Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Dagsorden 8. november 2011

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 08-11-2011 kl. 08:15

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.Afbud fra:
Lars Christian Lilleholt

Mødet forventes afsluttet kl. 10.00.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden

4. Ryttergade 3 - Aftale om Indre Missions råderet over ejendommen (Lukket)
5. Salg af areal til Odense Katedralskole (Lukket)
7. Ny drøftelse af spørgsmål om udvidelse af VVM-undersøgelse (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Budgetopfølgning pr. 1/10 2011

Åbent - 2011/046418

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen fremsender budgetopfølgning pr. 1/10 2011 for bevillinger under By- og Kulturudvalget. I budgetopfølgningen vurderes, om det forventede regnskab for 2011 afviger fra det korrigerede budget pr. 1/10 2011.

 

·   Samlet set forventer By- og Kulturforvaltningen et reelt mindreforbrug på driften på 1,0 mio. kr. under forudsætning af, at der sker teknisk justering for afledt drift af anlæg og budgetneutrale omplaceringer m.m. Forvaltningen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 anbefalet en overførselspulje på 5 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug i 2011, der skal overføres til 2012. Efter indarbejdelse af denne pulje udviser budgetopfølgningen et merforbrug på 4 mio. kr.  

 

·   Dette betyder, at By- og Kulturudvalget i den overordnede sag vil fremstå med grøn i trafiklysoversigt, idet det forventede merforbrug udgør 0,7 procent af budgetrammen.

·   By- og Kulturudvalgets forventede merforbrug på driften forventes at belaste servicerammen med 4,0 mio. kr., efter korrektion for overførselspulje.

·   På anlægsområdet forventer By- og Kulturforvaltningen samlet set en netto mindreindtægt på i alt 56,8 mio. kr., hvoraf der søges om overførsel til 2012 på 40,0 mio. kr., samt en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. på byfornyelsesområdet.

Den resterende netto mindreindtægt på 18,0 mio. kr. kan primært henføres til usikkerhed om hvorvidt indtægter vedrørende tilskud fra staten til kanalforbindelse og indtægter fra salg af gadelys vil kunne realiseres i 2011.

·   Balanceforskydninger forventes at balancere. Området omfatter grundindskud vedrørende almene ungdoms- og familieboliger.


·   Det finansielle område forventes at balancere. Området omfatter udgifter til renter og afdrag på ældreboliger.

 

 

Udfordringer. På anlægsområdet, salg af jord, er der fortsat betydelige udfordringer. Området er stærkt påvirket af den globale gældskrise og den generelle usikkerhed på boligmarkedet. Samlet forventes der således solgt for netto ca. 45 mio. kr. mindre end budgetteret. I den forbindelse skal det nævnes, at der blev overført et mindresalg af jord fra 2010 til 2011 på ca. 22 mio. kr. Afvigelsen på 45 mio. kr. foreslås overført til 2012.

 

Det kan desuden påpeges, at det fortsat er vanskeligt at få solgt de kommunale ejendomme på Vollsmose Allé 12 og Rugaardsvej 60, som samlet set er budgetteret til at kunne indbringe ca. 50 mio. kr.

 

Status – udvikling fra vedtaget budget 2011 til korrigeret budget 2011

Budgetopfølgningen bygger på alle de budgetændringer, som er godkendt siden vedtagelsen af budget 2011. Herunder ændringer i omprioriteringspulje, ændret besparelsesprofil ved Odense Ny Virkelighed, ændrede afgiftsregler på gadelysområdet mv.

 

Endvidere justeres med denne sag det korrigerede budget med -5 mio. kr. på områder med overførselsadgang, der overføres til 2012, og derudover tilføres vintertjenesten 10 mio. kr. Dette sker i overensstemmelse med budgetaftalen for budget 2012.

 

Budgetneutrale omplaceringer til afledte driftsudgifter vedr. anlæg på 6,1 mio. kr., samt 0,2 mio. kr. vedrørende Grundkort Fyn vil indgå i samlesagen til byrådet.

 

I denne sag søges om konvertering af 0,3 mio. kr. fra drift til anlæg samt overførelse til 2012 vedrørende etablering af bibliotekstilbud i Korup samt overførsel af 0,9 fra Rådhuset til rengøringsområdet.

 

Korrigeret budget 2011 i forhold til Forventet regnskab 2011

Merforbruget fordeler sig således:

 

Med overførselsadgang:

 

 

Fællesadministration

Mindreforbrug

0,7 mio. kr.

Plan og Byg

Merforbrug

-0,6 mio. kr.

Kultur

Mindreforbrug

2,3 mio. kr.

Natur, Miljø og Trafik

Merforbrug

-1,4 mio. kr.

By- og Kulturudvalgets indlagte overførsel til budget 2012

 

-5,0 mio. kr.

I alt

Merforbrug

4,0 mio. kr.

 

·   Fællesadministration
Mindreforbrug på uforbrugt pulje til tværgående udviklingstiltag på 1 mio. kr. samt merforbrug på rengøringsområdet på 0,3 mio. kr.

·   Plan og Byg
Stigende merudgifter til KMD-licenser, mindreindtægter på byggesagsgebyrer og ejendomsoplysninger. Merforbruget er indenfor den aftalte afbetalingsplan for Plan og Byg. Forvaltningen har fortsat fokus på udlejningsområdet, som samlet set forventes i balance.

·   Kultur
Mindreforbruget på Kulturområdet skyldes hovedsageligt 1 mio. kr. vedrørende ændring i Rytmepostens organisation fra en kommunal institution, 0,7 mio. kr. vedrørende Fribyforfatterordningen, samt 0,3 mio. kr. på administrationsområdet. Mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
vedrørende Etablering af bibliotekstilbud i Korup Kultur og Idrætscenter ønskes overført til anlæg i 2012.

·   Natur, Miljø og Trafik
Merforbrug vedrørende den Kollektive Trafik forventes at udgøre 1,4 mio. kr. Afvigelsen kan henføres til forskydning i betalinger til Fynbus og er således ikke udtryk for en reel udfordring.

·   Samlet set er den indlagte overførsel til budget 2012 på 5 mio. kr. den primære årsag til, at der forventes et samlet merforbrug på 4 mio. kr., mens den reelle vurdering er et mindreforbrug på 1 mio. kr. i 2011.

 

Indstilling

a)     Budgetopfølgningen pr. 1/10 2011 fremsendes til byrådets godkendelse

b)     På driftsområder med overførselsadgang søges om:

b1. Budgetneutral tillægsbevilling på 883.246 kr. i 2011 på budgetområde 2.2 Plan og Byg vedrørende overtagelse af rengøring på Rådhuset og Uddannelsescentret. Budgetbeløbet overføres fra Borgmesterforvaltningen.

b2. Mindreforbrug vedrørende udvalgets andel af Overførselspuljen på 5.000.000 kr. tilføres kassen i 2011. Overførselspuljen mellem 2011 og 2012 blev vedtaget ved budget 2012, hvorfor modposten for år 2012 tidligere er udmøntet ved budgetvedtagelsen.

b3. Konvertering af 312.284 kr. fra drift til anlæg og overførsel fra 2011 til 2012 vedrørende Etablering af bibliotekstilbud i Korup Kultur og Idrætscenter

c)     På driftsområder uden overførselsadgang søges om tillægsbevilling på 10.000.000 kr. i 2011 til vintertjenesten, som indgår i vedtagelse af budget 2012.

d)     På anlægsområdet søges om:
d1. Overførsel af mindreindtægt fra 2011 til 2012 på i alt 40.050.000 kr., sammensat af mer- og mindreudgifter på de enkelte anlægsarbejder, jf. vedlagte bilag, der viser afvigelser og forslag til overførsler på de enkelte anlægsprojekter.

d2. Negativ tillægsbevilling på 1.276.000 kr. på byfornyelsesområdet som følge af ændring af projekter. Midlerne tilgår kassen.

 

 

Sagsfremstilling

1. Status - udvikling fra vedtaget budget 2011 til Korrigeret budget 2011.

 

Med overførselsadgang

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Afvigelse

2.1 Fællesadministration

16.534

22.192

5.658

2.2 Plan og Byg

-59.004

-57.433

1.571

2.3 Kultur

220.512

219.524

-988

2.4 Natur, Miljø og Trafik

396.357

405.882

9.525

I alt

574.399

590.165

15.766

 

Budgettet på områder med overførselsadgang er opjusteret med 15,7 mio. kr.

 

Afvigelse kan opdeles i:

 

Besluttet og godkendt

Der er samlet godkendt omflytninger og tillægsbevillinger på 15,7 mio. kr. som primært består af:

·          Ændrede afgiftsregler på gadelysområdet 8,9 mio. kr.

·          Tillægsbevilling til Kollektiv Trafik 9 mio. kr.

·          Omprioriteringspulje -3 mio. kr.

·          Budgetneutrale omplaceringer mellem forvaltninger 0,8 mio. kr.

 

Uden overførselsadgang

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Afvigelse

2.4 Natur, Miljø og Trafik

21.841

21.841

0

I alt

21.841

21.841

0

 

 

 

Anlægsområdet

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Afvigelse

Kvalitetsfondsmidler

 

 

 

I alt

0

0

0

Kvarterplan

 

 

 

Kanalforbindelsen (095.222926)

53.447

77.251

23.804

Trafik og mobilitetesplan (095.222950)

3.500

59.196

55.696

I alt

56.947

136.447

79.500

Øvrige

 

 

 

2.2 Plan og Byggeri

-7.359

-74.973

-67.614

2.3 Kultur

14.368

33.086

18.718

2.4 Natur, miljø og

      trafik

73.763

105.406

31.643

I alt

80.772

63.519

-17.253

By- og Kulturforvaltningen i alt

137.719

199.966

62.247

 

Afvigelse kan opdeles i:

 

Besluttet og godkendt

Der er samlet godkendt tillægsbevillinger og genbevillinger på 62,2 mio. kr., som primært består af:

·   Genbevillinger ved regnskabsafslutning og 1/10-10 vurdering netto -1,1 mio. kr.

·   Tillægsbevillinger til kanalforbindelsen, 24,7 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløb i Borgmesterforvaltningen.

·   Tillægsbevillinger til Trafik og Mobilitetsplanen, 34,6 mio. kr, finansieret af rådighedsbeløb i Borgmesterforvaltningen.

·   Tillægsbevilling ved regnskabsafslutningen på 11,9 mio. kr. svarende til mindreforbruget på driftsområder med overførselsadgang.

·   Tillægsbevilling på -8,9 mio. kr., modsvaret af merudgift under driften vedrørende gadelys, som følge af ændrede afgiftsregler.

 

Finansforskydninger

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Afvigelse

Støttet byggeri

15.522

47.841

32.319

I alt

15.522

47.841

32.319

 

Afvigelse kan opdeles i:

 

Besluttet og godkendt

Afvigelsen er overførsler i forbindelse med regnskab 2010

 

Renter og afdrag

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Afvigelse

Renter, ældreboliger

16.518

17.057

539

Afdrag, ældreboliger

22.861

22.826

-35

I alt

39.379

39.883

504

 

Besluttet og godkendt

Afvigelsen er overførsler i forbindelse med regnskab 2010

 

 

2. Korrigeret budget 2011 i forhold til Forventet regnskab 2011

 

Driftsområdet med overførselsadgang

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet regnskab 2011

Afvigelse

2.1 Fællesadministration

22.192

26.512

-4.320

2.2 Plan og Byg

-57.433

-56.851

-582

2.3 Kultur

219.524

217.212

2.312

2.4 Natur, Miljø og Trafik

405.882

407.242

-1.360

I alt

590.165

594.115

-3.950

 

Afvigelse fordelt på:

 

Nye beslutninger

Fællesadministrationen

Der forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. vedrørende pulje til tværgående udviklingstiltag samt et merforbrug på rengøringsområdet på 0,3 mio. kr.

 

Hertil kommer beslutning om overførselspulje på 5 mio. kr. fra 2011 til 2012 som er indarbejdet i budget 2012.

 

Plan og Byg

Plan og Byg forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. som især skyldes stigende udgifter til KMD-licenser samt mindreindtægter på byggesagsgebyr og ejendomsoplysninger. Merforbruget er indenfor den aftalte afbetalingsplan for Plan og Byg.

Budgetneutral omplacering til afledte driftsmidler vedrørende anlæg på 2,4 mio. kr. vil indgå i samlesagen til Byrådet.

 

Kultur
Mindreforbruget på Kulturområdet skyldes hovedsageligt 1 mio. vedrørende ændring i Rytmepostens organisation fra en kommunal institution, 0,7 mio. kr. vedrørende Fribyforfatterordningen samt 0,3 mio. kr. på administrationsområdet. Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Etablering af bibliotekstilbud i Korup Kultur og Idrætscenter ønskes overført til anlæg i 2012.

 

Natur, Miljø og Trafik

Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr.  mio. kr. vedrører Kollektiv Trafik  der skyldes forskydninger i betalinger til Fynbus. Der er således ikke tale om en reel udfordring.

 

Budgetneutral omplacering til afledte driftsmidler vedrørende anlæg på 3,7 mio. kr.

Vil indgå i samlesagen til Byrådet.

 

Driftsområdet uden overførselsadgang

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet regnskab 2011

Afvigelse

2.4 Natur, Miljø og Trafik

21.841

21.841

0

I alt

21.841

21.841

0

 

Nye beslutninger

 

Der søges i denne sag om forhøjelse af budgettet med 10 mio. kr. i 2011 som led i budgetaftalen for 2012.

 

 

 

Projekter med ekstern finansiering

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet regnskab 2011

Afvigelse

2.1 Fællesadministrationen

476

476

0

2.3 Kultur

-1.127

-1.127

0

I alt

651

651

0

 

 

 

 

Anlægsområdet

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet regnskab 2011

Afvigelse

Kvalitetsfondsmidler

 

 

 

I alt

0

0

0

Kvarterplan

 

 

 

Kanalforbindelsen (095.222926)

77.251

86.500

-9.249

Trafik og mobilitetesplan (095.222950)

59.196

46.681

12.515

I alt

136.447

133.181

3.266

Øvrige

 

 

 

2.2 Plan og Byggeri

-74.973

1.981

-76.954

2.3 Kultur

33.086

7.629

25.457

2.4 Natur, miljø og

      trafik

105.406

113.992

-8.586

I alt

63.519

123.602

-60.083

By- og Kulturforvaltningen i alt

199.966

256.783

-56.817

 

 

Afvigelse fordelt på:

Den samlede afvigelse udgør en netto mindreindtægt på 56,8 mio. kr. der er sammensat af

 

Nye beslutninger

·   Mindreudgift til byggesagsarkiv og kommuneplaner, 4,1 mio. kr. der forventes overført til 2012.

·   Netto mindreudgift på byfornyelsesområdet på 9,2 mio. kr., hvoraf 8,0 mio. kr. søges overført til 2012. Endvidere søges der om negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr.
Mindreudgiften skyldes forskydninger i gennemførelsestakten samt færre ansøgninger end forventet.

·   Netto mindreindtægt på jordforsyningsområdet på 45,0 mio. kr. der primært kan henføres til manglende salgsindtægter, 75,5 mio. kr., delvist modsvaret af mindreudgifter til gennemførelse af byggemodning, 30,5 mio. kr. Mindreindtægten skal ses i sammenhæng med den generelle økonomiske situation, herunder den globale gældskrise og usikkerheden på det danske boligmarked, der samlet set har som konsekvens, at der er solgt betydeligt mindre jord i 2011 end forventet. I den forbindelse skal det påpeges at der er overført mindreindtægter/mindresalg fra 2010 til 2011 på ca. 22 mio. kr.

·   Netto mindreindtægt vedrørende salg af udlejningsbygninger, 53,1 mio. kr., der søges overført til 2012. Mindreindtægten vedrører primært 2 ejendomme, Østerhøj 32 mio. kr. og Rugaardsvej 60, 18 mio. kr.

·   Mindreudgifter på området vedrørende anlægsarbejder i offentlige bygninger, 7,9 mio. kr., hvoraf 7,3 søges overført til 2012 som følge af tidsforskydninger i gennemførelse af arbejder, primært vedr. Toldbodgade 5-7 og udvikling af Byens Ø. Endvidere søges der om en negativ tillægsbevilling på 447.000 kr. på nedrivningsrammen, der modsvares af tillægsbevilling under kulturområdet vedrørende renovering af scene i Den fynske Landsby.

·   På kulturområdet forventes på nuværende tidspunkt en mindreudgifter på 25,5 mio. kr., hvoraf 16,7 mio. kr. forventes overført til 2012. Mindreudgiften kan primært henføres til arbejdet med udbygning af Møntergården.

·   Der søges om overførsel af 20,8 mio. kr. på vejområdet, hvoraf 12,5 mio. kr. kommer fra forskydninger i Trafik og mobilitetsplanen, hertil skal lægges 6,5 mio. kr. vedrørende omlægning af Grønnegade.

·   På de grønne områder søges om overførsel af 1,2 mio. kr. til 2012 som følge af forskydning i anlægsarbejdernes gennemførelse

 

 

Udfordringer

·   Der kan konstateres merudgift på 148.000 kr. på anlægsarbejdet med ombygning af Egeparken, denne anlægsbevilling afsluttes i forbindelse med årsafslutningen for 2011.

·   Som tidligere beskrevet er der en merudgift i forbindelse med opførelse/indretning af Kulturmaskinen svarende til en merudgift på 5,8 mio. kr. Modsat er der en merindtægt (bodsbetaling) vedrørende Musik og Teaterhus på ca. 14,2 mio. kr., endvidere forventes 2 anlægsarbejder at blive afsluttet i forbindelse med regnskabsafslutningen, med et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

·   På vejområdet er der stor usikkerhed om, hvorvidt tilskud fra staten til kanalforbindelsen bliver udbetalt i 2011 eller 2012 svarende til ca. 9,3 mio. kr. endvidere er der usikkerhed omkring indtægt fra salg af gadebelysning på 17,5 mio. kr. realiseres i 2011, hertil kommer en række mindre afvigelser på andre anlægsarbejder.

·   Der kan konstateres merudgifter på anlægsarbejder, der skal afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen, i alt 0,8 mio. kr.

 

 


Finansforskydninger

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet regnskab 2011

Afvigelse

Støttet byggeri

47.841

47.841

0

I alt

47.841

47.841

0

 

 

Renter og afdrag

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Forventet regnskab 2011

Afvigelse

Renter, ældreboliger

17.057

17.057

0

Afdrag, ældreboliger

22.826

22.826

0

I alt

24.531

24.531

0

 

 

 

Økonomi

Servicerammen for Odense Kommune er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og opgjort som nettodriftsudgifter på et afgrænset område fratrukket brugerfinansierede udgifter, udgifter til forsikrede ledige samt overførsler. Det betyder, at hovedparten (99,5 %) af driftsudgifter med overførselsadgang i Odense er med i servicerammen, og en mindre del (21,3%) af driftsudgifterne uden overførselsadgang er med.
Alle By- og Kulturudvalgets områder er indeholdt i servicerammen. Denne sag giver en forventet forringelse af servicerammen i 2011 på 4 mio. kr. på områder med overførselsadgang, efter korrektion af overførselspulje.

En overskridelse af udvalgets serviceramme inden for driftsområdet med overførselsadgang sanktioneres, såfremt kommunen bliver sanktioneret i forbindelse med Økonomiaftalen. Sanktionen består af en modregning i udvalgets ramme svarende til udvalgets andel af kommunens samlede overskridelse.

Sagen har følgende påvirkning af kassebeholdningen:

1.000 kr.

2011

2012

Kassebeholdning

-33.774

40.050

+=forbedring  - = forværring

Bilag

1. Specifikation af overførsler og tillægsbevillinger på anlæg (Bilag til budgetopfølgning 011011.pdf)

 

 

 2. Lokalplanforslag nr. 1-721 Carl Lunds Vej/Skibhusvej - Boliger. Bemærkning. Endelig vedtagelse

Åbent - 2011/007923

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger i Skibhuskvarteret i et område afgrænset af Skibhusvej, Carl Lunds Vej og mod syd bebyggelsen ud mod Monbergsvej.

 

Områdets ejer ønsker at opføre nye familieboliger ved den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse på Carl Lunds Vej/Skibhusvej.

 

Planforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger. I høringsperioden er der blevet afholdt 2 borgermøder i området. Der har været en positiv dialog mellem kommunen, borgere og ejer.

Der er indgået 1 bemærkning fra Fyns Politi.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at lokalplanforslag nr. 1-721 Carl Lunds Vej/Skibhusvej vedtages endeligt med den reviderede plan for parkering og friareal.

 

 

 

Sagsfremstilling

I høringsperioden har vi modtaget 1 bemærkning fra Fyns Politi.

 

Fyns Politi kan af trafiksikkerhedsmæssige årsager ikke godkende 1 ekstra overkørsel mod Skibhusvej, som foreslået i lokalplanforslaget.

 

På den baggrund er bebyggelsesplanen revideret, så den ekstra overkørsel og parkeringsplads mod Skibhusvej udgår. Parkeringspladserne mod Carl Lunds Vej udvides i stedet og dermed opnås et større sammenhængende grønt areal i bebyggelsen.

 

Den reviderede plan har været i høring hos borgerne, ejer og politi og det har ikke givet anledning til bemærkninger. Både politi og ejer er tilfredse med den nye plan.

 

Lokalplanen er rettet i henhold til den reviderede plan for parkering og friareal.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag 1-721 Carl Lunds Vej/Skibhusvej - Boliger (Lokalplanforslag 1-721 Carl Lunds Vej - endelig.pdf)

 

 

 

3. Ny forankring af ejendomsskatteopkrævning i Odense Kommune

Åbent - 2011/149198

 

Sagsresumé

I 2003 blev opgaven vedrørende ejendomsvurdering og opkrævning af ejendomsskatter delt mellem staten (SKAT) og kommunerne. Odense Kommune beholdt opkrævningen af ejendomsskatterne, og opgaven blev placeret i  By- og Kulturforvaltningen, Plan og Byg, Geodata.

 

Opkrævning af ejendomsskatter, herunder grundskyld og dækningsafgift, er en vigtig del af kommunens finansiering og har stor betydning for kommunens likviditet, balance og finansielle strategi. Budgetansvaret for disse områder ligger organisatorisk i Økonomiudvalget, under Borgmesterforvaltningen (BMF) i Finans.

 

På den baggrund anbefaler By- og Kulturforvaltningen efter aftale med Borgmesterforvaltningen, at opgaven placeres i Borgmesterforvaltningen. Organisationsændringen vil også medføre et større fagligt fællesskab og forankring af opgaven.

Organisationsændringen berører 3 ansatte i Geodata (2,37 stillinger).

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller efter aftale med Borgmesterforvaltningen til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Opgaven med opkrævning af ejendomsskatter overføres fra By- og Kulturforvaltningen til Borgmesterforvaltningen.

b.      Den økonomiske ramme udgør netto 3.814.625,00 kr. og overføres fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget med budgetmæssig virkning fra den 1/1 2012.

 

 

 

Sagsfremstilling

I 2003 blev opgaven vedrørende ejendomsvurdering og opkrævning af ejendomsskatter delt mellem staten (SKAT) og kommunerne. Odense Kommune beholdt opkrævningen af ejendomsskatterne og valgte i 2004 at placere opgaven med opkrævning af ejendomsskat i By- og Kulturforvaltningen under Geodata, idet opgaven havde en naturlig sammenhæng med de øvrige opgaver vedrørende ejendomsdatadannelsen, der blev varetaget af Geodata.

Udviklingen af registrene mod større integration f.eks. med e-Tinglysningssystemet samt den øgede fokus på sammenhængen i kommunens finanser har bevirket, at opgaverne i tilknytning til ejendomsskatteopkrævningen har en større sammenhæng med de inddrivelsesopgaver, der varetages i Borgmesterforvaltningen, Finans. Opgaven omfatter desuden administration af reglerne om fritagelse for grundskyld, administration af dækningsafgift, skatteændringer og bidragsregister samt udarbejdelse af refusionsopgørelse i forbindelse med køb og salg af kommunens ejendomme.

Der vil blive udarbejdet en overdragelsesplan i samarbejde mellem BKF og BMF.

 

Økonomi

Der overføres 3 medarbejdere, svarende til 2,37 normeringer i forhold til lønbudget inkl. øvrige forpligtigelser.

Der overføres KMD ESR system (Det Fælles Ejendom Stam Register)

 

Årligt budget i 1.000 kr.

Løn (inkl. 10 % overhead)

995.337

Andet (Porto)

202.070

KMD betalingsaftale for ESR system

2.617.218

 

Samlet overføres 3.814.625 kr. fra By- og Kulturudvalget til Økonomiudvalget.

Konsekvenserne indarbejdes i budget 2012 og frem efter.

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 

B: Sager til afgørelse i udvalget

6. Proces for revidering af By- og Kulturudvalgets kulturpolitik

Åbent - 2011/143939

 

Sagsresumé

Den nuværende kulturpolitik i Odense Kommune blev godkendt i forrige valgperiode 17/6 2009. Det siddende By- og Kulturudvalg har anvendt det forrige udvalgs kulturpolitik i sit arbejde i knapt halvdelen af udvalgets valgperiode.

 

Med henblik på at give det siddende udvalg mulighed for at drøfte kulturpolitikken i forhold til nuværende udfordringer, fremlægger By- og Kulturforvaltningen en model og proces for revidering af den eksisterende kulturpolitik.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender proces og form for revidering af kulturpolitikken.

 

 

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler, at en revidering af kulturpolitikken skaber kontinuitet ved at bygge videre på den eksisterende kulturpolitik. Omfanget af tekst i politikken bør ikke øges. Specifikt foreslås at anvende den eksisterende model/ figur og udskifte enkelte elementer.

 

Der foreligger en evaluering af den proces, som blev gennemført ved forrige politikudarbejdelse. Ligeledes foreligger en evaluering af, hvorledes By- og Kulturudvalget fik mulighed for at skabe politik. Forvaltningens anbefaling tager udgangspunkt i disse evalueringer. Hensigten er desuden at gennemføre en relativ hurtig proces med et begrænset ressourceforbrug.

 

Forvaltningen anbefaler at gennemføre en proces, som sikrer politisk ejerskab via personlige politikerinterviews samt udvalgsbehandling. By- og Kulturudvalget møder desuden de selvejende kulturinstitutioner på et kulturpolitisk møde. Denne proces vil understrege, at kulturpolitikken udtrykker By- og Kulturudvalgets politiske ønsker.

 

Forslag til proces

8/11 2011 

Proces godkendt af By- og Kulturudvalget (Beslutningspunkt).

Uge 47-49

Politikerinterview gennemføres enkeltvis (Hvert udvalgsmedlem bestemmer tid og sted).

31/1 2012

Forslag til justeringer og nye elementer præsenteres for By- og Kulturudvalget (Drøftelsespunkt).

7/2 2012

Kulturledermøde med deltagelse af By- og Kulturudvalget (møde med de 22 kulturinstitutioners ledere).

Uge 9

Revideret kulturpolitik i høring i øvrige fagforvaltninger.

20/3 2012

Revideret kulturpolitik godkendes af By- og Kulturudvalget (Beslutningspunkt).

 

Forudsætninger for udvalgspolitikken

En kulturpolitik i Odense Kommune skal følge kommunens politikkoncept, som er godkendt af Odense Byråd 17/12 2008. En kulturpolitik er en udvalgspolitik.

·        En udvalgspolitik skal forholde sig specifikt til de målgrupper og det opgavesæt, som en enkelt forvaltning beskæftiger sig med. I dette tilfælde kulturområdet, som det afgrænses i By- og Kulturforvaltningen.

·        En udvalgspolitik skal udarbejdes af den berørte forvaltning med inddragelse af udvalget. Politikkonceptet påpeger, at det er vigtigt at tænke på inddragelse af brugere og samarbejdsparter, så der i tilblivelsen skabes ejerskab og kendskab til politikken.

·        En udvalgspolitik godkendes af det enkelte fagudvalg, som har ejerskabet.


 

Sikring af kontinuitet

Den eksisterende kulturpolitik har igennem omtrent to år indgået direkte i forvaltningens daglige arbejde samt i den politiske prioritering af midler. Det er hensigten, at kulturpolitikken også skal have effekt i den langsigtede strategiske udvikling af kulturområdet. Det betyder bl.a., at kulturpolitikken skal afspejle sig i virksomhedsplaner for de fire store og bærende kulturinstitutioner i Kultur, samt i flerårige driftsaftaler og aktivitetsaftaler med de mindre selvejende kulturinstitutioner.

 

Der er en naturlig reaktionstid for indarbejdelse af kulturpolitikkens fokus- og indsatsområder i virksomhedsplaner og flerårige driftsaftaler og den efterfølgende effekt. Det er forvaltningens vurdering, at kulturpolitikken er i færd med at sætte sig spor og vise effekter fra den politiske ledelse, som kulturpolitikken er udtryk for.

 

Der bliver hyppigere og hyppigere refereret til formuleringer i politikken både internt og hos de selvejende kulturinstitutioner. Politikken anvendes og der er en forståelse for, hvordan den præger prioriteringer. Kulturpolitikkens indhold vurderes i overvejende grad fortsat at være aktuelt.

 

Form på nuværende kulturpolitik


Med henblik på at fastholde en overskuelig politik anbefaler forvaltningen at fastholde en figur med 4 fokus-elementer og 4 indsatsområder. Politikken kan revideres ved at udskifte og justere de enkelte elementer. Fx:


Elementerne skal udfoldes og beskrives nærmere i politikken i stil med den måde elementerne udfoldes i den nuværende politik. Til hvert element knyttes 2-4 uddybninger.

 

Dét der ikke nævnes i politikken

Hvis noget ikke nævnes i kulturpolitikken, betyder det ikke, at det er irrelevant. Indholdet i politikken er blot udtryk for det, som i særlig grad prioriteres i øjeblikket. Kulturpolitikken skal derfor ikke nødvendigvis forholde sig til alt på kulturområdet. Der vil forventeligt være områder og kommende økonomiske prioriteringer, som er relevante at gennemføre, men som ikke kan indarbejdes i kulturpolitikken.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

E: Orientering


8. Budget 2012-2015 Udmøntning af besparelser  

Åbent - 2011/000140

 

Orientering

I forlængelse af vedtagelsen af budget 2012-2015 har forvaltningen arbejdet videre med fordeling af besparelserne i budgetanalyserne.

 

Udvalgets samlede besparelser i budgetananalyserne udgør:

2012-priser – kr.

2012

2013

2014

2015

Administrationsområdet

1.323.250

1.716.250

2.119.250

2.119.250

Sundhedsområdet

2.123.000

3.539.000

3.539.000

3.539.000

Digitalisering

5.013.000

6.657.000

6.657.000

6.657.000

Indkøbsbesparelse

1.021.000

1.633.000

2.041.000

2.041.000

I alt BKU

9.480.000

13.545.000

14.356.000

14.356.000

 

Fordeles ovennævnte besparelser efter de udarbejdede fordelingsnøgler/principper udgør det følgende for afdelingerne i BKF:

 

2012-priser – kr.

2012

2013

2014

2015

Fællesadministrationen

1.375.866

1.986.334

2.097.967

2.097.967

Plan og Byg

2.048.751

2.784.677

2.895.744

2.895.744

Kulturområdet:

 

 

 

 

 - Øvr. Kultur

443.445

619.656

647.407

647.407

 - Kulturmaskinen

231.830

357.571

402.547

402.547

 - Symfoniorkestret

393.020

649.782

708.698

708.698

 - Museer

377.737

594.883

654.796

654.796

 - Centralbiblioteket

695.143

1.085.353

1.153.773

1.153.773

Natur, Milø og Trafik

3.914.459

5.466.995

5.795.318

5.795.318

I alt BKU

9.480.251

13.545.250

14.356.250

14.356.250

 

Ovennævnte besparelser skal hentes på besparelser på medarbejdere.

 

Besparelse i forventede årsværk for By- og Kulturudvalget:

Årsværk

2012

2013

2014

2015

By- og kulturudvalget

17

24

25

25

 

En del af personalereduktionerne forventes at kunne hentes ved naturlig afgang, men samtidigt må der også forventes afskedigelser og omplaceringer.

Der er igangsat en proces i forvaltningen i forbindelse med personalereduktionerne.

 

I vedhæftede bilag er der en nærmere beskrivelser af delelementerne i besparelserne og de fordelingsnøgler, der konkret er anvendt.

 

Bilag

1. Budget 2012 - Fordeling af besparelser i By- og Kulturforvaltningen (BKF besparelser - budget 2012.pdf)

 

 

 

9. Orientering om Citybus

Åbent - 2011/139584

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl