Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Dagsorden 12. april 2011

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 12-04-2011 kl. 08:15

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.


Mødet forventes afsluttet kl. 9.15

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden

4. Drøftelse af linieføringer øst/vest om skoven ved Hestehaven i forbindelse med Munkebjergvejs forlængelse (Lukket)
5. Vurdering af ændringsforslag til Trafik- og Mobilitetsplanen. (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Dahlsvej i Skt. Klemens. Byggemodning af 81 parcelhusgrunde og 4 storparceller, herunder fastsættelse af grundpriser.

Åbent - 2009/124953

 

Sagsresumé

Med henblik på at kunne tilbyde attraktiv boligjord til opførelse af parcelhuse og tæt/lav boligbyggeri, foreslår By- og Kulturforvaltningen, at et område ved Dahlsvej byggemodnes med 81 parcelhusgrunde og 4 storparceller.

 

Den samlede byggemodningsudgift er opgjort til 30.000.000 kr., heraf er 500.000 kr. frigivet til forprojektering. Der ansøges derfor om frigivelse af anlægsbevilling på 29.500.000 kr. på budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, Jordforsyning med forbrug på 24.000.000 kr. i 2011, 4.000.000 kr. i 2012 og 1.500.000 kr. i 2013. Alle beløb er ekskl. moms. Der er budgetmæssig dækning på budgetområdet.

 

Projektet omfatter også anlæg af rundkørsel på Dahlsvej. Til brug for anlægget vil det være nødvendigt at ekspropriere et areal syd for Dahlsvej, som ikke er omfattet af lokalplanen.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at der for at sikre det nødvendige areal afholdes åstedsforretning med hjemmel i kap. 5 i lov om offentlige veje.

 

Parcelhusgrundene som udbydes i august 2011 foreslås prisfastsat til en byggeret pr. grund på 375.000 kr. samt en m²-pris på 375 kr. Grundstørrelserne varierer fra ca. 600 m² til 1.000 m²., hvilket svarer til grundpriser som varierer fra 600.000 kr. til 750.000 kr. Alle priser er incl. moms.

 

2 storparceller er allerede solgt til Fyns Almennyttige Boligselskab. Aftalen blev godkendt i byrådsmødet den 15/12 2010. De 2 øvrige storparceller foreslås prisfastsat til 1.750 kr./m² byggemulighed. På de 2 grunde kan der opføres bebyggelse på henholdsvis 3.200 m² og 4.690 m², hvilket giver en grundpris på henholdsvis 5.600.000 kr. og 8.207.500 kr. Alle beløb er inkl. moms.

 

For at fremme variationen af parcelhusenes udformning og give den enkelte køber valgfrihed foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der i udbudsmaterialet indsættes vilkår om maks. én byggegrund pr. køber. 

 

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Salgspriserne fastsættes til de anførte mindstepriser.

b.      Parcelhusgrundene udbydes offentligt til salg med vilkår om maks. én grund pr. køber.

 

By- Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

c.      Byggemodningsprojektet som omfatter 81 parcelhusgrunde og 4 storparceller.

d.      Der indvarsles til åstedsforretning i henhold til kap. 5 i lov om offentlige veje med henblik på ekspropriation af det nødvendige areal til etablering af rundkørsel på Dahlsvej. By- og Kulturudvalget udpeger samtidig et medlem til at lede åstedsforretningen.

e.      På budgetområde 2.2, Plan og byggeri, Jordforsyning, meddeles der en anlægsbevilling på 29.500.000 kr. med forbrug på 24.000.000 kr. i 2011, 4.000.000 kr. i 2012 og 1.500.000 kr. i 2013.

f.       Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 2.2, Plan og byggeri, Jordforsyning, projekt ikke bevilgede ”boligjord”.

g.      Stamvejen klassificeres som offentlig vej, og boligvejene klassificeres som privat fællesveje.

 

 

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i mødet den 15/12 2010 lokalplan nr. 5-672 ”Dahlsvej boliger”. Lokalplanen udlægger området til 81 parcelhusgrunde og 4 storparceller til tæt/lav boligbebyggelse.

 

Odense Kommune ejer størstedelen af området, og er i forhandling om køb af de 2 resterende områder. Aftalerne forventes indgået inden maj 2011.

 

Projektbeskrivelse.

Byggemodningen omfatter 900 m stamvej med fortov, 1.400 m boligveje og 150 m offentlig sti. Langs alle vejene anlægges 1,5 m brede brostensbelagte åbne render til afvanding fra veje og delvis fra tage.

 

Stamvejen foreslås klassificeret som offentlig vej, og boligvejene som privat fællesveje.

 

Afledt af byggemodningen anlægges en rundkørsel ved Dahlsvej, og en fodgængerovergang til Skt. Klemensskolen.

 

Prisfastsættelse og offentligt udbud.

 

 

Byggeretspris inkl. moms

m²-pris inkl. moms

Parcelhusgrundene

375.000 kr.

375 kr.

 

Pris inkl. moms pr. etagemeter byggemulighed

Storparcellerne

1.750 kr.

 

Grundpriserne er mindstepriser og fastsat på baggrund af en forsigtig vurdering af markedsprisen, samt at der er balance i byggemodningsregnskabet.

 

For at fremme variationen af parcelhusenes udformning og give den enkelte køber valgfrihed foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der i udbudsmaterialet indsættes vilkår om maks. én byggegrund pr. køber.

 

Grundene forventes udbudt til salg i august 2011 med henblik på overtagelse i efteråret 2011. Salget vil ske til højestbydende blandt de indkomne tilbud. De grunde, som ikke bliver solgt ved udbudsfristens udløb, vil efterfølgende blive solgt til mindsteprisen efter ”først til mølle”-princippet.

 

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

2011

2012

2013

I alt

Budget:

2.2.4 Jordforsyning – ikke bevilgede ”boligjord”

 

Ansøgning:

Dahlsvej, byggemodning

 

41.936

 

 

 

24.000

 

34.334

 

 

 

4.000

 

25.451

 

 

 

1.500

 

101.721

 

 

 

29.500

Restrådighedsbeløb – Ikke bevilgede ”boligjord”

 

17.936

 

30.334

 

23.951

 

72.221

 

En del af byggemodningen omfatter anlæg af offentlig vej. De årlige driftsudgifter anslås til 50.000 kr. og vil blive indarbejdet i driftsbudgettet jf. regler om afledt drift.

Bilag

1. Udstykningsplan (Dahlsvej, oversigtskort.pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget

2. Frigivelse af midler under grøn anlægsramme 2011

Åbent - 2011/035277

 

Sagsresumé

På budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik er der under anlægsrammen ”Etablering af rekreative områder” afsat 2.164.000 kr. på budgettet i 2011.

Formålet med anvendelsen af midlerne under den grønne anlægsramme er anlæg af nye friarealer / grønne områder, samt renovering af eksisterende arealer, med fokus på både rekreation og naturbeskyttelse.

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 frigivet rådighedsbeløbet på anlægsrammen og i møde den 24/11 2010 godkendt overførsel til 2011.

Der ønskes nu godkendelse af forbrug af 1.800.000 kr. til kvarterparker samt færdiggørelse af lokalpark.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

a.      Sagens projekter til udførelse i 2011.

b.      Forbrug af 1.800.000 kr. af anlægsrammen ”Etablering af rekreative områder” under budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik.

 

 

 

Sagsfremstilling

De nye boligområder i Skibhusene, Over Holluf og Seden Syd, er nu næsten færdigudbyggede og mange familier er flyttet ind. Der er derfor behov for at kvarter- og lokalparker i områderne bliver etableret og står klar til at opfylde borgernes behov for rekreative arealer.

 

  1. I Skibhusene skal der anlægges en kvarterpark, jf. lokalplan nr. 1-636, størrelse ca. 30.000 m². Der skal bl.a. etableres stier, beplantning, lege- og opholdsmuligheder. Det endelige indhold og udformningen af kvarterparken vil blive udarbejdet i samarbejde med borgerne. Overslag 800.000 kr.

  2. I Over Holluf skal der anlægges en kvarterpark, jf. lokalplan nr. 44-597, størrelse ca. 5000 m². Der skal etableres en sti og beplantning samt evt. lege- og opholdsmuligheder. Det endelige indhold og udformningen af kvarterparken vil blive udarbejdet i samarbejde med borgerne. Overslag 300.000 kr.

  3. I Seden Syd mangler sidste etape af lokalparken at blive færdiggjort, jf. lokalplan nr. 3-632. Det drejer sig primært om stiforbindelse og mindre plantninger samt etablering af Kvarterparken i samme område. Udformning og indhold af kvarterparken vil blive udarbejdet i samarbejde med borgerne. Overslag 700.000 kr.

 

Økonomi

Anlægsrammen ”Etablering af parker og legepladser”

2011

Budget:

- Afsat budgetbeløb på anlægsrammen

 

Godkendelse denne sag:

- Kvarterparker Skibhusene, Over Holluf og Seden Syd

 

2.164.000

 

 

-1.800.000

 

Restbudget på anlægsrammen

334.000

 

Afledt drift er først kendt, når endelig udformning er aftalt med brugerne. Den afledte drift vil blive søgt indarbejdet i budgettet jfr. regler om afledt drift.

Bilag

Ingen bilag.

 3. Kronprinsensgades parkeringsplads, ITS pilotprojet inkl. p-henvisning

Åbent - 2011/030545

 

Sagsresumé

På budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik er der under anlægsrammen "Vejreguleringer" inkl. trafiksaneringer i alt afsat 10.211.000 kr. på budgettet i 2011.

 

Rammen benyttes til vejprojekter, der falder uden for de øvrige anlægsrammer, eller forudsættes etableret i forbindelse med overordnet trafikplanlægning, jf. kommuneplanens vejreservationer samt til trafiksaneringer m.m. i byfornyelsesområder.

 

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 frigivet rådighedsbeløbet på anlægsrammen og i møde den 24/11 2010 godkendt overførsel til 2011.

By- og Kulturudvalget har i møde godkendt forbrug af 7.250.000 kr.

 

Der ønskes nu godkendelse af forbrug af 700.000 kr. til pilotprojekt, til forbedring af parkering i midtbyen.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

a.      Sagens projekt udføres i 2011.

 

b.      Forbrug af 700.000 kr. af anlægsrammen for ”Vejreguleringer” under budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der er et generelt ønske fra både borgere, politikere og erhvervsdrivende om at forbedre parkeringsmulighederne i midtbyen. Som udgangspunkt ønskes at:

 

·         Parkeringspladserne skal gøres mere synlige for borgerne.

·         Parkeringspladserne skal udnyttes bedre – bilisterne skal fordeles mere lige på de forskellige pladser.

·         Den parkeringssøgende trafik skal reduceres.

·         Det skal gøres lettere for borgeren at finde frem til de ledige parkeringspladser.

 

Parkeringsstrategien, som lige nu er under udarbejdelse, beskriver de samme mål for at forbedre parkeringssituationen i midtbyen. Et af virkemidlerne til forbedringerne er et parkeringshenvisningssystem.

 

På baggrund af ovenstående søges midler til et pilotprojekt, som skal søge løsninger til ønskerne. Pilotprojektet skal afprøve forskellige ITS (Intelligent Trafic Solutions) teknologier, som så senere skal danne grundlag for resten af byen. Ved at begynde med et pilotprojekt, kan man få afprøvet flere ting for relativt få omkostninger og samtidig danne grundlaget for projektet, som skal bringe løsningerne til resten af byen. I sidste ende vil det betyde, at der skal bruges færre ressourcer, når resultaterne fra pilotprojektet skal realiseres i større omfang. Omkostningerne til pilotprojektet vurderes til 700.000 kr. Til sammenligning er omkostningerne til et midtbys parkeringshenvisningssystem vurderet til 15.000.000 til 20.000.000 kr. Der er derfor potentiale for at spare ressourcer, ved at få afprøvet tingene først, inden man køber den ”store pakke”.

 

Til pilotprojektet er parkeringspladsen på Kronprinsensgade blevet valgt (se bilag 1), da den giver de bedste betingelser for at afprøve forskellige løsninger.

 

Målene for pilotprojektet er:

 

1) At etablere dynamisk Parkeringshenvisning til parkeringspladsen. Der skal opsættes skilt ved Albanigade og Nonnebakken. Datagrundlaget (antallet af biler) for systemet skal baseres på en spoleløsning (nedgravede ”ledninger” der registrerer biler, der kører over dem) til detektering af biler.

 

2) At få et parkeringshenvisningssystem, som kan styres både centralt og lokalt. Systemet skal samtidig kunne videreføres til andre parkeringspladser.

 

For at udnytte henvisningsdelen maksimalt, skal der søges løsninger med henblik på at integrere mobilguiden i pilotprojektet. Som udgangspunkt er målene for mobilguiden følgende:

 

Fase 1)

Der sker en integration til googlemaps, så der kan genereres en rutevejledning. Derudover skal det være muligt at se, hvor mange ledige pladser, der aktuelt er.

 

Fase 2)

Det skal være muligt at reservere en parkeringsplads fra mobilguiden, samt at kunne betale for parkeringen via mobilguiden.

 

Økonomi

Oversigt over anlægsrammens økonomi:

Anlægsrammen "Vejreguleringer" - beløb i 1.000 kr.

2011

Budget:

- Afsat beløb på anlægsrammen

- Overførsel fra 2010(budgetopfølgning 1/10 2010)

Korrigeret budget

 

8.786

1.425

10.211

 

Forbrugt:

- Færdiggørelse af 2010-projekter

- BKU godkendt projekter (8/3 2011)

 

Godkendelse i denne sag:

- Kronprinsensgades parkeringsplads

 

 

-1.425

-7.250

 

 

-700

 

Restbudget på anlægsrammen

 

 

836

Bilag

2. Projektidéer 2011 - vejreguleringer (Bilag - Projektideer 2011 (Vejreguleringer).pdf)
1. Bilag 1 - Kronprinsensgade p-plads (Bilag 1 - Kronprinsensgade p-plads.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl