Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Tillægsdagsorden 21. juni 2011

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Tillægsdagsorden


Tirsdag den 21-06-2011 kl. 08:15

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.


Oversigtsdagsorden: Åben tillægsdagsorden


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


19. Ny virkelighed - Ny velfærd - Odense som frikommune

Åbent - 2011/070849

 

Sagsresumé

Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år. De mange udfordringer – herunder det begrænsede økonomiske råderum, er et grundvilkår. Indretning af fremtidens velfærdssamfund kræver derfor radikal nytænkning. Odenses vision er ”At lege er at leve”. Den handler netop om at tænke nyt, når det gælder relationer, læring, innovation, udvikling og vækst.

 

Visionen og de store udfordringer har udmøntet sig i idéer for indretning af fremtidens velfærdssamfund, som vi kalder Ny virkelighed – Ny velfærd. Vi ønsker at udvikle og fremtidssikre velfærden. Det skal ske sammen med borgerne i nye samarbejdsrelationer.

 

Der er valgt tre indsatsområder, som der fokuseres på, når der tales om fremtidens

velfærdssamfund:

 

·         Samarbejde – giver frihed til at kunne

·         Forebyggelse frem for brandslukning

·         Et rigere liv – for dig og for fællesskabet

 

Vision Odense og Ny virkelighed – Ny velfærd skal være grundstenen i alle kommunens indsatser. Det er meget vigtigt, at frikommuneordningen tænkes ind i den ramme.

 

Kommunens status som frikommune skal understøtte muligheden for at afprøve anderledes, innovative og mere kreative metoder til løsning af kerneopgaverne.

 

På møderne den 7/6 2011 og den 15/6 2011 behandlede henholdsvis fagudvalgene og økonomiudvalget en fælles drøftelsessag, der indeholdt de forvaltningsvise forslag til forsøg. Den fælles drøftelsessag forelægges nu som en fælles beslutningssag på alle fagudvalg.

 

Hvert udvalg skal således indstille konkrete forsøg til Økonomiudvalg og byråd.

 

Den 22/6 2011 behandles beslutningssagen på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet samme dag, hvor der endeligt tages stilling til, hvilke ansøgninger, der skal indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 

I forbindelse med implementeringen af 1. rundes Frikommuneforsøg vil der blive en høringsproces med bred høring.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at de vedlagte forslag til frikommuneforsøg fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at indgå i den kommende frikommunelov.

 

 

 

Sagsfremstilling

Odenses vision er ”At lege er at leve”. Den handler om, at vi tænker nyt, når det gælder om at skabe læring, innovation, udvikling og vækst. I visionen har vi bl.a. forpligtet os på:

 

·         at styrke alle relationer og støtte, hvor nye idéer fødes og udvikles

·         gennem fælles indsats at øge vores livskvalitet og velstand væsentligt

·         at tænke større og bredere

·         at udvikle den bæredygtige og sunde by

·         at være en by, som skaber stærke partnerskaber mellem alle, som vil bidrage til livskvalitet og vækst

·         at øge børns og voksnes mulighed for udfoldelse i livet

·         at udvise udstrakt socialt ansvar

 

Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige udfordringer, der præger dagsordenen. Det begrænsede økonomiske råderum er et grundvilkår. Den demografiske udvikling betyder, at der fremover bliver færre og færre hænder til at løfte opgaverne, og samtidig forventes efterspørgslen på en række kommunale kerneydelser at stige og ændre sig i retning af mere differentierede indsatser og tilbud.

 

Prioritering er derfor et grundvilkår. Men der er også andre veje til at imødekomme udfordringerne.

 

Visionen og de store udfordringer har udmøntet sig i idéer for indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Vi kalder det Ny virkelighed – ny velfærd.

 

Ny virkelighed – ny velfærd

 

Vi ønsker at udvikle og fremtidssikre velfærden. Vi vil i højere grad styrke og mobilisere civilsamfundets ressourcer til at løfte opgaver, som i dag alene løses af kommunen. Det betyder, at borgernes rolle fremover vil være som medskabere eller partnere til at styrke civilsamfundet, hvor vi ved fælles indsats – borgere, medarbejdere, ledere og politikere – fremkommer med innovative løsninger på de udfordringer, vi som kommune og som by står overfor. Dermed udviskes skelnen mellem kommune og borgere – vi er sammen om at udvikle og fremtidssikre velfærden.

 

Udvikling og fremtidssikring af velfærden kræver, at alle bidrager til arbejdet. Det betyder, at vi alle skal udvise solidaritet og deltage med de kompetencer, vi hver især har. Solidariteten danner dermed også baggrund for dannelsen af netværk på tværs af samfundet, som derigennem skaber en tryghed for de mennesker, som indgår i netværkene. Vi har derfor en stor opgave i at skabe attraktive, synlige og let tilgængelige muligheder og rammer for, at borgerne har lyst til og kan se et formål med at indgå i netværk og derigennem bidrage til arbejdet med at udvikle og fremtidssikre velfærden.

 

I forlængelse af dette vil en velfærdsydelse fremover i højere grad blive planlagt og udført i et samarbejde, så alle har lige mulighed for et liv på egne præmisser i længst mulig tid og derigennem opnår højere livskvalitet. Derfor vil vi differentiere og målrette de kommunale velfærdsydelser, så de i højere grad understøtter den enkelte borgers ressourcer og kompetencer. Dermed anerkender vi borgernes forskellige udgangspunkter og har dialog med borgerne på baggrund heraf. Det betyder, at vi har en ens tilgang til borgerne, men med udgangspunkt i deres forskellige livssituationer.

 

For at imødekomme og indfri fremtidens velfærdssamfund kræver det markant anderledes handling. Det kræver nye relationer mellem borger, bruger og kommune. Det kræver i højere grad kreativitet, effektivisering og kvalitet. Frem for alt er der brug for at sætte aktiviteter i gang, der bygger på ny viden og nye muligheder, og effekter skal dokumenteres i form af, hvilken nytteværdi de bidrager til. Vi kalder det radikal innovation.

 

For at imødegå de eksisterende udfordringer og optimere kommunens brug af ressourcerne kræver det endvidere, at Odense Kommune i højere grad formår at agere som en stor offentlig organisation, der i én og samme bevægelse realiserer besparelser, effektiviseringer og skaber fornyende borgerrettet service.

 

Det kræver, at der sættes nye standarder for ledelse i Odense Kommune. En ledelsesstandard, hvor der i højere grad lægges vægt på kompetencer som fornyelse, helhedssyn, innovation, eksekvering og evnen til at spille sammen. Ledelsesstandarden skal sikre grundlaget for, at organisationen som helhed kan indfri de fælles mål.

 

Ledelsen skal tilsvarende være i stand til at motivere medarbejderne på nye måder og i nye sammenhænge, så vi derigennem får udviklet medarbejderne og derved får input til, hvordan vi kan gribe tingene anderledes og mere innovativt an. Vi kalder det helhedssyn og ny ledelsesstandard.

 

Radikal innovation samt helhedssyn og ny ledelsesstandard skal derfor ses som en ”overligger” i forhold til de 3 indsatsområder, der er valgt at fokusere på, når vi taler om fremtidens velfærdssamfund: Samarbejde – giver frihed til at kunne (Rehabilitering), Forebyggelse frem for brandslukning (Forebyggelse) samt Et rigere liv – for dig og for fællesskabet (Nye og stærkere fællesskaber).

 

Samarbejde – giver frihed til at kunne

 

Fremtidens velfærd afhænger som sagt af vores kreativitet og evne til at finde nye måder at løse vores opgaver på. Måder, der kræver færre hænder og færre penge, uden at det betyder ringere mulighed for et liv på egne præmisser for de borgere, vi har med at gøre. For at sikre dette er vi som kommunal myndighed nødt til i højere grad at sikre sammenhæng i aktiviteterne og opgaverne, så borgerne kan deltage i så vid udstrækning som muligt. I forlængelse heraf skal der i sagsbehandlingen fokuseres på, hvordan vi understøtter og hjælper borgerne til at kunne hjælpe sig selv.

 

Denne tankegang skal også være udgangspunktet, når en borger er kommet ud af kurs. Så skal vi i samarbejde med borgeren finde den mest hensigtsmæssige måde at understøtte og bistå borgeren i at komme tilbage på ret kurs uden en fortsat understøttelse fra kommunens side. Med andre ord skal vi i samarbejde med borgerne sikre, at borgeren i så langt tid som muligt har et liv på egne præmisser uden involvering fra kommunens side.

 

Forebyggelse frem for brandslukning

 

Vi ønsker at sikre velfærden mange år ud i fremtiden. Det kræver, at vi tænker forebyggelse ind i alle indsatser. Vi skal sætte ind så tidligt som muligt i alle sammenhænge. Der er ikke råd til udelukkende at brandslukke, når skaden er sket - hverken ud fra et menneskeligt eller økonomisk perspektiv.

 

Forebyggelse i form af tidlig indsats kan praktiseres gennem hele borgerens liv eller gennem det forløb, borgeren er igennem. Når vi siger tidlig indsats, er det ikke kun forbundet med indsatser for børn og unge.

 

Ved forebyggelse forstår vi alle de aktiviteter, vi laver, der søger at forhindre opståen og begrænse udvikling af sygdom, funktionsnedsættelse, sociale problemer eller ulykker. Ydermere er forebyggelse også tiltag, der har til formål at stabilisere en tilstand, undgå forværring af en tilstand samt at imødegå tilbagefald.

 

Tidlig indsats er blandt andet et spørgsmål om at understøtte borgerens muligheder for at deltage aktivt i fællesskaber. Vi skal fremme borgerens muligheder for at føle samhørighed, at føle sig respekteret og værdsat for den, man er, og ikke mindst føle sig støttet og forpligtet af andre i sociale sammenhænge.

 

Der kan således tænkes forebyggelse og tidlig indsats på forskellige niveauer med forskelligt sigte samtidig med, at det kan tænkes fra en meget bred indsats til en mere individuel indsats.

 

Når vi ønsker et stærkt fokus på forebyggelse og tidlig indsats, handler det både om at efterstræbe forbedret livskvalitet for borgeren og omkostningseffektivitet/økonomiske gevinster (for kommunen) på lang sigt.

 

Et rigere liv – for dig og for fællesskabet

 

Vi skal i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag, involvere og inddrage borgerne, foreninger, frivillige, organisationer og private virksomheder i opgaveløsningen. Vi skal skabe de rette rammer og den nødvendige platform for, at dette kan lade sig gøre.

 

Det vil bl.a. resultere i, at kommunen opsætter rammerne for en given opgave, og dernæst får fx lokalområdet til opgave at løse opgaven på deres måde, men inden for de skitserede rammer. Fokus er dermed på deltagelse og involvering af borgerne samt at rykke beslutningskraften tættere på borgerne, så vi hurtigere og mere kompetent kan træffe beslutninger med relevans for den enkelte borger. Det betyder, at vi som kommune skal vænne os til en mere udadvendt arbejdsform, hvor vi skal arbejde i helt nye grænseområder for, hvornår noget er en kommunal opgave, og hvornår det er noget, der løses i lokalsamfundet.

 

I forlængelse heraf er det vigtigt, at målene for kerneydelsen skabes i dialog på tværs – med borgere, medarbejdere, ledere og politikere.

 

Odense som frikommune

 

Odense Kommune blev den 6/4 2011 valgt som en af 9 kommuner, der får status som frikommune. Forsøget igangsættes i 2012 og løber over 4 år.

 

Vision Odense og Ny virkelighed – Ny velfærd danner rammen om eller udgør grundstenen i vores indsatser på alle niveauer. Det er vigtigt, at vi tænker frikommuneordningen ind i denne ramme.

 

Kommunens status som frikommune skal understøtte muligheden for at afprøve anderledes, innovative og mere kreative metoder til løsning af kerneopgaverne. Det kan fx være anderledes og stærkere eksterne samarbejder.

 

Fritagelse fra statslige krav og regler åbner op for helt nye måder at løse velfærdsopgaverne på – herunder nye organiserings- og samarbejdsformer.

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til konkrete forsøgsområder til ”1. runde” af forsøg på baggrund af drøftelsen i udvalget den 7/6 2011. Forsøgene er udformet i den standardskabelon, Indenrigs- og Sundhedsministeriet kræver anvendt.

 

Med baggrund i Vision Odense og tankegangen bag Ny udvikling – Ny velfærd bedes udvalget indstille forslag inden for egen ramme til byrådet.

 

Inddragelse af medsystemet

 

Ved denne ”1. runde” af ansøgninger har det været nødvendigt at lægge en stram proces for involvering af MED-systemet.

 

Afdelingsudvalgene har haft de konkrete forsøg til høring i perioden 31/5 2011 - 7/6 2011. (Med undtagelse af Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor høringen finder sted i perioden 10/6 – 16/6 2011)

 

Idet Hovedudvalget først har næste møde den 24/6 2011, vil de på dette møde blive orienteret om de konkrete ansøgninger. Der vil på samme møde blive lagt op til en drøftelse af, hvordan medarbejdersiden kan bidrage med idéer og forslag til forsøg i forbindelse med ”2. runde” af ansøgninger. 

 

Proces for godkendelse af ”1. runde af forsøg”

 

På møderne den 7/6 2011 og den 15/6 2011 behandlede henholdsvis fagudvalgene og økonomiudvalget en fælles drøftelsessag, der indeholdt de forvaltningsvise forslag til forsøg. Den fælles drøftelsessag forelægges nu som en fælles beslutningssag på alle fagudvalg.

 

Hvert udvalg skal således indstille konkrete forsøg til Økonomiudvalg og byråd.

 

Den 22/6 2011 behandles beslutningssagen på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet samme dag, hvor der endeligt tages stilling til, hvilke ansøgninger, der skal indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 

I forbindelse med implementeringen af 1. rundes Frikommuneforsøg vi der blive en høringsproces med bred høring.

 

Økonomi

Det forventes, at frikommuneansøgningerne vil bidrage til effektiviseringer i kommunen.

 

 

Bilag

1. Frikommuneforsøg - Støttet Byggeri (Frikommuneforsøg - Støttet Byggeri_2011060813201200.pdf)
2. Frikommuneforsøg Grundkapital (Frikommuneforsøg grundkapital_2011060909521100.pdf)
3. Frikommuneforsøg - Besparelse på annoncering i forbindelse med høringer jf. planloven (Frikommuneforsøg - Besparelse på annoncering i forbindelse med høringer jf. planloven_2011060910074500.pdf)
4. Frikommuneforsøg - Midlertidige aktiviteter som mulighed i lokalplaners anvendelsesbestemmelser (Frikommuneforsøg - Midlertidig aktiviteter som mulighed i lokalplaners anvendelsesbestemmelser_2011060910380000.pdf)
5. Frikommuneforsøg - Detailhandel (Frikommune - Detailhandel_2011060911182100.pdf)
6. Frikommuneforsøg - Myldre i lyskryds (Frikommuneforsøg - Myldre i lyskryds.pdf)
7. Fra standardiseret Energi Mærker (EMO) til effektive Energiplaner. (Energi Mærker EMO.pdf)
10. Reklamer på Boggnasker.dk. (Reklamer på Boggnasker.pdf)
8. Uddelegering af projektgodkendelsen for kollektive varmeforsyningsanlæg. (Uddelegering af projektgodkendelsen for kollektive varmeforsyningsanlæg.pdf)
9. VVM - Nedre grænse for screening af anlæg til indvinding af grundvand. (VVM - Nedre grænse for screening af anlæg til indvinding af grundvand.pdf)
11. Høringssvar, afdelingsudvalg - frikommuneforsøg. (Høringssvar afdelingsudvalg - frikommuneforsøg.PDF)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl