Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Dagsorden 21. juni 2011

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 21-06-2011 kl. 08:15

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.


Mødet forventes afsluttet kl. 11.00.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden

5. Sdr. Boulevard - overdragelse af areal til Odense Zoo (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. By- og Kulturudvalgets budgetbidrag til budget 2012 og overslagsårene  2013-2015

Åbent - 2011/000140

 

Sagsresumé

Økonomiudvalget har på møde den 26/1 2011 fastlagt de økonomiske rammer for perioden 2012-2015. Udvalget skal med udgangspunkt i dette udarbejde budgetforslaget for budget 2012 og overslagsårene.

 

Rammeudmeldingen på drift og anlæg samt renter og afdrag på plejeboliger udgør de økonomiske rammer, som de stående udvalg og Økonomiudvalget skal overholde i forbindelse med deres respektive budgetbidrag.

 

De udmeldte rammer fra 26/1 for By- og Kulturudvalget udgør:

1.000 kr. 2012-priser

2012

2013

2014

2015

Drift i alt

601.751

595.880

593.807

593.807

Anlæg i alt

111.460

52.635

71.518

31.018

Renter og afdrag på lån (plejeboliger) i alt

40.101

40.837

41.586

41.586

Balanceforskydninger i alt

3.562

11.162

15.562

15.562

 

Følgende økonomiske konsekvenser er indarbejdet i By- og Kulturudvalgets ramme:

 

Drift

I rammeudmeldingen er der indarbejdet følgende driftsmæssige ændringer:

·         Konsekvenser af vedtagne tillægsbevillinger til og med byrådsmødet den 15/12 2010, herunder etablering af omprioriteringspulje på 60.000.000 kr.

·         Budgetmodeller, herunder konsekvenser af ny befolkningsprognose, hvor korrektionen i 2012 dog også indlægges i overslagsårene, således at væksten til 2012 fastholdes.

·         Tekniske korrektioner, herunder pris- og lønudvikling

 

Anlæg

I rammeudmeldingen er indarbejdet følgende ændringer på anlægsområdet:

 • Konsekvenser af vedtagne tillægsbevillinger til og med byrådsmødet 15/12 2010
 • Tekniske korrektioner

 

De korrigerede rammer pr. 1. juni for By- og Kulturudvalget udgør:

1.000 kr. 2012-priser

2012

2013

2014

2015

Drift i alt

 601.267

595.396

594.317

594.317

Anlæg i alt

190.850

106.835

118.518

31.018

Renter og afdrag på lån (plejeboliger) i alt

40.101

40.837

41.586

41.586

Balanceforskydninger i alt

3.562

11.162

15.562

15.562

 

Rammerne er korrigeret for følgende:

 

Drift

 • Indtægtskrav vedrørende energibesparende foranstaltninger
 • Odense Ny virkelighed – ændret besparelsesprofil

Anlæg

 • Alment Byggeri - fremrykning af budget til 2011
 • Møntergården - fremrykning af budget til 2011
 • Munkebjergvejs forlængelse – fremrykning af budget til 2012
 • Odins Bro – tilførsel af budget

 

Budgetprocessen

Budgetprocessen for 2012 viderefører den model for effektstyring på kerneområderne, der blev igangsat i forbindelse med budget 2011, hvor der blev anlagt et treårigt perspektiv på budgettet og indført effektstyring af kommunens kerneområder. Udvalgene skal prioritere de vigtigste effektmål, og de tilhørende forandringsteorier skal vise, hvordan de ønskede effekter opnås under de nye økonomiske rammer. I budget 2012 behandles Sundhed som tværgående kerneområde.

 

På byrådsseminaret den 17-18/5 2011 har udvalgene bidraget med:

 1. Opfølgning på sidste års politiske effektmål
 2. Præsentation af dette års prioriterede effektmål og forandringsteorier
 3. Effektmål og forandringsteorier på det tværgående område - Sundhed

 

By- og Kulturudvalget budgetbidrag

Økonomiudvalget har udover bidraget til byrådsseminariet anmodet om, at udvalgenes budgetbidrag indeholder følgende:

 1. Beskrivelse af forslag til omprioritering på drift inden for egen ramme.
 2. Beskrivelse af forslag til omprioritering på anlæg.
 3. Beskrivelse af nye prioriterede anlægsforslag oplistet i kategorier.
 4. Oversigt over leasingønsker inden for udvalget driftsramme.
 5. Oversigt over anlægsbevillinger, der ønskes frigivet samtidig med budgetvedtagelsen, jf. regler om stjernemarkering.
 6. Oversigt over foreløbige takster for 2012.

 

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget fremsender sit budgetbidrag for 2012 og overslagsårene til Økonomiudvalget indeholdende:

 

 1. Beskrivelse af forslag til omprioritering på driften inden for egen ramme

 2. Beskrivelse af forslag til omprioritering på anlæg

 3. Beskrivelse af nye prioriterede anlægsforslag oplistet i kategorier

 

 1. Oversigt over leasingønsker inden for udvalgets driftsramme

 2. Oversigt over anlægsbevillinger, der ønskes frigivet samtidig med budgetvedtagelsen, jf. regler om stjernemarkering

 3. Oversigt over foreløbige takster for 2012

 

 

 

Sagsfremstilling

Med henblik på udarbejdelsen af budgetforslaget for 2012 og overslagsårene 2013-2015 har Økonomiudvalget på møde den 26/1 2011 fastlagt de økonomiske rammer for perioden 2011–2014.

 

Rammeudmeldingen for drifts- og anlægsområderne samt renter og afdrag på plejeboliger sker på udvalgsniveau og tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2011 korrigeret for en række ændringer, som enten har teknisk karakter eller følger de budgetmodeller, som byrådet har vedtaget.

 

Rammeudmelding på driftsområder

1.000 kr. 2012-priser

2012

2013

2014

2015

Rammeudmelding pr. 26/1

601.751

595.880

593.807

593.807

Indtægtskrav vedr. energibesparende foranstaltninger

-484

-484

-484

-484

Odense Ny virkelighed - ændret besparelsesprofil

 

 

994

994

Udvalgsramme pr. 1/6

601.266

595.396

594.317

594.317

 

 

 

 

Rammeudmelding på anlægsområdet

1.000 kr. 2012-priser

2012

2013

2014

2015

Rammeudmelding pr. 26/1

111.460

52.635

71.518

31.018

Fremrykning af budget til 2011 vedr. alment byggeri dranst 5

-12.000

-4.400

 

 

Fremrykning af budget til 2011 vedr. alment byggeri dranst 3

16.420

 

 

 

Møntergården, fremrykning budget til 2011

-7.630

 

 

 

Munkebjergvejs forlængelse, fremrykning af budgetbeløb fra 2013 og 2014 til 2012

14.700

-9.500

-7.200

 

Odins Bro – tilførsel af budget

67.900

68.100

54.200

 

Udvalgsramme pr. 1/6

190.850

106.835

118.518

31.018

 

 

Rammeudmelding på renter og afdrag på lån/plejeboliger

1.000 kr. 2012-priser

2012

2013

2014

2015

Rammeudmelding pr. 26/1

40.101

40.837

41.586

41.586

Udvalgsramme pr. 1/6

40.101

40.837

41.586

41.586

 

 

Rammeudmelding på balanceforskydninger

1.000 kr. 2012-priser

2012

2013

2014

2015

Rammeudmelding pr. 26/1

3.562

11.162

15.562

15.562

Udvalgsramme pr. 1/6

3.562

11.162

15.562

15.562

 

 

 

Budgetbidraget

Økonomiudvalget har udover bidrag til byrådsseminariet den 17-18/5 2011 anmodet om, at udvalgenes budgetbidrag indeholder følgende:

 

1. Beskrivelse af forslag til omprioritering på drift

1.000 kr. 2012-priser

2012

2013

2014

2015

Udvidelser:

 

 

 

 

Gennemførelse af lovpligtige arbejder i henhold til energimærkning

700

700

700

 

Kontraktlig forpligtelse til vedligehold af leje ældreboligejendomme tilhørende pensionskasser

192

192

192

192

Sikring af kommunens aktiver ved ansvarlig vedligehold af udlejningsejendomme administreret af By- og Kulturforvaltningen

1.100

1.100

1.100

1.100

Udvidelser i alt

1.992

1.992

1.992

1.992

 

 

 

 

 

Reduktioner:

 

 

 

 

Generel bygningsvedligehold på alle ejendomme

1.992

1.992

1.992

1.992

Reduktioner i alt

1.992

1.992

1.992

1.992

Note. Beskrivelse af de enkelte forslag vedlægges i bilag A

 

2. Beskrivelse af forslag til omprioritering på anlæg

1.000 kr. 2012-priser

2012

2013

2014

2015

Udvidelser:

 

 

 

 

Munkebjergsvejs forlængelse

33.400

 

 

 

Kanalforbindelsen

101.500

 

 

 

Udvidelser i alt

134.900

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduktioner:

 

 

 

 

Munkebjergvejs forlængelse

 

 

33.400

 

Kanalforbindelsen

 

38.500

63.000

 

Reduktioner i alt

 

38.500

96.400

 

Note. Beskrivelse af de enkelte forslag vedlægges i bilag B

 

3. Beskrivelse af nye prioriterede anlægsforslag oplistet i kategorier

 

1.000 kr. 2012-priser

2012

2013

2014

2015

 

Infrastruktur/byudvikling:

 

 

 

 

 

Elmelund Skovrejsning

1.000

2.000

2.000

1.600

 

Fjernelse af stemmeværk ved Dalum papirfabrik

400

3.000

 

 

 

Forundersøgelse vedr. ny stor festivalplads

 

 

 

500

 

Kertemindevej – udvidelse til 4 spor

500

2.000

1.000

32.000

1

Munkebjergvejs forlængelse

66.600

70.000

 

 

 

Ny vestlig 03 forbindelse

500

1.000

31.000

140.000

2

Områdefornyelse - Østerbro

2.200

2.800

2.500

2.500

 

Playspots i City – binder byen sammen

1.500

1.500

1.500

 

7

Renovering af gadelys

 

18.000

18.000

18.000

4

Tarup-Davinde – realisering af Struktur- og helhedsplan

1.000

4.000

5.000

 

10

Vestergade Vest og Mageløs - renovering

1.000

6.000

6.000

6.000

 

 Afledt drift

100

200

300

300

 

I alt

74.800

110.500

67.300

200.900

 

Investering/Kapitalpleje

 

 

 

 

 

Magasinet – nyt ventilationsanlæg

2.800

 

 

 

 

Renovering af Od. koncerthus – adm.lokaler

 

3.100

 

 

 

Renovering af Od. koncerthus – Carl Nielsen Salen

6.800

 

 

 

 

Renovering af Od. koncerthus – Publikumsfaciliteter

6.300

 

 

 

 

 Afledt drift

0

0

0

0

 

I alt

15.900

3.100

 

 

 

Nyt anlægsønske - opjustering af serviceniveau:

 

 

 

 

 

Lovpligtig udarbejdelse af energimærkningsrapporter

 

 

 

2.000

3

Fyns Udstillingsbygning for Kunst og Design – i samarbejde med RealDania

4.500

 

 

 

 

RFID chipning på Odense Centralbibliotek

4.000

 

 

 

8

Festivalplads ved Tusindsårsskoven

 

2.000

 

 

 

Handleplaner for vand- og naturplaner – herunder vådområde Kærby Mose

1.000

 

 

 

 

Indsats mod Kæmpebjørneklo

 

2.200

2.200

2.200

6

Ombygning af jernbanebroer over Ringgaden

 

 

 

15.500

5

Renovering af jernbanebroer

 

2.500

3.500

 

 

Renovering af Professor Labri

1.000

 

 

 

 

Stitunnel under Kalørvej

500

5.500

500

 

9

Udstillingsvindue for nyeste legeredskaber fra hele verden – mere og bedre leg for byens børn

4.000

 

3.000

 

 

Lovpligtig udarbejdelse af energimærkningsrapporter

 

 

 

2.000

 

Afledt drift

500

650

335

335

 

I alt

15.500

12.850

9.535

20.035

 

I alt prioriterede anlægsforslag

106.200

126.450

76.835

220.935

 

Heraf afledt drift

600

850

635

635

Note. Beskrivelse af de enkelte forslag vedlægges i bilag C samt særskilt hæfte fra Udvalgsmøde den 7/6

 

4. Oversigt over leasingønsker inden for udvalgets driftsramme

By- og Kulturforvaltningen har ingen forslag til leasingønsker

 

 

5. Oversigt over anlægsbevillinger, der ønskes frigivet samtidig med budgetvedtagelsen

Oversigten fremgår af bilag E

 

 

6. Oversigt over foreløbige brugertakster for 2012

Takstforslag fremgår af bilag F

 

Borgere i Odense Kommune tilbydes en lang række ydelser og aktiviteter, hvor borgeren bidrager til finansieringen af disse gennem betaling af en brugertakst.


Der foreslås takstændringer på en del områder, som skyldes tilpasning i forhold til den almindelige prisudvikling i samfundet.

 

Derudover gør By- og Kulturforvaltningen opmærksom på takststigninger på nedenstående områder:

 

Byggesagsgebyrer:

Byggesagsgebyr skal opkræves for hver af de 5 anførte kategorier, for at sikre at kommunen kun opkræver et gebyr svarende til de udgifter, kommunen har til at byggesagsbehandle de enkelte bygningskategorier, som er lovbestemte.

 

De største ændringer foretages i kategori 1, 4 og 5. For at efterleve kravet om balance mellem udgift og indtægt er det nødvendigt at hæve byggesagsgebyrerne i følgende kategorier:

 

·         Kategori 1, i dag er udgiften mere end dobbelt så høj som indtægten. Gebyret hæves til det ca. dobbelte.

 

·         Kategori 4, der sker en større ændring i opdelingen af kategorien og gebyret hæves væsentligt.

 

·         Kategori 5, grænserne for byggeriets størrelse og overgangen til et højere m2 gebyr ændres fra 1.000 m2 til 4.000 m2, dermed bliver den samlede indtægt mindre, og der forventes dermed at opnå en balance. 

 

Der indføres, som noget nyt, gebyr for afslag idet der bruges meget tid på de sager, hvor der meddeles afslag. Et afslag er en forvaltningsretlig afgørelse, der må opkræves gebyr for.

 

Fastsættelse af de nye gebyrer er i overensstemmelse med Byggeloven og vejledning om omkostningskalkulation.

 

Kirkegårdsområdet:

Taksterne på kirkegårdsområdet stiger markant, som følge af udmøntningen af besparelseskravet i ”Odense Ny Virkelighed”

 

Parkeringsafgifter:

Ifølge P-strategien er der planlagt en takststigning i 2012 for både rød og blå zone. De nye takster vil betyde at rød zone stiger fra 12 kr./time til 16 kr./time og blå zone stiger fra 6 kr./time til 8 kr./time.

 

I 2010 var omsætningen for rød og blå zone på henholdsvis 18.800.000 kr. og 2.000.000 kr. Med takststigningen forventes omsætningen fra rød og blå zone at stige til henholdsvis 23.500.000 kr. og 2.500.000 kr.

 

I alt forventes der ved denne takststigning en ekstra omsætning fra P-afgifterne på  5.200.000 kr.

 

Det skal bemærkes, at der ligger et lovforslag klar, som kan få betydning for kommunens parkeringsindtægter. I korte træk betyder lovforslaget at kommunens bruttoindtjening for 2007 vil lægge grundlaget for den maksimale indtjening fra parkering, da overstigende indtægter i forhold til 2007, vil blive modregnet bloktilskuddet – men samtidig giver lovforslaget mulighed for at trække udgifter til bl.a. etablering af p-anlæg mm. fra, før der bliver modregnet.

 

I vores tilfælde vil det betyde at de overskydende midler ved en takstigning, vil kunne bruges til f.eks. reetablering af Skt. Anne´s P-dæk, hvor omkostningerne er beregnet til ca. 6 mio.kr.

 

 

Økonomi

Enkelte af foreslåede takststigninger forventes at forbedre udvalgets serviceramme.

Bilag

1. Budget 2012 - Bilag A-F (BKU's budgetbidrag 2012 - møde 21-6.pdf)

 

 

 2. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 0-663, for centerformål i karréen Klostervej/Vindegade/Kongensgade/Østre Stationsvej. Offentliggørelse

Åbent - 2009/015478

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger i karréen Klostervej/Vindegade/Kongensgade/Østre Stationsvej.

 

Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 0-663 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra grundejeren om at opføre et baghus på Kongensgade 67.

 

Den gældende lokalplan 0-663 giver ikke mulighed for opførelse af et baghus. For at ændre lokalplanens bestemmelser om byggeriets omfang og placering, har udvalget den 15/6 2010 valgt at imødekomme ansøgningen og tilvejebringe et gyldigt plangrundlag ved udarbejdelse af dette tillæg til lokalplan 0-663.

 

Tillægget ændrer 4 bestemmelser i gældende lokalplan og omfordeler byggemuligheden for en del af gårdarealet, således at der gives mulighed for at opføre et baghus, mod at muligheden for en ekstra dyb butik i forhusets stueetage bortfalder.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 0-663, for centerformål i karréen Klostervej/Vindegade/Kongensgade/Østre Stationsvej vedtages til offentliggørelse i henhold til planlovens bestemmelser.

 

 

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et tillæg til en eksisterende lokalplan for at ændre på 4 bestemmelser.

 

Der er inden for få år sket en stor udvikling i karréen. En del bebyggelse er revet ned og nye boliger er opført. Kongensgade 67 er endnu ubebygget.

 

Et forhus på grunden vil slutte karréen mod Kongensgade, og med opførelse af et baghus er karréen tæt på at være udbygget.

 

Området er i lokalplanen udlagt til centerformål i form af butikker, kontorer, boliger, offentlige formål og mindre erhvervsvirksomheder, der ikke er til gene for omgivelserne.

 

Tillægget omfordeler byggemuligheden for en del af gårdarealet, således at der gives mulighed for at opføre et baghus på ca. 650 m2 i 2 etager, mod at muligheden for en ekstra dyb butik i forhusets stueetage bortfalder.

 

Tillæggets overordnede formål er at åbne mulighed for etablering af et baghus på ejendommen Kongensgade 67. Lokalplanen regulerer desuden bebyggelsens omfang og placering, byggeriets ydre fremtræden og stiller krav til etablering af grønt friareal.

 

Lokalplanområdet er desuden dækket af lokalplan nr. 0-548, der blandt andet omhandler facader, skilte og materialer. Denne lokalplan er fortsat gældende i området.

 

Kommuneplan

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 0-663 er i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Planens miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at planen ikke får nogen påvirkning på miljøet, og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 0-663, Klostervej mv. (Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 0-663 Klostervej mv.pdf)

 

 

 3. Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 4-391 for det regionale centerområde syd for Ørbækvej. Indsigelser. Endelig vedtagelse

Åbent - 2010/064399

 

Sagsresumé

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 4-391 er udarbejdet på baggrund af et forbud efter planlovens § 14, efter en ansøgning fra en grundejer om at ombygge lagerlokaler til butiksarealer. Baggrunden for forbuddet var, at ejendommen ligger i et område, hvor Odense Kommune ikke ønsker detailhandel.

 

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger. Der er indkommet bemærkninger til lokalplanen fra Vejdirektoratet i forhold til lokalplanområdets placering ved Svendborgmotorvejen.

Disse bemærkninger vedrører særligt tinglyste byggelinier langs Svendborgmotorvejen (tidligere Ring 3), Svendborgmotorvejen skal være anlagt facadeløs og uden direkte adgang for gående og kørende færdsel fra motorvejens naboejendomme og om skiltning i det åbne land.

 

Der er ikke indkommet indsigelser.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 4-391, for det regionale centerområde syd for Ørbækvej, vedtages endeligt.

 

 

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger ca. 7 km fra Odense centrum og udgør et areal på ca. 31 ha. Området afgrænses af boligbebyggelsen på Hvilehøjvej mod vest, Ørbækvej mod nord og Østre Ringvej mod øst. Syd for området ligger Kærvej med erhverv og marker. Adgang til området foregår fra Hvilehøjvej via Ørbækvej.

Der er ca. 1,5 km i bil, eller 600 m til fods til lokalcenteret i Neder Holluf og 3,8 km til Rosengårdcenteret.

 

Området fremstår som udbygget erhvervsområde med enkelte ubebyggede grunde. Området indeholder erhverv i form af kontorer, lager, budcentral og en enkelt bolig. Der er ikke detailhandel i området i dag.

 

I tillægget gives mulighed for at fortsætte som hidtil, blot uden mulighed for detailhandel.

 

Gennemgang af bemærkningerne fra Vejdirektoratet

Emnerne drejer sig om gældende lovgivning, som en lokalplan aldrig kan gå i mod. Uanset om gældende lov er nævnt i en lokalplan eller ej, skal loven altid overholdes.

By- og Kulturforvaltningen bemærker, at Svendborgmotorvejen først starter syd for Kærvej, der ligger syd for lokalplanområdet.

 

I hovedtræk drejer bemærkningerne sig om 3 forhold:

 

 1. Tinglyste byggelinier langs Svendborgmotorvejen, tidligere Ring 3.
 2. Svendborgmotorvejen skal være anlagt facadeløs og uden direkte adgang for gående og kørende færdsel fra motorvejens naboejendomme.
 3. Skiltning i det åbne land.

 

Området ligger i byzone, men som nabo til Svendborgmotorvejen, der ligger i åbent land. Dette giver restriktioner omkring byggelinier og skiltning, som lokalplanen ikke uddyber.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 4-391 for det regionale centerområde syd for Ørbækvej. Endelig vedtagelse (Tillæg 1 og lokalplan 4-391 Telehøjen - endelig.pdf)

 

 

 4. Frigivelse af anlægsmidler til nyt indgangsparti til spillestedet Posten

Åbent - 2011/073037

 

Sagsresumé

I forbindelse med budgetforliget 2008 blev der afsat 2.000.000 kr. til nyt indgangsparti til spillestedet Posten.

 

Siden udbygningen af spillestedet i 2007, hvor kapaciteten blev øget fra 250 til 800 tilskuere har indgangsforholdene været et stort tilbagevendende problem.

 

Der fremsendes indstilling om frigivelse af de afsatte midler.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der til budgetområde 2.3, Kultur, frigives en anlægsbevilling på 2.040.000 kr. (2011-niveau) til projektering og opførelse af et nyt indgangsparti til spillestedet Posten.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med Odense Kommunes kulturstrategi i 2005 frigav byrådet  12.500.000 kr. til en tilbygning til spillestedet Posten, således at kapaciteten fra marts 2007 blev øget til ca. 800 gæster.

 

Samtidig gennemførtes en omfattende renovering og ombygning af de bestående faciliteter, så spillestedet i dag fremstår som et topmoderne spillested, hvor scenen i den gamle sal er blevet bevaret og den nye sal har helt optimale akustiske forhold for rytmisk musik.

 

Akilleshælen har dog altid været indgangsforholdene, der knap har kunnet klare 2-300 besøgende, hvilket bevirkede, at man i 2008 afsatte anlægsmidler til ombygning af indgangspartiet i årene 2009 og 2010.

 

Tidspunkt for anvendelse af disse midler er imidlertid blevet rykket således, at der for 2011 er afsat 2.040.000 kr. til opgaven.

Spillestedet Posten, der er regionalt spillested, er i øjeblikket kommunalt drevet.

 

Forslag til projektet vedlægges, idet det kan oplyses, at dette er udarbejdet i tæt samarbejde med Byggerådgivning, Plan og Byg og Natur, Miljø og Trafik.

 

Løsningsforslaget er en enkel 95 m2 glastilbygning, der foruden indgangsparti, vil rumme garderobe-faciliteter og som sådan helt vil løse Postens indgangsproblemer.

 

Økonomi

Der er i 2011 afsat et budget på 2.040.000 kr. til formålet.

Bilag

2. Plantegning - Ingangsparti - Posten (NY INDGANG stueplan (1).pdf)
1. Økonomisk disponering udarbejdet. (Økonomisk disponering udarbejdet.pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


6. Bøllemosegyden 144, udvidelse af husdyrbrug

Åbent - 2007/04450

 

Sagsresumé

Ejeren af ejendommen Bøllemosegyden 144, 5491 Blommenslyst, ønsker at udvide kvægholdet fra 10,1 dyreenheder til 60,8 dyreenheder. Udvidelsen af kvægproduktionen kræver tilladelse efter husdyrlovens § 10 fra Odense Kommune. By- og Kulturforvaltningen har vurderet sagen ud fra det gældende regelsæt for miljøtilladelse af husdyrbrug.

 

By- og Kulturforvaltningen har stillet en række vilkår til kvægproduktionens indretning og drift. Forvaltningen vurderer herefter, at projektet kan gennemføres uden væsentlig negativ virkning på omgivelserne.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der med en række vilkår meddeles tilladelse efter husdyrlovens § 10 til kvægproduktionen på Bøllemosegyden 144.

 

 

Sagsfremstilling

Jens Muurholm har søgt om tilladelse til at udvide sin kvægproduktion til 60,8 dyreenheder på ejendommen Bøllemosegyden 144, 5491 Blommenslyst. Det nuværende kvæghold er på 10,1 dyreenheder.

 

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen, som finder sted i eksisterende stalde.

 

Efter udvidelsen vil der fra anlægget være en øget ammoniakfordampning i forhold til nudrift. Der vil dog ikke ske en væsentlig merbelastning af nærved liggende naturområder som følge af den øgede fordampning.

 

Al husdyrgødning er i form af dybstrøelse, som opbevares i staldene. Herfra tilføres den direkte til udbringningsarealerne, hvor den straks nedbringes.

 

Der sker ingen ændringer i antallet af transporter til og fra husdyrbruget i forbindelse med udvidelsen af husdyrholdet.

 

Husdyrlovens krav til lugtgener er overholdt i forhold til alle typer omboende (byzone samlet bebyggelse, samt enkelt bolig i landzone).

 

Der forventes ingen øgede støv-, støj- eller fluegener i forbindelse med udvidelsen af husdyrproduktionen.

 

Der indgår 76,6 ha udbringningsarealer (ejede og forpagtede) i denne miljøtilladelse. Arealerne ligger i oplandet til Odense Fjord, der er en næringsstoffølsom recipient.

På arealerne udbringes dybstrøelse fra det ansøgte dyrehold. Arealerne tilføres desuden anden organisk gødning i form af spildevandsslam. På de mest nitratfølsomme arealer falder kvælstofudvaskningen til grundvand ved gennemførelse af projektet, idet der stilles vilkår til driften af arealerne.

 

Miljøvurdering

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at der er behov for at stille en række vilkår i tilladelsen. Vilkårene skal forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og sikre, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne negativt.

 

De vilkår, der er specielle for denne tilladelse, omhandler tiltag for at begrænse:

·         kvælstofudvaskningen til grundvand ved at tilføre en reduceret mængde kunstgødning på udbringningsarealerne,

·         udvaskningen af fosfor fra udbringningsarealer til Odense Fjord ved at sætte en grænse for maksimalt tilført fosformængde til udbringningsarealerne,

·         afstrømningen af næringsstoffer til overfladevand gennem en 5 m bred gødnings- og jordbehandlingsfri zone på udbringningsareal ned mod sø,

·         ammoniakfordampning og påvirkning af naturområder ved at stille vilkår om, at der ikke må etableres markstakke.

 

Der er i maj 2011 foretaget naboorientering, samt partshøring af ansøger og ejere af tilforpagtede arealer. I den forbindelse kom der bemærkninger fra en ejer af tilforpagtet areal, samt en omkringboende.

 

På baggrund af de indkomne bemærkninger, har By- og Kulturforvaltningen præciseret og tydeliggjort den ansøgte produktions sammensætning. Endvidere udgår to marker af det ansøgte, hvilket dog ikke har betydning for projektets miljøpåvirkning.

 

De øvrige bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer i miljøtilladelsen.

 

Samlet vurdering

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af naturområder, Natura 2000-området Odense Fjord eller af omgivelserne i øvrigt.

 

På baggrund af ovenstående samt de vilkår, der stilles i miljøtilladelsen, vurderer By- og Kulturforvaltningen, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden væsentlig negativ virkning på omgivelserne.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Bilag, Oversigtskort Bøllemosegyden 144 (Bilag, Bøllemosegyden 144 dagsordenspunkt udvalg.pdf)

 

 

 7. Ålemarksgyden 67, 5270 Odense N - § 12 udvidelse dyrehold

Åbent - 2009/000705

 

Sagsresumé

Ejerne af ejendommen Ålemarksgyden 67, 5270 Odense N, ønsker at udvide so- og smågriseproduktionen fra 257 dyreenheder til 630 dyreenheder. Der indgår ikke udbringningsarealer i denne miljøgodkendelse. Udvidelse af svineproduktionen i anlægget kræver godkendelse efter husdyrlovens § 12 fra Odense Kommune. By- og Kulturforvaltningen har vurderet sagen ud fra det gældende regelsæt for miljøgodkendelse af husdyrbrug.

 

By- og Kulturforvaltningen har stillet en række vilkår til svineproduktionens indretning og drift. Forvaltningen vurderer herefter, at projektet kan gennemføres uden væsentlig negativ virkning på omgivelserne.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningn indstiller, at udvalget godkender, at der med en række vilkår meddeles godkendelse efter husdyrlovens § 12 til svineproduktionen på Ålemarksgyden 67, 5270 Odense N.

 

 

Sagsfremstilling

Per Brems Jensen og Niels Beck Brems Jensen har søgt Odense Kommune om godkendelse til et dyrehold bestående af søer, smågrise og polte/slagtesvin svarende til i alt 630 dyreenheder på adressen Ålemarksgyden 67, 5270 Odense N. På Ålemarksgyden 67 er der i dag en godkendt svineproduktion svarende til ca. 257 dyreenheder.

 

I forbindelse med udvidelsen af husdyrholdet på ejendommen skal der foretages renoveringer og forlængelse af eksisterende stalde og ny stald opføres mod nord. Staldarealet udvides fra 4.580 m2 til 12.380 m2. Lagerkapacitet til opbevaring af gylle udvides fra de eksisterende 2 gyllebeholdere til i alt 4 gyllebeholdere. Der skal opføres 3 fodersiloer. Der opføres vold med beplantning rundt om gyllebeholdere og siloer.

 

Efter udvidelsen vil der blive produceret 16.176 m3 gylle årligt. Godt og vel 1/3 af gyllen skal afsættes til arealer i nærområdet, som er godkendt efter § 16 i husdyrloven. Den resterende del af gyllen skal afsættes til et planlagt (men endnu ikke opført) biogasanlæg placeret i Nordfyns Kommune.

 

Der indgår ikke udbringningsarealer i denne miljøgodkendelse.

 

Miljøvurdering

 

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at der er behov for at stille en række vilkår i godkendelsen. Vilkårene skal forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og sikre, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne væsentligt.

 

I forbindelse med annonceringen af det ansøgte (forhøringen) modtog By- og Kulturforvaltningen indsigelser fra 14 beboelser på Ålemarksgyden, mod forøgelse af transporter samt klage over den nuværende trafikale belastning med tunge køretøjer. Antallet af tunge transporter til og fra anlægget øges fra 575 til 985 tunge transporter årligt. Hertil kommer ca. 50 tunge transporter årligt til en trævirksomhed på samme adresse. På foranledning af indsigelserne indledte By- og Kulturforvaltningen en dialog med ansøger om en ny vej og fandt frem til en acceptabel løsning, som der er meddelt tilladelse til efter vejlovene. Tunge transporter (lastbiler mv.) til og fra Ålemarksgyden skal foregå via ny overkørsel ved Bogensevej og ad ny markvej mellem Ålemarksgyden 67 og Bogensevej. Endvidere er der stillet vilkår om, at transport af gylle på offentlig vej til udbringningsarealer/biogasanlægget beliggende mere end 5 km fra anlægget skal foregå i lukkede transportvogne.

 

Der forventes ingen øgede støv, støj og fluegener i forbindelse med udvidelse af husdyrproduktionen.

 

Udvidelsen vil forventeligt medføre større lugtpåvirkning hos de nærmeste omkringliggende boliger, men husdyrlovens krav til lugtgener er overholdt i forhold til alle typer boligområder.

 

Efter udvidelsen vil der ifølge ansøgningen være forøgelse i ammoniakfordampning fra staldanlægget svarende til 85 % i forhold til nudrift. Der vil dog ikke ske en væsentlig belastning af nærved liggende naturområder som følge af den øgede fordampning. For at reducere ammoniakfordampningen og sikre at kravet til anvendelse af renere teknologi (BAT) opfyldes, er der stillet vilkår om, at der skal etableres gyllekøling i staldgulve i de to nye stalde; fodring af søerne skal optimeres, så der udskilles mindre kvælstof og fosfor i gødningen og endelig skal de nye gyllebeholdere forsynes med fast overdækning.

 

På baggrund af ovenstående, samt de øvrige vilkår, der stilles i miljøgodkendelsen vurderer By- og Kulturforvaltningen, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden en væsentlig påvirkning af naturområder, Natura 2000-området Odense Fjord eller af omgivelserne i øvrigt.

 

Der er i april og maj 2011 foretaget naboorientering samt partshøring af ansøger og nabo til den nye udkørsel til Bogensevej. I den forbindelse kom der bemærkninger fra i alt 5 parter eller høringsberettigede. Høringssvarene omhandler primært trafikforhold på Bogensevej og forventet gene fra ny markvej og overkørsel ved Bogensevej, påvirkning af natur samt lugtpåvirkning af eksisterende boliger og nyt byggeri. Ansøger har hovedsageligt bemærkninger til enkelte driftsvilkår. By- og Kulturforvaltningen har ikke fundet anledning til at ændre driftsvilkårene. Der er dog tilføjet en uddybende begrundelse for vilkåret vedrørende fast overdækning af nye gyllebeholdere.

Partsindsigelsen fra naboen til den ny markvej og overkørsel til Bogensevej drejer sig hovedsageligt om den særskilte tilladelse, der er allerede er meddelt, samt bekymring over trafiksikkerheden på den trafikerede hovedvej. Tilladelsen til overkørslen er sket i samarbejde mellem kommunens vejmyndighed og politiet. Med udgangspunkt i trafiksikkerhed er således fundet den bedste placering af overkørslen og tilladelsen er givet med hjemmel i vejlovene, vejreglerne og færdselsloven. Tilladelsen er givet, fordi udvidelse af trafikken til og fra gården vil være til stor gene for trafikken på Ålemarksgyden – her er der også tænkt på cyklende skolebørn. Forvaltningen har vurderet, at det er bedre, at den udvidede trafik til og fra gården bliver flyttet til Bogensevej.

 

Angående lugtpåvirkning fra produktionen kan By- og Kulturforvaltningen konstatere, at det ansøgte overholder de grænseværdier for lugt, der fremgår af husdyrgodkendelseloven. Det er vurderet, at hvis den ansøgte produktionen drives lige som nuværende produktion, bør det ikke give anledning til væsentlig lugtpåvirkning af alle typer boligområder.

Tilsvarende er det vurderet, at den ammoniak, der afgives fra den ansøgte produktion, efter anvendelse af renere teknologi, ikke vil medføre væsentlig negativ virkning på lokale naturområder.

 

Der er ikke mange steder i Odense Kommune, hvor husdyrbrug kan placeres uden en eventuel påvirkning af natur- eller lokalområdet/boliger/trafik med hensyn til gener. I denne godkendelse er der taget de nødvendige hensyn til disse påvirkninger og gener ud fra gældende lovgivning og praksis jævnfør Miljøstyrelsens vejledning og Miljø-og Naturklagenævns-afgørelser. Det er derfor By- og Kulturforvaltningens opfattelse at de fremsatte bemærkninger og indsigelser i høringssvarene ikke giver anledning til ændring af godkendelsen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Oversigtkort (Oversigtsplan, version 7.pdf)
2. Kørselsruter (Oversigtsplan, kørselsruter.pdf)

 

 

 8. Stavids Å, vådområdeprojekt, tillægsansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til gravning af vandhuller, i forbindelse med anlægsarbejde omkring genslyngning af Stavids Å

Åbent - 2010/065613

 

Sagsresumé

Sagen vedrører en tillægsansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til at etablere et vandhul på matrikel 4a og, samt 9nn Paarup by, Paarup, samt til udvidelse af et vandhul på matr. 2g Trøstrup by, Trøstrup-Korup, der er behandlet på udvalgsmødet den 18/1 2011. Vandhullerne ønskes etableret i forbindelse med gennemførelse af vådområdeprojekt ved Stavids Å. Den oprindelige ansøgning er behandlet på møde i By- og Kulturudvalget den 15/6 2010. By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til de beskrevne vandhuller, da projektet vurderes at have væsentlig samfundsmæssig interesse. Desuden er det By- og Kulturforvaltningens vurdering, at der er en væsentlig samfundsmæssig interesse i at undgå de miljømæssige konsekvenser af transporten, herunder en betydelig belastning af vejnettet.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der gives

dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til følgende:

 

a.      Anlæg af et vandhul på 1800 m2 på matr. 4a, Paarup by, Paarup.

 

b.      Anlæg af et vandhul på 1900 m2 på matr. 9nn, Paarup by, Paarup

 

c.      Udvidelse af tidligere tilladt vandhul op til 1800 m2 på matr. 2g, Trøstrup by, Trøstrup-Korup

 

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemførelse af det kommende vådområdeprojekt langs Stavids Å, har Odense Kommune modtaget en tillægsansøgning fra Naturstyrelsen til ansøgning behandlet på udvalgsmødet den 15/6 2010. Naturstyrelsen ansøger om

dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til at etablere et vandhul henholdsvis 1800 m2 på matr. 4a Paarup by, Paarup, og 1900 m2 på matr. 9nn Paarup by, Paarup, samt til at udvide det tidligere tilladte vandhul på matr. 2g Trøstrup by, Trøstrup-Korup fra 300 m2 til 1800 m2.

 

Projektets primære formål er at reducere udledningen af kvælstof til Odense Fjord.

Projektet består i at genskabe vådområder langs Stavids Å. Det sker ved at ændre vandløbets fysiske form, så det bliver genslynget med en samtidig hævning af vandløbsbunden. Projektet vil blandt andet resultere i, at der bliver etableret ca. 40 ha yderligere naturarealer, herunder vil ca. 45 ha agerjord i Ådalen blive udtaget af drift. Det er således By- og Kulturforvaltningens vurdering, at genslyngnings- og VMPII-projektet vil forbedre områdets naturindhold i meget væsentlig grad.

 

Det nuværende forløb af vandløbet ligger ret dybt i forhold til terræn mens de nye slyngninger vil være meget terrænnære. Det betyder, at der ved anlæg af projektet bliver et jordunderskud. Naturstyrelsen forventer, at man vil mangle 25.000 – 35.000 m3 jord.

 

Jordunderskuddet forventes at kunne dækkes ved udgravning af en række mindre vandhuller indenfor projektområdet. Herudover vil der indenfor projektområdet blive foretaget en række terrænreguleringer for lokalt at mindske de gener, der kan være som følge af en hævning af vandstanden. I de tidligere ansøgninger er der givet dispensation til yderligere vandhuller.

 

Naturstyrelsen oplyser i sin ansøgning, at 4 af de tidligere tilladte søer ikke vil blive etableret. Desuden forventes andre søer at blive mindre, end det der er givet dis-pensation til.

 

Formålet med sø- og åbeskyttelseslinien er at sikre åerne som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

 

I bemærkningerne til naturbeskyttelsesloven fremgår, at specielle samfundsmæssige interesser kan medføre en forskydning af den vægt, der tillægges de naturbeskyttelsesmæssige hensyn. Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at projektet har væsentlig samfundsmæssig interesse, som følge af den store miljømæssige gevinst ved naturgenopretningsprojektet. Desuden er det forvaltningens vurdering, at der er en samfundsmæssig interesse i at undgå de miljømæssige konsekvenser af transporten, herunder belastningen af vejnettet, hvis der som alternativ udelukkende vil skulle tilføres jord udenfor projektområdet til opvejning af jordunderskuddet. 

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer på denne baggrund, at der kan gives dispensation til de ansøgte vandhuller.

 

Økonomi

De ansøgte tiltag får ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Vandhuller ved 4a og 9nn Paarup By, Paarup (Nye vandhuller ved Paarup By, Paarup.pdf)
2. Vandhul ved 2g Trøstrup by, Trøstrup-Korup (Bilag 2 vandhul ved Trøstrup By, Trøstrup-Korup.pdf)

 

 

 9. Midlertidige aktiviteter på Byens Ø

Åbent - 2009/014497

 

Sagsresumé

Forligspartierne har på møde den 13/4 2011 vedtaget at afsætte 5.000.000 kr. til midlertidige aktiviteter og anvendelser på Byens Ø.

 

Udviklingen af mange byområder, herunder også Byens Ø, er sat i stå, blandt andet som følge af finanskrisen. Midlertidig anvendelse er et strategisk byudviklings-værktøj, der kan bidrage til at skabe de nødvendige kim til udviklingen af Byens Ø, herunder byliv, positiv historiefortælling og identitetsopbygning. Midlertidig anvendelse kan ligeledes være et modtræk mod den indbyggede risiko for negativ udviklingsspiral og forfald.

 

Midlertidig anvendelse på Byens Ø handler både om de store lokomotiver, der kan være pejlemærker, der arbejder sammen med arkitektur, byrum osv., og de mange spændende og udfordrende eksperimenter, der kan ske rundt om på Byens Ø, såvel ude som inde.

 

Arbejdet med midlertidig anvendelse består blandt andet i at identificere aktørerne,  og gå i dialog med borgere, beboere, virksomheder og institutioner og i samarbejde udvikle projekter, der kan vokse til mere permanente enheder.

 

Det er et mål, at investeringer i de midlertidige aktiviteter skal stå i et rimeligt forhold til deres holdbarhed og forventede effekt. Der fokuseres på midlertidige aktiviteter, som på sigt kan blive permanente og som fremmer investeringer i byudvikling.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der på budgetområde 2.2 disponeres en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. (2011-niveau) til projektering og gennemførelse af de i sagsfremstillingen anviste midlertidige aktiviteter på Byens Ø.

 

 

 

Sagsfremstilling

I 2003 blev der udarbejdet en byomdannelsesplan for Odense havn.

Den overordnede vision i planen er at skabe en bydel ved vandet, der emmer af liv, kvalitet og variation. Centralt for denne vision var Byens Ø, den daværende Kultur-ø med et vandkulturhus. Byrådet besluttede i 2008 at opgive planerne for vandkulturhuset. I den forbindelse skiftede området navn til Byens Ø. I selve navnet ligger en betydning om, at øen skal være hjertet i den nye bydel. En bydel med plads til oplevelser, leg og aktiviteter for alle.

For at sikre at planlægningen og udviklingen af Byens Ø kan ske ud fra en samlet afvejning af byggerummeligheder og bæredygtighed, er der gennemført en arkitektkonkurrence, der angiver en overordnet helhedsplan for arealet.

 

Igennem arbejdet med at identificere aktører, der kan bidrage til at skabe liv på Byens Ø og generere en udvikling, er en række potentialer blevet afdækket, som midlertidig anvendelse kan bidrage til at understøtte.

 

Udviklingen af mange byområder, herunder også Byens Ø, er sat i stå blandt andet som følge af finanskrisen.

Midlertidig anvendelse er en strategisk satsning som kan bidrage til at skabe de nødvendige kim til udviklingen af byen, byens liv, positiv historiefortælling og identitetsopbygning.

Midlertidig anvendelse kan ligeledes være et modtræk mod den indbyggede risiko for negativ udviklingsspiral og forfald.

 

Med midlertidig anvendelse kan Byens Ø´s identitet opbygges gennem de fortællinger, begivenheder og de mennesker, der bruger områderne eller stederne.

Det giver mulighed for at katalysere en udvikling og teste visionerne og involvere borgerne aktivt.

 

Midlertidig anvendelse er både de store lokomotiver, der er nye omdrejningspunkter i en udvikling, og som skaber koblinger og relationer til den omkringliggende by. Midlertidig anvendelse er også de skæve, skøre og morsomme eksperimenter, der kan ske rundt om på Byens Ø, såvel ude som inde.

 

Arbejdet med midlertidig anvendelse består blandt andet i at identificere aktørerne og gå i dialog med borgere, beboere, virksomheder og institutioner og i samarbejde udvikle projekter, der kan vokse til mere permanente aktiviteter, der bidrager til at understøtte den overordnede vision for Byens Ø, og at afdække stedets iboende potentialer, eksempel herpå kan være omdannelsen af Memcorn-bygningen yderst på Byens Ø, der i samarbejde med brugerne, DGI foreninger med videre med tiden kan transformeres til et DGI-aktivitetscenter.

 

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra SAF, BUF, BMF, BKF og Odense Havn har sammen med DGI og DGI-Fyn set på de mange muligheder, der ligger gemt på Byens Ø. Disse er skematisk opstillet.

 

Anbefalede midlertidige aktiviteter på Byens Ø

For en nærmere beskrivelse af aktiviteterne henvises til bilag 1, Byens Ø - Midlertidige aktiviteter.

 

Aktivitet                                                                                                            Anlægsudgift

 

Petanque-baner

 

100.000 kr.

Aflåsbare bokse til opbevaring af tøj

 

200.000 kr.

Containere –Gallerier, Værksteder med mere

 

400.000 kr.

Parkour

 

300.000 kr.

Cykling på jordbunkerne ved

Promenadebyen

100.000 kr.

Borde, bænke og affaldsspande

 

100.000 kr.

Belysning

 

500.000 kr.

Oprydning, græs og beplantning

 

300.000 kr.

Udstilling

 

500.000 kr.

Kano-/kajak hotel mv.

 

200.000 kr.

Minigolf

 

100.000 kr.

Beach volley

 

350.000 kr.

 

Bobleplads

 

450.000 kr.

Street fitness/Crossfit

 

300.000 kr.

Teknologifestival

 

300.000 kr.

Multibane/plug-and-play

 

800.000 kr.

 

Samlede anlægsudgifter                                                                               5.000.000 kr.

 

Økonomi

Forligspartierne har på møde den 13/4 2011 vedtaget at afsætte 5.000.000 kr. til midlertidige aktiviteter og anvendelser på Byens Ø.

 

 

Bilag

2. Byens Ø - kortbilag (Bilag 2.pdf)
1. Midlertidige aktiviteter på Byens Ø (Bilag 1 - Byens Ø Midlertidige aktiviteter.pdf)

 

 

 10. Forsøg med 30 minutters gratis parkering på udvalgte betalingspladser. Fornyet behandling.

Åbent - 2011/064610

 

Sagsresumé

Der er et generelt ønske fra både borgere, politikere og erhvervsdrivende om, at forbedre parkeringsforholdene i midtbyen. Der er derfor blevet udformet en parkeringsstrategi for byen, der med strategi og konkrete handlinger skal forbedre dette.

Et af de konkrete forslag, er et forsøg med 30 minutters gratis parkering på udvalgte kommunale betalingspladser. Hensigten er, at gøre betalingspladserne mere fleksible og tilgodese de korte ærinder. Ordningen vil formentlig have indflydelse på parkeringssøgetrafikken, så denne bliver større end i dag. Derfor etableres ordningen som et forsøg, hvorefter forsøget evalueres.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller at udvalget godkender forsøg i 2 områder med 30 minutters gratis parkering i city efter en af følgende metoder:

 

a.      den gratis parkering foregår via indstilling af P-skiven og igangsættes nu med senere omlægning til automatbetaling.
eller

b.      den gratis parkering foregår via automaten, som forventes at kunne igangsættes til efteråret, når teknologien er færdig udviklet.

 

 

Sagsfremstilling

Til forsøgsordningen med 30 minutters gratis parkering er der valgt 2 områder, som begge ligger meget centralt i byen. Det ene område er Slotsgade, som i dag har tidsbegrænset parkering og derfor vil åbne op med den nye mulighed for at parkere gratis. Det er tidligere af By- og Kulturudvalget besluttet at konvertere tidsbegrænsede parkeringspladser i centrum til betalingsparkering, heriblandt Slotsgade. Beslutningen blev truffet den 25/8 2009.

 

Det andet er et område ved Filosofgangen, hvor der i dag er betalt parkering, og som derfor kan bruges som reference. På bilag 1 er begge områder angivet med rødt.

 

Eftersom der ikke var tilslutning til idéen med at indtaste reg. nr., til at få en gratis billet, fremsættes her to alternativer.

 

a) Kombination af almindelig betalings parkering og P-skive:

 

Tanken er at man benytter P-skiven, hvis man vil udnytte de 30 min. gratis parkering. Dvs. man blot sætter P-skiven, hvis man har ærinder, der kan klares inden for 30 min.. Ønsker man at parkere ud over de 30 min. kan man benytte P-automaten. Dette betyder dog at man skal tilbage til automaten for at trække en billet efter den første halve time. Forsøget forventes umiddelbart at kunne indføres, hvis politiet giver samtykke hertil.

 

b) Første 30 min. gratis ved brug af P-automat:

 

En anden løsning kunne være, at man i P-automaterne gjorde de første 30 min. af den betalte parkering gratis ved brug af kort. Det vil sige, at man reelt først betaler efter 30 min. – har man f.eks. parkeret 35 min. betaler man kun for 5 min. Brugen af P-automaten foregår på vanlig vis.

 

Brug af mønter foregår på samme måde. Indkaster man f.eks. 1 kr. får man parkeringstid svarende til 1 kr. plus 30 min. Brugen af P-automaten foregår på vanlig vis.  Forsøget forventes at kunne indføres efter udvikling af bl.a. ny software til P-automaten som kan forventes klar til efteråret 2011.

 

Forsøget er tænkt til at køre fra august, ved alternativ a, eller efterår 2011 ved alternativ b. Forsøget forventes at skulle køre minimum 6 måneder.

 

Efter endt forsøg vil evalueringen blive baseret på de tilbagemeldinger som borgere, erhvervsdrivende eller andre måtte bidrage med. Ud fra referenceområdet, vil man også se på, hvordan mønsteret i parkeringer er blevet ændret. Dertil vil den blive evalueret på de trafikmæssige og økonomiske forhold.

 

 

Økonomi

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvor mange der vil bruge ordningen. Man må dog forvente en nedgang i omsætningen fra parkeringsautomaterne, svarende til omsætningen fra korttidsparkeringerne. For det eksisterende parkeringsområde i forsøget (Filosofgangen) med betalt parkering etableret, er nedgangen i omsætningen i forsøgsperioden vurderet til 25.000 kr. Denne mistede indtægt vil dog blive opvejet af nye indtægter fra Slotsgade, da der her ikke tidligere har været betalt parkering. Derfor forventes der samlet set ingen tabt fortjeneste for forsøget.

Bilag

1. Kort over de 30 min. gratis parkeringspladser (30 min gratis p kort.pdf)

 

 

 

E: Orientering

11. Støtte til Kulturen 2011

Åbent - 2010/120156

 

Orientering

 1. Der er bevilliget 25.000 kr. til afholdelse af multieventen Artbeat, der blander kunstneriske genrer. Artbeat inddrager i år også Musikkonservatoriet/Skuespillerskolen, Litnet og Den Fynske Opera som nye samarbejdsparternere. Artbeat afholdes i efteråret 2011.

 

 1. Der er givet afslag til filmeventen Guldægget, da arrangementet primært er et socialt arrangement for Medievidenskab på SDU, og da den kulturmæssige post i budgettet udgør en meget lille andel af det samlede budget.

 

 1. Der er bevilliget tilskud på 15.000 kr. til den kunstneriske vandreudstilling ”Seniorfolk, der er brug for os” i Odense. ”Seniorfolk – der er brug for os” er et tværfagligt samarbejdsprojekt med fokus på den tredje alders værdier og muligheder. Værkerne udstilles i forbindelse med åbningen af det nye Seniorhuset fra den 19. maj – 1. juni.

 

 1. Der er givet afslag på ansøgningen Future Shorts, da der allerede er bevilliget penge til projektet via Teater Momentums ”Mere Momentum” ansøgning.

 

 1. Der er givet afslag på ansøgningen ”Fordom for let øvede vol. 2”. Der er meddelt afslag på køb af forestilling, da det ikke er puljens formål at indkøbe forestillinger.

 

 1. Der er givet afslag til Hesbjerg Dukketeater, som har søgt om tilskud til at distribuere en dvd med deres forestillinger til daginstitutioner mv. i Odense Kommune. Ansøgningen falder uden for formålet med puljen.

 

 1. Der er bevilliget tilskud på 15.000 kr. til Teaternetværket UnderVærkets forestilling ”Mennesket 2011”. Forestillingen spiller på Skibssmeden primo maj.

 

 1. Der er bevilget 8.000 kr. til Fyns Værket til afvikling af digterkonkurrencen Z-faktor på Mimeteateret. Konkurrencen er del af Odense Lyrikfestival 2011.

 

 1. Der er bevilliget 25.000 kr. til Det Fynske Kunstakademis afgangsudstilling 2011. Udstillingen afholdes i Kunsthallen Brandts fra den 19. maj – 21. august 2011.

 

 1. Der er bevilliget 20.000 kr. til Historiens Hus til udstillingen ”Odense og Na  tur – naturfredning i byen gennem 100 år”. Projektet er en del af Kulturarv Fyns fælles formidlingstema Natur og Kultur, som i Odense bl.a. også rummer guidede natur- og kulturvandringer, en udstilling på Odense Centralbibliotek, samt udgivelser.

 

 1. Der er bevilliget 17.000 kr. til optrædende kunstnere til Kultur- og Ramadanfest 2011. Kultur- og Ramadanfest afholdes for alle byens borgere lørdag den 17. september 2011.

 

 1. Der er bevilget Nojus Sabalis 15.000 kr. i støtte til projektet ”Danmark i 3D”. Slottet bliver belyst i 3D til kulturnatten fredag den 2. september 2011. Der er fri entré. 

 

 1. Der er meddelt afslag på ansøgning fra Foreningen UMIAQ om tilskud til foreningsarbejde, da ansøgningen falder uden for puljens formål.

 

 1. Der er bevilliget 14.000 kr. til Tyrkiske Filmdage/Cinema Turca i Odense. Festivalen afholdes i november og der vises 7 film.

 

 1. Der er bevilget Balkan filmfestival en underskudsgaranti på 2.000 kr. Festivalen finder sted den 28. juni – 1. juli i Cafebiografen.

 

 1. Der er bevilget FGV 12.000 kr. til udstillingen Külli, Kelli og Kalli. Udstillingen finder sted i november 2011.

 

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 

12. Orientering om 14 dages lukning af Odense Musikbibliotek i forbindelse med malerarbejde

Åbent - 2011/081279

 

Orientering

Musikbiblioteket i Pantheonsgade har ligget i de samme bygninger siden 1990, og især 1. salen trænger til at blive malet.

 

Det er en relativt omfattende opgave, da en totalmaling af 1. salen kræver, at alle reoler samt al inventar fjernes (til stueetagen) og efterfølgende sættes op igen.

 

Det vurderes, at det vil være nødvendigt at lukke biblioteket i en periode på 14 dage for at kunne gennemføre opgaven på en fornuftig måde.

 

Lukningen sker i sommerperioden, hvor en stor del af Musikbibliotekets lånere alligevel er på ferie eller lignende.

 

Der orienteres hermed om, at Musikbiblioteket lukkes i to uger fra 20/7 2011 – 2/8   2011 således, at en igennem flere år tiltrængt malingsopgave kan gennemføres.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

13. Stige Ø i fuld gang

Åbent - 2007/30772

 

Orientering

Byrådet bevilligede fra 2007 til 2010 15.000.000 kr. til at starte processen med at omdanne Stige Ø fra losseplads til rekreativt område. I 2010 blev der bevilliget 1.800.000 kr. til at etablere et nyt lege- og bevægelsesområde på Stige Ø. Friluftsrådet har givet tilsagn om tilskud på 545.000 kr. Fyns Energi Fond har bevilget 100.000 kr. til Fjordens Dag til formidling af lossepladsen, hvilket Odense Renovation også har bidraget til.

 

Der er sket en stor udvikling i besøgene på Stige Ø. Fra der var nogle få der brød igennem hegnet til den gamle losseplads til at øen er fuld af folk, specielt når det er søndag og solskin, men også på en almindelig hverdag. Målet er, at øen skal være for alle og det ser ud til at det er lykkes. De besøgende er børnehavebørn, skolebørn, ældreklubber, familier, mountainbikere, løbere, specialskoler, polterabend-folk, skoleklasse-familier, fødselsdage osv. En simpel optælling viser at 80.000 mennesker besøger Stige Ø om året.

 

I 2009 og 2010 støttede Odense Kommune, at der blev afholdt 4 legesøndage på legebasen, samt at spejderne holdt Dragefestival. Begge arrangementer var gode for mange mennesker som en introduktion til Stige Ø. I 2010 havde kulturprojektet FUGL aktiviteter på Stige Ø og i år er der to kulturbegivenheder Mellem Himmel og Hav samt FANTASMA på øen støttet af kulturmidlerne.

 

Der har været faglig interesse for at se udviklingen af Stige Ø, både internationalt og fra danske kommuner.

 

En vigtig faktor for at gøre Stige Ø kendt og brugt til mange forskellige aktiviteter har været naturvejlederen ansat ved Fjordens Dag og støttet af Odense Kommune.

 

 

Følgende er gennemført i forhold til dispositionsplanen for Stige Ø:

 

·         Legebasen – masser af småbakker, sand og vand til børn. Udstilling om gasindvinding på Stige Ø. Toiletter, bålplads, picnic-plads.

·         Indre dal – asfaltbane til skatere, rulleski, m.v.

·         Biotopbåndet – forskellige biologiske elementer under stadig forandring og udvikling. Bord/bænke og siddeplinte. Bålplads. Info-plancher rundt i landskabet. Stier renoveret og nye anlagt.

·         4 Shelters med bålplads og borde/bænke. Toilet.

·         Rødhusene – Toiletter og grillhus. Plancheudstilling om øen. Byggemodning med el, vand og kloak færdig. Grunde klar til udlejning. Grund reserveret til kommunens JA-hus.

·         Anløbsbro og slæbested er etableret i stedet for en havn

·         Freestylebasen – udfordrende lege og bevægelsesområde for store børn og voksne indvies 20/6 2011.

 

 

Følgende mangler i forhold til dispositionsplanen for Stige Ø:

 

·         Grønne Hal – er funktionsmæssig meget voldsomt – har akut brug for minimal istandsættelse af sikkerhedsmæssige grunde. Søgt budget 2012.

·         Stjerneskålen – 300.000 kr. til anlæg af stille oplevelsesrum. Søgt til budget 2012.

·         Større P-areal langs vej – behov for anlæg på kort sigt. Midler mangler.

·         Actionbasen – næste base, der på lidt længere sigt kan udvikles til nye former for aktiviteter.

·         Eventbasen – udskudt til oplagt behov viser sig.

·         Badesøen – udskudt på lang sigt grundet stor økonomi.

 

Udfordringen i næste fase er at få Rødhusene bygget og få liv og aktiviteter her ved indgangen til øen. Også som udgangspunkt for aktiviteter for resten af øen.

 

En stor udfordring er også, at få Den Grønne Hal sat i spil. Løbende skal det undersøges, om der med den øgede brug af øen viser sig behov som kan imødekommes ved brug af Den Grønne Hal, hvilket vil fordre en større istandsættelse af hallen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

14. Jordbrugsanalyse for Odense Kommune

Åbent - 2009/083683

 

Orientering

Jordbrugserhvervet har gennem tiden været et vigtigt erhvervsområde i Odense Kommune. Til trods for at Odense kommune naturligvis er præget af at rumme Danmarks tredje største by, markerer kommunen sig samtidig som et kerneområde for den danske væksthusproduktion med udviklingsafdelinger og afsætningsorganisationer lokaliseret i Odense.

 

Jordbrugets interesser indgår i temaplanen for det åbne land og en af de store udfordringer er at afveje og finde plads til de mange forskellige arealinteresser. De eksisterende udpegninger skal revurderes så de værdifulde landskaber, naturområder og ressourcer beskyttes, samtidig med, at der kan ske en fortsat udvikling inden for blandt andet landbrug og gartneri. Der skal fastsættes retningslinjer for varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder. Forudsætningen for, at den opgave kan løses, er, at der som baggrundsmateriale er en opdateret jordbrugsanalyse. Jordbrugsanalysen skal give et tilstrækkeligt vidensniveau og fagligt belæg for at foretage eventuelle udpegninger og opstille de nødvendige retningslinjer, der kan danne grundlag for varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser.

 

Landbrugserhvervet i Odense Kommune

 

Jordbrugsanalysen indeholder en række faktuelle oplysninger om landbruget i Odense kommune hvoraf de vigtigste er:

 

§         Landbrugsstrukturen i Odense kommune viser en todelt struktur, hvor små bedrifter (2 til 30 ha) udgør 70 % af samtlige bedrifter, men kun dyrker 15 % af landbrugsjorden. Store bedrifter (over 100 ha) udgør kun 10 % af det samlede antal bedrifter, men dyrker 55 % af kommunens landbrugsareal.

§         Som gennemsnit består hver bedrift i Odense kommune af 2 ejendomme og med mange små bedrifter, som typisk består af en ejendom dækker det over at store bedrifter driver flere ejendomme under samme bedrift.

§         Landbruget er domineret af planteavl – herunder frilandsgrønsager og frugtavlsproduktion.

§         Trods storbyen som en stor aftager af økologiske landbrugsprodukter er kun 4 % af landbrugsarealet i Odense kommune økologisk, medens tallet for landet som helhed ligger på ca. 6,3 %.

 

For husdyrbruget er der stadig udvidelsesmuligheder i Odense Kommune - navnlig for bedrifter, der er placeret hensigtsmæssigt i forhold til naboer. Men for en del husdyrbedrifter vanskeliggøres en udvidelse af den relativt store befolkningstæthed, der medfører, at det kan være svært at overholde afstandskravene til naboer.

 

Det må antages, at der i fremtiden fortsat vil ske en strukturtilpasning af landbruget i Odense Kommune, hvor der vil blive færre, men større bedrifter. På grund af de relativt mange mindre ejendomme er der i princippet et stort potentiale for opkøb og samling af bedrifter. Imod den udvikling taler imidlertid det forhold, at der er mange fritids- og deltidslandmænd i Odense Kommune. Disse vil ikke være så modtagelige for økonomiske gevinster ved salg, da deres landmandsliv er valgt ud fra andre kriterier end de økonomiske, og de er ikke alene afhængige af indkomsten fra landbruget.

 

Væksthusgartneriet udgør en kompetenceklynge

Væksthusgartnerierne i Odense udgør uden sammenligning Danmarks største koncentration og kompetenceklynge af væksthusproduktioner og hele 44 % af arealet under glas i Danmark ligger i Odense kommune. Der er udpeget væksthusområder – i Stige, i Bellinge, i Fangel og i Åsum. Området i Bellinge og Stige omfatter store eksisterende væksthusklynger, medens området ved Fangel omkranser Fangel by og har en kapacitet, som er større end nødvendig for at rumme den fremtidige gartneriudvikling her. Det østlige væksthusområde ved Åsum har også en større kapacitet end der på tiden er nødvendig, og ligger hensigtsmæssigt i forhold til infrastruktur og rummer gode muligheder for yderligere vandindvinding. Dette område kan derfor være velegnet til en fremtidig gartneriudbygning.

 

Gartnerierhvervet har gennem de seneste år været præget af stagnation og fald i væksthusarealet. I Odense har gartnerierne dog klaret sig bedre og Dansk Gartneri vurderer, at der ikke er sket noget fald i væksthusarealet her. For at sikre en fremtidig væksthusproduktion i Danmark har branchen startet et målrettet udviklingsarbejde gennem det såkaldte ”Grøn Vækstklynge”-initiativ. Målet for Dansk Gartneri er, at erhvervets produktionsværdi på landsplan skal være fordoblet i 2025. Det eksisterende væksthusareal i Odense Kommune forventes på den baggrund forøget til ca. 4 mio. m2 frem til 2025 og beskæftigelsen må på trods af rationalisering også forventes nær fordoblet. Behovet for nye reserve- og friarealer vil stige i takt hermed.

 

Opfyldelse af målsætningen forudsætter byggeri af nyt produktionsareal. Dansk Gartneri forventer, at væksthusgartnerierne i Odense Kommune vil være lokomotivet i denne udvikling blandt andet som følge af de fordele, der er forbundet med en lokalisering her. Det gælder navnlig god beliggenhed i forhold til transport- og afsætningsorganisationer og mulighed for billig fjernvarmeforsyning. Erhvervet arbejder derfor fortsat med planer om etablering af en ny samlet gartneripark på omkring 300.000 m2. Ud fra samlede hensyn vurderer Dansk Gartneri, at en placering inden for væksthusområdet i Åsum kan være den mest fordelagtige for erhvervet.

 

Sikring af de jordbrugsmæssige interesser

Fyns Amt har ikke udpeget særligt værdifulde landbrugsområder, og derfor er et hovedspørgsmål til den planlægningsmæssige opfølgning på jordbrugsanalysen, om denne giver grundlag for at udpege særligt værdifulde landbrugsområder i Odense Kommune ud over en videreførelse af væksthusområderne. Mere konkret kan jordbrugsplanlægningen i Odense Kommune tage udgangspunkt i de styrkepositioner og karakteristika som jordbrugsproduktionen har i dag. Med andre ord kan der i den videre planlægning for jordbrugserhvervet, inkl. væksthusgartneri, i Odense Kommune være fokus på:

 

 • Udbygning og sikring af Danmarks største og førende kompetenceklynge indenfor væksthusproduktion.
 • Opstilling og sikring af udviklingsmuligheder for væksthusproduktion ikke bare som energiaftager, men også som energi producent.
 • Fremme muligheden for at husdyrproduktionen kan indgå som energileverandør.
 • Sikring af fortsat gode udviklingsmuligheder for heltidsjordbruget
 • Sikring af fortsat gode udviklingsmuligheder for fritids-/deltidsjordbrug og med gode rammer for supplerende ikke-jordbrugsmæssige aktiviteter.
 • Fremme udviklingsmulighederne for en lokalt baseret økologisk jordbrugs-

produktion til et lokalt urbant marked i overensstemmelse med målsætningen i Grøn vækst.

 • Sikre gode rammer for samspil mellem bynære jordbrug og bymæssige aktiviteter.
 • I samarbejde med nabokommunerne at undersøge mulighederne for hen over kommunegrænsen at sikre en sammenhængende planlægning med deraf følgende udpegninger, der opleves som logiske.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

15. Eu-projekterne Zerotrade og VACO2R

Åbent - 2011/038693

 

Orientering

I 2011 og 2012 deltager Odense Kommune, ved Industrimiljø, som partner i to internationale klimaprojekter.

 

De to projekter benævnes henholdsvis Zerotrade (A Public Private Governance Model for a Zero Carbon Trade Sector) og VACO2R (Voluntary Agreements for CO2 Reductions.

 

Målgruppen i Zerotrade er detailhandelen i Odense Kommune, omfattende butikker, restauranter, banker, hoteller etc., med det overordnede formål, at skabe CO2-besparelser og fokus på energi og klima. Andre partnere i projektet er Italien, Slovenien og Spanien.

 

I VACO2R er målgruppen små og mellemstore virksomheder inkl. landbrug og gartnerier i Odense Kommune. Formålet er ligeledes at reducere CO2-udledning mv. Andre partnere i projektet er Sverige, Spanien, Italien og MiljøForum Fyn.

 

Der er tale om to separate projekter, men da formålene og til dels målene er enslydende, køres projekterne som ét samlet projekt med fælles projektledelse og én projektgruppe, bestående af ansatte i Odense Kommune og MiljøForum Fyn.

 

De fælles mål i projekter er følgende:

-         Etablere og danne grobund for et blivende klimanetværk på tværs af målgrupperne

-         Udvikle en diplomordning for medlemmer af klimanetværket

-         Udvikle og gennemføre kursusforløb for ansatte i målgrupperne, som er medlemmer af klimanetværket

-         Facilitere energigennemgange for medlemmerne af netværket, som led i tilmelding til netværket

-         Uddanne miljøtilsynsmedarbejderne i Odense Kommune til Klimaambassadører, så de kan fungere som katalysatorer for klimanetværket

-         Afholde events og arrangementer for netværksmedlemmerne

 

Inddragelse af interessenter

I forbindelse med tilrettelæggelse og etablering af klimanetværket, ønsker vi en direkte dialog med målgrupperne, og derved at få dem inddraget som de primære interessenter, de er. Blandt andet planlægger vi, at kontakte Cityforeningens og Rosengaardcenterets ledelse, med henblik på at delagtiggøre dem i projektideen, og få skabt interesse og medejerskab. I slutningen af august planlægger vi desuden at afholde en workshop, hvor vi inviterer en række repræsentanter fra begge målgrupper. Formålet er, at introducere projektet og samtidig at få afklaret ønsker, behov og barrierer hos interessenterne. Netværket er til for erhvervet, og vi ønsker derfor, at erhvervet har en naturlig interesse i netværket, og at det omvendt også har noget at byde på.

 

Formålet med netværket er overordnet at få målgrupperne til at bidrage til kommunens samlede reduktion af CO2-udledning, og derved bidrage til et bedre klima. Samtidig er der i planlægning af netværket stort fokus på, at energibesparelser og CO2-reduktion går hånd og hånd, og at mange klimaindsatser derfor også er til glæde for økonomien.

Ud over at Klimanetværket hjælper til at få øjnene op for energibesparelser, og det der kan spares herved, så er Klimanetværkets rolle også visuelt og praktisk at understøtte de, som gør den gode gerning og opnår energibesparelser og CO2-reduktion. 

 

På baggrund af workshoppen i august danner projektgruppen de endelige rammer for klimanetværket og diplomordningen. Netværket skydes endeligt i gang på et kick-off-event i Rosenbækhuset den 2/11 2011. Her inviteres alle i målgrupperne til at deltage. Der informeres om netværket og der er mulighed for tilmelding. Der ud over vil der være faglig underholdning og relevante oplæg.

I løbet af 2012 vil der blive afholdt tilsvarende events for nye og eksisterende medlemmer, hvor særlige indsatser belønner og alle medlemmer hædres for deres præstationer.

 

Forankring

Projektet og klimanetværket skal forankres i Odense Kommune, med MiljøForum Fyn som integreret partner i projektet. Ydermere arbejdes der i projektet på at skaffe yderligere partnere blandt energiselskaberne. Det er tanken, at projektet skal skabe et stærkt og levedygtigt netværk, som også efter projektperiodens ophør, er i stand til at fortsætte og udvikle sig. Blandt andet er det håbet, at det igennem MiljForum Fyn også kan udvides til resten af de fynske kommuner.

 

Nationale erfaringer

I Danmark er der i flere storbyer etableret lignende klimanetværk, som dét der påtænkes med ovenstående projekter. Blandt andet kan nævnes, at der i København Kommune, i forbindelse med COP15 i 2009, blev etableret netværket KLIMA+ under Grønne Erhverv, som er Københavns Kommune miljønetværk.

KLIMA+ har i dag 900 medlemmer blandt butikker, restauranter og erhverv i København og kører et helt specielt koncept, hvor tilgangen ikke er dokumentationskrav og forpligtelser, men frivillighed og ansvarlighed og en stor brandingsværdi. Samme tilgang ønsker vi i Odense Kommune.

 

Ydermere kan nævnes, at der i Herning Kommune også er etableret et tilsvarende netværk. Erfaringerne her er, at netværket fungerer godt som bindeled mellem kommunen og virksomheder. Det har en god psykologisk effekt, da det ikke fremstår som ”myndighed” på samme måde, som hvis kommunen selv går ud.

 

Bilag

Ingen bilag.

 16. Odense Å, ansøgning om EU Life-projekt med fokus på pleje af mosetyper på habitatdirektivets bilag II  

Åbent - 2011/027969

 

Orientering

De beskyttede naturtyper langs med Odense Å, hvoraf hovedparten ligger indenfor det fredede område i Odense Ådal, omfatter en væsentlig del af de største naturværdier i Odense Kommune. Hertil er størstedelen af området udpeget som et internationalt naturbeskyttelsesområde (natura 2000-område), da det blandt andet rummer flere arter og naturtyper som Danmark via habitatdirektivet har forpligtiget sig til at sikre og genoprette.

 

For at forbedre forholdene for områdets højt prioriterede arter og naturtyper, vil Odense Kommune i samarbejde med Faaborg-Midtfyn, Langeland, Nordfyns, Kerteminde og Silkeborg kommuner samt Naturstyrelsen ansøge om medfinansiering fra EU's ”Life-projektpulje”. Denne ansøgning har særligt fokus på at opnå gunstig bevaringsstatus for mosetyper angivet på habitatdirektivets bilag 2. Den gunstige bevaringsstatus kan opnås ved at iværksætte naturindsatser som f.eks. afgræsning, høslæt og forbedret hydrologi.

I Odense Kommune forventes dette at skulle ske ved at etablere pleje af alle arealerne med mosetyperne rigkær og kildevæld samt ved aftaler om reduceret drift på nuværende omdriftsarealer i et projektområde, der strækker sig mellem Svendstrupengen Have ved Skt. Klemens til kommunegrænsen i syd ved Multoftevænget.

 

Projektet vil løbe over en periode på 6 år. Det samlede budget for hele Life-projektet udgør ca. 31.000.000 kr. Heraf udgør Odense Kommunes andel af budgettet ca. 4.800.000 kr. En medfinansiering fra EU vil dække 50-60% af budgettet. Til medfinansiering er der ligeledes ansøgt om midler fra en ekstern fond, hvorfra der forventes svar i løbet af juni.

 

By- og Kulturforvaltningen forudsætter, at naturindsatsen ikke har økonomiske konsekvenser for lodsejerne. 

 

I det vedlagte kort ses projektområdet som Odense Kommune ønsker at medtage i ansøgningen til EU.

 

Efter at kommunen har sendt sin ansøgning i juni 2011 forventes der et svar fra EU i maj-juni 2012.

 

Særlige naturtyper og arter ved Odense Å, der er anført på habitatdirektivets bilag II:

Naturtyper:

•        Kilder og væld med kalkholdigt vand  •   Rigkær  •       Elle- og Askeskove

•        Kalkoverdrev   •        Artsrige overdrev på sur bund 

•        Vandløb med vandplanter  •       Urtebræmmer ved vandløb  •    Ege-blandskove

 

Arter:

•        Sumpvindelsnegl   •       Tykskallet malermusling   •         Damflagermus

•        Bæklampret      •    Havlampret        •   Pigsmerling

 

 

Bilag

1. Projektområde (Projektområde.pdf)

 

 

 

17. Forslag til lokalplan 11-723, del af Stigevej samt Lodsvej og Skippervej i Stige

Åbent - 2011/043619

 

Orientering

Forvaltningen orienterede 23/11 2010 udvalget om nedlæggelse af § 14 forbud mod nedrivning af en bevaringsværdig skippergård på Lodsvej 19 i Stige. Hermed er forvaltningen forpligtet til at udarbejde en lokalplan indenfor 1 år.

 

Gården ligger i et område, der i Kommuneatlas er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Dette er fulgt op i Kommuneplanen, der for dette område foreskriver, at en lokalplan skal indeholde bestemmelser om bevaring af bebyggelsens udseende og stedets miljø.

 

Nedrivning er ikke længere aktuel, men forvaltningen vurderer, at en bevarende lokalplan for området fortsat er vigtig. Lokalplanen omfatter Skippervej, Lodsvej og en mindre del af Stigevej, som tilsammen udgør den ældste del af Stige.

 

Forvaltningen forbereder et beboermøde i Stige for at inddrage borgerne i processen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

18. Initiativgruppen vedrørende Odenses historie 1940-1945, drift  

Åbent - 2006/10222

 

Orientering

Foreningen blev dannet i 1994 med det formål, dels at fremme interessen og kendskabet til Odenses historie under besættelsen 1940-1945, dels at tilvejebringe midler til at dette kendskab kan udbredes.

 

Foreningen råder over en permanent udstilling med effekter fra den tyske besættelsesmagt og de danske modstandsfolk, samt fra den almindelige odenseaners dagligdag i krigens skygge. Udstillingen har åbent 1. lørdag i hver måned, kl. 13-16 og i forbindelse med Kulturnatten. Der kan åbnes uden for åbningstiderne efter aftale. Frem til udgangen af 2011 har foreningen haft til huse i Brandts Passage 15, 1. sal, i et 142 m2 stort lejemål.

 

Foreningen har tilknyttet en skoletjeneste, som tilbyder undervisning om besættelsestidens historie (hver onsdag eller efter aftale). Det er Skoleafdelingen, der finansierer skoletjenesten. Foreningen tilbyder derudover et mindre antal byvandringer, kirkegårdsvandringer, filmforevisning og foredrag. Foreningen formidler desuden via hjemmesiden www.odense1940-45.dk

 

Kultur har ydet et årligt tilskud til foreningen i form af 91.462 kr. til husleje, dækning af rengøring samt alarmanlæg. Der ydes ikke yderligere driftstilskud til foreningen.

 

I foråret 2011 besluttede By- og Kulturudvalget at opsige det lejemål hvor foreningen har sin udstilling, og derefter har der været undersøgt forskellige muligheder for at finde et egnet lokale til brug for undervisningen, samt udstillingen.

 

Der har i løbet af foråret været drøftet en række løsningsmuligheder med foreningen. Emner som Vestre Skole, Østre skole samt Bolbro Brugerhus har været drøftet. Det har været centralt med en central beliggenhed og nemt at komme til for skolerne. 

 

Senest har Bunkeren på Kragsbjergvej (Den tidligere kommandocentral) været i spil. Foreningen mener, at det er et rigtig godt alternativ til deres nuværende lokaliteter.

Bunkeren har historie med sig om den ”Kolde Krig”, og 40-45 ser sig selv i et samarbejde med Odense Bys Museer og SDU om formidling af den ”Kolde Krig”.

 

Lokalerne er ca. 500 m2, med fin plads til 40-45´s egen udstilling og til en evt. ny udstilling om den ”Kolde krig”. Foreningen mener, at man samtidig bør bevare kommandocentralen, da den passer fint ind i formidling af de to krige.

 

Kultur har undersøgt muligheden for at foreningen kan råde over bunkeren. Torben Skovgård, beredskabsmester ved Odense Kommune, finder det relevant og oplyser at bunkeren er ejet af Odense Kommune, og den eneste udgift Borgmesterforvaltningen har på bunkeren er ind- og udvendig vedligeholdelse, samt udgifter til El, vand og varme, som beløber sig til ca. 35.000–45.000 kr. årligt.

 

Bunkeren er imidlertid angrebet af skimmelsvamp, som naturligvis skal fjernes, før bunkeren igen kan anvendes. Der foreligger tilbud på at få svampen fjernet, svarende til en udgift på ca. 100.000 kr. Dertil vil der komme udgifter til istandsættelse af lokalerne, samt flytteomkostninger til flytning af foreningens effekter.

 

By- og Kulturforvaltningen har undersøgt mulighed for at finansiere bekæmpelse af skimmelsvampen. Der findes imidlertid ikke midler i hverken Børne- og Ungeforvaltningen eller i By- og Kulturforvaltningen. På denne baggrund ser By- og Kulturforvaltningen ingen mulighed for at kunne støtte foreningen i en flytning til bunkeren.

 

By- og Kulturforvaltningen må dermed konstatere, at der ikke for nuværende er muligt for forvaltningen at bistå med at løse foreningens mangel på egnede lokaler.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl