Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Referat 27. november 2012

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 27-11-2012 kl. 08:15

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.


Oversigtsdagsorden: Åben referat


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Frigivelse af anlægsmidler til opførelse af Korup Kultur- og Idrætscenter

Åbent - 2007/67391

 

Sagsresumé

Byrådet besluttede i 2006, at der skal opføres et kultur- og idrætscenter i Korup. Projektet er nu klar til igangsættelse, og der søges om frigivelse af den sidste del af anlægsbevillingen på i alt 31.118.000 kr. til udførelse af projektet.

 

Projektet består af en ny sportshal, en bevægelsessal, et selvbetjent bibliotek samt cafe og fællesarealer.

Korup Kultur- og Idrætscenter er udviklet i et tæt samarbejde mellem brugerne og fagforvaltningerne.

Byggeudvalget har godkendt projektet, og licitationsresultatet er indenfor rammen af bevillingen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 31.118.000 kr. til ”Korup Kultur- og Idrætscenter” fordelt med 3.459.280 kr. i 2012 og 27.658.720 kr. i 2013, og som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2012-13.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Baggrunden for beslutningen om at bygge Korup Kultur- og Idrætscenter er at styrke foreningslivet i Korup og omegn.

 

En tæt dialog mellem brugerne og fagforvaltningerne er bærende i projektet med at udvikle gode fysiske rammer for et stærkt lokalsamfund.

 

Projektet indeholder foruden en sportshal og bevægelsessal med springgrav, en biblioteksfilial med mulighed for døgnåbent og et foyer- og cafeområde med mulighed for kulturelle events.

Byggeriet orienterer sig mod Korup skole, som er en aktiv bruger af anlægget.

 

Der åbnes op til den eksisterende hal, så der bliver en optimal forbindelse mellem det eksisterende byggeri og nybyggeri.

 

I forbindelse med byggeriet løses også de trafikale udfordringer til Korup Skole og Korup Kultur- og Idrætscenter med etablering af ”kiss an ride” anlæg.

 

Korup Kultur- og Idrætscenter opføres under størst mulig hensyn til miljøet, og der lægges vægt på, at centret bliver indbydende for alle brugere - børn, unge, voksne, ældre samt handicappede.

 

Økonomi

Budgettet til Korup Kultur- og Idrætscenter er pt. placeret med 6,9 mio. kr. i 2012 og 12,8 mio. kr. i 2013.

 

Den resterende anlægsbevilling til Korup Kultur- og idrætscenter udgør i alt 31.118.000 kr., og foreslås frigivet med 3.459.280 kr. i 2012 og 27.658.720 kr. i 2013.

 

Dette vil ikke påvirke kommunens kassebeholdning, da der er taget højde for den ændrede periodisering i anlægsopfølgningen pr. 1/10 2012, som forelægges byrådet den 28/11 2012.

 

Der forventes udgifter til afledt drift på årligt ca. 950.000 kr. ved helårseffekt. Denne vurdering indgår i kommunens samlede skøn over fremtidige udgifter til afledt drift af anlæg.

 

Sagen påvirker derfor ikke kommunens serviceudgiftsramme.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

2. Etablering af nyt botilbud for Ældre- og Handicapforvaltningen

Åbent - 2012/068438

 

Sagsresumé

Denne sag indeholder 2 indstillinger til beslutning; en indstilling om omprioritering af bevilligede midler og en indstilling om frigivelse af midler.

 

I Budget 2012-2014 er der bevilget anlægsmidler til ”Etablering af nye botilbud for sindslidende, handicappede og ældre” samt ”Lindegården, ny afdeling i Minibo”.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen anbefaler at anvende midlerne til etablering af et nyt særforanstaltningstilbud med 16 boliger og et tilknyttet dagtilbud med 20 pladser samt til etablering af et botilbud på psykiatriområdet som en udvidelse af et eksisterende tilbud.

 

Baggrunden for anbefalingen er, at den eksisterende kapacitet af pladser til målgruppen er utilstrækkelig i forhold til den nuværende og kommende efterspørgsel. Derfor køber Odense Kommune pladser til Odense-borgere i målgruppen hos andre leverandører. Pladserne er ofte meget omkostningstunge enkelt-mandsforanstaltninger. Ved at etablere en særforanstaltningsenhed til borgerne i målgruppen vil der kunne opnås en bedre ressourceudnyttelse. Indsatsen overfor borgerne vil blive fagligt mere kvalificeret, fordi Odense Kommune i forvejen har stor erfaring og ekspertise med målgruppen.

 

Det nye byggeri skal fortrinsvis henvende sig til borgere med betydelige funktionsnedsættelser, primært på det psykiske- og sociale område og med problemskabende adfærd – de såkaldte særforanstaltninger.

På grund af beboerens særlige adfærd skal botilbuddet placeres i et område i Odense Kommune med rimelig afstand til naboer.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til By- og Kulturudvalget og Ældre- og Handicapudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. At anlægsmidlerne, afsat i budget 2012-2014 til ”Etablering af nyt botilbud for sindslidende, handicappede og ældre” samt til ”Lindegården, ny afdeling i Minibo”, omprioriteres til etablering af 16 pladser til særforanstaltninger for borgere med betydelige funktionsnedsættelser primært på det psykiske- og sociale område, samt til etablering af et botilbud på psykiatriområdet som en udvidelse af et eksisterende tilbud.

 

 1. Der frigives en anlægsbevilling ”Etablering af nyt botilbud for Ældre- og Handicapforvaltningen”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.2 Plan og Byg på 35.000.000 kr. fordelt med 5.847.000 kr. i 2012, 23.188.000 kr. i 2013 og 5.965.000 kr. i 2014.

 

 1. Anlægsbevillingen finansieres, som beskrevet i økonomiafsnittet.

 

 1. Mindreforbruget tilføres kassen i henholdsvis 2012 med 153.000 kr. og i 2013 med 38.000 kr. og tages op af kassen og udmøntes igen i 2014 med 191.000 kr.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen. Udvalgsmedlem Tina Bue Jensen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

I Budget 2012-14 er der bevilget anlægsmidler til ”Etablering af nye botilbud for sindslidende, handicappede og ældre” samt ”Lindegården, ny afdeling i Minibo”.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen anbefaler at anvende midlerne til etablering af et nyt særforanstaltningstilbud med 16 boliger og et tilknyttet dagtilbud med 20 pladser samt til etablering af et botilbud på psykiatriområdet som en udvidelse af et eksisterende tilbud.

 

Baggrunden for anbefalingen er, at den eksisterende kapacitet af pladser til målgruppen er utilstrækkelig i forhold til den nuværende og kommende efterspørgsel. Derfor køber Odense Kommune pladser til Odense-borgere i målgruppen hos andre leverandører. Pladserne er ofte meget omkostningstunge enkelt-mandsforanstaltninger. Ved at etablere en særforanstaltningsenhed til borgerne i målgruppen vil der kunne opnås en bedre ressourceudnyttelse. Indsatsen overfor borgerne vil blive fagligt mere kvalificeret, fordi Odense Kommune i forvejen har stor erfaring og ekspertise med målgruppen.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker med det nye særforanstaltningsbotilbud at udvide kapaciteten med 16 boliger og 20 dagtilbudspladser. Det nye byggeri skal fortrinsvis henvende sig til borgere med betydelige funktionsnedsættelser, primært på det psykiske- og sociale område og med problemskabende adfærd – de såkaldte særforanstaltninger.

 

Målgruppen er karakteriseret ved betydelige sociale funktionsnedsættelser, der hindrer at borgerne kan indgå i fælleskaber uden massiv personalestøtte – og kan desuden have selvskadende og/eller udad-reagerende adfærd overfor andre personer eller inventar.

 

Den primære målgruppe for det nye byggeri vil være:

 

 • Unge/voksne borgere med en udviklingshæmning, der har en svært udad-reagerende eller grænseoverskridende adfærd.

 

 • Unge voksne borgere med autisme samt med betydelige vanskeligheder med at færdes sammen med andre i ikke-strukturerede sammenhænge og med at håndtere udefrakommende stimuli som fx støj.

 

 • Unge voksne borgere, der har modtaget en dom til en institution på grund af fx ildspåsættelser, seksuelle krænkelser eller voldsom adfærd overfor andre. Borgerene kan udover en udviklingshæmning have psykiatriske tillægsdiagnoser og/eller misbrug af alkohol eller andre rusmidler.

 

Byggeriets konstruktion og indretning skal tage særligt hensyn til sikkerhed, robusthed og mulighed for afskærmning. Det gælder boligernes beliggenhed i forhold til de nærmeste naboer og i forhold til hinanden, herunder ligeledes afskærmning mellem de forskellige målgrupper.

 

Boligerne forventes placeret i et område i Odense Kommune med rimelig afstand til naboer. Boligerne tænkes opført i klynger med 4 enheder pr. hus, og indrettes med fokus på sikkerhed og fleksibilitet, så de for små økonomiske midler kan ændres til andre målgrupper.

Boligerne opføres som almene boliger.

 

I forbindelse med boligerne skal der etableres et dagtilbud for 20 personer. Dagtilbuddet ønskes indrettet med henblik på beskæftigelse i form af brændeforarbejdning, dyrehold, mark/havearbejde, idrætslignende aktiviteter mv.

 

I tilknytning til boligerne og dagtilbuddene etableres nødvendige servicearealer for administration, plejepersonale mv.

 

Økonomi

 

 Udgifter til etablering af nyt botilbud

2012

2013

2014

I alt

Botilbud særforanstaltningsboliger (ikke kvalitetsfond)

2.847

0

0

2.847

Botilbud særforanstaltningsboliger (kvalitetsfond)

3.000

18.480

0

21.480

Botilbud på psykiatriområdet (ikke kvalitetsfond)

0

584

 

584

Botilbud på psykiatriområdet (kvalitetsfond)

0

4.124

5.965

10.089

 I alt

5.847

23.188

5.965

35.000

 

Finansiering:

 

 

2012

2013

2014

I alt

Ældreboliger

 

 

 

 

Lindegården - boligdel (ikke kvalitetsfond)            

1.500

-1.048

132

584

Boligtilbud for sindslidende – boligdel (ikke kval. fond)

1.500

1.670

-323

2.847

Pleje og omsorg ældre og handicap.

 

 

 

 

Lindegården - servicedel   (kvalitetsfond) 

1.500

7.622

967

10.089

Boligtilbud for sindslidende - servicedel (kvalitetsfond)

1.500

14.982

4.998

21.480

 I alt

      6.000

    23.226

     5.774

   35.000

 

Påvirkning af kassebeholdningen

153

38

-191

0

 

Som det fremgår, vil der være en positiv påvirkning af kassebeholdningen i 2012 og 2013, mens der vil være et kassetræk i 2014. Samlet set vil projektet ikke påvirke kassebeholdningen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

3. Muligheder for delegation i lokalplansager

Åbent - 2012/304078

 

Sagsresumé

Indtil den seneste ændring af planloven pr. 1/7 2012 har alle planforslag og endelige planer været behandlet i byrådet.

Der er nu mulighed for, at byrådet kan overlade lokalplanbeslutninger til By- og Kulturudvalget eller til By- og Kulturforvaltningen. Dog skal planstrategi, kommuneplanrevision, kommuneplantillæg af strategisk betydning, fx Ring 3 altid byrådsbehandles.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at kun endelig vedtagelse af lokalplaner behandles i byrådet, mens lokalplanforslag i fremtiden som hovedregel kun behandles i By- og Kulturudvalget. Det betyder, at lokalplanforslagene kan sendes i offentlig høring straks efter udvalgsbehandlingen. Forslaget vil sparre tid både for byrådet og for investorer, samtidigt med at den demokratiske proces med mulighed for at drøfte lokalplanforslagene med eventuelle indsigelser i et åbent byrådsmøde fortsat er til stede.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at By- og Kulturudvalget bemyndiges til at godkende lokalplanforslag til offentliggørelse, sådan at byrådet som udgangspunkt alene godkender endelige lokalplaner.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen. Udvalget bemærker i den forbindelse, at det er vigtigt, at forvaltningen kommunikerer offensivt omkring de fremtidige offentliggørelser af lokalplanssager.

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget og byrådet behandler hvert år en betydelig mængde sager om planlægning.

Den seneste ændring af planloven, lov nr. 579 af 18. juni 2012, åbner mulighed for, at byrådet nu kan vælge at overlade nogle af beslutningerne til By- og Kulturudvalget eller til By- og Kulturforvaltningen.

 

Det fremgår af bemærkninger til lovforslaget, at begrundelsen for at afskaffe forbud mod delegation er ønsket om at afbureaukratisere en meget tung proces, hvor det i dag er nødvendigt med 2 byrådsbehandlinger i alle lokalplansager.

 

Det fremgår også af bemærkningerne, at det med den nye lov fortsat sikres, at de planbeslutninger, der ud fra en generel betragtning anses for at være af væsentlig betydning for kommunen, altid skal behandles af byrådet. Det gælder vedtagelse af planforslag eller endelig vedtagelse af planforslag til revision af kommuneplanen, der er besluttet i byrådets strategi for kommuneplanen, det vil sige planstrategi, kommuneplanrevision og kommuneplantillæg af strategisk betydning.

 

Byrådet kan opretholde nuværende procedure med 2 behandlinger eller vælge en af følgende løsninger:

 1. Byrådet kan delegere både behandlingen af lokalplanforslag/kommuneplantillæg og endelig vedtagelse af lokalplan/kommuneplantillæg til By- og Kulturudvalget, i det omfang tillægget ikke er strategisk og dermed omfattet af delegationsforbuddet.

 2. Byrådet kan vælge generel delegation af behandlingen af lokalplanforslag/ikke strategiske kommuneplantillæg til By- og Kulturudvalget, mens byrådet fortsat endeligt vedtager lokalplanerne/kommuneplantillæggene.

 3. Byrådet kan vælge at behandle alle lokalplanforslag/kommuneplantillæg og delegere den endelige vedtagelse af alle lokalplanforslag/ikke strategiske kommuneplantillæg til By- og Kulturudvalget.

 4. Byrådet kan vælge at behandle alle lokalplanforslag/kommuneplantillæg og delegere den endelige vedtagelse af planforslaget/kommuneplantillæg til By- og Kulturudvalget eller forvaltningen, når der ikke er indkommet bemærkninger til forslaget, og det derfor vedtages uændret.

 5. Byrådet kan vælge at delegere behandlingen af mindre betydningsfulde/driftsorienterede lokalplanforslag/kommuneplantillæg til By- og Kulturudvalget, mens den endelige godkendelse af forslaget gives af byrådet.

 6. Byrådet kan vælge at træffe beslutning fra sag til sag om, hvorvidt endelig vedtagelse af en lokalplan kan overlades til By- og Kulturudvalget eller forvaltningen jf. forslag 4.

 

Fordele og ulemper ved delegation af beslutningskompetence:

Det bemærkes, at der, jf. indledningen til sagsfremstillingen, også ville kunne vælges delegation til By- og Kulturforvaltningen som supplement til de allerede nævnte forslag 1-3 og 5-6 ovenfor.

 

Blandt forslagene ovenfor er forslag 1 det mest radikale, fordi delegationen her indebærer, at byrådet som udgangspunkt ikke får mulighed for at drøfte indholdet af lokalplanforslagene på åbne byrådsmøder. Al behandling vil foregå på lukkede udvalgsmøder, hvor borgerne og pressen ikke er til stede eller helt uden politisk behandling, hvis der i stedet delegeres til forvaltningen.

 

Forslag 2 vil indebære, at byrådet som udgangspunkt kun skal behandle en lokalplansag én gang. På den måde frigøres tid til andre indsatser.

En anden fordel er en afkortning af den administrative proces. Hvis By- og Kulturudvalget får mulighed for at beslutte at offentliggøre et lokalplanforslag, uden først at skulle afvente forslagets behandling i byrådet, vil der kunne spares tid for eksempelvis den investor, der har bedt om at få udarbejdet forslaget.

Hvis byrådet træffer beslutning om at lade By- og Kulturudvalget godkende lokalplanforslag til offentliggørelse, jf. forslag 2, kan der naturligvis være lokalplanforslag, som af forskellige grunde er så væsentlige eller politisk interessante, at det er hensigtsmæssigt med 2 behandlinger. I de sager vil et eller flere udvalgsmedlemmer kunne foreslå, at lokalplanforslaget sendes videre til byrådet (standsningsret). Endelig kan byrådet altid vælge selv at behandle en sag.

 

Forslag 3 indebærer også kun 1 byrådsbehandling, men med dette forslag får byrådet som udgangspunkt ikke mulighed for at drøfte lokalplanforslaget i lyset af eventuelle ændringsforslag og indsigelser, der er kommet frem i offentlighedsperioden.

Forslag 4 og 5 vil næppe medføre den helt store lettelse for byrådet, idet der fortsat vil skulle være 2 behandlinger i en række sager.

 

Til sidst skal der gøres opmærksom på, at byrådet til enhver tid kan tilbagekalde en delegation, hvis den viser sig ikke at være hensigtsmæssig.

 

På denne baggrund anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at byrådet iværksætter løsning 2.

 

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

4. Anlægsbevilling til P-henvisning, implementeringsplan

Åbent - 2012/299896

 

Sagsresumé

By- og Kulturudvalget vedtog på møde den 11/9 2012 P-strategien for Odense Kommune. P-strategien omfatter blandt andet et ambitiøst henvisningssystem, der let og enkelt skal lede trafikanter til de ledige offentlige parkeringspladser. Derved minimeres p-søgetrafikken, og de enkelte p-pladser udnyttes bedre.

 

Udarbejdelsen og implementeringen af P-henvisningssystemet deles op i 3 etaper. Etape 1 og 2 med kortlægning, analyse, udarbejdelse af udbudsmateriale og implementering. Etape 3, hvor P-henvisningssystemet udvides.

 

Der ansøges om anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2013 til udarbejdelse af implementeringsplan. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på ”Kvarterplan, By- havn” i 2016.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Det i sagsfremstillingen beskrevne projekt igangsættes.

 2. Der frigives en anlægsbevilling ”P-henvisning, implementeringsplan”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik på 1.000.000 kr. i 2013.

 3. Anlægsbevillingen finansieres ved en fremrykning af afsat rådighedsbeløb på budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af Kvarterplan By- havn” i 2016 jf. Økonomiafsnit.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget vedtog på møde den 11/9 2012 P-strategien for Odense Kommune. P-strategien omfatter blandt andet et ambitiøst henvisningssystem, der let og enkelt skal lede trafikanter til de ledige offentlige parkeringspladser. Derved minimeres p-søgetrafikken, og de enkelte p-pladser udnyttes bedre.

 

Udarbejdelsen og implementeringen af P-henvisningssystemet deles op i 3 etaper:

 

Etape 1 (2012-2013):

 • Mobilguide laves med oversigt over p-pladser inklusiv antal pladser.
 • Analyse af datagrundlag. Data fra p-automater analyseres for at finde ud af, om antallet af belagte pladser kan bestemmes på baggrund af antallet af købte billetter. Etape 1 er en undersøgelsesfase, hvor det skal undersøges om p-automaterne kan give præcist nok data, eller om der skal vælges en anden detekteringsform.
 • Mobilguiden udvides til at omfatte virtuel henvisning (ikke rutehenvisning) til ledig parkeringsplads. I mobilguiden kan man i dag se, hvor de offentlige parkeringspladser er, men ikke om der er ledige båse tilbage. Derfor vil trafikanterne på travle dage skulle cirkle mellem de forskellige parkeringspladser, uden at vide hvor de ledige pladser er. Det nye bliver, at man på kortet i mobilguiden vil kunne se, hvor mange ledige båse der er tilbage på hver parkeringsplads, og derved målrettet kan køre derhen.
  Det forudsættes, at data fra p-automaterne kan benyttes til at detektere de ledige pladser. Ellers skal der først findes en ny detekteringsteknik, inden servicen kan implementeres. Senere udvides dette, så trafikanter vil kunne få vist en direkte rutehenvisning i et kort på deres smartphone/GPS.
 • Opstart på proces med at inkludere offentligt tilgængelige, private parkeringspladser. Det undersøges, hvilke private parkeringspladser der kan være relevante at inddrage, og hvor der senere skal være dialog med ejeren. Succesraten for dette kendes ikke.

 

Etape 2 (2013-2015):

 • Kortlægning af følgende spørgsmål:
  • Hvilke ruter skal trafikken ledes ind ad, og hvor skal henvisningerne være?
  • Hvad skal der henvises til – enkelte p-pladser/zoner?
  • Hvilken type henvisning skal anvendes – passiv/dynamisk skiltning?
  • Hvilken type detekteringsteknik skal benyttes?
  • Koordinering med trafikplanlægning.
  • Drift af P-henvisningssystemet.
 • Udarbejdelse af udbud.
 • Afholdelse af licitation.
 • Implementering af P-henvisningssystemet.

 

Etape 3 (2015 og frem):

 • P-henvisningssystemet udvides til også at omfatte offentligt tilgængelige, private parkeringspladser.

 

Tidsplan for processen

 • Dagsorden med samlede økonomiske konsekvenser for P-henvisningssystemet fremlægges til politisk behandling, juni 2013.
 • Udsendelse af udbudsmateriale, august 2013.
 • Licitation, november 2013.
 • Opsætning af skilte, december 2013 – ultimo 2014.
 • Igangsættelse af P-henvisningssystemet, 2015.

 

 

Økonomi

I første omgang indstilles det, at der frigives 1.000.000 kr. fra ”Rammen til finansiering af Kvarterplan, By, havn” i 2016, hvor der er afsat et rådighedsbeløb på 7.600.000 kr.

 

Forslaget vil samlet set være budgetneutralt i budgetperioden, men vil medføre et midlertidigt kassetræk på 1 mio. kr. i 2013

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme.

 

Bilag

Ingen bilag.

 5. Ændring af regulativ for erhvervsaffald

Åbent - 2012/137795

 

Sagsresumé

Forslag til regulativ for erhvervsaffald har været i offentlig høring i 4 uger.

 

Odense Byråd vedtog på mødet den 12/9 2012 at sende By- og Kulturforvaltningens forslag til regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring. Høringsperioden har været fra den 14/9 2012 til den 12/10 2012.

 

Regulativet har været i høring på Odense Kommunes høringsportal. Derudover har By- og Kulturforvaltningen holdt møder med repræsentanter fra erhverv om ændringerne med hensyn til betaling for adgang til genbrugspladserne.

 

I høringsperioden modtog Odense Kommune ingen bemærkninger fra borgere eller virksomheder om regulativforslaget.

 

Der er derfor kun foretaget enkelte redaktionelle rettelser i regulativet.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender regulativ for erhvervsaffald.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Regulativ for erhvervsaffald (Regulativ for erhvervsaffald 291012.pdf)

 

 

 6. Posten/Dexter - Driftsaftale samt Leje- og inventaraftale for 2013 til 2016

Åbent - 2012/176878

 

Sagsresumé

Musikudvalget under Statens Kunstråd har genudpeget Posten/Dexter som regionalt spillested i perioden 2013 – 2016. Den erhvervsdrivende fond Odense Live Fonden har i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen udarbejdet henholdsvis en driftsaftale og en leje- og inventaraftale for samme periode til Odense Byråds godkendelse.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Driftsaftale mellem Odense Kommune og den erhvervsdrivende fond Odense Live Fonden for perioden 1/1 2013 til 31/12 2016

 

 1. Leje- og inventaraftale for 2013 – 2016 mellem Odense Kommune og den erhvervsdrivende fond, Odense Live Fonden.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Poul William Falck deltog ikke i behandlingen af dette punkt på grund af inhabilitet.

 

Sagsfremstilling

Statens Kunstråds Musikudvalg indgår aftaler med regionale spillesteder. Således blev Posten/Dexter udvalgt til et blandt i alt 19 regionale spillesteder i Danmark for perioden 2013 – 2016.

 

Statens Kunstråds Musikudvalg har besluttet, at de regionale spillesteder i kontraktperioden 2013 - 2016 skal realisere formål og vision gennem målrettede aktiviteter inden for fem strategiske områder:

 • Koncertvirksomhed
 • Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genre
 • Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation
 • Eksternt samarbejde
 • Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning

 

Det forventes således, at de regionale spillesteder bidrager til at formidle og præsentere regional, national og international rytmisk musik af høj kvalitet samt at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning.

 

På baggrund af ovenstående har den erhvervsdrivende fond Odense Live Fonden i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen udarbejdet henholdsvis en driftsaftale og en leje- og inventaraftale for perioden 2013 – 2016.

 

Posten/Dexter overgik i maj 2012 fra kommunal administration til erhvervsdrivende fond under betegnelsen Odense Live Fonden. Det er fondens vision for Posten, at det skal være hele Fyns regionale spillested. Ligeledes skal Dexter være Fyns mest intime spillested med en tæt dialog mellem artist og publikum. Det forventes, at der på Posten afholdes i alt 110 koncerter årligt. For Dexter forventes 160 koncerter årligt.

 

Odense Kommune er offentlig tilsynsmyndighed. Dette indebærer, at By- og Kulturforvaltningen vil deltage i Odense Live Fondens bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Ydermere indsender Odense Live Fonden årligt en systematisk opfølgning på det foregående års aktiviteter sammen med et revideret regnskab. Ligeledes gennemføres en midtvejsevaluering med Statens Kunstfond i henhold ovenstående fem strategiske områder.

 

Økonomi

Der er i Odense Kommunes vedtagne budget for 2013 og overslagsårene 2014 - 2016 afsat et beløb på 2.679.980 kr. til Odense Live Fonden.

 

Odense Live Fonden og Odense Kommune har udarbejdet en Leje- og inventaraftale for perioden 2013 – 2016. Af aftalen fremgår det, at det lejede er beliggende på Østre Stationsvej 35, 5000 Odense C.

Den årlige leje udgør 1.027.650 kr., hvilket lejer modtager i årligt tilskud fra Odense Kommune. Det lejede skal primært anvendes til kulturelle aktiviteter, men må også anvendes til erhvervsmæssige aktiviteter, som konferencevirksomhed, udlejning og receptioner. Disse aktiviteter foregår på markedsvilkår. Såfremt det lejede anvendes til kommercielle arrangementer, fratrækkes der 2.815 kr. (2013-priser) pr. dag kommercielle aktiviteter i lejetilskuddet.

 

Da sagen vedrører en aftale på 4 år, skal Statsforvaltningen godkende aftalen.

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

1. Driftsaftale mellem Odense Kommune og den erhvervsdrivende fond Odense Live Fonden for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016 (Driftsaftale.pdf)
2. Leje- og inventaraftale for 2013 - 2016 mellem Odense Kommune og den erhvervsdrivende fond, Odense Live Fonden (Lejeaftale.pdf)
3. Underskrevet rammeaftale 2013 - 2016 med Statens Kunstfonds Musikudvalg (img-Y08111009-0001.pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


7. Strategi og rammeaftale for Odense Symfoniorkester 2012-2015

Åbent - 2012/185670

 

Sagsresumé

Odense Symfoniorkester er en kommunal institution, der modtager tilskud fra staten samt driftsfinansiering fra Odense Kommune. Den eksisterende aftale med staten om fælles finansiering er udløbet, og der skal indgås en ny.

 

Odense Symfoniorkester har udarbejdet strategi for perioden 2012-2015, til godkendelse af By- og Kulturudvalget.

 

Strategien er udgangspunkt for, at forvaltningen kan formulere og indgå rammeaftale med staten om fælles finansiering af orkestret.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

 1. Strategi for Odense Symfoniorkester 2012-2015.

 

 1. By- og Kulturforvaltningen indgår rammeaftale på baggrund af strategien og eventuelle kommentarer fra udvalget.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Strategien for Odense Symfoniorkester tager udgangspunkt i en betragtning af de væsentligste eksterne interessenter: Publikum. Deres vaner og præferencer ændrer sig kontinuerligt. Strategien forholder sig til hovedtendenserne heri. Disse er:

 • Større fokus på totaloplevelsen, hvor omgivelserne samt muligheden for at dele oplevelsen med venner og bekendte spiller en større rolle end tidligere.
 • En større del af publikum foretrækker de mest kendte værker og kunstnere.
 • En stadig større del af børn og unges kulturforbrug sker via online-medier.
 • En glidning mod mindre billetpakker og løssalg frem for abonnement.
 • Større fokus på online medier og selvbetjening.

 

Strategien er, at Odense Symfoniorkester positionerer sig som landets førende symfoniorkester uden for hovedstaden. Dette skal manifestere sig dels i orkestrets kunst, hvor koncerter af internationalt format går hånd i hånd med udviklingen af innovative koncertformer og pædagogiske projekter, og dels i kraft af orkestrets profil som trendsætter inden for nye ledelses- og samarbejdsformer.

 

Odense Symfoniorkester skal leve op til en række forskellige politiske målsætninger: Odense Kommunes kulturpolitik, Musikloven, Kulturministerens musikhandlingsplan, Temaer fastlagt af Kulturministeriet, Temaer foreslået af Statens Kunstråds Musikudvalg.

 

Overskrifter

Strategien præsenterer tre områder, som orkestret skal arbejde med og sikre sammenhæng til Odense Kommunes kulturpolitik.

 • Fokus på nye publikumsgrupper og kunstnerisk udvikling
 • Børn og unge
 • Udvikling af musiklivet, bidrag til det lokale kulturliv samt projekter i regi af Odense Kommune

 

Under hver overskrift præsenterer strategien eksempler på specifikke aktiviteter, som viser sammenhæng til Odense Kommunes kulturpolitik. Synlighed og markedsføring er således vigtige elementer i strategien. Ligesom byens ikoner i form af Carl Nielsen og Hans Christian Andersen er tydelige i strategien.

 

Samarbejde og udvikling af meningsfulde relationer i Odense Kommunes arbejde med Ny Virkelighed - Ny Velfærd indgår også i strategien. Ny Virkelighed – Ny Velfærd er suppleret og udvidet med et ledelses-grundlag med fokus på effektstyring og social kapital og fulgt op med en række kompetenceudviklingstiltag. Odense Symfoniorkester deltager i dette arbejde med et pilotprojekt, hvor dirigentrollen anvendes som udgangspunkt for en refleksions-proces for en række af kommunens ledere.

 

Orkestret følger endvidere op på Ny Virkelighed - Ny Velfærd ved aktivt at komme tættere på kommunens borgere, både nuværende koncertgængere, men i særdeleshed de borgere, som ikke bruger symfoniorkestret som en naturlig del af deres kulturforbrug. Det sker blandt andet i kraft af nye samarbejder med aktører i medieverdenen og ved særlige formidlingsindsatser fra orkestret i mindre grupper.

 

Fælles tværgående samarbejde i kommunen indebærer desuden intensiveret samarbejdet med Odense Musikskole og Skoleafdelingen.

 

For at kunne realisere strategien skal symfoniorkestret øge sin egenfinansiering. Det forventer orkestret at gøre gennem øget billetsalg samt implementering af en fundraisingplan.

 

Indgåelse af rammeaftale

Kulturministeren forventes at godkende strategien for Odense Symfoniorkester primo december 2012. På baggrund af By- og Kulturudvalgets samt ministerens godkendelse af strategien samt eventuelle kommentarer, indgår By- og Kulturforvaltningen herefter en rammeaftale med staten.

 

Det fremgår af rammeaftalens afsnit 1.1, at den ikke er en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Formålet med rammeaftalen er, at Odense Kommune og staten tilvejebringer et langsigtet grundlag for Odense Symfoniorkesters strategi og økonomi. Rammeaftalen er en gensidig tilkendegivelse af de ønskede resultater af Odense Symfoniorkesters virksomhed i aftaleperioden.

 

Af rammeaftalen fremgår det endvidere, at Odense Kommunes driftsfinansiering fastsættes ved de årlige kommunale budgetforhandlinger. Ligesom væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger, herunder økonomiske grundlag, kan give anledning til en genforhandling af aftalen.

 

Økonomi

Der er på budgetområde 2.3 – Kultur afsat et beløb i 2013 på 33.061.548 kr. til drift af Odense Symfoniorkester.

 

Bilag

1. Strategi for Odense Symfoniorkester 2012-2015 (Strategi for Odense Symfoniorkester 2012-2015.pdf)
2. Udkast til forventet rammeaftale 2012-2015 (Udkast til forventet rammeaftale 2012-2015.pdf)

 

 

 

8. Støtte til Kulturen 2013

Åbent - 2012/160299

 

Sagsresumé

Som supplement til de faste kulturbevillinger på budgetområde 2.3 – Kultur er der afsat en pulje Støtte til Kulturen, hvorfra Odense Kommune yder tilskud og/eller underskudsgarantier til offentligt tilgængelige kulturaktiviteter, udvikling og PR.

 

Puljen udgør i 2013 i alt 2.170.176 kr. (Nettobevilling).

 

I forhold til puljen Støtte til Kulturen 2013 er der ved ansøgningsfristen den 15/9 2012 indkommet 34 ansøgninger. Der er samlet søgt om midler til kulturelle aktiviteter og projekter for 6.636.025 kr. Ansøgningerne repræsenterer et bredt udsnit af kunst- og kulturgenrerne.

 

Til uddeling i 2012 modtog Kultur 36 ansøgninger ved ansøgningsfristens udløb den 15/9 2011.

 

Fordelingen af midler fra puljen er for 2013 foretaget med udgangspunkt i Vision Odense, Odense Kommunes Kulturpolitik samt vejledningen for puljen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at midlerne i puljen Støtte til Kulturen for aktiviteter i 2013 prioriteres som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen med den bemærkning, at der fra det resterende beløb afsættes 125.000 kr. til fejring af Carl Nielsen.

 

Udvalgsmedlem Poul William Falck deltog ikke i behandlingen af dette punkt på grund af inhabilitet.

 

 

Sagsfremstilling

Under budgetområde 2.3 – Kultur er der i 2013 afsat en pulje på 2.170.176 kr. til tilskud og/eller underskudsgarantier til kulturaktiviteter. Af puljen reserveres 300.000 kr. til administrative afgørelser i løbet af 2013, og der resterer herefter 1.870.176 kr. til fordeling.

 

Formålet med puljen er at yde tilskud til kulturelle aktiviteter og arrangementer for borgerne i Odense samt byens gæster. Der skal være offentlig adgang til arrangementerne.

 

Fordelingen af midler fra puljen er foretaget med udgangspunkt i Vision Odense, vejledningen for puljen samt Odense Kommunes Kulturpolitik med følgende indsatsområder:

 

 • Synlighed
 • Byen er scene
 • Meningsfulde relationer
 • Kulturel kant

 

Med den foreslåede prioritering af midlerne er der tale om en aktiv udmøntning af kulturpolitikken. Ansøgerfeltets bredde gør det muligt at udmønte Kulturpolitikken med konkrete og kvalitative kulturarrangementer og projekter i 2013, og de foreslåede indstillinger er således begrundet heri.

 

 

TEATER

Inden for teaterområdet er der lagt vægt på at yde tilskud til aktører, der fungerer som eksponent for en ny udvikling eller et særligt potentiale, og som samtidig bringer teatret ud af dets vante rammer og ind i nye og utraditionelle rum.

 

a. Mimeteatret

Mimeteatret søger om 300.000 kr. årligt til en fast 3 årig aktivitetsaftale mellem Mimeteatret og Odense Kommune. Mimeteatret vil årligt udarbejde 1 nyproduktion af mime- eller sortteater, som efterfølgende skal opføres 5 gange med offentligt adgang. Mimeteatrets mål er at sikre teatrets langtidsplanlægning, at sikre udvikling i det kunstneriske felt inden for Mime- og Sortteater og at sikre muligheder for at realisere det potentiale, der ligger i at udvikle og fortolke H.C. Andersens eventyr rettet mod turister. Mimeteatrets forestillinger tænkes blandt andet afviklet under Havnekulturfestivalen, Julemarked, Blomsterfestivalen og på Kulturmaskinen.  

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen, da det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at finde midler til flerårige aftaler. Endvidere henvises der til sagsfremstillingen i dagsorden af 6/12 2011 punkt 17, Fornyelse af Mimeteatrets aktivitetsaftale, hvor det blandt andet konkluderes, at Odense Kommune fremover indkøber forestillinger hos Mimeteatret efter behov.

 

Mimeteatret blev bevilget 100.000 kr. i 2012 som aktivitetsstøtte til 50 arrangementer.

 

b. c. d. e. f. Teater Kompas

Teatret søger samlet 2.120.875 kr. til 5 projekter.

 

b. Teatret søger 344.100 kr. til projektet ”Art Smash”. Der er udarbejdet et samlet budget på 464.850 kr. Der er søgt midler for 50.000 kr. hos forskellige fonde og puljer. ”Art Smash” er en dialogskabende kunstforestilling om identitet for unge mellem 13 og 16 år. Forestillingen tager udgangspunkt i dans, musik, skuespil, poesi og billedkunst. Forestillingen opføres på Kunsthallen Brandts.

 

c. Teatret søger 700.845 kr. til projektet ”Når det skærer i hjertet”. Der er udarbejdet et samlet budget på 1.285.325 kr. Der er og vil blive søgt yderligere midler hos forskellige fonde og puljer. ”Når det skærer i hjertet” er teater for unge mellem 13 og 16 år, og er en forestilling om cutting og selvdestruktiv adfærd. Forestillingen er en kærlighedshistorie om at dulme den indre smerte. Efter hver forestilling vil der være debat og dialog med de unge om forestillingens tematikker. Teatret samarbejder med diverse relevante fagpersoner og organisationer.

 

d. Teatret søger om 433.477,50 kr. til projektet ”Smash”. Der er ikke søgt medfinansiering andet sted fra. ”Smash” er en månedlig tilbagevendende event for unge mellem 13-16 år. En genkendelig event hvor de unge har mulighed for – gennem en kunstnerisk oplevelse – at sætte ord på mange af de usagte tanker og følelser, som de gemmer på. Målgruppen er de 13 – 16 årige.

 

e. Teatret søger om 433.477,50 kr. til projektet ”Mini Smash”. Der er ikke søgt medfinansiering andet sted fra. ”Mini Smash” er en event for børn mellem 1½ - 6 år. ”Mini Smash” er 1½ times underholdning, en kulturel oplevelse med et teatralsk tvist, efterfulgt af snak, spørgsmål og tegnehjørne.

 

f. Teatret søger om 208.975 kr. til udviklingsstøtte til en forestilling i sæson 13/14. Der søges om støtte til udvikling og research samt manuskriptudvikling.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på projekt ”Art Smash”, ”Smash”, ”Mini smash” samt udviklingsstøtten, da puljens midler er begrænsede, og det i stedet prioriteres at yde tilskud til projekt ”Når det skærer i hjertet”. Det foreslås, at der bevilges 160.000 kr., da aktiviteten understøtter Kulturpolitikkens indsatsområde Meningsfulde relationer.

 

Der forelå ansøgninger til 2 projekter fra Teater Kompas i 2012 på samlet 391.685 kr. Der blev bevilget 75.000 til projekt ”Miskmask”.

 

g. h. og i. Teater Gyda

Teatret søger samlet 405.000 kr. til 3 projekter

 

g. Teatret søger 30.000 kr. til projektet ”Det lyserøde folk”. Der er udarbejdet et samlet budget på 50.000 kr. Der er ikke søgt midler fra andre fonde og puljer. ”Det lyserøde folk” er en performance/event/gadeteater trup. Eventen kunne bestå i, at denne trup bevæger sig rundt i Odense By som en flok turister med en bestemt vinkel som fælles udgangspunkt. Undervejs vil de stoppe op og performe. Truppen vil knytte sig til forskellige begivenheder og festivaler i byen i årets løb.

 

h. Teatret søger 100.000 kr. til forestillingen ”Englelyd”. Der er udarbejdet et samlet budget på 685.000 kr. Statens Kunstråd er ansøgt om 500.000 kr., og Dramatikerpuljen om 60.000 kr. ”Englelyd” er en anderledes julekomedie med glimt af poesi, musikalitet og dyb visdom. Forestillingen tager blandt andet afsæt i H.C. Andersens eventyr ”Englen”, som teatret lader møde nutiden. Teater Gyda er pt. ved at afklare, om forestillingen kan spille som gæsteforestilling på Odense Teater. Målgruppen er de 10-99 årige.

 

i. Teatret søger 275.000 kr. til ”Esmeralda”. Der er udarbejdet et samlet budget på 619.000 kr. Der er søgt formidlingstilskud på 214.400 kr. Det er tiltænkt, at forestillingen skal kunne spilles i eget telt samt turnere rundt i Danmark. Målgruppen er 3-8 årige.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på projekt ”Det lyserøde folk” og ”Esmeralda” da puljens midler er begrænsede, og det i stedet prioriteres at yde tilskud til projekt ”Englelyd”. Det foreslås, at der bevilges 100.000 kr. til projektet, som understøtter temaet Byens Arv – Byens ikoner.   

 

Der forelå 2 ansøgninger fra Teatret Gyda i 2012. Der blev meddelt afslag på begge ansøgninger. Teater Gyda blev efterfølgende tildelt 25.000 kr. som en åben ramme til offentligt tilgængelige arrangementer.

 

j. Liselotte Krogager

Liselotte Krogager søger om støtte til ”Revyens Damer”. Der er udarbejdet et samlet budget på 155.000 kr. Af budgettet fremgår det, at der finansieres 30.000 kr. ved legatportioner samt 50.000 kr. ved egenfinansiering. ”Revyens Damer” vil fortælle den danske revys historie fra revyens fødsel i 1849 til vor tids revy. Forestillingen skal spilles på Odense Teater samt turnere rundt i Odense og Danmark og blandt andet spille på plejehjem.

 

Det foreslås, at der bevilges 75.000 kr. til ”Revyens Damer”, som understøtter indsatsområdet Meningsfulde relationer.

 

Der forelå en ansøgning fra Liselotte Krogager i samarbejde med Teatret Gyda i 2012. Der blev meddelt afslag på ansøgningen.

 

k. Elite Teater

Elite Teater søger om 150.000 kr. til Elite Teaters musical i 2013. Der er udarbejdet et samlet budget på 407.010 kr. Af budgettet fremgår det, at der er kalkuleret med sponsorer samt billet- og garderobeindtægter. Foreningen er nystartet og ønsker at være en udviklingsplatform for skuespil- og sangtalenter. Elite Teater har afviklet deres første forestilling ”Cabaret” på Magasinet i uge 42/43 2012. Elite Teater har indgået samarbejdsaftale med nøglepersoner samt Odense Sportsdanser Forening.

 

Det foreslås, at der bevilges et tilskud på 75.000 og en underskudsgaranti på 25.000 kr. til Elite Teaters musical i 2013. Kulturpolitikkens indsatsområde Meningsfulde relationer understøttes.  

 

Elite Teater blev i 2012 bevilget 50.000 kr. til forestillingen ”Cabaret”.

 

l. Nedergadeteatret

Nedergadeteatret søger om 125.000 kr. til ”Styrkelse af Nedergadeteatrets kulturelle profil”, beløbet skal gå til fem forestillinger i 2013 med hver 25.000 kr. Nedergadeteatret har indsendt et regnskab for 2011, der viser indtægter for i alt 259.840 kr. og udgifter for i alt 209.027 kr., heraf udgifter til forestillinger på i alt 32.246 kr. og udgifter til husleje på i alt 151.159 kr. Teatrets målgruppe er fra 14 år og op.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen, da puljen ikke støtter drift.

 

Der forelå i 2012 ingen ansøgninger fra Nedergadeteatret, da teatret indtil 2012 modtog fast støtte fra By- og Kulturudvalget. I forbindelse med budgetbesparelser blev det vedtaget at støtten skulle ophøre med udgangen af 2012.

 

m. Teatret Slotsgården

Foreningen Teatret Slotsgården søger 150.000 kr. til Holberg i Slotsgården. Der er indsendt et samlet budget på 976.000 kr., og der er søgt fondsmidler andre steder fra til medfinansiering. Teatret Slotsgården ønsker at udvikle og opføre en udendørs sommerforestilling i Slottets historiske arkitektur, gerne med inddragelse af Kongens Have til picnic forud for forestillingen. Teatret Slotsgården opførte med stor succes deres første forestilling ”Erasmus Montanus” i Odense Slotsgård i sommeren 2012.   

 

Det foreslås, at der bevilges et tilskud på 100.000 kr. samt en underskudsgaranti på 50.000 kr. til Teatret Slotsgårdens forestilling i 2013. Forestillingen understøtter Odense Kommunes kulturpolitiks indsatsområder Byen er scene, Synlighed samt Meningsfulde relationer.

 

Teatret Slotsgården blev bevilget en underskudsgaranti på 25.000 kr. i 2012 til forestillingen ”Erasmus Montanus”.

 

 

Udstillinger

n. Gæsteatelier Hollufgård

Gæsteatelier Hollufgård søger om 75.000 kr. til udstillingen ”Hvordan bliver Kunsten til?”. Det samlede budget for udstillingen er på 330.000 kr. Der søges fonde for i alt 150.000 kr., og Statens Kunstråd søges om 30.000 kr. Gæsteatelier Hollufgårds egenfinansiering udgør 75.000 kr.

 

Udstillingen skal foregå i Kunstbygningen Filosoffen med et nyt koncept for udstilling af kunst, hvor værksteder og kunstnere flytter ind i udstillingen. Kunstnerne arbejder på skift i udstillingen og demonstrerer og præsenterer arbejdsprocesserne. Gæsterne får dermed mulighed for at komme i dialog med kunstnerne og udstillingen udvikler sig løbende.

 

Det foreslås, at der bevilges et tilskud på 60.000 kr. til udstillingen, som understøtter indsatsområderne Meningsfulde relationer, Byen er scene og Synlighed.

 

Gæsteatelier Hollufgård blev bevilget et tilskud på 50.000 i 2012 til ny skulpturudlejning samt et netbaseret katalog i forbindelse med projektet ”Park”.

 

o. Christia Maria Jermiin Dieserud

Christia Maria Jermiin Dieserud søger om 87.000 kr. til opsætning og formidling af fotoudstillingen ”HEART OF THE OLD WEST”. Det samlede budget er på 88.000 kr. Der er indgået aftale med Vollsmose Kulturhus og Odense Centralbibliotek om samarbejde. ”HEART OF THE OLD WEST”, som primært henvender sig til børn og unge, er kunstnerisk kulturformidling. Projektet består af en i forvejen produceret fotografisk udstilling – 68 skildringer over Sioux-stammen og som beskriver hverdagsliv og -kultur. En verbal formidling for elever i folkeskolen samt en fotografisk workshop ”Dit reservat, mit reservat” for børn og unge med fokus på identitet og hverdagskultur.

 

Det foreslås, at der bevilges 65.000 kr. til projektet. Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområder Synlighed og Meningsfulde relationer.

 

Der forelå ingen ansøgning fra Christia Maria Jermiin Dieserud i 2012.

 

p. Fyns Grafiske Værksted

Fyns Grafiske Værksted søger om 30.000 kr. til ”Reach-out – look in”. Et projekt med udveksling og besøg i Odense af kunstnere fra Polen, Finland, Sverige, Marokko, Japan, Tyskland og Grønland. Der regnes med en egenbetaling på 9.000 kr. og 10.000 kr. fra Statens Kunstråd. De ansøgte midler skal dække udgifter til ophold, transport og udstillinger.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen, da puljen ikke støtter studierejser og ophold.

 

Fyns Grafiske Værksted blev i 2012 bevilget 20.000 kr. til projektet ”SEA 2012 – Nordeuropæisk kunstudstilling mellem venskabsbyer”.

 

q. og r. Bjarne Andersen - Gadekunst

Bjarne Andersen søger samlet 49.925 kr. til 2 projekter.

 

q. Bjarne Andersen søger 24.825 kr. til ”Det foranderlige gademaleri”. Der er ikke søgt eksterne midler, men der søges doneret materialer i størst muligt omfang. Projektet tager afsæt i en gruppe Odenseanere, som beskæftiger sig med gadekunst, og som gerne vil sætte Odense på minimum Danmarkskortet som en by, der tør udfordre og samarbejde med det subkulturelle miljø. Der er ingen vægge til lovlig gadekunst i Odense, og derfor søges støtte til opsætning af en 100 meter midlertidig væg, hvor gadekunsten kan udfoldes.

 

r. Bjarne Andersen søger 25.000 kr. til ”Odense Spraycan Art Project”. Det ansøgte beløb er alene til dækning af materialeudgifter. Der søges medfinansiering. Med Street-Art-udstillingen ”The New Generation” i Kunsthallen har gadekunsten fået et anerkendende stempel. I Odense er der op mod 80 personer i alderen 10-45 år, der maler gadekunst. ”Odense Spraycan Art Project” er en event for gadekunstnere. Ud over de Odenseanske malere vil det, via netværk, være muligt at samle landets og måske Europas bedste malere på området.

 

Det foreslås, at der bevilges 24.825 kr. til ”Det foranderlige gademaleri” og 25.000 kr. til ”Odense Spraycan Art Project”. De to projekter understøtter kulturpolitikkens indsatsområder Synlighed, Byen er scene, Meningsfulde relationer og Kulturel kant.

 

Der forelå ingen ansøgninger fra Bjarne Andersen i 2012.

 

s. DCK#13

Den Censurerede Kunstudstilling#13 søger 150.000 kr. til gennemførelse af udstillingen i Kunstbygningen Filosoffen. Udstillingen vil være den 7. i rækken af censurerede udstillinger i Odense. I 2013 ønsker DCK at begynde en internationaliseringsproces ved at udstillingens jury sammensættes af tre kunstnere fra de øvrige nordiske lande, således at udstillingen kan tiltrække ansøgere fra hele Norden.

Det samlede budget er på 534.500 kr. Der søges tilskud fra Kunststyrelsen og diverse fonde. Derudover indgår deltagerbetaling til dækning af udgifterne.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen, idet der er begrænset fornyelse og udvikling af udstillingskonceptet, hvorfor ansøgningen falder i prioritet over for andre og mere nyskabende ansøgninger. Ligeledes har DCK#13 forsømt at aflevere regnskab og en systematisk evaluering for deres sidste udstilling, og har siddet By-og Kulturforvaltningens anbefalinger om udvikling i øvrigt overhørigt.

 

DCK blev bevilget et tilskud på 100.000 kr. i 2011. Der blev ikke afholdt udstilling i 2012.

 

t. Center for Kunst og Videnskab

Center for Kunst og Videnskab søger om 102.000 kr. til ”Lykken er….” en kunst og videnskabsudstilling på Odense Havnekulturfestival 2013. Der er fremsendt et budget på 102.000 kr. Center for Kunst og Videnskab bidrager med teknik/hardware. Det Fynske Kunstakademi bidrager med materialer. Med udstillingen ønsker Center for Kunst og Videnskab, at sanseliggøre begrebet ”lykke” ved at lade samtidskunsten flette begrebet i tæt dialog med den nyeste forskning inden for feltet. Kunstnerne fra Det Fynske Kunstakademi vil skabe værker, der aktiverer alle sanser og inddrager publikum. Der tages forskellige udtryksformer i brug: Hands-on installationer, video, lys, lydkunst, performanceinstallationer, sociale interventioner mv.

 

Det foreslås, at der bevilges 75.000 kr. Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområder Byen er scene, Meningsfulde relationer samt Kulturel kant.

 

Center for Kunst og Videnskab blev bevilget 80.000 kr. i 2012 til projektet ”H.C. Ørsteds Remix Lounge”.

 

 

Festival

u. Mix Odense

Mix Odense søger om 150.000 kr. til ”Mix Odense Festival”. Der er indsendt et samlet budget på 160.000 kr. Der er ikke ansøgt om medfinansiering andet steds fra. ”Mix Odense” er Fyns filmfestival om homo-, bi- og transseksuelle borgere. Udover filmfestivalen ønsker ”Mix Odense” at lave events og musikarrangementer under samme tema.

 

Det foreslås, at der bevilges 75.000 kr. Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområder Synlighed samt Meningsfulde relationer.

 

Mix Odense blev i 2012 bevilget 60.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med offentligt tilgængelige arrangementer til selve festivalen.

 

v. Odense Centralbibliotek

Odense Centralbibliotek søger 100.000 kr. til den 13. ”Harry Potter Festival” i rækken. Det samlede budget er på 275.000 kr. og finansieres ved egenbetaling, entréindtægter samt støtte fra Cityforeningen og Odense Symfoniorkester. Festivalen er et arrangement for børnefamilier inspireret af det fantasifulde Harry Potter Univers. Målet med arrangementet er blandt andet at formidle litteratur til børn på en legende måde. Festivalen rummer en tur med Hogwartsekspressen, en familiekoncert, handelsgaden Diagonalstræde, Quidditch-turnering i Eventyrhaven, professor Snape i Fyns Kunstmuseum og marked i Vintapperstræde, hvor også strædets tomme butikker tages i brug. ”Harry Potter Festivalen” arrangeres i samarbejde med Cityforeningen og andre kulturinstitutioner herunder Fyns Kunstmuseum. Der er planer om at inddrage flere kulturinstitutioner i 2013.

 

Det foreslås, at der bevilges 100.000 kr. samt personalemæssig assistance til planlægning og afvikling af festivalen. Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområder Synlighed, Byen er scene samt Meningsfulde relationer.

 

Odense Centralbibliotek blev i 2012 bevilget 100.000 kr. samt personalemæssig assistance til planlægning og afvikling af festivalen.

 

x. Spoken Word

Spoken Word Festival søger 400.000 kr. til afvikling af festivalen i 2013. Der er indsendt et samlet budget på 2.625.000 kr. Festivalen søger andre fonde for i alt 1.150.000 kr.

 

Spoken Word hylder den mundtlige litteratur og talekunsten, og har til formål at fremme det talte ords kunst og forbinde gamle mundtlige traditioner med nye genrer og udtryk som for eksempel storytelling, rap, stand-up og poetry-slam. Festivalen er for alle aldersgrupper, og er en paraply af mange forskelligartede arrangementer med både internationalt og lokalt format. Spoken Word udnytter byens rum og scener i samarbejde med flere kulturinstitutioner og både lokale og internationale fortællere. Der samarbejdes på tværs af genrer og traditioner. Spoken Word samarbejder med den kommende H.C. Andersen Festival.

 

Det foreslås, at Spoken Word Festivalen bevilges 350.000 kr. til planlægning og udvikling af festivalen. Dette vil give festivalen basis for at søge øget medfinansiering. Spoken Word understøtter Kulturpolitikkens indsatsområder: Synlighed, Byen er scene, Meningsfulde relationer og Kulturel kant.

 

Spoken Word Festival blev bevilget 200.000 kr. i 2012 til planlægning og afvikling af festivalen.

 

y. Phono Festival

Phono Festival søger et samlet beløb på 400.000 kr. (Støtte til kulturen og Odense Musikudvalg) til afholdelse af den 8. ”Phono Festival”. Der søges om en treårig bevilling på årligt 400.000 kr. Der er fremsendt budget for 1.325.370 kr. årligt. Der søges ekstern finansiering for i alt 300.000 kr. Phono Festivalen har modtaget tilsagn om 50.000 kr. fra Statens Musikudvalg. Resterende indtægter forventes fra billet- og barsalg. Der er fremsendt særskilt ansøgning til Odense Musikudvalg. Festivalen er en urban multimedieoplevelse med særligt fokus på elektronisk musik og installationskunst. Festivalen har såvel national som international bevågenhed. Støtten søges til udgivelse af 3 magasiner årligt mod i dag 1, flere enkeltdags-arrangementer, herunder Street Art i bred forstand som opvarmning til 2013-festivalen.

 

Det foreslås, at der bevilges 270.000 kr. i 2013 fra puljen Støtte til Kulturen til udvikling af ”Phono Festival”. Udover planlægning og afvikling af festivalen skal bevillingen bruges til at arbejde på en konsolidering af festivalen, samt til at udarbejde en vision for den fremtidige udvikling af Phono Festivalens indhold, organisation og økonomi, herunder hvordan festivalen bliver mindre afhængig af kommunalt tilskud. Det foreslås, at der meddeles afslag til en flerårig aftale, da det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at finde midler til dette. Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområder Synlighed, Byen er scene, Meningsfulde relationer samt Kulturel kant.

 

Phono Festival blev bevilget 75.000 kr. i 2012 til planlægning og afvikling af festivalen.

 

 

Dans

z. Taneli Törmä

Taneli Törmä søger 220.000 kr. til projektet ”Behind My Skin”. Der er fremsendt budget på 220.000 kr. Der er ikke ansøgt andre fonde. ”Behind my skin” er et moderne danseprojekt med inspiration fra grønlandsk tromme- og maskedans. Forestillingerne bliver opført site-specific i Odense. Projektet realiseres i samarbejde med blandt andet Teater Momentum, U-kompagniet samt Nordatlantisk Hus.

 

Det forslås, at der bevilges 50.000 kr. Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområde Kulturel kant, samt Byen er scene.

 

Taneli Törmä blev bevilget 25.000 kr. i 2012 til projektet ”Stop Time – see life in new ways”.

 

æ. Tine Damborg

U-kompagniet søger 200.000 kr. til projektet ”Dit hjem, mit hjem – vores hjem”. Det samlede budget udgør 200.000 kr., og der er ikke søgt medfinansiering fra anden side. Projektet er et møde imellem Gitte Skovmands billedkunstnere i Vollsmose og U-kompagniets dansere. Projektet skal munde ud i en dans- og performanceforestilling i april 2013.

 

Det forslås, at der bevilges 75.000 kr. til projektet. Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområde Meningsfulde relationer.

 

U-kompagniet blev bevilget 150.000 kr. i 2012 som ramme til offentligt tilgængelige aktiviteter.

 

 

Film

ø. YOUNG DOCS 2013

Danmarks Mediemuseum og Odense Filmværksted søger 70.000 kr. til ”YOUNG DOCS 2013”. Det samlede budget er på 553.300 kr., hvoraf egenfinansieringen (Odense Filmværksted og Danmarks Mediemuseum) udgør 403.000 kr. Der er søgt ekstern medfinansiering fra Det Danske Filminstitut og Fionia Fond. ”YOUNG DOCS 2013” er et samarbejdsprojekt mellem Odense Filmværksted og Danmarks Mediemuseum. Målgruppen er de 16-20-årige, der opfordres til at forholde sig filmisk til den virkelighed, der omgiver dem. Opmærksomheden rettes mod dokumentarfilm som genre. Der vil blive udvalgt 4 hold, som hver producerer en dokumentarfilm.

Til premieren i Magasinet vil der blive offentliggjort en vinder. Der vil være offentlig adgang til premieren. Efterfølgende arbejdes der på, at filmene kan vises i en særudstilling på Danmarks Mediemuseum, og der er aftale om, at filmene kan vises på OFF13.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag til ansøgningen, da initiativet ligger inden for rammerne af den indgåede driftsaftale mellem Odense Filmværksted og Odense Kommune.

 

Der forelå ingen ansøgning vedrørende Young Docs fra Danmarks Mediemuseum og Odense Filmværksted i 2012.

 

å. Odense Filmværksted

Odense Filmværksted søger 50.000 kr. til ”TalentCampOdense 2013”, som er den 6. i rækken. Det samlede budget udgør 291.000 kr. Egenfinansieringen er 80.000 kr. Resterende finansiering søges fra fonde. ”TalentCampOdense 2013” henvender sig til de 18-30-årige, og er koblet op på OFF. Deltagerne fra de forrige års camps er ambassadører for ”TalentCampOdense”. Da det er en international camp har ”TalentcampOdense” ført til mange produktioner på Fyn med international medvirken.

 

Det foreslås, at meddeles afslag til ansøgningen, da initiativet ligger inden for rammerne af den indgåede driftsaftale mellem Odense Filmværksted og Odense Kommune.

 

Odense Filmværksted blev bevilget 10.000 kr. til Future Shorts i 2012.

 

 

Øvrige

aa. Nordatlantisk Hus

Nordatlantisk Hus søger 100.000 kr. til udstilling og events i forlængelse af åbningsdagen. Det samlede budget udgør 189.000 kr., hvoraf Nordatlantisk Hus selv finansierer 40.000 kr. Der søges yderligere fonde, herunder fra Island, Grønland og Færøerne.

 

Nordatlantisk Hus vil lave forskellige udstillinger ”Livet på Hunderupvej”, ”Mit gamle Grønland (Færøerne/Island)” samt en udstilling med den grønlandske kunstnersammenslutning Kimik. Der vil også være arbejdende isskulptører. Små spots vil blive iscenesat på Byens Ø, hvor mytiske figurer som Havets Mor, Snedronningen, Vikingedronningen Freja m.fl. mødes med folk fra Odense. Da vand spiller en central rolle for de nordatlantiske lande, vil der blive shows med grønlandske kajakker, færøske robåde og måske et vikingeskib.

 

Det foreslås, at der bevilges 75.000 kr. til udstilling og events i forlængelse af indvielsen af Nordatlantisk Hus. Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområder Synlighed, Byen er scene samt Meningsfulde relationer.

 

Der forelå ingen ansøgninger fra Nordatlantisk Hus i 2012. 

 

ab. Cirkus Flik Flak

Cirkus Flik Flak søger 135.000 kr. til at skabe en nycirkusforestilling. Forestillingen opbygges med hjælp fra professionelle skuespillere, dansere og teknikker. Der vil være forestillinger, hvor Odenses skoler og klubber inviteres, og forestillinger med entré. Det samlede budget på 175.000 kr. 40.000 kr. forventes finansieret gennem billetsalg.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag til ansøgningen, da initiativet primært må betragtes som et projekt inden for fritidsområdet.

 

Der forelå en ansøgning på 141.000 kr. fra Cirkus Flik Flak i 2012. Der blev meddelt afslag på ansøgningen med samme begrundelse.

 

ac. Gitte Skovmand

Gitte Skovmand søger om 94.000 kr. til projektet ”Bente fra Kommunen på legepladsen”. Der er indsendt et samlet budget på 94.000 kr. Der er ikke søgt medfinansiering til dækning af budgetposter, men Mediehus Vollsmose stiller campingvogn til rådighed, og Vollsmose Kulturhus og Kulturmaskinen stiller udstillingslokaler til rådighed. ”Bente fra Kommunen på legeplads” er gadekunst på legepladser rundt om i Odense for børn og deres familier, som vil udsmykke legepladser med garn. Der vil blive udarbejdet lydinstallationer af Eddie Mochia. Proces og installationer dokumenteres via fotos, som udstilles i Kunstbygningen Filosoffen. Herved dannes en ny vej mellem midlertidige værker til permanente værker (fra legeplads til kunstudstilling).

 

Det forslås, at der bevilges 50.000 kr. til projektet. Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområder Byen er scene, Meningsfulde relationer samt Kulturel kant.

 

Gitte Skovmand blev bevilget 75.000 kr. i 2012 til projektet ”Kender du den der med gadekunst?”.

 

ad. Lars Ritcher

Lars Ritcher søger om støtte til en ”Pop up restaurant” på Odense Havn. Der er fremsendt budget på 295.000 kr. samt medfinansiering ved Innovate fundrasing. Pop up restauranten har plads til 75 personer og har åbent hele maj måned. En del af overskuddet går til lokal velgørenhed.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen, da det ikke er muligt at støtte drift af privat virksomhed samt velgørenhed inden for rammerne af puljen.

 

Der forelå ingen ansøgninger fra Lars Ritcher i 2012.

 

ae. Det mindste Cirkus

Det mindste Cirkus søger om støtte til produktion af 20 forestillinger. Forestillingerne skal opføres i Møntergården i juni/juli. Målgruppen er de 2-6 årige.

 

Det foreslås, at der bevilges 35.000 kr. til opførelse af 10 forestillinger som en del af sommerunderholdningen. Pengene bevilges fra Børneteaterrefusionskontoen.

 

Der blev i 2012 bevilget 70.000 kr. til Det mindste Cirkus til opførelse af 20 forestillinger.

 

af. Foreningen Site Specific

Foreningen Site Specific søger om 149.500 kr. til forestillingen ”Den Lille Idas blomster”, som skal opføres som site specific forestilling i Munke Mose. Der er udarbejdet et samlet budget på 298.500 kr. Der søges medfinansiering fra H.C. Andersen Festivalen. Forestillingen er tænkt som en del af H.C. Andersen festivalen 2013. Forestillingen er en sammenstilling af skuespil, nycirkus og musik. 

 

Det foreslås, at der bevilliges 100.000 kr. under forudsætning af, at den resterende finansiering rejses. Projektet understøtter kulturpolitikkens indsatsområde Byen er scene.

 

Der blev bevilget Foreningen Site Specific 190.000 kr. i 2012 til Site Specific forestillingen ”Medea”.

 

Økonomi

Der er i budget 2013 afsat en ramme på 2.170.176 kr. (nettobevilling) til Støtte til Kulturen. I By- og Kulturudvalgets møde den 8/4 2008 vedtog udvalget at reservere 300.000 kr. til administrativ fordeling i løbet af året.

 

De indstillede tilskud og underskudsgarantier vil belaste puljen med 1.868.239 kr., og der resterer herefter 301.937 kr. til administrative afgørelser i løbet af 2013.

 

Bilag

Ingen bilag.

 9. Vindegade 75. Ansøgning om tilladelse til nedrivning - nedlæggelse af § 14 forbud

Åbent - 2012/298498

 

Sagsresumé

Ejendommen ønskes nedrevet for at give mulighed for ny bebyggelse på arealet. Ansøgningen begrundes med store udgifter til renovering. Ansøger oplyser, at en gennemgribende renovering er anslået til 19.000.000 kr. En løsning med bevaring af forhuset, nedrivning af bagbygninger samt ny opførelse af ca. 1700 m2 anslås til 16.000.000 kr.

 

Ansøger ønsker bygningen nedrevet, da den er svær at udleje, og da renovering er forbundet med store udgifter.

 

Forhuset er optaget som bevaringsværdigt i kommuneplanen og registreret med bevaringsværdi i kategori 4. Derfor har sagen været offentliggjort og sendt i høring ved forskellige organisationer jf. § 18 i Lov om fredede og bevaringsværdige bygninger. I forbindelse med høringen har Odense Bys Museer udtalt sig imod nedrivning af både forhus og bagbygninger. Bagbygningerne er ikke udpeget som bevaringsværdige i kommuneplanen, men vurderes vigtige at bevare.

 

Forhuset er både i udtryk og skala et vigtigt kulturhistorisk træk i Odense bymidte og i husrækken nr. 55-91. Forhuset er opført i 1,5 etage med en rigt dekoreret facade og karakteristisk stor frontkvist. Det ligger som en del af en meget karakteristisk husrække. Huset fremstår originalt.

 

Bagved ligger den tidligere margarinefabrik. Den er opført i 3 etager.

 

Fabriksbygningen fortæller sammen med Brandts Klædefabrik om Odenses tidlige industrialisering i slutningen af 1800-tallet, der typisk blev indrettet i de eksisterende baggårde, hvor forhusene ofte havde en funktion i tilknytning til virksomheden.

 

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der skal nedlægges § 14 forbud jf. planloven, så der kan udarbejdes en lokalplan for bevaring og udvikling af hele området mellem Vindegade, Olaf Ryes Gade, Thorsgade og Kongensgade. En lokalplan kan hindre nedrivning af ejendommen.

 

Sagen har derfor været drøftet i By- og Kulturudvalgets møde den 13/11 2012.

 

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der nedlægges § 14 forbud jf. planloven for at udarbejde en lokalplan for området mellem Vindegade, Olaf Ryes Gade, Thorsgade og Kongensgade.

 

Beslutning

 

By- og Kulturudvalget kan ikke godkende indstillingen. By- og Kulturudvalget beslutter i stedet, at der skal udarbejdes en lokalplan for området.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

 

Bilag

1. Foto og luftfoto Vindegade 75 (Foto og luftfoto Vindegade 75.pdf)
2. Notat vedr. Vindegade 75 (Museets Vindegade 75, Indsigelse mod nedrivning.pdf)

 

 

 10. Citybussen

Åbent - 2011/139584

 

Sagsresumé

På By- og Kulturudvalgsmødet den 28/08 2012 blev en evaluering af citybussen præsenteret, og en forlængelse af forsøget blev drøftet. I den forbindelse ønskede udvalget, at:

 • Få undersøgt muligheden for at udskifte de nuværende citybusser med mindre og mere miljøvenlige busser.

·         Få et oplæg på øget markedsføring af citybusserne, herunder at dekorere busserne.

 

På den baggrund har FynBus udarbejdet et oplæg, hvor det blandt andet fremgår, at en minibus med en miljøvenlig dieselmotor er det bedste på markedet i øjeblikket. Derudover findes et markedsføringsoplæg fra FynBus i bilag 1.

 

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

a.   Forsøget med citybusserne forlænges til udgangen af 2015.

b.   De nuværende citybusser udskiftes med mere miljøvenlige minibusser.

c.   Der gennemføres forskellige markedsføringstiltag, og citybusserne dekoreres, så de får deres egen identitet i bybilledet.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

De nuværende citybusser kører på diesel, og er 10,6 meter lange, 2,5 meter brede og vejer 19 tons.

 

Miljøvenlig minibus

Den 9/10 2012 prøvekørte By- og Kulturudvalget en minibus med en miljøvenlig dieselmotor. I forhold til en almindelig bybus kører den næsten dobbelt så langt på en liter diesel. Derimod kan den ikke leveres som el- eller gasdreven.

 

Bussen er godkendt til 38 personer, heraf 15 siddeplaser, foruden en kørestol eller barnevogn. Den er 8,6 meter lang og 2 meter bred og vejer 6,8 tons.

 

Det giver blandt andet mulighed for en linieføring tættere på gågaderne og Skt. Annes Plads. Her har FynBus foreslået en linieføring, som ses på kortet.

 

Den grønne linie viser den nuværende linieføring, mens den stiplede linie viser et forslag til ny linieføring.

 

Det skal bemærkes, at denne linieføring blandt andet kræver, at de fysiske pladsforhold ved området omkring Skt. Annes Plads ændres. Det skal undersøges nærmere, herunder økonomien.

 

Vælger udvalget at udskifte de nuværende citybusser vurderes det, at de nye minicitybusser kan være på gaden til september 2013.

 

I 2015 udløber den nuværende kontrakt på buskørsel i Odense. Udskiftes de nuværende citybusser til mere miljøvenlig minibusser, vil de nye busser skulle virksomhedsoverdrages i forbindelse med udbuddet.

 

Forvaltningen anbefaler, at forsøget med citybusserne forlænges til udgangen af 2015. Det giver blandt andet mulighed for at indsamle erfaringer over en længere periode, herunder erfaringerne med minibusser. Erfaringer, der vil indgå i kravspecifikationen til busmaterialet i udbuddet i 2015.

 

Såfremt udvalget i 2015 ønsker at forlænge forsøget yderligere vurderes det, at busserne vil have en levetid på yderligere cirka 6 år.

 

Markedsføring

I bilag 1 findes et markedsføringsoplæg fra FynBus.

 

By- og Kulturforvaltningen er i dialog med FynBus om citybussernes fremtidige design. Citybusserne kan dekoreres, dog med undtagelse af de områder, som anvendes til annoncering (det vil sige bagende og et felt på hver side af busserne). Dermed vil citybusserne få deres egen identitet i bybilledet.

 

Økonomi

Miljøvenlig minibus

Citybusserne koster omkring 4.500.000 kr. om året.

 

Det vil koste et engangsbeløb at udskifte de nuværende citybusser med mindre og mere miljøvenlige busser. FynBus vurderer, at det vil koste omkring 400.000 kr. pr. bus i erstatning til TIDE at udskifte de nuværende citybusser.

 

I dag har vi 4 citybusser, hvilket også vurderes at være det fremtidige behov. Det vil dermed koste omkring 1.600.000 kr. at udskifte de nuværende citybusser til mindre og mere miljøvenlige busser.

 

Ovenstående kan afholdes på det nuværende budgetområde 2.4.3 Kollektiv trafik.

 

Markedsføring

Det vil koste omkring 115.000 kr. at gennemføre de forskellige markedsføringstiltag i bilag 1. Derudover vil det koste omkring 140.000 kr. at dekorere fire minicitybusser. Der er nedsat en arbejdsgruppe mellem Kulturafdelingen og FynBus, som ser på udformningen af en eventuel dekoration. Det forventes, at kunne afholdes på det nuværende budgetområde 2.4.3 Kollektiv trafik.

 

Ny linieføring

Såfremt linieføringen ændres, vil der være udgifter forbundet med de fysiske ændringer ved området omkring Skt. Annes Plads. Økonomien skal undersøges nærmere, men det forventes, at kunne holdes inden for det eksisterende budgetområde 2.4.3 Kollektiv trafik i 2013.

 

 

Bilag

1. Markedsføring af Citybussen 2013 (Markedsføring af Citybussen 2013.pdf)

 

 

 11. Forslag om fjernvarmeforsyning af Blommenslyst, Vejrup, Ubberud og Ravnebjerg - godkendelse af høring over projektet

Åbent - 2012/181706

 

Sagsresumé

Fjernvarme Fyn ønsker at forsyne Blommenslyst, Vejrup, Ubberud og Ravnebjerg. Områderne er i varmeplanen fra 1984 udlagt til naturgas. Fjernvarme Fyns projekt indebærer, at 373 ejendomme vil blive tilbudt fjernvarme som opvarmning frem for naturgas og olie, som primært anvendes i områderne i dag.

 

Forslaget medfører, at de berørte borgere i området får flere valgmuligheder for opvarmning af deres boliger, og der kan åbnes op for konkurrence mellem fjernvarme og naturgas.

 

Borgerne i området er ikke bundet til at skulle vælge naturgas i dag, og kan frit fravælge naturgassen igen, hvis de selv ønsker det. Der vil heller ikke blive stillet krav om, at borgerne skal tilslutte sig fjernvarmen. Det er et tilbud, som man kan tage imod eller lade være.

 

Energiplanen angiver, at vi skal udskifte naturgas og olie (fossile brændsler) med opvarmningsformer, som er mere miljøvenlige. Fjernvarme Fyn har argumenteret for, at fjernvarme er mere miljøvenligt end naturgas og olie.

 

Før der kan træffes afgørelse i sagen, skal det sikres, at økonomien hos Naturgas Fyn ikke forringes væsentligt som følge af, at der etableres fjernvarme i områderne. Derfor skal Naturgas Fyn have mulighed for at komme med bemærkninger til sagen.

 

Både Naturgas Fyn og Fjernvarme Fyn har store økonomiske interesser i områderne, og Odense Kommune har politiske repræsentanter i bestyrelserne hos begge de involverede selskaber. Det overlades derfor til udvalget at træffe beslutning om, hvorvidt Fjernvarme Fyns projekt skal sendes i 4 ugers høring.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at Fjernvarme Fyns projekt sendes i høring hos berørte parter.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune

 

Bilag

1. Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Blommenslyst, Vejrup, Ubberud og Ravnebjerg (Projektforslag fjernvarmeforsyning Blommenslyst.pdf)
2. Bilag til projektforslag om fjernvarmeforsyning af Blommenslyst, Vejrup, Ubberud og Ravnebjerg (Bilag til projektforslag fjernvarmeforsyning Blommenslyst.pdf)

 

 

 12. Gåseholmvej 9 - Agedrup, matr. nr. 1a Agedrup By, Agedrup - opførelse af boliger indenfor skovbyggelinjen

Åbent - 2012/290447

 

Sagsresumé

Sagen vedrører ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens skovbygge-linje til opførelse af to boliger samt garage på den nuværende adresse Gåseholmvej 9 på henholdsvis 310, 144 og 70 m2. Boligerne erstatter en ældre sammenfalden bygning på 210 m2 på arealet, samt en senere opført barak på 316 m2 der anvendes som midlertidig bolig.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte byggeri, da der er tale om et allerede bebygget areal på kanten af skovbyggelinjen, samt at arealet ikke bliver yderligere bebygget.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 til opførelse af 2 boliger på henholdsvis 144 m2 og 310 m2, samt en garage på 70 m2 på matr. 1a Agedrup By, Agedrup som beskrevet i sagsfremstillingen. Dispensationen gives på vilkår om, at den eksisterende barak på arealet fjernes senest 6 måneder efter ibrugtagning af den ansøgte bolig på 310 m2.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Ejeren af grunden har ansøgt Odense Kommune om tilladelse til at udstykke den nuværende grund på Gåseholmvej 9. Ansøger ønsker i denne forbindelse også dispensation fra skovbyggelinjen til at opføre 2 nye boliger på henholdsvis 144 m2 og 310 m2, samt en garage på 70 m2. De ansøgte boliger erstatter en ældre sammenfalden bygning på arealet med et areal på 210 m2, samt en barak på 316 m2 der vil blive fjernet.

 

Skovbyggelinjen

Hele arealet er beliggende inden for skovbyggelinjen og kræver derfor en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17.

 

Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselement, at opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet, samt at beskytte skovene mod blæst.

 

Besigtigelse

By- og Kulturforvaltningen har besigtiget arealet med henblik på at vurdere ansøgningens konsekvens for skovbyggelinjen.

 

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at det ansøgte byggeri ikke forringer skovens værdi som landskabselement, idet der er tale om et allerede bebygget areal beliggende på kanten af skovbyggelinjen, og idet arealet ikke bliver yderligere bebygget.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer således, at der kan dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 17. Det er dog forvaltningens vurdering, at der skal stilles vilkår om, at den nuværende barak på arealet fjernes senest 6 måneder efter ibrugtagning af den ansøgte bolig på 310 m2.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Plantegning Bolig Gåseholmvej (NO8YVEK2.pdf)
2. Flyfoto med angivelse af eksisterende bygninger, der fjernes (Flyfoto eksisterende bygninger, der fjernes.pdf)

 

 

 

C: Sager til drøftelse/forberedelse


13. Retningslinjer for mobilt gadesalg i Odense Kommune jf. omførselsloven og vejloven

Åbent - 2012/026904

 

Sagsresumé

Næringsloven er liberaliseret pr. 1/1 2012.

 

Det betyder, at mobilt gadesalg fra diverse køretøjer nu kan finde sted i hele kommunen.

 

By- og Kulturforvaltningen har fået nogle ansøgninger fra gadesælgere, som gerne vil ind på markedet.

 

Den nye type gadesalg kan bidrage til at skabe dynamiske salgssteder på kommunens veje og pladser til gavn for iværksættere, borger og byens gæster.

 

Der er dog en række udfordringer ved mobilt gadesalg, hvorfor det foreslås at opstille klare retningslinier for salget.

 

På baggrund af lovændringen foreslår forvaltningen derfor, at der implementeres nye retningslinjer for stader og mobilt gadesalg i en forsøgsperiode på et år. Forsøgsordningen evalueres og justeres herefter.

 

Desuden skal der tages stilling til, om der i Odense Kommune skal opkræves gebyr for mobilt gadesalg. Gebyret vil kunne dække forvaltningens administrative omkostninger. Dog har Københavns Kommune, der ellers har opkrævet gebyr for mobilt gadesalg de sidste fem år, netop valgt at fjerne gebyret som led i en erhvervsfremmeindsats. I stedet er der afsat 15.000.000 kr. pr. år fra 2013-2016 for at sænke eller afskaffe en række gebyrer, herunder gebyret for mobilt gadesalg.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget fik på mødet den 28/8 2012 orientering om mobilt gadesalg.

 

En liberalisering af næringsloven trådte i kraft den 1/1 2012. Med den nye lov fjernes kravet om, at almindelig handel skal finde sted fra et fast forretningssted, og loven giver som noget nyt mulighed for mobilt gadesalg fra cykler, knallerter, trækvogne og indregistrerede motorkøretøjer i hele kommunen. Det er således med få undtagelser som udgangspunkt lovligt at sælge stort set alle varer fra mobile salgsboder.

 

Gadehandel i Odense Kommune har i en årrække, i store træk, omfattet pølsevogne, ishuse og faste stadepladser på Sortebrødre Torv. Som supplement til dette har været afholdt lejlighedsmarkeder samt et antal loppemarkeder. De her nævnte faste stadepladser og markeder berøres ikke af lovændringen, og vil derfor fortsætte i deres nuværende form.

 

Forvaltningen har fået nogle konkrete ansøgninger fra gadesælgere, som gerne vil ind på markedet. Interessen har primært været at kunne bevæge sig rundt i indre by med små mobile salgsboder med salg af kaffe, is, pandekager osv.

 

Gadehandel kan efter forvaltningens vurdering være med til at skabe byliv i bydele, hvor bylivet ikke er særligt veludviklet, fx på Odenses nye havnefront, den nordlige del af Kongensgade, det ny Grønnegade torv, ombygningen af Thomas B. Thriges Gade osv.

 

Der er dog også nogle udfordringer ved mobilt gadesalg, eksempelvis:

 • Gadehandlen kan være til gene for øvrige trafikanter.
 • Mobilt gadesalg kan give en væsentlig interessekonflikt mellem de erhvervsdrivende og gadesælgerne.
 • Salg foran byens skoler kan være uhensigtsmæssigt.

 

Forvaltningen kan med hjemmel i vejloven regulere omfanget af gadesalget, hvis det er nødvendigt af trafikale og vejtekniske hensyn og/eller af hensyn til andre anerkendte, almene hensyn fx gadeorden, støj.

 

Forvaltningen har således på baggrund af ændringen af næringsloven og med udgangspunkt i ovennævnte hensyn udarbejdet retningslinier for mobilt gadesalg i Odense. Det foreslås, at retningslinierne skal være gældende i en forsøgsperiode på et år. Herefter evalueres og justeres retningslinierne på baggrund af de erfaringer, der er gjort i forsøgsperioden.

 

Forslag til retningslinier

I hovedtræk åbner retningslinierne mulighed for:

 1. Salg fra boder der skubbes/trækkes ved håndkraft, cykler, knallerter påmonteret fryser, kaffemaskiner m.m. Tilladelsen giver ret til at tage opstilling og drive mobilt gadesalg på alle offentlige veje, pladser og grønne områder i Odense Kommune, dog med undtagelse af dele af gågaden, Flakhaven, Torvepladsen på Sortebrødre Torv og Gråbrødre Plads. Undtagelsen er begrundet i færdselsmæssige hensyn.

 

 1. Salg fra indregistrerede motorkøretøjer (salg fra varevogne, bagagerum, trailere m.m.) Tilladelsen giver ret til at tage opstilling og drive mobilt gadesalg på alle offentlige veje i Odense Kommune uden for cityringen og bydelscentrerne.

 

I forsøgsperioden foreslås det, at virksomheder der allerede har mobilt gadesalg, eksempelvis Hjem Is, automatisk omfattes af ordningen, og at der herudover kan gives op til 10 tilladelser i hver kategori.

 

Det er kun tilladt at sælge dagligvarer, eksempelvis is, kaffe og pandekager.

 

Næringsloven åbner ganske vist mulighed for salg af udvalgsvarer, fx tekstiler, lædervarer og smykker på offentlige veje udenfor bymidter og bydelscentre. Det vurderes dog, at tilladelser til denne varegruppe ville lægge beslag på store arealer, og dermed får karakter af faste stadepladser. Forvaltningen foreslår derfor, at der ikke åbnes mulighed for denne varegruppe indenfor forsøgsordningen.

 

Ligeledes vurderes det ikke hensigtsmæssigt at tillade salg fra langtidsparkerede indregistrerede køretøjer, der har karakter af faste pladser. Et sådant salg vil lægge beslag på et ikke kontrollerbart antal parkeringspladser, og kan om natten give støjgener for lokale beboere.

 

For retningslinierne i sin helhed henvises til bilag 1, samt det tilhørende kort på bilag 2.

 

Faste stadepladser inden for cityringen

Inden for cityringen, primært i og omkring gågaderne, findes, udover tidligere nævnte stadepladser som pølsevogne, ishuse og pladserne på torvearealet i øvrigt, 12 faste stadepladser. Disse pladser bruges i dag til salg af udvalgsvarer, plancheudstillinger, tombolaer, politisk agitation m.m.

 

Ændringen af næringsloven og de nye retningslinjer betyder, at det ikke længere er muligt at sælge udvalgsvarer fra disse pladser, som for fremtiden derfor alene foreslås anvendt til almennyttige formål som plancheudstillinger, tombolaer, politisk agitation m.m., se bilag 4.

 

Hjem-Is

I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende retningslinjer blev forvaltningen gjort opmærksom på, at Hjem-Is, der har haft tilladelse til at sælge varer i mange år, ikke mener, at de er underlagt reglerne i vejloven, og derved heller ikke mener, at de kan opkræves gebyr for mobilt gadesalg. Københavns Kommune har tidligere været i dialog med Hjem-Is, der henviser til en skrivelse fra 1996 fra det daværende ressortministerium på området. Skrivelsen siger, at indregistrerede biler ikke er omfattet af vejlovens paragraffer. Det er forvaltningens vurdering, at tiden er løbet fra dette synspunkt, især efter vedtagelsen af den ny nærringslov, hvor salg fra mobile enheder er legaliseret. Vejdirektoratet har mundtligt tilkendegivet enighed med forvaltningens fortolkning, men en endelig afgørelse hører under domstolene. Dette vil især blive aktuelt, hvis der skal opkræves gebyr for mobilt gadesalg i Odense Kommune.

 

Gebyr

Det skal besluttes, om der i Odense Kommune skal opkræves gebyr for mobilt gadesalg.

 

Vejloven giver vejbestyrelsen mulighed for at opkræve gebyr for særråden over offentlig vej, og vejbestyrelsen kan ved fastsættelsen af gebyret tage udgangspunkt i nogle saglige forhold som fx markedsleje, adfærds-/færdselsregulerende forhold, almennyttighed m.m.

 

Københavns Kommune, der ellers har opkrævet gebyr for mobilt gadesalg de sidste fem år, har valgt, at det skal være lettere og billigere at drive virksomhed i kommunen. Derfor har de afsat 15.000.000 kr. pr. år fra 2013-2016 for at sænke eller afskaffe en række gebyrer, herunder afskaffes gebyret for mobilt gadesalg.

 

Hvis gebyr for mobilt gadesalg ønskes indført i Odense, har forvaltningen lavet et overslag baseret på erfaringstal fra Københavns Kommune. Gebyret er beregnet til 6.000 kr. pr. år og skal udelukkende dække forvaltningens udgifter til administration og tilsyn, se bilag 3. Til sammenligning kan det oplyses, at Københavns Kommune har opkrævet 23.056 kr. årligt for en licens.

 

I forbindelse med evalueringen af ordningen, vil der være mulighed for at regulere beløbet i forhold til de erfaringer, der er gjort, såfremt der måtte vise sig behov herfor.

 

Økonomi

Der skal tages stilling til, om der skal opkræves et årligt gebyr på 6.000 kr. til tilladelsen til mobilt gadesalg. Gebyret vil udelukkende dække forvaltningens administrationsomkostninger.  

 

Sagen påvirker ikke kommunens servicerammer og kassebeholdning.

 

Bilag

1. Retningslinjer for mobilt gadesalg (Retningslinjer for omførsel.pdf)
2. Kort - Mobilt gadesalg (MobiltGadesalg_21.08.2012.pdf)
3. Prisberegning for mobilt gadesalg (Prisberegning for mobilt gadesalg.pdf)
4. Stadepladser, centrum (Stadepladser_Centrum.pdf)

 

 

 14. Gebyrbetaling for containere og stilladser

Åbent - 2012/126409

 

Sagsresumé

På udvalgsmødet den 17/5 2011 blev det under punktet ”Odense – Ny virkelighed” udmøntning i 2011–2014 besluttet at opkræve gebyr ved opsætning af containere og stilladser på Odense Kommunes vejarealer fra den 1/1 2013.

 

Forvaltningen har udarbejdet et sæt bestemmelser (se bilag 1), som skal anvendes i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at råde over vejareal i forbindelse med opsætning af containere og stilladser samt tre modeller for takstfastsættelse og tilsynsniveau (bilag 3):

 • Model 1: Der betales 90 kr./enhed pr. dag (en enhed svarer til 15 m2) og der vil, udover de allerede afsatte ressourcer (½ årsværk), blive afsat yderligere ressourcer til at administrere ansøgningerne samt føre tilsyn.
 • Model 2: Der betales 45 kr./enhed pr. dag og det nuværende tilsynsniveau fastholdes.
 • Model 3: Der betales ikke gebyr og det nuværende tilsynsniveau fastholdes.

 

Det valgte gebyr træder i kraft den 1/1 2013.

 

Til sammenligning opkræver Københavns Kommune 140 kr./enhed pr. dag i indre by og 71 kr./enhed pr. dag i den øvrige by. Ud over at opkræve gebyr for containere og stilladser opkræver Københavns Kommune også gebyr for skurvogne, byggematerialer, tøjstativer m.m. på offentligt areal. Der er 17 vejinspektører, der varetager tilsynet som en del af deres daglige rutine. Aarhus Kommune har, efter 1½ år med gebyr, derimod valgt at afskaffe gebyret, da det blev fundet meget ressourcekrævende administrativt og for borgerne.

 

Berørte brancher har været indkaldt til orienteringsmøde, hvor de er blevet orienteret om gebyrordningen. Der blev på mødet fremsat nogle betænkeligheder, som er noteret i et mødenotat fra mødet. (Se bilag 2)

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

 

Sagsfremstilling

På udvalgsmøde den 17/5 2011 blev det besluttet, at der skal opkræves gebyr for opstilling af containere og stilladser på offentligt areal. På private fællesveje skal der ikke opkræves betaling, men blot søges om tilladelse.

 

Bestemmelser

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et sæt bestemmelser, som vil blive anvendt i sagsgangen. (Se bilag 1. Vær opmærksom på, at de 4 link, der henvises til i bestemmelserne, ikke er aktive endnu).

 

Bestemmelserne vil blive lagt på Odense Kommunes hjemmeside, hvorfra der også skal søges om tilladelse til opstilling af containere og stilladser.

 

Takstfastsættelse samt tilsyn

Forvaltningen har hidtil ikke prioriteret tilsyn med opstillede containere og stilladser, og har kun haft afsat ressourcer svarende til ½ årsværk. Medarbejderen har kun behandlet de sager, hvor der har været en ansøgning, hvilket vurderes at være alle opsatte stilladser, men kun ca. 10 % af de opstillede containere. Forklaringen på dette er, at vognmændene ikke søger, når de opsætter containere på stille villaveje, hvor containerne ikke er til væsentlig gene for trafikken. Der søges heller ikke om opsætning af containere i forbindelse med vejarbejde. I begge forhold skal der ved indførelse af en gebyrordning, søges om tilladelse.

Nedenfor er der opstillet tre modeller for takstfastsættelse for betaling for containere og stilladser på offentligt areal, samt hvilket tilsynsniveau de forskellige takster vil medføre (bilag 3).

 

Model 1

Vælges model 1 vil der blive opkrævet 6 kr./m2 pr. dag svarende til 90 kr./enhed pr. dag (én enhed svarer til 15 m2). Der vil, ud over de allerede afsatte ressourcer (½ årsværk), blive afsat yderligere ressourcer, der dels skal sagsbehandle de indkomne ansøgninger og dels føre tilsyn.

 

Model 2

Vælges model 2 vil der blive opkrævet 3 kr./m2 pr. dag svarende til 45 kr./enhed pr. dag (én enhed svarer til 15 m2). Der vil ikke blive afsat yderligere ressourcer til at føre tilsyn. I stedet vil forvaltningen have tillid til, at de gældende regler bliver overholdt. På orienteringsmødet med de brancher der vil blive berørt af ordningen, blev der udtrykt bekymring over det manglende tilsyn. Deltagerne på mødet mener, at der vil komme mange ”piratvognmænd”, der vil opstille materiel uden tilladelse, og at der vil være frit lejde til at gøre det. Det kan ende med, at vognmænd begynder at angive hinanden, og at det administrative arbejde vil blive enormt tungt, uden at forvaltningen har de fornødne ressourcer til at håndtere henvendelserne (se bilag 2). I Aarhus Kommune blev behovet for tilsyn så stort på grund af henvendelser, at ordningen blev droppet.

 

Model 3

Vælges model 3 vil der ikke blive opkrævet gebyr for opstilling af containere og stilladser, og tilsynsniveauet vil forblive uændret. Problematikken beskrevet i model 2 vedrørende ”piratvognmænd” vurderes ikke at blive et problem i denne model, da der ikke vil blive opkrævet gebyr for opstillingerne.

 

Hvem skal søge?

Det vil fortsat være ejeren, der skal søge om tilladelse til at opstille containere og stilladser, ligesom det også er ejeren, der er ansvarlig for det opsatte materiel i forhold til eventuelle skader på vejarealet i forbindelse med afmærkning, af- og pålæsning af det udlejede materiel, skader på tredje mands ejendom samt renholdelse.

 

For lejeren/borgeren vil den eneste konsekvens af gebyrordningen være, at der eventuelt skal betales et gebyr til ejeren af det opstillede materiel.

 

Gebyrordningen omfatter alle, der ønsker at opstille containere eller stilladser på offentlige arealer, også offentlige institutioner.

 

Sagsbehandlingstiden vil fortsat være 3 arbejdsdage for de sager, hvor politiet ikke skal involveres, og op til 10 arbejdsdage for sager hvor politiet involveres.

 

Offentliggørelse af gebyrordningen

De brancher, der vil blive direkte berørt af gebyrordningen, har været indkaldt til et orienteringsmøde den 24/9 2012 (se bilag 2). Grundejerforeninger og andre vil blive orienteret via Odense Kommunes hjemmeside.

 

Hvad gør man i andre kommuner?

Ud over at opkræve betaling for opstilling af containere og stilladser på offentlige arealer, opkræver Københavns Kommune betaling for en række andre ting, fx skurvogne, byggepladser, byggematerialer, reklamer på stilladser, tøjstativer m.m.

I Københavns Kommune varetages administration og tilsyn af 17 vejinspektører som en del af deres daglige rutine. Københavns Kommune har delt kommunen op i to takstzoner, én for den indre by (140 kr./enhed pr. dag) og én for den øvrige by (71 kr./enhed pr. dag).

 

Aarhus Kommune har i en periode på 1½ år haft en lignende gebyrordning for opstilling af containere og stilladser, men har besluttet at droppe ordningen med den begrundelse, at den var meget ressourcekrævende for både kommunen og ansøgerne. 

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, Lov om private fællesveje, Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, Vejafmærkningsbekendtgørelsen, samt Færdselsloven.

 

Økonomi

I budgettet for 2013 er der fastsat et indtægtskrav for forvaltningen på 500.000 kr. i forbindelse med opkrævningen af gebyr for opstilling af containere og stilladser på offentligt areal.

·         Vælges model 1 vil indtægtskravet blive opfyldt.

·         Vælges model 2 vil der mangle ca. 250.000 kr. i forhold til indtægtskravet.

·         Vælges model 3 vil der mangle ca. 500.000 kr. i forhold til indtægtskravet.

 

Vælges model 2 eller 3, vil forvaltningen til førstkommende udvalgsmøde forelægge en sag om, hvordan dette foreslås finansieret.

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

1. Bilag 1 - Bestemmelser for opstilling af containere og stilladser på offentlige veje/private fællesveje i Odense Kommune (Bestemmelser for opstilling af container.pdf)
2. Bilag 2 - Mødenotat fra orienteringsmøde for berørte brancher vedr. indførelse af gebyrbetaling for containere og stilladser i Odense Kommune den 24/9 2012 (Mødenotat fra orienteringsmøde.pdf)
3. Bilag 3 - Takstfastsættelse for opstilling af containere og stilladser på offentlige arealer (Takstfastsættelse for opstilling af containere og stilladser på offentlige arealer_2012112011330900.pdf)

 

 

 

E: Orientering

15. Trafik i Odense 2013 - 2015

Åbent - 2012/128883

 

Orientering

Der gives en mundtlig præsentation af status på arbejdet.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

16. Trafikafvikling ved VIVA

Åbent - 2012/118927

 

Orientering

I forbindelse med opførelsen af det nye shoppingcenter VIVA skal Steen & Strøm Centerudvikling blandt andet anlægge vejtilslutninger til Rugårdsvej og Jarlsberggade. Odense Kommune skal blandt andet ombygge krydsene Rugårdsvej-Jarlsberggade, Rugårdsvej-Fjordsgade og Fjordsgade-Vestre Stationsvej. Odense Kommune og Steen & Strøm Centerudvikling har udarbejdet en fælles trafiksimulering, der har dannet grundlag for skitsering af de trafikale løsninger.

 

Udvalget orienteres mundtligt om de forventede trafikale løsninger i området omkring VIVA.

 

Bilag

Ingen bilag.

 17. PCB i Odense Kommunes ejendomme

Åbent - 2010/119361

 

Orientering

Odense Kommune deltager netop nu i en landsdækkende undersøgelse, som skal kortlægge forekomsten af det miljøfarlige giftstof PCB i danske bygninger. PCB er et miljøfarligt giftstof, som primært er anvendt i byggeriet, som blødgører i fugematerialer i perioden 1950-1977. Al anvendelse af PCB blev forbudt i 1986.

 

PCB formodes ikke at medføre akut sygdom, men kan over lang tid udgøre en sundhedsmæssig risiko.

 

Baggrund

På landsplan er der iværksat en række initiativer siden 1977. Det har vist sig, at der er behov for en øget indsats med hensyn til PCB i bygninger, da PCB findes længere tid i byggematerialer end forventet. Udbredelsen af PCB i bygninger kendes ikke.

 

Lovgivningen omkring PCB i bygninger er meget uklar. Der er retningslinjer (aktionsværdi) for PCB i bygninger fra Sundhedsstyrelsen og en grænseværdi fra Arbejdstilsynet for, hvornår PCB-holdigt materiale er farligt affald. Der er meget stor forskel på disse værdier, og tolkningsmulighederne er derfor mange. Nationale retningsliner på området er på vej.

 

Ifølge byfornyelsesloven har kommunen ansvaret for, at borgernes ophold i bygninger ikke udgør en helbredsrisiko, og at genhuse borgerne hvis der nedlægges forbud mod at benytte en bygning. Derudover har kommunen tilsynspligt ved affaldshåndtering.

 

Tilsynsforpligtelsen indebærer ikke en generel forpligtelse til at screene alle bygninger. Ved begrundet mistanke om forekomst af PCB i en ejendom har kommunen undersøgelsespligt.

 

Den landsdækkende undersøgelse

Undersøgelsen er sat i gang af Energistyrelsen i samarbejde med Miljøstyrelsen som led i regeringens handlingsplan for at håndtere PCB i bygninger fra maj 2011. I undersøgelsen vil de udvalgte bygninger blive undersøgt for PCB i materialerne, og i de tilfælde, hvor der findes PCB, vil der yderligere blive foretaget måling af PCB i indeluften.

 

Odense Kommune får kortlagt i alt 11 folkeskoler, 1 institution, 6 administrationsejendomme, 9 beboelser/botilbud, der er opført i perioden 1950-1977.

 

Bliver der i undersøgelsen konstateret PCB-koncentrationer i indeluften over Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi, vil Odense Kommune modtage yderligere information om mulige afværgeforanstaltninger, som vedrører både midlertidige tiltag, der har virkning på kort sigt og varige tiltag, som egentlig PCB-renovering, hvor PCB-kilderne bliver fjernet.

 

Odense Kommunes PCB-strategi

Odense Kommune har på baggrund af egne erfaringer på PCB-området sammenholdt med lovgivningen udarbejdet denne strategi:

·         Odense Kommune foretager en PCB-screening af bygningerne inden opstart af bygge- og renoveringsprojekter. Inden der tages materialeprøver og luftmålinger, vurderes det, om der er sandsynlighed for, at der er PCB i byggematerialerne.

Denne vurdering bliver taget ved at se på:

·         Om bygningen er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977.

·         Bygningens konstruktion (er det betonelementer, vil der være stor sandsynlighed for PCB-forekomster).

 

Er ovenstående vurderinger taget og fundet opfyldt, foretages der materialeprøver, der kan påvise/afkræfte forekomsten af PCB.

 

Indtil de nationale retningslinjer er på plads, følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger, og vi vurderer sundhedsfaren i hver konkret PCB-sag.

 

I den forbindelse skal vi tage højde for:

 • At borgernes tryghed skal være i fokus.
 • At PCB-renovering skal ske på den bedste og mest omkostningseffektive måde.
 • At der pt. ikke findes en opskrift på universal PCB-renovering.
 • At overveje PCB-renovering kontra nedrivning.
 • Uforudsigelig og omkostningstung økonomi.
 • At selvom der er fundet PCB i en bygning, er det ikke givet, at det er forbundet med en øget helbredsrisiko.

 

Odense Kommunes arbejde med PCB

Siden 2009 har PCB været meget omtalt i pressen på grund af sundhedsrisikoen.

 

By- og Kulturforvaltningen har siden 2010 gjort følgende:

 • I 2010: ”Skrivebordscreening” for PCB i alle kommunale bygninger. Screeningen er baseret på bygningers opførelses år og konstruktion.
 • I december 2010 blev By- og Kulturudvalget orienteret om PCB i de kommunale bygninger.
 • PCB renovering på dele af Højmeskolen i 2010-2012.
 • Odense Kommune deltager netop nu i den landsdækkende undersøgelse.

 

Erfaringer med PCB-renoveringer i Odense Kommune

Højmeskolen er den første skole i kommunen, hvor der er foretaget en PCB-renovering på dele af skolen.

 

Der er foretaget forskellige forsøg med at fjerne PCB-kilder (primært fuger) i lokaler, der er berørt af moderniseringsprojektet. Der er sket fjernelse af fuger i delområdet, øget rengøring samt øget ventilering med det eksisterende ventilationsanlæg på hele skolen.

 

Forvaltningen har opnået følgende erfaringer:

 • Skal PCB-værdierne nedbringes, er det nødvendigt at fjerne PCB-kilderne på hele skolen, hvorefter luftmålingerne højst sandsynligt vil blive acceptable. På Højmeskolen blev kun fjernet PCB i de områder, der blev moderniseret.
 • Der er lavet forsøg med ekstra rengøring. Dette har ikke vist sig at give tilstrækkelig effekt på nedsættelsen af PCB i indeluften.
 • Øget ventilation med eksisterende ventilationsanlæg. Dette har ikke vist sig at give tilstrækkelig effekt på nedsættelsen af PCB i indeluften.
 • En midlertidig løsning vil være at udskifte eksisterende ventilationsanlæg til et nyt ventilationsanlæg med kontrolleret luftskifte. Det anbefales, at afprøve denne løsning inden der foretages beslutning om fjernelse af alle PCB-kilderne.

 

Fakta om PCB og lovgivningen

PCB (Poly-Chlorerede Biphenylier) er en svært nedbrydelig miljøgift. PCB blev tidligere brugt i byggematerialer og i industrien, indtil man i 1970’erne fandt ud af, at PCB kan skade både mennesker og miljø. Al anvendelse af PCB blev forbudt i 1986, men stoffet findes stadig i vores omgivelser.

 

PCB er optaget på EU’s liste over farlige stoffer.

 

Stoffet kan være til stede i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977.

 

PCB kan via indeluften være afdampet til andre materialer, fx tæpper, møbler og tapeter. PCB kan også med tiden være sivet ind i omgivende byggematerialer. Er der fx PCB i fugerne omkring et vindue, er der typisk også PCB i både vinduesrammen og i væggen omkring vinduet.

 

Stoffet indtages gennem:

 • Kost, som generelt er langt den største kilde til PCB i menneskets krop.
 • Indånding, hvis man opholder sig i lokaler, hvor PCB afdamper.
 • Hudkontakt.

 

PCB formodes ikke at medføre akut sygdom, men kan over lang tid udgøre en sundhedsmæssig risiko.

 

Aktionsværdier og grænseværdier

For at vejlede bygningsejere, kommuner og beboere, og på baggrund af nuværende erfaringer om PCB, har Sundhedsstyrelsen udarbejdet anbefalinger for værdier for PCB i indeklimaluft, de såkaldte aktionsværdier.

 

Aktionsværdierne er baseret på, at brugere og beboere kan opholde sig i bygningen 24 timer i døgnet hele året rundt, så der skal foretages en konkret vurdering af, hvilke koncentrationer af PCB i indeluften der er acceptable.

 

Aktionsværdierne er anbefalede, og skal ikke forveksles med grænseværdier fra Arbejdstilsynet, der alene gælder, når der arbejdes med PCB-holdige materialer. Grænseværdierne er betydeligt højere end aktionsværdierne fra Sundhedsstyrelsen. Som en tommelfingerregel skal Sundhedsstyrelsens værdier ganges med fire, før Arbejdstilsynet vil gribe ind.

 

Bilag

1. FAQ (FAQ1.pdf)
2. Fakta PCB (faktaark PCB.pdf)

 

 

 

18. Nyt OUH

Åbent - 2012/313328

 

Orientering

Der gives en mundtlig status på mødet.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

19. Status på renovering af Fattiggården, Vindegade 53

 og Kongens Torv, Vestre Stationsvej 1

Åbent - 2012/162818

 

Orientering

Der gives en mundtligt orientering på mødet.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

20. Ny Virkelighed-Ny Velfærd - strategiske indsatsområder i By- og Kulturforvaltningen

Åbent - 2012/297640

 

Orientering

I By- og Kulturudvalgets møde den 9/10 2012 fik udvalget i forbindelse med orienteringen om frikommunestatus en kort orientering om By- og Kulturforvaltningens arbejde med Ny virkelighed - Ny velfærd. Der var en kort omtale af By- og Kulturforvaltningens fortælling, der præciserer og skitserer, hvordan forvaltningen vil arbejde med NVNV og en oversigt over de 5 strategiske indsatsområder:

 • Den helhedsorienterede forvaltning
 • Den kommunikerende forvaltning
 • Den forandringsskabende forvaltning
 • Den involverende forvaltning
 • Den attraktive forvaltning.

 

I mødet gives en nærmere orientering om fortællingen, de strategiske indsatsområder og de indtil nu 23 konkrete initiativer, der udspringer heraf.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl