Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Referat 25. oktober 2011

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 25-10-2011 kl. 08:15

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.Afbud fra:
Jan Boye
Per Berga Rasmussen

Oversigtsdagsorden: Åben referat

3. Klosterbakken 12 samt Munkemøllestræde 20. Salg af ejendomme (Lukket)
4. Drøftelse af støjgener (Lukket)
5. Drøftelse af udvidelse af VVM-undersøgelse (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Forslag til revision af 4 temaer - Kommuneplan 2009-2021. Offentliggørelse

Åbent - 2011/024871

 

Sagsresumé

Forslag til tematillæg for Byudvikling, Det åbne land, Ferie, fritid og friluftsliv og Kulturhistorie udarbejdet på baggrund af byrådets beslutning om en tematisk revision af kommuneplan 2009-2021. Tematillæggene har et indholdsmæssigt afsæt i planstrategi 2008 og kommuneplan 2009-2021 og de af Byrådet vedtagne tværgående politikker: Erhvervs- og Vækstpolitikken, Miljøpolitikken og Sundhedspolitikken.

 

Med de fire tematillæg sættes retning for en fysisk planlægning, som har bæredygtighed, som det bærende tema. Byudviklingen skal være arealbesparende og skal ske med den rette vægtning af beskyttelses- og benyttelsesinteresserne for kulturmiljøer og byens grønne områder og det åbne land samt sikrer borgerne adgang til ferie- og fritidsaktiviteter er revideret.

 

Tematillæggene er udarbejdet i digital form: http://odense.dkplan.niras.dk/DKplan/  Den digitale platform suppleres med en pixi-udgave: ”Fremtidens Odense kort fortalt”, som beskriver de overordnede mål og linjer i tematillæggene. Pixi-udgaven skal fungere som en invitation til at søge mere konkrete informationer om planerne på den digitale platform og en invitation til at deltage i den offentlige debat om planerne indhold, deltage i borgermøder o. lign.

 

Offentlig høring af forslag til temaplaner

Det foreslås, at temaplanerne vedtages til offentlig høring i 12 uger, så der sikres  tid til en grundig offentlig debat. Arrangementer i høringsperioden målrettes såvel de overordnede problemstillinger som de enkelte tematillæg. I den forbindelse vil relevante interesseorganisationer, foreninger og andre blive direkte inviteret.

 

Miljøvurdering

I tematillægget er der er foretaget en miljøvurdering af ændringer i arealanvendelsen.

 

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til temaplaner offentliggøres i 12 uger.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Rådmand Jan Boye og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

De 4 tematillæg

 

Byudvikling

I forhold til Kommuneplan 2009-2021 er der foretaget en række ændringer, som især får betydning for fordelingen af byomdannelse og byvækst. Bæredygtighedskravet betyder således, at hovedparten (70 %) af byudviklingen skal foregå som omdannelse af arealer i den eksisterende by, mens byvæksten på bar mark får en lavere andel (30 %). Dette er i modsætning til den tidligere fordeling, som var 50 - 50.


Med temaplanen er der som et led i den fremtidige byudvikling udpeget en række nye omdannelsesområder og byvækstområder.

 

Den nye fordeling betyder desuden, at kravene til tættere og nogle steder højere byggeri skal ændres for at nå den ønskede udbygning.

 

Tematillægget fastlægger en rækkefølge og en arbejdsdeling af omdannelsesområderne.

 

Tematillægget indeholder en samlet ny rækkefølgeplan for udbygningen med ca. 10.000 boliger i planperioden frem til 2025.

 

Der udlægges en interessezone for en ny vejforbindelse fra Bogensevej - Ring 3 vest - over Rugårdsvej og Middelfartvej med tilslutning til E20. Vejanlægget forudsætter VVM procedure, som afklarer miljøkonsekvenserne og belyser alternativer.

 

Åbent land

Odense by skal være både tæt og grøn. Satsningen på byomdannelse, som det bæredygtige alternativ til byudvidelse betyder, at områder af det åbne land kan friholdes for ny bebyggelse, men samtidig at der vil blive en øget rekreativ brug af de bynære landskaber. 

Der udpeges en Grøn-blå struktur, der sætter rammerne for, hvor udviklingen af fx ny natur kan finde sted, så der samtidig sker en styrkelse af sammenhængende naturområder og landskaber, og dermed også en styrkelse af kommunens grønne profil. Med tematillægget gives der rammer for at målsætningen om, at naturarealet skal fordobles kan opfyldes.

 

Planen indeholder retningslinjer for, hvordan vi på den ene side beskytter naturen - så det åbne land fortsat indeholder områder med en høj biologisk, rekreativ og oplevelsesmæssig værdi - og på den anden side benytter det åbne land, og sikrer en fortsat gunstig erhvervsudvikling for landbrug og gartneri.

 

Kulturhistorie

De udpegede byomdannelsesområder rummer blandt andet sporene af Odense Kommunes industrikulturmiljøer. Dette understøtter Odense Kommunes overordnede tilgang til bevaring af kulturhistorien ved benyttelse.

 

Med de nye udpegninger af kulturmiljøer inden for industriområder, bymidten og i det åbne land samt indarbejdelsen af de bevaringsværdige sammenhænge suppleres den eksisterende beskyttelse af de kulturhistoriske værdier med en beskyttelse af en række bevaringsværdige helheder i kommunen.

 

Udpegningen af middelalderbyens gadenet som kulturmiljø betyder en yderligere sikring af de bygninger, der har direkte indflydelse på den middelalderlige bystruktur. Det vil sige, at alle bygninger, der er med til at danne gade-, plads- og gårdrum i middelalderbyen, ikke kan nedrives uden byrådets tilladelse.

 

Den hidtidige udpegning af særligt bevaringsværdige landsbyer er revideret. Der er  udpeget landsbyer med en bevaringsværdig bykerne.

 

Ferie, fritid og friluftsliv

Ferie, fritid og friluftsliv i Odense Kommune har med dette tematillæg til kommuneplanen fået væsentlig mere vægt i den fremtidige planlægning.

 

Med tematillægget sikres fortsat gode rammer for et aktivt byliv for hverdagsidræt og udfoldelse i de grønne områder i storbyen Odense samt forbedres adgangen til naturen og kysten i en god balance mellem benyttelse og beskyttelse.

 

Der er udpeget 3 fokusområder for udviklingen af oplevelser i det grønne, som en del af den nye Grøn-blå struktur: Odense havn med Stige Ø og Odense Fjord, idrætsområdet i byens vestlige kant og Tarup-Davinde.

 

Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at finde mulige placeringer til et motorsportsanlæg, blandt andet til erstatning for Højbjergbanen.

 

Undersøgelsen har resulteret i at fastholde de allerede udpegede placeringer ved Beldringe og i Kærby Mose. Der er med tematillægget foretaget en præcisering af arealudpegningen ved Beldringe.

 

 

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Temaplanerne og de indeholdte prioriteringer vil dog på sigt udgøre det langsigtede grundlag for byrådets prioritering ved budgetlægning

 

 

Bilag

1. Fremtidens Odense kort fortalt (KP 4T Pixi.pdf)

 

 

 2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslag nr. 0-686 Klosterbakken/Munkemøllestræde - boliger og erhverv. Indsigelser. Endelig vedtagelse

Åbent - 2007/27208

 

Sagsresumé

Lokalplanen omfatter området mellem Klosterbakkens svømmehal, Munkemøllestræde og Eventyrhaven.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at der kan etableres boliger og serviceerhverv inden for området. Lokalplanen skal desuden sikre, at ny bebyggelse opføres i et nutidigt formsprog og med en høj arkitektonisk standard, samt at den indpasses respektfuldt i området. Bebyggelsen skal overvejende opføres i 3-4 etager. Der kan opføres ca. 50 boliger. Ved realisering af lokalplanen sikres en renovering af områdets parkeringsanlæg.

 

Kommuneplantillægget har til formål at ændre en del af området fra service til bolig/service, samt at forøge byggemulighederne i området med hensyn til højde og bebyggelsesprocent.

 

Odense Kommune ejer hele arealet.

 

Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger, hvor der indkom 12 henvendelser indeholdende synspunkter, ændringsforslag og bemærkninger.

 

Krav om lavenergibebyggelse har vist sig at være uforeneligt med muligheden for tilslutning til fjernvarme. Kravet om lavenergibebyggelse er derfor taget ud af lokalplanen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a. Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt

 

b. Lokalplanforslag nr. 0-686 Klosterbakken/Munkemøllestræde vedtages endeligt

 

c. Bemærkninger/indsigelser besvares som foreslået.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at det parkeringsanlæg, som en køber skal etablere, skal etableres på kommunens præmisser for så vidt angår betalingsvilkår og åbningstider. Vilkårene fastlægges i en deklaration, der tingslyses på ejendommen.

 

Rådmand Jan Boye og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

 

Sagsfremstilling

Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger, og der er indkommet 12 ændringsforslag/indsigelser.

Indsigelserne går især på byggeriets højde, områdets anvendelse, byggeriets indpasning i forhold til Domkirken og byggeriets forhold til Odense Ådal.

 

Resumé af indsigelserne

 

 1. Fyens Stift, Klingenberg 2, Odense C
 2. Fjernvarme Fyn, Billedskærervej 7, Odense M
 3. Bent Præstgaard, Klosterbakken 20 C, Odense C
 4. Henrik Hansen, Carit Etlars Vej 33, Odense M
 5. Ernst Nielsen, Skovsangervænget 3, Odense NV
 6. Lægerne Klosterbakken, Klaus Hansen, Jacob Eiersted og Flemming Sørensen, Klosterbakken 3, Odense C
 7. Birgit Wetke, Filosofgangen 22, Odense C
 8. Christian Majgaard Nielsen og Hanne Wikkelsø, Kronprinsensgade 21, Odense C
 9. Arkitektgruppen, Hollufgårds Allé 12, Odense SØ
 10. Danmarks Naturfredningsforening, Odense v/ Mogens Juul Agergaard
 11. Kulturmiljøråd Fyn, Kulturarvfyn v/ Ellen Warring
 12. Poul Karmdal, Langelinie 15, Odense M

 

1.     Fyens Stift, Klingenberg 2, Odense C

 

Indsigelse

Fyens Stift har nedlagt veto mod lokalplanforslaget.

Begrundelsen er, at bebyggelsen på ”Studenterhusgrunden” fjerner et direkte kik mod domkirkespiret og derved tilsidesættes den folkekirkelige interesse i at sikre Stiftets domkirkes bygningsmæssige dominans i området. Forvaltningen og Fyens Stift er i dialog nået til enighed om en bygningshøjde på 3 etager.

 

Fyens Stift har desuden udtrykt bekymring for højden på byggeriet på ”parkeringsgrunden”. Efter dialog er forvaltningen blevet enig med Fyens Stift om, at byggeriet maksimalt må opføres i 4 etager. I lokalplanforslaget var det muligt at opføre én bygning i 5 etager.

2.     Fjernvarme Fyn, Billedskærervej 7, Odense M

Bemærkning

Fjernvarme Fyn påpeger, at kravet om lavenergibebyggelse i sig selv ikke er bæredygtigt og foreslår, at overskriften ”Bæredygtighed” ændres, eller at kravet om bæredygtighed specificeres.

 

Ad 2.

Det foreslås, at bemærkningen tages til efterretning.

 

Krav om lavenergibebyggelse har vist sig at være uforeneligt med muligheden for tilslutning til fjernvarme. Kravet om lavenergibebyggelse er derfor taget ud af lokalplanen.

 

3.     Bent Præstgaard, Klosterbakken 20 C, Odense C

 

Bemærkning

Bent Præstgaard anfører, at der er et stort problem, at cyklister op ad Klosterbakken kører på fortovet og anmoder om, at det bliver løst.

 

Ad 3.

Cyklistforhold reguleres ikke via lokalplanlægning. Hovedparten af vejstrækningen på Klosterbakken ligger desuden uden for lokalplanområdet og er dermed ikke omfattet af nærværende lokalplan.

 

Forvaltningen kan dog oplyse, at der arbejdes på forbedrede cyklistforhold i området.

 

4.     Henrik Hansen, Carit Etlars Vej 33, Odense M

 

Synspunkt

Henrik Hansen mener, at det er en fejldisponering at udlægge ”parkeringsgrunden” til boliger og anfører, at grundens centrale og naturskønne beliggenhed i stedet burde anvendes til et offentligt tilgængeligt byggeri.

 

5.     Ernst Nielsen, Skovsangervænget 3, Odense NV

 

Bemærkning

Ernst Nielsen anfører, at en 5 etagers bygning på ”Studenterhusgrunden” vil skærme for solindfald til svømmehallens nye sydvendte glasfacade.

 

Ad 5.

Jf. Fyens Stifts veto (indsigelse nr. 1) reduceres bygningshøjden til 3 etager, hvilket ikke medfører væsentlig skærmvirkning for solindfald til svømmehallen.

 

6.     Lægerne Klosterbakken, Klosterbakken 3, Odense C

 

Synspunkter

Lægerne Klosterbakken mener:

 

 1. At den eksisterende p-plads skal bevares af hensyn til de erhvervsdrivende og svømmehallens brugere.
 2. At å-miljøet og Eventyrhaven vil blive forulempet af bebyggelsen
 3. At korrektheden af den foretagne miljøscreening er tvivlsom.
 4. At en 4-5 etagers bygning på ”Studenterhusgrunden” vil være malplaceret og ekstremt bombastisk i det eksisterende boligmiljø, ikke mindst set som nabo til svømmehallen.

 

Ad 6a.

Der er i dag er 64 offentligt tilgængelige parkeringspladser på terræn, mens parkeringskælderen siden 2002 har været lukket. Lokalplanen sikrer 83 parkeringspladser, hvoraf 42 pladser er sikret offentlig tilgængelighed, mens de resterende 41 p-pladser reserveres til de kommende beboere. Forvaltningen arbejder på en langsigtet parkeringsstrategi, der blandt andet fokuserer på, at optimere parkeringssituationen i bymidten.

 

Ad 6b.

Lokalplanen sikrer, at der etableres et markant bredere, bedre og mere trygt parkstrøg langs Odense Å mellem Eventyrhaven og Nonnebakken/Munke Mose.

Ad 6c.

Korrektheden af en miljøscreening er et retligt anliggende, der inden for de første 4 uger af den offentlige høringsperiode kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

 

Ad 6d.

Jf. Fyens Stifts veto (indsigelse nr. 1) reduceres bygningshøjden til 3 etager.

 

7.     Birgit Wetke, Filosofgangen 22, Odense C

 

Synspunkter

Birgit Wetke kan ikke forstå, at der skal bygges så meget i højden, da der aldrig har været andet end bygninger i 1 etage i lokalplanområdet. Hun mener også, at antallet af offentlige parkeringspladser er for lille, og at lokalplanen burde dække hele Klosterbakken.

 

Bemærkning

Birgit Wetke mener, at kommunen med lokalplanen ulovligt overskrider å-fredningen og å-beskyttelseslinien.

 

 

Ad 7.

Å-fredningen respekteres, mens å-beskyttelseslinien overskrides. Forvaltningen har vurderet, at sikringen af Odense Å som landskabselement sker gennem den å-fredning, som Naturklagenævnet den 29/11 2010 traf afgørelse om. Lokalplanen sikrer, at der etableres et markant bredere, bedre og mere trygt parkstrøg langs Odense Å mellem Eventyrhaven og Nonnebakken/Munke Mose.

 

8.     Christian Majgaard Nielsen og Hanne Wikkelsø, Kronprinsensgade 21, Odense C

 

Bemærkning

Christian Majgaard Nielsen og Hanne Wikkelsø mener, at byggeriets højde bør sænkes, da det ellers vil hindre deres udsigt til Domkirkens tårn.

 

Ad 8.

Forvaltningen har via 3d-studier vurderet, at byggeriets højde og placering ikke hindrer udsigten til Domkirkens tårn fra Kronprinsensgade 21.

 

9.     Arkitektgruppen, Hollufgårds Allé 12, Odense SØ

 

Indsigelser

Arkitektgruppen foreslår følgende ændringer til lokalplanen:

a.      At de 2 sydligste blokke mod Klosterbakken på ”parkeringsgrunden” skal kunne bygges i 5 etager, og ikke 4 som nævnt i lokalplanforslaget.

b.      At der på ”Studenterhusgrunden” skal være mulighed for at bygge 5-6 etager og 2350 m2 med den 6. etage trukket væk fra Klosterbakken.

c.      At indgangen til p-anlægget skal fastholdes som den eksisterende indkørsel, og at arealet mellem bebyggelsen og Klosterbakken nødvendigvis må respektere indkørslen.

d.      At pladsen mellem bebyggelsen og Klosterbakken ikke skal være offentligt tilgængelig.

e.      At altaner skal kunne etableres lavere end de 2,8 m over terræn, som lokalplanforslaget foreskriver.

f.       At der ikke skal sikres ”ikke nordvendt altan eller privat terrasse til alle lejligheder”.

g.      At gulv i nederste etage skal kunne hæves til 1,9 m, og ikke som nævnt kun 1,4 m over terræn.

h.      At forurenet jord kun skal udskiftes i ½ meters dybde i områder, der er berørt af byggeri, og ikke i hele lokalplanområdet (arealer ned mod åen).

i.        At der ikke kan sikres egen adgang til privat fællesareal for alle.

j.        At der på ”parkeringsgrunden” skal være mulighed for boliger i stueetagen.

k.      At ændringen af ”Kinesermuren” ved Klosterbakken er ikke en del af byggeriet.

l.        At andelen af offentlige p-pladser skal være ½-delen af 83, altså 41-42 stk. og ikke 43-44 stk.

m.    At der skal være mulighed for kontorer, ikke kun ”service” – på ”Studenterhusgrunden”.

n.      At der i området mellem bebyggelsen og ”Kinesermuren” skal være privat fællesareal og ikke kun fællesareal.

o.      At bebyggelsen vedligeholder egne bygninger og arealer – offentlige arealer vedligeholdes af kommunen. Ikke som beskrevet - af en grundejerforening.

p.      At der skal være mulighed for etablering af en dagligvareforretning i stueetagen på byggeriet på ”Studenterhusgrunden”.

q.      At bestemmelser om henholdsvis lodrette takt og vertikale træk bør udgå.

r.       At master og antenner må kunne ses fra terræn, men at man godt kan lave en bestemmelse om, at man ikke kan dem fra det nære terræn.

 

Ad 9.

Forvaltningen gør opmærksom på, at lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med Arkitektgruppen, så flere bemærkninger har været drøftet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.

 

Ad 9a.

Indsigelsen kan ikke imødekommes jf. indsigelse nr. 1 fra Fyens Stift.

 

Ad 9b.

Indsigelsen kan ikke imødekommes jf. indsigelse nr. 1 fra Fyens Stift.

 

Ad 9c+d.

Bebyggelsen afslutter en bygningsrække, der er trukket tilbage fra vejen og giver plads til et bredt fortov. Dette stræk bør fortsættes som offentligt tilgængeligt areal, således at pladsen foran bebyggelsen åbner op mod Eventyrhaven. Overkørsel til parkeringskælderen bør derfor ikke bryde en sammenhængende forplads til byggeriet og Eventyrhaven. Selve nedkørslen bør derfor integreres i p-kælderen.

 

Ad 9e.

Såfremt der ikke etableres boliger i stueetagen mod Klosterbakken, kan bestemmelsen godt opfyldes. Mod ”Kinesermuren” er der mulighed for privat terrasse, og mod åen er stueetagen tilpas højt oppe til, at der kan etableres altaner i stueetagen.

 

Ad 9f.

Lejligheder, der i forvejen har ringe lysforhold, bør sikres direkte adgang til det private fællesareal mellem bebyggelsen og ”Kinesermuren”.

Det kan betyde, at nogle lejligheder skal etableres i 2 etager med lodret lejlighedsskel, eller terrasser skal etableres på tagfladen.

 

Ad 9g.

En næsten 2 m høj parkeringskælderfacade vil distancere byggeriet fra gaderummet. Det føles oftest ikke rart at bevæge sig langs bygninger, der reelt starter i 2 m’s højde. Der stilles generelt krav til aktive stuefacader i bymidten for at opnå en levende og tryg by.

 

Ad 9h - 9k.

Indsigelserne beror på misforståelser af lokalplanen, der ikke hindrer eller tillader de nævnte forhold, der er gjort indsigelser imod.

 

Ad 9l.

Det foreslås, at teksten ændres til 42 stk.

 

Ad 9m.

Service inkluderer kontorer.

 

Ad 9n.

På kortbilaget er området udlagt som privat fællesareal. Lokalplanen er blevet præciseret, så det også fremgår entydigt i teksten.

 

Ad 9o.

Bestemmelsen vedrørende etablering af grundejerforening sløjfes, da forvaltningen har vurderet behovet for en sådan til ikke at være til stede.

 

Ad 9p.

Det foreslås, at forbud mod etablering af en dagligvarebutik fastholdes, da varetransporten til og fra en dagligvarebutik vil skulle foregå på offentlig vej. Det vil belaste trafikafviklingen væsentligt i området og vil desuden påføre naboer uacceptable støjgener.

 

Ad 9q.

En lokalplan regulerer sædvanligvis rammer for arkitekturen i form af bestemmelser om eksempelvis vandrette og lodrette træk således, at forskellig byggerier på samme gadestrækning tilpasses hinanden.

 

Ad 9r.

Det er ikke nødvendigt for selve bebyggelsen, at der etableres master eller antenner. Bestemmelsen sigter på at undgå, at telefonselskaber lejer sig ind på tagfladen for at etablere en mast/antenne.

 

10.  Danmarks Naturfredningsforening v/Mogens Juul Agergaard, Bøgeløkken 48, Odense NV

 

Indsigelser

a.      Danmarks Naturfredningsforening (DN) værdsætter, at det grønne bælte langs åen søges udvidet, men mener, at udvidelsen bør være langt større, og at der er mulighed for at skabe et bredt grønt strøg fra Klosterbakken ned til åen, syd for ”Kinesermuren”.

b.      DN foreslår, at å-beskyttelseslinien kun reduceres, så den kommer til at følge grænsen for det grønne område ind mod de bebyggede områder.

c.      DN ser gerne, at flest mulige borgere og turister får glæde af dette bynære areal som rekreativt område og foreslår og mener derfor, at der kun bør bygges langs Klosterbakken, mens punkthusene nærmest åen og nærmest ”Kinesermuren” tages ud af lokalplanen. Alternativt kan bebyggelsen langs Klosterbakken gøres tættere og rykkes længere ud mod gaden med reduktion af forpladsen til følge.

d.      DN kan ikke acceptere, at den nuværende adgangsmulighed for passage mellem Klosterbakken og Å-stien syd for ”Kinesermuren” forsvinder, da der er et stort publikumspres på Eventyrhaven, og åen er en meget store attraktionsværdi for hele byen.

e.      DN foreslår, at der bevares eller anlægges beplantning af passende slørende karakter på de grønne områder, så bebyggelsen derved fremstår mindre fremtrædende.

 

Synspunkter

Punkthusene er bygget sammen 2 og 2 med et mellemliggende trapperum. DN frygter, at der derved ikke opnås det lette, mere åbne byggeri.

 

DN mener, at man under ingen omstændigheder bør slække på kravene i den gældende kommuneplan med hensyn til bygningshøjder og bebyggelsesprocenter.

 

Ad 10.

Det foreslås, at indsigelserne delvist imødekommes.

 

Ad 10a.

Lokalplanen sikrer, at der etableres et markant bredere, bedre og mere trygt parkstrøg langs Odense Å mellem Eventyrhaven og Nonnebakken/Munke Mose. Såfremt det skulle gøres endnu bredere, vil transformatorerne og parkeringsanlægget helt eller delvist skulle fjernes.

 

Ad 10b.

Å-fredning omfatter det område, som DN omtaler. Å-fredningen er mere restriktiv end å-beskyttelsen. Omfanget af å-beskyttelseslinien synes derfor irrelevant.

Ad 10c.

De omtalte byggefelter er langt overvejende placeret på området, hvor parkeringskælderen i dag er beliggende. Skulle dette område gøres rekreativt, vil det kræve, at transformatorerne og parkeringsanlægget helt eller delvist skulle fjernes. En indskrænkelse af forpladsen vil visuelt indskrænke adgangen til Eventyrhaven.

 

Ad 10d.

Forvaltningen er ikke bekendt med, at publikumspresset på Eventyrhaven er af en størrelsesorden, der vil skabe problemer, såfremt den omtalte ringe brugte passage lukkes for offentlig gennemgang.

 

Ad 10e.

Bebyggelser mod Eventyrhaven står generelt utilslørede. Forvaltningen har vurderet, at kvaliteten ved en bypark som Eventyrhaven er, at den omkringliggende by træder synligt frem i kanten af parken.

 

11.  Kulturmiljøråd Fyn, Kulturarvfyn

 

Synspunkter

a.      Kulturmiljøråd Fyn mener ikke, at det er rimeligt at frasælge så velbeliggende kommunalt ejet byjord til bolig – og kontorbyggeri mv., inden der fra kommunalt hold er taget stilling til fremtidig reservering af arealer i bymidten til offentlige, kulturelle formål. Der henvises til Planlovens §2 stk. 2, hvor der står, at loven særligt tilsigter, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber.

b.      Kulturmiljøråd Fyn mener, at byggehøjder og indblik til Domkirken og klosterkomplekset bør overvejes nøje.

c.      Kulturmiljøråd Fyn mener, at planerne for en fremtidig af- og udvikling af Thomas B. Thriges Gade uden al tvivl vil påvirke hele trafikstrukturen i området og hermed skabe helt andre adfærdsmønstre og muligheder for brug af byens pladser og rum. Kulturmiljøråd Fyn mener, at Klosterbakken og området omkring Domkirken, der i dag tegner en god del af byens arkitektoniske og kulturhistoriske profil – sammen med de øvrige nye og genskabte pladser i bymidten, bør komme til at spille en væsentlig og central rolle.

 

Ad 11a.

Arealets fremtidige anvendelse har været vurderet i kommuneplanen, hvor området siden 1997 har været udlagt til bolig- og serviceformål. Området har 1. prioritet i boligudbygningsplanen.

 

Ad 11b.

Problematikken har været behandlet i høringsperioden jf. indsigelse nr. 1 fra Fyens Stift.

 

12.  Poul Karmdal, Langelinie 15, Odense M

 

Synspunkter

Poul Karmdal mener, at man lige så godt kunne udstykke Flakhaven, og kommunen burde opføre et nyt lavt parkeringsanlæg i lyse farver på ”parkeringsgrunden”. Byforeningen mener, at lokalplanen strider imod ånden i planloven, hvor der i §1, stk. 2 står, at ”loven særligt tilsigter, at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber”. Poul Karmdal mener, at pladsen skal reserveres til fremtidig offentlig bebyggelse.

 

Indsigelser

Poul Karmdal mener:

a.      At byggeriet mod åen skal begrænses til det nuværende, men i en bedre stil.

b.      At ”Kinesermuren” skal bevares i sin helhed.

c.      At Studenterhuset skal fjernes, og der skal tinglyses forbud mod anden bebyggelse end svømmehalsrelateret udvidelse på ”Studenterhusgrunden”.

 

Ad 12.

Det foreslås, at indsigelserne ikke imødekommes.

 

Ad 12a.

Arealets fremtidige anvendelse har været vurderet i kommuneplanen, hvor området siden 1997 har været udlagt til bolig- og serviceformål. Området har 1. prioritet i boligudbygningsplanen.

 

Ad 12b.

”Kinesermuren” har oprindeligt dannet et markant skel mellem offentlig park og det tidligere elværk. I 1960 blev en del af murens forløb omlagt. Den del mod Klosterbakken, som lokalplanen åbner mulighed for kan rives ned, er dog oprindelig. Men muren har i dag en anden funktion end den oprindelige. Forvaltningen har vurderet, at hensynet til en visuel stærkere forbindelse mellem Klosterbakken og Eventyrhaven vægter højere end bevarelse af det yderste stykke mur mod Klosterbakken. Muren har indtil nu ikke været beskyttet. Lokalplanen sikrer en bevaring af det resterende murværk.

 

Ad 12c.

Svømmehallen har ikke ytret ønske om at reservere grunden til svømmehalsrelateret udvidelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

2. Kommuneplantillæg nr. 7 - Klosterbakken (Kommuneplantillæg nr. 7 Klosterbakken. Endelig.pdf)
1. Lokalplanforslag nr. 0-686 Klosterbakken/Munkemøllestræde (Lokalplan 0-686 Klosterbakken.pdf)

 

 

 

E: Orientering

6. Udbygning af den fynske motorvej syd om Odense -

Odense Kommunes kommentarer til Vejdirektoratets VVM-redegørelse og Vejdirektoratets svar herpå

Åbent - 2010/039669

 

Orientering

Status

Vejdirektoratet har udarbejdet en VVM-redegørelse (redegørelse med Vurdering af Virkningerne på Miljøet) for udbygningen af den fynske motorvej syd om Odense fra 4 til 6 spor. Redegørelsen har været i offentlig høring fra den 15. juni til den 15. august 2011.

 

Under udarbejdelsen af VVM-redegørelsen har der løbende været kontakt mellem kommunen og Vejdirektoratet, dels for at koordinere udbygningen af motorvejen med planerne om at etablere en forlængelse af Munkebjergvej og etablere et nyt tilslutningsanlæg ved motorvejen, dels for at sikre at Vejdirektoratet havde de nødvendige oplysninger til at udarbejde redegørelsen. Der har også været afholdt et møde mellem kommunen og Vejdirektoratet om dæmpning af støjen fra motorvejen.

 

Odense Kommune har den 7. september 2011 administrativt udtalt sig til VVM-redegørelsen, og Vejdirektoratet har den 20. september 2011 svaret herpå.

 

Vejdirektoratets VVM-redegørelse

I redegørelsen beskriver Vejdirektoratet, hvordan de forestiller sig, at motorvejen syd om Odense, fra Blommenslyst til det store motorvejskryds ved Højby, udbygges fra 4 til 6 spor, og hvilke konsekvenser udbygningen vil have. Der beskrives dels et hovedforslag, der er Vejdirektoratets umiddelbart bedste bud på udbygningen, dels en række andre muligheder for udformning af udbygningen.

 

Hovedforslaget

Bystrækning og strækning i det åbne land:

I hovedforslaget opdeles udbygningen i en bystrækning og en stækning i det åbne land. De to strækninger adskiller sig især ved forskelle i vejens tværprofil, herunder forskelle i køresporenes bredde, udformning og bredden af midterrabatten, behandlingen af nødspor og udformningen af skråningerne mod det omliggende terræn.  

 

Tilslutningsanlæg, broer mv.:

Ved Munkebjergvejs forlængelse forudsætter hovedforslaget, at der etableres et såkaldt S-anlæg som tilslutningsanlæg, ligesom i hovedforslaget i kommunens VVM-redegørelse for Munkebjergvejs forlængelse. Der forudsættes også en del ændringer for øvrige tilslutningsanlæg, vej- og stibroer.

 

Samkørselspladser, belysning:

Der foreslås etableret en samkørselsplads ved Sanderum, og det forudsættes at kommunen etablerer en samkørselsplads ved Munkebjergvejs forlængelse. Endelig forudsættes, som noget nyt, belysning på motorvejen.

 

Alternativer til hovedforslaget

Tilslutningsanlæg:

VVM-redegørelsen beskriver muligheden for at etablere et såkaldt trompetanlæg som tilslutningsanlæg ved Munkebjergvejs forlængelse i stedet for hovedforslagets S-anlæg. Denne mulighed er også undersøgt i kommunens VVM-redegørelse for Munkebjergvejs forlængelse.

 

Desuden ses på muligheden for at bibeholde det eksisterende tilslutningsanlæg ved Svendborgvej. I dette alternativ forudsættes hele anlægget ombygget, og at Munkebjergvejs forlængelse føres ud til Svendborgvej, nord for motorvejen.

 

Der er også set på alternative udformninger af tilslutningsanlægget ved Stenløsevej. En mulighed er at lukke Stenløsevej nord og syd for motorvejen og anlægge nye forbindelsesveje i ”baglandet”. Dalumvej bliver dermed den skærende vej og der etableres et såkaldt ruderanlæg som tilslutningsanlæg. En anden mulighed er at nedlægge de eksisterende ramper til motorvejen, og dermed tilslutningsanlægget.

 

Skråninger og nødspor:

Endvidere ses der på, om der i stedet for afgravning af skråningerne langs motorvejen, som foreslået i hovedforsalget, i stedet skal etablere støttemure for at bevare mest muligt af de eksisterende skråninger, og beplantningen herpå. Desuden belyses mulighederne for ikke at afbryde nødsporene på bystrækningen ved de enkelte overføringer, som foreslået i hovedforslaget, men i stedet føre nødsporene gennem overføringernes yderfag.

 

Stiforbindelser og design:

Endelig ses ser på, om der skal etableres en stioverføring eller underføring ved Munkebjergvejs forlængelse, samt på muligheden for at udforme nye bygværker og stibroen ved tilslutningsanlægget ved Stenløsevej i et særligt design.

 

Konsekvenser ved udbygningen

Hvad angår konsekvenser ved udbygningen, ses der i VVM-redegørelsen især på støjkonsekvenser, påvirkning af ejendomme og miljøkonsekvenser.

 

Støj:

Hvad angår støjkonsekvenserne søges disse reduceret ved at udlægge støjdæmpende asfalt, foretage forhøjelse af eksisterende støjvolde, etablere nye støjskærme samt ved at give tilskud til støjisolering af boliger. På trods af disse tiltag vil den udbyggede motorvej og tilslutningsanlæggene i 2020 belaste 1.575 boliger med støj, der overskrider Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse.

 

Ejendomme:

Hvad angår påvirkningen af ejendomme, regnes der med permanent arealerhvervelse på ca. 38 ha og midlertidig arealerhvervelse på ca. 30 ha. Der skønnes at blive tale om totalekspropriation af 15-20 ejendomme, og nedlæggelse af 8 kolonihaver samt arealerhvervelse i mindre omfang fra ca. 15 kolonihaver. I alt forventes ca. 150 ejendomme at blive berørt af ekspropriationer.

 

Miljø:

Hvad angår miljøkonsekvenser belyses konsekvenserne for naturen – herunder Natura 2000, overfladevand og grundvand, luft og klima samt forurenet jord.

 

Udgifter:

Anlægsoverslaget for de samlede udgifter for udbygningen af motorvejen syd om Odense er angivet til at være 1.443 mio. kr.

 

Kommunens kommentarer til redegørelsen

Odense Kommune har administrativt meddelt Vejdirektoratet, at vi finder at hovedforslaget er det mest hensigtsmæssige forslag i forhold til kommunens trafikplanlægning, og at vi derfor støtter dette forslag.

 

Tilslutningsanlæg:

Der tages dog forbehold overfor hovedforslagets udformning af tilslutningsanlægget ved Munkebjergvejs forlængelse. Dette skyldes, at vi først kan tage stilling til, hvilken type af tilslutningsanlæg der foretrækkes, i forbindelse med den politiske behandling af kommunens VVM-sag for Munkebjergvejs forlængelse.

 

Også hvad angår tilslutningsanlægget ved Stenløsevej støttes hovedforslaget, idet de foreslåede andre muligheder vurderes at have væsentlige negative konsekvenser.

 

Skråninger:

Vi foreslår også, at muligheden for at anvende stålspuns i stedet for betonstøttemure vurderes, hvis det besluttes, at etablere støttemure langs motorvejsudbygningen.

 

Stiforbindelser og design:

Hvad angår stiforbindelsen ved Munkebjergvejs forlængelse, støtter vi etableringen af en stibro frem for en stitunnel, idet en tunnel vil blive lang og ret mørk. En tunnel vil derfor tilbyde mindre tryghed.

 

Vi støtter også ideen om at udforme nye bygværker og stibroen ved tilslutningsanlægget ved Stenløsevej i et særligt design.

 

Støj:

Vedrørende støj giver vi udtryk for, at det er positivt, at Vejdirektoratet lægger op til, at der som led i udbygningen skal udlægges støjdæmpende asfalt, foretages forhøjelse af eksisterende støjvolde, etableres nye støjskærme samt ved at gives tilskud til støjisolering af boliger. Da det imidlertid må konstateres, at der bl.a. vil være mange boliger, der vil blive belastet med støj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, foreslås det Vejdirektoratet, at der i det videre arbejde med projektet ses på mulighederne for en bedre bekæmpelse af støjbelastningen fra motorvejsudbygningen – d.v.s. ud over hvad der er foreslået af Vejdirektoratet.

 

Øvrige forhold:

Endvidere er der afgivet kommentarer om samkøringspladser, trafikledelsessystemer, vandafledning, stiforbindelser, belysning, håndteringen af forurenet jord, hensynet til grundvandsbeskyttelse og indvinding af grundvand, forhold omkring fredskov, tidspunktet for udvidelse af vejvandsbassiner af hensyn til padder og andre forhold omkring bassinerne og erstatningsvandhuller.

 

Vejdirektoratets svar

Til mange af de forhold som Odense Kommune har kommenteret, svarer Vejdirektoratet alene, at de har noteret sig kommunens bemærkninger. I en del af forholdene lægger Vejdirektoratet op til, at problemstillingen tages op i den videre projektering.

 

Tilslutningsanlæg:

Vedrørende udformningen af tilslutningsanlægget ved Munkebjergvejs forlængelse gør Vejdirektoratet opmærksom på, at Fyns Politi og projektorganisationen for nyt OUH, Region Syddanmark, har ytret ønske om en særlig ambulancevej. Vejdirektoratet har i denne sammenhæng oplyst, at de ikke vurderer, at det er nødvendigt at etablere særlige ambulanceveje til nyt OUH. De gør også opmærksom på, at hvis tilslutningsanlægget udformes som et trompetanlæg, vil man undgå to lysregulerede kryds, der kan være en hindring for ambulancer. Ved denne løsning får man en effektiv og hurtig trafikafvikling med et anlæg, der har høj trafikkapacitet, og som samtidig er 60-70 mio. kr. billigere end S-anlægget der foreslås i VVM-redegørelsens hovedforslag.

 

Skråninger:

I forbindelse med valg af løsning vedrørende skråningerne langs motorvejen, oplyser Vejdirektoratet, at hovedforslagets forslag om afgravning fastholdes.

 

Stiforbindelser:

Hvad angår stiforbindelsen ved Munkebjergvejs forlængelse oplyser Vejdirektoratet, at de vil anbefale en stibro. Hvad angår stiforbindelser i øvrigt, afviser Vejdirektoratet cykelstier på flere eksisterende overføringer, ligesom de afviser, at en cykelsti langs motorvejen er deres opgave.

 

Støj:

Hvad angår støjdæmpning i forbindelse med motorvejsudbygningen afviser Vejdirektoratet at foretage mere, end hvad der er lagt op til i deres hovedforslag.

Bilag

Ingen bilag.

 7. Orientering om nyt regionalt graveområde ved Stenløse  

Åbent - 2010/102001

 

Orientering

Region Syddanmark har vedtaget et tillæg til råstofplanen. Tillæg nr. 4 ”Råstofgraveområde ved Stenløse i Odense Kommune”, blev vedtaget af Regionsrådet mandag d. 26/9  2011. Høringsperioden er på 4 uger og udløber d. 1/11 2011.

                                                                                     

Forslaget til det nye graveområde har tidligere været både i forhøring og høring. I begge tilfælde har By- og Kulturforvaltningen indsendt bemærkninger til forslaget indenfor høringsfristen. Sagen har i den forbindelse været forelagt By- og Kulturudvalget den 3/5 2011. I høringssvarene er der givet udtryk for, at Odense Kommune ikke ønsker at få udlagt et regionalt graveområde i dette konkrete område, idet området ikke er velbeliggende til graveområde. Ud over nærheden til Skt. Klemens by og den nyudstykning, som finder sted her, løber der en hovedgastransmissionledningen gennem området og der er en vindmølle samt flere højspændingsmaster på området. Krav om adgangsveje og sikkerhedsafstande gør det svært at få området til at blive et sammenhængende, harmonisk naturområde i landskabet uden øer og barrierer. I den sydlige del er der også et mindre vandløb og et par mindre områder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3-områder. Planforslaget anviste også Dahlsvej, som transportvej for de mange lastbiler til og fra området, hvilket var uheldigt, da det er en skolevej.

I høringssvarene er der alternativt peget på ændringer af planforslaget, hvis regionen alligevel valgte at udlægge arealet til råstofgraveområde.

 

Regionen har valgt at udlægge området, men har imødekommet Odense Kommunes ønske om, at det bynære område skal graves først. Dette er sket ved, at kun de mest bynære 30 ha er udlagt til graveområde. De resterende 70 ha er udlagt til interesseområde, og vil formodentlig først blive medtaget i en revision af råstofplanen i 2016. Interesseområdet kan dog blive medtaget tidligere, hvis regionen skønner, det er nødvendigt med et større aktivt graveområde i lokalområdet.

Bemærkninger fra såvel kommunen som naboer har bevirket, at der skal etableres en intern kørevej, inde på graveområdet, med udkørsel til Volderslevvej, hvorfra der er let adgang til motorvejen.

 

Samtidig med vedtagelsen af graveområdet ved Stenløse har Region Syddanmark også vedtaget et tillæg til råstofplanen for et nyt råstofgraveområde ved Bramstrup Gods i Faaborg-Midtfyn Kommune umiddelbart øst for Stenløse-området. De to graveområder udgør tilsammen 190 ha og vil få fælles overkørsel til Volderslevvej. De to graveområder vil på sigt i stor udstrækning afløse graveområderne i Tarup-Davinde.

 

Ejeren af Bramstrup Gods, Niels Langkilde er sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune i gang med at planlægge den naturmæssige og rekreative udnyttelse af Bramstrup-arealet efter råstofgravningen er afsluttet.

Lokalplanen og helhedsplanen i Tarup-Davinde området har været en stor hjælp i forbindelse med udvikling af dette område og til støtte for myndighedsbehandlingen. By- og Kulturforvaltningen vil undersøge, om der med fordel kan udarbejdes en lokalplan for graveområdet ved Stenløse, og om der er interesse for at oprette et fagligt samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune omkring de to graveområder.

 

På grund af de to kommende graveområders bynære placering er der potentiale for at udvikle et nyt grønt, rekreativt område syd for Odense. Gennem en planlægning vil det være muligt i højere grad at styrke de natur- og landskabsmæssige hensyn, som en optimal retablering af de færdiggravede arealer åbner op for.

                                               

Bilag

1. Oversigtskort over Stenløse og Bramstrup graveområder (stenløsekort.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl