Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Dagsorden 4. oktober 2011

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 04-10-2011 kl. 08:15

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.


Mødet forventes afsluttet kl. 10.00.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Udmøntning af besparelse vedrørende ejendomssagen, 2011-2015

Åbent - 2011/138571

 

Sagsresumé

Odense Byråd behandlede den 10. november 2010 ejendomssagen og valgte i den forbindelse at fastholde den nuværende organisering af driften af kommunens ejendomme. Det blev endvidere besluttet at forvaltningerne forpligter sig til - i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen - at udarbejde vedligeholdelsesplaner. Det blev derfor besluttet at By- og Kulturforvaltningens merudgifter hertil, som anslås til et årsværk, finansieres af forvaltningerne.

 

I forbindelse med ejendomssagen/-analysen var der udarbejdet en business-case, der viste et forventet effektiviseringspotentiale på i alt 8.000.000 kr. årligt fordelt med 4.500.000 kr. på effektivisering af bygningsvedligeholdelse og 3.500.000 kr. på effektivisering af teknisk servicemedarbejdere.

 

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011-14 blev der imidlertid alene indarbejdet en effektiviseringsgevinst på 4.500.000 kr. (2011 prisniveau). Denne reduktion blev indarbejdet under By- og Kulturudvalgets driftsramme, vedrørende drift og administration af vedligeholdsopgaver. Effektiviseringspotentialet vedrørende tekniske servicemedarbejdere blev altså ikke indarbejdet i budget 2011-14.

 

Efter aftale med Borgmesterforvaltningen foreslås det, at der alene sker udmøntning i 2011-15 af effektiviseringspotentialet på 4.500.000 kr. vedrørende bygningsvedligehold. Dette skal også ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med forliget om budget 2012-15 er indarbejdet betydelige effektiviseringsgevinster som følge af beslutningen om oprettelsen af en central teknisk serviceenhed.

 

En projektgruppe under Økonomichefkredsen har udarbejdet en model for udmøntning af effektiviseringsgevinsterne, samt foretaget en betydelig dataindsamling på området.

 

Alle forvaltningerne er således inddraget i dette arbejde og har disponeret efter at der vil komme en reduktion på vedligeholdelsesbudgettet fra 2011 og frem.

 

Effektiviseringsgevinsten på 4.500.000 kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse foreslås fordelt i 2011-15 på baggrund af forvaltningernes relative vedligeholdsareal på kommunens bygningsmasse, jf. nedenstående :

 

- hele kr. -

Vedligeholdsareal (m2)

Andel

Fordeling 2011
(2011-priser)

Fordeling 2012-15, (2012-priser)

Borgmesterforvaltningen

27.205

3,12%

140.323

146.664

By- og Kulturforvaltningen

215.615

24,71%

1.112.137

1.162.399

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

35.433

4,06%

182.763

191.022

Ældre- og handicapforvaltningen

25.420

2,91%

131.116

137.041

Børn og Ungeforvaltningen

568.762

65,19%

2.933.662

3.066.244

I alt

872.435

100%

4.500.000

4.703.371

 

Forvaltningerne foreslår endvidere at finansiering af 1 årsværk, jf. byrådets beslutning fra 10. november 2010, sker efter samme fordelingsnøgle som vist i tabellen ovenfor, hvilket giver følgende fordeling :

 

- hele kr. -

Finansieringsbidrag 2011 (2011-priser)

Finansieringsbidrag 2012-15 (2012-priser)

Borgmesterforvaltningen

14.032

14.411

By- og Kulturforvaltningen

111.214

114.217

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

18.276

18.770

Ældre- og handicapforvaltningen

13.112

13.466

Børn og Ungeforvaltningen

293.366

301.287

I alt

450.000

462.150

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til  udvalget, at byrådet godkender

 

a.      der udmøntes alene et effektiviseringspotentiale på årligt 4.500.000 kr. (2011-niveau) vedrørende bygningsvedligeholdelse og ikke en yderligere effektiviseringsgevinst på årligt 3.500.000 kr. vedrørende teknisk servicemedarbejdere

b.      udmøntning af effektiviseringsgevinst vedrørende bygningsvedligeholdelse i 2011, samt finansiering af 1 årsværk sker med følgende beløb, som overføres fra den enkelte forvaltning til By- og Kulturforvaltningen:

 

- hele kr, 2011-niveau -

Budgetreduktion, vedligehold

Finansieringsbidrag, 1 årsværk

Borgmesterforvaltningen

140.323

14.032

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

182.763

18.276

Ældre- og handicapforvaltningen

131.116

13.112

Børn og Ungeforvaltningen

2.933.662

293.366

I alt

3.387.864

 

338.786

 

 

 

c.      udmøntning af effektiviseringsgevinst vedrørende bygningsvedligeholdelse, samt finansiering af 1 årsværk, i hvert af årene 2012-2015 sker med følgende beløb, som overføres fra den enkelte forvaltning til By- og Kulturforvaltningen:

 

 

- hele kr, 2012, niveau -

Budgetreduktion, vedligehold

Finansieringsbidrag, 1 årsværk

Borgmesterforvaltningen

146.664

14.411

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

191.022

18.770

Ældre- og handicapforvaltningen

137.041

13.466

Børn og Ungeforvaltningen

3.066.244

301.287

I alt

3.540.972

 

347.933

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet.

Økonomi

Sagen påvirker ikke kommunens serviceramme og kassebeholdning, da der er tale om budgetneutrale omplaceringer mellem forvaltningerne.

 

Bilag

Ingen bilag.

 2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag nr. 1-714 Byens Ø - etape 1. Nordatlantisk Hus. Offentliggørelse

Åbent - 2011/002538

 

Sagsresumé

Lokalplanen opfatter et ca. 3 ha stort areal på havnen i Odense, der efter gravningen af en øst-vest gående kanal, nu er omgivet af vand på 4 sider. Øen har fået benævnelsen Byens Ø.

 

Hensigten med planlægningen er at fremme en udvikling af Byens Ø i overensstemmelse med byrådets vision for havneomdannelsen.

 

Lokalplanen tilvejebringes nu for at sikre mulighed for opførelse af et Nordatlantisk Hus og ungdomsboliger, som bygges på øens sydøstlige hjørne. Huset skal blandt andet rumme det nuværende Grønlandske Hus og en række nordatlantiske foreninger. I tilknytning til huset bliver der opført 25 ungdomsboliger. Dette forventes at stå færdigt i 2013.

 

Derudover sikrer lokalplanen mulighed for forskellig midlertidig anvendelse af de eksisterende bygninger langs Finlandkaj, samt midlertidige aktiviteter på øen. Detaljerede bebyggelsesregulerende bestemmelser for disse bygninger og resten af Byens Ø vil blive fastlagt senere i et tillæg til lokalplanen.

 

Lokalplanen indeholder detaljerede bestemmelser for kajarealerne og sikrer blandt andet offentlig adgang hertil.

 

Lokalplanen ophæver lokalplan 1-668 for Vandkulturhus. Denne lokalplan er ikke længere aktuel, da byrådet har vedtaget ikke at opføre et Vandkulturhus.

 

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag 1-714 for Byens Ø – etape 1. Nordatlantisk Hus til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

 

 

Sagsfremstilling

Baggrund

 

Lokalplanlægningen af Byens Ø er en opfølgning på den omfattende byomdannelsesproces, der tog sin begyndelse i 2002 med udarbejdelsen af en Byomdannelsesplan for den indre del af havnen i Odense. Siden er store dele af de indre havnearealer blevet omdannet til en attraktiv ”byhavn” med kanaler, boliger, kontorer og en flot havneplads.

 

Nu er turen kommet til Byens Ø. Byrådet afholdt i 2009-10 en idékonkurrence, som danner grundlag for lokalplanlægningen. Byrådets vision for Byens Ø er, at øen bliver en kultur- og oplevelsesø, hvor idræt, boliger, erhverv, kultur og vand går op i en højere enhed.

 

Vinderforslaget bevarer de eksisterende pakhuse, men giver mulighed for ombygninger og tilbygninger. Samtidigt foreslås en tæt bebyggelse i moderat højde med spændende gade- og stiforløb.

 

Det vil tage flere år at udbygge lokalplanområdet helt. Derfor er der planlagt midlertidige aktiviteter på øen, som blandt andet har til formål at oplyse om og fastholde interessen for denne enestående nye bydel ved vandet, samt fremme investeringslysten på øen.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at igangsætte 1. etape af en etapevis realisering af byrådets vision for øen. Lokalplanen skal derfor efterfølgende suppleres med ét eller flere tillæg.

 

Lokalplanforslaget

 

Lokalplanområdet omfatter et ca. 3 ha stort areal på havnen i Odense, der efter gravningen af en 30 m bred kanal mellem bassin 2 og 3 nu er omgivet af vand på alle 4 sider. Øen har fået benævnelsen Byens Ø i forbindelse med den af byrådet afholdte idékonkurrence.

 

Karakteristisk for Byens Ø er de store lagerbygninger, der er placeret langs Finlandkaj. Bygningerne er bygget omkring 1950´erne og fremstår i dag stort set, som da de blev bygget. Særlig markant er den høje FAF-silo, der kan ses helt oppe fra Thomas B. Thriges Gade og den markante blå mobilkran på Estlandkaj.

 

Lokalplanen udlægger området til centerformål og bolig- og serviceformål med rummelige anvendelsesbestemmelser. Området til centerformål er i den sydlige del langs kanalen.

 

Byens Ø skal således kunne anvendes til mange blandede byfunktioner, som over tid vil kunne realiseres, når de rette konjunkturer og investorer er til stede. Det vil blandt andet sige caféer og restauranter, boliger og service, kultur, idræt, kontorer, hotel og andre serviceerhverv, som ikke er til gene for omgivelserne.

 

Lokalplanen udlægger et byggefelt på den sydøstlige spids af Byens Ø ved indgangen til øen, hvor der kan opføres 4.000 m2 etageareal. Her planlægges opført Nordatlantisk Hus og ungdomsboliger. Bebyggelsen skal udformes som en markant arkitektonisk enhed, der udnytter den fremtrædende hjørnegrund ved ankomsten til Byens Ø. Med Nordatlantisk Hus flytter den nordatlantiske stemning ind på Odense havn. 

 

Lokalplanen sikrer bevaring af pakhus og silo på Finlandkaj 6 samt portalkran og spor på Estlandkaj. Lokalplanens bestemmelser er desuden rettet mod at bevare pakhusene Finlandkaj 12 og 14-16. Såfremt bevaring ikke en muligt, skal ny bebyggelse i princippet opføres i samme volumen og med samme fodaftryk som den eksisterende bebyggelse.  Bebyggelsen skal opføres i en arkitektur, der har klare referencer til de oprindelige bygninger.

 

Vejadgang sker fra Finlandgade. Kajarealerne skal forblive offentligt tilgængelige havnepromenader. Parkering skal etableres i parkeringskældre. Kajarealer skal helt friholdes for parkering.

 

Lokalplanen ophæver lokalplan nr. 1-668 for Vandkulturhus, som ikke længere er aktuel efter byrådets beslutning om ikke at etablere et Vandkulturhus på øen.

 

Kommuneplantillæg

 

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre områdets anvendelse fra et serviceområde (1.S29) til et bolig- serviceområde (1.BS11). Dette er nødvendigt for at give mulighed for at opføre ungdomsboliger nu. I de næste etaper af øens udbygning planlægges også opført boligbyggeri.

 

Virksomheder og miljøpåvirkning

 

Odense Kommune har undersøgt i hvilken grad, virksomheder påvirker lokalplanområdet med støj og emissioner af lugt, luft og støv, og om lokalplanlægningen kan få konsekvenser for virksomhederne i form af krav om at dæmpe støj mv.

 

Resultatet af undersøgelserne er, at 3 virksomheder vil overskride de vejledende støjgrænser ved Nordatlantisk Hus i mindre omfang. Da lokalplanområdet ligger i byomdannelsesområdet på havnen, kan kommunen i en overgangsperiode på 8 år fra lokalplanen er vedtaget, lempe støjgrænserne med 5 dB(A).  1 virksomhed har behov for at dæmpe støjen, hvilket vurderes muligt. Kommunen vil derfor tage kontakt med virksomheden med henblik på at få støjen reduceret.

 

Miljøvurdering

 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at lokalplanen ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil derfor ikke blive udarbejdet en miljørapport for yderligere miljøvurdering.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 Byens Ø (kommuneplantillæg 20.pdf)
1. Lokalplanforslag 1-714 Byens Ø, etape 1, Nordatlantisk Hus (Lokalplanforslag 1-714 Byens Ø, etape 1 med indsatte kort.pdf)

 

 

 3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplanforslag nr. 3-694 Seden Nord, ved Bullerupvej/Krogagervej. Offentliggørelse

Åbent - 2007/111284

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger nord for Kertemindevej afgrænset mod øst af Bullerupvej. Mod vest strækker området sig ind mod Fjordagerhallen og erhvervsområdet omkring Krogagervej/Østbirkvej. Mod nord afgrænses området af det åbne land samt Nordvest Renseanlægget.

 

Lokalplanforslaget rummer både boliger, lettere erhverv og boldbaner. I den gældende lokalplan 3-409 fra 1987, som dækker størstedelen af lokalplanområdet, udlægges arealerne til erhvervsområde. Der er imidlertid ikke megen efterspørgsel på erhvervsarealer i dette område. Derimod er der efterspørgsel på areal til boliger.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at kunne etablere et nyt boligområde med  åben-lav og tæt-lav boligbyggeri. Samtidig fremtidssikres arealer til boldbaner til den lokale boldklub. Endelig sikrer lokalplanen mulighed for forlængelse af Krogagervej og stiadgang fra boligområderne ud til Odense Fjord. En mindre del af lokalplanområdet er fortsat sikret til lettere erhverv.

 

Størstedelen af lokalplanområdet er ejet af Odense Kommune, og lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med Produktionsplanen 2011 med forventet byggemodning og grundsalg i 2012-13.

 

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at ændre de nuværende erhvervsområder til lettere erhverv, boligområder og friarealer.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplanforslag nr. 3-694 Seden Nord, ved Bullerupvej/Krogagervej vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

 

 

Sagsfremstilling

Baggrund                   
Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme efterspørgslen på byggegrunde i Seden-området samt fremtidssikre boldbaner i tilknytning til Fjordagerhallen. I den gældende lokalplan nr. 3-409 fra 1987 er området udlagt som en del af et erhvervsområde. Det har imidlertid vist sig, at interessen for boliggrunde i Seden er større end for erhvervsgrunde. Derfor foreslås en del af de ledige erhvervsarealer ændret til boligområde og friareal/boldbaner. Størstedelen af lokalplanområdet er kommunalt ejet og ligger i byzone.

Lokalplanområdet er i dag udlagt til erhvervsområde og boldbaner. Udover boldbanerne drives jorden i dag som landbrugsjord ved forpagtning. Nogle af de eksisterende boldbaner ligger i dag på privatejet jord, som er udlagt til erhvervsjord for eksisterende virksomhed. Det er derfor vigtigt gennem planlægning at fremtidssikre tilstrækkeligt areal til boldbaner.

I den gældende lokalplan nr. 3-409 er udlagt vejareal til en forlængelse af Krogagervej. Krogagervej ønskes forlænget til Bullerupvej for at aflaste Seden Strandvej for den tunge trafik fra det eksisterende erhvervsområde.

Lokalplanområdet og de tilstødende boligområder langs med Bullerupvej er i dag ikke knyttet op til det åbne land med stier. I stedet går man tur i kanten af boldbanerne og langs forlandet mellem marker og levende hegn.

Lokalplanområdet grænser op til Nordvest Renseanlægget. Indenfor lokalplanområdet ligger genbrugsstationen Bullerup. I lokalplanområdet findes også 2 tidligere beboelses-/landbrugsejendomme, der i dag er delvist udnyttet til serviceformål.

Boliger
Der udlægges areal til 20-30 tæt-lav boliger og 35-45 åben-lav boliger. Bebyggelsesplanen er udformet, så der sikres mulighed for en optimal sydvestorientering af boligerne. Boligerne placeres i samspil med det tilhørende friareal og så vidt muligt med direkte orientering fra boligerne ud til friarealet. I forbindelse med boligerne skal der placeres en pumpestation til håndtering af spildevand.

Erhverv og Krogagervej
For at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af arealerne til boliger og boldbaner ændres linieføringen for den planlagte forlængelse af Krogagervej. Langs med den nye linjeføring af Krogagervej udlægges areal til lettere erhverv. Mellem erhvervsområdet og det åbne land skal etableres levende hegn.

Boldbaner
Fjordagerhallen og den lokale boldklub sikres øget areal til boldbaner, så deres aktiviteter er fremtidssikret. Dette er sket i en dialog med Fjordagerhallen om deres nuværende og fremtidige behov. Samtidig sikres der areal til boldbaner, der kan tages i brug, når der skal ske yderligere boligudbygning i Seden-området.     

Eksisterende levende hegn omkring boldbanerne kan fjernes for at få mere hensigtsmæssige arealer til placering af banerne. Der skal i stedet etableres nye levende hegn som afgrænsning ind mod erhvervsarealerne.

Stier
I lokalplanforslaget sikres mulighed for etablering af stiforbindelser fra de eksisterende og kommende boligområder. Der sikres stier til sikker skolevej. Herudover er der rekreative stier, der føres mellem boldbanerne og til henholdsvis Seden Skole/Fjordagerhallen og gennem erhvervsområdet ud i det åbne land. Herfra kan der skabes stiforbindelse til Seden Strandby og de rekreative arealer ved Odense Fjord. Arbejdet med stiforbindelserne er fortsat ud over lokalplanens afgrænsning i kommende forslag til tematillæg til kommuneplanen.

Bæredygtighed                                                                                                Boligområdet vil blive udbygget med en tæthed, inspireret af Strukturplanen for Bellinge. Tæt-lav og åben-lav boliger bliver blandet, hvilket lægger op til en blanding af ejer- og lejerboliger. Der gives mulighed for grønne tage og nedsivning af regnvand på egen grund. Ved etablering af det planlagte stinet vil der, ud over forbindelser til skolen, blive en stor forbedring af mulighederne for at gå tur i området og komme ud i det åbne land, både fra de nye boliger, men også fra eksisterende boligområder. Etableres der boldbaner med kunstgræs skal dette ske uden afledning til offentlig kloak.                                                                                                                                                                                                

Støj – miljø
Det nye boligområde er lagt med en afstand på over 100 m fra Nordvest Renseanlægget i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Mellem Nordvest anlægget og boligerne udlægges som en buffezone, areal til lettere erhverv. Det er i dette område genbrugsstationen Bullerup ligger. Mellem boligerne og genbrugspladsen udlægges areal til en landskabelig støjvold.

Kommuneplantillæg
Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 23. Kommuneplantillægget har til formål at overføre de nuværende erhvervsområder til lettere erhverv og boligområder samt sikre en udvidelse af de eksisterende friarealer. I boligområdet gives mulighed for boligbebyggelse i op til 2 etager.

Vurdering af fremtidig vejføring nord for Kertemindevej
I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse er det planlægningsmæssigt vurderet, at en forlængelse af Ring 3 nord for Kertemindevej og på tværs af fjorden ikke bliver en planlægningsmæssig nødvendighed, fordi:

1.      Der vil ikke ske en erhvervs- eller boligmæssig udbygning, som vil kunne begrunde en sådan vejforlængelse.

2.      Odense Fjord og de kystnære arealer er omfattet af nationale og internationale beskyttelsesinteresser.

3.      Eventuel fremtidig trafikkorridor Fyn –Juelsminde vil trafikalt blive koblet på en eventuel vestlig Ring 3.

Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering er der foretaget en miljøscreening af planforslagene. Det er i den forbindelse vurderet, at planerne ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af planforslagene.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 - Seden Nord (Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 - Seden Nord.pdf)
1. Lokalplanforslag nr. 3-694 Seden Nord, ved Bullerupvej/Krogagervej (Lokalplanforslag 3-694 Seden Nord .pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget

4. Vandrerhjemmene - fremtidig anvendelse  

Åbent - 2011/091792

 

Sagsresumé

Forpagter af vandrerhjemmet Kragsbjerggård, Kragsbjergvej 121, Odense M, har ultimo juni 2011 opsagt forpagtningskontrakten med Odense Kommune på grund af faldende indtjening som følge af utidssvarende indretning af bygningen til vandrerhjemsdrift – navnlig manglende bad og toilet på værelserne.

 

Ombygningsudgiften for et tidssvarende vandrerhjem er beregnet til ca. 39 mio. kr.

 

Kragsbjerggård vurderes af Danhostel Danmarks Vandrerhjem (DDV) også i fremtiden at være attraktiv som vandrerhjem, trods bygningens standard, men erkender, at der er behov for investering i renovering.

 

Militærhistorisk Museum bor til leje i hovedbygningen på Kragsbjerggård. Kontrakten udløber 31/12 2012.

 

Forpagter driver endvidere byvandrerhjemmet Odense City, Østre Stationsvej 31, Odense C. Forpagtningskontrakten udløber 1/1 2014. Indtjeningen herpå har været faldende siden Cab Inn´s etablering.

 

Opsigelse af Kragsbjerggård giver behov for en afklaring af vandrerhjemmenes fremtidige drift og formen herfor.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at vandrerhjemmet Kragsbjerggård udbydes til forpagtning for en 2-årig periode med ophør til 31/12 2013.

SAGSFREMSTILLING

Forpagter af vandrerhjemmet Kragsbjerggård Sten Knudsen har ultimo juni 2011 opsagt forpagtningskontrakten med Odense Kommune til ophør 31/12 2011 efter ca. 25 år på stedet. Opsigelsen sker på baggrund af faldende indtjening på grund af utidssvarende indretning af bygningen – navnlig manglende bad og toilet på værelserne. Forpagter driver også byvandrerhjemmet Odense City og fortsætter forpagtningen her.

På denne baggrund ønskes den fremtidige anvendelse og driftsform af vandrerhjemmene afklaret.

 

Kragsbjerggaarden:

Vandrerhjemmet har et samlet areal på ca. 1.300 m2, heraf bolig ca. 120 m2. Det består af 136 senge fordelt på 32 værelser og fællesarealer med køkken, kantine, kursuslokaler m.v.

 

Forpagtningsafgiften er p.t. 6 % af omsætningen med et minimum på 100.000 kr./år.

 

Forpagtningsafgift de seneste 4 år:

År

Omsætning – brutto/kr.

%

Minimum – kr.

Afgift – kr.

2007

3.568.623

6

100.000

214.117

2008

3.710.811

7,25

125.000

269.034

2009

3.929.418

8,5

145.000

334.000

2010

3.160.080

6

100.000

189.605

 

Der betales ikke særskilt for boligen - estimeret årlig husleje udgør ca. 70.000 kr./år.

 

Forpagter afholder udgifter til indvendig vedligehold.

 

Odense Kommune afholder udgifter til udvendig vedligehold, forsikring (bygningsbrand), samt grøn/hvid vedligehold. Herudover afholder Odense Kommune ejerrelaterede udgifter til rør/forsyning. Samlede udgifter ca. 160.000 kr./årligt.

 

Kragsbjerggården er en gammel bygning, men er ikke fredet eller bevaringsværdig. Bygningens vedligeholdelsesstand vurderes at være god. Over de sidste 5 år er der i snit brugt ca. 92.000 kr./år på udvendig vedligehold (Budget i snit ca. 87.000 kr./år).

Bygningen er dog utidssvarende i sin indretning til vandrerhjem, da ingen værelser er med eget bad/toilet, ligesom værelserne er enten meget store eller meget små. Forpagter har moderniseret bad/toilet på gangen samt opgraderet nogle af værelserne med nye senge.

 

Forpagter har i 2006 fået udarbejdet et ombygningsprojekt ved Frede Nielsens tegnestue på renovering og opgradering af vandrerhjemmet. Minimumsbehovet for ombygning blev dengang estimeret til ca. 8 mio. kr.

 

I forbindelse med opsigelsen af vandrerhjemmet har Byggerådgivning med udgangspunkt i det tidligere projekt vurderet behovet for en renovering for opnåelse af et tidssvarende og fremtidssikret vandrerhjem og opfyldelse af bygningsreglementets samt Odense Kommunes krav til energi og indeklima. Håndværkerudgiften til renoveringen udgør ca. 8.200 kr. pr. m2 + øvrige omkostninger. I alt vurderes en sådan ombygning at udgøre ca. 39 mio. kr. Renoveringen kan til en vis grad etapedeles.

 

Forpagtningskontrakten er suppleret med en samarbejdsaftale med DDV. Aftalen er opsagt 30/6 2011 til ophør ved udgangen af 2011, men kan genoptages efter behov.

 

Hovedbygningen er lejet ud til Militærhistorisk Museum. Bygningen udgør 158 m2.

Bygningen er i en dårlig vedligeholdelsesmæssig stand. Vedligeholdelsen påhviler lejer.

Museet havde tidligere lokaler på Odense Kaserne, men fik tilbudt lokalerne i 2002 efter kasernen blev omdannet til skole mv.

Lejeaftalen er sidst forlænget i efteråret 2009 og ophører nu uden yderligere varsel 31/12 2012.

 

Odense City:

Forpagtningskontrakt indgået i 2003. Tillæg til kontrakt indgået i 2010 med bestemmelse om udløb 1/1 2014. Kontrakten kan opsiges med mindst 6 mdr. varsel til en 1. januar af forpagter.

 

Vandrerhjemmet har et samlet areal på ca. 1.500 m2, heraf bolig ca. 105 m2. Det består af 39 værelser og fælles arealer med køkken, kantine m.v.

 

Forpagtningsafgiften er fastsat til 12 % af omsætningen med et minimum på 300.000 kr./år.

 

Forpagtningsafgift de seneste 4 år:

År

Omsætning – brutto/kr.

%

Minimum – kr.

Afgift – kr.

2007

3.603.145

16

400.000

576.503

2008

3.707.479

16

400.000

593.197

2009

3.040.670

16

400.000

486.507

2010

2.817.521

12

300.000

338.102

 

Der betales ikke for boligen - estimeret årlig husleje udgør ca. 73.000 kr./år.

 

Forpagter afholder udgifter til indvendig vedligehold.

 

Odense Kommune afholder udgifter til forsikring (bygningsbrand) - ca. 20.000 kr./år, ejendomsskat, udvendig vedligehold m.v. Udgiften til udvendig vedligeholdelse i snit over de sidste 4 år er ca. 24.000 kr./år.

 

Byvandrerhjemmet er ombygget og indrettet i 1999 og vurderes som tidssvarende i kvalitet og indretning. Der er dog ikke kursus-/konferencefaciliteter.

 

Indtjeningen på vandrerhjemmet har side Cab Inn’s etablering været faldende.

 

Forpagtningskontrakten er ligeledes suppleret med en samarbejdsaftale med DDV.

 

DDV’s vurdering af vandrerhjemsdrift i Odense:                                         

DDV har på et møde den 26/8 2011 oplyst, at det efter en samlet vurdering ikke kan anbefales, at Kragsbjerggården lukker som vandrerhjem. Vandrerhjemsdrift hviler pt. på 4 kundegrupper: private gæster, grupper, lejrskoler og kurser/konferencer. DDV er ud fra disse segmenter samt ejendommens beliggenhed klart af den opfattelse - Kragsbjerggårds standard til trods - at der er et forretningspotentiale i vandrerhjemmet. Desuden har DDV fået flere henvendelser fra interesserede forpagtere. DDV er enige med forpagter i, at ejendommen trænger til renovering og fremtidssikring som vandrerhjem. I forhold til Odense City, ser DDV større potentiale i Kragsbjerggården på sigt, da Odense City ikke har udvidelsesmuligheder og ikke har kursus-/konferencemuligheden. DDV ser flere muligheder i afklaringen af driften af vandrerhjem men anbefaler pt., at kommunen udbyder forpagtningen i en 2-årig periode for så at overveje den fremtidige anvendelse og form grundigt. DDV vurderer, at nuværende kontraktform er i overensstemmelse med hvad, der er gældende på området, og at forpagtningsafgiften er lav men sammenlignelig med niveauet i andre kommuner.

 

Anbefaling

På baggrund af sagsfremstillingen anbefales det, at Kragsbjerggård udbydes til forpagtning hurtigst muligt for en periode på 2 år med ophør til den 31/12 2013, sammenfaldende med kontraktudløb for Odense City. Herved undgås tomgang på ejendommen, ligesom der er mulighed for i perioden i et helhedsperspektiv at kvalificere vandrerhjemsdriften i Odense og formen herfor efter 1/1 2014.

I vurderingen af den fremtidige anvendelse af Kragsbjerggård vil indgå overvejelser om muligheden for placering af Militærhistorisk Museum andetsteds.

Økonomi

Bilag

 

 

 

E: Orientering

5. Fororientering om forslag til revision af 4 temaer i Kommuneplanen

Åbent - 2011/024871

 

Orientering

Udvalget vil på mødet blive fororienteret om de 4 tematillæg: Byudvikling, åbent land, kulturhistorie og ferie, fritid og friluftsliv.

 

Forslag til tematillæggene vil blive fremlagt til behandling om offentliggørelse på udvalgsmødet 25/10 2011.

Bilag

Ingen bilag.

 6. Orientering om igangsætning af VVM for letbanens 1. etape

Åbent - 2011/130154

 

Orientering

Odense Byråd besluttede på møde den 16/2 2011 linieføring for letbanen, og at VVM-processen igangsættes for letbanens 1. etape.

 

Letbanens 1. etape forbinder Tarupcentret i Odenses nordvestlige del, Odense Banegård Center, Rosengårdcentret og udviklingsområderne i den sydøstlige del af Odense, hvor blandt andet Nyt Odense Universitetshospital vil blive etableret. Senere etaper af letbanen forventes at skulle betjene blandt andet Vollsmose og den sydvestlige del af Odense. Letbanestrækningerne kan ses i folderen.

 

Letbanen er VVM-pligtig, idet projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 punkt 24 "Sporveje, bybaner, høj- og undergrundsbaner eller lignende baner af særlig bygningstype, der udelukkende eller overvejende tjener til personbefordring".

 

Væsentlige virkninger på miljøet

Ved udarbejdelse af VVM skal der ske en vurdering af projektet samt alternativer. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelsen, der udgør beslutningsgrundlaget for et kommuneplantillæg. I VVM-redegørelsen skal projektets virkninger på fx befolkningen, dyr og planter, omfang af trafik og transport, arkitektur og landskab vurderes.

 

Formålet med en VVM-redegørelse er at give det bedst mulige grundlag for den endelige beslutning om projektets realisering og at give offentligheden det bedst mulige grundlag for en offentlig debat.

 

På nuværende tidspunkt forventer vi, at projektets væsentligste påvirkninger vil vedrøre trafikale forhold, bymiljø og luft- og støjgener.

 

Trafikale forhold

Etableringen af letbanen vil give et væsentligt løft til den kollektive trafik i Odense. Det bliver nemmere og hurtigere at komme omkring, og det kan gøre det mere attraktivt for flere rejsende at bruge den kollektive trafik. Samtidig kan letbanen påvirke forholdene for biltrafikken i byen. Letbanen vil få forkørselsret og prioritering i kryds, hvilket kan betyde, at der bliver nedsat kapacitet for biltrafikken. Derfor skal det i VVM-redegørelsen vurderes, hvordan letbanen vil påvirke den kollektive trafik og biltrafikken.

 

Bymiljø

Letbanen vil hovedsageligt køre gennem eksisterende byområder, og det skal derfor undersøges, hvordan letbanen vil påvirke bymiljøet, og om den kan virke som en barriere i byen. Når letbanen etableres, forventes det, at bymiljøet forbedres, og at biltrafikken reduceres.

 

Luft og støj

Letbaner medfører ikke luftforurening og er generelt støjsvage, da de er eldrevne. Det forventes derfor, at letbanen vil skabe mindre luftforurening og støj i de byområder, hvor busser erstattes af letbanen. Desuden forventes en mindsket biltrafik i Odense, hvilket også har en positiv effekt på luftforeningen og støjbelastningen. I forbindelse med miljøvurderingen foretages der en nærmere analyse af luft- og støjforholdene.

 

Anlægsfasen

Anlægsarbejderne i forbindelse med letbanens etablering vil kunne medføre gener i form af støv, støj og vibrationer samt trafikale gener, hvilket ligeledes vil blive belyst i VVM-redegørelsen.

 

Tidsplan

Der vedlægges en foreløbig tidsplan for hele processen omkring VVM-arbejdet. Overholdelse af tidsplanen forudsætter, at analyser og andet nødvendigt materiale til VVM-redegørelsen foreligger, som planlagt, og at der ikke kommer indsigelser eller andet undervejs, der kræver supplerende undersøgelser.

 

Idéfasen
Første skridt i processen bliver at afvikle den 1. offentlighedsfase – idéfasen, som planlægges til at foregå i perioden den 24/10 -12/12 2011.

 

Der er tale om et stort forandringsprojekt med mange interessenter. Det er formålet med idéfasen at give borgere og andre interessenter mulighed for at få svar på spørgsmål, at komme med kommentarer og at fremsætte alternativer til projektet.

 

Det foreslås, at der udsendes en folder, at der holdes et møde med særlige interessenter, og at der afholdes borgermøder i flere lokalområder i byen. Borgermøderne foreslås afviklet, dels som ’åbent hus’, hvor borgerne kan se plancher og stille spørgsmål til embedsmændene, dels i form af 4 aftenmøder med oplæg og workshops. Endelig foreslås, at der afholdes et borgermøde på Rådhuset. 

 

Der vedlægges en oversigt over aktiviteter i idéfasen og en folder.

 

Bilag

1. Tids- og procesplan for VVM-letbanen (tids- og procesplan for VVM-letbanen.pdf)
2. Idefasen for VVM letbanen (Idefasen for VVM letbanen.pdf)
3. Udkast til folder. Letbanen (img-928133447-0001.pdf)

 

 

 7. Orientering om taxi

Åbent - 2011/136307

 

Orientering

By- og Kulturudvalget har på sit møde den 20/9 2011 anmodet om en redegørelse vedrørende blandt andet taxiholdepladser ved Odense Banegård Center.

 

Der er foretaget en interessentanalyse i forbindelse med projekt "Omdannelse/nyordning af Odense Banegård Center".

Efterfølgende er afholdt møde den 14/12 2010 med direktør Peter Kjærgaard, Taxa Fyn - og formand Finn Kristensen, Odense Mini-Taxi. Referat af mødet foreligger.

 

På mødet blev forelagt en skitse for sammenlægning af taxiholdepladserne nord for skinnearealet - på den tidligere rutebilstations arealer.

Taxa Fyn og Odense Mini-Taxi udtrykte i mødet samstemmende stor begejstring for projektidéen.

Projektet indrettedes efter taxiselskabernes ønsker – blandt andet at depotarealet skal gøre tilstrækkelig bredt - og at det skal rumme plads til 30 biler.

Alle taxiselskabernes ønsker er derfor indtegnet i det endelig projektforslag.

 

Anlægget er - også efter aftale med taxiselskaberne - under midlertidig anvendelse og midlertidigt "opstreget". Den endelige ombygning påbegyndes, når de kontraktlige forhold med grundejeren DSB er på plads, formentlig med start i oktober 2011.

 

Herudover indføres et nyt både stationært og dynamisk skiltesystem i og omkring hele Odense Banegård Center - forventelig fra december 2011. Henvisninger til taxier indgår her.

 

Odense Kommune har ikke registreret det præcise antal taxiholdepladser i centrumsområdet. En registrering er igangsat og vil foreligge til udvalgets møde.

 

Umiddelbart er der kun inddraget 2 taxiholdepladser ved Grand Hotel, Jernbanegade/Slotsgade, herudover anlægges nye pladser i forbindelse med omdannelsen af Grønnegade.

 

Anvendelse af handicapparkeringspladser administreres meget striks af Politiet.

Kun vogne forsynet med handicapskilt må anvende pladserne.

 

I mobilguiden indarbejdes taxiholdepladser, ligesom taxiholdepladser påføres nye citykort.

 

Fyns Politi har oplyst, at der er en restriktiv administration af reglerne, idet Færdselslovens §92, stk. 3 medfører, at invalide P-pladser alene er reserveret til "køretøj, som anvendes af en person med handicap".

 

Fyns Politi oplyser videre, at man ikke kan skilte sig ud af en dobbeltbenyttelse af handicappladser. Pladserne skal forbeholdes enten det ene eller andet formål!

 

Forvaltningen ser derfor umiddelbart ikke mulighed for at anvende handicap p-pladser til taxiholdeplads.

 

 

Bilag

1. Hyrevognspladser (Hyrevognspladser.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl