdere og regne på forslagene, men ønsker allerede på mødet 1. februar at få en indledende politisk diskussion af forslagene.

 

Økonomi

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl