Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Dagsorden 20. september 2011

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 20-09-2011 kl. 08:15

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.


Mødet forventes afsluttet kl. 11.00.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden

2. Kanalforbindelsen, finansiering (Lukket)
7. Forslag til supplerende grundlag for udlån/udleje af kommunalt ejede udearealer (Lukket)
8. Vandrerhjemmene - fremtidig anvendelse (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Revision af regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald 2011

Åbent - 2011/119122

 

Sagsresumé

Der skal ske en revision af regulativ for erhvervsaffald og regulativ for husholdningsaffald som følge af ændringer i affaldsbekendtgørelse nr. 224 af 7/3 2011.

 

Begge regulativer skal træde i kraft primo 2012. Bekendtgørelsen indeholder nye skabeloner til standardregulativerne, der skal benyttes i alle landets kommuner.

 

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til regulativ for erhvervsaffald og forslag til regulativ for husholdningsaffald sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

 

 

 

Sagsfremstilling

Generelt:

Regulativ for erhvervsaffald og regulativ for husholdningsaffald skal revideres som følge af ændringer i affaldsbekendtgørelse nr. 224 af 7/3 2011. Det medfører, der skal ændres en del fast tekst i standardregulativerne, som er fastsat i bekendtgørelsen, og som kommunen derfor ikke har indflydelse på.

 

Forvaltningen opdaterer samtidig relevante forhold i den del af regulativerne, som kommunen har indflydelse på. De nye reviderede regulativer skal træde i kraft primo 2012.

 

Opdateringerne sker primært som præcisering af gældende ordninger eller som sproglige justeringer. Der er dog følgende væsentlige ændringer.

 

Dagrenovation og dagrenovationslignende affald:

I Odense Kommune kan virksomheder og husholdninger betale Odense Renovation A/S særskilt for at få afhentet affaldsbeholderen inde på grunden i stedet for ved skel.

 

Der er tilfælde, hvor affaldsbeholderen gentagne gange ikke sættes frem, hvilket giver overfyldte beholdere og uhygiejniske forhold. I de tilfælde foreslår forvaltningen, at kommunen efter forudgående varsel - og for grundejerens eller virksomhedens regning - kan rekvirere afhentning af affaldsbeholderen inde på grunden.

 

 

Genbrugspladsen:

Det foreslås konkretiseret, at affaldet skal kunne håndaflæsses for at sikre ens vilkår for private og virksomheder samt af sikkerhedsmæssige grunde. Det har vist sig, at der ind i mellem ønskes afleveret for store og uhåndterbare elementer på genbrugspladserne. 

 

Det præciseres endvidere i regulativet, at det er pladspersonalet, der afgør alle driftsspørgsmål i forbindelse med aflevering af affald på genbrugspladsen.

 

Det foreslås endeligt, at der i regulativerne åbnes op for, at affald kan bringes til genbrugspladsen i andet end klare sække, idet nogle borgere har været utilfredse med kun at kunne bruge klare sække. Hverken forvaltningen eller Odense Renovation A/S ser dette som et miljø- eller kontrolproblem. Hvis affaldet bringes i f.eks. en sort sæk til genbrugspladsen skal affaldet hældes ud af sækken og ned i containeren synligt for pladspersonalet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Udkast til regulativ for husholdningsaffald (Udkast til regulativ for husholdningsaffald til udvalgene 060911.pdf)
2. Udkast til regulativ for erhvervsaffald (Udkast til regulativ for erhvervsaffald til udvalgene 090911.pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


3. Godkendelse af forbrug af restrådighedsbeløb 2011 på anlægsrammerne "Byens udstyr", "Bløde trafikanter", "Trafiksikkerhedsplan" og "Vejreguleringer" under budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik

Åbent - 2011/019714

 

Sagsresumé

På budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, anlæg er afsat budget til en række anlægsrammer.

I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget frigives rådighedsbeløb..

By – og Kulturudvalget godkender forbrug til projekter på anlægsrammerne.

På Vejområdet er der 4 anlægsrammer, hvor der er restrådighedsbeløb:

·         Anlægsrammen ”Byens Udstyr”. 199.000 kr.

·         Anlægsrammen "Bløde trafikanter". 621.000 kr.

·         Anlægsrammen "Trafiksikkerhedsplan". 1.463.000 kr.

·         Anlægsrammen "Vejreguleringer" inkl. trafiksaneringer. 836.000 kr.

 

Der er derfor på anlægsrammerne i alt 3.019.000 kr., som endnu ikke er godkendt forbrugt af udvalget.

 

På en række tidligere godkendte projekter har blandt andet stigende markedspriser medført, at de godkendte forbrug ikke dækker udgifterne til projekternes gennemførelse.

 

Der ønskes nu godkendelse af forbrug af samlet rest på ovenstående anlægsrammer på i alt 3.019.000 kr. til afholdelse af merudgifter på igangværende projekter.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender

 

a.      Forbrug af samlet 3.019.000 kr. af anlægsrammerne for "Byens Udstyr", "Bløde trafikanter", "Trafiksikkerhedsplan" og "Vejreguleringer" under budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik til afholdelse af merudgifter på igangværende projekter.

b.      Budgetændringer medtages i forbindelse med budgetopfølgning pr. 1/10-2011.

 

 

Sagsfremstilling

For enkelte udmeldte projekter i 2011 har licitationerne (stigende markedspriser) og uforudsete udgifter desværre resulteret i anlægssummer som ligger over det økonomiske overslag, som dannede grundlag for bevillingen i marts.

 

Der ønskes nu godkendelse af forbrug af samlet rest på nedenstående anlægsrammer på i alt 3.019.000 kr. til afholdelse af merudgifter på igangværende projekter.

 

Der igangsættes således ikke nye anlægsprojekter i 2011 under anlægsrammerne på budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik.

 

Anlægsrammen "Byens Udstyr"

Rammen benyttes blandt andet til udvikling og opsætning af byudstyr, der højner byrummenes brugbarhed, understøtter et aktivt byliv og lever op til byens ambitioner omkring leg, bevægelse, bæredygtighed, innovation m.m.

 

Restbudget på anlægsrammen 2011: 199.000 kr.

 

Anlægsrammen "Bløde trafikanter"

Rammen benyttes til projekter der fremmer bløde trafikanters færden og ophold i byrummet, dvs. forhold for passagerer til den kollektive trafik, cyklister og fodgængere.

 

Restbudget på anlægsrammen 2011: 521.000 kr.

 

Anlægsrammen "Trafiksikkerhedsplan"

Der arbejdes ud fra en langsigtet handlingsplan for trafiksikkerhed med en flerstrenget strategi, der er beskrevet i Trafiksikkerhedsplanen. Strategien har fokus på fysiske ændringer af kryds og strækninger (sortpletarbejdet), etablering af stier, skoleveje samt påvirkning af trafikanternes holdning i forhold til trafiksikkerhed, herunder færdselsundervisning og kampagner.

 

Restbudget på anlægsrammen 2011: 1.463.000 kr.

 

Anlægsrammen "Vejreguleringer"

Rammen benyttes til vejprojekter der falder uden for de øvrige anlægsrammer, eller forudsættes etableret i forbindelse med overordnet trafikplanlægning, jf. kommuneplanens vejreservationer samt til trafiksaneringer m.m. i byfornyelsesområder.

 

Restbudget på anlægsrammen 2011: 836.000 kr.

Økonomi

Oversigt over anlægsrammernes økonomi.

Anlægsrammen "Byens Udstyr" - beløb i 1.000 kr.

2011

Afsat budgetbeløb på anlægsrammen

849

Tidligere godkendte projekter for 2011

 

Godkendelse i denne sag:

-650

 

-199

 

Restbudget på anlægsrammen

 

 

0

 

 

Anlægsrammen "Bløde trafikanter" - beløb i 1.000 kr.

2011

Budget:

- Afsat budgetbeløb på anlægsrammen

- Overførsel fra 2010 (budgetopfølgning 01.10.2010)

Korrigeret budget

 

2.321

100

2.421

Forbrugt:

- Færdiggørelse af 2010-projekt

- Tidligere godkendte projekter for 2011

 

Godkendelse i denne sag:

-1.900

-100

-1.800

 

-521

 

Restbudget på anlægsrammen

 

 

0

 

 

Anlægsrammen "Trafiksikkerhedsplan" - beløb i 1.000 kr.

2011

Budget:

- Afsat budgetbeløb på anlægsrammen

- Overførsel fra 2010 (budgetopfølgning 01.10.2010)

Korrigeret budget

 

12.853

5.725

18.578

Forbrugt:

- Færdiggørelse af 2010-projekter

- Tidligere godkendte projekter for 2011

 

Godkendelse i denne sag:

-17.115

-5.725

-11.390

 

-1.463

 

Restbudget på anlægsrammen

 

 

0

 

Anlægsrammen "Vejreguleringer" - beløb i 1.000 kr.

2011

Budget:

- Afsat budgetbeløb på anlægsrammen

- Overførsel fra 2010 (budgetopfølgning 01.10.2010)

Korrigeret budget

 

8.786

1.425

10.211

Forbrugt:

- Færdiggørelse af 2010-projekter

- Tidligere godkendte projekter for 2011

 

Godkendelse i denne sag:

-8.675

-1.425

-7.950

 

-836

 

Restbudget på anlægsrammen

 

 

0

 

 

 

Bilag

1. Budgetopfølgning (Budgetopfølgning.pdf)

 

 

 

4. Høring fra Faaborg-Midtfyn Kommune - husdyrsag med et udbringningsareal i Odense Kommune (Stenløsevej 272)

Åbent - 2011/094010

 

Sagsresumé

Faaborg-Midtfyn Kommune behandler en ansøgning om miljøgodkendelse af et husdyrbrug med et mindre udbringningsareal for husdyrgødning i Odense Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune anmoder derfor Odense Kommune om en vurdering.

By- og Kulturforvaltningen vurderer ikke, at udbringning af husdyrgødning på det ansøgte areal vil have nogen væsentlig miljømæssig betydning.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at det i sagsfremstillingen nævnte areal i Odense Kommune anvendes som udbringningsareal uden særlige vilkår for denne del.  

 

Beslutning

 

 

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af et husdyrbrug, der har et mindre udbringningsareal for husdyrgødning i Odense Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune anmoder om, at udbringningsarealet vurderes og, at der om nødvendigt udarbejdes vilkår for driften af dette areal.

 

Arealet tilhører ejendommen Stenløsevej 272 i Stenløse og omfatter i alt 3 hektar. Ud over arealet i Odense Kommune råder ansøger over ca. 265 hektar i Faaborg-Midtfyn Kommune. Udvidelsen omfatter en ændring af produktionen fra slagtesvin og malkekvæg til udelukkende kviehold. Beregningerne i ansøgningssystemet for husdyrgodkendelser viser, at udvidelsen kan finde sted inden for husdyrlovens rammer, når produktionen indrettes som beskrevet i ansøgningen.

 

Anvendelsen af arealet i Odense Kommune som udbringningsareal kan ligeledes ske inden for de retningslinier, som udvalget har vedtaget for behandling af sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Det betyder, at der ikke sker nogen væsentlig merbelastning af vand og natur i Odense Kommune.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Ingen bilag.

 

5. Nedsættelse af antallet af taxitilladelser efteråret 2011

Åbent - 2011/113678

 

Sagsresumé

By- og Kulturudvalget har senest den 26/10 2010 truffet afgørelse om antallet af taxitilladelser.

 

Odense Mini-Taxi har ved mail af 12/8 2011 fremsat ønske om en nedsættelse af antallet af taxier.

 

Odense Taxa A.M.B.A. har ved mail af 18/8 2011 oplyst, at bestyrelsen kan tilslutte sig en nedsættelse på op til 8 tilladelser. Odense Mini-Taxi tilslutter sig efterfølgende dette tal. Odense Taxa A.M.B.A. fremsender endvidere oplysninger om en nedgang i den gennemsnitlige omsætning pr. vogn. Omsætningen er faldet 10,8 % fra 2010 til 2011.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender nedsættelse af antallet af taxitilladelser med 8 stk., således at det samlede antal taxier i Odense herefter udgør 174.

 

 

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget har den 26/10 2010 besluttet at fastholde antallet af taxier i Odense Kommune på 182 stk.

 

Odense Mini-Taxi har den 12/8 2011 anmodet om en nedsættelse af antallet af taxitilladelser med det antal der er ledige, hvilket var 5 stk. Bestillingskontoret henviser bl.a. til, at bestillingskontoret har haft en nedgang i antallet af kørte ture på mellem 4 og 11 % pr. måned.

 

Odense Taxa A.M.B.A. har ved mail af 18/8 2011 oplyst, at bestyrelsen kan tilslutte sig en nedsættelse på op til 8 tilladelser. Odense Mini-Taxi tilslutter sig efterfølgende dette tal. Odense Taxa A.M.B.A. fremsender endvidere oplysninger om en nedgang i den gennemsnitlige omsætning pr. vogn. Omsætningen er faldet 10,8 % fra 2010 til 2011.

 

Begrundelsen for Odense Taxa A.M.B.A.’s tilslutning til en nedsættelse skyldes ændringen af taxiloven, der gør det muligt for bestillingskontoret selv at regulere antallet af tilladelser til ”offentlig servicetransport” (de tidligere såkaldte EP-tilladelser).

 

3F følger indstillingerne fra bestillingskontorerne.

 

Efter taxikørselslovens § 2, stk. 2 fastsætter kommunalbestyrelsen antallet af taxitilladelser inden for sit område ud fra hensynet til en tilfredsstillende betjening af offentligheden inden for hele området. Kompetencen til at fastsætte antallet af taxitilladelser er delegeret til By- og Kulturudvalget.

 

Forvaltningen har forespurgt forvaltningerne i 6-by samarbejdet, om de har haft tilsvarende sager siden oktober 2010.

 

Taxinævnet for Region Hovedstaden har oplyst, at der forventes taget stilling til antallet af taxier den 27/9 2011.

 

Ålborg Kommune har nedsat antallet til 140 stk. ved naturlig afgang fra de nuværende 142 stk.

 

Randers Kommune har ikke siden april 2010 nedsat antallet af taxitilladelser.

 

Aarhus Kommunes Taxinævn har den 16/8 2011 nedsat antallet af taxitilladelser fra 307 til 283 tilladelser.

 

Esbjerg Kommune har ikke pt. beregnet sig frem til antallet.

 

By- og Kulturforvaltningen har siden oktober 2010 haft 4 sager om tilbagekaldelse af tilladelser grundet forfalden gæld til det offentlige, og har ikke haft klagesager fra borgerne om evt. manglende taxibetjening.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Bilag

Ingen bilag.

 6. Civitas Forum 2011

Åbent - 2011/131808

 

Sagsresumé

Den 17-19/10 2011 afholdes der årskonference i Civitas – det såkaldte Civitas Forum.

 

Civitas er et europæisk netværk for byer, der arbejder med bæredygtig transport og mobilitet – sustainable urban mobility. Konferencens henvender sig både til fagfolk og politikere.

 

Konferencen giver mulighed for at netværke med en lang række europæiske byer, der alle arbejder med bæredygtig transport på den ene eller den anden måde. Odense har et godt ry i Civitas og bliver ofte brugt som godt eksempel i netværket. Det vil gavne vores interesser og faglige udvikling på transport- og mobilitetsområdet at deltage i konferencen.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender og udpeger politisk deltagelse i konferencen.

 

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen har tidligere været en del af et konkret Civitas projekt, der hed Mobilis, hvor vores samarbejdspartnere var Toulouse (Frankrig), Venedig (Italien), Ljubljana (Slovenien) og Debrechen (Ungarn).  Det var et fire-årigt projekt (2005 – 2009), delvist finansieret af EU gennem Civitas programmet. Konkrete eksempler på aktiviteter udført under Mobilis er bl.a. 30 km. zonerne i Korup og Bolbro, værktøjskassen til udarbejdelse af Trafik- og Mobilitetsplanen, SMS billetten, et interaktivt trafikspil for børn, Familien Bilfri kampagnen og cykeltælleren på Fisketorvet.

 

Odense er nu automatisk en del af netværket og inviteres til det årlige Forum, der denne gang holdes i Funchal på Madeira. Programmet for Civitas Forum indeholder fagligt tekniske workshops og oplæg - i år under temaet: ”Recipes for success: Realising sustainable urban mobility together.”

 

Fagligt deltager forvaltningen i konferencen for at få ny indsigt, pleje netværket og opsøge nye potentielle samarbejdspartnere. Odense er en by med et godt ry i Civitas, som vi med fordel kan udnytte ift. at finde gode samarbejdspartnere til udvikling af vores strategiske fokusområder på trafikområdet. Vi behøver ikke nødvendigvis indgå i et nyt stort EU-projekt men kan netop udnytte dette store netværk til at lære fra andre, få de bedste idéer med hjem og skabe nogle tættere relationer med andre byer, der kan bibringe viden og erfaringer til vores arbejde.

 

Ud over de faglige oplæg, er der et politisk mødeforum, hvor politikere fra medlemsbyerne drøfter aktuelle politiske temaer indenfor bæredygtig transport. I år er temaet for politikernes møde: “Looking beyond cities: The role of the hinterlands in the pursuit of successful sustainable urban mobility.” Her deltager politikerne fra de deltagende byer samt Civitas’ politiske styregruppe – PAC’en – Political Action Committee.

 

Som styregruppe for Civitas programmet, identificerer PAC’en politiske prioriteter, kommer med politiske anbefalinger og producerer høringssvar til kommissionens udspil på trafik- og mobilitetsområdet. Det er muligt for alle Civitas byer at søge om at få politikere ind i styregruppen. PAC’en medlemmer vælges for en to-årig periode. Ved at have politisk deltagelse på konferencen, vil det være muligt at få en idé om hvordan Civitas fungerer og danne grundlag for en overvejelse om, hvorvidt det kan være relevant for Odense at blive en del af PAC’en.

 

Økonomi

 

Bilag

1. Dagsorden for politikermødet Civitas Forum 2011 (Civitas Politicians Forum Agenda.pdf)
2. Konferenceprogram Civitas Forum 2011 (Civitas FORUM 2011 Agenda.pdf)

 

 

 

E: Orientering

9. Procedure for sagsbehandling af skilte og facadesager i Odense Kommune

Åbent - 2010/138468

 

Orientering

På By- og Kulturudvalgets møde den 23. august 2011 blev skilte- og facadelokalplanen gennemgået, efterfulgt af en besigtigelse i bymidten. Udvalgsmedlem Anders W. Berthelsen har herefter anmodet om, at der orienteres om proceduren for sagsbehandling af skilte- og facadesager.

 

Odense bymidte er et sted, hvor mange mennesker færdes, bor og arbejder. De centrale gader og pladser er fælles opholdsrum, hvor det er i alles interesse, at det er behageligt at færdes. Der er en fælles interesse for, at der tages hånd om den fælles kulturarv, der ligger i bymidtens miljø både arkitektonisk og rumligt.

Til det formål har Odense Kommune et regelsæt bestående af:

·         Lokalplan nr.0-548 for skilte og facader

·         Regulativ for fodgængerområder i Odense bymidte.

Skiltning på bygninger og private arealer skal følge lokalplanens bestemmelser. Skiltning på gadearealer, i form af klapskilte, løse flag på fod mv., skal sammen med vareudstillinger i øvrigt, følge regulativets bestemmelser. Plan og Byg administrerer lokalplanen, og Natur, Miljø og Trafik administrerer regulativet.

 

De fleste skilte- og facadesager forløber helt uproblematisk. I nye sager, hvor ansøgningen ikke er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, foretages en vurdering af, om der kan meddeles dispensation fra lokalplanens bestemmelser, eller om ansøger skal have et afslag.

 

Plan og Byg, Byggesag,  foretager i dag en dialogbaseret sagsbehandling. Ansøger bliver rådgivet om, hvordan en skiltning eller facadeændring kan udføres, så resultatet bliver i overensstemmelse med lokalplanen. Sagsbehandlingen sker i samarbejde med Byplan, hvor en nedsat gruppe i hvert enkelt tilfælde vurderer sagen og foretager en afgørelse. 

I de tilfælde,  hvor Byggesag modtager en klage over f.eks. et opsat skilt, vurderes sagen i forhold til lokalplanen i samarbejde med Byplan. Hvis skiltet ikke kan retligt lovligøres, dvs. der ikke kan meddeles dispensation, meddeles dette til ejer samtidig med, at vi lægger op til en dialog omkring lovliggørelsen.

 

I nogle sager varsles om påbud, men det er kun i sager hvor skiltet er blevet vurderet meget skæmmende. Muligheden for yderligere håndhævelse i form af politianmeldelse er normalt ikke benyttet.

 

Mange skiltesager eller andre lignende sager,  anmeldes ikke, og kontoret udfører ikke opsøgende arbejde/tilsyn.

 

Byggesag har planlagt at tage kontakt til handelsstandsforeningerne samt til byens største ejendomsbesiddere inden udgangen af 2011 for at informere om bestemmelserne vedr. skiltning og ombygning af facader.

 

Der vil også blive informeret om kommunens dialogbaserede sagsbehandling og muligheden for håndhævelse af bestemmelserne i lokalplanen.

 

Natur, Miljø og Trafik har allerede planlagt en revidering af Regulativ for fodgængerområder i Odense bymidte. Regulativet er 11 år gammel.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

10. Støtte til Kulturen 2011

Åbent - 2010/120156

 

Orientering

Orientering om administrative sager under puljen ”støtte til kulturen”

 

1. Der er bevilget Odense Filmværksted 25.000 kr. til Talent Camp Odense 2011. Campen finder sted under OFF ugen – og er åben for alle. 

 

2. Der er bevilget Molly and Me 5.000 kr. til gade performance den 4. juli i Odense. Der er gratis entre og forestillingen spilles på Ove Sprogøs Plads.  

 

3. Mix Odense er bevilget 20.000 kr. til LesbianGayBiTrans Film Festival afvikles i Odense den 20.-22. oktober.

 

4. Der er meddelt afslag på ansøgning fra Ulandsløbet, da det falder udenfor puljens formål at støtte velgørenheds- og sportsarrangementer.

 

5. Der er bevilget Tine Damborg 25.000 kr. til forestillingen Gejst. Forestillingen opføres i Rosenbækhuset ultimo november 2011.

 

6. Der er meddelt afslag på ansøgning fra Odense Aftenskole. Da puljen har begrænsede midler, er vi nødt til, at gennemføre en skarp prioritering af de projekter vi giver støtte til. Der er tidligere i år ydet et væsentligt tilskud til Odense Aftenskoles projekt Mellem Himmel og Hav, og vil vi lade de resterende midler tilfalde andre kulturprojekter.

 

7.  Der er bevilget 10.000 kr. til Center for Kunst og Videnskab til en udstillingsrække af udstillinger, hvor kunstnere der arbejder med videnskabelige emner præsenteres på i bibliotekets atrium på Syddansk Universitet, Odense.

 

8.  Der er bevilget 10.000 kr. til udstillingen ”Frederiksbroen” Odense. Billedkunstneren Birgit Brænder udstiller sine værker om Frederiksbroen og Odense Å. Udstillingen foregår i Fyns Udstillingsbygning for Kunst og Design i perioden 16. august til    

30. august.

 

9. Der er bevilget en underskudsgaranti på 5.000 kr. til Gudindernes rejse. To professionelle orientalske dansere og koreografer Zanobia (Lotte Lindgaard Andersen), og Natashia Ninet Hjelme, fejrer med denne forestilling 20-års dansejubilæum. Forestillingen opføres den 19. november i Magasinet.

 

10. Der er tilbageført 10.000 kr. fra Image of the World 2010. Pengene er tilbageført da arrangementet ikke er blevet til noget.

 

11. Der er bevilget 5.000 kr. til Tango i Fyns udstillingsbygning for kunst og design. Forestillingen afvikles tirsdag den 6. september 2011.

 

12. Der er meddelt afslag til Nedergadeteatret på tilskud til forestillingen ”Døden og Pigen”. Der er meddelt afslag på ansøgningen, da Nedergadeteatret modtager aktivitetstilskud i 2011, hvorfor der allerede er ydet tilskud til forestillingen.

 

13. Der er meddelt afslag til nedenstående ansøgninger, da puljen for 2011 er opbrugt:

·         Det skrå teater ved Jeppe Sand

·         Odense Fotoklub ved Freddy Larsen

·         Trylle Vims ved Christine Juul og Mikela Mann

·         Kulturmaskinen, Mediegrafisk værksted ved Laura Jordell

·         Gæsteatelier Hollufgård ved Charlotte Bonde

·         Udstillingen ”Hjemsøgt” ved Anna Bak

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl