Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Referat 3. maj 2011

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 03-05-2011 kl. 08:15

Kolding


Oversigtsdagsorden: Åben referat

9. Start af invitationsproces (Fortroligt)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr.  2-712  Munkebjergvænget, bolig/serviceområde. Indsigelser. Endelig vedtagelse

Åbent - 2009/075666

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet er ca. 50.000 m² og ligger på Munkebjergvænget, syd for Niels Bohrs Allé og øst for Munkebjergvej og er omfattet af lokalplan nr. 2-669, der primært udlægger området til uddannelsesinstitutioner.

 

Uddannelserne er fraflyttet området, som i dag ligger ubebygget. En privat bygherre ønsker at opføre kontorerhverv og boliger. Det er ikke muligt at realisere dette i den eksisterende lokalplan. Derfor er der udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 2-712.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for liberalt erhverv, én dagligvarebutik på maks. 1.000 m² og ca. 250 boliger fordelt på både etage- og tæt/lav boligbyggeri.

 

Der udlægges offentligt tilgængelige cykel– og gangstier.

 

I lokalplanområdet findes en del enkeltstående træer, som så vidt muligt skal bevares. Fredskov mod syd medfører en skovbyggelinje i lokalplanområdet. For at muliggøre byggeri, skal der dispenseres fra denne.

 

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at øge byggemuligheden. Området er i kommuneplanen udlagt til kontorer, boligformål, offentlige formål og mindre erhvervsvirksomheder.

 

Området er ejet af privat bygherre. Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med bygherres rådgiver.

 

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været offentligt fremlagt i 8 uger. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr. 2-712.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.                  Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 vedtages endeligt.

 

b.                  Lokalplanforslag nr. 2-712 Munkebjergvænget vedtages endeligt.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 15, Munkebjergvænget (Kommuneplantillæg nr 15 - Munkebjergvænget - endelig.pdf)
2. Lokalplanforslag nr. 2-712 Munkebjergvænget (Lokalplan 2-712 Munkebjergvænget endelig.pdf)

 

 

 2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplanforslag nr. 1-702,  Windelsvej, Marienlystcenteret. Offentliggørelse

Åbent - 2009/016064

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger på Windelsvej omgivet af boligområder mod syd og Hedvigslundskov, nyplantet skov samt kanalforbindelsen Odinsbro mod nord. Området er i alt ca. 23 ha.

 

Lokalplanforslaget muliggør opførelse af en tennishal med tilhørende faciliteter i forbindelse med det eksisterende Marienlystcenter. Derudover udvides boldbanearealet, parkeringsarealet, og der reserveres plads til et regnvandsbassin.

 

Planforslaget er udarbejdet efter ønske fra Tennis Club Odense og Marienlystcenteret, som er en selvejende institution. Odense Kommune har bevilliget penge til opførelse af en tennishal.

 

Der er ingen eksisterende lokalplan for området.

 

Ifølge kommuneplanrammerne ligger området i et friareal. Der har været forudgående høring vedrørende ændring fra friareal i hele området til opdeling i serviceareal, friareal med boldbaner og friareal. Forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre opførelse af tennishal i et nyt service område, etablering af flere boldbaner i nyt område til friarealer og boldbaner og lejlighedsvis p-arealer i nyt friareal-område.

 

Odense Kommune ejer grunden, hvor Marienlystcenteret ligger. Odense Havn ejer boldbanearealerne samt den vestligste del af lokalplanområdet. Lindø Ejendomme ejer en del af det vestligste område, samt den østligste del.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplanforslag nr. 1-702, Windelsvej, Marienlystcenteret, vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen. Udvalgsmedlem Anders Wedel Berthelsen deltog ikke i sagens behandling.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger ca. 3,3 km fra Odense centrum, og udgør et areal på ca. 23 ha. Området afgrænses mod syd af bebyggelsen ved Windelsvej, Taasingevej og Egebæksvej, samt af haveforeningen Hedvigslund og Egebæk Havekoloni. Nord for området ligger kanalforbindelsen Odinsbro og nord for den Havnegade.

 

Serviceområdet udformes således, at tennishallen placeres sydvest for Marienlystcenterets eksisterende haller. Parkeringsarealet udvides mod øst. Parkeringspladsen skal anlægges efter samme landskabelige principper, som den eksisterende parkeringsplads. Der kan etableres en kunstgræsbane, der hvor grusbanen ligger i dag.

 

Området med boldbaner udvides mod vest. Der skal være en god sammenhæng mellem baner og det vestlige friareal, hvor regnvandsbassinet skal ligge. De karakteristiske træk med åbne grønne arealer, der ligger op til skoven, skal bevares, ligesom der fortsat skal være offentlig adgang gennem området.

 

Den østligste del af lokalplanområdet er et grønt friareal, med mulighed for parkering ved store arrangementer. Der må ikke ændres på de overordnede landskabelige træk, hvor der er frit udsyn over det åbne landskab til det gamle skovbryn.

 

I lokalplanen udpeges 3 store egetræer som bevaringsværdige.

 

Lokalplanen skal sikre at nye anlæg og ny bebyggelse i området indpasses under størst mulig hensynstagen til den eksisterende skovbeplantning, og større bevaringsværdige træer. Områdets grønne karakter skal fastholdes og offentlig adgang gennem området skal sikres.

 

Området ligger i byzone.

 

Kommuneplan

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, for så vidt angår anvendelse af området. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der har til formål at muliggøre byggeri ved Marienlystcenteret.

 

Forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet for en del af den nuværende ramme 1.F4 og får rammenumrene 1.S30, 1.FB8 og 1.F19.

 

Rammenummer 1.S30 (serviceområde) er udarbejdet for at Marienlystcenteret, den nye tennishal samt p-arealer kommer til at ligge i et servicaeområde, frem for friareal. Etagehøjden kan være 2 etager og maks. 14 m med et bebygget grundareal på 60 %.

Rammeområde 1.FB8 (friareal og boldbaner) er udarbejdet for at definere områdets anvendelse til friareal og boldbaner. I dette område kan kun opføres mindre bebyggelse, som er nødvendig for områdets brug som friareal og boldbaner. Der kan etableres regnvandsbassin.

Rammenummer 1.F19 (friareal) er udarbejdet for at friholde arealet som grønt område samt muliggøre lejlighedsvis parkering.

 

Ændring af områdets afgrænsning anses for væsentlig og der har derfor været forudgående høring af kommuneplantillægget.

 

Planens miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering (lov nr. 316 af 5. maj 2004) er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at planen ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

 

Der er dog udført supplerende risikovurderinger for 3 virksomheder på havnen, det drejer sig om Primagaz (inkl. planlagt udvidelse), Air Liquide og Fynsværket. Vurderingerne viser, at Marienlystcenteret kan udvide sine aktiviteter i området som planlagt, uden at dette indebærer en uacceptabel risiko.

 

I forhold til sundhedspolitikkens indsatsområde ansvar for egen sundhed, fysisk, psykisk og social sundhed vurderes gennemførelse af forslaget at have en positiv betydning for idrætscenterets brugere og for beboere i området generelt, idet eksisterende idrætsfaciliteter udvides, så der også kan spilles tennis indendørs. Idræt har en positiv indvirkning på idrætsudøvers fysiske og psykiske sundhed.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 - Windelsvej (Kommuneplantillæg 21 Windelsvej - forslag.pdf)
2. Lokalplanforslag nr. 1-702 Windelsvej, Marienlystcenteret (Lokalplanforslag 1-702 Windelsvej, Marienlystcenteret.pdf)

 

 

 3. Lokalplanforslag nr. 5-724, detailhandel ved Syvhøjevej. Offentliggørelse

Åbent - 2011/051281

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger på hjørnet af Svendborgvej og Syvhøjevej nord for Højby.

 

Forslag til lokalplan nr. 5-724 giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik på maks. 1.000 m2. Det drejer sig om en retlig lovliggørelse af et byggeri, der allerede er givet tilladelse til.

 

I den gældende lokalplan 5-470 fra 1991 er området udlagt til boligbebyggelse, men området er aldrig blevet udbygget.

 

Forvaltningen har modtaget klager fra beboere i området over kommunens tilladelse til detailhandel. De gør indsigelse mod reduktion af deres udsigt og lysforhold samt den forventede øgede trafikmængde og dermed støj, støv og forurening. Disse forhold er undersøgt i forbindelse med udstedelse af byggetilladelsen og er indarbejdet i lokalplanforslaget.

 

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009-2021.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med detailhandelsbestemmelserne i kommuneplanen.

Der er i Kommuneplanens rækkefølgeplan udlagt 15 boliger på arealet. I forbindelse med den igangværende temaplanlægning for byudvikling tages disse ud af kommuneplanens rækkefølgeplan.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at lokalplanforslag nr. 5-724, dagligvarebutik ved Syvhøjevej vedtages til offentliggørelse i 8 uger, i henhold til planlovens bestemmelser.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen. Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen og udvalgsmedlem Jeanette Sandberg stemte imod indstillingen.  

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag nr. 5-724 Detailhandel ved Syvhøjevej (Lokalplanforslag 5-724 Detailhandel ved Syvhøjevej.pdf)

 

 

 4. Marienlund B1, Sandhusvej. Byggemodning og prisfastsættelse af 19 grunde til enkelt- eller dobbelthuse

Åbent - 2010/148172

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at der byggemodnes 19 grunde ved Sandhusvej. Grundene kan bebygges med enkelt- eller dobbelthuse i 2 plan.

 

Den samlede byggemodningsudgift er opgjort til 4.500.000 kr. Der ansøges derfor om frigivelse af beløbet med forbrug på 4.000.000 kr. i 2011 og 500.000 kr. i 2012. Alle beløb er ekskl. moms. Der er budgetmæssig dækning på budgetområdet.

 

Byggegrundene som udbydes i august 2011 foreslås prisfastsat til en byggeret pr. grund på 500.000 kr. samt en m²-pris på 500 kr. Grundstørrelserne varierer fra ca. 600 m² til 900 m², hvilket svarer til grundpriser som varierer fra 800.000 kr. til 950.000 kr. Alle priser er inkl. moms.

 

For at fremme variationen af husenes udformning og give den enkelte køber valgfrihed foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der i udbudsmaterialet indsættes vilkår om maks. én byggegrund pr. køber.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Salgspriserne fastsættes til de anførte mindstepriser.

 2. Grundene udbydes offentligt til salg med vilkår om maks. én grund pr. køber.

 

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

 1. Projektet omfatter 19 byggegrunde.

 2. På budgetområde 2.2, Plan og byggeri, Jordforsyning, meddeles der en anlægsbevilling på 4.500.000 kr. med forbrug på 4.000.000 kr. i 2011 og 500.000 kr. i 2012.

 3. Anlægsbevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 2.2, Plan og byggeri, Jordforsyning, projekt ikke bevilgede ”boligjord”.

 4. Boligvejen klassificeres som privat fællesvej.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen. Lars Chr. Lilleholt stemte imod indstillingens pkt. F.

 

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i mødet d. 30/8 2006 lokalplan nr. 1-641 ”Nyt boligområde ved Marienlund Hovedgaards arealer ved Skibhusvej og Sandhusvej”. Lokalplanen udlægger området til 10 parcelhusgrunde, 5 storparceller til boligformål (ca. 280 boliger), et centerområde og et areal til daginstitution.

 

En stor del af området er blevet bebygget. De 10 parcelhusgrunde er solgt og bebygget, Dagligvarebutikken er i drift, daginstitutionen er under opførelse og flere af storparcellerne er bebygget eller under opførelse i boligforeningsregi. Plan over området er vedhæftet som bilag.

 

Det har ikke været muligt at sælge storparceller til private projekter, hvilket kan skyldes finanskrisen. Det foreslås derfor, at storparcel B1 udstykkes og sælges som 19 grunde til opførelse af enkelt- eller dobbelthuse i 2 plan. Den samlede bebyggelse må ikke overstige 5.500 m² etageareal. For at overholde områdets samlede etageareal, må den enkelte grunds etageareal ikke overstige 40 % af grundarealet.

 

Projektbeskrivelse.

Byggemodningen omfatter 290 m boligvej, sti på 25 m, samt anlæg af 10 fælles p-pladser og 400 m² lokalpark.

 

Der etableres støjafskærmning mod Sandhusvej.

 

Boligvejen foreslås klassificeret som privat fællesvej.

 

Prisfastsættelse og offentligt udbud.

 

 

Byggeretspris inkl. moms

m²-pris inkl. moms

Byggegrunde

500.000 kr.

500 kr.

 

Grundpriserne er mindstepriser og fastsat på baggrund af en forsigtig vurdering af markedsprisen, samt at der er balance i byggemodningsbudgettet.

 

For at fremme variationen af husenes udformning og give den enkelte køber valgfrihed foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der i udbudsmaterialet indsættes vilkår om maks. én byggegrund pr. køber.

 

Grundene forventes udbudt til salg i august 2011 med henblik på overtagelse efteråret 2011. Salget vil ske til højestbydende blandt de indkomne tilbud. De grunde som ikke bliver solgt ved udbudsfristens udløb, vil efterfølgende blive solgt til mindsteprisen efter ”først til mølle”-princippet.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

2011

2012

I alt

Budget:

2.2.4 Jordforsyning – ikke bevilgede ”boligjord”

 

Ansøgning:

Marienlund B1, byggemodning

 

17.936

 

 

4.000

 

30.334

 

 

500

 

48.270

 

 

4.500

Restrådighedsbeløb – ikke bevilgede ”boligjord”

13.936

29.834

43.770

 

Byggemodningen medfører ikke afledt drift.

Bilag

1. Udstykningsplan (Marienlund B1, udstykningsplan.pdf)

 

 

 5. VVM i forbindelse med udvidelse af gaslager på virksomheden Primagaz Danmark A/S, Havnegade 80

Åbent - 2009/113597

 

Sagsresumé

Primagaz er en eksisterende virksomhed beliggende på Havnegade 80. Virksomheden oplagrer LPG-gas og fylder gassen på gasflasker.

 

Byrådet godkendte den 19/1 2011, at forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, samt forslag til miljøgodkendelse for en udvidelse af Primagaz, blev sendt i offentlig høring. Høringsfristen er udløbet og der indkom hverken bemærkninger eller indsigelser.

 

I det udarbejdede materiale er det konkluderet, at udvidelsen af Primagaz kan foretages, uden at risikoen ved uheld ændres væsentligt, i forhold til den eksisterende situation. Udvidelsen af Primagaz kan således foretages, uden at risikoforholdene omkring virksomheden bliver uacceptable. Det er også vurderet, at udvidelsen hverken vil medføre væsentlige positive eller negative påvirkninger af omgivelserne i øvrigt.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet vedtager kommuneplantillægget med VVM-redegørelse, samt at miljøgodkendelse for en udvidelse af Primagaz kan meddeles.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Primagaz er en eksisterende virksomhed, beliggende på Havnegade 80. Virksomheden oplagrer LPG-gas og fylder gassen på gasflasker. Virksomheden må i dag oplagre mindre end 200 tons LPG-gas, og er derfor klassificeret som en såkaldt kolonne 2 risikovirksomhed. Risikoen forbundet med uheld på den eksisterende virksomhed er således allerede vurderet og reguleret.

 

Primagaz har søgt Odense Kommune om at udvide aktiviteterne på virksomheden. Udvidelsen omfatter blandt andet en forøgelse af oplaget af LPG-gas op til 699 tons. Dette betyder, at virksomheden bliver en såkaldt kolonne 3 risikovirksomhed,  med skærpede krav til risikovurderinger og regulering. Der må derfor meddeles en ny miljøgodkendelse til virksomheden samt udarbejdes nye risikovurderinger, før virksomheden kan udvides.

 

Udvidelsen betyder også, at der udløses krav om, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse. I VVM-redegørelsen belyses alle miljømæssige påvirkninger fra udvidelsen af Primagaz, herunder hvilke konsekvenser uheld på virksomheden vil have. Konsekvenserne belyses gennem de krævede risikovurderinger. VVM-redegørelsen udgør samtidig miljørapporten, der er påkrævet efter Miljøvurderingsloven.

 

Det fremgår af det udarbejdede materiale, at risikoen ved anlægget kun vurderes at være lidt større ved oplagring af op til 699 ton LPG-gas end ved oplagring af 200 ton. Grunden til at forskellen er lille, er, at risikoen domineres af rør, pumper og anlæggets lossestation, der kun ændres ubetydeligt ved udvidelsen af oplagringskapaciteten hos Primagaz. Risikoen vurderes derfor ikke væsentligt øget som følge af kapacitetsudvidelsen, og det konkluderes, at risikoen for såvel ansatte som personer udenfor virksomhedens areal er acceptabel, set i forhold til de risikoacceptkriterier, der normalt anvendes.

 

Det er også vurderet, at uheld på Primagaz ikke vil få konsekvenser for andre nærliggende risikovirksomheder, samt at uheld på disse virksomheder ikke vil få konsekvenser for Primagaz.

 

I materialet er det også vurderet, at udvidelsen hverken vil medføre væsentlige positive eller negative påvirkninger af omgivelserne i øvrigt. I denne sammenhæng er vurderet konsekvenserne overfor landskab og visuelle forhold, natur, luftforurening og lugt, støj og vibrationer, jord og grundvand, overfladevand og spildevand, anvendelsen af naturlige råstoffer, affald, klima, transport, såkaldte kumulative effekter samt socioøkonomi.

 

Det udarbejdede materiale har været fremlagt i en offentlighedsfase. Dette har ikke medført bemærkninger eller indsigelser mv. Det foreslås nu, at kommuneplantillægget vedtages og at miljøgodkendelsen meddeles. Afgørelserne kan påklages.

 

Først når miljøgodkendelsen er meddelt, kan Primagaz etablere udvidelsen. Processen forventes afsluttet i ultimo maj 2011.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Kommuneplanstillæg, tillæg nr. 17, Ændring af kommuneplanområde 1 (Kommuneplan tillæg_2011041110031400.pdf)
2. Miljøgodkendelse til Primagaz Danmark A/S (Miljøgodkendelse til Primagaz Danmark_2011040814151800.pdf)
3. VVM-Redegørelse med miljørapport. LPG-fyldestation Havnegade 80-82 (VVM-redegørelse med miljørapport.pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


6. Kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet - ledelsens evaluering 2010

Åbent - 2011/019185

 

Sagsresumé

Den lovpligtige årlige ledelsesevaluering af kvalitetssystemet på natur- og miljøområdet er gennemført i marts 2011. Det er vurderet, at kvalitetssystemet lever op til sit formål og sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandling på natur- og miljøområdet.

 

Der er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på tilsynsområdet. På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes, at der er rigtig god tilfredshed med kommunens indsats i forbindelse med tilsyn på industrivirksomheder og jordbrug.

 

I forbindelse med ledelsesevalueringen er det besluttet, at kvalitetspolitikken ikke revideres, samt at kvalitetsmålene reduceres fra 11 til 9 mål. De 2 mål der udgår, er mål som er nået ved udgangen af 2010. Målene overføres til drift og fokus fastholdes gennem kvalitetssystemets procedure.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender

 

a.                  Ledelsesevalueringen

 

b.                  Kvalitetspolitik og mål

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Kvalitetssystemet blev i juni 2009 certificeret i henhold til lov nr. 506 af 7/6 2006 om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Certificeringen blev foretaget af Det Norske Veritas. Den årlige opfølgende audit er gennemført i juni 2010, her er tale om en ekstern audit ved DNV. Den eksterne audit gav anledning til en afvigelse som straks blev lukket, der er således ikke ændret på vores certificerings status.

 

I henhold til lovgivningen skal der årligt gennemføres en ledelsesevaluering. Det er 4. gang, der udarbejdes en analyse af systemet og afholdes en ledelsesevaluering. Det er 2. gang der afholdes ledelsesevaluering efter at kvalitetsstyringssystemet er fuldt implementeret og certificeret.

 

Det er i Odense Kommune besluttet, at ledelsesevalueringen af kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet skal forelægges udvalget til godkendelse. Endvidere skal ændring af kvalitetspolitikken og mål forelægges udvalget.

 

Brugertilfredshedsundersøgelse

 

I forbindelse med kvalitetssystemet er der krav om, at der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen skal blandt andet belyse virksomhedernes tillid og tilfredshed med sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet og resultatet skal indgå i ledelsesevalueringen. Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen er vedlagt som bilag.

 

I 2010 er der igen sat fokus på tilfredsheden med miljøtilsyn på industrivirksomheder og jordbrug. Det er således 3. gang, at undersøgelsen gennemføres på industrisiden og 2. gang jordbrugsområdet er med. Tilsynsområdet er valgt, da tilsynet er der, hvor sagsbehandlerne mødes med og er i tæt dialog med en stor gruppe af vores ”brugere”.

 

Brugertilfredshedsundersøgelsen er sendt til omkring 150 af de besøgte virksomheder og jordbrug. Svarprocenten er 44 %.

 

Det overordnede billede tegner sig igen i år særdeles positivt. 98 % af de adspurgte har haft en positiv oplevelse af miljøtilsynet, hvilket også afspejles i de meget positive kommentarer. Da det samlet er et meget flot resultat, prioriteres det ikke at øge indsatsen på tilsynsområdet, men at fastholde det nuværende niveau.

 

Brugertilfredshedsundersøgelse gennemføres i 2011 også på tilsynsområdet. I 2012 ændres undersøgelsen til at måle tilfredsheden med afgørelser på natur- og miljøområdet, herved kommer undersøgelsen til at favne bredere og i større omfang afdække tilfredsheden med det certificerede område.

 

Ledelsesevaluering

 

Ledelsesevalueringen for 2010 er gennemført i marts 2011, den endelige analyserapport samt resultat af ledelsens evaluering for kvalitetssystemet på natur- og miljøområdet er udarbejdet i april 2011. Resultat af ledelsesevaluering for 2010 er vedlagt som bilag.

 

Det konkluderes, at systemet fortsat bidrager til, at Odense Kommune lever op til lovens formål og vores fastsatte kvalitetspolitik- og mål, da medarbejderne har en fælles tilgang til opgaveløsningen. Medarbejderne bruger systemet aktivt til vidensdeling og opslagsværk. Specielt vurderes det, at den interne audit er et godt redskab til at sætte fokus på korrekte arbejdsgange samt et godt udgangspunkt for drøftelser, hvor lovgrundlag og borgere er i centrum. Der sikres også vidensdeling gennem den interne audit, i det auditorerne ikke auditerer eget arbejdsområde, men som hovedregel auditerer i ”fremmed” kontor.

 

I forbindelse med ledelsesevalueringen er det besluttet, at kvalitetspolitikken ikke revideres, samt at målene reduceres fra 11 til 9 mål. De 2 mål der udgår, er mål som er nået ved udgangen af 2010. Målene de overføres til drift og fokus fastholdes gennem kvalitetssystemets procedure. Det foreslås endvidere, at de udgåede mål fjernes og listen opdateres, så der ikke er nummerering for udgåede mål.

Af de 9 mål der fastholdes, er mål 5 justeret, så kravet hæves fra 10 til 15 eksterne oplæg om året. 

 

Kvalitetspolitik og mål

 

Odense Kommune har i overensstemmelse med blandt andet kommunens vision, Planstrategi, Kommuneplan og Miljøpolitik følgende kvalitetspolitik og kvalitetsmål, der skal fremme "Odense på vej mod den bæredygtige by":

 

Faglig kvalitet: Kompetent og helhedsorienteret sagsbehandling, der bygger på faglighed og viden på et højt niveau.

 

Det skal sikres, at

 

 • myndighedskrav, almindelig god forvaltningsskik og fastsatte procedurer overholdes,
 • medarbejderne har en ensartet forståelse af opgaveløsning og dokumentation af kvalitet og
 • der kun benyttes eksterne eksperter og specialister, som kan sandsynliggøre at leve op til kvalitetskrav svarende til dem, der gælder for Odense Kommunes personale.

 

Mål 1: I 80% af de afgørelser, som ankes, får vi medhold.

 

Mål 2: Relevante medarbejdere har en forholdsvis ensartet forståelse af "håndhævelse".

 

Mål 3: Hvert år får 20% af medarbejderne i fagkontorerne et opfølgningskursus i forvaltningsretlige regler, således at alle relevante medarbejdere i løbet af 5 år kommer på kurset.

 

Mål 4: Inden for 3 år skal alle relevante medarbejdere have deltaget i Grundmodul i projektledelse.

 

Mål 5: Vi holder mindst 15 oplæg i eksterne faglige sammenhænge pr. år.

 

Organisatorisk kvalitet: En arbejdsplads med fokus på trivsel og hvor opgaverne løses gennem medinddragelse af og i dialog med omverdenen

 

Det skal sikres, at medarbejdere og ledere

 

 • har de nødvendige rammer og ressourcer, der har betydning for en hensigtsmæssig sagsbehandling,
 • har relevant faguddannelse, erfaring og kompetence,
 • bidrager aktivt til den administrative, faglige og personlige medarbejderudvikling, som er nødvendig for at opfylde gældende politik og mål og
 • fremmer udvikling og fornyelse inden for området

 

Mål 6: Inden for en 3-årig periode skal der udarbejdes skriftlige retningslinier for brugen af vores fagsystemer/systemmoduler.

 

Brugeroplevet kvalitet: Tillidsvækkende, effektiv og ensartet opgavevaretagelse, der tilgodeser individuelle hensyn.

 

Det skal sikres, at

 

 • der fremmes sammenhængende og gennemskuelige sagsforløb,
 • brugere informeres hurtigt og effektivt om forhold af væsentlig betydning for dem og 
 • borgerne er tilfredse med kommunens opgavevaretagelse.

 

Mål 7: Udmeldte servicemål (Hyperlink) opfyldes i 80% af tilfældene.

 

Mål 8: Udviklingen i brugertilfredshed følges og der fastsættes fokusområde fra undersøgelse til undersøgelse.

 

Mål 9: Post skal være relevante sagsbehandlere i hænde inden for 1 dag efter modtagelsen i afdelingens hovedpostkasse (papir og elektronisk).

 

 

De 2 mål som er indfriet og derfor tages ud og overføres til alm. drift, er:

 

Der gennemføres for alle medarbejdere MUS/LUS en gang årligt, hvor resultatet af kompetenceplan og eventuel trivselsundersøgelse inddrages.

 

Nye medarbejdere skal oplæres i brugen af de IT-værktøjer, der er nødvendige for deres opgavevaretagelse, senest 3 måneder efter ansættelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen for tilsyn på miljøområdet i 2010 (Rapport Brugertilfredshedsundersøgelse 2010_2011040716594300.pdf)
2. Resultat af ledelsens evaluering for 2010 (resultat af ledelsens evaluering 2010_2011040716445000.pdf)

 

 

 

E: Orientering


7. Bemærkninger til Region Syddanmarks forslag til nyt råstofgraveområde ved Stenløse og Skt. Klemens

Åbent - 2010/102001

 

Orientering

Odense Kommune har den 14. marts 2011 modtaget ”Forslag til tillæg nr. 4 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark.” – Råstofgraveområde ved Stenløse i Odense Kommune. Høringsfristen udløber den 3/5 2011.

 

Region Syddanmark ønsker at udlægge nye områder til råstofindvinding. Det omtalte område i Stenløse, har en størrelse på ca. 60 ha. og ligger syd for Stenløse mellem Skt. Klemens og Volderslev.  Regionen ønsker samtidig at udlægge et tilsvarende graveområde i Faaborg-Midtfyn Kommune ved Bramstrup, kun ca. 1 km. fra området ved Stenløse.

 

By- og Kulturforvaltningen vil inden høringsfristen udløber skrive til regionen, at området ikke bør udlægges til graveområde, da der er mange andre interesser i dette område, der skal varetages.

 

By- og Kulturforvaltningens vigtigste forbehold er følgende:

 

 • Det ansøgte areal, ligger i ”område med særlige drikkevandsinteresser” (OSD), området ligger opstrøms Dalumværket der indvinder 1 mio. m³ grundvand /år. Området ligger delvist i kortlagt infiltrationsområde (dvs. område hvor grundvandet dannes), samt delvist i skovrejsningsområde. By- og Kulturforvaltningen ønsker at bibeholde beskyttelsesgraden af kommunens grundvandsressourser, så kommunen også i fremtiden har råderet over potentielle kildepladser til grundvandsindvinding, og ikke bliver tvunget til at hente mere drikkevand udenfor kommunens grænser end det er tilfældet i øjeblikket.

 

 • Gennem det ansøgte område ligger en naturgasledning. Naturgasselskabet anbefaler at der friholdes en beskyttelseszone på 20 meter til hver side af ledningen. Dette vil udgøre en barriere for råstofindvinding og dele området i 2 halvdele. Der står også 8 højspændingsmaster på området. Omkring hver højspændingsmast, skal der friholdes en sikkerhedsafstand på 12 meter, hvor der ikke må indvindes råstoffer. Ud over de 12 meters sikkerhedszone skal skrænthældningerne være udformet med en så lav hældning, at reparationskøretøjer kan komme til masterne. På grund af grundvandsinteresserne i området må der ikke tilkøres fyldjord i forbindelse med retableringen. Det vil være vanskeligt efter råstofgravningen at udforme landskabet på en måde, så der bliver sammenhæng og harmoni i området i forhold til omgivelserne.

 

 • I den sydlige del af området ligger Damhavebækken, et målsat vandløb, der sikrer vandstanden i de § 3 fredede moseområder på området. Vandstanden i Damhavebækken må ikke sænkes og vandkvaliteten ikke forringes. Damhavebækken bliver nedstrøms til Lindved Å, der løber ud i Odense Å, begge højt målsatte vandløb (Natura2000-område), hvis vandkvalitet og kvantitet ikke må forringes. Det kan betyde en række begrænsninger på en evt. råstofindvinding i den sydlige del af området.

 

 • I Skt. Klemens by ligger Skt. Klemens Skole samt øvrig bymæssig bebyggelse tæt ved Dahlsvej. Der er planlagt udstykning af nyt boligområde nord for Skt. Klemens Skole og hal, hvilket på ingen måder harmonerer med gener fra udgravningsaktiviteter og tung trafik til/fra grusgraven(e).

 

 • At benytte/anvise Dahlsvej som adgangsvej til mulige råstofgrave ved Stenløse og Bramstrup, vil med stor sandsynlighed resultere i uhensigtsmæssig færdsel med lastbiler til/fra grusgraven(e) gennem Skt. Klemens By. Det kan By- og Kulturforvaltningen af trafiksikkerhedsmæssige årsager ikke acceptere. Ny anlæggelse af cykelsti vil "kun" sikre bløde trafikanter (cyklister og gående), som færdes på langs af Dahlsvej. Der er ingen sikre krydsningspunkter på Dahlsvej for skolebørn eller børn/unge til fritidsaktiviteter.

 

 • Dahlsvej vurderes rent bæreevnemæssigt ikke at kunne klare belastningen fra de estimerede 160-320 stk. 30 tons kørsler på hverdage (tur-retur kørsler fra evt. graveområder i tillæg 4 og 5). Hvis områderne ved Stenløse og Bramstrup udlægges til graveområde, bør områderne forbindes af interne arbejdsveje med ind- og udkørsel til Bramstrupvej.

 

By- og Kulturforvaltningen vil med ovenstående begrundelser skrive til Region Syddanmark, at vi ikke ønsker, at området udlægges til regionalt graveområde.

 

Hvis region Syddanmark alligevel vil udlægge området til graveområde, foreslår By- og kulturforvaltningen, at kun 12 ha i det sydvestlige hjørne udlægges til graveområde. Dermed friholdes den mest sårbare del af det ansøgte areal for råstofindvinding.

 

Bilag

1. Kortbilag (Kortbilag_2011041407370200.pdf)

 

 

 8. Munkebjergvejs tilslutning til Svendborgvej

Åbent - 2010/168627

 

Orientering

På udvalgsmødet i By- og Kulturudvalget den 12/4 2011 bad udvalget om at blive orienteret om VVM forslagets linjeføring omkring Lindvedparken.

 

VVM-redegørelsen forventes offentliggjort 20/6 2011. Den beskriver blandt andet de forslag, som er i den sydlige ende ved Munkebjergvejs forlængelse ved Svendborgvej.

 

I VVM-redegørelsens hovedforslag er linieføringen ved siden af Lindvedparken og Bravida, i det grønne areal tilhørende Bravidas matrikel. Arealet er ca. 60 meter bredt, og vejen forudsættes at blive ca. 30 meter.

 

Forslaget vil få konsekvenser for den omkringliggende natur, i form af fredsskov som skal erstattes. Herunder også et nærrekreativ areal, der i dag anvendes til boldspil.

 

Der skal etableres et nyt kryds ved Lindvedparken og Svendborgvej, og det eksisterende kryds ved Energivej skal ombygges. Der skal umiddelbart ikke eksproprieres huse eller bygninger ved denne linieføring.

 

Lindvedparken har blandt andet gjort indsigelser mod støj og trafiksikkerhed. VVM-redegørelsen tager stilling til dette, og kompenserer ved at anlægge støjvolde eller skærme, samt erstatningsskov.

 

Undervejs har der i VVM-processen været undersøgt 5-6 linieføringer gennem Mercedes virksomhed og Bravida. Vejdirektoratet har i deres VVM-arbejde med motorvejstilslutningsanlæg vurderet, at disse linieføringer ikke er optimale i forhold til trafiksikkerhed, idet tilslutningsanlægget ville få en 90° vinkel med tilslutning til Energivej ved Svendborgvej, og kan derfor ikke anbefale denne løsning. Vejdirektoratet belyser dette forslag.

 

I Odense Kommunes VVM-redegørelsen vurderes, at ved at føre vejen gennem Mercedes eller Bravida risikerer man at skulle ekspropriere en af virksomhederne, da virksomhederne har udtalt, at de ikke kan drive virksomhed, såfremt der skal gå en 4-sporet vej gennem deres areal. Endvidere ville der være behov for ved rundkørslen ved Energivej at ekspropriere 2-3 boliger for at tilslutte Munkebjergvej til Energivej ved Svendborgvej.

 

Bilag

1. Linieføring, Munkebjergvej (linieføring, Munkebjergvej.pdf)

 

 

 

10. Invitation. Danske parkdage. Den grønne sunde by  

Åbent - 2011/059467

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

11. Bogen "Fynske minder" blev uddelt  

Åbent - 2011/059467

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl