Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Referat 17. maj 2011

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 17-05-2011 kl. 08:15

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.


Forud for By- og Kulturudvalgets møde, var der med Kontaktfladen.

Oversigtsdagsorden: Åben referat

9. Valg af forfatter til 2-årigt gæsteophold i fribyen Odense (Fortroligt)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplanforslag nr. 0-718,  udvidelse af Odense Katedralskole, Jernbanegade 34. Offentliggørelse

Åbent - 2010/170099

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger på hjørnet af Jernbanegade og Vindegade.

 

Lokalplanen rummer mulighed for udvidelse af Odense Katedralskole med en tilbygning på ca. 2.500 m 2 inklusiv kælder. Tilbygning placeres som randbebyggelse i 3 etager, tilpasset skolens øvrige bygninger og omkringliggende bygninger.

 

Den gældende lokalplan for området udlægger det pågældende areal til parkeringsplads, hvorfor der skal udarbejdes lokalplan for at muliggøre den ønskede udvidelse af katedralskolen.

 

For at sikre at tilbygningen til Odense Katedralskole opføres med respekt for områdets centrale placering og i en høj arkitektonisk kvalitet, afholdt Odense Katedralskole en arkitektkonkurrence i efteråret 2010. Konkurrencen blev vundet at CUBO Arkitekter A/S.

 

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af vinderprojektet.

 

Der offentliggøres et forslag til kommuneplantillæg sammen med lokalplanforslaget. Kommuneplantillægget hæver andelen af det bebyggede areal fra 45 til 50 %.

 

For at realisere planerne skal Odense Katedralskole købe det vejareal af Odense Kommune, der i dag er parkeringsplads.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplanforslag nr. 0-718, udvidelse af Odense Katedralskole, Jernbanegade 34 vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger meget centralt i Odense midtby. Ud til Vindegade og Jernbanegade, hvor der i dag ligger flere markante bygninger.

 

Den nye tilbygning skal udformes i overensstemmelse med det vinderprojekt, der blev udpeget i arkitektkonkurrence i december 2010.

Tilbygningen skal indpasses i områdets centrale placering overfor Odense Teater og understøtte den visuelle kontakt til Kongens Have og de øvrige bygninger i området.

 

Den nye tilbygning skal placeres som randbebyggelse, så den fremstår som et værdigt modspil til Odense Teater og de øvrige hjørners karrébebyggelse.

 

Der er samtidig udarbejdet bestemmelser for Rektorhaven, så denne bliver en del af skolens nære attraktive udearealer med visuel kontakt til gaden og Kongens Have.

 

Der er i dag parkeringsplads på området. Denne opretholdes dog således, at den erstattes af en parkeringskælder under det nye byggeri. I dagtimerne vil den fungere som skolens parkeringsplads og være åben for offentligheden uden for skolens åbningstid.

 

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til skoleformål med tilhørende friarealer.

 

Området ligger i byzone.

 

Kommuneplan

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, der øger byggemuligheden fra 45 % til 50 % på ejendommen. Dette gøres muligt ved, at parkering etableres under jorden. Der til kommer, at der kan etableres et ude-opholdsrum. Ændringen anses for at være af mindre væsentlig betydning, hvorfor der ikke har været afholdt en forudgående offentlighed om kommuneplantillæget.

 

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering er der foretaget en screening af planerne. Det er i den forbindelse vurderet, at planerne ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor er der ikke behov for en egentlig miljøvurdering.

 

Det nye byggeri har en positiv sundhedskonsekvens, da det giver mulighed for et nyt friareal, i form at et gårdrum til udendørsophold for skolens elever. I dag bruges arealet til parkeringsplads, som er uegnet til ophold.

 

Bæredygtighed

Byggeriet opføres ud fra et miljømæssigt bæredygtighedsprincip, hvor konstruktionen og materialevalget er fleksibelt og dermed understøtter en lang levetid.

Gennem en fortætning i byområdet bliver der et mindre forbrug af nye områder.

 

Økonomi                                                                                                 

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 (Forslag til kp-tillæg nr. 18.pdf)
2. Forslag til lokalplan nr. 0-718. Udvidelse af Odense Katedralskole - service (Lokalplanforslag 0-718 Katedralskolen.pdf)

 

 

 



2. Lokalplanforslag nr. 1-700 for området mellem Havnegade, Malmøgade, Sverigesgade og Møllekajen, Odense Havn - "Pakhusbyen". Indsigelser. Endelig vedtagelse

Åbent - 2008/017047

 

Sagsresumé

Lokalplanen omfatter et af havnens mest interessante historiske miljøer, hvor der ligger pakhuse med store bevaringsværdier.

 

Lokalplanen giver mulighed for, at bygningerne kan ændre anvendelse til kontor og serviceformål mv. Der er særligt fokus på de bevaringsværdige bygninger, hvoraf flere er sikret mod nedrivning. Udvendige bygningsændringer reguleres med præcise bestemmelser for blandt andet facadeudformning og materialeanvendelse, så bygningernes særlige karakter fastholdes. Endvidere sikres det samlede havnemiljø, hvor områdets åbne karakter med pakhuse, kajarealer og belægning udgør en bevaringsværdig helhed.

 

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger, og der er indkommet 6 indsigelser og bemærkninger.

 

Indsigelserne handler især om niveauet for bevaring af bygninger og kulturhistoriske spor. Generelt er der enighed om områdets bevaringsværdier og et ønske om at medvirke til at sikre disse. Ejere og projektudviklere ønsker blot en større frihedsgrad til at anvende bygningerne og udforme bygningernes facader. 

 

Odense Havn ønsker mulighed for fortsat havnedrift. Projektudviklere og ejere i området kommenterer principperne for parkering, og ønsker mulighed for at kunne etablere butikker.

 

Der ønskes mulighed for at nedrive en bevaringsværdig bygning, siloen Sverigesgade 11.  På byrådsmødet den 9/3 2011 vedtog byrådet derfor at sende et forslag til ændringer af lokalplanens bestemmelser i fornyet høring i 14 dage, som vil kunne imødekomme indsigelsen for Sverigesgade 11. Der er indkommet 2 bemærkninger i forbindelse med den fornyede høring.

 

Forvaltningen har i dialog med ejerne tilstræbt at finde det rigtige niveau for lokalplanbestemmelsernes detaljeringsgrad. På den ene side skal bestemmelserne sikre de unikke bygninger og omgivelser og på den anden siden give ejerne mulighed for ny anvendelse og nyindretning af bygninger, som er opført til lager og pakhusformål.

 

På baggrund af de indkomne indsigelser og bemærkninger, foreslås flere af indsigelserne imødekommet, uden at det overordnede formål med lokalplanens bestemmelser mistes. Lokalplanen vil fortsat sikre det bevaringsværdige pakhusmiljø, de bevaringsværdige bygningers karakter og byggestil, vigtige kulturhistoriske elementer og offentlig adgang til området.  Ejerne får en lidt større frihedsgrad i forhold til ombygning af de bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige, og lokalplanen giver mulighed for både bevaring og nedrivning af siloen Sverigesgade 11. De øvrige 5 bevaringsværdige bygninger er fortsat sikret mod nedrivning.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Lokalplanforslag nr. 1-700 for området mellem Havnegade, Malmøgade, Sverigesgade og Møllekajen, Odense Havn – ”Pakhusbyen”, vedtages endeligt.

 

b.      Bemærkninger/indsigelser besvares som foreslået.

 

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen, idet dog udvalgsmedlemmerne Anders W. Berthelsen, Jesper Kinch-Jensen, Per Berga Rasmussen og Jeanette Sandberg ikke kan anbefale overflytning af silo Sverigesgade 11 til kategori B, men anbefaler, at den forbliver i kategori A og ikke kan nedrives.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger, og der er indkommet 6 indsigelser/bemærkninger. Efterfølgende er det afholdt fornyet høring om siloen Sverigesgade 11, hvor der indkom 2 bemærkninger.

 

Resumé af indsigelserne

 

Der er indkommet indsigelser/bemærkninger fra Byggeselskabet Olav de Linde, som ejer en del af områdets bygninger, fra Odense Havn, Byforeningen og fra enkelte virksomheder og deres rådgivere.

 

Bemærkningerne falder især inden for 4 kategorier:

 

1. Bygninger

Der ønskes generelt større frihedsgrader i forhold til ombygning og nedrivning. Dels for at øge brugsmulighederne, dels på grund af økonomiske omkostninger ved bevaring. Ejer af siloen Sverigesgade 11 gør indsigelse mod, at bygningen er optaget som bevaringsværdig i kategori A. Bygningen er dermed omfattet af nedrivningsforbud.

 

2. Områdets drift og brug

Odense Havn ønsker at sikre muligheden for fortsat havnedrift i perioden, indtil området er helt overgået til andre formål. Der er også bemærkninger vedrørende renovering af bolværker, affaldscontainere m.m.

 

3. Trafik og parkering

2 indsigere ønsker større mulighed for parkering på terræn.

 

4. Butikker

Flere ønsker butikker i området.

 

Indsigelser

 1. Byggeselskab Olav de Linde, Haubergsvej 1, 5000 Odense C
 2. Odense Havn, Londongade 1, Odense C
 3. Byforeningen for Odense, v/Bo Vietz, Cederfeldsvej 14, 5230 Odense M
 4. Nortex A/S, Havnegade 21, 5000 Odense C
 5. Archidea, Arkitekter m.a.a., på vegne af Jakob Jensen El a/s som ejer af Sverigesgade 15
 6. Archidea, Arkitekter m. a. a. på vegne af flere ejere i området

 

Den fornyede høring om siloen Sverigesgade 11

 1. Byggeselskab Olav de Linde, Haubergsvej 1, 5000 Odense C
 2. Byforeningen for Odense, v/Bo Vietz, Cederfeldsvej 14, 5230 Odense M

 

1. Byggeselskab Olav de Linde

Byggeselskabet ejer flere bygningerne i området. Selskabet har været inddraget i lokalplanarbejdet, men har fremsendt yderligere indsigelse mod nogle af lokalplanens bestemmelser, ligesom der er fremsendt en række bemærkninger til lokalplanarbejdet og lokalplanens redegørelse.

 

Forvaltningen har med udgangspunkt i den fremsendte indsigelse afholdt et afklarende møde med byggeselskabet.

 

Indsigelsen i hovedtræk:

 

Anvendelse

 1. Lokalplanens pkt. 3.1. Anvendelse. Der ønskes mulighed for butikker. Det bemærkes, at pakhusene egner sig fortræffeligt til dagligvare- og udvalgsvarebutikker mv., idet husene netop er bygget til opmagasinering. Det anføres endvidere, at investorerne i det udlagte lokalcenter havnen ikke er til stede, hvorfor man foreslår at indlemme lokalplanområde 1-700 i dette lokalcenter.
 2. Lokalplanens pkt. 3.2 Byggefelt C1 (Sverigesgade 9). Der gøres indsigelse mod bestemmelsen i lokalplanens pkt. 3.2 om, at byggefelt C1 (Sverigesgade 9) skal anvendes til parkeringshus.

 

Vej, sti og parkering

 1. Lokalplanens pkt. 5.3 – 5.9 Parkering. Byggeselskabet finder restriktionerne for parkering alt for stramme. Det er essentielt for en virksomhed, at den har egen parkering beliggende ved virksomheden. Der ønskes mulighed for parkering i min. den ene side af veje og stræder. Gerne således, at der kan parkeres på alle 4 sider af den enkelte bygning, afhængig af anvendelsen i stueetagen.

 

Bebyggelsens omfang og placering

 1. Lokalplanens pkt. 6.2 Generelle bestemmelser. Punktet ønskes ”blødt op” således, at der i de bevaringsværdige bygninger kategori A er muligt at foretage udvendig isolering, at etablere udvendige trapper og udvendig solafskærmning udenfor sokkelafgrænsning.
 2. Lokalplanens pkt. 6.4 (Sverigesgade 11) Der gøres indsigelse mod, at bygningen er optaget som bevaringsværdig i kategori A. Bygningen er dermed omfattet af nedrivningsforbud. Byggeselskabet oplyser, at siloen er i meget dårlig stand, at silo rørene er meget tykke, og derfor vil det være meget bekosteligt at skære dem til, efterisolere osv. og umuligt at få et ombygningsprojekt til at hænge sammen økonomisk. Byggeselskabet ønsker mulighed for at nedrive bygningen, og genopføre en ny bygning i samme formsprog.  Alternativt vil bygningen ikke blive udnyttet og vil kun blive vedligeholdt sikkerhedsmæssigt og langsomt forfalde.
 3. Lokalplanens pkt. 6.11 (Havnegade 19x). Ved eventuel nedrivning af silo ønskes mulighed for at opføre en ny bygning som eksisterende i ”silokarakter”.

 

Bebyggelsens ydre fremtræden

 1. Lokalplanens pkt. 7.2. (Havnegade 16). Der ønskes mulighed for at forøge lysindtag i facaden mod Havnegade.
 2. Lokalplanens pkt. 7.5 (Sverigesgade 16). Der ønskes mulighed for at udføre en muret skorsten/rygeovn samt ændre på vinduesformaterne.
 3. Lokalplanens pkt. 7.7 (Havnegade 19F/Malmøgade). Der ønskes mulighed for at udføre flere porthuller og vindueshuller og udbygge/ombygge tagetagen inkl. en tilbagetrukket tagterrasse. Endvidere ønskes mulighed for at kunne nedrive baghuse i gårdrum, og benytte arealerne til parkering.

 

Ubebyggede arealer

 1. Lokalplanens pkt. 9.1- 9.8 Beplantning m.v. Der ønskes større frihed til at udnytte gaderummets muligheder i forbindelse med beplantning, afskærmning, inventar osv.
 2. Lokalplanens pkt. 9.10 Affaldscontainere. Byggeselskabet finder, at lokalplanens bestemmelser om affaldshåndtering er uacceptable. Det anføres, at andre steder kan affald håndteres i mindre aflukker eller fælles udhuse på terræn.

 

Ad 1.

 

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet, jf. bemærkningerne til de enkelte punkter nedenfor.

 

 1. Ændringsforslaget imødekommes ikke. Lokalplanområdet ligger udenfor de i kommuneplanen fastlagte områder til butiksforsyning: Lokalcenter Havnen, bydelscenter Skibhus og bykernen.  Det vil derfor være i strid med kommuneplanens detailhandelsbestemmelser at etablere butikker i ”Pakhusbyen”. Odense Kommune ser dog positivt på at tage bestemmelserne op til revision, fx på baggrund af en ny detailhandelsanalyse.
 2. Indsigelsen imødekommes, således at formuleringen ændres fra skal til kan.
 3. Ændringsforslaget imødekommes kun i mindre omfang. Det er en generel politik for hele byomdannelsesområdet, at havnen ikke må blive domineret af parkerede biler. Dette princip er overholdt i de hidtidige lokalplaner på havnen. Lokalplanen tillader parkering på terræn langs bygningers nord og østvendte facader, som er de mest skyggebelastede arealer. Herved tillades mere parkering på terræn end i de fleste andre områder af havnen. En yderligere spredning af parkeringen vil være i modstrid med de overordnede planer for havnen. Lokalplanen ændres dog, således at der kan medregnes et vist antal p-pladser uden for lokalplanområdet. Dog må disse ikke ligge mere end 200 m fra lokalplanområdet.
 4. Punktet ”blødes” lidt op. Bemærkningen kan imødekommes angående udvendig isolering af tag, medens udvendig bygningsisolering af facader vil betyde en markant ændring af de bevaringsværdige bygningers arkitektur. Nødvendige udvendige flugttrapper kan tillades, hvis de ikke kan etableres inde i bygningen. Udvendig solafskærmning kan ikke tillades på de bevaringsværdige bygninger (kategori A), hvis det slører bygningernes arkitektoniske udtryk. På de øvrige bygninger er det muligt.
 5. Indsigelsen imødekommes. Forvaltningen ser gerne bygningen bevaret, men vurderer, at det ikke er realistisk. Der er i den fornyede høring om siloen Sverigesgade 11, ikke kommet nye synspunkter, der giver anledning til at ændre denne vurdering. Forvaltningen foreslår på denne baggrund at ændre lokalplanens bestemmelser således, at der gives mulighed både for bevaring og nedrivning af siloen Sverigesgade 11. I begge tilfælde stilles der særlige krav til bygningens udformning.

  Der foreslås følgende ændringer i lokalplanen: Bygningens kategori ændres fra bevaringsværdige bygninger, kategori A (Bygning A3) til bevaringsværdige bygninger kategori B (B3) - lokalplanens pkt. 6.1.

  Lokalplanens pkt. 6.4 og 7.4 ændres til:
  Bygningen skal, så vidt det er muligt, bevares.
  Såfremt siloen bevares og ombygges, skal ombygningen bl.a. bevare siloens særlige grundform, materialeudtryk og visse karakteristiske detaljer. Der må gerne tilføjes elementer, som udtrykker siloens nye funktion i et nutidigt formsprog.
  Såfremt bevaring ikke er mulig, skal den nye bygning:
  I princippet opføres i samme volumen og med samme fodaftryk som den eksisterende silobygning. Fremstå som en bygning i hvid beton eller hvidt puds som det dominerende materiale. Fremstå med tydelige referencer til den nuværende silobygning, men med elementer, som udtrykker dens nye funktion i et nutidigt formsprog. Friholdes for mindre sidebygninger, der slører bygningens markante form og beliggenhed ud til den åbne plads mod nord. Transportrørene, som forbinder bygningen med bygning B2, skal bevares.

  På baggrund af bygningens markante beliggenhed stilles der i begge tilfælde krav om høj arkitektonisk kvalitet.

  Kortbilag og øvrige lokalplanbestemmelser vedrørende denne bygning konsekvensrettes, som følge af ovenstående.

 

 1. Lokalplanen er ikke til hinder for, at nedrevne siloer kan genopføres i ”silokarakter”. Alle siloer med undtagelse af Sverigesgade 11 kan ombygges eller nedrives og erstattes af nybygning med samme volumen. Det er et formål med denne lokalplanbestemmelse, at nyt erstatningsbyggeri for de eksisterende siloer opføres med samme volumen, som de eksisterende siloer, for at videreføre ”Pakhusbyens” karakteristiske skalaforskelle og markante bebyggelser. Opførelse af kopier af nedrevne bygninger kan dog ikke anbefales jf. ovenstående.
 2. Imødekommes. Lokalplanbestemmelse præciseres og justeres.
 3. Imødekommes. Tilbygning af en rygeovn er muligt jf. lokalplanens pkt. 6.2: ”Uanset ovenstående kan byrådet give tilladelse til mindre arkitektoniske tilføjelser, som er nødvendige af hensyn til bygningens anvendelse.” Bestemmelsen i pkt. 7.5 om nye vinduespartier præciseres. 
 4. Imødekommes. Tagetagen kan udnyttes. Der skal tages højde for at værn tilbagetrækkes fra facaden. Lokalplanbestemmelsen justeres. Det er muligt at nedrive baghuse i gårdrum og benytte arealerne til parkering med den gældende bestemmelse.
 5. Udearealerne ejes af Odense Havn. Lokalplanens retsvirkninger vedrører alene fremtidige dispositioner. Lokalplanen udløser således ikke handlepligt for ejer eller bruger af ejendommene. Lokalplanen bestemmer, at de ubebyggede arealer skal bevare deres åbne karakter. Der må ikke hegnes mellem ejendomme/bygninger i området mellem Havnegade og Møllekajen/Østre kaj. Odense Kommune indgår gerne i dialog med Olav de Linde og havnen om udearealernes udformning, herunder også etablering af beplantning, byudstyr og belysning. Der skal tages udgangspunkt i Designguiden for Odense Havn tilpasset Pakhusbyens karakter.
 6. Indsigelsen imødekommes delvist. Lokalplanens bestemmelse har til formål at sikre en æstetisk god løsning, hvor indsamlingsmateriel til affald ikke er direkte synligt, og hvor områdets begrænsede areal ikke belastes af sekundære bygninger. Lokalplanens punkt 6.2 giver dog mulighed for mindre arkitektoniske tilføjelser. Punktet præciseres, så der står ”mindre arkitektoniske og bygningsmæssige tilføjelser”. Dette vil give mulighed for mindre udbygninger til fx affaldscontainere.

 

2. Odense Havn

Odense Havn har fremsendt nedenstående bemærkninger til planen, som forvaltningen efterfølgende har drøftet med havnens administration.

 

Lokalplanens formål og anvendelse

 1. Lokalplanens pkt. 1 At sikre bevaring af kajanlæg. Odense Havn gør opmærksom på, at kajmuren har en spuns af træ. Den er fra perioden 1915 – 1937, hvilket betyder, at den en dag skal fornyes – formentlig med en udvendig spuns.  Havnen ønsker at vide om bestemmelsen betyder, at granitten skal flyttes og anvendes i en ”ny” kajmur.
 2. Lokalplanens pkt. 3.4 Område F. Odense Havn oplyser, at havnen ikke har interesse i, at området udlægges til friareal. Efterfølgende har man oplyst, at man er indforstået med at området skal friholdes for bebyggelse, men ser gerne en bredere anvendelsesbestemmelse for området.
 3.  Lokalplanens pkt. 3.5 Kajarealerne. Havnen oplyser, at ophold og rekreative aktiviteter på kajarealer, der omfatter opstilling af borde, stole og andre elementer, der kan være til gene for havneaktiviteter, skal godkendes af Odense Havn i hvert enkelt tilfælde.

 

Vej, sti og parkering

 1. Lokalplanens pkt. 5.2. Offentlig adgang til kajarealer. Odense Havn oplyser, at så længe havnen ejer Østre Kaj og Møllekajen, skal disse kunne anvendes til havnerelatere formål, og Odense Havn kan derfor ikke garantere uhindret passage.
 2. Lokalplanens pkt. 5.4 Principper for anlæg af p-pladser. Odense Havn gør opmærksom på, at man har indgået lejeaftale med nogle af bygningsejerne i lokalplanområdet om parkering på vejareal langs bygningerne. De benyttede parkeringsarealer er ikke alle omfattet af lokalplanens arealudlæg til parkering, kortbilag 2. Umiddelbart har disse lejere ikke anden mulighed end at parkere på de førnævnte områder. Det er vigtigt for Odense Havn, at det i lokalplanen sikres, at havnens lejere har mulighed for at parkere i forbindelse med lejemålet. Odense Havn vil derfor anmode Odense Kommune om at genoverveje parkeringsplanen, således at havnens lejere også efter lokalplanens ikrafttræden kan drive den virksomhed, de gør i dag.

 

Bebyggelsens omfang og bebyggelsens ydre fremtræden

f.       Lokalplanens pkt. 6 og 7. Odense Havn bemærker, at det skal sikres, at hele havnen fortsat kan blive betjent af kørende høj trafik. Af samme grund skal diverse eventuelle ombygning af transportbånd godkendes af Odense Havn.

 

Ubebyggede arealer

 1. Lokalplanens pkt. 9.4. Jernbanespor. Odense Havn mener, at det er uhensigtsmæssigt at bevare banesporene. Odense Havn modtager en del klager over disse jernbanespor fra blandt andet cyklister, der vælter, og truckførere på grund af ustabil transport af gods.
 2. Lokalplanens pkt. 9.7 og 9.8 Område F. Odense Havn oplyser, at området er blevet beplantet og indrettet til ophold for at forskønne området indtil området en dag bebygges. Beplantningen er ikke udført efter principperne i Designguiden for Odense Havn.
 3. Lokalplanens pkt. 9.10 Affaldscontainere. Odense Havn bemærker, at skibsaffald håndteres med mobile affaldscontainere, der placeres ved skibsside. Disse containere kan og skal ikke skjules – skibsmandskabet skal ikke være i tvivl om, hvor affaldet skal afleveres. Der skal derfor indskrives en undtagelse herom. Håndtering af skibsaffald er en del af den almindelige havnedrift.

 

Grundejerforening

 1. Lokalplanens pkt. 10 Grundejerforening. Odense Havn oplyser, at det er uhensigtsmæssigt med et ordensreglement for skibe for hvert lokalplanområde. Kajstrækninger, der ikke ejes af Odense Havn, bør administreres af Odense Kommune eller af 1 havneforening. Sikring af vanddybden kan fx blive en betydelig omkostning for en enkelt grundejerforening og bør sammenkøres for hele inderhavnen. Denne havneforening kan evt. bestå af repræsentanter fra diverse grundejerforeninger tilknyttet havneområdet.

 

Ad 2.

 

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet, jf. bemærkningerne til de enkelte punkter nedenfor.

 1. Det foreslås at ændre formuleringen i lokalplanens formål og pkt. 9.3 således, at der ved nødvendig reparation af kajmur og hammer kan anvendes den mest optimale tekniske løsning, dog således at hammer bevares, eller genetableres i granit.  
 2. Det er vigtigt at fastholde dette område ubebygget, som en ressource for områdets kommende byliv. Området vil med tiden få en funktion, som et ”åndehul” i den tætte bebyggelse med et flot åbent kig mod Næsbyhoved Skov udover svajebassinet. Det foreslås at tilføje lokalplanens pkt. 3.4 og 9.7 en formulering, der giver mulighed for en bredere anvendelse af arealet til fx midlertidige aktiviteter.
 3. Pkt. 3.5 tilføjes en formulering om, at Odense Havn skal godkende opstilling af inventar og byudstyr mv., i hvert enkelt tilfælde.
 4. Lokalplanens pkt 5.2 tilføjes en formulering omkring den offentlige adgang til havnepromenaden: ”I særlige tilfælde kan der foretages midlertidig hegning i forbindelse med almindelig havnedrift.”
 5. Lokalplanen er ikke til hinder for, at eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte. P-pladser, der var lovlige ved anlæggelsen, kan med andre ord stadig anvendes af de nuværende lejere. Det er en generel politik for hele byomdannelsesområdet, at havnen ikke må blive domineret af parkerede biler. Dette princip er overholdt i de hidtidige lokalplaner på havnen. Det foreslås at fastholde lokalplanens fremtidige arealudlæg til parkering.
 6. Bemærkningen tages til efterretning og lokalplanen tilføjes en oplysning herom.
 7. Områdets karakter af industrielt havnemiljø tegnes ikke blot af bygninger, men også af kraner, bolværker, jernbanespor, fortøjningsringe osv. Pakhusområdet er et ganske særligt område, hvor kulturhistorien har stor betydning for områdets kvalitet. Jernbanesporenes forløb har medvirket til at forme havnearealet og bygningerne. Dette ses fx tydeligt, hvor Møllekajen og Sverigesgade mødes og tilsvarende Sverigesgade/Havnegade. Der findes gode eksempler fra andre byer, hvor jernbanespor er bevaret og har fået en ny funktion som asfaltbelagt cykelsti, eller som en særlig ganglinie over de ellers ujævne toppede brosten. Det foreslås at ændre lokalplanens pkt. 9.4 til: ”Jernbanespor på Østre Kaj og Møllekajen skal bevares. Øvrige spor skal så vidt muligt bevares. Sporene kan tilpasses belægningen med henblik på at opnå øget brugsværdi af arealet og sikkerhed for cyklister og fodgængere”.
 8. De tiltag, Odense Havn har gjort på området, er fortsat lovlige efter lokalplanens vedtagelse. Fremtidige omlægninger skal følge lokalplanens intentioner for området. Området friholdes for bebyggelse, men anvendelsesbestemmelserne foreslås udvidet, så arealet kan benyttes til fx forskellige midlertidige aktiviteter.
 9. Bemærkningen tages til efterretning. Lokalplanens pkt. 9.10 tilføjes en bestemmelse om, at midlertidige mobile affaldscontainere i forbindelse med håndtering af affald fra skibe er tilladt.
 10. Odense Havns bemærkninger tages til efterretning. Lokalplanen bestemmelse om grundejerforeninger har til hensigt at sikre varetagelsen af områdets fælles interesser, som fx etablering og drift af fælles friarealer, veje, belysning, fra det tidspunkt, hvor Odense Havn ikke længere varetager dette som grundejer. Det foreslås at justere formuleringen i lokalplanens pkt. 10.3 således, at de havnerelaterede forhold som bolværker, havnebassiner mv. udtages af bestemmelsen.

 

3. Byforeningen for Odense

Byforeningen er enig i de udpegede bevaringsværdige bygninger og udpegningen af bygninger, som må rives ned og erstattes af nye.

 

Med hensyn til de bevaringsværdige bygninger stiller Byforeningen sig dog uforstående over for den noget rigide trang til at bevare alt, som det er. Hvis bygningen i fremtiden skal rumme mennesker i stedet for korn, skal der naturligvis sættes de nødvendige vinduer i bygningen. Da bygningerne er opført med en praktisk robusthed for øje, vil en sådan ombygning være helt i stedets ånd. Med en dygtig hånd kan bygningerne fremover endda blive endnu smukkere, og endnu mere historiefortællende end i dag.

 

Byforeningen finder det aldeles absurd, at nogle bygninger kun må bruges til parkering, mens parkering på vejene i området skal begrænses. Foreningen finder det underligt, at nye bygninger skal have samme volumen og højde som dem, de erstatter og spørger om begrundelsen herfor.

 

Byforeningen mener, at lokalplanforslaget rummer for mange restriktioner og for lidt opfordring til leg og eksperimenter.

 

Ad 3.

 

Byforeningens bemærkninger foreslås delvist imødekommet med oplysning om, at lokalplanen tilstræber at sikre, at de særligt bevaringsværdige bygninger i så høj grad som muligt bevarer deres originalitet og særpræg efter ombygning og ændret anvendelse. Et eksempel herpå er det nyligt ombyggede Odense Ny Silopakhus, Sverigesgade 5.

 

Lokalplanen forholder sig individuelt til hver enkelt bevaringsværdig bygning. Lokalplanens bestemmelser er kun restriktive for de 6 særligt bevaringsværdige bygninger (kategori A). For kategori B bygninger er der vide rammer, og bygninger i kategori C kan nedrives eller opføres i ny form.

 

Odense Kommune er opmærksom på, at der kan være behov for at tydeliggøre visse af formuleringerne for at undgå misforståelse ved fortolkning af bestemmelserne, ligesom kommunen vil lempe visse af bestemmelserne, for at give en større frihedsgrad.

 

Lokalplanens krav om at der skal etableres et parkeringshus på ejendommen Sverigesgade 9, ændres til en mulighed.

 

4. Nortex A/S, Havnegade 21

Virksomheden oplyser, at man i dag driver en butik fra lokalerne, som henvender sig til private forbrugere. Virksomheden planlægger at udvide de aktuelle butiksarealer, hvorfor man er meget imod at butiksarealet begrænses til 200m2. Man ønsker desuden at sælge produkter fremstillet af andre end virksomheden selv.

 

Der ønskes mulighed for at opføre boliger på matrikel 10az.

 

Der ønskes bedre mulighed for at skilte. Man kan derfor ikke acceptere nogen form for begrænsninger i skiltningen.

 

Det er desuden virksomhedens opfattelse, at man skal undlade at indføre unødvendige begrænsninger til skade for erhvervsdrivende i området, da der er tale om et ældgammelt erhvervsområde.

 

Ad 4.

 

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet, jf. bemærkningerne til de enkelte punkter nedenfor.

 

Ifølge Odense Kommunes detailhandelsbestemmelser, kan der ikke tillades butiksstørrelser over 200 m2 i denne type områder.

 

På grund af støjforholdene fra omkringliggende virksomheder er det ikke muligt at opføre boliger inden for lokalplanens område.

 

I erkendelse af at havnen er et ret robust område, giver lokalplanens bestemmelser forholdsvis vide rammer for skiltning i forhold til fx skilte- og facadelokalplanen for bymidten. Det vurderes dog, at en ureguleret skiltning ikke er i overensstemmelse med Odense Kommunens intentioner om at bevare noget af områdets havne- og industrikarakter.

 

5. Archidea, på vegne af Jakob Jensen El a/s

På vegne af Jakob Jensen El a/s, der ejer bygningen Sverigesgade 15, gøres indsigelse mod bestemmelserne i punkt 6.12 vedrørende byggefelt C2, der foreskriver 1 etage.

 

Der ønskes mulighed for at bebygge grunden i 2 etager, men stadig som et relativt lavt pakhus, der anerkender, at pakhusstemningen bliver viderebragt. Eksisterende bygning er 8,5 m høj. En eventuel kommende bygning er skitseret til 11 m.

 

Indsigelsen er vedhæftet et skitseforslag til ny bygning.

 

Ad 5.

 

Indsigelsen foreslås imødekommet og lokalplanbestemmelserne konsekvensrettet på de relevante punkter.

 

6. Archidea på vegne af flere ejere i området

På vegne af flere unavngivne ejere i området ønskes mulighed for at etablere butikker i området.

 

Ejerne mener, at Odense Kommune bør overveje at skabe det planmæssige grundlag for, at ”Pakhusbyen” kan indeholde butikker, og dermed kan udvikle sig til den multifunktion, som byrådets vision for havnen beskriver.

 

Ad 6.

 

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

 

Lokalplanområdet ligger udenfor de områder, der er i kommuneplanen er fastlagt til  butiksforsyning: Lokalcenter Havnen, bydelscenter Skibhus og bykernen. Det vil derfor være i strid med den gældende kommuneplans detailhandelsbestemmelser at etablere butikker i ”Pakhusbyen”. Odense Kommune ser dog positivt på at tage bestemmelserne op til revision, fx på baggrund af en ny detailhandelsanalyse.  

 

Den fornyede høring om siloen Sverigesgade 11

 

7. Byggeselskab Olav de Linde

Byggeselskab Olav de Linde er tilfreds med de foreslåede ændringer, da de skaber et bedre fundament for at kunne udnytte siloen.

 

Byggeselskabet foreslår, at bestemmelse 7.4 ikke dikterer en bestemt størrelse eller format af vinduer, uden hensyn til den fremtidige anvendelse, og at man i det givne tilfælde sagsbehandler facadeudtrykket, når der foreligger et projekt. Dermed kan man i fællesskab finde den bedste løsning, med hensynstagen til både det arkitektoniske udtryk, siloens historie, de indre lysforhold og ikke mindst økonomi og de fremtidige lejere.

 

Byggeselskabet orienterer endvidere om, at man har navngivet selskabets ejendomme DOK 5000 og foreslår, at ”Pakhusbyen” erstattes af denne betegnelse.

 

 

Ad 7.

 

Bemærkningen vedrørende bestemmelserne tages til efterretning. Den ovenfor foreslåede ændring af lokalplanen under pkt.  Ad 1. e., imødekommer byggeselskabets bemærkninger.

 

Bemærkningerne om at erstatte områdebetegnelsen ”Pakhusbyen” med ”DOK 5000” imødekommes ikke.

 

”Pakhusbyen” er blot en karakteristik af området, som benyttes til at beskrive områdets særlige karakter i forbindelse med lokalplanlægningen.

 

Byggeselskab Olav de Linde kan frit benytte DOK 5000 til selskabets egne bygninger, idet Odense Kommune har en praksis, hvor man ikke skal godkende, hvad en ejer kalder sin bebyggelse, så længe det ikke drejer sig om den officielle adressebetegnelse. Adressebetegnelsen skal bestå af et vejnavn og husnummer. Forvaltningen har administrativt meddelt dette til byggeselskabet.

 

8. Byforeningen for Odense

Byforeningen for Odense opfatter siloen Sverigesgade 11, som bevaringsværdig. Siloen er både rig på detaljer og smukt proportioneret, hvilket gør det vanskeligt at ”bygge videre” på den. Modsat de andre bygninger i området (og siloer med mindre detaljeringsgrad) vil etablering af vinduesåbninger og tilbygninger virke anmassende og fremmede for helhedsindtrykket.

 

Byforeningen har forståelse for dilemmaet. Bygningen fungerer godt som silo, men er ubrugelig til andre formål.

 

Hvis det viser sig umuligt at bevare siloen, synes byforeningen, at der skal være muligt at opføre en nutidig bygning på dette sted.

 

Ad 8.

 

Bemærkningen imødekommes delvis. Den ovenfor foreslåede ændring af lokalplanen under pkt.  Ad 1. e., imødekommer til en vis grad byforeningens bemærkninger.

Lokalplanændringen har dog det formål, at en eventuel ny bygning i et nutidigt formsprog skal fremstå med tydelige referencer til den nuværende silobygning.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag 1-700 for området mellem Havnegade, Malmøgade, Sverigesgade og Møllekajen - "Pakhusbyen" (Lokalplan 1-700 Pakhusbyen - endelig med kort.pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


3. Endelig vedtagelse af projektforslag for renovering af Fjernvarme Fyn A/S' ledningsnet 2011

Åbent - 2011/020571

 

Sagsresumé

Odense Kommune er efter varmeforsyningsloven pålagt at føre tilsyn med driften og vedligeholdelsen af kollektive varmeforsyningsanlæg, herunder også ledningsnettet, samt godkende ændringer på kollektive varmeforsyningsanlæg (herunder også vedligeholdelsesarbejder på ledningsnettet).

 

Fjernvarme Fyn A/S har i et projektforslag fremsat ønske om at renovere deres ledningsnet. By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 8/3 2011 at sende projektforslaget om renoveringsarbejdet på ledningsnettet i 4 ugers høring. Høringen er gennemført i perioden 23/3 2011 til og med 20/4 2011. I høringsperioden er der indkommet svar fra Naturgas Fyn I/S som udtaler, at de ikke har nogen bemærkninger til projektforslaget fra Fjernvarme Fyn I/S.

 

Efter endelig vedtagelse kan projektgodkendelsen påklages i 4 uger.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at projektforslaget for renovering af Fjernvarme Fyn A/S’ ledningsnet 2011, vedtages endeligt.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen har den 4/2 2011 modtaget et projektforslag fra Fjernvarme Fyn A/S vedrørende renoveringsarbejder i Fjernvarme Fyns forsyningsområde i 2011.

 

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 8/3 2011 at sende projektforslaget i 4 ugers høring. Høringen er gennemført i perioden 23/3 2011 til og med 20/4 2011. I høringsperioden er der indkommet svar fra Naturgas Fyn I/S som udtaler, at de ikke har nogen bemærkninger til projektforslaget.

 

Odense Kommune er efter varmeforsyningsloven pålagt at føre tilsyn med driften og vedligeholdelsen af kollektive varmeforsyningsanlæg, (herunder også ledningsnettet) og øge det offentliges indsigt med driften og vedligeholdelsen af kollektive varmeforsyningsanlæg. Gennemførelse af løbende renoveringer sikrer forsyningssikkerheden hos Fjernvarme Fyn A/S.

 

Renoveringen af ledningsnettet følger Fjernvarme Fyn A/S’ budget, der vurderes at have en fornuftig takt til opretholdelse af optimal forsyningssikkerhed under hensyntagen til ønsket om attraktive priser.

 

Økonomisk har projektforslaget ingen direkte konsekvenser for brugerne. Renoveringen af ledningsnettet sikrer lavest mulige driftsomkostninger, hvilket må anses som en fordel for både Fjernvarme Fyn A/S samt dets forbrugere.

 

By- og Kulturforvaltningen har gennemgået projektforslaget og foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering. Projektforslaget indeholder ingen samfundsøkonomiske beregninger, idet der ikke er nogen reelle alternativer til renovering af fjernvarmens ledningsnet, (der ændres ikke på forsyningsformen for området, og der sker ingen udvidelse af forsyningsområdet).

 

By- og Kulturforvaltningen finder, at projektforslaget er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsparagraf om at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, og inden for disse rammer at mindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

 

Dette understøttes ved, at renovering af ledningsnettet mindsker varmetabet (bedre isolerede ledninger), og dermed skal der bruges mindre energi til produktion af fjernvarme. Brugen af mindre energi giver samfundsøkonomiske besparelser, mindre CO2 udledning, og sikre en bedre udnyttelse af de samlede energiressourcer. Det vurderes derfor, at renovering af Fjernvarme Fyns ledningsnet er energi- og miljømæssigt, den rigtige løsning.

 

Projektforslaget er endvidere i overensstemmelse med de overordnede principper for varmeforsyning, som er angivet i Klimaplan 2010-2012.

 

Under hensyntagen til, at Odense Kommune skal sikre at vedligeholdelsen af det kollektive varmeforsyningsanlæg foretages, samt de energi- og miljømæssige fordele, der opnås ved at optimere driften af ledningsnettet (lavere varmetab) anbefales det, at projektforslaget om renovering af Fjernvarme Fyns ledningsnet vedtages endeligt og gennemføres. Efter endelig vedtagelse vil projektgodkendelsen kunne påklages i 4 uger.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Projektforslag fra Fjernvarme Fyn A/S om renoveringsarbejder på ledningsnettet i 2011 (Projektforslag.pdf)
2. Oversigt over forventede renoveringer i 2011 (Oversigt over renoveringer 2011.pdf)

 

 

 



4. Endelig vedtagelse af projektforslag om etablering af fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 5-672, Dahlsvej

Åbent - 2010/096896

 

Sagsresumé

Odense Kommune er efter varmeforsyningsloven forpligtet til at behandle projektforslag for etablering eller ændring af kollektive varmeforsyningsanlæg, herunder etablering af nye ledningsanlæg, samt udvidelse af forsyningsområdet.

 

Fjernvarme Fyn A/S har i et projektforslag fremsat ønske om, at etablere fjernvarmeforsyning i det nye lokalplanområde 5-672, Dahlsvej. By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 15/2 2011 at sende projektforslaget om etablering af fjernvarme i området i 4 ugers høring. Høringen er gennemført i perioden 2/3 2011 til og med 30/3 2011. I høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra Vattenfall Danmark A/S og Naturgas Fyn I/S. Begge selskaber udtaler, at de ikke har nogen bemærkninger til projektforslaget fra Fjernvarme Fyn A/S.

 

Efter endelig vedtagelse kan godkendelsen af projektforslaget påklages i 4 uger.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at projektforslaget for etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 5-672, Dahlsvej, vedtages endeligt.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen har den 17/7 2010 modtaget et projektforslag fra Fjernvarme Fyn A/S, vedrørende etablering af fjernvarmeforsyning til 180 nye boliger opført som parcel- og rækkehuse ved Dahlsvej. Det nye boligområde er omfattet af lokalplan 5-672.

 

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 15/2 2011 at sende projektforslaget i 4 ugers høring. Høringen er gennemført i perioden 2/3 2011 til og med 30/3 2011. I høringsperioden er der indkommet svar fra Vattenfall Danmark A/S og Naturgas Fyn I/S. Vattenfall udtaler, at de finder projektforslaget i overensstemmelse med de energipolitiske målsætninger, og derfor ikke har yderligere bemærkninger. Naturgas Fyn udtaler, at de ikke har nogen bemærkninger til, at der etableres fjernvarme i området.

 

By- og Kulturforvaltningen har gennemgået projektforslaget og foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering. Projektforslagets beregninger vurderes at være korrekt udført og give et retvisende billede af, at det ansøgte samfundsøkonomisk set, er det mest fordelagtige. De miljø- og energimæssige forhold vurderes ligeledes at være inddraget korrekt i projektforslaget.

 

De samfundsøkonomiske opgørelser er udtryk for opgørelser, foretaget ud fra givne standardiserede forudsætninger, af de samlede økonomiske konsekvenser for samfundet ved et givent projekt. Herunder indregnes investeringer, drift, brændselsudgifter, skadevirkninger på miljøet/klimaet osv. Desuden indgår en opgørelse af afgiftsforvridningseffekten. Afgiftsforvridningseffekt er en opgørelse af et projekts indflydelse på det offentliges/statens indtægter og udgifter.

 

By- og Kulturforvaltningen finder, at projektet er i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formålsparagraf om at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssigt, fordelagtige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

 

Projektforslaget er endvidere i overensstemmelse med de overordnede principper for varmeforsyning, som angivet i Klimaplan 2010-2012.

 

Under hensyntagen til, at kommunen, jf. Varmforsyningslovens formålsparagraf skal fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssigt, fordelagtige anvendelse af energi, samt mindske energiforsyningens udledning af CO2 og brug af fossile brændsler anbefales det, at projektforslaget om etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 5-672, Dahlsvej vedtages endeligt og gennemføres. Efter endelig vedtagelse vil projektgodkendelsen af projektforslaget kunne påklages i 4 uger.    

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune

Bilag

1. Projektforslag for etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 5-672 Dahlsvej (Projektforslag-Dahlsvej-rev1-m-bilag.pdf)
2. Følsomhedsanalyser for projektforslaget (Notat-følsomhedsberegning.pdf)

 

 

 



5. Endelig vedtagelse af projektforslag om etablering af fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 1-710, Egebæksvej

Åbent - 2010/129141

 

Sagsresumé

Odense Kommune er efter varmeforsyningsloven forpligtet til at behandle projektforslag for etablering eller ændring af kollektive varmeforsyningsanlæg, herunder etablering af nye ledningsanlæg, samt udvidelse af forsyningsområdet.

 

Fjernvarme Fyn A/S har i et projektforslag fremsat ønske om, at etablere fjernvarmeforsyning i det nye lokalplanområde 1-710, Egebæksvej. By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 8/3 2011 at sende projektforslaget om etablering af fjernvarme i området i 4 ugers høring. Høringen er gennemført i perioden 23/3 2011 til og med 20/4 2011. I høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra Naturgas Fyn I/S som udtaler, at de ikke har nogen bemærkninger til projektforslaget fra Fjernvarme Fyn A/S.

 

Efter endelig vedtagelse kan godkendelsen af projektet påklages i 4 uger.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender projektforslaget for etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 1-710, Egebæksvej, vedtages endeligt.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen har den 1/10 2010 modtaget et projektforslag fra Fjernvarme Fyn A/S, vedrørende etablering af fjernvarmeforsyning til 110 nye boliger opført som parcel- og rækkehuse ved Egebæksvej. Det nye boligområde er omfattet af lokalplan 1-710.

 

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 8/3 2011 at sende projektforslaget i 4 ugers høring. Høringen er gennemført i perioden 23/3 2011 til og med 20/4 2011. I høringsperioden er der indkommet svar fra Naturgas Fyn I/S som udtaler, at de ikke har nogen bemærkninger til projektforslaget.

 

By- og Kulturforvaltningen har gennemgået projektforslaget og foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering. Projektforslagets beregninger vurderes at være korrekt udført og give et retvisende billede af, at det ansøgte samfundsøkonomisk set er det mest fordelagtige. De miljø- og energimæssige forhold vurderes ligeledes at være inddraget korrekt i projektforslaget.

 

De samfundsøkonomiske opgørelser er udtryk for opgørelser, foretaget ud fra givne standardiserede forudsætninger, af de samlede økonomiske konsekvenser for samfundet ved et givent projekt. Herunder indregnes investeringer, drift, brændselsudgifter, skadevirkninger på miljøet/klimaet osv. Desuden indgår en opgørelse af afgiftsforvridningseffekten. Afgiftsforvridningseffekt er en opgørelse af et projekts indflydelse på det offentliges/statens indtægter og udgifter.

 

By- og Kulturudvalget finder, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsparagraf om at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssige, mest fordelagtige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

 

Projektforslaget er endvidere i overensstemmelse med de overordnede principper for varmeforsyning, som er angivet i Klimaplan 2010-2012.

 

Under hensyntagen til, at kommunen, jf. varmeforsyningslovens formålsparagraf skal fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssigt, fordelagtige anvendelse af energi, samt mindske energiforsyningens udledning af CO2 og brug af fossile brændsler anbefales det, at projektforslaget om etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområdet 1-710, Egebæksvej, vedtages endeligt og gennemføres. Efter endelig vedtagelse vil projektgodkendelsen af projektforslaget kunne påklages i 4 uger.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune

Bilag

1. Projektforslag fra Fjernvarme Fyn A/S om fjernvarmeforsyning af lokaplanområde 1-710 Egebæksvej (Projektforslag-Egebæksvej-m-bilag.pdf)

 

 

 



6. Gammel Højmevej 95 - § 10 udvidelse af minkproduktion

Åbent - 2009/081726

 

Sagsresumé

Ejeren af ejendommen Gammel Højmevej 95, 5250 Odense SV, ønsker at omlægge og reducere dyreholdet fra 16,7 dyreenheder mink og 105 dyreenheder kvæg, i alt 121,7 dyreenheder til produktion af 52 dyreenheder mink. Udvidelsen af minkholdet kræver tillades efter husdyrlovens § 10 fra Odense Kommune. By- og Kulturforvaltningen har vurderet sagen ud fra det gældende regelsæt for miljøtilladelse af husdyrbrug.

 

By- og Kulturforvaltningen har stillet en række vilkår til minkproduktionens indretning og drift. Forvaltningen vurderer herefter, at projektet kan gennemføres uden væsentlig negativ virkning på omgivelserne.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der med en række vilkår meddeles tilladelse efter husdyrlovens § 10 til husdyrproduktion af mink på Gammel Højmevej 95.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

 

Sagsfremstilling

Jesper H.F. Hansen har søgt om tilladelse til at udvide sin minkbesætning til 1.560 årstæver, svarende til 52 dyreenheder på ejendommen Gammel Højmevej 95, 5250 Odense SV. Det nuværende dyrehold er 16,7 dyreenheder minktæver samt 105 dyreenheder kvæg, svarende til i alt 121,7 dyreenheder.

 

I forbindelse med omlægningen flyttes og udvides to af de eksisterende minkhaller. Der opføres desuden en ny minkhal og en ny gyllebeholder. De nuværende kvægstalde bliver efter gennemførelse af projektet ikke længere anvendt som stalde til dyrehold.

 

Husdyrbrugets samlede opbevaringskapacitet til minkgylle vil være på 830 m3 fordelt på to gyllebeholdere, der begge har fast overdækning for at reducere ammoniakfordampningen.

 

Efter udvidelsen vil der fra anlægget være en årlig ammoniakfordampning på ca. 2.100 kg kvælstof, hvilket er en stigning på ca. 665 kg kvælstof, i forhold til den nuværende fordampning. Pga. de store afstande vil der dog ikke ske en væsentlig merbelastning af nærved liggende naturområder.

 

Der forventes ingen øgede støv-, støj eller fluegener i forbindelse med ændringen af husdyrproduktionen.

 

Der kan ikke beregnes lugtudbredelse fra minkproduktioner. I stedet er der i pelsdyrbekendtgørelsen fastsat afstandskrav for at beskytte omkringboende mod lugtgener fra produktionen. Det ændrede dyrehold overholder pelsdyrbekendtgørelsens afstandskrav i forhold til alle typer omboende (byzone, samlet bebyggelse samt enkelt bolig i landzone).

 

Tilladelsen omfatter også udbringning af 52 dyreenheder minkgylle på ejendommens ejede og forpagtede arealer, der i alt udgør 51,4 ha. Alle ejendommens udbringningsarealer ligger i Odense Kommune og i oplandet til Odense Fjord.

 

Miljøvurdering

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at der er behov for at stille en række vilkår i tilladelsen. Vilkårene skal forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) og sikre, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne negativt.

 

De vilkår, der er specielle for denne tilladelse, omhandler tiltag for at begrænse:

·         forureningen ved anvendelse af BAT ved hyppig tømning af gyllerender,

·         ammoniakfordampningen fra minkhallerne og gyllebeholderne ved nedsat proteinmængde i minkfoder, samt fast overdækning på gyllebeholdere,

·         kvælstofudvaskningen til grundvand ved ekstra efterafgrøder på udbringningsarealerne eller ved at tilføre en reduceret mængde kunstgødning, og

·         udvaskningen af fosfor fra udbringningsarealer til Odense Fjord ved at sætte en grænse for forskellen mellem fosfor tilført med husdyrgødning, og fosfor fraført med afgrøderne.

 

Der er i april 2011 foretaget naboorientering samt partshøring af ansøger og ejere af tilforpagtede arealer. Der er ikke kommet bemærkninger i forbindelse hermed.

 

 

Samlet vurdering

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af naturområder, Natura 2000-området Odense Fjord eller af omgivelserne i øvrigt.

 

På baggrund af ovenstående samt de vilkår, der stilles i miljøtilladelsen, vurderer By- og Kulturforvaltningen, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden væsentlig negativ virkning på omgivelserne.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Oversigtskort, Gammel Højmevej 95 (Kortbilag_BKU.pdf)

 

 

 



7. Driftsalternativer i forbindelse med servicebussernes nedlæggelse

Åbent - 2010/170931

 

Sagsresumé

By- og Kulturudvalget besluttede på sit møde den 8/3 2011 at nedlægge servicebusdriften.

 

Som kompensation for den manglende betjening i de byområder, hvor det kun er servicebusserne, som betjener området, etableres en alternativ drift.

 

·         Byområderne Pårup og Villestofte kan fremover betjenes med rutevariant (rute 28).

·         Torpegården og Skt. Klemens samt forbindelsen mellem Kirkendrup-området og indkøbscentret Tarup Centret kan tilgodeses ved etablering af en helt ny bolig-/indkøbsrute med 4 afgange på hverdage og 3 afgange på lørdage.

Ruten har ikke en god rentabilitet i sig selv, men tilgodeser aktuelle rejserelationer med servicebusserne mellem bolig og indkøbsområder.

·         Betjeningen af Neder Holluf og Fraugde ændres, og Hollufgård kan betjenes i timedrift. Ressourcen tilvejebringes fra rutens modsatte ende, således at driften indskrænkes på Skibhusvej i aftentimerne, hvor ruten er meget svagt benyttet.

·         Endelig etableres forsøg med teletaxa-ordning i Birkum-området som kompensation for den manglende betjening i aftentimer og weekends.

 

Beslutningen om etablering af citybuslinie med elbusser må afvente endelig afklaring og mulige linieforløb i bymidten, mulighed for anvendelse af alternativ bustype og eventuel økonomisk kompensation til operatøren.

 

Cityliniedrift kan dog forsøgsvis etableres umiddelbart, såfremt ruten kan køres med konventionelt materiel, dvs. de bestående servicebusser på 10,5 m. Der vil dog først være budgetmæssig dækning til at iværksætte en citylinie fra 2012.

 

Kompensationskøreplanen for servicebusserne kan træde i kraft medio september, mens et ”stort” køreplanskift gennemføres pr. 11/12 2011 i sammenhæng med regionalrute- og togdriften.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender

 

a.      kompensationskøreplan for de nedlagte servicebusser iværksættes fra medio september 2011 efter FynBus’ forslag og med baggrund i den 4-ugers høringsfase på FynBus’ hjemmeside.

b.      enten iværksættelse før sommerferien 2011 af drift af citylinje som gratis kørsel i 1 år med bestående materiel på en forsøgsstrækning, jf. sagsfremstillingens bilag 2, eller

 

c.      iværksættelse før sommerferien 2011 af drift af citylinje som gratis kørsel i 1 år med bestående materiel på en forsøgsstrækning, jf. sagsfremstillingens bilag 3, eller

 

d.      udsættelse af beslutningen om iværksættelse af citylinje på nærmere afklaring af mulighed for eldrevne busser.

Beslutning

 

By- og Kulturforvaltningen bemærker, at der efter udsendelse af udvalgsdagsorden er sendt en ny udgave af punkt 7 til udvalgets medlemmer den 16. maj 2011, med berigtigelse af økonomioplysningerne.

 

By- og Kulturudvalget godkender indstillingens punkt a, og der etableres fra medio september 10 minutters citybuslinie med eksisterende materiel indenfor det afsatte budget til citybuslinie. De 5  mio. kr., afsat i budget 2010 til takstforsøg, anvendes til citybusforsøg.

 

 

Sagsfremstilling

På By- og Kulturudvalgets møde den 8/3 2011 blev det besluttet at nedlægge servicebusserne som led i besparelserne på den kollektive trafik.

 

I forlængelse af beslutningen om nedlæggelse af servicebusserne valgte By- og Kulturudvalget at sende forslag til kompensation for den nedlagte serviceliniedrift i høring via FynBus’ hjemmeside i 4 uger. På udvalgets møde den 29/3 2011 blev det desuden besluttet at give mulighed for, at borgerne i forbindelse med høringen kunne fremsætte generelle ønsker til den kollektive trafik.

 

Ved høringsperiodens afslutning før påske var der indkommet en række synspunkter og kommentarer, som FynBus har bearbejdet og ladet indarbejde i et forslag til ændringer.

 

Resultatet af høringen og forslag til indhold i køreplanændringer gennemgås i hovedtræk nedenfor, mens FynBus’ notat om høringen, alternativer til servicebusdriften og generelle forbedringsforslag er vedlagt som bilag 1.

 

Der er i alt indkommet ca. 200 synspunkter via borgerhøringen.

Langt de fleste synspunkter er synspunkter til de emner, som på forhånd var opstillet:

·         Forslag til ny rute til Tarup Nord, Pårup og Torpegården,

·         Ændret linieføring af rute i Sanderum/Dalum-området,

·         Etablering af timedrift til træningscentret på Hollufgård,

·         Forslag til teletaxaordning i Birkum-området og

·         Forslag til etablering af citylinie.

Der er kun fremført enkelte synspunkter vedrørende rutenettet og driften generelt.

 

FynBus har på baggrund af høringen i notat af 2/5 2011 opstillet forslag til ”kompensationskøreplan”.

 

Planen er alene en konsekvens af nedlæggelsen af servicebusdriften, og forslagene til kompensation herfor.

 

Et større køreplanskift, hvor busdriften afvikles i koordinerede køreplaner af såvel regional- som bybusser, afventer et køreplanskift den 11/12 2011 i sammenhæng med køreplansændringer i regionalrute- og togdriften.

 

Områder, hvor servicebusserne tidligere var enebetjenende, foreslås fremover betjent, driften til Hollufgård foreslås udvidet og gjort permanent, og der etableres forsøgsordning med teletaxadrift i Birkum-området.

 

·         Ny rute 28 etableres i samdrift med den nuværende rute 29 i Tarup Nord og Pårup-området. Det erstatter den tidligere servicelinie samme steder.

·         Ny rute med 4 daglige afgange foreslås etableret mellem Kirkendrup via Tarup Centret og Dalumvej til Skt. Klemens og Torpegården. Denne rute tilgodeser den tidligere serviceliniebetjening mellem Kirkendrup-området og indkøbsmulighederne ved Tarup Centret. Ruten er ikke centrumbaseret, men opretholder de nuværende servicebusforbindelser mellem bolig og indkøbsområder. Linieføringen fremgår af bilag 1.

·         Ændret linieføring for rute 41 i Sanderum og Dalum-områderne. Beboerne i Sanderum er dog lokalt uenige. Beboerne på Niels Juels Allé ønsker, at busserne skal køre ad andre gader, mens beboerne på Østergårds Allé ikke ønsker busserne tilbage (gade med busdrift indtil 2007). Ruteændringen tilgodeser i nogen grad den tidligere servicebusforbindelse mellem Sanderum og indkøbsgaden Dalumvej.

·         Timedrift til Hollufgård kan etableres omkostningsfrit som en ny rute 83 på baggrund af behovstilpasninger på rute 81/82 andetsteds på rutenettet, herunder en let reduceret aftendrift på Skibhusvej, hvor brugen af bussystemet er meget ringe. Ruteføringen tilgodeser betjeningen til træningscentret på Hollufgård, der dermed kan gøres permanent i udvidet drift, og erstatter i nogen grad serviceliniekørslen i Neder Holluf og ved Nørrebjerg Runddel.

·         Forslag til teletaxa-forsøg er ikke kommenteret fra nærområdet. Ansatte fra Tietgenbyen har dog ønsket at komme med i ordningen, som kompensation for den manglende aften- og weekendbetjening i området. FynBus foreslår derfor forsøg etableret med teletaxarute mellem Birkum og Fraugde på 2 aftenafgange og 4 afgange på weekenddage. Eventuelle ændringer i betjeningen til Tietgenbyen indarbejdes derimod i planskiftet til december.

 

Citylinie

 

Citylinie med konventionelle busser

 

I høringsfasen er cityliniedrift primært kommenteret som et ønske om at genoptage buskørslen i Vestergade Vest – og skabe direkte forbindelse til lægehuset på Skt. Anne Plads.

Disse ønsker er det imidlertid ikke muligt at opfylde. Fyns Politi ser ingen mulighed for busdrift i gågaderne, og Cityforeningen, som interesseorganisation, ønsker ikke busdrift tilbage i Vestergade Vest.

 

Såfremt citylinien skal igangsættes i indeværende år kræver det anvendelse af bestående materiel, det vil sige anvendelse af de busser, som i dag kører på servicelinierne. Busserne er konventionelle dieselbusser – 10,5 meter lange og samme bredde som de traditionelle busser. Busser anvender nyeste motorteknologi og har dermed en meget lille forureningsgrad.

 

Med den anvendte bustype – og med de nuværende trafikafviklingsforhold kan cityområdet betjenes som skitseret i bilag 2. Linieforløbet inkluderer Overgade-området og knytter dette til cityområdet.

Såfremt Overgade-området ikke ønskes inddraget, kan Nørregade alternativt anvendes, se bilag 3.

 

Med det skitserede linienet køres tættest muligt på gågadenettet, der tangeres ved Jernbanegade, Ny Vestergade og til dels Klaregade.

Overgadekvarteret er foreslået inddraget som en del af cityområdet, og Odense Banegård Center kan betjenes med forbindelse til tog og øvrige del af busdriften.

 

Med det skitserede linieforløb kan skabes et forbindelsesled på tværs af bymidten uden busskift, men med den tilrådighedværende busressource kan der ikke køres tættere til gågadenettet end den bestående busdrift.

 

Gågadenettet kan ikke anvendes. Hverken Fyns Politi, som myndighed, eller Cityforeningen som interesseorganisation, ser mulighed for drift i gågaderne.

Derudover vil det blive vanskeligt at kunne afsætte et tilstrækkeligt antal logisk placerede stoppesteder med overholdelse af færdselslovens bestemmelser på grund af citygadernes opstregninger og mange overkørsler.

 

Det forudsættes at Citylinien drives uden betaling fra kunderne. Såfremt ruten skal have en rimelig attraktionsværdi for kunderne skal takstniveauet ligge væsentlig under takstniveauet for buskørsel i én zone eller helt gratis. Busserne skal fungere som et slags rullende fortorv

 

Såfremt gratiskørsel ikke anvendes – men en speciel citytakst introduceres – skal denne indbygges i det nuværende takstsystem og ordningen skal administreres af personale og billetsystem. Med en driftsstart inden sommer vurderes dette ikke hensigtsmæssig.

 

Citybusordningen tænkes kørt som forsøg, herunder også takstfastsættelsen. Med en permanentgørelse af citybusruten skal denne indarbejdes endeligt i FynBus´takstsystem – enten som en permanent nultakst eller til en speciel citytakst.

 

Citylinie med elbusser

 

Elbus-produktet vurderes ikke færdigudviklet, og busserne er fortsat teknisk ustabile.

I København køres p.t. forsøg med citydrift som elbusdrift. Forsøget viser, at omkostninger er relativt højere, og kravet til reservebusser er forholdsvis stort på grund af den ustabile drift.

 

De anvendte busser i København er 7 meter lange, har samme bredde og koster i indkøb tilsvarende en normal bus. Busserne rummer 9 siddende og 12 stående passagerer.

 

Busserne er forsynet med 25 batterier, der er relativt dyre i indkøb (4000 Euro/stk.). I København, hvor busserne er i drift på 2. år, er ingen batterier dog hidtil skiftet. Til gengæld kræves i København 3 reservebusser til drift med 8 busser.

Busserne oplades på ladestation, der har kostet ca. 400.000 kr. i etableringsomkostninger.

 

Såfremt elbusser skal anvendes i cityliniedrift i Odense, skal disse tilvejebringes inkl. busreserve, og ladestation skal etableres. Der skal desuden gennemføres udbud af kørselsopgaven.

 

Selv med busser, som kun er 2/3 længde af de nuværende servicebusser vil gågadenettet ikke kunne betjenes i større nærhed, med mindre kørsel i selve gågadestrækningen vælges. For tiden ser Fyns Politi og Cityforeningen ingen mulighed for kørsel i gågadenettet.

 

Skal etableringen ske inden 2013, hvor Tide Bus’ kørselskontrakt med FynBus udløber, skal der aftales kompenserende ydelser til Tide for fortsat drift, men med reduceret buspark.

 

Ikrafttrædelse af køreplansændringer

 

Køreplanændringer i forbindelse med ”kompensationskøreplan” kan indarbejdes i en ny køreplan med driftsstart medio september 2011.

 

Og citylinieforsøget med konventionel dieseldrift kan igangsættes inden sommerferien.

 

Øvrige forslag til køreplanændringer vurderes og søges eventuelt indarbejdet i køreplanskiftet 11/12 2011, samtidig med regionalrutedriften og køreplanændringen for tog.

Økonomi

Serviceliniedriften koster årligt ca. 18.000.000 kr., de kompenserende driftstiltag, som foreslået af FynBus koster ca. 2.400.000 kr. årligt. Citylinieforsøg som konventionel dieseldrift kan etableres for helårlige driftsomkostninger på ca. 4.500.000 kr.

Den økonomiske virkning i 2011 kan opgøres til en besparelse på 2.250.000 kr., såfremt den kompenserende køreplan og citylinien gennemføres fra medio 2011 og 3.200.000 kr. ved opstart medio september 2011.

Forslag nr.

Art

Omkostning

1

Ny rute 28/29

0 kr.

2

Ny rute Kirkendrup via Dalum Center og Dalumvej til Skt. Klemens / Torpegården

1.900.000 kr.

3

Ændret linieføring rute 41 i Sanderum / Dalum

470.000 kr.

4

Teletaxa Birkum / Davinde

50.000 kr.

5

Udvidet betjening til Hollufgård

0 kr.

6

Citylinie med konventionel drift

4.500.000 kr.

 

Udfordringerne (ubalancen) for den kollektive trafik er tidligere opgjort til samlet ca. 23.000.000 kr. for årene 2011-14, jf. sag nr. 9 på By- og Kulturudvalgsmødet d. 8/3 2011.

 

Regnskab 2010 fra Fynbus har imidlertid vist sig bedre end forventet. Det betyder, at der samlet set er en forbedring på 8.000.000 kr., fordelt ligeligt med ca. 4.000.000 kr. på hvert af årene 2011 og 2012.

 

Forbedringen skyldes dels forøgede indtægter/flere passagerer, og dels et forbedret driftsresultat for det tidligere Odense Bybusser.

 

Forvaltningen vurderer dog ikke, at der p.t. er grundlag for, at den positive udvikling for 2010 vil medføre en yderligere reduktion af ubalancen for 2011-14, da 2010 især på indtægtssiden har været præget af den særdeles hårde vinter og dermed medført højere passagerindtægter end set i flere år.

 

Foruden udfordringerne i den kollektive trafik forudsættes det, at området bidrager til at realisere budgetreduktionerne i forbindelse med Odense En Ny Virkelighed.

 

Samlet set er udfordringen følgende:

 

- 1.000 kr., 2011 priser -

2011

2012

2013

2014

i alt

Udfordring kollektiv trafik

-5.372

-5.122

-2.345

-2.345

-15.183

Andel af Ny Virkelighed, demografi m.m.

-828

-3.840

-4.433

-4.632

-13.733

I alt

-6.200

-8.962

-6.778

-6.977

-28.916

 

Sammenholdes disse udfordringer med ovenfor beskrevne reduktioner og kompenserende tiltag fås følgende:

 

- 1.000 kr., 2011 priser -

2011

2012

2013

2014

Samlede udfordringer

-6.200

-8.962

-6.778

-6.977

Lukning af servicebus

4.500

18.000

18.000

18.000

Kompensationskørsel

-605

-2.420

-2.420

-2.420

Kompensattion, Tide busser

?

?

?

 

Over-/underskud

-2.305

6.618

8.802

8.603

 

Som det fremgår af tabellen ovenfor vil der som udgangspunkt ikke være budget til at iværksætte en citylinie allerede i 2011. Det skal dog bemærkes, at der i 2011 er afsat et engangsbeløb på 5.000.000 kr. til takstforsøg i den kollektive trafik.

 

Så hvis der som signaleret, ønskes en citybus linie fra medio 2011 fås følgende (konventionel bus):

 

- 1.000 kr., 2011 priser -

2011

2012

2013

2014

Samlede udfordringer

-6.200

-8.962

-6.778

-6.977

Lukning af servicebus

4.500

18.000

18.000

18.000

Kompensationskørsel

-605

-2.420

-2.420

-2.420

Kompensattion, Tide busser

?

?

?

 

Citybus linie, traditionel bus

-2.250

-4.500

-4.500

-4.500

Over-/underskud

-4.555

2.118

4.302

4.103

 

 

 

Bilag

1. Evaluering af borgerhøring (Bilag 1- Evaluering Borgerhøring Køreplan 2011_2011050413484200.pdf)
2. Forslag 1 til cityline (Forslag 1 til citylinie.pdf)
3. Forslag 2 til cityline (Forslag 2 til citylinie.pdf)

 

 

 



8. "Odense - Ny virkelighed" udmøntning i 2011-2014 udmøntning i 2011-2014

Åbent - 2010/143252

 

Sagsresumé

På udvalgsmødet den 15/2 2011 fremlagde forvaltningen forslag til sparekatalog i forbindelse med udmøntning af besparelseskravet i ”Odense Ny virkelighed”, herunder også finansiering af demografi og afledt drift. Sparekataloget indeholdt besparelser/reduktioner på 50 pct. mere end reelt krævet, og bad udvalget komme med bemærkninger til de fremlagte forslag.

 

Sparekataloget har efterfølgende været til høring i afdelingsudvalgene, og afdelingsudvalgenes bemærkninger er fremsendt til udvalget.

 

På udvalgsmødet den 8/3 2011 blev sagen igen drøftet, og udvalgets bemærkninger er nu indarbejdet i forvaltningens forslag til endelig udmøntning. Forvaltningens forslag indeholder også finansiering af manglende indtægter i forbindelse med ændring af betingelserne for udeservering, jf. byrådsbeslutning af 4/5 2011.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender de endelige spareforslag.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget lægger vægt på, at reduktionsforslaget på natbelysning iværksættes under hensyn til størst mulig sikkerhed og tryghed på cyklestierne. Et flertal i udvalget kan ikke tiltræde besparelsen på  Miljøforum Fyn og besparelsen vedrørende Posten, som modsvares af en tilsvarende større reduktion på den kollektive trafik.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen stemmer imod indstillingen i sin helhed, idet Enhedslisten ikke er en del af forliget.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med udmøntning af besparelseskravet i ”Odense Ny virkelighed”, herunder også finansiering af demografi, afledt drift samt manglende indtægter i forbindelse med ændring af betingelserne for udeservering, er der i den forbindelse følgende samlede budgetreduktioner på udvalgets område:

- 1.000 kr., 2011 priser-

2011

2012

2013

2014

I alt

Ny Virkelighed, efter ændret profil

-975

-14.213

-16.910

-17.814

-49.912

Demografi og afledt drift

-2.793

-4.788

-4.788

-4.788

-17.156

Udeservering (forligsaftale)

-933

-467

0

0

0

Sparekrav i alt

-4.701

-19.468

-21.698

-22.602

-67.068

 

Fordeles disse reduktioner på de to store kerneområder Natur, Miljø og Trafik, samt Kultur giver det følgende fordeling:

 

- 1.000 kr. , 2011-priser-

2011

2012

2013

2014

I alt

 - andel Kultur

-1.294

-6.526

-7.452

-7.763

-23.035

 - andel NMT

-3.407

-12.942

-14.245

-14.839

-44.032

 - andel NMT, inkl. Selvbærende lokalsamfund

-3.407

-11.942

-13.245

-13.839

-41.032

I alt

-4.701

-19.468

-21.698

-22.602

-67.068

I alt,inkl. Selvbærende Lokalsamfund

-4.701

-18.468

-20.698

-21.602

-64.068

 

Det skal bemærkes at der i projektet ”Selvbærende Lokalsamfund” er peget på mulige løsninger, der kan reducere sparekravet med 1,0 mio. kr. årligt fra og med 2012 (NMT).

 

Udvalget har på 2 foregående møder drøftet udmøntning af besparelseskravet i ”Odense Ny Virkelighed”.

 

By- og Kulturforvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejdet nedenstående endelige spareforslag:

 

"Odense Ny Virkelighed" - Kultur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

1.000 kr.

2011

2012

2013

2014

 

Øvrige kulturaktiviteter

 

 

 

 

1

Bortfald af driftsaftale med Nedergadeteatret

 

162

162

162

2

Bortfald af driftsaftale med Odense Børne og Ungdomsteater

 

 

321

321

4

Reduktion af tilskud til Posten

 

200

200

200

5

Reduktion af puljen 'Støtte til kulturen'

94

374

292

307

6

Bortfald af tilskud til Musik Høst

 

193

193

193

7

Reduktion af tilskud til Fjordens Dag

50

50

50

50

 8-11

Reduktion på Institutionerne på Brandts

 

525

525

525

13

Opsigelse af lejemål på Brandts (Brandts Passage 15 2. sal)

 

107

107

107

14

Reduktion af tilskud til Tidens Samling

 

50

50

50

15

Reduktion af tilskud til alle små storbyteatre

 

 

100

200

16

Reduktion af udgift til Torsdagskoncerter

100

100

100

100

17

Reduktion af udgift til H.C. Andersens fødselsdag

50

50

50

50

 

Kulturmaskinen

 

 

 

 

19

Reduktion af aktivitetsbevilling

138

145

124

157

20

Omlægning af teknisk service + takstforhøjelse 1

 

250

250

250

21

Ophør af tilskud til Internationalt Hus

 

300

300

300

 

Odense Symfoniorkester

 

 

 

 

23

Personaleomkostninger

100

1000

679

679

24

Produktionsomkostninger

 

485

485

485

25

Øgede billetindtægter

100

200

300

300

 

Odense Bys Museer

 

 

 

 

27

Entreforhøjelse og merindtjening

 

464

637

694

28

Samdrift med Børnekulturhuset Fyrtøjet

 

500

500

500

29

Reduktion af formidling vedr. Historisk Atlas

 

250

250

250

 

Odense Centralbibliotek

 

 

 

 

30

Reduktion af materialebudget

662

800

1.000

1.000

31

Lukning af lydavis

 

100

100

100

32

Sænke gebyrskyldsloft fra 500 kr. til 300 kr.

 

200

200

200

34

Stillingsreduktioner v. effektiviseringer i øvrigt

 

21

477

583

 

Kultur i alt

1.294

6.526

7.452

7.763

 

 

 

 

 

 

 

Kultur's andel af besparelseskrav

1.294

6.526

7.452

7.763

 

 

 

"Odense Ny Virkelighed" - Natur, Miljø og Trafik

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

1.000 kr.

2011

2012

2013

2014

1

Asfalt & fortove  *

1.725

867

350

300

2

Vejsvandsbidraget sænkes fra 8% til 7%

 

1.800

1.800

1.800

3

Udvidelse af natslukning på gadelys

 

1.260

1.260

1.260

4

Opkrævning af gebyr ved opsætning af stilladser og container på vejarealet.

 

 

500

500

6

Kollektiv trafik (behandlet separat i sagen om kollektiv trafik)

828

3.841

4.433

4.632

8

Kirkegårdstakster – øget brugerfinansering

 

1.620

2.210

2.550

9

Energioptimering i krematoriet

 

170

170

170

10

Reduktion af vandløbsvedligehold

150

150

150

150

12

Miljøforum Fyn, Reduceret bidrag

 

480

480

480

13

Miljøområdet

704

700

700

700

14

Personale reduktion

0

1.054

992

1.097

17

Reducering af vejtræer

 

 

200

200

 

I alt

3.407

11.942

13.245

13.839

 

 

 

 

 

 

 

NMT's andel af besparelseskrav

3.407

11.942

13.245

13.839

*

 

Manglende indtægter vedrørende udeservering er indarbejdet her.

 

 

 

 

 

 

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Bilag

1. Kultur - oprindeligt sparekatalog fra 15-2 2011 (Odense ny virkelighed - kultur 15-2-2011_2011050412461300.pdf)
2. NMT - oprindeligt sparekatalog fra 15-2 2011 (Odense ny virkelighed- besparelser nmt 15-2-2011_2011050412470200.pdf)
3. Høringssvar - ældreråd mv. (Høringssvar.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl