Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Referat 29. marts 2011

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 29-03-2011 kl. 08:15

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.


Rådmand Jan Boye forlod mødet efter pkt. 5. Udvalgsmedlem Steen Møller deltog i mødet fra pkt. 5.

Oversigtsdagsorden: Åben referat

5. Dahlsvej/Stenløsevej - køb/ekspropriation af 2 ejendomme til byudvikling, herunder bemyndigelse til at indgå aftalerne. (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplanforslag nr. 0-697 Thrigekarréen. Offentliggørelse

Åbent - 2007/43607

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet omfatter hele det oprindelige Thrigekompleks mellem Skibhusvej, Buchwaldsgade, Tolderlundsvej og Bredstedgade.

 

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af ønske fra to af områdets grundejere, Byggeselskab Olav de Linde og Den Sociale Højskole om at omfordele og forøge eksisterende muligheder for opførelse af ny bebyggelse til forskellige formål som kontorer, butikker, bazar, uddannelsesformål, boligformål og kulturelle formål. Lokalplanen skal desuden sikre en lovliggørelse af terrænarbejder foretaget i området i 2006.

 

Der er mulighed for at etablere i alt 8.500 m2 butikker, hvilket er en fastholdelse af det nuværende niveau.

 

Der er 3 nye byggefelter i lokalplanforslaget. Disse er placeret således at områdets kant og delvise karréstruktur styrkes. Desuden har 4 af de større bygninger samt en mindre bygning mulighed for tilbygning i form af en ekstra etage.

 

Tilbygninger, i form af en ekstra etage på 5 af områdets bygninger, kan ikke realiseres i henhold til de gældende kommuneplanrammer. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg for 2 rammeområder. I det ene rammeområde forøges maks. etageantal fra 4 til 5 og bebyggelsesprocenten hæves fra 105 til 125, i det andet rammeområde forøges maks. etageantal fra 4 til 5. Enkelte bygninger, hvor særlige funktioner kræver større bygningshøjde, kan dog opføres i op til 2 ekstra etager.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplanforslag nr. 0-697 Thrigekarréen vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen. Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Området omfatter hele det oprindelige bygningsanlæg i Skibhuskvarteret, hvor Thrige virksomheden havde til huse. Området er på ca. 73.637 m2 og beliggende mellem Skibhusvej, Buchwaldsgade, Tolderlundsvej og Bredstedgade mellem midtbyen, Skibhuskvarteret og havnen.

Området omfatter derfor fortrinsvis en mængde forskellige industribygninger, hvoraf de fleste er bevaringsværdige og en enkelt – kraftcentralen – er fredet. I dag ejes de fleste af bygningerne af Byggeselskab Olav de Linde, som har indrettet dem til kontor, erhverv og butikker - deriblandt Bazar Fyn. Desuden findes Den Sociale Højskole, der er en del af University College Lillebælt, i området samt højhuset ”Skattehuset”, der ejes af Odense Kommune.

 

Området er præget af markante industribygninger i 4 etager, med meget store etagehøjder samt det høje ”Skattehus” i 11 etager. I midten af området er der store flade bygninger i 1-2 etager.

 

Lokalplanforslaget afløser en række gældende lokalplaner i området. Området bruges i dag til kontorer, butikker, bazar, uddannelsesformål, boligformål og kulturelle formål, hvilket fastholdes. De kan etablere i alt 8.500 m2 butikker, hvilket er en fastholdelse af det nuværende niveau.

 

De mange fine, men robuste industribygninger medfører, at lokalplanforslaget indeholder bevaringsbestemmelser for de eksisterende bygninger. Bygningerne er opdelt i 3 forskellige kategorier, hvor bygningerne i kategori A er omfattet af mere præcise bestemmelser end bygningerne i kategori B og C. Der nedlægges med lokalplanen nedrivningsforbud for bygningerne i kategori A og B. Fokus for alle kategorierne er, at bygningerne skal kunne fungere og ændres i takt med ændrede krav og behov, men det industrielle præg og områdets fortælleværdi skal bevares. Der stilles derfor også krav til skiltning og belysning.

 

Der udlægges 3 nye byggefelter i lokalplanforslaget. Formålet med byggefelterne er, at styrke områdets kant og delvise karréstruktur. 4 af de større bygninger samt en mindre bygning kan tilføjes en ekstra etage.  

 

Der er et stort parkeringsbehov i karréen, samtidigt er der et behov for friarealer og gode forhold for fodgængere og cyklister. Der stilles derfor en række krav til hastighedsdæmpende foranstaltninger, fodgængerforbindelser og cykelparkering.

 

Området er beliggende i byzone.

 

Kommuneplan

Tilbygninger, i form af en ekstra etage på 5 af områdets bygninger, kan ikke realiseres i henhold til de gældende kommuneplanrammer. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg for 2 rammeområder. I det første rammeområde forøges maks. etageantal fra 4 til 5 og bebyggelsesprocenten hæves fra 105 til 125, i det andet rammeområde forøges maks. etageantal fra 4 til 5. Enkelte bygninger, hvor særlige funktioner kræver større bygningshøjde, kan dog opføres i op til 2 ekstra etager.

 

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering (lov nr. 316 af 5. maj 2004) er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at planen ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 -Thrigekarréen (Forslag til kommuneplantillæg nr 22.pdf)
2. Forslag til lokalplan 0-697 - Thrigekarréen (Forslag til lokalplan 0-697 Thrige Karreen.pdf)

 

 

 

2. Forslag til Spildevandsplan 2011-2022. Endelig vedtagelse  

Åbent - 2009/051680

 

Sagsresumé

Odense Byråd vedtog på møde den 15/12 2010 Forslag til spildevandsplan 2011-2022, som efterfølgende har været i offentlig høring i perioden 25/12 2010 til 21/2  2011.

By- og Kulturforvaltningen fremsender indstilling om endelig vedtagelse af Forslag til spildevandsplan for Odense Kommune 2011-2022 med forslag til besvarelse af indsigelserne som anført og tilretning af planen i overensstemmelse hermed.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

a.      Forslag til spildevandsplan 2011-2022 vedtages endeligt og rettes i overensstemmelse med de foreslåede ændringer.

b.      Indsigelser besvares som foreslået nedenfor.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen. Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagsfremstilling

Til det fremlagte Forslag til spildevandsplan 2011-2022 har By- og Kulturforvaltningen modtaget to indsigelser fra nedenfor anførte. By- og Kulturforvaltningen har i starten af offentlighedsfasen sendt breve ud til de nye ejendomme der skal kloakeres, hvor ejendommenes ejere bl.a. er oplyst om deres mulighed for at udtale sig.

De indkomne indsigelser er som følger:

·         Lise Khan, Kalørvej 170, 5210 Odense NV

·         Paarupvej, Tarupvej og Rugårdsvej v/Ulrik Andersen, Paarupvej 2, 5210 Odense NV

 

1.       Lise Khan, Kalørvej 170, 5210 Odense NV

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

 

Ejer finder det unødvendigt at ejendommen skal kloakeres, da ejendommen er velfungerende med tømning af septiktank én gang årligt.

 

Spildevand fra ejendommen renses i dag mekanisk i en septiktank før det udledes til Ryds Å. By- og Kulturforvaltningen finder, at kloakering er en langsigtet løsning, som er miljømæssigt at foretrække, hvor det kan lade sig gøre. Kalørvej 170 er beliggende i umiddelbar tilknytning til kloakopland, og øvrige ejendomme i området er kloakeret. Der er således ikke noget til hinder for at inddrage ejendommen i kloakoplandet. Ejeren vil modtage påbud om tilslutning til offentlig kloak, hvis ejendommen omfattes af spildevandsplanen.

 

Baggrund

I forbindelse med Spildevandsplan 2006 blev der medtaget en række ejendomme i området til kloakering. På kortmateriale fra tidligere spildevandsplan fremgik Kalørvej 170 fejlagtigt som allerede værende kloakeret, og det kan være årsagen til, at den ikke er medtaget i Spildevandsplan 2006. I forbindelse med kloakeringen af de øvrige ejendomme i området i 2009, blev ejerne af Kalørvej 170 spurgt, om de frivilligt ønskede at blive kloakeret. Det blev afslået, og Kalørvej 170 er nu den eneste ejendom i området, som ikke er kloakeret. På den baggrund er ejendommen medtaget i Forslag til spildevandsplan 2011-2022.

 

2.       Paarupvej, Tarupvej og Rugårdsvej, 5210 Odense NV, v/Ulrik Andersen

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

 

Indsigelsen er medunderskrevet af 18 beboere i området. I indsigelsen er anført følgende:

·         Ejerne er uforstående overfor den økonomiske byrde man pålægges

·         Man finder, at der mangler oplysninger om, hvordan separeringen af spildevand og regnvand fra ejendommene kan løse klima- og vandmiljøproblemerne i Odense NV

·         Man finder det uacceptabelt, at man ikke er gjort bekendt med et så væsentligt økonomisk påbud og tilfældigt opdager, at der er pålagt en bygge-miljøsag på ejendommene med økonomisk byrde til følge.

 

I samarbejde med VandCenter Syd foreslås svaret på indsigelsen at være, at VandCenteret fortsætter med at tætne de utætte spildevandsledninger i kloakoplandet indtil næste revision af spildevandsplanen i 2016. I 2016 vil effekten af tætningen blive vurderet. Samtidig vil behovet for opretholdelse af kravet om separatkloakering af ejendommene blive vurderet, ligesom det vil blive vurderet, om enkelte andre områder i samme opland også skal separatkloakeres. I spildevandsplan 2011-2022 udskydes tidsfristen for separatkloakering på den baggrund til 2016.

 

Baggrund

Ejendommene har været omfattet af en spildevandsplan siden 2004 (Tillæg til spildevandsplan 1999-2011), og der er således alene tale om en overførelse af ejendommene fra tidligere spildevandsplan. Som en service orienterer By- og Kulturforvaltningen normalt de borgere, der vil blive berørt af en spildevandsplan, ved brev i forbindelse med offentliggørelsen af forslaget til spildevandsplanen. Dette er ikke sket i forhold til ejendommene på Paarupvej, Tarupvej og Rugårdsvej i forbindelse med den offentlige høring i 2003 af Tillæg til spildevandsplan 1999-2011, og heller ikke i forbindelse med høringen af Forslag til spildevandsplan 2011-2022. Det skal nævnes, at kommunen ikke har pligt til orientere berørte borgere direkte, jf. spildevandsbekendtgørelsens (BEK nr. 1448 af 11. december 2007) kapitel 4.

 

Der er blevet oprettet sager vedrørende ændring af kloaktilslutning på de ejendomme, der blev foreslået omfattet af separatkloakeringen allerede ved offentliggørelsen af forslaget til spildevandsplanen. Dette burde først være sket i forbindelse med den endelige vedtagelse af spildevandsplanen.

 

Ved krav om separatkloakering i et fælleskloakeret område pålægges grundejere udgifter til ændring af ledningsanlæg på egen grund. Prisen kan variere meget fra ejendom til ejendom og afhænger bl.a. af de eksisterende forhold, samt af hvilke løsninger der vælges. Hvis grundejeren vælger at håndtere regnvandet på egen grund, fx via nedsivning i en faskine, vil det være muligt at få tilbagebetalt 40 % af tilslutningsbidraget for spildevand. Beløbet, der kan tilbagebetales, fastsættes fra centralt hold, og er i 2011 på 18.200 kr. ekskl. moms.

 

Kloakoplandet i Pårup er altovervejende separatkloakeret (regnvand og spildevand løber i hver sin ledning), men Paarupvej og et område ved Spangsvej er dog fælleskloakeret (regnvand og spildevand løber i samme ledning). Ved Paarupvej er der af hensyn til vejafvandingen allerede etableret en regnvandsledning, som også vil kunne aflede regnvandet fra de berørte ejendomme.

 

VandCenter Syd har konstateret, at den pumpestation ved Spangsvej, der pumper spildevandet til Nordvest Renseanlæg, belastes af store mængder regnvand med væsentligt forøgede driftsudgifter til følge. Endvidere kan der under kraftig regn ske overløb til Ryds Å af urenset spildevand opblandet med regnvand. VandCenteret har vurderet, at de store mængder regnvand dels skyldes tilslutning af regnvand til fælleskloakken i Paarupvej, dels skyldes at store dele af det øvrige kloakopland er uhensigtsmæssigt kloakeret (såkaldt etageledningssystem), idet regnvand fra regnvandsledningerne gennem utætheder kan strømme ned i spildevandsledningerne. For at løse problemet med indsivende regnvand har VandCenter Syd været i gang med at tætne de utætte spildevandsledninger, og dette arbejde vil fortsætte i hele planperioden frem til 2016.

 

 

Øvrigt

Der er sket mindre rettelser af planforslaget af redaktionel karakter.

 

Økonomi

Endelig vedtagelse af Forslag til spildevandsplan 2011-2022 får ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 3. Frigivelse af VVM- og projekteringsbevilling for Munkebjergvejs forlængelse

Åbent - 2010/168627

 

Sagsresumé

Udarbejdelsen af en rapport for Vurderinger og Virkninger på Miljøet (VVM) er iværksat for Munkebjergvejs forlængelse. Processen har kort været, idéfaseborgermøde (august 2010), offentliggørelse af rapportens linieforslag (marts 2011), borgermøde og offentliggørelse af VVM-redegørelsesrapporten(juni 2011), herefter offentlig høringsfase (juni-august 2011) med byrådsbeslutning (oktober 2011) om endelig linieføring.

Der søges om projekteringsbevilling på i alt 16.700.000 kr. til færdiggørelse af VVM-redegørelse samt iværksættelse af rådgivere til prækvalifikation og anlægsudbud til Munkebjergvejs forlængelse.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

a.      At der fra det afsatte rådighedsbeløb i 2013 og 2014 på 50.000.000 kr. på budgetområde 2.4 Natur. Miljø og Trafik, anlægsprojekt ”Munkebjergvej” overflyttes 2.000.000 kr. til 2011 og 14.700.000 kr. til 2012.

b.      At der frigives projekteringsbevilling, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4, Natur, Miljø og Trafik, på 16.700.000 kr. fordelt med 2.000.000 kr. i 2011 og 14.700.000 kr. i 2012.

c.      At anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb på budgetområde 2.4 Natur, Miljø og trafik, anlægsprojekt "Munkebjergvej" med 2.000.000 kr. i 2011 og 14.700.000 kr. i 2012.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen. Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagsfremstilling

Odense Byråd har taget beslutning 11/5 2010 om at igangsætte VVM-redegørelse for Munkebjergvejs forlængelse.

 

Det forventes, at VVM-redegørelsen byrådsbehandles i oktober 2011, med beslutning om endelig linieføring.

 

Projektet er opdelt i 5 projekteringsopgaver:

 • Færdiggørelse af VVM-redegørelse.
 • Projektering af 4-sporet vej til Nyt OUH fra nyt tilslutningsanlæg øst for tilslutningsanlæg 50 (vest), med funktion som bygge- og adgangsvej til Nyt OUH fra sommeren 2013.
 • Projektering af 4 sporet vej fra nyt tilslutningsanlæg til Svendborgvej.
 • Projektering af 4-sporet nordlig vej til Nyt OUH fra Niels Bohr Allé og udvidelse af krydset Munkebjergvej/Niels Bohrs Allé til 4-spor.
 • Projektering af nødvendige foranstaltninger for trafikafvikling og miljøhensyn mellem krydsene Munkebjergvej/Niels Bohrs Allé til Munkebjergvej/Munkerisvej.

Bilag som er vedhæftet viser hovedalternativet. Af større vigtighed kan nævnes, at der arbejdes med løsninger som tilgodeser eller belyser:

 

 1. Eksisterende Munkebjergvej/Munkerisvej fordobles i trafik ved nyt sygehus – løsningsforslag gives i VVM-redegørelsen.
 2. Linieføring langs skoven mod Nyt OUH og beboelseskvarteret ”Marmeladekvarteret” – belyser konsekvenser som støj, visualiseringer mv. Her er to løsninger, øst eller vest om skoven.
 3. Nyt tilslutningsanlæg – Koordinering med Vejdirektoratet omkring S-anlæg eller Trompetanlæg. Vejdirektoratets VVM-redegørelse er færdig ca. samtidig med Odense Kommune.
 4. Interesserne syd for tilslutningsanlæg ved Svendborgvej/Energivej – Erhvervsområdets tilslutningsmuligheder, borgerinteresser og konflikter og natur mv.

 

Efter VVM-arbejdet igangsættes prækvalifikation af rådgiverudbud, med efterfølgende anlægsrådgiverudbud, på projektering af hele linjeføringen, eksklusiv tilslutningsanlæg, som Vejdirektoratet projekterer og udfører. Processen er koordineret mellem Odense Kommune, Vejdirektoratet og Nyt OUH.

Der vil i 2012 blive forelagt en sag om arealerhvervelse. Ydermere vil der også blive ansøgt om anlægsbevilling i 2012 for årene 2012-2014.

Økonomi

 


Beløb i 1.000 kr.

2011

2012

2013

2014

I alt

 

Budget:

Afsat rådighedsbeløb, budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, anlægsprojekt ”Munkebjergvej”

Overflytning af rådighedsbeløb

Korrigeret budget

 

Ansøgning:
Frigivelse af anlægsbevilling til
Munkebjergvejs forlængelse, VVM-redegørelse, prækvalifikation, projektering, licitation

 

 

 

0

2.000

2.000

 

 

 

 

 

2.000

 

 

 

 

0

14.700

14.700

 

 

 

 

 

14.700

 

 

 

 

9.500

-9.500

0

 

 

 

 

40.500

-7.200

33.300

 

 

 

 

50.000

 

50.000

 

 

 

 

 

16.700


Restrådighedsbeløb på "Munkebjergvejs forlængelse"

0

 

0

 

 

0

 

33.300

 

33.300

 

Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2013 og 2014 til 2011 og 2012 vil medføre en midlertidig forringelse af kassebeholdningen med 16.700.000 kr.

 

 

Bilag

1. Hovedalternativ - vestlig linieføring og S-anlæg (Vestlig liniefoering og S-anlaeg.pdf)

 

 

 

4. Kommenteret forbrugsrapport pr. 1/3 2011

Åbent - 2011/034093

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen fremsender den kommenterede forbrugsrapport pr. 1/3 2011 for bevillinger under By- og Kulturudvalget

 

- Samlet opfølgning på driften:

      - Driftsområder med overførselsadgang forventes på nuværende tidspunkt,

        at balancere med budgettet

      - Driftsområder uden overførselsadgang der omfatter vintertjeneste for-

        ventes at udvise et merforbrug på i alt 8.659.000 kr. som følge af den kraftige

        vinter i januar og februar.

      - Der er i øjeblikket ikke registreret projekter med hel eller delvis ekstern

        finansiering.

 

- Overholdelse af By- og Kulturudvalgets serviceramme 2011
      - Udvalgets serviceramme 2011 indenfor området med overførselsadgang for-

        ventes at blive overholdt.

 

- Anlægsområdet

   Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed omkring vurderingen af anlægs-

   området, da der er mange udefrakommende faktorer der spiller ind, herunder

   vejrlig, fremdrift hos samarbejdspartnere samt meget andet.

 

   Der kan på nuværende tidspunkt konstateres en forventet mindreindtægt fra

   salg af arealer i udstykningsområdet ved Odense Havn. Mindreindtægten forven-

   tes at være 32.553.000 kr. i 2011, og vil senere søges overført til 2012.
   Mindreindtægten kan primært henføres til forskydninger i salg, samt en

   kopieringsfejl. Der arbejdes på en tilretning af budgettet.

 

- Det finansielle område der omfatter udgifter til renter og afdrag på ældrebolig-

  området, forventes at balancere

 

- Udfordringer/fokusområder

   Der vil i løbet af 2011 være særlig fokus på udstykningsområdet, hvor der er

   Væsentlige udfordringer med hensyn til at opnå det budgetterede indtægter.

   Endvidere er der særlig fokus på udlejningsområder, herunder især ældrebolig-

   området.

 

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at den kommenterede forbrugsrapport pr. 1/3 2011 fremsendes til byrådets godkendelse.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen. Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af nye krav til indberetning til KL og nye skærpede krav til økonomistyringen i Odense udarbejdes der i 2011: 3 kommenterede forbrugsrapporter, 1 budgetopfølgning og 2 administrative forbrugsrapporter.

 

By- og Kulturudvalget fremsender den kommenterede forbrugsrapport pr. 1/3 2011. I rapporten vurderes om:

 

Det forventede regnskab for 2011 afviger for det korrigerede budget på drift og anlæg.

Udvalgets serviceramme på området med og uden overførselsadgang forventes overholdt.

 

Opfølgning på driftsområdet:

1.000 kr.

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Afvigelse

Med overførselsadgang:

 

 

 

2.1 – Fællesadministration

18.741

18.741

0

2.2 – Plan og Byggeri

-55.298

-55.298

 

2.3 – Kultur

218.611

218.611

0

2.4 – Natur, miljø og trafik

407.445

407.445

0

 

 

 

 

Uden overførselsadgang:

 

 

 

2.4 – Natur, miljø og trafik

21.841

30.500

8.659

 

 

 

 

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

0

0

0

 

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen

611.340

619.999

-8.659

- = merforbrug, + = mindreforbrug

 

 

Opfølgning på anlægsområdet:

1.000 kr.

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Afvigelse

2.2 – Plan og Byggeri

-25.233

7.320

-32.553

2.2 – Plan og Byggeri, balanceforskydn.

31.922

31.922

0

2.3 – Kultur

15.931

15.931

0

2.4 – Natur, miljø og trafik

189.959

189.959

0

 

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen

212.579

245.132

-32.553

- = merforbrug, + = mindreforbrug

 

 

Opfølgning på det finansielle område:

1.000 kr.

Korrigeret budget

Forventet regnskab

Afvigelse

2.2 – Plan og Byggeri

 

 

 

Renter

16.518

16.518

0

Afdrag

22.861

22.861

0

 

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen

39.379

39.379

0

- = merforbrug, + = mindreforbrug

 

 

Økonomi

Servicerammen for Odense Kommune er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og opgjort som nettodriftsudgifter på et afgrænset område fratrukket brugerfinansierede udgifter, udgifter til forsikrede ledige samt overførsler.

Det betyder, at alle driftsudgifterne med overførselsadgang i By- og Kulturforvaltningen er med i servicerammen.

 

Opfølgning på udvalgets serviceramme inden for driftsområde med overførselsadgang:

Udvalgets serviceramme 2011 indenfor område M/O i 1.000 kr.

Forventet serviceramme 2011

Afvigelse

Afvigelse i pct.

591.470

591.470

0

0

- = merforbrug, + = mindreforbrug

 

En overskridelse af udvalgets serviceramme inden for driftsområde med overførselsadgang sanktioneres, såfremt kommunen bliver sanktioneret i forbindelse med Økonomiaftalen. Sanktionen består af en modregning i udvalgets ramme svarende til udvalgets andel af kommunens samlede overskridelse.

 

Opfølgning på udvalgets serviceramme inden for driftsområde uden overførselsadgang:

Udvalgets serviceramme 2011 indenfor område U/O

Forventet serviceramme 2011

Afvigelse

Afvigelse i pct.

21.840

30.500

8.659

39,5

- = merforbrug, + = mindreforbrug

 

En overskridelse af udvalgets serviceramme inden for driftsområdet uden overførselsadgang vil ikke blive sanktioneret internt.

 

Sagen har følgende påvirkning af kassebeholdningen:

 

2011

2012

2013

2014

2015

Kassebeholdning

-41.212

32.553

0

0

0

+ =forbedring, - = forværring

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


6. 2. udvalgskonference - Budget 2012-2015. Politiske effektmål og forslag til forandringsteorier.

Åbent - 2011/000140

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen fremsender hermed materiale til brug for udvalgets 2. behandling af effektstyring for kerneområderne Park og Natur samt Miljø. Materialet består af forandringsteorier for de effektmål, By- og kulturudvalget prioriterede på baggrund af 1. udvalgskonference.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender effektmål og forandringsteorier for kerneområderne Park- og Natur samt Miljø.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen. Rådmand Jan Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget behandlede på udvalgets 1. udvalgskonference den 15/2 2011 forslag til effektmål for Park og Natur, samt Miljø. De prioriterede effektmål er nu bearbejdet, og der er udarbejdet forandringsteorier for indsatser, som understøtter målene.

 

Der er udarbejdet tre forandringsteorier, som rummer de otte prioriterede effektmål:

 

 1. Forandringsteori for vandløb, naturoplevelse samt grønne områder
 2. Forandringsteori for renere vandmiljø og luft
 3. Forandringsteori for rent grundvand og drikkevand samt bæredygtig energiforsyning

 

Forandringsteorier er vedlagt som bilag til sagen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Effektmål og forandringsteorier (Materiale til 2. udvalgskonference 29-3_2011032209553000.pdf)

 

 

 

7. Udpegning af formand for Odense Billedkunstråd

Åbent - 2010/176675

 

Sagsresumé

Byrådet udpegede den 16/2 2011 medlemmer og suppleanter til Odense Billedkunstråd.

 

Jf. § 3 i vedtægten for Odense Billedkunstråd vælger By- og Kulturudvalget formanden for Odense Billedkunstråd.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender Merete Jankowski som formand for Odense Billedkunstråd.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen. Rådmand Jan Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagsfremstilling

Med byrådets godkendelse den 15/12 2010 har Odense Billedkunstråd til opgave at fremme billedkunsten lokalt og bidrage til dens alsidighed, kunstneriske udvikling ved at rådgive Odense Kommune i forbindelse med kunstnerisk udsmykning i henhold til 1 % ordningen.

 

Odense Billedkunstråd kan efter anmodning fra Odense Kommune varetage andre rådgivnings-opgaver inden for billedkunstområdet.

 

Jf. vedtægten udpeger byrådet medlemmerne til Odense Billedkunstråd på baggrund af indstillinger fra 4 forskellige aktører. By- og Kulturudvalget vælger herefter formanden for Odense Billedkunstråd blandt de udpegede medlemmer.

 

Byrådet har den 16/2 2011 udpeget flg. medlemmer af Odense Billedkunstråd:

 

 

Indstillende aktør

Ordinært medlem

Suppleant

Billedkunstnernes Forbund:

Billedkunstner

Jens Bohr

Billedkunstner

Indigo Richards

Det Fynske Kunstakademi:

Rektor

Merete Jankowski

Billedkunstner

Svend-Allan Sørensen

Kunsthallen Brandts:

Billedkunstner

Jes Fomsgaard

Kurator

Lene Burkard

Akademisk Arkitektforening:

Arkitekt

Hanne Bat Finke

Arkitekt

Mads Bjørn Hansen

 

Formanden for Odense Billedkunstråd udarbejder dagsorden for udvalgets møder og tegner udvalget over for offentligheden og Odense Kommune.

 

By- og Kulturudvalget anmodes om at vælge en formand blandt de ordinære medlemmer, som byrådet har udpeget. Valget af formand gælder for indeværende kommunale valgperiode.

 

Efter valget af formand påbegynder Odense Billedkunstråd sin funktion.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Ingen bilag.

 8. Svar på høring af forslag til Vand- og Naturplaner

Åbent - 2010/141303

 

Sagsresumé

Statens vand- og Natura 2000-planer er sendt i offentlig høring den 4/10 2010 af Miljøministeriet. Der fremlægges hermed forslag til høringssvar, der skal være staten i hænde senest den 6/4 2011. Når planerne er vedtaget er indsatsprogrammer og retningslinier bindende for kommunens administration. Planforslagene rummer et omfattende indsatsprogram, som overordnet set ligger på linie med Odense Kommunes miljøpolitik og som By- og Kulturforvaltningen derfor kan bakke op om.

 

I høringsperioden har staten nedsat arbejdsgrupper, der skal udarbejde forslag til administrationsmodeller for spildevands- og vandløbsindsatsen. Arbejdsgruppernes rapporter er endnu ikke offentliggjort og er derfor ikke en del af høringsmaterialet. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at arbejdsgruppernes resultater kan få stor indflydelse på indsatsprogrammernes endelige udformning og vi bør derfor tage forbehold for planernes endelige indhold.

 

Fra statens side er planerne 2 år forsinket, men staten fastholder, at målene fortsat skal være nået inden udgangen af 2015. Det betyder, at kommunerne får 2 år mindre til at gennemføre det omfattende indsatsprogram. Set i sammenhæng med at en lang række indsatser hviler på frivillighed fra lodsejernes side forudser By- og Kulturforvaltningen, at det bliver vanskeligt at nå alle de beskrevne indsatser inden udgangen af 2015.

 

For at sikre en omkostningseffektiv indsats foreslår vi, at den overvågning, som staten gennemfører til brug for dokumentation af effekten, målrettes og styrkes i forhold til de kommunale indsatser.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at forvaltningens notat godkendes.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen. Rådmand Jan Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagsfremstilling

Statens vand- og Natura 2000-planer skal implementere EU's vandrammedirektiv og naturdirektiver i Danmark. Planerne blev sendt i teknisk forhøring hos kommunerne i begyndelsen af 2010 og By- og Kulturforvaltningen afgav teknisk høringssvar den 9/3 2010. Efter tilpasning blev planerne sendt i 6 måneders offentlig høring den 4/10 2010 og høringssvar skal være staten i hænde senest den 6/4 2011. Udvalget blev den 23/11 2010 orienteret om høringsarbejdet og de dilemmaer og hovedspørgsmål, som forvaltningen foreslår indgår i høringssvaret.

 

Vand- og Natura 2000-planerne indeholder retningslinjer, der erstatter de gældende retningslinjer i regionplanen. Retningslinjerne er sammen med målsætningerne bindende for kommunens administrationspraksis for overfladevand, spildevand, grundvand og Natura 2000-områderne, når planerne vedtages. Planerne omfatter desuden indsatsprogrammer med en række initiativer, der skal udmøntes i kommunale handleplaner. Indsatsprogrammerne og handleplanerne er bindende for myndighederne i første planperiode frem til udgangen af 2015.

 

By- og Kulturforvaltningens høringssvar er opdelt i overordnede bemærkninger og bemærkninger af mere teknisk karakter. Udkast til høringssvar er vedlagt og vil udgøre det materiale der fremsendes til Miljøministeriet. De væsentligste overordnede principielle bemærkninger er:

 

 • at høringssvaret skal ses i lyset af, at By- og Kulturforvaltningen som udgangspunkt bakker op om statens Vand- og Naturplaner. Målsætninger, indsatsprogram og retningslinier stemmer i vid udstrækning overens med Odense Kommunes miljøpolitik. Opgaven med realisering af planerne vil derfor blive prioriteret højt i By- og Kulturforvaltningen.
   
 • at By- og Kulturforvaltningen finder det kritisabelt, at der parallelt med høringsperioden foregår et udredningsarbejde, der kommer med resultater, som ikke har været en del af høringsmaterialet, men som vil kunne ændre indsatsprogrammet betydeligt. By- og Kulturforvaltningen må derfor tage forbehold overfor sådanne ændringer og generelt for manglende sammenhæng mellem de opstillede mål og de afsatte ressourcer.

 • at den overvågning, som staten gennemfører til brug for dokumentation af effekten ønskes målrettet og styrket i forhold til de kommunale indsatser.

 • at By- og Kulturforvaltningen ser frem til at gennemføre alle de foreslåede natur- og vandløbsindsatser. De økonomiske rammer staten fastsætter, ser ud til ikke at være tilstrækkelige til at gennemføre hele indsatsprogrammet. Det bør sikres, at der er sammenhæng mellem indsats og ressourcer.

 • at gennemførelsen af en lang række virkemidler hviler på frivillighed hos lodsejerne, hvilket kan blive en væsentlig hindring, både tidsmæssigt og økonomisk for opfyldelse af målsætningerne i 2015. Det bør sikres, at der er sammenhæng mellem indsatsen og implementeringsværktøjerne.

 • at kommunerne generelt får for kort tid til at gennemføre indsatsprogrammet. Staten har været 2 år forsinket i at vedtage en vandplan, men den samlede tidsplan justeres ikke tilsvarende af den grund. Der bør sikres sammenhæng mellem indsatsen og den afsatte tid til implementeringen.

 • at By- og Kulturforvaltningen er usikker på, om de data der ligger til grund for status, baseline og indsatsprogram på spildevandsområdet er forældede.

 • at det ikke er praktisk eller økonomisk muligt inden for første vandplanperiode, at gennemføre tiltag på de 63 overløb af urenset spildevand opblandet med regnvand der er udpeget i vandplanen i Odense Kommune. Sammen med høringssvaret fremsendes et teknisk bilag med forslag til prioritering af overløbene. Dette bilag er ikke vedlagt her.

 

 • at det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at potentialet for udvidelse af naturtypen rigkær i Natura 2000 området Odense Å er større end planens overordnede målsætning om forøgelse med kun ca. 10 hektar.

 • at By- og Kulturforvaltningen tager forbehold for at nå mål om god naturtilstand i habitatområderne med statens foreslåede tilskudsmuligheder og de nuværende muligheder for kommunen for at styre indsatsen.

De mere tekniske bemærkninger omfatter faktuelle oplysninger og spørgsmål til planernes data- og beregningsgrundlag, samt forslag til afklaring af tekniske fejl og uhensigtsmæssigheder.

 

Høringssvaret er blevet forelagt Grønt Råd den 9/3 2011 og anbefalet til indstilling med enkelte kommentarer og bemærkninger.

 

Det bemærkes, at By- og Kulturforvaltningen den 17/3 2011 skal til møde med Naturstyrelsen Odense primært for at drøfte indsatsen overfor overløb af urenset spildevand opblandet med regnvand. Der kan muligvis blive behov for en mindre tilpasning af høringssvaret på spildevandsområdet på baggrund af dette møde.

Økonomi

Udarbejdelse af høringssvaret har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Bilag

1. Odense Kommunes høringssvar på forslag til vand- og naturplaner (Odense Kommunes høringssvar på forslag til vand- og naturplaner_2011031709042800.pdf)

 

 

 9. Søndersø Skovvej 37, matr. 7d Skovs Højrup By, Næsbyhoved-Broby, ansøgning dispensation fra naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje (§ 17) til opførelse af læskur til heste

Åbent - 2011/031781

 

Sagsresumé

Sagen vedrører ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje til opførelse af et læskur på 19 m2 til heste på adressen Søndersø Skovvej 37.

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte, da forvaltningen vurderer, at det ikke giver nogen forringelse i forhold til det nuværende.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17, til opførelse af et læskur på 19 m2 til heste på adressen Søndersø Skovvej som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen. Rådmand Jan Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagsfremstilling

Ejerne af ejendommen Søndersø Skovvej 37 har ansøgt Odense Kommune om dispensation fra skovbyggelinjen til opførelse af et læskur på 19 m2. Den ansøgte placering er beliggende inden for skovbyggelinjen, hvorfor det ansøgte derfor kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17.

 

Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselement, at opretholde skovbrynene, som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet, samt at beskytte skovene mod blæst.

 

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at det ansøgte byggeri ikke giver nogen yderligere forringelse i forhold til det bestående, idet der er tale om en mindre bygning i tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen, samt at indsynet i forvejen er sløret af den eksisterende beplantning. By- og Kulturforvaltningen vurderer således, at der kan dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 17.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Bilag

1. Flyfoto med markering af placering af læskur til heste (Flyfoto med markering af placering af læskur.pdf)
2. Foto af læskur der ønskes opført (Læskur til heste.pdf)

 

 

 10. Udlodgyden 52, matr. 11f, Davinde by, Davinde, ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje til opsætning af bålhytte   

Åbent - 2011/031719

 

Sagsresumé

Sagen vedrører ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til at opføre en bålhytte indenfor sø- og åbeskyttelseslinien ved adressen Udlodgyden 52 - matr. 11 f, Davinde By, Davinde.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte, da bålhytten vil være omgivet af den eksisterende beplantning. Ligeledes skal områdets status, som regionalt udflugtsmål tages i betragtning, hvilket det ansøgte vil understøtte.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til at opføre en bålhytte på 154 m2 på matr. 11 f, Davinde by, Davinde, som angivet i bilag 1.

 

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen. Rådmand Jan Boye deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Sagsfremstilling

Tarup-Davinde I/S har ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til at opføre en bålhytte på 154 m2 på matr. 11f, Davinde by. Det ansøgte areal, hvor bålhytten ønskes opført bliver på nuværende tidspunkt anvendt som telt- og bålplads for områdets besøgende. Tarup-Davinde I/S ønsker at anvende bålhytten som en base i forbindelse med naturvejledningen i området. Derudover vil bålhytten være tilgængelig for alle områdets besøgende. 

 

Formålet med sø- og åbeskyttelseslinjen er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. I henhold til naturbeskyttelseslovens § 16 må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha. Naturbeskyttelsesloven har også som formål at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet.

 

By- og Kulturforvaltningen har besigtiget arealet. Ved besigtigelsen er det vurderet, hvilken betydning placering af en bålhytte på den ønskede lokalitet vil have for området. Teltpladsen, hvor bålhytten ønskes opført, er omgivet af en træbevoksning, der i forvejen slører indsynet til søen. Det er således By- og Kulturforvaltningens vurdering, at det ansøgte ikke vil være i strid med naturbeskyttelseslovens § 16, da   opførelse af en bålhytte, som det er beskrevet i ansøgningen, ikke giver nogen væsentlig forringelse af oplevelsen af søen som landskabselement. Herudover er det By- og Kulturforvaltningens vurdering, at områdets status som regionalt udflugtsmål skal tages i betragtning. En offentlig tilgængelig bålhytte er efter By- og Kulturforvaltningens vurdering en forbedring af de rekreative muligheder i området. 

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Beskrivelse af bålhytte (Beskrivelse af bålhytte.pdf)
2. Fotos af lokalitet hvor bålhytten ønskes opført (Fotos fra området hvor bålhytten ønskes opført.pdf)
3. Flyfoto med markering af placering af bålhytte (Flyfoto med markering af placering af bålhytte.pdf)

 

 

 

E: Orientering

11. Byggemodningsområder (bolig og erhverv) i Odense Kommune

Åbent - 2011/012571

 

Orientering

Orienteringen vil ske på udvalgsmødet.

Bilag

Ingen bilag.

 

12. Foroffentlighed for 4 temaplaner til Kommuneplan 2009. Indkomne bemærkninger

Åbent - 2010/109050

 

Orientering

Byrådet har vedtaget, at der skal udarbejdes forslag til 4 temaplaner for Byudvikling, Det åbne land, Ferie, Fritid og Kulturhistorie. Der har på baggrund heraf været afviklet en foroffentlighedsfase i perioden 20/12 2010 til 30/1 2011.

 

Indhold i foroffentlighedsfasen

 

Foroffentlighedsfasen har været tilrettelagt efter dels at skabe offentlig debat om de overordnede mål for temaplanerne og dels drøfte kendte konkrete problemstillinger så tidligt som muligt i processen med interessenter og direkte berørte parter, såsom myndigheder, lodsejere, foreninger og brancheorganisationer.

 

Indkomne bemærkninger

 

Naturstyrelsen Odense har fremsat bemærkning, der udtrykker tilfredshed med debatoplægget og den bæredygtige tilgang med øget fokus på fortætning og byomdannelse. De gør yderligere på vegne af Naturstyrelsen Fyn opmærksom på interessekonflikten, der er mellem den varslede interessezonesikring af en vestlig ring 3 og dennes tilslutning til E20 og det planlagte skovrejsningsområde ved Elmelund.

 

Direktoratet for FødevareErhverv har tilkendegivet, at de i forbindelse med udarbejdelsen af temaplanerne ønsker dialog med Odense Kommune om afvejning af væksthus- og byudviklingsinteresser.

 

Der har været holdt møde med nabokommunerne. I denne forbindelse har Kerteminde Kommune har tilkendegivet interesse for at skabe bedre rekreative stiforbindelser på tværs af kommunegrænsen.

 

En række lodsejere har enten direkte eller via repræsentanter fremsat bemærkninger til debatoplægget med ønske om byudvikling.

 

Lodsejerne har i forbindelse med foreslået udpegning af bevaringsværdige hovedgårdsejerlav fremsat bemærkninger med betænkelighed ved udpegninger af bevaringsværdige hovedgårdsejerlav. Forvaltningen undersøger på grundlag af det fremsendte nærmere, om udpegningerne skal medtages i temaplanen for kulturhistorie eller om bevaringsinteresserne er tilstrækkeligt sikret gennem de generelle retningslinjer for det åbne land.

 

På baggrund af resultatet af foroffentlighedsprocessen arbejder forvaltningen videre med udarbejdelse af forslag til temaplaner i fortsat dialog med eksterne interessenter. Temaplanerne forventes fremsat til behandling på udvalgsmødet 25/10 2011.

 

 

Offentlige arrangementer

 

Der har været afholdt 4 offentlige møder om temaplanerne. De indkomne bemærkninger fra de offentlige møder er samlet i et notat på kommunens hjemmeside.

 

Indbudte arrangementer

 

Der har været afholdt særskilte møder med:

 1. Naturstyrelsen Odense
 2. Naturstyrelsen Odense og Direktoratet for FødevareErhverv, som tilkendegav at de ønsker fortsat dialog med Odense Kommune om mulighederne for at revidere de udpegede væksthusområder i forhold til eventuelle byudviklingsinteresser
 3. Fynske kommuner. Heraf deltog Assens og Kerteminde kommuner, hvor der var konstruktive drøftelser med Kerteminde Kommune om at skabe bedre rekreative forbindelse på tværs af kommunegrænsen
 4. Region Syddanmark om råstofinteresser ved Tarup Davinde og et nyt graveområde ved Stenløse
 5. Lodsejere til Sanderumgaard og Fraugdegaard, som berørte lodsejere ved foreslåede udpegninger af bevaringsværdige hovedgårdsejerlav
 6. Gartnerierhvervet i Odense Kommune med henblik på at revidere væksthusområderne. Herunder drøftedes den generelle problematik omkring byudviklingsønskerne fra mindre gartnerier i blandt andet Stige
 7. Investorer og grundejere, der forlods har fremsat ønske om byudvikling. (2 orienteringsmøder med ca. 60 deltagere)
 8. Fritidsorganisationerne SIKO, FKS, Fynske Idrætsforbund, DGI Fyn om blandt andet behovet for bedre stiforbindelser, gode lokale motionsområder, placering af motocrossbane ved Tarup-Davinde eller Elmelund
 9. Friluftsråd Fyn-nord om blandt andet behovet for at sikre rekreative stiadgange bedre
 10. Søndersø Karting Klub og Fyns Motorsport
 11. Danmarks Naturfredningsforening
 12. Det grønne råd

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 13. Orientering om organisering af styringsdialog og tilsyn med den almene boligsektor

Åbent - 2010/045833

 

Orientering

I forlængelse af udvalgets behandling af tilsagn til alment byggeri i 2010, blev der bedt om et oplæg til en temadrøftelse om alment nybyggeri og det kommunale tilsyn med den almene boligsektor. Nybyggeri blev drøftet på udvalgsmødet d. 24/8 2010. Emnet, det kommunale tilsyns rolle, blev udskudt til foråret 2011, da der ikke var fuld klarhed omkring udmøntningen af de nye regler om tilsyn og styringsdialog, som indføres som følge af den styringsreform for den almene sektor, der blev vedtaget af Folketinget i 2009.

 

Dette arbejde er nu afsluttet, og der er udarbejdet en model for implementering af styringsreformen i Odense Kommune.

 

Den Kommunale tilsynsrolle, som varetages af By- og Kulturforvaltningen består i

-         fortsat legalitetstilsyn (påse at boligorganisationerne følger de gældende regler, samt godkendelse af en række enkelt dispositioner)

-         organisere og gennemføre styringsdialog med boligorganisationerne

 

Kort fortalt skal tilgangen til samarbejdet og tilsynet med de almene boligorganisationer være mere strategisk end tidligere, og baserer sig på fælles mål og aftaler. Som led i samarbejdet skal der mindst en gang om året afholdes et styringsdialogmøde med hver enkelt boligorganisation.

 

Nedenfor er der en mere detaljeret beskrivelse af styringsdialogen, og herunder en kort beskrivelse af hvordan styringsdialogen tænkes implementeret i Odense Kommune.

 

Styringsreformens formål og indhold

Formålet med de ændrede styringsregler er dels at forbedre boligorganisationernes muligheder for at løse deres opgaver på en effektiv måde, dels at gøre det kommunale tilsyn mere fremadrettet.

 

Den nye styringsmodel indebærer, at styringen af den almene boligsektor i højere grad skal baseres på mål- og aftalestyring.

 

Principperne bag den nye styring er 1) at styringen af sektoren i højere grad skal ske med udgangspunkt i sektorens overordnede mål, 2) at der skal søges etableret et konstruktivt og fremadrettet samarbejde mellem kommune og boligorganisation og 3) at der ønskes størst mulig lokal fleksibilitet, metodefrihed og afbureaukratisering på områder, hvor særlige hensyn ikke taler imod det. Det er sigtet med styringsmodellen, at der skal skabes forbedrede muligheder for at finde lokale tilpassede løsninger.

 

Den nye styring skal ruste de almene boligorganisationer bedst muligt til at klare fremtidige udfordringer. Det gælder udfordringer vedrørende indsatsen i udsatte boligområder, arbejdet med renovering og nybyggeri og bestræbelserne for stadig effektivisering af driften.

 

Hovedelementerne i modellen for styring kan kortfattet skitseres sådan:

1.      Der er i almenboligloven opstillet et overordnet formål og landsdækkende styringsmålsætninger. Målsætningerne omfatter områderne økonomi og drift, ledelse og beboerdemokrati, udlejning, boligafdelinger samt nybyggeri og renovering.

2.      Der skal mellem kommune og boligorganisation etableres en styringsdialog. Formålet er at drøfte større udfordringer i boligvirksomheden, at gøre status med hensyn til i hvilken grad målsætningerne efterleves samt at afklare det fremtidige behov for at koordinere indsatser og indgå aftaler.

3.      Der skal i forlængelse af styringsdialogen indgås et samarbejde mellem kommune og boligorganisation, herunder gennem indgåelse af aftaler, om at realisere de overordnede målsætninger. Aftalerne er udtryk for et gensidigt forpligtende samarbejde. Parterne er forpligtet til at kortlægge behovet for fremover at indgå aftaler.

4.      Boligorganisationernes arbejde med egenkontrol, herunder forvaltningsrevision, skal styrkes. Herved vil det kommunale tilsyn kunne aflastes fra arbejdet med at kontrollere en række detaljerede, administrative spørgsmål i boligorganisationen.

5.      Boligorganisationen skal til brug for styringsdialogen levere forbedret dokumentation. Som led heri indgår en årlig styringsrapport, herunder en række nøgletal, som skal muliggøre en vurdering af boligorganisationens virksomhed i relation til lovens målsætninger og en afklaring af behovet for tiltag og koordination.

Styringsmodellen er baseret på, at boligorganisationen i vid udstrækning selv sikrer og kontrollerer effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten af sin virksomhed, således at kommunen i højere grad kan fokusere på mere overordnede problemstillinger omkring fx udviklingen i boligområderne samt boligorganisationer med særlige problemer.

 

Styringsdialog

Som et centralt element i styringsmodellen skal der organiseres en styringsdialog i form af minimum et årligt tilbagevendende møde mellem kommune og boligorganisation.

 

Styringsdialogen tager udgangspunkt i en dokumentationspakke fra boligorganisationen. Dokumentationspakken indeholder udover regnskabet en række detaljerede oplysninger og vurderinger af både boligorganisationens overordnede forhold samt forholdene i den enkelte afdeling.

 

Formålet med styringsdialogen er:

        At evaluere boligorganisationens virksomhed og resultater i relation til lovens målsætninger.

        At afklare det fremtidige behov for koordination og indgåelse af aftaler mellem kommune og boligorganisation.

 

Kommunen skal på baggrund af dialogen med hver boligorganisation udfærdige en redegørelse for den gennemførte styringsdialog.

 

Fokus i styringsdialogen skal være på de væsentlige problemer og deres løsning. Dette forudsætter en velfungerende virksomhedsledelse og egenkontrol i den enkelte boligorganisation, så behovet for at drøfte detaljerede spørgsmål om driften, mindre enkeltsager mv. minimeres. Kommunen skal derfor tilse, at boligorganisationens eget arbejde med ledelse, egenkontrol og forvaltningsrevision fungerer betryggende, og intensiteten af tilsynet skal afpasses efter boligorganisationens indsats med hensyn til egenkontrol.

 

Kommunen skal fortsat varetage traditionelle tilsynsopgaver, såsom at føre et legalitetstilsyn og foretage visse godkendelser, idet en række godkendelseskrav dog er afskaffet. Kommunen meddeler ligeledes fortsat tilsagn til nybyggeri mv. Styringsdialogen supplerer disse opgaver.

 

Kommunens indflydelse på boligorganisationen via styringsdialog og aftaler er som udgangspunkt baseret på frivillighed mellem parterne. Det er boligorganisationens og kommunens vurderinger af de lokale forhold, som danner grundlag for samarbejdet.

 

Hvis kommunen imidlertid konstaterer, at en boligorganisation ikke overholder loven, herunder dens målsætninger, vil forholdet være omfattet af kommunens legalitetstilsyn. Kommunen vil fortsat have mulighed for som led heri at afgive henstillinger, påbud, i yderste konsekvens indsætte en midlertidig forretningsfører etc.

 

Organisering af styringsdialogen

Der er stor metodefrihed for kommunen i tilrettelæggelsen af styringsdialogen. Hvor omfattende møder, der er behov for, vil afhænge af den konkrete situation i de enkelte boligorganisationer og deres afdelinger.

 

Der er intet til hinder for, at en del af styringsdialogen gennemføres i en fælles proces med deltagelse af flere boligorganisationer. En række emner i styringsdialogen er som udgangspunkt egnede til drøftelse i fælles fora på tværs af boligorganisationerne. Det kan eksempelvis gælde udlejningspolitik, helhedsindsatser i større byområder, initiativer i forhold til nybyggeri etc. Der vil typisk være tale om temaer, som det også kan være relevant at indgå aftaler om.

 

Det vil dog være hensigtsmæssigt, at en del af styringsdialogen gennemføres i et dialogmøde mellem kommunen og den enkelte boligorganisation, idet dokumentationsmaterialet omfatter en række forhold, som primært har relevans og interesse for den enkelte boligorganisation. Hertil kommer, at kommunen skal udarbejde en redegørelse for styringsdialogen med hver enkelt boligorganisation.

 

Der vil lokalt skulle tages stilling til den nærmere organisering af styringsdialogen. Kommunen må på baggrund af de konkrete forhold fastlægge den interne organisering af styringsdialogen.

 

De problemstillinger, der indgår i dokumentationsmaterialet, er tværgående i forhold til typiske kommunale forvaltningsgrene. Det er derfor af stor betydning, at alle dele af den kommunale forvaltning, der har berøringsflader med boligorganisationen (fx nybyggeri, anvisning, tilsyn eller indsatsen i forhold til et udsat boligområde) deltager i forløbet omkring styringsdialogen.

 

Organisering af styringsdialogen i Odense Kommune

I Odense er der en meget lang tradition for godt samarbejde og god dialog mellem Kommunen og de almene boligorganisationer. En stor del af reformens elementer praktiseres derfor allerede. Der er dog et behov for en mere struktureret tilgang til dele af samarbejdet mellem kommunen og boligorganisationerne.

 

De involverede kontorer i Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen har drøftet den fremtidige kommunale organisering i forhold til implementering af styringsdialogen og tilsynsfunktionen.

 

På baggrund af en samlet vurdering af de arbejdsopgaver, der ligger i styringsreformen, er ansvaret for gennemførelse af dialogmøderne placeret hos By- og Kulturforvaltningen.

 

Der er desuden enighed om, at man i videst mulig omfang ønsker at den nødvendige organisering på tværs af kommunens forvaltninger baserer sig på eksisterende fora. Den boligstrategiske embedsmandsgruppe, der blev etableret på tværs af forvaltninger i forbindelse med oprettelsen af Boligstrategisk sekretariat, vil derfor fungere som arbejdsgruppe for By- og Kulturforvaltningen. De kommunale chefer i ”Strategigruppen for boligområder og Tryg by” vil fungere som styre-/referencegruppe for arbejdet. Herved sikres de nødvendige input til styringsdialogen fra alle forvaltninger.

 

Der lægges op til, at dialogmøderne udover at bygge på de national målsætninger i loven, skal indeholde opfølgning på de strategiske indsatsområder i Byaftalen.

Forslaget til organisering har været fremlagt og drøftet med boligorganisationerne i Odense, og indstillingen har været meget positiv.

Bilag

2. Niveauer i samarbejdet med de almene boligorganisationer (Niveauer i samarbejdet med de almene boligorganisationer.pdf)
1. Kommunalt organisationsdiagram for gennemførelse af styringsdialog for den almene boligsektor (Kommunalt organisationsdiagram for gennemførelse af styringsdialog for den almene boligsektor.pdf)

 

 

 

14. Odense Kommune meddeler 1½ års forlængelse af udledningstilladelse for regnbetingede udløb i kloakoplandet til Ejby Mølle Renseanlæg

Åbent - 2011/000929

 

Orientering

Udledninger af regnvand – de såkaldt regnbetingede udløb - fra kloakoplandene til de centrale renseanlæg i Odense Kommune er omfattet af udledningstilladelser, meddelt til kommunen/VandCenter Syd as af Fyns Amt.

 

Efter strukturreformen overtog kommunen godkendelseskompetencen fra Fyns Amt, mens staten (Naturstyrelsen Odense, tidl. Statens Miljøcenter Odense) er tilsynsmyndighed på området i Odense.

 

Udledningstilladelserne for de regnbetingede udløb omfatter dels udledning af ”rent” regnvand fra separatkloakerede områder, og dels udledning af regnvand blandet med spildevand i fælleskloakerede områder. I oplandet til Ejby Mølle Renseanlæg udledes vandet til Odense Å og havnen.

 

Fyns Amts tilladelse for de regnbetingede udløb i oplandet til Ejby Mølle Renseanlæg var tidsbegrænset og udløb den 1/1 2009. Tilladelsen var tidsbegrænset, fordi der efter gennemførelse af en række forbedringer krævet i tilladelsen, skal tages stilling til de videre tiltag i oplandet.

 

I mellemtiden er vandrammedirektivet/miljømålsloven blevet vedtaget, og det medfører, at staten skal vedtage en vandplan. Det var oprindeligt planlagt, at forslag til vandplanen skulle offentliggøres i december 2008, og den endelige plan skulle vedtages senest i december 2009.

 

Vandplanen har afgørende betydning for, hvilke krav der skal stilles til de regnbetingede udledninger, da den forventes at indeholde forholdsvis specifikke og bindende retningslinier herfor. Der skal således være overensstemmelse mellem kravene i udledningstilladelsen og i vandplanen.

 

På baggrund heraf har der været enighed mellem Naturstyrelsen Odense, vandcenteret og kommunen (Industrimiljø) om, at den ny tilladelse skal koordineres med den kommende vandplan. Odense Kommune har således tidligere 2 gange forlænget den gældende tilladelse med 1 år af gangen i forventning om, at den ny tilladelse efterfølgende kunne udarbejdes på baggrund af forslag til vandplanen. Senest meddelte kommunen forlængelse af tilladelsen frem til 1/1 2011.

 

Imidlertid er offentliggørelsen af forslag til vandplanen blevet udskudt i flere omgange. Forslaget blev først den 14/1 2010 sendt i forhøring i kommunerne, og et revideret forslag til vandplan er sendt i offentligt høring den 4/10 2010.

 

Forslaget indeholder forslag til tiltag og retningslinier for de regnbetingede udløb. Den foreslåede indsats overfor regnbetingede udløb i Odense er dog så omfattende, at det ikke er muligt at gennemføre det hele i første vandplanperiode, dvs. inden udgangen af 2015. På landsplan er der også mange drøftelser om virkemidler mv. i vandplanen, og regeringen har nedsat en række arbejdsgrupper til at kvalificere grundlaget for blandt andet tiltag overfor spildevandsudledninger, herunder tidsplanen for gennemførelse af tiltagene. Arbejdsgruppernes afrapportering skal indgå i den endelige justering og tilpasning af vandplanen, som lige nu forventes vedtaget i oktober 2011.

 

På grund af den fortsatte usikkerhed om indsatsen, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at opstille konkrete krav til forbedring af udløbene i overensstemmelse med den endelige vandplan. Når de endelige krav i vandplanen er fastlagt, foreligger der et stort arbejde med at bearbejde kravene og omsætte dette til konkrete tiltag for de enkelte udløb og udarbejde en kvalificeret tidsplan herfor.

 

Odense Kommune, Industrimiljø har derfor set sig nødsaget til at forlænge udledningstilladelsen fra Fyns Amt med 1½ år. Tilladelsen er forlænget indtil den 1/7 2012, og fristen for ansøgning om ny tilladelse er ligeledes forlænget med 1½ år til den 1/1 2012.

 

Det bemærkes, at indsatsen overfor regnbetingede udløb i Odense ikke går i stå på grund af forlængelse af tilladelsen. Der forestår stadig forbedringer i kloakoplandene til Nordøst og Nordvest Renseanlæg i henhold til udledningstilladelserne herfor, og i oplandet til Ejby Mølle Renseanlæg er projekteringen igangsat for et stort projekt ved Langelinie, der omfatter en række udløb, som er udpeget i forslag til vandplanen.

 

Udkast til forlængelse af udledningstilladelsen har i henhold til lovgivningen været sendt til Naturstyrelsen Odense (tilsynsmyndighed og myndighed for vandplanen) til vejledende udtalelse i 4 uger. Naturstyrelsen ikke haft bemærkninger vedrørende ændring af udkastet.

 

Den endelige afgørelse er meddelt til Vandcenter Syd den 9/3 2011. Kopi af afgørelsen er sendt til de klageberettigede, herunder Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening m.fl.

Bilag

Ingen bilag.

 15. Allégade/Absalonsgade: etablering af cykelstier

Åbent - 2011/032091

 

Orientering

Byrådsmedlem Steen Møller har modtaget henvendelse fra Diana Roed Bang-Jensen, Allégade 60, 5000 Odense C, som opfølgning på de konservatives ændringsforslag til Trafik- og mobilitetsplanen.

 

Steen Møller har videresendt henvendelsen til Ledelsessekretariatet og bedt om, at Allégade bliver en orienteringssag for udvalget.

 

Dette orienteringspunkt skal besvare, hvordan henvendelsens indhold indgår i forhold til planerne om Trafik- og mobilitetsplanen.

Når udvalget er orienteret udarbejder By- og Kulturforvaltningen et svar som, sendes direkte til borgeren.

 

Baggrunden for etablering af cykelstier i Allégade og Absalonsgade var, at strækningerne indgik i kommunens stiplan.

 

Anlæg af cykelstier ville imidlertid medføre, at parkeringsmulighed langs med kantstenen ville bortfalde i stort omfang. Dette medførte en række indsigelser og projektet blev derfor ændret, så cykelstier blev erstattet af cykelbaner og afmærkede parkeringsbåse.

 

De fysiske forhold på strækningerne nødvendiggjorde ensretningerne for at frigøre/give plads til de afmærkede parkeringsbåse. Cykelbanerne er etableret smallere end normalt, ligeledes på grund af de fysiske forhold.

 

Cykelbanen er udført, så der mellem kantsten og parkeringsbåse kun er godt 1,0 meter. Det medfører problemer i at udføre vintertjenesten på samme måde, som det gøres på bredere stier.

 

I situationer, hvor der ikke er sne, kan cykelbanen saltes nogenlunde præventivt, således som det gøres på andre stier, dog er det ikke muligt at feje inden.

Problemet er størst i forbindelse med snevejr, hvor det er nødvendigt at kunne feje eller skrabe for at fjerne sneen. Her vil cykelbanen få et lag sne, som oftest vil blive liggende til det kommer tøvejr. Dette kan måske medføre, at cyklister vælger at cykle på fortovet eller på kørebanen i stedet for.

 

Der er i vintertjenesten ikke udstyr, der er så smalt, at det er muligt i en snesituation at fjerne sneen med maskiner. Den sne der ville skulle fjernes, ville også være vanskelig at placere, uden at det selv ved mindre snemængder ville være nødvendig at fjerne fra gaden, da pladsforholdene på cykelbanen er så snævre, at sneen ville skabe andre problemer, enten for fodgængere eller bilister.

 

Projektet blev gennemført i 2007. I henholdsvis marts 2007 og november 2007 blev der gennemført trafik- og hastighedsmålinger for dokumentation før og efter gennemførelse af projekt.

 

By- og Kulturudvalget blev med notat af 13/11 2007 orienteret om måleresultaterne.

Måleresultaterne har ikke ført til aktuelle planer om yderligere anlægstiltag på de konkrete strækninger.

 

Efterfølgende har Byrådet vedtaget Trafik- og mobilitetsplanen i 2009. Den fremtidige p-søgerute er - på enkelte delstrækninger - planlagt ensrettet for at lede trafikanterne længst muligt ad Ringgaden og derved aflaste p-søgeruten.

 

Delstrækningerne, som foreslås ensrettet, er udpeget på baggrund af trafikprognoser fra Trafikmodellen.

 

Begge de konkrete ensrettede strækninger på både Allégade og Absalonsgade er i kraft af deres placering udpeget til at indgå som en del af den fremtidige p-søgerute.

 

Ud over en foreslået fremtidig zoneafmærkning på 40 km/t på den fremtidige p-søgerute, er der ikke planlagt anlægstiltag på de konkrete strækninger, som følge af Trafik- og mobilitetsplanen.

 

Beboerne i området bliver således ikke pålagt nye vejnetsændringer. Derfor har det ikke været påtænkt at nedsætte en arbejdsgruppe.

 

Allégade og Absalonsgade bliver en del af den fremtidige p-søgerute, som vil betyde øget trafik på Allégade i forhold til dagens situation. Dette medfører dog ingen umiddelbare planer om trafikale ændringer, foranlediget af den ændrede trafiksituation.

 

By- og Kulturforvaltningen går gerne i dialog med beboerne i området, da de har en lokalviden, som er rigtig vigtig for By- og Kulturforvaltningens arbejde. Beboeren, som har kontaktet Steen Møller, inviteres til et dialogmøde, hvor problematikkerne kan drøftes. Herefter vurderes det, om der er behov for yderligere møder, og om nogle løsninger skal gennemtænkes igen.

Bilag

1. Trafiktællinger og hastighedsmålinger i Allégade/Absalonsagde (HALA notat, nov. 2007.pdf)

 

 

 

16. Bygningsvedligehold, udbud 2011

Åbent - 2010/071733

 

Orientering

På udvalgsmødet d. 15/6 2010, besluttede By- og Kulturudvalget at godkende beslutningen om at gennemføre udbud af ejendomsvedligeholdelsen og ønskede at der blev afholdt et dialogmøde for entreprenørerne. D. 10/8 2010 holdt By- og Kulturforvaltningen et dialogmøde med entreprenører og håndværkere. D. 26/10 besluttede By- og Kulturforvaltningen følgende:

På baggrund af håndværkernes ønsker ændredes udbuddet fra hovedentrepriser til

fagentrepriser, samtidig med at By- og Kulturforvaltningen skærpede kontrollen af den vindende entreprenør.

 

På baggrund af udvalgets ønske blev der indarbejder sociale klausuler i udbuddet.

Udbuddet skulle gennemføres som et 2 årigt rammeudbud, opdelt i 2 delaftaler med følgende fagentrepriser: El Glarmester, Gulvlægger, Kloak, Maler, Murer, Tagdækker, Tømrer, Ventilation, VVS+blik.

At udbuddet nu kunne gennemføres.

 

Fra udbuddet blev offentliggjort til d. 22/2 2011 havde leverandørerne mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. En del benyttede sig af dette. Feedbacken fra langt størstedelen af håndværkerne var, at udbudsmaterialet var let tilgængeligt og forståeligt. Den 28/2 2011 blev der afholdt licitation, hvor 86 leverandører bød, jævnt fordelt, på alle delaftaler. Resultatet blev, at følgende leverandører vandt på følgende delaftaler.

 

Delaftale

Fag

Leverandør

1.1

El

Kirkebjerg A/S

1.2

Glarmester

Raunstrup Tømrer A/S

1.3

Gulvlægger

Gulve og Tæpper ApS

1.4

Kloak

Per Aarsleff

1.5

Maler

Jema Farver

1.6

Murer

Jorton A/S

1.7

Tagdækker

KN Tagdækning

1.8

Tømrer

Odense Bygningsservice

1.9

Ventilation

Kirkebjerg A/S

1.10

VVS+blik

Blikkenslagernes Aktieselskab

2.1

El

Kirkebjerg A/S

2.2

Glarmester

Tømrermester Ulrik Fyrsterling

23

Gulvlægger

Gulve og Tæpper ApS

2.4

Kloak

Per Aarsleff

2.5

Maler (afhjælpende og planlagt vedl.)

Næsby Malerfirma A/S

2.6

Maler
(fraflytning)

Jema Farver

2.7

Murer

Tøjsbo Byg ApS

2.8

Tagdækker

KN Tagdækning

2.9

Tømrer

Tøjsbo Byg ApS

2.10

VVS+blik

Blikkenslagernes Aktieselskab

 

Tildelingskriteriet for udbuddet var billigste pris. Ovenstående leverandører havde den billigste pris, som var kriteriet for at vinde udbuddet.

By- og kulturforvaltningen indstiller, at der indgås kontrakt med de vindende entreprenører.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

17. Odense havnebad, redegørelse for prisforskel mellem Odense og København

Åbent - 2007/40302

 

Orientering

Anders W. Berthelsen anmodede ved nedenstående mail af 13/3 2011 om at få denne sag på førstkommende By- og Kulturudvalgsmøde:

 

Citat fra mail:

”Det fremgår søndag 13/3 2011 af en artikel i Jyllands-Posten, at Københavns Kommune til efteråret åbner endnu et havnebad, denne gang i Teglværkshavnen, en del af Sydhavnen. Badet kommer til at bestå af tre bassiner og udstyres med livreddertårn og sauna. Prisen opgives til 14.000.000 kr.

Selv om et tilsvarende projekt på Odense Havn også indbefatter rensemaskine og færdiggørelse af promenade, synes forvaltningens tidligere opgivne pris på 40.000.000 kr. at være markant højere end prisen i København. Der ønskes en redegørelse for denne markante forskel samt mulige løsninger, der kan billiggøre et lignende projekt i Odense.”

 

Der redegøres herunder for forskellene i udgifterne ved etablering af de 2 havnebade:

 

Det planlagte havnebad i Teglværkshavnen er grundlæggende helt forskelligt fra det planlagte havnebad i Odense Havn:

 

I Teglværkshavnen er der tale om badning i havnevandet, hvor der ikke er behov for rensning, og anlægget består blot af nogle flydepontoner med 3 ”hyttefade” under, samt en bygning med livreddertårn og depotrum, som om vinteren bruges til sauna. Havnebadet i Odense Havn planlægges konstrueret som et friluftsbad med rensning og kloring af vandet i et lukket bassin.

 

Indhentede prisoverslag for Havnebadet i Odense Havn:

Jordarbejder, stålspunsvægge, betonarbejder m.m.          :       22.600.000 kr.

Vandrenseanlæg                                                           :       9.000.000 kr.

Afslutning af havnepromenade og etablering af teknikrum,

badebroer, livreddertårn, brusere og andre badefaciliteter:           8.400.000 kr.

I alt ca.                                                                      :     40.000.000 kr.

 

Jordarbejder, stålspunsvægge, betonarbejder og vandrenseanlæg til 31.600.000 kr. er havnebadet i Teglværkshavnen skånet for. De beløb der skal sammenlignes er snarere udgifterne for havnebadet i Teglværkshavnen på 14.000.000 kr. og de 8.400.000 kr. i Odense Havn (inkl. færdiggørelsen af havnepromenaden). By- og Kulturforvaltningen har ikke umiddelbart løsningsforslag der kan gøre projektet væsentligt billigere.

 

Bilag

Ingen bilag.

 18. Status for bycykler pr. 8/3 2011

Åbent - 2010/040357

 

Orientering

På udvalgsmøde den 15/2 2011 blev efterspurgt en statistisk over brugen af bycykler. By- og Kulturforvaltningen har indhentet oplysninger fra entreprenøren se bilag.

 

Gennemsnit benyttelses tid er 108 min eller 1 ¾ time.

 

Der skal tages hensyn til, at perioden der er målt i, er vinterperioden, hvor brug af bycyklerne må anses for at være væsentligt reduceret.

 

Der skal tages hensyn til, at brugen af stationerne er ”udrullet” over en periode, hvilket betyder, at alle stationer ikke har været i brug i lige lang tid.

 

 

 

Bilag

1. Statistik Odense bycykler (Statistik Odense Bycykler.pdf)

 

 

 

20. Evaluering af skøjtebane til et kommende udvalgsmøde.  

Åbent - 2011/044270

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl