Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Referat 15. februar 2011

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 15-02-2011 kl. 08:15

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.


Oversigtsdagsorden: Åben referat

12. Professionel scenekunst for børn og unge 2011-2015. Fornyet behandling (Lukket)
16. "Odense - Ny virkelighed" (Lukket)
23. Byggemodningsområder (bolig og erhverv) i Odense Kommune (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Forslag til tillæg nr. 11 til kommuneplanen og lokalplanforslag nr. 11-708, Anderupvej, detailhandel. Indsigelser. Endelig vedtagelse.  

Åbent - 2009/049528

 

Sagsresumé

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen er der udlagt areal til et nyt centerområde i Anderup nær ved Stige.

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre en sådan butik. Udover en butik på maks. 1000 m2 vil der kunne opføres serviceerhverv som fx frisør, tandlæge eller lignende.

Samtidig er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, som indeholder en mindre justering af arealets afgrænsning. Justeringen har til formål at sikre en eventuel fremtidig udnyttelse af bagvedliggende arealer til boligformål.

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været offentligt fremlagt i 8 uger. Der er indkommet 9 indsigelser.

 

Indsigelserne vedrører især trafikforhold, konsekvenser af en ny butik og støj i forhold til naboer. Endelig er der bemærkninger fra bygherren, REMA 1000.

Indsigelser omkring støj er imødekommet, indsigelser om trafikforhold og konsekvenser af en ny butik imødekommes ikke.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Forslag til Tillæg nr. 11 til kommuneplanen vedtages endeligt.

 

 1. Lokalplanforslag nr. 11-708, Anderupvej, detailhandel, vedtages endeligt.

 

 1. Bemærkninger/indsigelser besvares som foreslået.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen ligger i udkanten af Anderup i et område, der generelt er karakteriseret ved større væksthuse og gartnerier. Lokalplanområdet fremstår i dag som et markareal uden bebyggelse.

Der gives mulighed for etablering af en enkelt dagligvarebutik med et butiksareal på maks. 1.000 m2 samt forskellige typer serviceerhverv.

Lokalplanområdet ligger i landzone, men vil med lokalplanens endelige vedtagelse blive overført til byzone.

Kommuneplanen
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår den nordligste del, hvor der er foretaget en mindre justering af områdets afgrænsning.  Der er udarbejdet kommuneplantillæg, som muliggør denne justering.

 

Indsigelser

I indsigelsesperioden er der indkommet 9 indsigelser.

 

1.      Lis Olsen, Hedelundvej 8, Odense N

2.      Andelsboligforeningen Strandholtparken, Strandholtvænget 13, Odense N

3.      Lilian Bryder, Lille Rugbjerg Vej 37, Ruth Kjærsgaard Eriksen, Lille Rugbjerg Vej 31 og Inger Kristensen, Lille Rugbjerg Vej 35, Odense N

4.      Kurt Jeppesen, Mirabellevænget 22, Odense N

5.      Kita Fischer og Muhsin Muhsin, Enggårdsvej 29

6.      Leon Nyborg-Nielsen og Randi Bachmann, Enggårdsvej 31, Odense N

7.      Anni og Flemming Christensen, Enggårdsvej 34, Odense N

8.      Grundejerforeningen Bispeengen/Munkemaen v/Claus Hammerich, Munkemaen 27, Odense N

9.      Rema Ejendom Danmark A/S, Jægergårdsgade 97, 3, Århus C

 

1. Lis Olsen, Hedelundsvej 8, Odense N

Mener ikke, at området er underforsynet med butikker. Er bange for, at den lokale butik i Stige dør, når der kommer en discountbutik.

Mange skolebørn skal nu køre til Søhusskolen. Der kan opstå farlige situationer, når biler skal ud og ind til den nye butik.

 

2. Andelsboligforeningen Strandholtparken, Strandholtvænget 13, Odense N

Mener ikke, at området er underforsynet med butikker. Den lokale butik betyder meget, især for ældre mennesker. Man risikerer at lukke den sidste butik i Stige.

 

3. Lilian Bryder, Lille Rugbjerg Vej 37, Ruth Kjærsgaard Eriksen, Lille Rugbjerg Vej 31 og Inger Kristensen, Lille Rugbjerg Vej 35, Odense N

Bakker initiativet om en ny butik op. Det vil give bedre konkurrence, og der er i dag 2 km til nærmeste butik.

 

4. Kurt Jeppesen, Mirabellevænget 22, Odense N

Bakker op om en ny butik. Det vil give tiltrængt konkurrence til de eksisterende butikker.

 

Ad 1-4.

Indsigelserne giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

Butiksforsyningen i området blev analyseret i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2009, og der blev i forlængelse af denne analyse udlagt et nyt centerområde i Anderup. Lokalplanen har til formål at muliggøre en realisering af denne beslutning.

 

Der stilles krav til overkørslen i forbindelse med byggeriet, som i størst mulig grad tilgodeser trafiksikkerheden. Flere skoleveje er forbi detailhandel, da trafik til/fra skole og til/fra detailhandel normalt ikke er sammenfaldende.

 

5. Kita Fischer og Muhsin Muhsin, Enggårdsvej 29, Odense N

Indsigernes grund støder op til lokalplanområdet. De ønsker, at der opføres en mur i skel på min. 1,8 m.

 

6. Leon Nyborg-Nielsen og Randi Bachmann, Enggårdsvej 31, Odense N

Bliver nabo til den nye butik. Ønsker støjafskærmning mod deres ejendom – både mod lokalplanområdet og mod Anderupvej, hvor der vil komme mere trafik. Der køres meget stærkt på Anderupvej. Derfor ønskes hastighedsdæmpende foranstaltninger.

 

Ad 5 og 6.

Indsigelserne foreslås delvist imødekommet.

Ifølge lokalplanens § 8.4 og 10.3 skal der etableres den nødvendige støjafskærmning, således at Miljøstyrelsens gældende grænseværdier er overholdt for de omkringliggende områder. Denne bestemmelse suppleres med krav om, at der skal opføres et tæt hegn eller en tæt mur mod beboelsesejendomme, der støder op til lokalplanområdet.

 

Det vurderes ikke, at den ekstra trafik på Anderupvej er af en sådan størrelsesorden, at man kan pålægge bygherren at opføre støjhegn på private nabogrunde.

 

Forvaltningen holder hele tiden øje med trafikudviklingen på alle veje i kommunen, og der vil naturligt blive holdt et ekstra godt øje med vejene i området, når byggeriet går i gang. Forvaltningen oplyser, at der ikke er uheldmæssig begrundelse for fartdæmpning af strækningen fra Otterupvej til Nistedvej.

 

7. Anni og Flemming Christensen, Enggårdsvej 34, Odense N

Der er ikke behov for flere butikker i området. Anderupvej kan ikke klare mere trafik. Der er dårlige oversigtsforhold i krydset Engvej/Anderupvej.

 

8. Grundejerforeningen Bispeengen/Munkemaen v/Claus Hammerich, Munkemaen 27, Odense N

Har ikke indvendinger mod den planlagte butik. Peger på trafikproblemer i området. Mange benytter Bispeengen/Munkemaen som smutvej. Der er registreret meget høje hastigheder, samtidig med at der ligger skole og børnehaver, og der har været alvorlige trafikulykker. Ønsker lysregulering eller rundkørsel ved bispeengen/Otterupvej.

 

Ad 7 og 8.

Indsigelserne foreslås ikke imødekommet.

Butiksforsyningen i området blev analyseret i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2009, og der blev i forlængelse af denne analyse udlagt et nyt centerområde i Anderup. Lokalplanen har til formål at muliggøre en realisering af denne beslutning.

 

De omtalte veje ligger uden for lokalplanområdet, og der kan derfor ikke med lokalplanen laves bestemmelser for vejene. Forvaltningen undersøger, om vi kan forbedre forholdene ved krydset Engvej/Anderupvej.

Forvaltningen oplyser, at der ikke er uheldsmæssig begrundelse for fartdæmpning af Bispeengen, men beboerne har selv mulighed for at finansiere projektet.

Ombygningen af krydset Otterupvej/Bispeengen indgår ikke i planerne for de kommende år.

 

9. Rema Ejendomme Danmark A/S, Jægergårdsgade 97, 3, Århus C

Rema Ejendomme er rekvirent af lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med Remas rådgiver. Lokalplanforslaget har været i 14 dages høring ved Rema, fulgt op af et møde, hvor vi nåede til enighed.

I indsigelse fra Rema mener de dog ikke, at deres ønsker er opfyldt tilstrækkeligt og har følgende ændringsforslag:

 

a.      Lokalplanen giver mulighed for at opføre 1.000 m2 detailhandel. Rema mener, at planlovens detailhandelsbestemmelser giver mulighed for 1.050 m2 alt inkl. og ønsker, at lokalplanen ændres i overensstemmelse hermed.

b.      Lokalplanens punkt 5.3: Ønsker mulighed for opstribning af p-båse.

c.      Lokalplanens punkt 5.4: Ønsker at begrænse mængden af træer på p-pladsen.

d.      Lokalplanens punkt 7.7: Ønsker ikke at containere og lignende skal integreres i bebyggelsen. Det vil være unødigt fordyrende og begrænse butiksarealet.

e.      Lokalplanens punkt 7.11: Ønsker mulighed for større pylon ud mod Anderupvej.

f.       Lokalplanens punkt 8.7: Ønsker bestemmelsen om beplantning opblødt, således at der accepteres en vækstperiode, før beplantningen når fuld højde.

g.      Lokalplanens punkt 8.11: Ønsker ikke regnvandsrender på selve parkeringspladsen. Bestemmelsen er ikke helt præcis på dette punkt.

h.      Endelig gøres indsigelse mod kravet om venstresvingsbane og vejkanaliseringsanlæg.

 

Ad 9a.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Bestemmelsen i lokalplanen ændres, så det ikke kan misforstås, hvordan arealet udregnes.

 

Ad 9b.

Lokalplanen muliggør indsigers ønske, hvilket betyder, at lokalplanen ikke ændres. Lokalplanens punkt 5.3 angiver, at der skal være en tydelig markeret forskel på kørearealer og p-båse, eventuelt i form af farveskift i belægningen. Et sådant farveskift udelukker ikke opstribning.

 

Ad 9c.

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

Bestemmelsen ændres, så det ikke længere er for minimum hver 4., men 6. parkeringsplads, der skal etableres plantehuller, men med vækstbetingelser, som sikrer to træer, som udvokset og fuldkronet kan blive minimum 7 m.

 

Ad 9d.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Affaldscontainere og lignende skal afskærmes med begrønnet tæt hegn, så de ikke virker skæmmende, men ikke nødvendigvis integreres i bebyggelsen.

 

Ad 9e.

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

Begrænsningen på selve skiltefladen bortfalder. Lokalplanens tilladte pylonhøjde vil fortsat være maks. 3,5 m med en maks. bredde på 1 m, svarende til pylonhøjden på den nye REMA ved Marienlund, og lidt større end på den nye REMA i Seden Syd på 275 x 100 cm.

 

Ad 9f.

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Punkt 8.7, nu ændret til 8.8 ændres således, at der i stedet for at ”beplantningen skal have en højde og tæthed…” skrives ”beplantningen skal kunne opnå en højde og tæthed…”

 

Ad 9g.

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

Lokalplanen stiller ikke krav om regnvandsrender på parkeringspladsen. Teksten ændres, så den ikke kan misforstås.

 

Ad 9h.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

Som det tidligere er oplyst Rema, er kravet om venstresvingsbane ikke indeholdt i lokalplanen, men er et krav fra vejmyndighederne.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

2. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Odense Kommune (Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 til 2011, endelig.pdf)
1. Lokalplanforslag 11-708 Anderupvej - endelig (Lokalplanforslag 11-708 Anderupvej - endelig.pdf)

 

 

 2. Fornyet høring. Lokalplanforslag nr. 1-700 for området mellem Havnegade, Malmøgade, Sverigesgade og Møllekajen, Odense Havn - "Pakhusbyen"  

Åbent - 2008/017047

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet er omfattet af byomdannelsesplanen ”Byomdannelse Odense Havn, 2003”, som byrådet har vedtaget som grundlag for områdets planlægning.

Byomdannelsesplanens væsentligste formål er at sikre bevaringsværdige bygninger mod nedrivning, at sikre det unikke havnemiljø og at skabe et varieret og levende bykvarter i den indre havn.

 

Lokalplanområdet omfatter havnens mest interessante historiske miljøer, hvor der ligger pakhuse med store bevaringsværdier.

 

Lokalplanen sikrer de særligt bevaringsværdige bygninger, hvoraf 6 pakhuse og siloer har høj bevaringsværdi. Lokalplanen giver mulighed for, at bygningerne kan ændre anvendelse til kontor og serviceformål mv. De udvendige bygningsændringer reguleres med præcise bestemmelser for blandt andet facadeudformning og materialeanvendelse, så bygningernes særlige karakter fastholdes. Endvidere sikres det samlede havnemiljø, hvor områdets åbne karakter med pakhuse, kajarealer og belægning udgør en bevaringsværdig helhed.

 

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger, og der er indkommet 6 indsigelser og bemærkninger.

 

Bemærkningerne handler især om niveauet for bevaring af bygninger og kulturhistoriske spor. Desuden fokuseres på mulighed for fortsat havnedrift. Projektudviklere og ejere i området kommenterer endvidere principperne for parkering og ønsker mulighed for at kunne etablere butikker.

 

Generelt er der enighed om områdets bevaringsværdier og et ønske om at medvirke til at sikre disse. Der ønskes blot en større frihedsgrad til at anvende bygningerne og udforme bygningernes facader.  Derudover ønskes mulighed for at nedrive 1 bevaringsværdig bygning, siloen Sverigesgade 11. 

 

På baggrund af indsigelsen vedrørende Sverigesgade 11 foreslår forvaltningen, at der gives mulighed både for bevaring og nedrivning af denne silo. I begge tilfælde stilles der særlige krav til bygningens udformning.

 

Lokalplanforslagets bestemmelse om bevaring af denne bygning foreslås ophævet. Det er så væsentlig en ændring af lokalplanforslaget, at der kræves en fornyet offentlig høring i 2 uger efter planlovens § 27.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at de foreslåede ændringer sendes i fornyet høring i 2 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

SagsfremstilLing

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger, og der er indkommet 6 indsigelser/bemærkninger.

 

Resumé af indsigelserne

 

Der er indkommet indsigelser/bemærkninger fra Byggeselskabet Olav de Linde, som ejer en del af områdets bygninger, fra Odense Havn, Byforeningen og fra enkelte virksomheder og deres rådgivere.

 

Bemærkningerne falder især inden for 4 kategorier:

1. Bygninger

Der ønskes generelt større frihedsgrader i forhold til ombygning og nedrivning. Dels for at øge brugsmulighederne, dels på grund af økonomiske omkostninger ved bevaring. Ejer af siloen Sverigesgade 11 gør indsigelse mod, at bygningen er optaget som bevaringsværdig i kategori A. Bygningen er dermed omfattet af nedrivningsforbud.

 

2. Områdets drift og brug

Odense Havn ønsker at sikre muligheden for fortsat havnedrift i perioden indtil området er helt overgået til andre formål. Der er også bemærkninger vedrørende renovering af bolværker, affaldscontainere mm.

 

3. Trafik og parkering

2 indsigere ønsker større mulighed for parkering på terræn.

 

4. Butikker

Flere ønsker butikker i området.

 

Siloen Sverigesgade 11

Byggeselskabet Olav de Linde, som ejer siloen oplyser, at siloen er i meget dårlig stand, at silorørene er meget tykke, og at det derfor vil være meget bekosteligt, at skære dem til, efterisolere osv. og umuligt at få et ombygningsprojekt til at hænge sammen økonomisk.

 

På denne baggrund ønskes mulighed for at nedrive siloen og genopføre en ny bygning i samme formsprog.

                                                                                             

Forvaltningen foreslår at ændre lokalplanens bestemmelser således, at der gives mulighed både for bevaring og nedrivning af siloen Sverigesgade 11. I begge tilfælde stilles der særlige krav til bygningens udformning.

 

Der foreslås følgende væsentlige ændringer i lokalplanen til dette punkt:

 

Bygningens kategori ændres fra bevaringsværdige bygninger, kategori A (Bygning A3) til bevaringsværdige bygninger kategori B (B3) - lokalplanens pkt. 6.1.

 

Lokalplanens pkt. 6.4 og 7.4 ændres til:

 

Bygningen skal så vidt det er muligt bevares.

 

Såfremt siloen bevares og ombygges, skal ombygningen:

 • Bevare siloens særlige grundform, materialeudtryk og karakteristiske detaljer, som blandt andet de 2 tårne på taget.
 • tilføre elementer, som udtrykker siloens nye funktion i et nutidigt formsprog.
 • Såfremt tilbygningen i stueetagen fjernes, kan der opføres en ny tilbygning med en grundplan på maks. 10 m gange 40 m i 1 etage og en maks. højde på 4m.
 • Transportrørene, som forbinder bygningen med bygning B2, skal bevares.

 

Såfremt bevaring ikke er mulig, skal den nye bygning:

 • I princippet opføres i samme volumen og med samme fodaftryk som den eksisterende silobygning.
 • fremstå som en bygning med hvid beton eller hvidt puds som det dominerende materiale,
 • fremstå med tydelige referencer til den nuværende silobygning, men med elementer som udtrykker dens nye funktion i et nutidigt formsprog,
 • friholdes for mindre sidebygninger, der slører bygningens markante form og beliggenhed ud til den åbne plads mod nord.
 • Transportrørene, som forbinder bygningen med bygning B2, skal bevares.

 

På baggrund af bygningens markante beliggenhed stilles der i begge tilfælde krav om høj arkitektonisk kvalitet.

 

Kortbilag og øvrige lokalplanbestemmelser vedrørende denne bygning konsekvensrettes som følge af ovenstående.

 

Det er alene dette ændringsforslag, der sendes i fornyet høring. Efter den fornyede høring vil sagen blive sendt til endelig politisk behandling.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Kortbilag til fornyet høring - lokalplanforslag 1-700 Pakhusbyen (Kortbilag2_1_700_fornyethøring.pdf)

 

 

 3. Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan 4-391, Ørbækvej-Hvilehøjvej-Svendborgvej (Telehøjen). Offentliggørelse

Åbent - 2010/064399

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger imellem Neder Holluf og Over Holluf, syd for Ørbækvej og vest for Østre Ringvej.

 

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 4-391 er udarbejdet på baggrund af et forbud efter planlovens § 14, efter en ansøgning fra en grundejer om at ombygge lagerlokaler til butiksarealer. Baggrunden for forbuddet var, at ejendommen ligger i et område, hvor Odense Kommune ikke ønsker detailhandel.

 

Detailhandel på ejendommen er i overensstemmelse med den nuværende lokalplan 4-391, men ikke med detailhandelsbestemmelserne i Kommuneplanen. For at ændre lokalplanens bestemmelser om detailhandel og dermed bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen har forvaltningen udarbejdet dette tillæg.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 4-391 for det regionale centerområde syd for Ørbækvej vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i dette tilfælde udarbejdet et tillæg til en eksisterende lokalplan, for kun at ændre på 2 bestemmelser.

Et lokalplantillæg er et supplement til en eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt, der begrænset supplerer eller ændrer på bestemmelser. Et lokalplantillæg har samme juridiske bindinger som en lokalplan.

 

Lokalplanområdet ligger ca. 7 km fra Odense centrum og udgør et areal på ca. 31 ha. Området afgrænses af boligbebyggelsen på Hvilehøjvej mod vest, Ørbækvej mod nord og Østre Ringvej mod øst. Syd for området ligger Kærvej med erhverv og marker. Adgang til området foregår fra Hvilehøjvej via Ørbækvej.

Der er ca. 1,5 km i bil, eller 600 m til fods til lokalcenteret i Neder Holluf og 3,8 km til Rosengårdcenteret.

 

Området fremstår som udbygget erhvervsområde med enkelte ubebyggede grunde. Området indeholder erhverv i form af kontorer, lager, budcentral og en enkelt bolig. Der er ikke detailhandel i området i dag.

 

Odense Kommunes detailhandelsstruktur er en del af Kommuneplanen, der foreskriver hvor i Kommunen, der kan ligge detailhandel. Detailhandelsstrukturen er opdelt i bykernen, aflastningscenter SØ (Rosengårdcenteret), 6 bydelscentre og 26 lokalcentre. Derudover er der udlagt områder til butikker med særlig pladskrævende varegrupper.

 

Med detailhandelsstrukturen ønsker man at fremme lokal butiksforsyning, da det giver begrænsede transportafstande i forbindelse med indkøb. Der skal være gode muligheder for offentlig transport til bykernen, aflastningscenter SØ og bydelscentrene fra de lokale boligområder.

 

Målsætningen er, at udvikling af detailhandel skal foregå på et bæredygtigt niveau, som styrker de centerstrukturer, der allerede er i dag. Bykernens handels- og serviceliv skal fortættes, og øvrig butiksudbygning skal foregå i aflastningscenter SØ, i de 6 bydelscentre og 26 lokalcentre.

 

Lokalcentrene skal tilbyde de nødvendige dagligvarer, så de lokale beboere ikke behøver at handle dagligvarer udenfor det pågældende lokalcenter.

 

Bydelscentrene skal tilbyde daglig- og udvalgsvarer i en naturlig sammenhæng med bydelenes øvrige service- og oplevelsesmuligheder.

 

Aflastningscenter SØ er planlagt som et aflastningscenter for bykernen, men er omsætningsmæssigt blevet større end bykernens. Dette er i strid med de oprindelige hensigter, og Odense Kommune ønsker at styrke bykernen blandt andet i forbindelse med udvikling af Danish Crown arealet og lukningen af Thomas B. Thriges Gade.

 

Bykernen har en naturlig position som regionens primære kulturelle oplevelsesmæssige og detailhandelsmæssige center. Det er vigtigt, at bymidten står som den stærkeste attraktion og ikke får udhulet sin regionale betydning af aflastningscenteret eller bydelscentrene. Bykernen skal være attraktiv for regionens borgere og turister.

 

Når forvaltningen ikke ønsker detailhandel i området indenfor lokalplanafgrænsningen, er det for at forebygge, at området på sigt trækker detailhandlen længere mod sydøst og dermed skævvrider detailhandelsstrukturen.

 

I tillægget gives fortsat mulighed for anvendelse til kontorer, lager og administration, engrosvirksomhed, udstillingsformål samt mindre erhvervsvirksomheder, som ikke er til gene for omgivelserne.

 

Der gives altså mulighed for at fortsætte som hidtil, blot uden mulighed for detailhandel.

 

Området ligger i byzone.

 

Kommuneplan

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 4-391 er i overensstemmelse med Kommuneplanen.

 

Planens miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at planen ikke får nogen påvirkning på miljøet og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 4-391 samt lokalplan 4-391 (Forslag til tillæg nr 1 til lokalplan 4-391 samt lokalplan 4-391.pdf)

 

 

 

4. Møntergården - frigivelse af bevilling til anlæg af ny udstillingsbygning

Åbent - 2009/109828

 

Sagsresumé

På byrådets møde den 1/4 2009 blev det på baggrund af forligspartimøde den 11/2 2009 besluttet at øremærke et beløb på 30.000.000 kr. fra puljen ”Vision Odense” til udbygning af Møntergården, samt at omplacere beløbet fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

 

A. P. Møller og hustru Chastine Møllers Fond til almene Formaal støtter det nye museumsbyggeri med 45.000.000 kr.

 

I 2009 er der gennemført arkitektkonkurrence om ny udstillingsbygning til Møntergården. I 2010 er der gennemført planlægning og projektering af byggeriet.

 

Med henblik på igangsætning af bygnings- og anlægsarbejder i 2011, samt afslutning af byggeri og etablering af ny udstilling i 2012, foreslås der frigivet tillæg til anlægsbevilling på henholdsvis 53.900.000 kr. i 2011 og 5.220.000 kr. i 2012 samt indtægtsbevillinger på 32.100.000 mio. kr. i 2011 og 2.000.000 kr. i 2012.

 

Beløbet finansieres af afsatte rådighedsbeløb i 2011 og 2012, samt fremrykning af en del af rådighedsbeløb fra 2012 til 2011.

 

Forslaget er i overensstemmelse med den projektplan, der har været arbejdet på siden den eksterne finansiering til projektet blev kendt.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender

 

 1. der frigives et tillæg til anlægsbevilling på budgetområde 2.3, Kultur, i 2011 på henholdsvis en udgiftsbevilling på 53.900.000 kr. og en indtægtsbevilling på 32.000.000 kr., samt i 2012 en udgiftsbevilling på 5.220.000 kr. og en indtægtsbevilling på 2.000.000 kr. i 2012

 

 1. Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb i 2011, samt fremrykning af netto 7.630.000 kr. fra 2012 til 2011

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

 

Sagsfremstilling

På byrådets møde den 1/4 2009 blev det på baggrund af forligspartimøde den 11/2 2009 besluttet at øremærke et beløb på 30.000.000 kr. fra puljen ”Vision Odense”   til udbygning af Møntergården, samt at omplacere beløbet fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget.

 

A. P. Møller og hustru Chastine Møllers Fond til almene Formaal støtter det nye museumsbyggeri med 45.000.000 kr.

 

Med de to bevillinger er det muligt at opføre en ny udstillingsbygning til det kulturhistoriske museum Møntergården, Overgade 48. Herved kan der skabes en tidssvarende fysisk ramme om museets formidling af byens og regionens historie fra de ældste tider til i dag. Det nye byggeri vil samtidig bidrage til åbne og synliggøre Møntergården i forhold til den omgivende by og derved understøtte områdets særlige potentiale i forhold til udvikling af en sammenhængende bymidte.

 

Processen blev i 2009 indledt med en arkitektkonkurrence, der blev vundet af det dansk/spanske arkitektfirma Maali & Lalanda A/S.

 

I løbet af 2010 blev projektering, arkæologiske udgravninger og udbud gennemført.

 

I januar 2011 er der afholdt licitation. Licitationsresultatet viste en merudgift på 5.000.000 kr. Projektet er efterfølgende tilrettet til de økonomiske rammer.

 

I 2011 planlægges bygnings- og anlægsarbejder gennemført.

 

I 2012 planlægges bygnings- og anlægsarbejder afsluttet og en ny udstilling etableret i det færdige byggeri.

 

Med henblik på at igangsætte bygnings- og anlægsarbejder i 2011, samt at afslutte bygnings- og anlægsarbejder og etablere ny udstilling i 2012, i overensstemmelse med den herover skitserede tidsplan, foreslås midlerne således frigivet som beskrevet under Økonomi.

Økonomi

Der er udarbejdet nedenstående finansieringsoversigt:

 

År

2009

2010

2011

2012

Sum

Hovedaktiviteter

Arkitektkon-kurrence

Projektering, udbud, lictation, arkæologi

Bygnings- og anlægsarbejder

Afslutning af byggeri, parkering, udstilling

 

APM fonden

0

3.600.000

39.000.000

2.400.000

45.000.000

APM fonden ekskl. 17,5 % gavemoms

 

0

 

3.000.000

 

32.100.000

 

2.000.000

 

37.100.000

Odense

Kommune

 

1.800.000

 

2.600.000

 

21.800.000

 

3.220.000

 

29.420.000*

Forbrug mio. kr. ekskl. moms

 

1.800.000

 

5.600.000

 

53.900.000

 

5.800.000

 

66.520.000

* Odense Kommune beslutter i 2009, at anlægsbudgetterne for 2010 og fremefter ikke skal prisfremskrives. De budgetter, der allerede var lagt ind ved tilbageførsel af prisfremskrivningen, blev ved den tekniske kørsel reduceret fra 30 mio. kr. til 29,4 mio.

 

Bevillingsoversigt:

 

Beløb i 1.000 kr.

2009

2010

2011

2012

I alt

Bevillingsbehov:

Budgetområde 2.3 Kultur – Museer

 

Netto

 

 

 

 

 

53.900

-32.100

21.800

 

5.220

-2.000

3.220

 

59.120

-34.100

25.020

Finansiering:

Budgetområde 2.3 Kultur – Museer

Afsat rådighedsbeløb - netto

 

Forskydning i afsatte rådighedsbeløb

 

Finansiering i alt - netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.170

 

7.630

 

21.800

 

 

10.850

 

-7.630

 

3.220

 

Tidligere bevilget

2.3 Kultur – Museer Arkitektkonkurrence

 

2.825

-1.000

 

5.600

-3.000

 

 

 

 

 

 

Restrådighedsbeløb på projekt Møntergården

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012 til 2011 på 7.630.00 kr. vil medføre et midlertidigt ikke budgetteret kassetræk i 2011.

 

Differencen på 580.000 kr. i forhold til den oprindelige anlægsbevilling på 30.000.000 kr. vil blive kompenseret inden for By- og Kulturforvaltningens samlede budget.

 

Bilag

Ingen bilag.

 5. Indgåelse af ny kulturaftale mellem kulturministeren og 10 fynske kommuner for perioden 2011-2014

Åbent - 2010/177841

 

Sagsresumé

Kulturregion Fyn, der består af de 10 fynske kommuner, har i perioden 2007-2010 haft en regional kulturaftale med Kulturministeren. Formålet med kulturaftalen har været at styrke faglighed og kvalitet på kulturområdet, samt at øge synligheden for det samlede fynske kulturområde gennem fælles satsninger. Den nuværende aftale udløber med udgangen af 2010, og kulturaftalens parter er enige om at indgå en ny kulturaftale for perioden 2011-2014.

 

Kulturregion Fyn har ført forhandlinger med Kulturministeriet, om vilkår og indhold i den nye 4-årige kulturaftale, og aftalen er nu klar til en endelig godkendelse hos de involverede parter. Kulturministeren forventer at godkende aftalen primo februar. I forhold til denne godkendelse, tages der forbehold for ændringer fra Kulturministeriet omkring effektmåling i aftalen.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender   

 

 1. By- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at indgå regional kulturaftale for perioden 1/1 2011 til 31/12 2014 med Kulturministeren og de 9 øvrige fynske kommuner, med udgangspunkt i det foreliggende udkast til aftale af 20/1 2011,

 

 1. Rådmanden for By- og Kulturudvalget udpeges til den fælles politiske styregruppe, hvor hver af de 10 fynske kommuner har en repræsentant.

 

 1. By- og Kulturforvaltningen anmoder efterfølgende om Statsforvaltningens samtykke til, at Odense Kommune indgår som part i Kulturaftalen 2011-2014

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

 

Sagsfremstilling

Kulturregion Fyn er et kultursamarbejde mellem de 10 fynske kommuner gældende for perioden 2011-2014. Formålet med aftalen er at understøtte de fynske kommuners samarbejde på en række kulturelle områder, og sætte fokus på borgeren som kulturforbruger. Kulturregion Fyn ønsker, at de fynske kulturtilbud opleves som vedkommende og relevante for en stor gruppe af kulturbrugere.

I aftaleperioden fokuserer Kulturregion Fyn på følgende vision:

Den fynske kultur skal funkle og inspirere. Kultur skal være inkluderende, tankevækkende og pirre folks nysgerrighed. Borgerens lyst til at opsøge og dyrke kunst og kultur på Fyn skal styrkes. Gennem en fælles indsats på tværs af de fynske kommuner, kulturinstitutioner, kulturaktører med flere, vil vi bane vejen for nye, inspirerende og lærerige kulturoplevelser.

Vi ønsker at skabe en fælles kraft, ved at lade eksisterende kulturelle institutioner og netværk spinde nye tråde og inkludere nye aktører, ved at skabe dialog og samarbejder med kulturaktører fra det øvrige Danmark og udlandet. Kulturaftalen er en ramme for partnerskaber, hvor kulturaftalen med sine konkrete projekter involverer de fynske kulturinstitutioner og skaber samarbejdsplatforme, hvor også Kulturministeriets styrelser kan tage del.

I aftalen er opstillet en række projekter indenfor tre indsatsområder: Film, børn og unge samt kultur i bevægelse. De kulturelle satsninger i Kulturregion Fyn tager udgangspunkt i de tre indsatsområder.

Med det formål at skabe et fælles forum for de projekter, som denne aftale gør til fælles satsningsområder, etablerer Kulturregion Fyn en fælles politisk styregruppe med en repræsentant fra hver af de 10 parter. Den politiske styregruppe træffer beslutning om overordnede strategier og indsatser. Endvidere etableres en administrativ styregruppe bestående af en administrativ repræsentant fra de 10 kommuner. Endelig vil der løbende blive nedsat projektgrupper og rådgivende instanser, der kan bistå med udvikling og afvikling af projekter i løbet af aftaleperioden.

Kultursamarbejdet omfatter såvel delområder inden for kulturlivet, hvortil der er knyttet en statslig kulturel rammebevilling, som områder hvor samarbejdet alene baseres på de fynske parters egne netværk og ressourcer.

 

Under forudsætning af, at der indgås en kulturaftale for perioden 2011-2014 fastlægger kulturregionen selv, hvorledes den tildelte rammebevilling skal fordeles og administreres.

Som følge af aftalens indgåelse skal der etableres en politisk styregruppe og tilknyttes en embedsmandsgruppe til det generelle samarbejde, ligesom der kan nedsættes ad hoc arbejdsgrupper. Sekretariatsopgaverne i forbindelse med aftalen bliver placeret i Odense Kommunes Kulturafdeling på Odense Slot.

Indgåelse af kulturaftalen skal godkendes hos Statsforvaltningen for hver enkelt kommunes vedkommende. Det er ikke muligt at lave en samlet ansøgning, idet hver kommune skal søge om tilsynsmyndighedens godkendelse, for så vidt angår § 14 i lånebekendtgørelsen fordi aftalen strækker sig længere end 3 år.

Økonomi

Økonomien i den 4-årige kulturaftale består dels af a) statslige rammebevilling til projekter, b) statsmidler fra den 4-årige overgangsordning, målrettet tilskudsmodtagere med tilskud over 250.000 kr. pr. år, c) rammetilskud til børneteaterrefusion og til små storbyteatre samt d) kulturregionens medfinansiering,

Kulturregion Fyn vil i aftaleperioden modtage en årlig kulturel rammebevilling. Det forudsættes, at den kulturelle rammebevilling modsvares af regional egenfinansiering.

Der er tale om en samlet rammebevilling til kulturformål, og der er ikke inden for rammen i aftalen øremærket beløb til bestemte opgaver, dog skal bevillingen disponeres, så de opstillede indsatser kan gennemføres.

Den statslige rammebevilling til projekter vil være på 2.500.000 kr. årligt i den 4 årige periode, den statslige bevilling til børneteaterrefusion og små storbyteatre vil udgøre i alt 5.072.000 kr. årligt og statsmidler fra den 4-årige overgangsordning vil udgøre 13.300.000 kr. årligt.

Endelig er det mellem parterne aftalt, at udgangspunktet for det fynske samarbejde er en fælles pulje, tilvejebragt som et årligt beløb på 7,50 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 3.600.000 kr. årligt.

I budget for Odense Kommune for 2011 og overslagsårene er der afsat årligt 1.425.000 kr. til denne pulje.

 

Bilag

1. Udkast til Kulturaftale 2011-2014. (img-203103533-0001.pdf)
2. Brev fra Statsforvaltningen. (img-203103543-0001.pdf)

 

 

 6. Tillæg til anlægsbevilling Trafik- og mobilitetsplan - Frigivelse af midler til forbedring af kryds på Ringgaden samt cykeltiltag

Åbent - 2010/136545

 

Sagsresumé

Byrådet vedtog som del af budget 2009 at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder implementering af Trafik- og Mobilitetsplanen.

Byrådet har i møder den 6/5 2009, 14/4 2010 og 15/12 2010 bevilget i alt 80.190.000 kr. til Kvarterplan By-havn/Trafik- og Mobilitetsplanen.

Implementeringen heraf pågår, og dette dagsordenspunkt omfatter:

·         frigivelse af midler til krydset Åsumvej/Ejbygade, således at dette uheldsbelastede kryds sikres, og at fremkommeligheden er til stede, når kanalforbindelsen åbner.

·         frigivelse af midler til cyklisternes by til henholdsvis projekt - cykling for socialt svagtstillede, samt til kampagne og renovering af el-cykler.

Der søges frigivet 15.200.000 kr. som udgiftsbevilling og 770.000 kr. som indtægtsbevilling til gennemførelse af projekterne.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

a.      De beskrevne projekter igangsættes.

b.      Af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 18.997.000 kr. overflyttes  14.430.000 kr. fra 2012 til 2011.

c.      Der frigives tillæg til anlægsbevilling ”Trafik- og Mobilitetsplan”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, på 14.430.000 kr. i 2011, som udgiftsbevilling på 15.200.000 kr. og indtægtsbevilling på 770.000 kr.

d.      Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 1.2 Fællesudgifter, anlægsprojekt” Kanalforbindelsen/Kvarterplan”.

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender: 

e.      Med henblik på ekspropriation indvarsles til åstedsforretning i henhold til kap.5 i lov om offentlig veje.

Udvalget udpeger et medlem til at lede åstedsforretningen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingens pkt. a-d og godkender pkt. e. Udvalgsmedlem  Per Berga Rasmussen blev udpeget til at lede åstedsforretningen

 

 

Sagsfremstilling

Udvidelse af krydset Ejbygade/Åsumvejs kapacitet

For at forbedre trafiksikkerheden, samt fremkommeligheden på ringgaden ombygges krydset Ejbygade/Åsumvej. Der er i dage store problemer med trafiksikkerheden. Det er udpeget som ”sortkryds”. Som led i ombygningen etableres cykelshunts. Den 14/4 2010 frigav byrådet midler til projekteringen, der søges nu om midler til anlægsarbejdet.

 

Projektet indebærer, at der skal erhverves arealer af 3 lodsejere. Arealerne udgør henholdsvis 374 m2, 90 m2 og 200 m2.

Såfremt erhvervelsen ikke kan gennemføres ved frivillige aftaler foreslås det, at erhvervelserne sker ved ekspropriation i medfør af kap. 5 i lov om offentlige veje.

 

·         Beløb: 12.500.000 kr.

 

Cyklen for socialt svagtstillede

 

Odense har gennem de seneste årtier ændret befolkningssammensætning, så byen i dag fremstår som en mangfoldig by, præget af mange forskellige nationaliteter.

 

For en række grupper med anden etnisk herkomst end dansk, og for en række socialt belastede grupper er det karakteristisk, at de ofte er isoleret til geografisk afgrænsede områder, og med begrænset interaktion med omverdenen. Mange har ikke råd til bil, mange har ikke tradition for at cykle og nogle har ikke råd til offentlig transport eller at den offentlige transport er utilstrækkelig. Årsagerne er mange, men for disse grupper er den begrænsede mobilitet en begrænsning i deres interaktion med omverdenen, og også en begrænsning for deres integration i det danske samfund eller for noget så banalt som at kunne varetage et arbejde.

 

En måde at understøtte disse grupper er at skabe en cykelkultur. I samarbejde med fire lokale grupper har Odense Kommune skabt projektet ”Cykling og socialt svagstillede grupper”. Projektet består af følgende fire delprojekter:

 

 1. Cyklende piger
 2. Team Odense Integration next level
 3. Projekt A til B på cykel
 4. Cykelkurser for nydanskere

 

der alle har det tilfælles, at de fokuserer på marginaliserede grupper og er drevet af lokale ildsjæle/grupper i Odense. I bilag er de fire delprojekter beskrevet.

 

Projektøkonomi

Gennemførelse af de fire delprojekter er forbundet med en samlet udgift på 2.500.000 kr. Fra den nationale Cykelpulje har Odense Kommune fået tilsagn om 770.000 kr. ekskl. moms. Støtten fra den nationale pulje udløses, såfremt Odense selv finansierer den resterende del af projektet.

 

El-cyklerne – tredje runde

 

I 2010 blev købt 100 el-cykler. Deltagerne kørte i den første kampagne kørte i alt 115.333 km, svarende til 3 gange rundt om jorden, stort set halvdelen af deltagerne brugte ikke mere tid på transport end før kampagnestarten og i løbet af kampagnen sparede de Odense for 19.031 kg CO2!


Det nye er, at denne gang tilbydes virksomheder med mindre end 20 ansatte at låne op til 5 cykler og virksomheder med over 20 ansatte at låne op til 10 el-cykler.


Virksomheder som deltager vil have mulighed for at vinde en el-cykel til evig eje for virksomheden. En virksomhed kan både være en privat eller offentlig virksomhed.


For at komme i betragtning skal virksomheden:

·         Være beliggende i Odense Kommune

·         Have ansvar for cyklerne i det halve år kampagnen kører

·         Deltage i en efter evaluering

Desuden skal virksomheden beskrive man vil bruge el-cyklerne. Idéer som stiler mod at erstatte bilture med ture på el-cykel vil blive prioriteret.

 

I forbindelse med opstart på tredje kampagnerunde skal alle cyklerne igennem en større vedligeholdelse så cyklerne er i en rimelig god stand, såvel før, under og efter kampagnen. Udgift 200.000 kr. hertil.

 

Økonomi

Nedenstående oversigt viser projektets økonomi og finansiering.

 

Beløb i 1.000 kr.

2011

2012

2013

2014

I alt

Budget:

Afsat rådighedsbeløb i 2011 Budgetområde 1.2 Fællesudgifter, anlægsprojekt

Kanalforbindelsen/Kvarterplanen.

 

Overflytning af rådighedsbeløb

 

 

 

 

 

 

0

 

 

14.430

 

 

 

 

 

 

18.997

 

 

-14.430

 

 

 

 

 

 

12.481

 

 

 

 

 

 

91.441

 

 

 

 

 

 

122.919

Korrigeret budget

14.430

4.567

12.481

91.441

122.919

Indtægter:

Medfinansiering fra

National cykelpulje

 

 

770

 

 

 

 

 

770

Finansiering i alt

15.200

 

 

 

123.689

Ansøgning:

Frigivelse af tillæg til anlægsbevilling ”Trafik og Mobilitetsplanen”

 

 

 

15.200

 

 

 

 

 

 

15.200

Restrådighedsbeløb:

Anlægsprojekt ”Kanalforbindelsen/Kvarterplanen”

 

 

0

 

 

4.567

 

 

12.481

 

 

91.441

 

 

108.489

 

Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2012 til 2011 på 14.430.00 kr. vil medføre et midlertidigt ikke budgetteret kassetræk i 2011

 

Der er ikke afledte driftsudgifter.

 

Bilag

1. Cykler for socialt svagstillede (Bilag Cykler for socialt svagstillede_2011020109123500.pdf)
2. Krydset Ejbygade / Åsumvej (Krydset Ejbygade-Åsumvej.pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


7. 1. Udvalgskonference -  Udvælgelse af politiske effektmål for årets kerneområder til Budget 2012

Åbent - 2011/000140

 

Sagsresumé

Odense Kommunes nye økonomiske virkelighed gør behovet for redskaber til politisk prioritering stadig mere udtalt. Dette behov imødekommes med den fortsatte indførelse af effektstyring på alle kommunens kerneområder i Odense Kommune.

 

Processen for effektstyring ligner i hovedtræk processen for budget 2011. Der er dog to væsentlige forskelle. For det første skærpes fokus for prioriteringen med indførelsen af bruttolister med effektmål. Dette imødekommer Byrådets ønske om flere alternativer i sagerne. For det andet behandles kerneområdet Sundhed, som det første tværgående kerneområde. Forandringsteorierne for de prioriterede effektmål på sundhedsområdet skal danne baggrund for projekter i Odense – en ny virkelighed.

 

By- og Kulturudvalget  skal behandle effektmål for kerneområderne Park og Natur samt Miljø i forbindelse med budget 2012.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget prioriterer, hvilke mål man ønsker at følge, og som forvaltningen skal udarbejde forandringsteorier for.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Det begrænsede økonomiske råderum er et grundvilkår i den nye økonomiske virkelighed. Behovet for redskaber til politisk prioritering er derfor til stadighed meget udtalt og imødekommes af den fortsatte indførelse af effektstyring på alle kommunens kerneområder i Odense Kommune.

 

Effektstyring af kerneområderne skal skabe en klar sammenhæng mellem de politiske mål, den budgetmæssige tildeling af ressourcer og systematisk opfølgning på målene. Budgetlægningen er således blevet ændret fra at være en etårig proces til at blive en sammenhængende proces over hele byrådsperioden med fokus på effektstyring. Det indebærer fokus på politiske mål for kerneområder og nødvendige prioriteringer for at nå målene foruden opfølgning på opnåelsen af de ønskede effekter. Effektstyring har to grundlæggende formål: politisk prioritering samt styring efter resultater og effekter.

 

Prioritering af effektmål

For de kerneområder, som behandles i budget 2012 er der opstillet en bruttoliste med effektmål. By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at By- og Kulturudvalget prioriterer hvilke mål, man ønsker at følge, og som forvaltningen skal udarbejde forandringsteorier for.

 

Prioriteringen af de vigtigste effektmål på kerneområderne kræver samtidig fravalg af andre effektmål på listen. På denne måde imødekommes Byrådets ønske om flere reelle beslutningsalternativer i sagerne.

 

Det anbefales at udvalget vælger et overskueligt antal effektmål pr. kerneområde, da for mange effektmål vil sløre det politisk-strategiske fokus for områderne.

 

Den nye økonomiske virkelighed giver mindre budgetmæssige rammer. Med effektstyring af kerneområderne har udvalget mulighed for at give særlig opmærksomhed til nogle udvalgte dele af kerneområderne. Det gøres gennem valg af effektmål. Efter udvalgets prioritering, udarbejdes forandringsteorier, som illustrerer hvordan man kan opnå et givet effektniveau indenfor de tildelte økonomiske rammer. Derfor får de opgaver/indsatser, der vælges effektmål for, bedre styringsmæssige rammer og dermed øgede chancer for opnåelse af effekt.

 

Effektstyring i en ny virkelighed

Effektstyringen skal afspejle Odenses nye økonomiske virkelighed. Det betyder, at Effektmål og forandringsteorier skal vise, hvordan man kan skabe effekter på kerneområderne inden for de nye økonomiske rammer. Det kan resultere i en række udfald for de pågældende indsatser, nemlig at:

 

 1. Effekten øges, og omkostningerne reduceres
 2. Den samme effekt opnås, og omkostningerne reduceres
 3. Omkostningsreduktioner resulterer i mindre effekt

 

Disse udfald skal synliggøres i det omfang, det er muligt, ved præsentation af forandringsteorierne på 2. udvalgskonference.

 

 

I budget 2011 blev der indført effektstyring på den første etape af kerneområder. De resterende områder behandles i budget 2012 og 2013, sådan at alle kerneområder behandles i løbet af indeværende byrådsperiode. Kerneområderne er grupper af opgaver og ydelser, som retter sig mod bestemte målgruppers behov. Det er vigtigt, at målene tager udgangspunkt i slutbrugerne og den effekt, man ønsker at opnå for denne målgruppe. Kerneområderne beskrives ved hjælp af narrative fortællinger, der skildrer hvert område i praksis i konkrete situationer med bestemte målgrupper.

 

Efter udvalgenes revidering af kerneområderne har kommunen 28 kerneområder inklusive de to tværgående områder, Sundhed og Integration:

 

 

Budget 2011

Budget 2012

Budget 2013

BMF

 • Økonomistyring
 • Brandvæsen
 • Service- & støttefunktioner
 • Erhverv og turisme

Tværgående kerneområde: Sundhed

 • Tværgående strategier

Tværgående kerneområde: Integration

BKF

 • Veje
 • Trafik
 • Miljø
 • Park & Natur
 • Plan & Byggeri
 • Kultur

BUF

 • Læring og Udvikling
 • Sundhed og trivsel
 • Deltagelse i samfundsliv og fællesskaber

SAF

 • Ledige
 • Sygedagpengemodtagere
 • Sociale indsatser/ydelser
 • Borgerserviceydelser
 • Virksomheder
 • Integration

ÆHF

 • Aktivitet og træning
 • Handicapområdet
 • Psykiatriområdet
 • Sundhed
 • Hjemmehjælp og sygepleje
 • Plejeboliger

 

Sundhed som tværgående kerneområde

 

Sundhed er tværgående kerneområde i budget 2012. Det er første gang, der implementeres effektstyring på et tværgående område i Odense Kommune. Tilgangen til effektstyring af sundhedsområdet skal være vidensbaseret. Det betyder konkret, at effektmål og forandringsteorier formuleres og baseres på viden fra forskning og praksis i sundhedsvæsenet og kommunerne.

 

Processen for behandling af Sundhed

Der pågår et arbejde med revision af kommunens sundhedspolitik. Der sker en tæt koordinering mellem revisionsarbejdet og effektstyringen af sundhedsområdet. Den politiske proces for effektstyring af sundhedsområdet afviger en smule fra de øvrige kerneområders politiske processer, idet forandringsteorien behandles på et særskilt økonomiudvalgsmøde den 6/4. For at sikre koordinering mellem den politiske behandling af sundhed som tværgående kerneområde og den forvaltningsrettede behandling af sundhed i BUU og ÆHU, er der endvidere foretaget en mindre justering af tidsplanen for budgetprocessen. Ændringen består i at den forvaltningsrettede behandling af forandringsteorier for sundhed i BUU og ÆHU sker på udvalgsmødet 12. april, og ikke som oprindeligt planlagt den 29. marts. På denne måde behandles det tværgående kerneområde sundhed i ØKU før den forvaltningsrettede behandling af sundhed i BUU og ÆHU. Det betyder at BUU og ÆHU kan relatere den forvaltningsrettede behandling af sundhed til de trufne beslutninger om det tværgående sundhedsområde.

 

Effektstyring af By- og Kulturudvalgets kerneområder Park- og Natur samt Miljø

Der er fremstillet en bruttoliste med effektmål for hver af de 2 nævnte områder.

 

Kerneområderne Park- og Natur samt Miljø behandles i bilag.

 

 

Økonomi

 

Bilag

1. Materiale til 1. udvalgskonference (Materiale til BKUs udvalgskonference incl Kristinas bemærk_2011020714491800.pdf)

 

 

 8. Projektforslag efter varmeforsyningsloven for fjernvarmeforsyning af lokalplanområde Dahlsvej - beslutning om høring

Åbent - 2010/096896

 

 

SAGSRESUMÉ

 

By- og Kulturforvaltningen har den 17/07 2010 modtaget et projektforslag fra Fjernvarme Fyn A/S, vedrørende etablering af fjernvarme i nyt boligområde ved Dahlsvej.

 

Det nye boligområde er omfattet af lokalplan 5-672. Fjernvarmeforsyningen vil omfatte op til 180 parcel- og rækkehuse i henhold til lokalplanen.

 

By- og Kulturforvaltningen har, jf. Varmeforsyningsloven, foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Projektforslagets beregninger vurderes at være korrekt udført og give et retvisende billede af, at opførelse af standard boliger efter Bygningsreglement BR10 (Standard2010) og etablering af fjernvarme i lokalplanområde 5-672 Dahlsvej samfundsøkonomisk set er det mest fordelagtige. De miljø- og energimæssige forhold vurderes ligeledes at være inddraget korrekt i projektforslaget. Det vurderes derfor, at projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser på varmeområdet.

 

Projektforslaget er endvidere i fuld overensstemmelse med Odense Kommunes ønske om at fremme energirigtige løsninger og klimavenlig fjernvarme.

 

Under hensyntagen til den positive samfundsøkonomi og fremme af klimavenlig fjernvarme anbefales det at fortsætte myndighedsbehandlingen af projektforslaget,    med efterfølgende 4 ugers høring hos berørte parter. Såfremt høringssvarene ikke giver anledning til ændringer, vil projektforslaget efterfølgende blive indstillet til endelig godkendelse.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at projektforslaget sendes i 4 ugers høring.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen har den 17/07 2010 modtaget et projektforslag fra Fjernvarme Fyn A/S vedrørende etablering af fjernvarme i nyt boligområde ved Dahlsvej.

 

Baggrunden for projektet er, at der opføres op til 180 boliger, med en blanding af rækkehuse og parcelhuse i forbindelse med det nye boligområde, jf. lokalplan 5-672.

 

I henhold til projektbekendtgørelsen er kommunen forpligtet til at godkende de samfundsøkonomisk set mest fordelagtige projekter.

 

I projektforslaget er der derfor udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse af forskellige muligheder for at løse varmebehovet i boligerne:

 

 1. Boligerne opføres som lavenergibyggeri efter Bygningsreglement BR10 (Lavenergi2015) og forsynes med jordvarme (varmepumpe med el som primære energikilde) og med 4 m2 brugsvandssolvarmeanlæg
 2. Boligerne opføres med samme isolering som Lavenergi2015, men de fjernvarmeforsynes
 3. Boligerne opføres som standardbyggeri efter Bygningsreglement BR10 (StandardBR10) og fjernvarmeforsynes

 

I den samfundsøkonomiske analyse er meromkostningerne ved at opføre en bolig med en isoleringsgrad svarende til Lavenergi2015 kontra StandardBR10 medregnet. Det kan således vurderes, om et evt. skærpet energikrav til byggeriet også vil give en samfundsøkonomisk gevinst.

 

Beregningerne viser, at opførelse af StandardBR10 boliger med fjernvarmeforsyning i området giver et samfundsøkonomisk overskud på 23.913.000 kr. i forhold til at opføre Lavenergi2015 med jordvarme og solvarmeanlæg. Opførelse af StandardBR10 giver et samfundsøkonomisk overskud på 10.952.000 kr. i forhold til at opføre Lavenergi2015 med fjernvarmeforsyning. Det samfundsøkonomiske overskud er angivet i 2010 priser, opgjort som nutidsværdi set over en periode på 20 år. Det samfundsøkonomiske overskud fremkommer ved, at man sammenligner de samfundsøkonomiske udgifter ved forskellige scenarier.

 

Samfundsøkonomi

Nuværdi, 2010 priser

 

Alternativ 1

Lavenergi2015

Jordvarme

1000 kr.

Alternativ 2

Lavenergi2015

Fjernvarme

1000 kr.

Alternativ 3

StandardBR10

Fjernvarme

1000 kr.

Investering

Produktion og miljø

Drift og vedligehold

32.817

1.738

3.487

22.496

1.592

993

11.254

1.836

1.039

Samfundsøkonomisk omkostning

38.042

25.081

14.129

Meromkostning ift. alternativ 1

23.913

10.952

 

 

Selskabsøkonomisk giver fjernvarmeforsyning af området Fjernvarme Fyn A/S en gevinst på 2.997.000 kr. som nutidsværdi over 20 år med en kalkulationsrente på 3%. Dette er en fordel for ansøger, og dermed også for alle de forbrugere, som er tilsluttet Fjernvarme Fyn A/S.

 

Brugerøkonomisk giver fjernvarmeforsyning af området og opførelse af StandardBR10 boliger de laveste omkostninger beregnet som nutidsværdi over 20 år med en kalkulationsrente på 3%. Dette er en fordel for de kommende bygherrer/forbrugere i området

 

Klima- og miljømæssigt set er fjernvarmeforsyning af området også fordelagtigt set i forhold til forsyning med jordvarme (varmepumpe med el som primær energikilde). Fjernvarme giver det laveste primære energiforbrug og de laveste udledninger af CO2.

 

Projektforslagets beregninger vurderes at være korrekt udført og give et retvisende billede af, at etablering af fjernvarme i lokalplanområde 5-672 Dahlsvej samfundsøkonomisk set er det mest fordelagtige. De miljø- og energimæssige forhold vurderes ligeledes at være inddraget korrekt i projektforslaget. Det vurderes derfor, at projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser på varmeområdet.

 

Projektforslaget er i fuld overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formålsparagraf om at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

 

Projektforslaget er endvidere i fuld overensstemmelse med Odense Kommunes ønske om at fremme energirigtige løsninger og klimavenlig fjernvarme.

 

Under hensyntagen til den positive samfundsøkonomi og fremme af klimavenlig fjernvarme anbefales det at fortsætte myndighedsbehandlingen af projektforslaget,  med efterfølgende 4 ugers høring hos berørte parter, såfremt høringssvarene ikke giver anledning til ændringer, vil projektforslaget efterfølgende blive indstillet til endelige godkendelse. Efter endelig godkendelse vil projektgodkendelsen kunne påklages i 4 uger.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Dahlsvej jævnfør lokalplan nr. 5-672 (Projektforslag-Dahlsvej-rev1-m-bilag.pdf)

 

 

 9. Korsebjergvej 30, matr. 1ai St. Korsebjerg, Ubberud, ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 (skovbyggelinje) til  opførelse af ny bygning samt tilbygning

Åbent - 2011/007663

 

Sagsresumé

Sagen vedrører ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje til opførelse af en tilbygning og en ny bygning på ejendommen Korsebjergvej 30-32. Bygningerne ønskes anvendt som garage.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte, da forvaltningen vurderer, at det ikke giver nogen forringelse i forhold til det nuværende.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der gives dis-pensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 til opførelse af en tilbygning på 55 m² og en ny bygning på 126 m² på matr. 1ai St. Korsebjerg, Ubberud, som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

 

Sagsfremstilling

Ejendommens ejer har ansøgt Odense Kommune om dispensation fra skovbyggelinien til opførelse af en tilbygning på 55 m2 til en eksisterende garage. Desuden ansøges om dispensation til opførelse af en ny bygning på 126 m2 som erstatning for en eksisterende mindre bygning, der nedrives. Bygningerne vil være beliggende inden for skovbyggelinjen og kræver derfor en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17.

 

Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselement, at opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet samt at beskytte skovene mod blæst.

 

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at det ansøgte byggeri ikke giver nogen yderligere forringelse i forhold til det bestående, idet der er tale om mindre tilbygninger til eksisterende bebyggelse, samt at indsynet til skovbrynet allerede er brudt. By- og Kulturforvaltningen vurderer således, at der kan dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 17.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Bilag

1. Luftfoto med med markering af ansøgt byggeri (Luftfoto Korsebjergvej 30-32.pdf 2.pdf)

 

 

 10. Bøllemosegyden 75, matr. 1b Grynborg gde, Sanderum, ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens §17 til opførelse af tilbygning til hus

Åbent - 2010/171514

 

Sagsresumé

Sagen vedrører ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje til opførelse af en tilbygning til ejendommen Bøllemosegyden 75.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte, da forvaltningen vurderer, at det ikke giver nogen forringelse i forhold til det nuværende.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der gives dis-pensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 til opførelse af en tilbygning på 23 m² på adressen Bøllemosegyden 75 som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

 

Sagsfremstilling

Ejendommens ejer har ansøgt Odense Kommune om dispensation fra skovbyggelinjen til opførelse af en tilbygning på 23 m2 til den eksisterende bolig. Boligen er beliggende inden for skovbyggelinjen, hvorfor en tilbygning derfor kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17.

 

Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselement, at opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet samt at beskytte skovene mod blæst.

 

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at det ansøgte byggeri ikke giver nogen yderligere forringelse i forhold til det bestående, idet der er tale om en mindre tilbygning til eksisterende bebyggelse, samt at indsynet til skovbrynet allerede er brudt. By- og Kulturforvaltningen vurderer således, at der kan dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 17.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Bilag

1. Luftfoto med markering af ansøgt byggeri (Luftfoto Bøllemosegyden 75.pdf)

 

 

 

11. Regnskab og beretning for Teatret Skægspire - sæson 2009/2010

Åbent - 2011/019018

 

Sagsresumé

Med udgangspunkt i Odense Kommunes Kulturstrategi med tilhørende visioner (2005) og den regionale fynske kulturaftale, indgået for perioden 1/1 2007 – 31/12 2010 er der indgået aftale med Teatret Skægspire for perioden 1/7 2007 til 30/6 2011.

 

Ifølge den indgåede aftale forpligter teatret sig til efter hver sæson, at fremsende revideret regnskab til Odense Kommune til godkendelse tillige med rapport over aktiviteter i den forløbne sæson.

 

Teatret Skægspire har fremsendt sæsonrapport 2009/10, revideret regnskab for perioden 1/7 2009 – 30/6 2010 og revisionsprotokollat for året 2009/10 med følgende bemærkninger:

 

”Der er i regnskabsårets løb ikke ført løbende kontrol med kassebeholdningen, herunder løbende kontroloptælling og afstemning til bogføringen. Under min revision har jeg bl.a. fundet kontantsalg fra den 5/12 2009, som ikke er blevet bogført. Herudover var der ved mit revisionsbesøg, udaterede og ikke bogførte udgiftsbilag i kassen. Jeg skal henstille til, at kontrollen med kassebeholdningen skærpes.

 

Teatret har indført attestationsprocedure, som jeg har konstateret ikke er fulgt.

 

Herudover har revisionen ikke givet anledning til bemærkninger.”

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender regnskab og revisionsprotokollat , idet By- og Kulturforvaltningen overfor Teatret Skægspire vil indskærpe, at der løbende føres kontrol med kassebeholdningen herunder optælling og afstemning til bogføringen. Det indskærpes endvidere, at alle indtægts- og udgiftsbilag bogføres løbende, samt at den indførte attestationsprocedure følges.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Teatret Skægspire har fremsendt sæsonrapport 2009/10, revideret regnskab for perioden 1/7 2009 – 30/6 2010 samt revisionsprotokollat for året 2009/10.

 

Teatret skal ifølge sin kontrakt med Odense Kommune pr. sæson præstere minimum 3 egenproducerede forestillinger, heraf minimum 1-2 nyproduktioner. I alt minimum 95 opførelser i Odense Kommune, Teaterhuset. Desuden kan teatret tage initiativ til turnéforestillinger, arrangere gæstespil og deltage i øvrige børne- og ungdomsrelaterede aktiviteter.

 

Teatret har i sæson 2009/10 nyproduceret 2 forestillinger: ”Det Mest Forbavsende Vidunder” og ”Dramaholdet”. Desuden har Skægspire genopført ”Lucca”, Julen er strøget”, ”Elin – den stærkeste i verden”, ”Malle og Mormor”, ”Vals” samt ”Byen hvor husene byttede plads”. I alt 101 opførelser i Teaterhuset i Odense. Derudover har Teatret Skægspire præsenteret gæstespil og spillet egenproduktioner 51 gange i hele landet.

 

Teatret Skægspire har således opfyldt sin kontrakt med Odense Kommune.

Økonomi

Regnskabet for perioden 1/7 2009 – 30/6 2010 udviser et underskud på 486.925 kr. mod et budgetteret underskud på 262.680 kr. Teatret har pr. 30/6 2010 en negativ egenkapital på 486.925 kr.

 

Af ledelsens årsberetning fremgår det, at sæson 2009/10 er forløbet godt med en stigning i billetsalget på 6,16 %. At teatret alligevel ender ud med et negativt resultat på 486.925 kr. begrundes med, at teatret i sæsonen fejrede sit 30-års jubilæum med en hidtil største satsning, ”Det Mest Forbavsende Vidunder”. Teatret opnåede kun at finde 70.000 kr. i eksterne midler til produktionen, mod de budgetterede 400.000 kr. Dertil kom et faldende billetsalg som følge af Odenses skolers sparekrav, samt svigtende turnéindtægter.

 

Af ledelsens årsberetning fremgår det endvidere, at de forventer en positiv egenkapital efter sæson 2010/11.

 

I revisionsprotokollatet for året 2009/10 har revisor anført, at som følge af den begrænsede administrative kapacitet, er den interne kontrol ud fra et revisionsmæssigt synspunkt ikke betryggende, og har derfor baseret revisionen på, at teatrets ledelse udfører kontrol af, at indtægter og omkostninger bliver registreret korrekt.

Det er revisors indtryk, at teatrets kontrol fungerer hensigtsmæssigt. Det skal dog bemærkes, at da hele administrationen varetages af et mindre antal personer, kan de kontrolmuligheder, som ligger i en effektiv arbejdsdeling, kun delvis etableres. Teatret har indført attestationsprocedure, hvor bilag attesteres af ledelsen.

 

Revisor har som led i revisionen endvidere påset, at offentlige tilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og har efterprøvet hvorvidt ledelsens dispositioner tilgodeser kravene om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet ved forvaltning af offentlige midler.

Bilag

Ingen bilag.

 

C: Sager til drøftelse/forberedelse

13. Jagt på Stige Ø Nord

Åbent - 2008/034862

 

Sagsresumé

Midtfyn-Odense Jagtforening har siden 1932 drevet jagt på Stige Ø Nord, idet de har haft en kontrakt med Odense Havn. Odense Havn opsagde aftalen i 2008. På daværende tidspunkt indgik Odense Kommune en kontrakt med jægerne om, at de kunne jage på Stige Ø Nord, når arealet blev købt af Odense Kommune.

 

Odense Kommune købte arealet 1. december 2010, hvorved kontrakten blev aktiveret. Dette gav en negativ reaktion fra Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og forpagteren af græsningen. Disse tre parter foreslår, at jagten helt ophører eller begrænses i forhold til i dag.

 

Danmarks Jægerforbund har henvendt sig på baggrund af henvendelser fra lokale jægere, og de mener, at det er vigtigt ”for den lille mands jagt” at kontrakten om jagt på Stige Ø bevares.

Indstilling

By og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at sagen drøftes.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

 

Sagsfremstilling

Beskrivelse af området

Stige Ø Nord er et naturområde bestående af strandenge nord for jagt- og fiskehytterne Sortehusene. Området ligger således nord for den gamle losseplads, som er det store bakkede områder, der er blevet omdannet til et rekreativt område i perioden 2007 til 2010. Stige Ø Nord er rig på plante- og fuglearter og indgår i det NATURA 2000 område, der dækker den inderste del af Odense Fjord.

 

Der er forskellige jagtbegrænsninger i Odense Fjord f.eks. er motorbådsjagt ikke tilladt på fjorden, hvorimod hav- og strandjagt fra pramme er åben for alle i dette område. Der er ingen restriktioner på Stige Ø.

Eftersom Odense-Midtfyns Jagtforening blev opsagt af Odense Havn 1. april 2008, har der ikke været jagt på Stige Ø Nord i næsten 3 år.

 

Aktuel jagt kontrakt

By- og Kulturforvaltningen har indgået kontrakt med Odense-Midtfyns Jagtforening om jagt på arealet frem til 2015. Aftalen blev indgået i 2009 med den binding, at aftalen først var gældende, når Odense Kommune købte arealerne. Dette er sket december 2010, hvorfor aftalen med jægerne er blevet aktiveret fra 1. december 2010.

 

Begrundelsen for at indgå kontrakten var, at kommunen gerne vil understøtte det specielle kulturmiljø, som jagt- og fiskerhytterne ”Sortehusene” er. Sortehusenes grundlag er jagt og fiskeri, og da fiskeriet i fjorden i mange år har været i tilbagegang, er det vurderet vigtigt for miljøets autencitet at bevare jagten. Strandjagt kan dog stadig udøves fra Sortehusene.

 

Eftersom jagt på vandet er tilladt i området, har forvaltningen vurderet, at fuglene er tilvænnet dette, og det derfor ikke vil gøre den forskel, at der også er jagt på land.

 

I gældende kontrakt kan jagten foregå fra 1. september til 31. januar i tidsrummet fra 1½ time før solopgang og indenfor 2 timer efter solnedgang. Fra 2. – 30. september må der kun jages på lørdage, søndage, mandage og onsdage. Andres færden på arealet skal respekteres, og der kan ikke afspærres på grund af jagt. Der står i aftalen, at fuglene skal sikres tilstrækkelig ro til at udnytte raste- og fourageringsområder.

 

Aftalen er indgået for 5 år, men kan opsiges med et halvt års varsel, hvis det skulle vise sig nødvendigt af hensyn til publikums aktiviteter i området eller af hensyn til områdets betydning for fuglelivet. I kontrakten er der en aftale om et årligt gensidigt orienteringsmøde i januar – februar. Her vil By- og Kulturforvaltningen løbende følge udviklingen i jagten og drøfte eventuelle konflikter med andre brugere.

 

Jagtinteresser

Odense-Midtfyns Jagtforenings formand og kasser har fortalt, at jagten på Stige Ø Nord er vigtig for deres forening, fordi det er her nyjægerne kan prøve at gå på jagt. Der er ca. 30 af foreningens medlemmer, der driver jagt på Stige Ø, hvoraf 10 holder til i Sortehusene.

 

Odense-Midtfyns Jagtforening har givet udtryk for, at jagtretten på Stige Ø er vigtig for deres forening som samlingssted, hvor nye medlemmer kan blive integreret. Foreningen har drevet jagt på Stige Ø Nord siden 1932, så det er en lang tradition, der knytter foreningen til øen.

 

Et bestyrelsesmedlem af Danmark Jægerforbund har skrevet til rådmand Jan Boye, for at støtte de lokale jægeres ønske om at bevare kontrakten om jagt på Stige Ø Nord. Denne form for jagt kalder han ”den lille mands jagt”, og som han mener, at de driver meget ansvarsfuldt på Stige Ø Nord.

 

Fugleinteresser

Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening har begge henvendt sig til By- og Kulturforvaltningen med et ønske om, at der ikke skal være jagt på Stige Ø Nord. Begrundelse er, at fuglene bliver meget mere tillidsfulde, når der ikke drives jagt i et område. Og dermed kan borgerne få langt flere og tættere oplevelser af fuglelivet. Dansk Ornitologisk Forening skriver, at miljøet i Sortehusene mest er baseret på fritidsfiskeri og socialt samvær. Dansk Ornitologisk Forening savner også at være hørt, inden kontrakten med jægerne blev indgået.

 

Danmarks Naturfredningsforening skriver desuden, at de mener det er en fejlprioritering at give en lille gruppe jæger lov til at ødelægge naturoplevelsen for så mange. Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at hvis jagten ikke ophører helt, bør den begrænses til at foregå hver 14. dag.

 

Forpagterens interesser

Odense Havn har haft en kontrakt med en forpagter om, at strandengene på Stige Ø Nord bliver afgræsset af islandske heste. Med købet af Stige Ø overtager kommunen denne kontrakt. Forpagteren er nervøs for, at der skal ske skade på hestene, når der er jagt på området. Han foreslår, at hvis der skal foregå jagt, skal det kun være om vinteren altså efter medio november, når hestene er taget hjem.

 

Afgræsning af strandengene er altafgørende for at bevare den fantastiske naturrigdom på området. Både planter og dyreliv er afhængig af fortsat græsning på området. Dertil kommer at de islandske heste er en stor attraktion for publikum.

 

Grønt Råd

Grønt Råd har på mødet den 25. januar drøftet sagen om jagt på Stige Ø Nord efter ønske fra Kurt Due Johansen. Der var stor bredde i synspunkterne blandt rådets medlemmer om emnet.

 

Mulige overvejelser og konsekvenser

 1. Jagten og kulturmiljøet prioriteres højest
   – kontrakten med jægerne fortsætter uden ændringer
 2. Fugleinteresserne prioriteres højest og forpagteren imødekommes
   – kontrakten opsiges, såfremt det vurderes, at det er nødvendigt af hensyn til områdets betydning for fuglelivet
 3. Interesserne søges forenet med en anden balance end i dag. For at imødekomme forpagteren skal jagten kun foregå, når hestene er taget hjem fra midt i november. For at imødekomme fugleinteresserne skal jagten reduceres til kun at kunne finde sted hver 14. dag
   – kontrakt revideres

Økonomi

Midtfyn-Odense Jagtforening betaler en jagtleje på 8236 kr. om året til Odense Kommune.

Bilag

Ingen bilag.

 

14. Tillæg til lokalplan 0-663. Tillæg til lokalplan 0-663. Afklaring om udarbejdelse af ny lokalplan for Klostervej, Vindegade, Kongensgade. Drøftelse af plangrundlag  

Åbent - 2009/015478

 

Sagsresumé

Forvaltningen er i gang med at udarbejde et tillæg til lokalplan nr. 0-663 for ejendommen Kongensgade 67. Tillægget udarbejdes på baggrund af udvalgets beslutning 15/6 2010, der gav mulighed for at opføre et baghus på 656 m2 i to etager svarende til ca. 14 mindre boliger.

 

Ansøger ønsker nu, at lokalplantillægget tillige giver mulighed for en yderligere forøgelse af byggeretten, så forhuset mod Kongensgade kan opføres i 7 etager. Flere af udvalgets medlemmer er blevet kontaktet af ansøger om dette ønske.

 

Den gældende lokalplan nr. 0-663 giver mulighed for maks. 5½ etager. Kommuneplanen tillader maks. 4½ etager dog således at byggeri kan øges med 1 etage, hvis det er nødvendigt for tilpasning til eksisterende bebyggelse.

 

Forvaltningen har foretaget en konkret vurdering af projektforslaget og har vurderet, at forslaget ikke er tilpasset den omgivende bebyggelse, der er kendetegnet ved høje etager, korte facadelængder og etageantal på 2-5. I forhold til langt hoveddelen af byggeriet i den middelalderlige bymidte, er projektforslagets facade dobbelt så lang og etagehøjderne meget lave. Byggeri over 5 etager findes kun få steder i bymidten og slet ikke i dette område. En forøgelse af antal etager kan ikke her begrundes med, at det er nødvendigt for tilpasning til eksisterende bebyggelse. Det forøgede antal boliger vil betyde flere beboere, der skal deles om et i forvejen lille friareal uden sol i eftermiddagstimerne.

 

Sagen er principiel i forhold til kommuneplanens bestemmelser for højder og tætheder i bymidten og forvaltningens hidtidige administration af facade- og skiltelokalplan for bymidten samt ikke mindst i forhold til Arkitekturstrategi for Odense Kommune.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget godkendte 15/6 2010, at der udarbejdes ny lokalplan for ejendommen Kongensgade 67, således at der kan opføres et baghus i to etager indeholdende ca. 14 små boliger i gården mod at muligheden for en ekstra dyb butik i stuen bortfalder.

Ansøger ønsker nu at forøge byggeretten yderligere, så forhuset forøges fra 5½ etager til 7 etager, så der i forhuset kan opføres 48 lejligheder.

 

Dette ønske har forvaltningen afvist, fordi det ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området, den gældende lokalplan for karreen eller lokalplan for facader og skilte i bymidten.

Rammerne i Kommuneplan 2009 tillader, at der i området maks. må bygges i 4½ etager. Byggeri kan dog tillades øget med 1 etage, hvis det er nødvendigt for tilpasning til eksisterende bebyggelse.

 

Den gældende lokalplan 0-663 for centerformål i karreen Klostervej/Vindegade/

Kongensgade/Østre Stationsvej tillader ligeledes maks. 4½ - 5½ etager. Den tidligere grundejer fik afslag på ønske om at forøge byggeretten på samme sted, ligesom flere forespørgsler på grunden i 2006, inden udarbejdelse af den gældende lokalplan, blev besvaret med udgangspunkt i kommuneplanens gældende bestemmelser. Der står i lokalplan nr. 0-663, at der skal indrettes solfyldte friarealer, hvilket ikke kan etableres, da baghuset optager pladsen på det nordligste af grunden. Friarealet kan dermed kun placeres i det sydligste hjørne, hvor solforholdene er ringest. Friarealet vil på intet tidspunkt af året have eftermiddagssol. Det samlede boligantal for forhus og baghus vil blive 62, såfremt det ansøgte byggeri imødekommes. Projektet rummer et friareal på i alt 450 m2. Til sammenligning kan det oplyses, at det nyopførte nabobyggeri på Kongensgade 69 rummer 46 boliger og et samlet friareal på 1.626 m2.

 

Byggeriet er ej heller i overensstemmelse med lokalplan 0-548 for Skilte og Facader. En af formålsbestemmelserne lyder: ”Lokalplanen skal sikre, at de ændringer, der sker i byen, foregår under hensyn til helheden. Der skal især lægges vægt på tilpasning til eksisterende byggeri”. Dette uddybes med følgende bestemmelser:

 

-          Ved nybyggeri skal facaden udformes, så den harmonerer med nabohusene.

-          Facadens vandrette opdeling skal tilpasses de gængse linier i gadebilledet.

-          Etagehøjden skal tilpasses de gængse etagehøjder med særligt hensyn til nabohusene.
Etagehøjderne er væsentligt mindre i projektforslaget end tilfældet er for langt hoveddelen af bebyggelsen i Kongensgade i øvrigt. Desuden er facadelængden væsentligt længere end tilfældet er for den gængse bebyggelse i Kongensgade. Også underetagen er væsentlig lavere end tilfældet er for anden bebyggelse i gågaderne.

 

Sagen er også principiel i forhold til Arkitekturstrategi for Odense Kommune, som udvalget vedtog 16/6 2009. Heri er 2 af de 6 mål for arkitektur i Odense:

-          ”Odense er kendt som en by, der værner om de eksisterende værdier i byen og landskabet.

-          I Odense indtænkes rekreative muligheder som væsentlige parametre i planlægning og byggeri.”

God arkitektur er beskrevet ved, at den forholder sig til sine omgivelser, og den historie der findes på stedet, og at god arkitektur forholder sig til mulighederne for ophold, aktivitet, fordybelse og mødet mellem mennesker.

 

Endvidere er Odense beskrevet ved, at den ”har nogle særlige fysiske karakteristika. Det er vigtigt at disse står klart i bevidstheden, når der skal diskuteres arkitektur. Det er de særlige fysiske vilkår, som er med til at gøre Odense til Odense og ikke en hvilken som helst anden by i Danmark. Det er udgangspunktet for enhver diskussion af god arkitektur og planlægning i Odense”.

 

Bebyggelsens tæthed

Med et grundareal på 1.495 m2 vil bebyggelsesprocenten blive 257%. Til sammenligning er bebyggelsesprocenten for resten af karréen 211%. I kommuneplanen tillades det, at maks. 60% af grundarealet må bebygges.

Forvaltningens konklusion er, at det ansøgte projekt ikke er tilpasset stedet samt at det i forvejen lille friareal ikke kan tilbyde tilfredsstillende rekreative forhold.

 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, der udover baghuset også omfatter forhuset. Ændringerne i kommuneplanrammen vil udløse en forudgående høring af tillægget.

Økonomi

 

Bilag

Ingen bilag.

 15. Forslag fra Anders W. Berthelsen om etablering af havnebad  

Åbent - 2007/40302

 

Sagsresumé

Anders W. Berthelsen har anmodet om optagelse af et forslag om etablering af havnebad på By- og Kulturudvalgets dagsorden.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen fremsender forslaget til udvalget.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

 

 

Sagsfremstilling

Anders W. Berthelsen har anmodet om optagelse af følgende forslag på By- og Kulturudvalgets dagsorden:

 

”Den socialdemokratiske gruppe stiller hermed forslag om, at et havnebad i Odense Havn etableres hurtigst muligt, gerne med åbning allerede til sommer, eventuelt i forbindelse med havnefestivalens åbning. Badet foreslås placeret i den inderste del af Bassin 2 som et lukket bassin under kontrol og rensning. Samtidig foreslås den trekantede plads, der i øjeblikket ligger uskøn og rodet hen, belagt, således at hele dette område fremstår som en helhed.

Finansieringen findes i de afsatte penge til Byens Ø. Vi anmoder om, at forligspartierne bag kulturforlig indkaldes, når der fra forvaltningen foreligger et mere konkret forslag med økonomiske konsekvenser.”

 

Økonomi

 

 

Bilag

1. Statusnotat, projekt havnebad (Microsoft Word - Projekt Havnebad - Statusnotat til BKF-udvalgsmøde den 15-02-2011.pdf)

 

 

 

E: Orientering

17. Regnskab og beretning for små storbyteatre - sæson 2009/2010

Åbent - 2011/016273

 

Orientering

Med udgangspunkt i Odense Kommunes Kulturstrategi med tilhørende visioner (2005) og den regionale fynske kulturaftale, indgået for perioden 1/1 2007 - 31/12 2010 er der indgået aftaler med Teater Momentum, Odense Internationale Musikteater og Den Fynske Opera for perioden 1/7 2007 til 30/6 2011.

 

Ifølge de indgåede aftaler forpligter teatrene sig til efter hver sæson, at fremsende revideret regnskab til Odense Kommune til godkendelse tillige med rapport over ak-tiviteter i den forløbne sæson.

 

Teater Momentum

 

Teater Momentum skal i følge deres kontrakt med Odense Kommune hver sæson præsentere minimum to nyproducerede forestillinger med minimum 40 opførelser, heraf minimum 25 opført i Odense Kommune. Herudover andre ensembleaktiviteter med minimum 20 opførelser. Herudover planlægges i regi af Momentum Weekend en række teater- og kulturaktiviteter med et omfang og en karakter efter nærmere aftale, afhængig af at der skaffes supplerende finansiering udover det faste offentli-ge driftstilskud.

 

Teater Momentum igangsatte i sæson 2007/2008 en ny model for et moderne en-sembleteater, hvor der inden hver sæsonstart ansættes en ny kunstnerisk leder og et nyt skuespillerensemble. Det nye hold får opstillet en række regler for deres ar-bejde for sæsonen. Denne model er unik i dansk teater.

 

Den kunstneriske leder for Teater Momentum har i sæson 2009/2010 været Daniel Rylander. Teater Momentum har i sæsonen skabt 3 nyproduktioner: ”Historien om hvordan man slår sin familie ihjel”, ”The Perfect Christmas” og Valkyrien”. Forestil-lingerne har i alt været opført 48 gange i Teaterhuset. Forestillingernes scenografi, et parcelhus skabt af den islandske scenograf Sigurdur Óli Pálmason, blev i 2010 nomineret til en Reumert.

 

Under overskriften Momentum Weekend og med støtte fra bl.a. puljen Støtte til Kulturen har Teater Momentum præsenteret en række gæstespil, filmaftner, kon-certer, lyrikarrangementer mv. i Teaterhuset i hele teatersæsonen. Ca. 4.000 pub-likummer har besøgt et Momentum-arrangement i sæsonen, hvilket er en pæn stig-ning i forhold til sæsonen før.

 

Teater Momentum har således opfyldt sin kontrakt med Odense Kommune.

 

Odense Internationale Musikteater

 

Odense Internationale Musikteater skal ifølge deres kontrakt med Odense Kommu-ne pr. sæson præsentere minimum 2 egenproducerede forestillinger, heraf mindst 1 nyproduktion, i alt 25 opførelser. Heraf opføres minimum 18 i Odense Kommune, Teaterhuset.

 

Odense Internationale Musikteater har i sæson 2009/2010 nyproduceret forestillin-gerne ”Faust – Uden titel”, som sammenlagt spillede 11 gange i Teaterhuset, samt ”ME-WE: Urban united”, som spillede 9 gange i DLGs kornhal på Odense Havn. Der-udover arrangerede Odense Internationale Musikteater ”ARTBEAT den 1. maj, samt turnerede med forestillingen ”The Ancient Mariner” (23 forestillinger), samt en en-kelt musikalsk julematiné.

 

Odense Internationale Musikteater har således opfyldt sin kontrakt med Odense Kommune.

 

Den Fynske Opera

 

Den Fynske Opera skal i følge deres kontrakt med Odense Kommune pr. sæson præsentere minimum 3 egenproducerede forestillinger, heraf mindst to nyprodukti-oner. Mindst en af disse baseres på et nutidigt værk. Derudover skal Den Fynske Opera præstere 4 operakoncerter. I alt minimum 30 opførelser, heraf opføres mi-nimum 25 i Odense Kommune, Teaterhuset. Det tilstræbes, at formidlingen til børn og unge af Den Fynske Operas aktiviteter gives en særlig prioritet. 

 

Den Fynske Opera har i sæson 2009/2010 præsenteret tre nyproduktioner i form af ”Kongen af Himmelby”, ”Elleve minutter” og ”Latter i Mørket”. Sidstnævnte i sam-arbejde med Det Fynske Musikkonservatorium. Udefra hentede Den Fynske Opera stykket ”The Medium”. Den Fynske Opera opførte 26 forestillinger i Odense. Alle fi-re forestillinger havde en belægningsprocent tæt på 100. I samarbejde med Dan-marks Radio, Sigurd Barret m.fl. medvirkede Den Fynske Opera i ”Tøjdyrsoperaen”, som spillede for over 5.000 børn i Odense, Århus og Horsens. Derudover har Den Fynske Opera i sæson 2009/2010 givet en lang række operakoncerter/operacaféer på højskoler, gallerier og teatre i Odense og resten af Danmark.

 

Den Fynske Opera har således opfyldt sin kontrakt med Odense Kommune.

 

 

Økonomi

De små storbyteatres aktiviteter finansieres dels af tilskud og dels af egenindtægter (billetindtægter, barindtægter m.m.).

 

Teatrene modtager i aftaleperioden årlige driftstilskud, som er sammensat af et tilskud fra Odense Kommune på 1.699.980 kr. til Momentum og 2.054.930 kr. til Odense Internationale Musikteater og Den Fynske Opera. Tilskuddene fra Kulturministeriet udgør hhv. 889.440 kr. og 1.073.960 kr. (2009-prisniveau).

 

Tilskuddet fra Odense Kommune fremskrives med den af Odense Byråd vedtagne fremskrivningsprocent, og det statslige tilskud fremskrives i henhold til den aktuelle kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Fyn.

 

 

 

Teater Momentum

OIM

Den Fynske Opera

Tilskud

2.867.372

4.952.388

4.187.818

Egenindtægter

465.960

569.631

68.252

Udgifter

-3.545.627

-5.994.085

-3.979.261

Driftsresultat

-212.295

-472.066

276.809

 

 

 

 

Egenkapital pr. 1/7 2009

-565.933

416.234

-453.666

Regulering vedr. 2008/09

-55.440

0

0

Overført resultat

-212.295

-472.066

276.809

Egenkapital pr. 30/6 2010

-833.668

-55.832

-176.857

 

 

Teater Momentum

 

Af sæsonrapporten for 2009/2010 fremgår det, at Teater Momentum har opnået et negativt årsresultat på 212.295 kr. Der var forventet et underskud på 194.276 kr.  Overskridelsen begrundes med økonomiske dispositioner foretaget af Teater Momentums tidligere leder. Dette betyder, at teatrets negative egenkapital pr. 30/6 2010 udgør 833.668 kr. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, men revisionen anfører i de supplerende oplysninger i revisionspåtegningen, at teatrets egenkapital er tabt, og fortsat drift vil være afhængig af fremtidig positiv driftsresultat. Ifølge gældende driftsaftale med Odense Kommune vil indgåelse af ny driftsaftale forudsætte, at Teatrets egenkapital er positiv ved regnskabsårets afslutning pr. 30/6 2011.

 

Bestyrelsen har sammen med den administrative leder, Marianne Klint, lagt en handlingsplan for afvikling af underskud inden for den gældende bevillingsperiode. Således forventes et positivt resultat på ca. 831.000 kr. i 2010/2011. Dette skal bl.a. ske ved en målrettet indsats i billetsalg og fundraising, færre fastansatte, samt kun to årlige egenproduktioner, hvor der hidtil har været tre.

 

Odense Internationale Musikteater

 

Odense Internationale Musikteaters årsrapport for sæsonen 2009/2010 udviser et negativt resultat på 472.066 kr. samt en negativ egenkapital på 55.832 kr.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

I revisionsberetningerne for Teater Momentum og Odense Internationale Musikteater har revisor endvidere anført, at som følge af den begrænsede administrative kapacitet, er den interne kontrol ud fra et revisionsmæssigt synspunkt ikke tilfredsstillende, og har derfor baseret sin revision på, at teatrenes ledelse udfører løbende kontrol af, at indtægter og omkostninger bliver registreret korrekt.

 

Det er revisors indtryk, at ledelsens kontrol fungerer hensigtsmæssigt. Det skal dog bemærkes, at da hele administrationen varetages af et mindre antal personer, kan de kontrolmuligheder som ligger i en effektiv arbejdsdeling, kun delvis etableres.

 

Revisor har endvidere påset, at offentlige tilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og efterprøvet hvorvidt ledelsens dispositioner tilgodeser kravene om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet ved forvaltning af offentlige midler.

 

Den Fynske Opera

 

Af sæsonrapporten for 2009/2010, fremgår det at Den Fynske Opera opnår et positivt årsresultat på 276.809 kr. mod et underskud på 846.499 kr. i forrige sæson.

 

Den Fynske Opera har pr. 30/6 2010 en negativ egenkapital på 176.857 kr.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Bilag

Ingen bilag.

 

18. Skt. Knuds Gade, renovering/lovliggørelse af den kombinerede legeplads/skulptur af professor Labri

Åbent - 2011/009828

 

Orientering

Erling Tingkærs skulptur Professor Labri er et karakterskabende vartegn for Skt. Knudsgade kvarteret og fungerer som både udsmykning og legeskulptur. Skulpturen ejes af Odense Bys Kunstfond og er en del af bunkersanlægget på pladsen Skt. Knudsgade/Fredensgade. I forbindelse med skulpturen er der etableret en legeplads. Skulpturen, bunkersanlægget og legepladsen er nedslidt og trænger til en renovering.

 

Skulpturen er etableret før der var normer for legepladssikkerhed. Skulpturen og bunkersanlægget har en række komplicerede sikkerhedsproblemer som muligvis kan løses efter en nærmere undersøgelse. Faldhøjden fra skulpturens hat og hoved er for høj, trappen op til hatten indeholder en række problemer og endelig er faldhøjden fra bunkersanlægget for høj.

 

Der har gennem årene været stor interesse fra beboerne i kvarteret i forhold til skulpturen og legepladsen. Området har en særlig karakter og benyttes meget af kvarteret beboere til leg og som mødested. Særligt beboerforeningen Bunkeren har været meget engageret i dialogen omkring en mulig renovering af skulpturen og legepladsen.

 

Det vurderes at der i forhold til skulpturen er 3 handlemuligheder:

1.      Skulpturen og dele af bunkersanlægget renoveres og ændres i dialog med kunstneren, så det overholder normerne for legeredskaber.

2.      Skulpturen skæres fri af bunkeren og bunkeren nedrives. Skulpturen kan efterfølgende i dialog med kunstneren opstilles på pladsen eller et andet sted i kvarteret

3.      Skulpturen opgives og nedrives.

 

Bilag

Ingen bilag.

 19. Højbjerg Motocrossbane.

Ansøgning om lejlighedsvise kørsler  

Åbent - 2007/99431

 

Orientering

Fyens Motor Sport har bedt om, at Odense Kommune tager stilling til, om der fortsat kan afholdes 5 løb om året på Højbjergbanen.

 

By- og Kulturudvalget har på møde den 14/12 2010 behandlet spørgsmålet, om lejlighedsvise kørsler på Højbjergbanen er i overensstemmelse med Planloven. Udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på en nærmere undersøgelse af, om det vil være muligt at køre på banen, uden der sker en forudgående klargøring af banen.

 

Forvaltningen har den 18/1 2011 fået tilbagemelding fra Fyens Motor Sport, der forklarer, at de er indstillet på ikke at bruge nogen form for entreprenørmaskiner til bearbejdning af banen.

 

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der ikke skal gives landzonetilladelse til de ansøgte lejlighedsvise kørsler.

 

Ud fra en miljømæssig vurdering medfører de 5 årlige arrangementer en uacceptabel støjbelastning ved de 2 nærmeste naboer. Arrangementerne bør derfor ikke fortsætte uden begrænsninger af støjgenerne fra aktiviteterne. Da det ikke er muligt at etablere fysiske foranstaltninger i form af jordvolde eller støjskærme i området, vil det i praksis betyde, at der bør fastsættes krav efter miljøbeskyttelsesloven om brug af særlige lyddæmpere på motorcyklerne. Kravet vil blive fastsat i form af et påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 3. Fyens Motor Sport vil få lejlighed til at udtale sig, inden påbudet bliver meddelt.

Bilag

1. Notat om støj - Højbjergbanen (Notat om støj - Højbjergbanen.pdf)

 

 

 

20. Støtte til kulturen 2010

Åbent - 2009/061009

 

Orientering

Der er bevilget Kulturmaskinen 25.000 kr. til indkøb af børneteater i forbindelse med ”Jul i Kulturmaskinen” i weekenden den 10/12 2010 – 12/12 2010.

 

Der er bevilget kunstner Gitte Skovmand 15.000 kr. til planlægning og påbegyndelse af et kunstprojekt i Vestergade Vest i foråret 2011. Projektet skal understøtte gaden som et aktivt og levende byrum, hvor brugerne tager hensyn til hinanden.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

21. Støtte til Kulturen 2011

Åbent - 2010/120156

 

Orientering

1. Der er bevilget Sex og Sundhed en underskudsgaranti på 10.000 kr. til afvikling af showet Nattens Dronning 2011. Showet løber af stablen i november 2011 på magasinet. Der tages entré til showet.

 

2. Der er bevilget Dansk Palæstinensisk Venskabsforening 3.700 kr. til indkøb af dokumentarfilm om palæstinensernes liv og de vilkår, der har gjort, at der nu er mere end 6.000 palæstineneserei Odense. Filmene bliver vist i blandet andet Vollsmose Kulturhus.

 

3. Der er meddelt afslag på ansøgning om støtte til Store Legedag på Stige Ø, idet det vurderes, at kulturindholdet i henhold til Odense Kommunes Kulturpolitik ikke er tilstrækkeligt i arrangementet. Der er derfor prioriteret andre aktiviteter, der i højere grad opfylder formålet med puljen "støtte til kulturen".

 

4. Der er meddelt afslag på ansøgning om støtte til Børne- og Ungdomsorganisationernes SAMRÅD Odense om støtte til Odense Dragefestival. Der er meddelt afslag, idet det vurderes, at kulturindholdet i henhold til Odense Kommunes Kulturpolitik, ikke er tilstrækkeligt i arrangementet. Der er derfor prioriteret andre aktiviteter, der i højere grad opfylder formålet med puljen "støtte til kulturen" og dermed intentionerne i kommunens kulturpolitik.

 

5. Arne Bjørk, Det mindste Cirkus, er blevet bevilget 24.500 kr. til gennemførelse af 7 forestillinger på Møntergården i sommerferien.

 

6. Der er bevilget Hexekedlen 25.000 kr. til en stor teater-/dansekoncert. Koncerten planlægges og gennemføres i samarbejde mellem en række lokale kulturaktører, inden for bl.a. dans, drama, gymnastik og musik. Hexekedlen fungerer som den fælles platform og ”legeplads” for aktørerne, der her får lejlighed til at udfordre og udvikle de genrer, som de til daglig arbejder inden for. Forestillingen opføres på Magasinet den 4. – 9. april 2011.

 

7. Der er bevilget Syddansk Universitet 7.500 kr. til visning af tre film særligt udvalgte film i forbindelse med Odense Matematikfestival. Via filmene kobles kultur med eksempler på anvendelse af matematik. Festivalen afholdes i Cafebiografen og på Kulturmaskinen den 3. marts 2011.

 

8. Der er meddelt afslag på ansøgning fra Gelsted Skakklub om støtte til afvikling af Fynsmesterskabet 2011. Der meddeles afslag på ansøgningen, idet det vurderes, at kulturindholdet i henhold til Odense Kommunes kulturpolitik ikke er tilstrækkeligt i arrangementet. Der er derfor prioriteret andre aktiviteter, der i højere grad opfylder formålet med puljen "støtte til kulturen" og dermed intentionerne i kommunens kulturpolitik.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

22. Det nye Odinstårn, se Fyn fra oven. Folder udleveret.  

Åbent - 2011/020602

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl