Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Dagsorden 6. december 2011

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 06-12-2011 kl. 08:15

Møntergården, Biblioteket, Overgade 48, 5000 0dense C.


Foretræde kl. 09:00 Grundejerformand Lindvedparken: Helge Madsen Grundejerformand, Ærtemarken: Lars Fredskov. Mødet forventes afsluttet kl. 12:00.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden

11. Salg af Vollsmose Allé 12 samt køb af Mosen (Lukket)
12. Ekstraordinært salg af udlejningsejendomme i 2012 (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Kommuneveje - Private fællesveje

Ansøgninger om opklassificering pr. 1/1 2012

Åbent - 2011/151450

 

Sagsresumé

I forbindelse med den nye lov om private fællesveje, der træder i kraft den 1/1 2012, skal kommunen af egen drift jævnligt ud at vurdere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen bør opklassificeres til offentlig.

 

Odense Byråd godkendte på møde den 28/1 2009 principper for, hvornår en privat fællesvej kan opklassificeres til kommunevej. Endvidere godkendte byrådet, at i forbindelse med byggemodninger overtages veje fremover ud fra disse principper til kommuneveje og der tilføres vejdriften midler svarende hertil. Overtagelsen sker først, når vejene er færdiganlagte (inkl. slidlag).

 

By- og Kulturforvaltningen har i 2011 fået 4 anmodninger om opklassificering af private fællesveje til kommuneveje, hvor ovennævnte kriterier er opfyldt.

Skitser, der viser de 4 vejstrækninger, i alt ca. 1,5 km, er vedlagt sagen.

 

Afledt drift af de foreslåede opklassificerede veje opgøres, jf. regler om afledt drift af anlægsarbejder. Driftsbeløbet vil være afhængigt af vejkategori A-, B- eller C-veje. Det anslås, at afledt drift vil udgøre ca. 100.000 kr. årligt.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender de i sagsfremstillingen nævnte veje og delstrækninger af veje til opklassificering til kommuneveje 1/1 2012.

 

 

 

Sagsfremstilling

Sidst Odense Kommune opklassificerede private fællesveje til kommuneveje var den 1/1 2010. Det skete på baggrund af budgetvedtagelsen for 2008, hvor der under budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik blev afsat 3.114.000 kr. til formålet. Derved blev der opklassificeret ca. 10 km veje.

 

Udvælgelsen var i princippet foretaget ud fra samme kriterier, som ved opklassificeringerne i 2006:

·         Gennemgående veje, bortset fra veje med lokal trafik, eller veje, hvor korteste afstand fra grund til offentlig vej er under ca. 300 m.

·         Stamveje og vænger over ca. 300 m længde.

 • Veje, der indgår i A-stinettet, der er det overordnede cykelstinet.

 

I forbindelse med udvælgelsen af vejene, var der for både stamveje og vænger samt gennemgående veje, udøvet et skøn i det enkelte tilfælde. Skønnet var blandt andet foretaget ud fra omkringliggende vejes klassificering og således, at der er en jævn fordeling af private fællesveje i hele kommunen. Kun veje i byzone var medtaget. Grusveje og nye veje, der endnu ikke havde fået slidlag, var ikke medtaget.

 

Odense Byråd godkendte på møde den 28/1 2009 ovennævnte principper. Endvidere godkendte byrådet, at i forbindelse med byggemodninger, overtages veje fremover ud fra ovennævnte principper til kommuneveje, og der tilføres vejdriften midler svarende hertil. Overtagelsen sker først, når vejene er færdiganlagte (inkl. slidlag).

 

By- og Kulturforvaltningen har i 2011 fået 4 anmodninger om opklassificering af private fællesveje til kommuneveje, hvor ovennævnte kriterier er opfyldt. Skitser, der viser de 4 vejstrækninger, der udgør ca. 1,5 km, er vedlagt sagen. Vejene er:

 

 • Gårdhanen 1-27, fra Vejrhanen – Hele vejen
 • Lundsgårds Have, fra Bækkelunds Have til sydskel Ydunsæble Have 19
 • Petersmindevej, fra stamvej mod nord til sydskel nr. 1C
 • Vejrhanen 1-19/2-28, fra Gårdhanen – Hele vejen
 • Villestoftehegnet, fra stamvej mellem nr. 50/82 til Villestoftemarken
 • Villestoftemarken, fra stamvej mellem 25/49 til Villestoftehegnet

 

Vejene er besigtiget og det er konstateret, at de er i en stand, så de umiddelbart kan overtages. Den matrikulære udskillelse ligger klar for de 2 veje. For de 2 øvrige vejstrækninger skal der foretages en matrikulær udskillelse. Denne udgift kan afholdes inden for eget budgetområde.

 

Økonomi

Afledt drift af de opklassificerede kommuneveje opgøres jf. regler om afledt drift af anlægsarbejder. Driftsbeløbet vil være afhængigt af vejkategori (A-, B- eller C-vej). Det anslås, at afledt drift vil udgøre ca. 100.000 kr. årligt.

 

Der forventes ikke yderligere udgifter forbundet med opklassificering af de 4 vejstrækninger.

 

 

Bilag

1. Opklassificering af private fællesveje til kommuneveje (Opkl.01.01.2012.pdf)
2. Gårdhanen (Gårdhanen.pdf)
3. Lundsgårds Have (Lundsgårds Have.pdf)
4. Petersmindevej (Petersmindevej.pdf)
5. Vejrhanen (Vejrhanen.pdf)
6. Villestoftehegnet (Villestoftehegnet.pdf)
7. Villestoftemarken (Villestoftemarken.pdf)

 

 

 2. Vedtagelse af kommuneplantillæg for Munkebjergvejs forlængelse

Åbent - 2011/074303

 

Sagsresumé

Der er igangsat en omfattende udvikling af arealerne ved Syddansk Universitet. Region Syddanmark anlægger et nyt stort universitetshospital, Forsker- og Vidensparken etableres, og Syddansk Universitet udvider mv. Samlet betyder udviklingen, at vejene i området vil blive belastet meget kraftigt, hvorfor nye vejadgange er nødvendige. Projektet for forlængelsen af Munkebjergvej med en ny tilslutning til motorvejen skal ses i dette lys. Projektet er desuden nødvendigt for at imødegå nuværende og fremtidig trængsel og fremkommelighedsproblemer på Svendborgvej.

 

Odense Byråd igangsatte derfor den 11/5 2010 arbejdet med at udarbejde et tillæg til kommuneplanen med tilhørende VVM-redegørelse med miljørapport for Munkebjergvejs forlængelse (redegørelse med Vurdering af Virkningerne på Miljøet).

 

I 2010 blev der afholdt en foroffentlighedsfase. Blandt andet på baggrund af kommentarerne fra foroffentlighedsfasen udarbejdede By- og Kulturforvaltningen et forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport for Munkebjergvejs forlængelse. Den 22/6 2011 vedtog Odense Byråd at sende dette materiale ud i 2. offentlige høring.  

 

VVM-redegørelsen indeholdt et forslag og tre alternativer til placering af vejanlægget:

 

·         Projektet ”Øst for skoven og S-anlæg ved motorvejen”

·         Alternativ 1 ”Øst for skoven og Trompetanlæg ved motorvejen”

·         Alternativ 2 ”Vest for skoven og S-anlæg ved motorvejen”

·         Alternativ 3 ”Vest for skoven og Trompetanlæg ved motorvejen”

 

Den 2. offentlige høring foregik i perioden fra 29/6 – 24/8 2011.

 

I forbindelse med høringsperioden er der indkommet 44 kommentarer, indsigelser mv. fra borgere, interessenter mv. Der er i denne sammenhæng blandt andet foreslået alternative linieføringer og udformninger af projektet. Naturstyrelsen har således foreslået 2 alternative linieføringer, øst og vest for skovene i området, og ”Marmeladekvarteret” har foreslået 2 linieføringer, der ligger væsentlig længere mod øst end kommunens forslag og alternativer. Beboerne i Lindvedparken, syd for motorvejen, ønsker ikke Munkebjergvej forlænget ned til Svendborgvej, og vil derfor foretrække Trompetanlægget.

 

Næsten samtidig med kommunens 2. offentlighedsperiode for Munkebjergvejs forlængelse har Vejdirektoratet afholdt den 2. offentlighedsperiode for deres VVM-redegørelse vedrørende udvidelsen af motorvejen syd om Odense til 6 spor. Vejdirektoratets projekt indeholder blandt andet forslag om lukning af tilslutningsanlægget til motorvejen ved Svendborgvej samt etablering af et nyt tilslutningsanlæg i forbindelse med Munkebjergvejs forlængelse, idet det er Vejdirektoratet, der er ansvarlig for etablering og ændringer af motorvejens tilslutningsanlæg. Kommunens og Vejdirektoratets projekter og VVM-redegørelser for Munkebjergvejs forlængelse og udvidelse af motorvejen syd om Odense skal således ses i sammenhæng og koordineres.

 

Efter 2. offentlige høring af projektet for Munkebjergvejs forlængelse, skal der nu tages stilling til projektets endelige udformning – herunder hvilken linieføring og type af tilslutningsanlæg der ønskes. Dette gøres ved vedtagelsen af et kommuneplantillæg for Munkebjergvejs forlængelse, med det ønskede indhold.

 

Efter vedtagelsen af kommuneplantillægget skal der foretages en detailprojektering af vejanlægget, med henblik på, at det står færdigt den 1/6 2015. Herved sikres, at Munkebjergvejs forlængelse kan anvendes som adgangsvej til bygningen af det nye universitetshospital. 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender og offentliggør ”Tillæg nr. 24 til Kommuneplanen 2009-2021 for Odense Kommune for forlængelse af Munkebjergvej”, hvorefter udformningen af Munkebjergvejs forlængelse sker i overensstemmelse med alternativ 1 ” Øst for skoven og Trompetanlæg ved motorvejen ” med de i sagsfremstillingen under punkterne a-q nævnte præciseringer og ændringer.

 

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Baggrunden for projektet er:

·         Der er igangsat en omfattende udvikling af arealerne ved Syddansk Universitet. Region Syddanmark anlægger et nyt stort universitetshospital, Forsker- og Vidensparken etableres, og Syddansk Universitet udvider mv. For at prioritere de rekreative værdier sammen med byudviklingsmulighederne har Odense Kommune blandt andet udarbejdet den Grøn-Blå Rekreative Plan for området. Udviklingen vil belaste vejene i området meget kraftigt, hvorfor nye vejadgange er nødvendige.

·         Der er behov for at udvide Munkebjergvej for at imødegå nuværende og fremtidig trængsel og fremkommelighedsproblemer på Svendborgvej.

·         Trafikomlægningen i forbindelse med Trafik- og mobilitetsplanen for Odense by medfører store ændringer i trafikmønstret.

 

Det er derfor nødvendigt at etablere en mere hensigtsmæssig forbindelse mellem E20, Fynske Motorvej og Odense centrum, og samtidig sikre gode vejforbindelser til blandt andet det nye universitetshospital, som ud over udrykningskørsel også vil få en betydelig trafik grundet det store antal besøgende, og medarbejdere der vil have hospitalet som arbejdsplads. De gode vejforbindelser er nødvendige, selv om der også planlægges for en letbanebetjening af området.

 

Nyt OUH forudsætter i sit konkurrenceprojekt, at der etableres 4-sporede adgangsveje fra vest og syd for at sikre gode adgangsforhold til hospitalet. Udformning og udbredelse af hospitalet samt vejforløbet i Nyt OUHs konkurrenceområde ligger ikke helt fast på nuværende tidspunkt.

 

Uanset om Munkebjergvejs forlængelse bliver etableret, skal der ske en udbygning af vejnettet i området, herunder etablering af forbindelsesveje til Nyt OUH. Forlængelsen af Munkebjergvej, der planlægges som en højklasset 4-sporet vej, er et forslag til, hvordan denne udbygning kan gennemføres og skal både ses som en del af den lokale trafikplanlægning og som et led i den overordnede planlægning og omlægning af trafikken i Odense by.

 

 

Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport

VVM-processen hidtil

Realiseringen af vejprojektet kræver, at Odense Kommune udsteder et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget skal, jf. VVM-bekendtgørelsen, ledsages af en VVM-redegørelse. Denne fungerer også som miljørapport, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. På denne måde sikres, at beslutningen om etablering af det nye vejanlæg træffes på et vel belyst grundlag.

 

Odense Byråd igangsatte den 11/5 2010 arbejdet med at udarbejde et kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse med miljørapport for Munkebjergvejs forlængelse. I 2010 blev der afholdt en foroffentlighedsfase med borgermøde samt dialog- og orienteringsmøder med en lang række borgere og interessenter som fx Region Syddanmark og Vejdirektoratet.

 

Blandt andet på baggrund af kommentarerne fra foroffentlighedsfasen udarbejdede By- og Kulturforvaltningen et forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport for Munkebjergvejs forlængelse. Den 22/6 2011 vedtog Odense Byråd at sende dette materiale ud i 2. offentlige høring. 

 

Den 2. offentlige høring foregik i perioden fra 29/6 – 24/8 2011. Under høringen blev der blandt andet afholdt 2 åbent-hus arrangementer nær vejens påtænkte linieføring samt et borgermøde på Dalum Landbrugsskole.

 

Forslag og alternativer i VVM-redegørelsen

Der er foretaget en detaljeret ligeværdig analyse af 4 linieføringer og udformninger for Munkebjergvejs forlængelse i VVM-redegørelsen. Disse analyser dækker to linieføringer af den nordlige del af Munkebjergvej, hvor vejen placeres enten øst eller vest for skoven. Derudover er der i samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdet to forslag til et nyt tilslutningsanlæg til E20, Fynske Motorvej. De to tilslutningsanlæg er dels et såkaldt S-anlæg, dels et såkaldt Trompetanlæg.

 

I den første offentlighedsfase blev der fremlagt et projekt med en linieføring vest for skoven, men som følge af bemærkningerne fra offentligheden, og på grund af den efterfølgende vurdering af alternativerne, valgtes en linieføring øst for skoven, som forslaget der blev præsenteret i 2. offentlighedsfase. Linieføringen vest for skoven blev dog også taget med som et muligt alternativ. Forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse med miljørapport indeholdt således følgende forslag og tre alternativer:

 

·         Forslaget ”Øst for skoven og S-anlæg ved motorvejen”

·         Alternativ 1 ”Øst for skoven og Trompetanlæg ved motorvejen”

·         Alternativ 2 ”Vest for skoven og S-anlæg ved motorvejen”

·         Alternativ 3 ”Vest for skoven og Trompetanlæg ved motorvejen”

 

De nævnte forslag og alternativer blev i VVM-redegørelsen holdt op mod et såkaldt 0-alternativ, hvor Munkebjergvej ikke forlænges.

 

Tilslutningsanlæg

Et S-anlæg gør det muligt at etablere en fortsættelse af Munkebjergvej til Svendborgvej syd for motorvejen og dermed skabe gode muligheder for trafikal adgang mellem industriområdet på Energivej og motorvejen og for hele området omkring Hjallese.

 

Et trompetanlæg vil ikke gøre det muligt at etablere en sådan direkte forbindelse til Svendborgvej syd for motorvejen, hvorfor der i den situation i stedet etableres en forbindelse mellem den sydlige indkørsel til Nyt OUH og Svendborgvej, nord for motorvejen.

 

I begge tilfælde vil det eksisterende tilslutningsanlæg til motorvejen ved Svendborgvej blive nedlagt. Svendborgvej inkl. stier vil dog stadig blive ført over motorvejen.

 

VVM-redegørelsen beskriver miljøpåvirkningen fra projektet samt fra de tre alternative vejforløb. Derudover vurderes kommentarer og bemærkninger overordnet for 12 andre vejforløb.

 

Vejdirektoratet har ansvaret for etablering og miljøvurdering af tilslutningsanlægget mellem motorvejen og Munkebjergvej. Det betyder, at selve tilslutningsanlægget ikke er omfattet af Odense Kommunes VVM-redegørelse og miljørapport. Miljøpåvirkninger fra Vejdirektoratets projekt indgår dog i kommunens vurderinger i form af den kumulative (samlede) effekt af projektet, primært i form af støj fra motorvej og tilslutningsanlæg. Tilslutningsanlægget indgår desuden fuldt ud i Vejdirektoratets VVM-redegørelse for udbygning af motorvejen syd om Odense til 6 spor. Beslutningen om udformningen af tilslutningsanlægget træffes først endeligt af Folketinget ved vedtagelse af en anlægslov for motorvejsudbygningen.

 

Afhjælpende foranstaltninger mod støj

De eksisterende boliger og bebyggelse, der kan rammes af støjproblemer som følge af Munkebjergvejs forlængelse, ligger primært langs den nordlige del af den eksisterende Munkebjergvej, mellem Ring 2 og Niels Bohrs Alle, nogle enkelte steder langs Munkebjergvej syd for Niels Bohrs Alle, ved Kold College og syd for motorvejen ved Lindvedparken. Disse steder vil der, afhængig af det valgte forslag til linieføring, blive gennemført de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, så gældende vejledende grænseværdier og Odense Kommunes retningslinier for støjpåvirkning vil blive overholdt. Dette vil primært ske ved at anvende støjsvag asfalt samt ved etablering af støjvolde og støjskærme. Hvor dette ikke er tilstrækkeligt eller muligt, er der i forslaget til kommuneplantillæg lagt op til, at kommunen tilbyder et tilskud til facadeisolering mod støj. Der gennemføres ikke støjbegrænsende foranstaltninger i forhold til åbne arealer, herunder rekreative områder. Disse arealer vil derfor blive påvirket af støj.

 

Trafikforhold

På den eksisterende Munkebjergvej fra Niels Bohrs Allé til Ring 2 vil trafikken blive forøget betydeligt. På denne strækning vil der i samarbejde med beboerne blive gennemført tiltag for reduktion af trafikpåvirkningen. Det vil blandt andet kræve, at der etableres en midterrabat, som vil forhindre alle venstresving. Odense Kommunes Trafik- og mobilitetsplan forventes at medføre, at trafikken på Munkebjergvej, nord for Ring 2, vil falde.

 

Visuel påvirkning

Der vil være en visuel påvirkning, specielt fra lysanlæg langs vejen - især i området udlagt som konkurrenceområde for Nyt OUH, hvis vejen etableres øst for skoven.

 

Stier

Det eksisterende stisystem vil i store træk blive fastholdt, idet der bliver etableret underføringer under Munkebjergvej, så beboere og brugere på begge sider af Munkebjergvej også i fremtiden kan anvende det rekreative område.

 

Sammenfatning af kommentarer fra 2. offentlighedsfase

I forbindelse med høringsperioden er der indkommet 44 kommentarer, indsigelser mv. fra borgere, interessenter mv. Heraf repræsenterer flere af kommentarerne større grupper af borgere.

 

Der er under høringen blandt andet foreslået alternative linieføringer og udformninger af projektet. Naturstyrelsen har således foreslået 2 alternative linieføringer øst og vest for skovene i området, og ”Marmeladekvarteret” har foreslået 2 linieføringer, der ligger væsentlig længere mod øst, end kommunens forslag og alternativer. De alternative linieføringer er sammen med linieføringerne, der blev belyst i VVM-redegørelsen, vist på vedlagte kortbilag.

 

Nedenfor er kommentarerne fra de forskellige interessegrupperinger og interessenter sammenfattet. En mere detaljeret gennemgang af kommentarerne og vurderingerne heraf, fremgår af vedlagte notat. Notatet er samtidig en sammenfattende redegørelse, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

Marmeladekvarteret og omegn ønsker en vejlinjeføring så langt væk mod øst som muligt fra deres kvarter og er derfor ikke interesseret i den vestlige linjeføring. Dette begrundes primært i støj- og luftgener fra den nye vej samt et ønske om ikke at have en barriere mellem dem og naturen.

 

Lindvedparken og omegn ønsker ikke Munkebjergvejs forlængelse, hvis det etableres med et S-anlæg, da vejen så vil ligge tæt på deres boliger. Dette forventer de vil give støjgene, og ødelægge et grønt areal ved boligområdet. Hvis S-anlægget bliver valgt, ønskes støjafskærmning, stitunnel og cykelsti ved Svendborgvej samt erstatningsskov og grønne opholdsarealer.

 

Indre Munkebjergvej og omegn, herunder Rosengårdskolen, er bekymret for en forøgelse af trafikken på den indre del af Munkebjergvej og dermed en forringelse af trafiksikkerheden.

 

Naturstyrelsen er skovmyndighed, men har ikke nedlagt veto mod VVM-redegørelsens forlag til linieføringer, men foreslår dog alternative linieføringer øst uden om skoven og vest uden om skoven for at formindske skovrydning.

 

Freja-Ejendomme ønsker ikke den vestlige linjeføring, da den vil formindske deres udviklingsmuligheder.

 

Nyt OUH, SDU, og Universitets og Bygningsstyrelsen (UBST) ønsker en vestlig linjeføring for at få så store udvidelsesmuligheder som muligt, men kan acceptere hovedforslaget øst for skoven.

 

Forskerparken ønsker den vestlige linjeføring, så der fortsat vil være byudviklingsmuligheder mellem dem og universitetet. Vejen skal ikke besværliggøre forbindelsen mellem dem og SDU og de kommende byudviklingsområder.

 

Kold College ønsker hovedforslaget øst for skoven, da den ikke hindrer deres fortsatte udvikling.

 

Valg af projektets linieføring og udformning

Efter 2. offentlighedsperiode har By- og Kulturforvaltningen foretaget en vurdering af de indkomne kommentarer, indsigelser mv. og herunder sammenholdt de foreslåede alternative linieføringer og udformninger, med VVM-redegørelsens forslag og alternativer. I denne sammenhæng er der foretaget vurderinger i forhold til trafik, planlægning, landskab, støj, naboforhold, natur, flora og fauna, overfladevand, afvanding, grundvand, socioøkonomi, rekreative, kulturhistoriske og arkæologiske forhold samt fredninger, spildevand og affald samt råstoffer. Desuden er der set på økonomiske forhold.

 

Det kan konstateres, at alle forslag og alternativer har hver deres fordele og ulemper. By- og Kulturforvaltningen har foretaget en samlet afvejning af interesserne forbundet med de beskrevne forslag og alternativer, og finder, at det kan anbefales at etablere alternativ 1 - ” Øst for skoven og Trompetanlæg ved motorvejen ” - som beskrevet i VVM-redegørelsen - dog med visse ændringer og præciseringer jf. nedenfor.

 

Vælges alternativet ”Øst for skoven og Trompetanlæg ved motorvejen” med ændringer og præciseringer, opnås en fornuftig afvejning mellem de involverede interesser. Løsningen indebærer, at linieføringen placeres i nogen afstand fra ”Marmeladekvarteret”, dog således at den ikke placeres så langt mod øst, at udvidelsesmulighederne for Nyt OUH mfl. begrænses væsentligt. Projektet imødekommer også til en vis grad planlægningen i området – herunder den Grønne Blå Rekreative Plan.

 

Hvad angår valget af tilslutningsanlæg anbefales et Trompetanlæg. Et trompetanlæg vurderes at give næsten samme forbedring af trafikforholdene i området som et S-anlæg. I offentlighedsfaserne var et Trompetanlæg ikke Odense Kommunes 1. prioritet, da et S-anlæg i højere grad imødekom kommunens ønske om at føre Munkebjergvejs forlængelse videre til - eller tæt på Energivej. Nøjere analyser af konsekvenserne ved de to forskellige tilslutningsanlæg gør imidlertid, at By- og Kulturforvaltningen finder, at et Trompetanlæg nu bør prioriteres frem for et S-anlæg. Grunden hertil er, at Trompetanlægget - sammenholdt med S-anlægget - forventes at medføre færre uheld, bedre samfundsøkonomi og optimale forhold for ambulancekørsel til Nyt OUH. Hertil kommer, at valget af Trompetanlægget imødekommer ønskerne fra Lindvedparkens beboere.

 

Da valget af et Trompetanlæg, i forhold til et S-anlæg, indebærer væsentlige besparelser for Vejdirektoratet samtidig med, at løsningen giver Odense Kommune en dårligere løsning, hvad angår ønsket om nærhed eller direkte tilgang til Energivej og Energivejs forlængelse, vil By- og Kulturforvaltningen optage forhandlinger med Vejdirektoratet omkring fordelingen af omkostningerne til vejen nord for motorvejen fra Munkebjergvejs forlængelse til Svendborgvej.

Da der kan opstå en situation, hvor Folketinget vedtager en anlægslov for udvidelsen af motorvejen syd om Odense, hvor tilslutningsanlægget ved Munkebjergvejs forlængelse etableres som et S-anlæg, foreslås det, at der i Kommuneplantillæg nr. 24 også åbnes mulighed for denne løsning.

 

Det foreslåede projekt vil, som de andre alternativer, indebære gener og ulemper. Mange af disse er allerede forsøgt afhjulpet i projektet, der blev beskrevet i VVM-redegørelsen. For yderligere at afhjælpe projektets ulemper, og for at imødekomme ønsker fremsat under 2. offentlighedsfase, foreslås det, at projektet tilføjes følgende ændringer og præciseringer:

 

 1. Den 4-sporede adgangsvej til Nyt OUH – ”Hospitalsvej” – videreføres fra krydset på Munkebjergvej, syd for Hestehaven til matrikelgrænsen for Nyt OUH. Ændringen imødekommer ønsker fra Nyt OUH. Økonomisk vurderes videreførelsen at indebære en meromkostning på ca. 4.000.000 kr.
 2. Hestehaven lukkes for trafik fra Hollufgård mod Munkebjergvej, hvor Munkebjergvejs forlængelse og ”Hospitalsvej” krydser Hestehaven, idet alternativerne til lukning vurderes som uhensigtsmæssige.
 3. Hestehaven lukkes for trafik mod Svendborgvej, for at mindske generne fra tung trafik i boligkvarteret ”Marmeladekvarteret”. Hestehaven tilsluttes Munkebjergvej fra vest med en ny sidevej. Den konkrete løsning vil blive fastlagt i detailprojekteringen, i samarbejde med borgere og erhvervsvirksomheder.
 4. Landbrugsvej lukkes ved Munkebjergvej. Der foretages en justering af krydset Svendborgvej og Landbrugsvej, for optimering af ventetiden på Landbrugsvej samt ændringer af stisystemerne.
 5. Krydset Energivej og Svendborgvej ombygges fra rundkørsel til signalanlæg med henblik på at føre trafikken mest hensigtsmæssigt videre fra Energivej og Svendborgvej til Munkebjergvejs forlængelse og nyt OUH.
 6. Efter ønske fra nyt OUH, reserveres der arealer til ”shunts” for ambulancekørsel ind mod Nyt OUH i krydset ”Hospitalsvej”/Munkebjergvej. Nyt OUH og Odense Kommune arbejder videre med dette i en projektgruppe for infrastruktur.
 7. Virksomheden LH-rørbyg tilkobles ”Hospitalsvej”, som ”venstre ind, højre ud”. Dette giver samtidig vejadgang til børneinstitutionen ved Hestehaven 100A, B, C og D. Alternativt undersøges muligheden for at koble virksomheden direkte til Munkebjergvej eller til Nyt OUH’s ringvejssystem.
 8. Der sikres arealer til letbanen omkring Hestehaven ved Munkebjergvejs forlængelse og ”Hospitalsvej”. Arealerne der reserveres, fastlægges i detailprojekteringen af vejanlægget.
 9. Tilkørselsforholdene til Munkebjergvænget ændres på grund af udbygning af krydset Munkebjergvej/Niels Bohrs Alle. Den nøjagtige løsning findes ved detailprojektering for lokalområdet. Borgere, virksomheder mv. inddrages for at finde den bedste løsning. Projektet vurderes at forløbe tidligst fra 2014. Forinden vil en borgerdialog finde sted.
 10. Der ses nærmere på placeringen af stitunnelen ved Kold-College for at tilgodese håndtering af regnvand.
 11. Stitunnelen ved Hestehaven tilpasses letbanens linieføring. Tilpasningen kan indebære, at placeringen flyttes ca. 25 m henholdsvis øst/vest ad Hestehaven/Munkebjergvejs forlængelse.
 12. En stitunnel ved Munkebjergvej og Stærmosegårdvej prioriteres for at sikre bedre skoleveje.
 13. Der etableres en cykelsti eller lignende fra Landbrugsvej til Bjørnemosevej, således at der gives mulighed for at komme til Munkebjergvænget eller videre til SDU/Nyt OUH gennem stitunnel.
 14. Hvis Folketinget vælger at vedtage en anlægslov for etablering af et S-anlæg, forsøges der fundet grønne erstatningsarealer til Lindvedparken. Placering, udformning og anvendelse af arealerne konkretiseres i samarbejde med Odense Kommune og Lindvedparken.
 15. Hvis Folketinget vælger at vedtage en anlægslov for etablering af et S-anlæg, etableres en ny vejadgang til Svendborgvej 227 og 229 fra Energivej, samt foretages støjafskærmning af ejendommene. Skærmens nærmere placering og udformning fastlægges i så fald i detailprojekteringen for Munkebjergvejs forlængelse.
 16. Støjskærmen ved Landbrugsvej/Hørmarken forlænges forbi Bjørnemosevej 160. Skærmens nærmere placering og udformning fastlægges i detailprojekteringen for Munkebjergvejs forlængelse.
 17. I forslaget til kommuneplantillæg, er der lagt op til, at kommunen tilbyder facadeisolering mod støj, hvor de gældende støjgrænser ikke kan overholdes, selv ved anvendelse af støjdæmpende asfalt, støjskærme og støjvolde. Tilbuddet præciseres således, at det gives af Odense Kommune til ejerne af berørte bygninger langs Munkebjergvej, syd for Ring 2, hvor støjniveauet i 2020, som følge af projektet for Munkebjergvejs forlængelse, i forhold til 2008 stiger med 3 dB eller mere. Tilbuddet fastlægges efter en konkret vurdering af den enkelte bygning, men udgør 50 % af udgifterne til facadeisolering mod støj på den pågældende bygning - dog maksimalt 115.300 kr (2009 prisniveau).


Den videre proces

Med vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 24 for Munkebjergvejs forlængelse er den principielle linieføring og udformning for vejanlægget lagt fast. Herefter skal der foretages en detailprojektering af vejanlægget, med henblik på, at det står færdigt den 1/6 2015. Herved sikres at Munkebjergvejs forlængelse kan anvendes som adgangsvej til bygningen af det nye universitetshospital. 

 

En forudsætning for, at det samlede anlæg færdiggøres indenfor den nævnte tidsramme er, at Vejdirektoratet kan etablere det nye tilslutningsanlæg parallelt med kommunens etablering af Munkebjergvejs forlængelse. Er Vejdirektoratets tilslutningsanlæg ikke færdigt til tiden, fx på grund af for sen vedtagelse af en anlægslov, kan vejen fra det eksisterende tilslutningsanlæg ved Svendborgvej, langs nordsiden af motorvejen til Munkebjergvejs forlængelse og videre til Nyt OUH’s matrikelgrænse, anvendes som adgangsvej for Nyt OUH’s byggeplads. Denne vej er en del af vejprojektet ”Øst for skoven og Trompetanlæg ved motorvejen”, der anbefales etableret.

Økonomi

Økonomioverslaget for Munkebjergvejs forlængelse var før 2. offentlighedsfase ca. 184.500.000 kr. Det vurderes nu, at den totale anlægsøkonomi for projektet, inkl. de ændringer og præciseringer, der er anført ovenfor, vil udgøre ca. 200.000.000 kr. Det økonomiske overslag er uden omkostningerne til tilslutningsanlægget, idet omkostningerne til dette udelukkende afholdes af Vejdirektoratet.

 

Det vurderes fortsat, at forlængelsen af Munkebjergvej vil kunne realiseres indenfor de afsatte budgetmæssige rammer i Odense Kommune.

Bilag

1. Sammenfattende redegørelse, indsigelserne (Opsamling af indsigelserne og forvaltningens svar_2011112409194300.pdf)
2. Marmeladekvarter, T-anlæg (Marmeladekvarteret_m T-anlæg, forsdlag 1.pdf)
3. Marmeladekvarter, S-anlæg (Marmeladekvarteret_S-anlæg 24-11.pdf)
4. Tillæg nr. 24 til kommuneplanen for forlængelse af Munkebjergvej, ændring af område 4 og 5 (Ændring af områder 4 og 5, Munkebjergvej.pdf)

 

 

 

3. Forslag om udtrædelse af Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS)

Åbent - 2011/115521

 

Sagsresumé

Da Odense Kommune blev deltager Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) i 2007, besluttede byrådet, at deltagelse skulle genovervejes efter ca. tre år.

 

MOTAS administrerer to kommunale indsamlingsordninger for farligt affald og har et begrænset beredskab for farligt affald.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der er så få opgaver tilbage hos MOTAS som følge af omorganiseringen af affaldssektoren, at vi ikke ser nogen begrundelse for, at opgaverne fortsat skal varetages af et kommunalt selskab, der udelukkende har farligt affald som arbejdsområde.

 

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Odense Kommune opsiger sin deltagelse i MOTAS ved skriftlig meddelelse til de øvrige interessenter inden udgangen af 2011, således at udtrædelsen træder i kraft den 1/1 2013.

 

Forvaltningen anbefaler, at Odense Kommune hjemtager opgaverne, og lader Odense Renovation A/S stå for udbud af indsamlingsordningerne og beredskabet for farligt affald. Odense Renovation A/S har meddelt, at selskabet gerne påtager sig opgaverne mod betaling.

 

En udtrædelse af MOTAS vil medføre en eliminering af de tilbagevendende uoverensstemmelser mellem MOTAS’ bestyrelse og Odense Kommune vedrørende håndtering af farligt affald fra kommunens genbrugspladser.

 

MOTAS bestyrelse mener, at medlemskommunerne er forpligtet til, at lade MOTAS afhente og afsætte farligt affald fra kommunernes genbrugspladser. I Odense Kommune er dette dog en opgave, som Odense Renovation A/S har varetaget, fra før MOTAS blev etableret.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at:

 

a.      Odense Kommune udtræder af Modtagestation Syddanmark I/S ved skriftlig meddelelse til de øvrige interessenter inden udgangen af 2011 og med virkning fra 1/1 2013.

 

b.      Odense Renovation A/S overtager opgaven med udbud og administration af de to indsamlingsordninger for farligt affald, affald fra Olie- og benzinudskillere og klinisk risikoaffald, samt udbud og administration af et begrænset beredskab for farligt affald.

 

 

Sagsfremstilling

Oprettelse af Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS)

Den regionale modtagestation for farligt affald Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) blev oprettet den 1/10 2007 ved en fusion mellem K.O.K. I/S i Fredericia og Modtagestation Fyn I/S i Nyborg.

Formålet med at danne den nye modtagestation var, at sikre en fremtidig rationel drift og at sikre fastholdelse af ekspertisen i de eksisterende modtagestationer.

 

Interessentkommuner

Følgende 15 kommuner er medlem af MOTAS: Assens, Nordfyn, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Hedensted, Horsens, Kerteminde, Kolding, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø og Aabenraa.

 

Odense Kommunes deltagelse

Odense Kommunes deltagelse i MOTAS blev vedtaget på byrådsmøde den 9/5 2007. Forvaltningen anbefalede samtidig, at deltagelsen skulle genovervejes efter ca. tre år på grund af den forestående omorganisering af affaldssektoren.

Da der fortsat skete mange ændringer på affaldsområdet i 2010, blev genovervejelsen om deltagelsen i MOTAS udsat til 2011.

 

Vedtægter for MOTAS – udvalgte §’er:

§ 2.1 Selskabet har til formål at drive og vedligeholde fælleskommunale modtage- og omlastestationer, som håndterer emballeret og uemballeret farligt affald, samt at udføre andre kommunale opgaver i forbindelse hermed.

 

§ 2.2 Selskabet varetager for samtlige interessentkommuner de opgaver, der påhviler kommunerne i henhold til den til enhver tid værende lovgivning om farligt affald med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer m.v.

 

§ 2.3 Det nærmere omfang af selskabets opgaver inden for formålet, jf. § 2.1, fastlægges af bestyrelsen, medmindre beslutningen herom har principiel karakter og forudsætter forelæggelse for repræsentantskabet, jf. § 6.9. E.

 

§ 16.1 En interessent kan ved skriftlig meddelelse til de øvrige interessenter udtræde af selskabet med et varsel, som andrager 1 år til udgangen af et regnskabsår. Udtrædelsen kan dog tidligst ske med virkning fra den 1/1 2009.

 

MOTAS’ opgaver i hovedtræk:

 

1.      Administrerer kommunal indsamlingsordning for klinisk risikoaffald

2.      Administrerer kommunal indsamlingsordning for tømning af olie- og benzinudskillere

3.      Indsamler andet farligt affald i konkurrence med private indsamlere

4.      Har et begrænset beredskab (Kan med kort varsel indsamle affald, og har lagerplads)

5.      Fører lister over registrerede transportører og behandlere af farligt affald - til brug for kommunernes anvisning

6.      Samarbejde/vidensdeling i øvrigt om farligt affald med kommunerne

 

Før omorganiseringen af affaldssektoren havde MOTAS flere opgaver. MOTAS skulle indberette affaldsdata til Miljøstyrelsen og opgaven med registrering af transportører og behandlere var større. Førhen indgik MOTAS endvidere aftaler med behandlingsanlæg om modtagelse af farligt affald fra interessent kommunerne.

 

Omorganiseringen har endvidere betydet, at virksomheder har fået adgang til alle kommunens genbrugspladser, hvilket har medført, at virksomhederne fra og med 2009 har fået mulighed for at aflevere op til 200 kg farligt affald om året på de to genbrugspladser (Havnegade og Snapindvej), som har tilladelse til at modtage farligt affald fra virksomheder og borgere.

 

MOTAS administrerer på kommunernes vegne de to indsamlingsordninger, klinisk risikoaffald og tømning af olie- og benzinudskillere (ovenstående nr. 1 og 2). MOTAS udfører ikke selv den fysiske afhentning af klinisk risikoaffald og tømning af olie- og benzinudskillere, men udbyder opgaverne med afhentning af affaldet til operatører på markedet.

 

Opgaven med de to indsamlingsordninger omfatter også den generelle administration og registrering af data i forbindelse med indsamlingsordningerne.

 

Forvaltningen vurderer, at MOTAS hidtil har udført opgaverne med farligt affald fuldt ud tilfredsstillende.

 

Alternativer

Hvis Odense Kommune træder ud af MOTAS, er det ikke alle de ovennævnte opgaver, der skal findes alternativer til, da indsamling af andet farligt affald (ovennævnte opgave nr. 3) ikke er en kommunal opgave.

 

MOTAS’ væsentligste opgaver er ansvaret for de to indsamlingsordninger og beredskabet (nr. 1, 2 og 4). Disse opgaver kan Odense Kommune udbyde til private operatører. Der er private aktører, som kan påtage sig opgaverne.

 

En anden mulighed er, at Odense Kommune hjemtager opgaverne, og lader Odense Renovation A/S stå for opgaverne dvs.:

 

 • Udbud af indsamlingsordningerne

·         Udbud af begrænset beredskab (afhentning af farligt affald med kort varsel)

·         Generel administration og registrering af data i forbindelse med indsamlingsordningerne

 • Føre lister med behandlingsanlæg og transportører for farligt affald

 

Odense Renovation A/S har meddelt, at selskabet gerne vil påtage sig opgaverne mod betaling.

 

MOTAS har gennem årene opbygget en viden og erfaring med håndtering af farligt affald og administration af kommunernes indsamlingsordninger for farligt affald. Forvaltningen vurderer, at Odense Renovation vil kunne opbygge tilsvarende viden relativt hurtigt, idet de i dag udfører beslægtede opgaver.

 

Farligt affald fra genbrugspladser i kommunen

De fleste medlemskommuner har overladt opgaven omkring afhentning af farligt affald fra de kommunale genbrugspladser til MOTAS. Men det har Odense Kommune ikke, da denne opgave blev varetaget af Odense Renovation A/S allerede før MOTAS blev oprettet.

 

Det er Borgmesterforvaltningens Selskabsteams, By- og Kulturforvaltningens, samt Odense Renovations opfattelse, at afhentning og afsætning af farligt affald fra Odense Kommunes genbrugspladser skal udbydes på grund af udbudsreglerne (Omkostningen for afsætningen overskrider EU’s tærskelværdi). Her kan MOTAS byde på lige fod med andre operatører på markedet.

 

MOTAS’ bestyrelse er kritisk overfor Odense Kommunes håndtering af opgaven omkring afhentning af farligt affald fra de kommunale genbrugspladser, og det har af flere omgange været til diskussion i MOTAS’ bestyrelse, senest på bestyrelsesmøder i september og oktober 2011.

 

På bestyrelsesmødet den 27/9 2011, udtalte bestyrelsen således kritik af dette forhold, og vedtog, at der skulle udarbejdes en juridisk/økonomisk analyse af dette forhold. Den juridiske analyse blev drøftet på bestyrelsesmøde den 31/10 2011. Hvorefter byrådet, Odense Kommune modtog et brev af 11/11 2011 fra MOTAS’ direktør Claus M. Eriksen på vegne af bestyrelsen. Den juridiske analyse fra Advokatfirmaet BECH-BRUUN var vedhæftet brevet. Brevet afsluttes med bemærkningen: Notatet med de juridiske aspekter har medført, at bestyrelsen for MOTAS hermed retter henvendelse til byrådet i de to interessentkommuner for at foranledige, at opgaven med at bortskaffe farligt affald fra kommunens genbrugspladser overlades til MOTAS.

 

Essensen i det juridiske notat er, at interessent kommunerne ikke frit kan tilbagetrække opgaver vedrørende farligt affald, der hidtil er blevet håndteret af MOTAS. Det er Borgmesterforvaltningens Selskabsteams og By- og Kulturforvaltningens vurdering, at der ikke er tale om, at Odense Kommune tilbagetrækker opgaven med det farlige affald fra genbrugspladserne. Det skyldes det faktum, at MOTAS aldrig har varetaget opgaven med afhentning af farligt affald fra genbrugspladserne i Odense Kommune.

 

Miljø, sikkerhed og service

Forvaltningen vurderer, at de beskrevne alternativer til MOTAS vil være miljømæssigt, sikkerhedsmæssigt og servicemæssigt på samme niveau som nuværende situation.

 

Økonomiske forhold

Uanset, hvilken løsning der vælges, bør det ikke have økonomisk betydning for kommunen på længere sigt, da affaldsordningerne skal hvile i sig selv økonomisk.

 

Valg af løsning kan have betydning for virksomhederne, da prisen for håndteringen af virksomhedens affald afhænger af omkostningerne ved affaldsordningen. Odense Kommune er en stor kommune med mange virksomheder relativt centralt placeret i forhold til affaldsindsamlere.

Forvaltningen vurderer, at andre operatører vil kunne udføre opgaverne til samme pris eller billigere end de nuværende priser ved MOTAS.

 

Hvis Odense Kommune melder sig ud af MOTAS, og udbyder opgaverne til andre, vil der på kort sigt være en større opgave for kommunen med at sørge for, at andre operatører overtager opgaverne.

 

Alternativt kan Odense Renovation A/S udarbejde udbud og sørge for kontraktopfølgning.

 

Forvaltningen vurderer samlet set, at brug af alternativerne til MOTAS ikke vil have økonomisk betydning for Odense Kommune, og at alternativerne for virksomhederne i Odense Kommune økonomisk vil være på samme niveau eller bedre end den nuværende situation.

 

Solidaritet med andre interessentkommuner

Et af formålene med en fælles modtagestation, er at kommunerne i fællesskab får løst opgaverne med farligt affald. Små kommuner kan ellers have svært ved at håndtere sådanne opgaver.

 

MOTAS’ priser for afhentning af farligt affald gælder for alle affaldsproducenter i medlemskommunerne. Hvis en stor kommune som Odense træder ud af fællesskabet, kan det medføre prisstigning for MOTAS to indsamlingsordninger, tømning af olie- og benzinudskillere og klinisk risikoaffald.

 

MOTAS’ øvrige takster bør ikke blive påvirket, da MOTAS’ opgaver vedrørende det øvrige farlige affald vil være uændret.

 

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Odense Kommune opsiger sin deltagelse i MOTAS ved skriftlig meddelelse inden udgangen af indeværende år, således at udtrædelsen træder i kraft den 1/1 2013.

 

Forvaltningen anbefaler, at Odense Kommune hjemtager opgaverne, og lader Odense Renovation A/S stå for udbud af indsamlingsordningerne og beredskabet.

Økonomi

Ved udtrædelse af MOTAS skal Odense Kommune have udbetalt sin forholdsmæssige andel af egenkapitalen modregnet eventuelle forpligtelser. Beløbet, som skal opgøres på baggrund af en udtrædelsesbalance på udtrædelsestidspunktet primo 2013, forventes at udgøre ca. 1 mio. kr.

 

Når egenkapitalen er endelig opgjort i 2013 vil byrådet blive forelagt det korrekte beløb, som vil tilgå kassen.

 

Derudover vurderes sagen ikke at have økonomisk betydning for kommunen, da affaldsordningerne skal hvile i sig selv økonomisk.

 

Gebyrer til dækning af omkostninger til håndteringen af farligt affald opkræves direkte ved affaldsproducenten efter udførelse af den relevante ydelse.

Bilag

Ingen bilag.

 4. Modtagestation Syddanmark I/S' takster 2012

Åbent - 2011/184549

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at MOTAS’ forslag til takster 2012 vedtages.

 

Miljøministeriets har varslet ændringer af regler om affaldsgebyrer. Det kan derfor blive nødvendigt, at ændre MOTAS’ takster i løbet af 2012.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Modtagestation Syddanmarks I/S’ forslag til takster for 2012.

 

 

Sagsfremstilling

Modtagestation Syddanmarks I/S’ takster skal godkendes af Odense Byråd hvert år i henhold til MOTAS’ vedtægter.

Taksterne for 2012 skal derfor vedtages inden 1/1 2012, for at MOTAS lovligt kan opkræve betaling for deres ydelser fra 1/1 2012.

 

MOTAS’ repræsentantskab har den 9/6 2011 godkendt MOTAS’ årsrapport 2010 med anmærkningsfrit regnskab, bestyrelsens beretning, samt budget og takster for 2012.

 

MOTAS takstblad vedlægges.

 

Administrationsgebyr for farligt affald fra virksomheder

I MOTAS’ takstblad indgår en takst benævnt administrationsordningen, som er et administrationsgebyr for virksomheder vedrørende farligt affald. Dette gebyr er i 2011 blevet opkrævet af Odense Kommune sammen med det øvrige administrationsgebyr for erhvervsaffald.

 

Miljøministeriet har den 18/10 2011 sendt udkast til ny affaldsbekendtgørelse i høring, hvor det fremgår, at administrationsgebyr vedrørende farligt affald, vil skulle opkræves via den konkrete affaldsordning. Det kan derfor blive nødvendigt, at ændre MOTAS’ takster for 2012, når de nye regler om gebyrer bliver gældende.

 

MOTAS har på møde med medlemskommunerne 20/9 2011 anbefalet, at medlemskommunerne vedtager taksterne inden 1/1 2012, men med forbehold for mulige ændringer som følge af ny affaldsbekendtgørelse.

 

Øvrige takster (driftstakster)

Selskabets udgifter skal dækkes af selskabets takster efter hvile i sig selv princippet. MOTAS’ takster er derfor justeret i forhold til regnskabet for 2010 og budget for 2012. Der er generelt tale om små justeringer af taksterne i forhold til 2011.

 

Uddrag af takster fra MOTAS takstblad:

 

 

2011

2012

Administrationsordningen

82,00 kr. pr. virksomhed

80,00 kr. pr. virksomhed

Håndteringsgebyr

0,28 kr. pr. kg

0,29 kr. pr. kg

Lille/Landbrugsordning

0,28 kr. pr. kg

0,29 kr. pr. kg

Transport lille/landbrugsord.

35,00 kr. pr. stk. + akkordpris

35,00 kr. pr. stk. + akkordpris

Klinisk Risikoordning

0,28 kr. pr. kg

 

0,29 kr. pr. kg

 

Afhentning opbevaringskasser

45,00 kr. pr. stk. + akkordpris

35,00 kr. pr. stk. + akkordpris

Tømningsordning Olie/benzinudskillere

0,28 kr. pr. kg

0,29 kr. pr. kg

Sandfang bundtømning

125,00 kr. pr. stk. + kostpris

50,00 kr. pr. stk. + kostpris

 

Skemaet viser udvalgte MOTAS takster for 2011 og 2012

 

Odense Kommunes deltagelse i MOTAS

By- og Kulturforvaltningen genovervejer deltagelsen i MOTAS. Genovervejelse behandles i separat dagsordenspunkt og har ikke indflydelse på MOTAS’ takster for 2012. Eventuel udtrædelse kan først ske med virkning fra 1/1 2013, hvis opsigelsen sker inden 1/1 2012.

Økonomi

Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets takster efter hvile i sig selv princippet.

 

Takster til dækning af MOTAS’ omkostninger til transport og behandling opkræves direkte ved selskabets kunder efter udførelse af den relevante ydelse.

Derudover påvirkes interessentkommunerne ikke økonomisk.

 

Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning eller udvalgets serviceramme.

Bilag

1. MOTAS' takster 2011 og 2012 (MOTAS takster 2012.pdf)

 

 

 

5. Administrationsgebyr for erhvervsaffald 2012

Åbent - 2011/198409

 

Sagsresumé

Det foreslås, at administrationsgebyr for erhvervsaffald 2012 fastsættes til 523 kr. pr. virksomhed, under forudsætning af at affaldsgebyrreglerne ikke ændres væsentligt fra Miljøministeriets udkast til Affaldsbekendtgørelse af 18/10 2011.

 

Gebyret dækker Odense Kommunes administrationsudgifter i forbindelse med erhvervsaffald.

 

Odense Renovation A/S opkræver gebyret på vegne af Odense Kommune.

Indstilling

By- og kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender forslaget om administrationsgebyr for erhvervsaffald 2012.

 

 

Sagsfremstilling

Odense Kommune skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen fastsætte og opkræve et gebyr hos alle virksomheder i kommunen til dækning af kommunens generelle omkostninger forbundet med administration af affaldsordninger for virksomheder.

 

Kommunen må dog ikke opkræve gebyret for virksomheder, som skal fritages efter Affaldsbekendtgørelsen bestemmelser om fritagelse for affaldsgebyr.

 

Administrationsgebyret dækker blandt andet kommunens udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, udarbejdelse af regulativer, indsamling og registrering af affaldsdata, konkrete anvisninger om affald og information om affald.

 

Administrationsgebyret opkræves på særskilt regning, som udsendes af Odense Renovation A/S.

 

Byrådet vedtog den 9/11 2011 Odense Renovation A/S’ forslag til takster for affaldshåndteringen for 2012. Dog blev administrationsgebyret for erhvervsaffald ikke behandlet på byrådsmødet, idet gebyrerne skulle fastlægges i overensstemmelse med Miljøministeriets kommende nye gebyrregler.

 

Miljøministeriet sendte udkast til ny affaldsbekendtgørelse i høring den 18/10 2011, men på nuværende tidspunkt er der ikke udstedt en ny affaldsbekendtgørelse.

 

By- og Kulturforvaltningen anbefaler, at administrationsgebyret for erhvervsaffald for 2012 fastsættes på basis af Miljøministeriets udkast til nye gebyrregler.

 

Forvaltningen forventer ikke, at der kommer betydelige ændringer vedrørende gebyrregler i forhold til regeludkastet. Hvis der sker væsentlige ændringer i gebyrreglerne, vil det blive nødvendigt at ændre administrationsgebyret for 2012.

 

By- og Kulturforvaltningen har gennemgået kommunens administrationsudgifter i forbindelse med erhvervsaffald i 2010 og 2011, og estimeret administrationsudgifterne for 2012.

 

De nye regler medfører, at færre virksomheder skal betale administrationsgebyr i 2012 end tidligere. I 2011 skulle virksomheder med en omsætning over 50.000 kr. betale gebyret, hvor grænsen i 2012 er 300.000 kr.

 

På den baggrund foreslår forvaltningen, at administrationsgebyret for erhvervsaffald for 2012 fastsættes til 523 kr. pr. virksomhed.

 

Administrationsgebyret var 399 kr. pr. virksomhed i 2011.

 

Odense Renovation A/S’ prisliste 2012 vil blive opdateret, når de nye gebyrregler er udstedt, og administrationsgebyret for erhvervsaffald er blevet godkendt.

Økonomi

Forslaget til gebyr medfører, at Odense Kommunes administrationsudgifter i forbindelse vedrørende erhvervsaffald, bliver dækket af gebyrer, hvilket er et lovkrav.

 

Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning eller udvalgets serviceramme.

Bilag

Ingen bilag.

 

6. Regulativ for erhvervsaffald og regulativ for husholdningsaffald

Åbent - 2011/119122

 

Sagsresumé

Forslag til regulativ for erhvervsaffald og forslag til regulativ for husholdningsaffald har været i offentlig høring i 4 uger. I høringsperioden modtog Odense Kommune ingen bemærkninger fra borgere eller virksomheder.

 

Der vil derfor kun være redaktionelle rettelser i regulativerne.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender regulativ for erhvervsaffald og regulativ for husholdningsaffald.

 

Sagsfremstilling

Odense Byråd vedtog på mødet den 5/10 2011 at sende forslag til regulativ for erhvervsaffald og forslag til regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring. Høringsperioden har varet fra den 12/10 2011 til den 9/11 2011.

 

I høringsperioden modtog Odense Kommune ingen bemærkninger fra borgere eller virksomheder.

 

Der er kun sket enkelte redaktionelle ændringer i regulativerne.

Økonomi

 

Bilag

Ingen bilag.

 7. Anlægsbevilling Grønnegade - Byrum

Åbent - 2011/017176

 

Sagsresumé

Byrådet bevilgede i møde den 9/5 2007 et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til konsulentbistand for programmering af arkitektkonkurrence og gennemførelse af arkitektkonkurrence.

 

Projektet med etableringen af den nye parkeringskælder på Grønnegade er nu så langt, at vi skal til at etablere det nye byrum, som blev vedtaget af byrådet

i 2009.

 

Den nye plads er projekteret af MASU Planning, og den skal sikre Odense et fleksibelt byrum, der knytter Odenses forskellige kulturtilbud sammen med fyrtårnet Brandt, som det samlende punkt for pladsen. Pladsen forventes anlagt i sensommeren 2012.

 

Der ansøges om frigivelse af 15.054.000 kr., hvoraf Realdania har givet tilsagn om 8.000.000 kr.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Projektets gennemførelse

 2. Af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 6.453.000 på budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, projekt ”Byrum/Kulturstrategi, Grønnegade” overflyttes 1.399.000 kr. til 2011

 3. Der frigives anlægsbevilling, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen på 7.054.000 kr., som udgiftsbevilling med 15.054.000 kr. og indtægtsbevilling med 8.000.000 kr. jf. punkt ”Økonomi”

 4. Anlægsbevillingen finansieres af budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, anlægsprojekt ”Byrum/Kulturstrategi, Grønnegade” med 7.054.000 kr. og ved tilskud fra Realdania på 8.000.000 kr.

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen mellem Realdania og Odense Kommune rummer blandt mange projekter en pulje, som betegnes: Byrum - kulturstrategien.

 

I kulturstrategien for Odense, er Grønnegade udpeget som et af de fysiske områder, hvor der skal skabes fleksible byrum, der appellerer til ophold og aktivitet, og som er med til at knytte Odense Kommunes forskellige kulturtilbud sammen.

 

I møde den 5/3 2007 i partnerskabsbestyrelsen og styregruppen med RealDania, blev de ansøgte projekter omkring Grønnegade og Gråbrødre Plads, samt Innovationens Hus, alle godkendt og bevilget jf. de udarbejdede projektoplæg.

 

Byrådet bevilgede i møde den 9/5 2007 1.500.000 kr. til en indbudt arkitektkonkurrence. Konkurrencen blev afholdt i 2008, og i januar 2009 blev MASU Planning udpeget som vinder.

 

Projektet forudsatte, at den eksisterende parkering på terræn i Grønnegade blev fjernet, og at der blev etableret en automatisk parkeringskælder under pladsen til erstatning for de tabte parkeringspladser. Den oprindelige investor trak sig dog inden arkitektkonkurrence blev afgjort.

 

I efteråret 2010 var der fornyet interesse for parkeringskælderen, og der blev i januar 2011 afholdt et udbud på etableringen af en traditionel parkeringskælder med nedkørselsrampe, som blev vundet af Hans Jørgensen og Søn A/S.

 

Parkeringskælder forventes færdig marts-april 2012. Herefter kan skabelsen af byrummet påbegyndes og pladsen forventes færdig anlagt i sensommeren 2012.

 

Økonomi

Nedenstående viser projektets økonomi og finansiering

Beløb i 1.000 kr.

2011

2012

I alt

Budget:

Afsat rådighedsbeløb budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik ”Byrum/Kulturstrategi Grønnegade”

 

Overflytning af rådighedsbeløb

 

Ekstern finansiering:

Tilskud fra Realdania

 

 

 

 

 

601

 

1.399

 

 

 

 

 

 

 

6.453

 

-1.399

 

 

8.000

 

 

 

 

7.054

 

0

 

 

8.000

Korrigeret budget

2.000

13.054

15.054

Ansøgning:

Grønnegade, Byrum

 

2.000

 

13.054

 

15.054

 

Realdania finansiering på 8.000.000 kr. (heraf udgør moms 17,5 %, svarende til 1.400.000 kr.).

Fremrykning af rådighedsbeløb på 1.399.000 kr., fra 2012 til 2011 vil medføre et træk på kassebeholdningen i 2011. Det skal i den forbindelse nævnes, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/10 2011 blev overført 6.543.000 kr. fra 2011 til 2012.

Bilag

1. Ny Grønnegade, anlægsprogram (Ny Grønnegade anlægsprogram.pdf)

 

 

 

8. Ansøgning om takstforhøjelse for taxikørsel

Åbent - 2007/98375

 

Sagsresumé

Droskeselskabet Odense Taxa a.m.b.a. har anmodet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel i Odense Kommune pr. 1/1 2012, idet prisudviklingen frem til 2. kvartal 2011 viser en stigning i taxi-indekset på 2,7 %.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender de i sagsfremstillingen foreslåede takster.

 

 

Sagsfremstilling

Droskeselskabet Odense Taxa a.m.b.a. har anmodet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel i Odense Kommune pr. 1/1 2012. Den seneste takstforhøjelse (3,2 % pr. 1/1 2011) blev givet ud fra taxi-indekset pr. 2. kvartal 2010.

 

Prisudviklingen frem til 2. kvartal 2011 viser en stigning i taxi-indekset på 2,7 %.

 

I indekset indgår omkostninger til løn, reparation og vedligeholdelse, brændstof (inkl. afgifter og moms), administration, forsikring og kapitalomkostninger (biler inkl. afgifter).

 

Droskeselskabet Odense Taxa a.m.b.a. anmoder derfor om en takstforhøjelse på 2,7 % gældende pr. 1/1 2012.

 

- kroner -

Alm. vogn

(til og med 4 passagerer)

Stor vogn

(5-6

passagerer)

Stor vogn

(7-8

passagerer)

Grundtakst

29,00

29,00

29,00

Ventetid pr. time

- dag

- nat og weekend/helligdg.

 

334,00

350,00

 

334,00

350,00

 

334,00

350,00

Kilometertakst

v/ kørsel inden for Odense Kommune samt enkeltture udenfor kommunen

- dag

- nat og weekend/helligdg.

 

 

(Takst 1)

 

 

15,20

16,22

pr. km.

 

 

(Takst 3)

 

 

19,76

21,09

pr. km.

 

 

(Takst 5)

 

 

22,80

24,33

pr. km.

Kilometertakst

For tur-/returkørsel og rundkørsel uden for Odense Kommune

- dag

- nat og weekend/helligdg.

 

 

(Takst 2)

 

7,60

8,11

pr. km.

 

 

(Takst 4)

 

9,88

10,54

pr. km.

 

 

(Takst 6)

 

11,40

12,17

pr. km.

Nattakst (tillæg til grundtakst i tidsrummet 00-06 og 20-24 på hverdage)

 

6,00

(pr. tur ved påstigning)

 

6,00

(pr. tur ved påstigning)

 

6,00

(pr. tur ved påstigning)

Weekendtakst

(tillæg til grundtakst hele døgnet på lør-,

søn- og helligdg.

 

16,00

(pr. tur ved påstigning)

 

16,00

(pr. tur ved påstigning)

 

16,00

(pr. tur ved påstigning)

Øvrige takster:

 

 

 

Bagage, der anbringes på bagagebærerne (cykel og barnevogn)

 

10,00 pr. stk.

 

10,00 pr. stk.

 

10,00 pr. stk.

Op- og nedbæring af bagage

10,00 pr. stk.

10,00 pr. stk.

10,00 pr. stk.

Bestilling af specialvogn

45,00

45,00

45,00

Rekvirering af sprogkyndig chauffør

 

45,00

 

45,00

 

45,00

 

Vedrørende tillæg for bestilling af specialvogn samt rekvirering af sprogkyndig chauffør foreslås en ændring fra 40 kr. til 45 kr. Beløbet har ikke været reguleret siden 1/1 2006.

 

I forhold til de nuværende takster vil de væsentligste takster stige på følgende måde:

 

- kroner -

Takst 1/1 2011

Takst 1/1 2012

Regulering

Grundtakst

28,00

29,00

1,00

Nattillæg

6,00

6,00

0,00

Weekendtillæg

16,00

16,00

0,00

Kilometertakst

(Takst 1)

- dag

- nat og weekend/helligdg.

 

 

14,82

15,76

 

 

 

15,20

16,22

 

 

0,38

0,46

Ventetid pr. time

- dag

- nat og weekend/helligdg.

 

330,00

347,00

 

334,00

350,00

 

4,00

3,00

Gennemsnitstur

- dag

- nat

- weekend /helligdg.

 

87,31

97,04

107,04

 

89,74

99,73

109,73

 

2,43

2,69

2,69

 

 

 

Økonomi

Takststigningen ses ikke at få indflydelse på forvaltningernes mulighed for anvendelse af taxikørsel i forhold til de afsatte budgetter, da de kommunale budgetter til formålet er fremskrevet med 2,6 % fra 2011 til 2012.

Bilag

Ingen bilag.

 

9. Frigivelse af anlægsbevilling til forøgelse af renovering af udlejningsejendomme

Åbent - 2011/200907

 

Sagsresumé

I forbindelse med budgetvedtagelserne er der siden 2007 frigivet anlægsbevilling til renovering af udlejningsejendomme med henblik på at få ejendommene bragt op på en tidssvarende standard.

 

I 2010 og tidligere er der blevet afholdt udgifter på anlægsbevillingen vedrørende ejendomme, hvor der er foretaget opsparing i Grundejernes Investeringsfond til brug for forbedringer.

 

I henhold til reglerne bliver udgifterne til forbedringer refunderet af Grundejernes Investeringsfond ved tilbagebetaling af tidligere indbetalte beløb.

 

Efter ansøgning til Grundejernes Investeringsfond er der i 2011 blevet tilbagebetalt 4.614.000 kr., som er indgået som en ubudgetteret indtægt under langfristede tilgodehavender.

 

Indeståendet hos Grundejernes Investeringsfond er herefter cirka 8,3 mio. kr. vedrørende ejendomme, hvortil der ikke foreligge aktuelle planer om udførelse af ekstraordinære vedligeholdelses- eller opretningsarbejder.

 

Denne ubudgetterede merindtægt søges nu frigivet som tillæg til anlægsbevillingen i 2012 til yderligere renovering af udlejningsejendomme.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at

 

 1. der frigives en anlægsbevilling på 4.615.000 kr. til budgetområde 2.2.6 udlejningsbygninger i 2012

 2. anlægsbevillingen finansieres af indtægter fra Grundejernes Investeringsfond, der er indgået i 2011.

 

 

Sagsfremstilling

Der henvises til sagsresuméet

Økonomi

Anlægsbevillingen er budgetneutral, dog er der en forskydning mellem 2011, hvor der er en merindtægt og i 2012, hvor der er en merudgift på 4.615.000 kr.

Bilag

Ingen bilag.

 

10. Prisfastsættelse af bolig- og erhvervsjord - 2012

Åbent - 2011/198433

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til salgspriser på bolig- og erhvervsjord gældende for 2012.

 

Salgspriserne på henholdsvis bolig- og erhvervsjord fastsættes på baggrund af en forsigtig vurdering af markedsprisen, uanset at en vurdering af markedsprisen kan være vanskelig, da Odense Kommune generelt er prisdannende som den største udbyder.

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at de for 2011 fastsatte priser ikke ændres.

 

Samlet oversigt over priserne på bolig- og erhvervsjorden fremgår af sagsfremstillingen og bilagsmaterialet.  

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at salgspriser på bolig- og erhvervsjord fastsættes uændret.

 

 

Sagsfremstilling

Prisfastsættelse på parcelhusgrunde, storparceller, servicearealer og erhvervsarealer.

 

Parcelhusgrunde.

 

Parcelhusgrundene foreslås prisfastsat uændret.

Der er pr. 23/11 2011 solgt 25 parcelhusgrunde.

 

Det samlede lager af parcelhusgrunde er pr. 21/11 2011 på 130 grunde.


Oversigt over salgspriser på parcelhusgrunde:

Område

Mindstepris inkl. moms

Næsbyhoved Broby – 1 grund

607.000 kr.

Fraugde Øst, Riddersporen - 13 grunde

592.000 – 637.700 kr.

Fraugde, Østparken 129 - 3 grunde

836.400 – 858.200 kr.

Højby, Lindeskovhaven – 4 grund

843.900 – 952.500 kr.

Villestofte Syd, Bækkelunds Have – 16 grunde

701.250 – 852.500 kr.

Sedenvej – 2 grunde

700.000 kr.

Nyvangsvej 44 – 1 grund

400.000 kr.

Skt. Klemens, Gyldenhusvej-udstykn. – 71 grunde

638.250 – 747.375 kr.

Sandhusvænget – 19 grunde

803.000 – 990.000 kr.

 

 

Storparceller.

 

Der er ikke solgt arealer i 2011.

Det samlede lager af storparceller pr. 21/11 2011 svarer til opførelse af ca. 330 boliger.

Arealerne foreslås prisfastsat uændret.

 

Oversigt over salgspriser på storparceller:

Område

Beholdning beregnet som antal boliger

Mindstepris inkl. moms pr. m²

Mindstepris inkl. moms pr.

etage-m²

byggeret

Seden Syd III B1-B, B2 og B3

Ca. 90 boliger

400 kr.

 

Villestofte Syd, Bækkelunds Have, B1 og B2

Ca. 40 boliger

500 kr.

 

Marienlund B3, B4-A, og B5-A

Ca. 120 boliger

 

1.700 kr.

Skt. Klemens, C1-3 og C1-4

Ca. 80 boliger

 

1.750 kr.

 

 

Servicearealer.

Arealerne foreslås prisfastsat uændret.

Der er ikke solgt arealer i 2011.

Det samlede lager af servicearealer udgør ca. 7,4 ha.

 

Oversigt over salgspriser på servicearealer:

Område

Byggemodnet

beholdning

Mindste pris ekskl. moms pr.

Etage-m²

byggemulighed

Mindstepris ekskl. moms pr. m²

grundareal

Blækhatten, Butiksareal

 2.877 m²

 

685 kr.

Seden Syd, Butiksareal

Ca. 3.800 m²

 

240 kr.

Villestofte, Butiksareal

Ca. 16.000 m²

 

240 kr.

Fraugde Øst

Ca. 12.000 m²

 

210 kr.

Næsbyhoved Broby

Ca. 6.300 m²

 

210 kr.

Kirkendrup

Ca. 8.500 m²

 

210 kr.

Skibhusene

Ca. 5.500 m²

 

210 kr.

Væbnerhatten

Ca. 3.700 m²

 

240 kr.

Højby Syd

2.100 em²

bebyggelse

960 kr.

 

Blangstedgård

Ca. 1.400 em² bebyggelse

840 kr.

 

Sdr. Boulevard 39 B

 4.050 em²

 bebyggelse

Fast mindstepris 4.300.000 kr.

 

 

Erhvervsarealer.

 

Arealerne foreslås prisfastsat uændret.

Der er solgt 1,5 ha. pr. 23/11 2011.

Det samlede lager af erhvervsarealer er på ca. 100,5 ha.

 

Oversigt over salgspriser på erhvervsarealer:

Område

Byggemodnet 

beholdning

Mindstepris ekskl. moms pr. m²

grundareal

Tietgen Byen

Ca. 92,0 ha.

50-200 kr.

Odense S – Teknikvej

Ca. 4,0 ha.

140-150 kr.

Seden Syd

Ca. 1,2 ha.

120 kr.

Seden Nord

Ca. 1,7 ha.

110 kr.

Hvilehøjvej

Ca. 1,6 ha.

170 kr.

 

Generelt for samtlige arealer.

Oversigt over det samlede udbud af arealer med priser og beliggenhed er vedlagt sagen.

Prisfastsættelsen vil efter byrådets godkendelse blive annonceret i dagspressen, jf. bekendtgørelse af 24
/6 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Salg af arealerne gennemføres uden forelæggelse for byrådet, jf. den af byrådet meddelte bemyndigelse til By- og Kulturudvalget til at træffe afgørelse om salg af byggegrunde til erhvervs- og boligformål, hvis:

-         Salgsprisen er fastsat af Odense Byråd.

-         Salget sker til formål, der er i overensstemmelse med det af byrådet vedtagne plangrundlag.

Salget sker i overensstemmelse med vilkår for salg af henholdsvis parcelhusgrunde, storparceller, servicearealer og erhvervsarealer, som er revideret i 2011.

Økonomi

Den foreslåede prisfastsættelse har ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


13. Spedsbjergvej 81 - udvidelse af hestehold

Åbent - 2009/011054

 

Sagsresumé

Ejeren af ejendommen Spedsbjergvej 81, 5491 Blommenslyst, ønsker at udvide sit hestehold fra 15,1 dyreenheder til 36,1 dyreenheder. Udvidelsen af hesteholdet kræver tilladelse efter husdyrlovens § 10 fra Odense Kommune. By- og Kulturforvaltningen har vurderet sagen ud fra det gældende regelsæt for miljøtilladelse til husdyrbrug.

 

By- og Kulturforvaltningen har stillet en række vilkår til husdyrholdets indretning og drift. Forvaltningen vurderer herefter, at projektet kan gennemføres uden væsentlig negativ virkning på omgivelserne.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der med en række vilkår meddeles tilladelse efter husdyrlovens § 10 til hesteholdet på Spedsbjergvej 81.

 

 

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen har søgt om tilladelse til at udvide sit hestehold til 36,1 dyreenheder på ejendommen Spedsbjergvej 81, 5491 Blommenslyst. Det nuværende hestehold er på 15,1 dyreenheder.

 

Der opføres to nye stalde i forbindelse med projektet. Staldene ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsmasse.

 

Efter udvidelsen vil der fra anlægget være en øget ammoniakfordampning i forhold til nudrift. Der vil dog ikke ske en væsentlig merbelastning af nærved liggende naturområder, som følge af den øgede fordampning.

 

Husdyrgødning, i form af dybstrøelse, opbevares i stalden i lukket container eller på møddingsplads på ejendommen Troelsevej 150, 5491 Blommenslyst indtil det herfra tilføres udbringningsarealerne, hvor den straks nedbringes.

 

I forbindelse med udvidelsen øges antallet af transporter til og fra husdyrbruget minimalt.

 

Husdyrlovens krav til lugtgener er overholdt i forhold til alle typer omboende (byzone, samlet bebyggelse samt enkelt bolig i landzone).

 

Der forventes ingen øgede støv-, støj- eller fluegener i forbindelse med udvidelsen af husdyrproduktionen.

 

Der indgår 30,3 ha udbringningsarealer (ejede og forpagtede) i denne miljøtilladelse. Arealerne ligger i oplandet til Odense Fjord, der er en næringsstoffølsom recipient. På arealerne udbringes dybstrøelse fra det ansøgte dyrehold. Arealerne tilføres ingen anden organisk gødning. På de mest nitratfølsomme arealer falder eller fastholdes kvælstofudvaskningen til grundvand ved gennemførelse af projektet, idet der stilles vilkår til driften af arealerne.

 

 

Miljøvurdering

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at der er behov for at stille en række vilkår i tilladelsen. Vilkårene skal forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og sikre, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne negativt.

 

De vilkår, der er specielle for denne tilladelse, omhandler tiltag for at begrænse:

 • kvælstofudvaskningen til grundvand ved at bruge flere efterafgrøder eller tilføre mindre kunstgødning på udbringningsarealerne,
 • udvaskningen af fosfor fra udbringningsarealer til Odense Fjord ved at sætte en grænse for, hvor meget fosfor der må tilføres udbringningsarealerne,
 • ammoniakfordampning og påvirkning af naturområder ved at stille vilkår om, at der ikke må etableres markstakke.

 

Der er i november 2011 foretaget naboorientering samt partshøring af ansøger og ejere af tilforpagtede arealer. I den forbindelse kom der bemærkninger fra en ejer af tilforpagtet areal samt bemærkninger fra ansøger.

 

På baggrund af de indkomne bemærkninger, har By- og Kulturforvaltningen modtaget yderligere dokumentation for, at ansøger har råderet over samtlige arealer, der indgår i ansøgningen. Bemærkninger fra ansøger har medført små justeringer af enkelte driftsvilkår.

 

Samlet vurdering

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af naturområder, Natura 2000-området Odense Fjord eller af omgivelserne i øvrigt.

 

På baggrund af ovenstående, samt de vilkår der stilles i miljøtilladelsen, vurderer By- og Kulturforvaltningen, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden væsentlig negativ virkning på omgivelserne.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Bilag 1. Oversigtskort Spedsbjergvej 81 (Bilag 1. Udvalg.pdf)

 

 

 14. Projektforslag efter varmeforsyningsloven, vedrørende renovering af Fjernvarme Fyns ledningsnet i 2012 - beslutning om høring

Åbent - 2011/190671

 

Sagsresumé

Odense Kommune er efter Varmeforsyningsloven pålagt at føre tilsyn med driften og vedligeholdelsen af kollektive varmeforsyningsanlæg, herunder også ledningsnettet.

 

Fjernvarme Fyn A/S ønsker at gennemføre renoveringer på deres forsyningsnet. By- og Kulturforvaltningen har i den forbindelse modtaget og gennemgået et projektforslag efter varmeforsyningslovens bestemmelser.

 

Renovering af ledningsnettet vurderes dels at understøtte varmeforsyningslovens formålsparagraf om at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Endvidere vil en gennemførelse af projektet sikre den løbende drift og vedligehold samt forsyningssikkerheden for de kunder, der er tilsluttet af Fjernvarme Fyns ledningsnet.

 

Det anbefales, at myndighedsbehandlingen af projektforslaget fortsættes, og at projektet sendes i høring i 4 uger hos berørte parter. Giver høringsperioden ikke anledning til ændringer af projektet, vil projektet blive indstillet til endelig vedtagelse. Efter endelig vedtagelse vil projektgodkendelsen kunne påklages i 4 uger.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at projektforslaget om renovering af Fjernvarme Fyns ledningsnet år 2012 sendes i 4 ugers høring i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser.

 

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen har den 2/11 2011 modtaget et projektforslag, i henhold til Varmeforsyningsloven, fra Fjernvarme Fyn A/S vedrørende renoveringsarbejder på Fjernvarme Fyns ledningsnet i 2012.

 

Odense Kommune er efter Varmeforsyningsloven pålagt at føre tilsyn med driften og vedligeholdelsen af kollektive varmeforsyningsanlæg, herunder også ledningsnettet samt øge det offentliges indsigt med driften og vedligeholdelsen af kollektive varmeforsyningsanlæg. Gennemførelse af løbende renoveringer sikrer forsyningssikkerheden hos Fjernvarme Fyn A/S.

 

Projektforslaget er i fuld overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsparagraf om at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

 

Dette understøttes ved, at renoveringer af ledningsnettet mindsker varmetabet, og dermed skal der bruges mindre energi til produktion af fjernvarme. Brugen af mindre energi til produktion af fjernvarme giver samfundsøkonomiske besparelser, mindre udledning af CO2, og sikre en bedre udnyttelse af de samlede energiressourcer. 

 

Projektforslaget er endvidere i overensstemmelse med kommunens egen Klimaplan 2010-2012, idet det her vurderes at være:

·         energi- og miljømæssigt mest optimalt at fastholde de nuværende fjernvarmeområder

·         udbygge fjernvarmenettet for at udnytte fordelene ved samproduktion af el og varme

 

Ved at fastholde de nuværende og på sigt udbygge fjernvarmenettet, øger vi mulighederne for anvendelse af biomasse, vedvarende energi og andre alternative energikilder og dermed sikre uafhængighed af fossile brændsler.

 

Brugerøkonomisk har projektet ingen direkte konsekvenser for brugerne. Renoveringen af ledningsnettet sikrer lavest mulige driftsomkostninger, hvilket må anses som en fordel for både Fjernvarme Fyn A/S samt dets forbrugere.

 

Renoveringen følger Fjernvarme Fyn A/S’s budget der vurderes, at have en fornuftig takt til opretholdelse af optimal forsyningssikkerhed, under hensyntagen til ønsket om attraktive priser.

 

Idet Odense Kommune skal sikre, at vedligeholdelse af fjernvarmesystemet foretages, samt de energi- og miljømæssige fordele der er ved at optimere driften af ledningsnettet, anbefales det, at fortsætte myndighedsbehandlingen af projektforslaget med efterfølgende 4 ugers høring hos berørte parter. Såfremt høringssvarene ikke giver anledning til ændringer, vil projektforslaget efterfølgende blive indstillet til endelig vedtagelse. Efter endelig vedtagelse vil godkendelsen kunne påklages i 4 uger.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune

Bilag

1. Projektforslag for renoveringer på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2012 (Projektfoslag Fjernvarme Fyn renovering 2012.pdf)
2. Liste over planlagte renoveringer i 2012 (Liste over planlagte renoveringer 2012.pdf)

 

 

 15. Projektforslag efter varmeforsyningsloven om udnyttelse af overskudsvarme fra Odense Krematorium - beslutning om høring

Åbent - 2011/026393

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen har den 1/11 2011 modtaget et projektforslag fra Fjernvarme Fyn A/S, vedrørende udnyttelse af overskudsvarme fra Odense Krematorium. Projektforslaget er udarbejdet for Odense Krematorium, som skal gennemføre projektet.

By- og Kulturforvaltningen har gennemgået projektforslaget og foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektforslaget. Forvaltningen har på baggrund heraf vurderet, at projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med den gældende bekendtgørelse på området.

 

Projektforslaget viser, at udnyttelse af overskudsvarme fra Odense Krematorium samfundsøkonomisk set er mere fordelagtigt end alternativet med at køle overskudsvarmen bort og producere en tilsvarende mængde fossil energi på Fynsværket.

 

Projektforslaget er i fuld overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formålsparagraf, og Odense Kommunes egne ønsker om at udnytte overskudsvarmen fra virksomheder i kommunen. Det etiske aspekt i at udnytte overskudsvarmen fra krematorier har været behandlet af Det Etiske Råd, som finder det etisk forsvarligt at udnytte overskudsvarme fra krematorier.

 

Det anbefales myndighedsbehandlingen af projektforslaget fortsættes med efterfølgende 4 ugers høring hos berørte parter. Giver høringen ikke anledning til ændringer, vil projektforslaget blive indstillet til endelig vedtagelse. Den endelige projektgodkendelse kan efterfølgende påklages i 4 uger.  

 

Indstilling

By og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at projektforslaget om udnyttelse af overskudsvarme fra Odense Krematorium sendes i 4 ugers høring

 

 

Sagsfremstilling

I henhold til projektbekendtgørelsen (BEK 1295 af 13/12 2005) er kommunen forpligtiget til at godkende de samfundsøkonomisk set mest fordelagtige projekter for varmeforsyningen i kommunen.


By- og Kulturforvaltningen har den 1/11 2011 modtaget et projektforslag fra Fjernvarme Fyn A/S, vedrørende udnyttelse af overskudsvarme fra Odense Krematorium. Projektforslaget er udarbejdet for Odense Krematorium, som skal gennemføre projektet.

 

De anførte formkrav i projektbekendtgørelsen anses for overholdt.


Den samfundsøkonomiske analyse i projektforslaget viser, at udnyttelse af overskudsvarmen fra Odense Krematorium giver et samfundsøkonomisk overskud samlet set over en 20-årig planperiode på 596.000 kr., sammenholdt med fortsat afkøling af overskudsvarmen og produktion af en tilsvarende fossil energimængde på Fynsværket.

 

Det samfundsøkonomiske overskud fremkommer ved, at Fjernvarme Fyn har sammenlignet de samfundsøkonomiske udgifter, der er ved udnyttelse af overskudsvarmen fra krematoriet med de samfundsøkonomiske udgifter, der er ved bortkøling af overskudsvarmen og produktion af en tilsvarende fossil energimængde på Fynsværket.

Den samfundsøkonomiske analyse er udtryk for en opgørelse af de samlede økonomiske konsekvenser for samfundet ved et konkret projekt. Analyserne for varmeforsyning gennemføres ud fra standardiserede forudsætninger fastsat af Energistyrelsen. I analyserne medtages investeringer, drifts- og brændselsudgifter, skadevirkninger på miljøet/klimaet og en række andre parametre. Herudover indgår en opgørelse af afgiftsforvridningseffekten, som er en opgørelse af projektets indflydelse på det offentliges/statens indtægter og udgifter.

Samfundsøkonomi

Nutidsværdi, 2011 priser

(1.000 kr.)

Bortkøling af overskudsvarme

og produktion af en tilsvarende

fossil energimængde

Udnyttelse af overskudsvarme

 

Brændselskøb

1.383

925

Selskabsinvestering

0

362

Driftsomkostninger

979

510

CO2/CH4/N2O omkostninger

346

175

SO2 omkostninger

40

29

NOx omkostninger

128

110

Afgiftsforvridningseffekt

-275

-108

Total

2.600

2.004


Beregningsforudsætninger og beregningsmetoder fremgår af bilag til projektforslaget. Disse vurderes at være i overensstemmelse med kravene i Energistyrelsens vejledning på området.


På det foreliggende grundlag vurderer forvaltningen, at beregningerne er korrekt udført og giver et retvisende billede af, at det ansøgte samfundsøkonomisk set er det mest fordelagtige. De energi- og miljømæssige forhold vurderes at indgå korrekt i beregningerne.

 

Brugerøkonomisk vil projektet ikke få direkte konsekvenser for forbrugerne. De selskabsøkonomiske tal viser, at Fjernvarme Fyn vil opnå et bedre dækningsbidrag, som vil komme alle forbrugerne til gode, idet Fjernvarme Fyn drives efter ”hvile-i-sig-selv” princippet og derfor skal alle Fjernvarme Fyns gevinster komme forbrugerne til gode.


Projektforslaget er i fuld overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formålsparagraf om at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at mindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler, blandt andet fordi udnyttelsen af overskudsvarmen fra krematoriet fortrænger en tilsvarende mængde fossil energi fra Fynsværket og dermed resulterer i et lavere forbrug af fossile brændsler.


Projektforslaget er endvidere i fuld overensstemmelse med Odense Kommunes eget ønske om at udnytte overskudsvarmen fra virksomhederne i kommunen.

 

Det Etiske Råd har i et høringssvar af 6/11 2006 til kirkeministeren behandlet det etiske dilemma i at udnytte overskudsvarmen fra krematorier til fjernvarme. Medlemmerne af Det Etiske Råd har konkluderet, at der ikke er tale om en usømmelig behandling af liget, hvis varmen fra forbrændingsprocessen genvindes og anvendes til opvarmning. Tværtimod finder medlemmerne, at der er gode grunde, af blandt andet miljømæssig art, til at gøre det.


Under hensyntagen til den positive samfundsøkonomi og fremme af udnyttelsen af overskudsvarme og uafhængighed af fossile brændsler anbefales det, at fortsætte myndighedsbehandlingen af projektforslaget med efterfølgende 4 ugers høring hos berørte parter.


Såfremt høringssvarende ikke giver anledning til ændringer, vil projektforslaget blive indstillet til endelig godkendelse. Den endelige projektgodkendelse kan efterfølgende påklages i 4 uger.  

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune

Bilag

1. Projektforslag om udnyttelse af overskudsvarme fra Odense Krematorium (Projektforslag om udnyttelse af overskudsvarme fra Odense Krematorium.pdf)
2. Notat fra Danske Krematoriers Landsforening om udnyttelse af overskudsvarme fra Odense Krematorium (Notat fra Danske Krematoriers Landsforening.pdf)
3. Teknisk beskrivelse af anlæg (Teknisk beskrivelse af anlæg.pdf)
4. Samfundsøkonomisk analyse (Samfundsøkonomisk analyse.pdf)
5. Miljømæssig beregning (Miljømæssig beregning.pdf)
6. Det Etiske Råds høringssvar af 6/11 2006 til kirkeministeren om varmegenvinding fra krematorier (Høringssvar fra Det Etiske Råd.pdf)

 

 

 

16. Støtte til Kulturen 2012

Åbent - 2011/087192

 

Sagsresumé

Som supplement til de faste kulturbevillinger på budgetområde 2.3 – Kultur, er der afsat en pulje Støtte til Kulturen, hvoraf Odense Kommune yder tilskud og/eller underskudsgarantier til offentlige kulturaktiviteter, udvikling og PR.

 

Puljen udgør i 2012 i alt 1.770.710 kr. (Nettobevilling).

 

I forhold til puljen Støtte til Kulturen 2012, er der ved ansøgningsfristen den 15/9 2011 indkommet 36 ansøgninger. Der er samlet søgt om midler til kulturelle aktiviteter og projekter for 5.388.935 kr. Ansøgningerne repræsenterer et bredt udsnit af kunst- og kulturgenrerne.

 

Der er en nedgang i ansøgerfeltet i forhold til de tidligere år. Dette skyldes til dels, at en række aktiviteter er sat på fast aftale, og at Kultur de seneste år har meddelt nogle aktiviteter, at de ikke kunne komme i betragtning til puljen, men må finansiere deres projekter på anden vis.

 

Fordelingen af midler fra puljen er i 2011 foretaget med udgangspunkt i Vision Odense, Odense Kommunes Kulturpolitik samt vejledningen for puljen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at By- og Kulturudvalget godkender, at midlerne i puljen Støtte til Kulturen for aktiviteter i 2012 prioriteres som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

 

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen har i budget 2012 afsat en pulje på 1.770.710 kr.,  hvoraf der reserveres 300.000 kr. til administrative afgørelser i løbet af 2012. Der resterer dermed 1.470.710 kr. til fordeling.

 

Formålet med puljen er at yde tilskud til kulturelle aktiviteter og arrangementer for borgerne i Odense samt byens gæster. Der skal være offentlig adgang til arrangementerne.

 

Fordelingen af midler fra puljen er foretaget med udgangspunkt i Vision Odense, Odense Kommunes Kulturpolitik samt vejledningen for puljen, herunder følgende;

 

Fokusområder:

-         Odense er en kulturbærende by

-         Kultur med udgangspunkt i Odense Kommune

-         Kultur for alle Odenses borgere

-         Mod til kvalitet bringer Odenses kulturliv ud i verden

 

Indsatsområder:

-         Den nemme adgang

-         Byen som scene og rum

-         Kulturelle dynamoer

-         Prioritering på baggrund af faglighed

 

Med den foreslåede prioritering af midlerne, er der tale om en aktiv udmøntning af kulturpolitikken. Ansøgerfeltets bredde gør det muligt at understøtte Kulturpolitikkens fokus- og indsatsområder med konkrete, kvalitative kulturarrangementer og projekter i 2012, og de foreslåede indstillinger er således begrundet heri.

 

De kulturaktører, der foreslås støttet, repræsenterer både nye talenter og kendte, professionelle aktører (Odense som kulturbærende by). Hos kulturaktører i begge ender af skalaen er nyskabende initiativer og nye, kreative alliancer søgt prioriteret. Denne prioritering understøtter en fortsat udvikling af det lokale kulturliv (Kultur med udgangspunkt i Odense) samt synlighed i det nationale og internationale kulturelle landskab (Mod til kvalitet bringer Odenses kulturliv ud i verden).

 

Samtidig foreslås det, at støtte en række af det stigende antal kulturaktører, der planlægger arrangementer i det offentlige rum (Byen som scene og rum). Derved møder kulturen borgerne, hvor de er, og kan komme i tæt dialog med et publikum, som måske ikke opsøger de traditionelle rum for kunsten (Kultur for alle Odenses borgere). Det gælder både dans, kunst, litteratur, kulturelle aktiviteter for børn og ikke mindst de tværgående projekter, der integrerer flere kunstarter i et fælles overordnet koncept, og dermed bliver interessant og tilgængeligt for en bred vifte af målgrupper (Den nemme adgang).

 

Enkelte af de etablerede kulturaktører, der ønsker at gennemføre en række initiativer i løbet af året, får på grundlag af en samlet bevilling mulighed for selv at prioritere den konkrete anvendelse af bevillingen til de skitserede kunstneriske projekter. (Armslængdeprincippet / kunstnerisk råderum).

 

Andre aktører og projekter støttes i særlig grad, fordi de i Odense fungerer som eksponent for en særlig udvikling, et særligt potentiale eller et eksklusivt kunstnerisk felt (kulturelle dynamoer / talentudvikling).

 

 

TEATER

Inden for teaterområdet, er der lagt vægt på at yde tilskud til aktører, der fungerer som eksponent for en ny udvikling eller et særligt potentiale, og som samtidig bringer teatret ud af dets vante rammer og ind i nye og utraditionelle rum.

 

a. Mimeteatret

Mimeteatret søger om 100.000 kr. til aktivitetsstøtte til 50 arrangementer på Mimeteatrets kulturscene. Beløbet skal dække klargøring af lokalet før og efter arrangementet, opsætning af lyd og lys samt tilstedeværelse under arrangementet. Kulturscenen skal fungere som åben scene, og vil hovedsageligt huse mindre arrangementer for både amatører og professionelle inden for en bred vifte af genrer.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag til ansøgningen, da det falder uden for puljens formål at støtte en åbenscene funktion samt drift.

 

Der forelå ingen ansøgning fra Mimeteatret i 2011.

 

b. og c. Det ny Skægspire (nu Teater Kompas)

Teatret søger samlet 391.685 kr. til to projekter.

 

b. Teatret søger 199.171. kr. til projektet ”Børneværelset” (nu ”Minismash”). Der er udarbejdet et samlet budget på 207.921 kr. Der er og vil blive søgt yderligere midler hos forskellige fonde og puljer. ”Minismash” er en kulturel børneevent, som skal være et tilbagevendende, månedligt tilbud til børn i alderen 1½-6 år. Eventen vil foregå 7 gange over 7 måneder. ”Minismash” vil hver gang bestå af enten en teaterevent eller en teaterforestilling for målgruppen. Efter hver event/forestilling vil der være mulighed for, at børnene kan spørge ind til det, de lige har set, samt sætte sig ned og tegne det.

 

c. Teatret søger 192.514 kr. til projekt ”Miskmask”. Der er udarbejdet et samlet budget på 201.264 kr. Der er og vil blive søgt yderligere midler hos forskellige fonde og puljer. ”MiskMask” er en månedligt tilbagevendende dialogskabende kulturevent for børn mellem 1½-6 år, som skal stimulerer kreativiteten. Eventen vil være et tværfagligt kunstsammenstød mellem 4 lokale kunstnere fra forskellige kunstgenrer. Kunstnerne vil variere fra gang til gang. Eventen vil foregå 7 gange over 7 måneder. Det er planen, at ”MiskMask” skal foregå på Brandts.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på projekt ”Minismash”, da puljens midler er begrænsede, og det i stedet prioriteres at yde tilskud til projekt ”MiskMask”. Det foreslås, at der bevilges 75.000 kr. fra Børneteaterrefusionspuljen til projekt ”Miskmask”, da aktiviteten er med til at udvide børns tilgang til tværfaglig kultur.

 

Der forelå ansøgninger til to projekter fra Teater Skægspire i 2011 på samlet 704.000 kr. Der blev meddelt afslag til begge projekter.

 

d. Teaterskolen Toppen

Teaterskolen Toppen søger om 30.000 kr. til opsætning af musicalen ”Brødrene Løvehjerte”. Teaterskolen Toppen er en fusion mellem Den Flyvende Kuffert og

H. C. Andersen Teaterskolen. Forestillingen er teaterskolens afslutning på sæsonen. Formålet er at give eleverne mulighed for at afprøve de teknikker, de har opøvet i løbet af sæsonen. Forestillingen bliver opført af ca. 100 elever i april 2012 i Teaterhuset, Filosofgangen. Det samlede budget er på 145.000 kr., som forventes dækket af billetsalg, bar/kiosksalg samt sponsorater.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen, idet opsætningen af en afslutningsforestilling, må forventes at være en del af teaterskolens faste aktiviteter, og ansøgningen derfor falder i prioritet over for andre mere nyskabende projekter.

 

Det blev desuden i 2009 meddelt Den Flyvende Kuffert, at det var sidste år, der ville blive ydet tilskud til afslutningsforestillingen, da den havde modtaget støtte i flere år og nu måtte forventes at overgå til almindelig drift eller anden finansiering.  

 

Der forelå ingen ansøgning fra Teaterskolen Toppen i 2011.

 

e. Odense Børne- og Ungdomsteater

Odense Børne- og Ungdomsteater søger om 37.000 kr. til afholdelse af årsafslutning ”Teaterkavalkade 2012”. Teaterkavalkaden afholdes hvert år i marts og består af 5-6 forestillinger. Hver forestilling bliver fremvist 2 gange over 3 dage. Det samlede budget er på 47.000 kr., hvoraf 10.000 forventes skaffet gennem billetsalg. Der er ikke søgt om midler andre steder fra.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen, idet en årsafslutning, må forventes at være en del af teaterskolens faste aktiviteter, og ansøgningen derfor falder i prioritet over for andre mere nyskabende projekter.

 

Det blev desuden i 2009 meddelt Odense Børne- og Ungdomsteater, at det var sidste år, der ville blive ydet tilskud til afslutningsforestillingen, da den havde modtaget støtte i flere år, og nu måtte forventes at overgå til almindelig drift eller anden finansiering.  

 

Der forelå ingen ansøgning fra Odense Børne- og Ungdomsteater i 2011.

 

f. Odense Vinterrevy

Odense Vinterrevy søger 200.000 kr. til gennemførelse af ”Odense Vinterrevy 2012”. Vinterrevyen ønsker at kunne tiltrække de ypperste skuespillere til revyen og højne det kunstneriske niveau. Desuden ønsker man at opfylde 10års-målet om 15.000 betalende tilskuere. Revyen har eksisteret siden 2009 og planlægger at opføre 14 forestillinger i januar og februar på Magasinet. Premieredatoen er 19/1 2012, og af nye skuespillere til den kommende sæson er Pernille Schrøder hyret. Det samlede budget er på 1.641.038 kr., som forventes finansieret gennem billetsalg, hovedsponsorater og programsponsorer.

 

Det foreslås, at der meddelelses afslag på ansøgningen, da Odense Vinterrevy ikke ønsker at imødekomme anvisningen om at etablere sig som en forening, der er udstukket som betingelser for at kunne modtage midler fra puljen Støtte til Kulturen. Det skal bemærkes, at der administrativt er bevilget et tilskud på 25.000 kr. til nedsættelse af leje i Magasinet.

 

Der forelå ingen ansøgning fra Odense Vinterrevy i 2011.

 

g. Teater Gyda og Liselotte Krogager

Teatret søger om 290.000 kr. til produktion af den satiriske sensommerkabaret ”Man tror det er løgn”. Det samlede budget er på 490.000 kr. ”Man tror det er løgn” forventes finansieret via billetindtægter samt søgning af fonde. Kabareten handler om livet som midaldrende – om musikken, kulturen og livet. Kabareten henvender sig primært til de 50-60 årige, og har premiere den 9/8 2012 i Mimeteatrets lokaler i Vestergade. Herefter er det meningen, at forestillingen skal spille samtlige torsdage, fredage og lørdage til og med den 1/9 2012. Teater Gyda ved Tina Kruse Andersen og Liselotte Krogager ønsker på sigt, at kunne bidrage med en fast kabaretscene, hvor ”Man tror det er løgn” skal være startskuddet til den proces.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen, da der allerede findes mange kulturtilbud i Odense for arrangementets målgruppe. Ansøgningen falder derfor i prioritet i forhold til andre projekter.

 

Teater Gyda blev bevilget 125.000 kr. i 2011.

 

h. Teater Gyda

Teatret søger 150.000 kr. til aktiviteterne ”Teater i teltet”, Gæstespil, ”Voksenvarieté”, ”Masterclass projekt”, genopsætning, turnévirksomhed og PR. ”Teater i teltet” er 12 opsætninger af Teater Gydas egenproducerede forestilling ”Babusjka”. Gæstespil dækker over indkøb af 4 fremvisninger af forestillingen ”Marionetspilleren” ved teater Svanen. ”Voksenvarieté” er et forsøg med at samle forskellige fynske kunstnere, som skal lave en underholdende varieté for et voksent publikum. ”Masterclass projektet” er et samarbejde mellem Teater Gyda og tre gymnasier, som er gået sammen om at søge huskunstnerordningen om støtte. Genopsætning gælder forestillingen ”Home Sweet Home”, som har premiere den 5. oktober. Turnévirksomhed gælder ”Babusjka” og ”Home sweet home”, som blandt andet skal deltage i Børneteaterfestival i uge 16, samt turné i efteråret. PR dækker over deltagelse på Børneteaterfestival. Det samlede budget er på 183.000 kr. hvoraf 33.000 kr. forventes finansieret gennem billetsalg. Der er søgt tilskud fra Scenekunstudvalget, Kunstrådet, Odense Kommune og Trygfonden.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen, idet det falder uden for puljens formål at støtte drift.

 

Teater Gyda blev bevilget 125.000 kr. i 2011.

 

i. Henrik Christensen

Henrik Christensen søger om 40.000 kr. til ”Magi på Grand”. Der er udarbejdet et samlet budget på 70.000 kr., hvoraf de 29.000 kr. tænkes dækket af entréindtægter. Idéen med ”Magi på Grand” er at krydse genren trylleri og teater, og skabe en forestilling, der skal spilles i en af First Hotel Grands suiter. Formålet er, at publikum skal få oplevelsen af at være på besøg hjemme hos tryllekunstneren og komme helt tæt på trylleriet og tryllekunstnerkarakteren. 

 

Det foreslås, at der bevilges 30.000 kr. i underskudsgaranti til produktion af Magi på Grand.

 

Der forelå ingen ansøgning fra Henrik Christensen i 2011.

 

 

DANS

Inden for området dans, er det prioriteret at understøtte aktiviteter i byrummet, samt aktiviteter, der gør sig såvel nationalt som internationalt gældende med det formål at opnå spændende kulturoplevelser af høj kvalitet. Endelig er der lagt vægt på talentudvikling inden for moderne dans.

 

j. Taneli Törmä

Taneli Törmä søger om 25.000 kr. til projektet ”Stop Time – see life in new ways”. Projektet har et samlet budget på 315.900 kr. Der er blandt andet søgt støtte fra Kunstrådet Aktualitetspulje og DIVA-ordning. Der er pt. givet tilsagn om støtte på 64.000 kr. fra Statens Kunstråd. Taneli Törmä vil producere en performance installation med tre kvindelige udenlandske dansere og live musik af studerende fra Syddansk Musikkonservatorium. Projektet vil være en del af Törmäs DIVA-program (artist-in-residens ordning) på Teater Momentum, og har flere samarbejdspartnere i Odense blandt andet Odense Filmværksted og U-Kompagniet. Projektet vil blive opført otte gange i Odense og udover selve visningerne, vil der være åben morgentræning for moderne dansere, workshops med blinde og døve mv.   

 

Det foreslås, at der bevilliges 25.000 kr. til projektet under forudsætning af, at der rejses den nødvendige kapital til at gennemføre projektet som beskrevet.

 

Der forelå ingen ansøgninger fra Taneli i 2011.

 

k. U-kompagniet

U-kompagniet søger 255.675 kr. til opretholdelse af aktiviteterne i U-kompagniet. U-kompagniet udbyder dansetræning i moderne dans på eliteniveau, producerer professionelle sceneforestillinger mindst to gange om året, samt opfører Site Specific-forestillinger for eksempel i forbindelse med Dansens Dag, samt Havnekulturfestivalen. Derudover har U-Kompagniet startet Mini-U, som er aspiranttræning for aldersgruppen 8 til 12 årige. I den aktuelle sæson samarbejder U-Kompagniet med den finske danser Taneli Törmä. Derudover samarbejder U-kompagniet blandt andet med Juniorkompagniet i København og det kenyanske U-dansekompagni Dance into space fra Nairobi. Det samlede budget er på 283.675 kr., hvoraf de 28.000 kr. finansieres gennem bidrag fra eleverne. Der er ikke søgt midler andre steder.

 

Det foreslås, at der bevilges en ramme på 150.000 kr. til produktioner efter nærmere aftale.

 

U-kompagniet blev bevilget 150.000 kr. 2011. 

 

 

FILM

Der er inden for film prioriteret at støtte arrangementer, der er med til at skabe et varieret kulturudbud i Odense, og som udbyder kulturelle arrangementer til dem, der normalt ikke er det store udbud for.

 

l. MIX Odense

MIX Odense søger om 267.000 kr. til gennemførelse af en tre dages filmfestival i perioden 18. - 20/10 2012. MIX Odense har et samlet budget på 309.400 kr. Øvrige indtægter stammer fra entré, samt Musikudvalget. Filmfestivalen viser film med homo-, bi- og transseksuelle emner. Udover film indeholder festivalen musik, foredrag og skolevisninger. Der vil desuden være optaktsarrangementer med filmvisninger og foredrag i løbet af året. MIX samarbejder med MIX Copenhagen, som i 2011, udover i Odense og København, også viste film i Århus, Ålborg, Svaneke og Malmö. MIX Copenhagen hed tidligere Copenhagen Gay and Lesbian Filmfestival og er næstefter Odense Filmfestival, den ældste filmfestival i Danmark.

 

Det foreslås at bevillige 60.000 kr. til MIX til dækning af udgifter i forbindelse med offentligt tilgængelige arrangementer til selve festivalen i uge 42 i 2012.  

 

Der blev i 2011 bevilliget 20.000 kr. til MIX.

 

m. Doc Lounge Odense

Doc Lounge Odense søger om 45.000 kr. til afholdelse af 10 dokumentarfilmfremvisninger. Doc Lounge Odense er en del af et skandinavisk Doc Lounge netværk, som består af 14 klubber i Sverige, Finland og Danmark. Fremvisningerne i Odense foregår på Kulturmaskinen, hvor der er musik før og efter arrangementet. Der arbejdes med at inddrage publikum gennem oplægsholdere, interviews med instruktørerne, kunstneriske indslag osv. Doc Lounge Odense samarbejder med Studenterhus Odense og Odense Internationale Film Festival. Det samlede budget er på 58.000 kr., hvoraf 14.000 kr. forventes indtjent gennem billetindtægter.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen, da der allerede findes forholdsvis mange tilbud om alternative filmfremvisninger i Odense, og støttekronerne derfor er prioriteret til andre filmfremvisningsansøgninger, der i højere grad er nyskabende og udfordrende.

 

Der forelå ingen ansøgning fra Doc Lounge Odense i 2011.

 

 

KUNST OG UDSTILLING

Inden for området kunst og udstilling, er der prioriteret nytænkende projekter, der støtter op om visionen ”At lege er at leve”, samt bidrager til en anderledes kulturel oplevelse i byens offentlige rum. Samtidig er projekter, der arbejder tværfagligt, samt projekter, der bidrager til at styrke byens position som vidensby prioriteret, og endelig er vægten lagt på traditionsrige udstillinger med stor og bred publikumsinteresse.

 

n. Tine Louise Kortermand

Tine Louise Kortermand søger 50.000 kr. til performanceprojektet ”Nordisk Nüshu - hemmelige sange”, der tager udgangspunkt i det hemmelige sprog, Nüshu, som tidligere blev brugt af kinesiske konkubiner. Projektet baserer sig på interviews med 8 kvinder om en hemmelighed. Disse hemmelige fortællinger dekonstrueres og omskrives til sangtekster og melodier – et nyt sprog – som formidles til publikum ved hjælp af en 3D-lyd-, video- og bevægelses-performance i et kubeformet rum. Til projektet knyttes diverse kulturpersoner og –institutioner i region Syddanmark samt en litteraturforsker fra Københavns Universitet. Projektet henvender sig primært til unge over 15 år, og som en del af projektet skabes et webbaseret, interaktivt undervisningsforum. Der er pt. bevilliget 225.000 kr. fra Kulturkontakt Nord.

 

Det foreslås, at der bevilges 50.000 kr. til projektet ”Nordisk Nüshu”.

 

Der forelå ingen ansøgning fra Tine Louise Kortermand i 2011.

 

o. Fynsk Amatørkunst og Kunsthåndværk

Til projektet ”Fynsk Amatørkunst og Kunsthåndværk 2012” søges 10.000 kr. Folkene bag projektet ønsker at give amatørkunstnere mulighed for at udstille deres værker på et seriøst udstillingssted for et bredt publikum. Udstillingen skal finde sted på Udstillingsbygningen Filosoffen. Der er udarbejdet et samlet budget på 23.500 kr.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag til ansøgningen, da det falder uden for puljens formål at støtte udstilling af hobbybetonede værker.

 

Der forelå ingen ansøgninger fra Fynsk Amatørkunst og Kunsthåndværk i 2011.

 

p. Gitte Skovmand

Gitte Skovmand søger 145.000 kr. til projektet ”Kender du den der med gadekunst?” Projektet foregår i to etaper: 1) der skal konstrueres et betræk til en campingvogn, 2) campingvognen skal derefter danne ramme om en workshop, der går ud på at de forbipasserende i samarbejde med en kunstner, skal lave små værker, der til sidst skal sætte sammen til et stort værk. Projektet løber fra marts til juni, hvor campingvognen i juni måned kommer på tour i Odense torsdag, fredag, lørdag i fire uger. Formålet er at skabe gadekunst, der overrasker og involverer de forbipasserende. Gitte Skovmand samarbejder med musiker Eddie Mochia, eventmager Rasmus Skovmand, kunstner Eva Holm, strikkegraffitigruppen, Kulturmaskinen samt Mediehuset Vollsmose. Det samlede budget er på 145.000 kr. Der er ikke søgt midler andre steder.

 

Det foreslås, at der bevilges 75.000 kr. til projektet under forudsætning af, at der rejses den nødvendige kapital til at gennemføre projektet som beskrevet.

 

Gitte Skovmand blev bevilget 85.000 kr. i 2011.

 

q + r. Gæsteatelier Hollufgård

Gæsteatelier Hollufgård søger samlet 115.000 kr. til to projekter.

 

q. Gæsteatelier Hollufgård søger 40.000 kr. til projekt ”Lys” - en workshop om lys og en efterfølgende udstilling i parken ved Hollufgård. Workshoppen henvender sig til kunstnerne i Gæsteatelieret, og formålet er at give deltagerne et indblik i og en praktisk erfaring med de mange muligheder, som lys tilbyder inden for visuelle udtryksformer. Efterfølgende vil værkerne, som kunstnerne fremstiller til workshoppen, blive udstillet i parken ved Hollufgård. Der er udarbejdet et samlet budget på 150.000 kr. Gæsteatelier Hollufgård medfinansierer med 25.000 kr. og der er søgt alternativ finansiering for 80.000 kr., derudover regnes der med 5.000 kr. i deltagerbetaling. 

 

r. Gæsteatelier Hollufgård søger 75.000 kr. til gennemførelse af projektet ”Park”.

Projektet knytter sig hovedsagligt til en ny, stor parkudstilling af medlemmernes arbejder. Udstillingen arbejder med en inddeling af parken i forskellige rum, hvor der præsenteres forskellige typer af kunstværker. Udstillingen planlægges at åbne 4/5 2012. Til projektet knytter sig desuden udviklingen en ny skulpturudlejning samt et netbaseret katalog med fotodokumentation af de værker, som i tidens løb er udgået fra Hollufgård og nu er placeret landet over.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen til projektet ”Lys”, da hovedvægten ligger på en for offentligheden lukket workshop, hvorved ansøgningen falder uden for formålet med puljen. 

 

Det foreslås, at der bevilges 50.000 kr. til den del af projektet ”Park”, som drejer sig om udviklingen en ny skulpturudlejning samt et netbaseret katalog.

 

Gæsteatelier Hollufgård blev i 2011 bevilliget 50.000 kr. 

 

s. Fyns Grafiske Værksted

Fyns Grafiske Værksted søger 20.000 kr. til projektet ”SEA 2012 – Nordeuropæisk kunstudstilling mellem venskabsbyer”. Der er udarbejdet et samlet budget på 61.000 kr. Dertil kommer egenfinansierede arbejdstimer. På initiativ af Tampere Kulturforvaltning, er der etableret en vandreudstilling med deltagelse af ti kunstnere fra hver af byerne Odense, Tampere, Klaksvik, Kópavogur, Norrköping, Trondheim og Tartu. Udstillingen når Odense i ugerne 37-39 2012, og Filosofgangen er booket til formålet.

 

Det foreslås, at der bevilges 20.000 kr. til Fyns Grafiske Værksted.

 

Fyns Grafiske Værksted blev i 2011 bevilliget 12.000 kr.

 

t. Foreningen Odense Boldklub – Amatørafdelingen

Foreningen Odense Boldklub søger om 35.000 kr. til en fodboldudstilling i Historiens Hus. Udstillingen er en del af fejringen af foreningens 125 års jubilæum, som i øvrigt vil blive fejret med adskillige jubilæumsaktiviteter i Odense gennem hele 2012. Udstillingen henvender sig til byens borgere, fans og turister. Fokus er på OB’s historie i dansk fodbold, på klubberne B1913, B1909 samt Odenses historie generelt. Udstillingen finder sted i juni, juli og august. Udstillingen er et samarbejde mellem Foreningen Odense Boldklub – Amatørafdelingen og Historiens Hus. Det samlede budget er på 35.000 kr.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen, da der er prioriteret at støtte udstillinger med og af professionelle kunstnere.

 

Der forelå ingen ansøgning fra Foreningen Odense Boldklub i 2011.

 

u. Den Fynske Fototriennale

Den Fynske Fototriennale søger 250.000 kr. til afholdelse af den femte udgave af Fototriennale.dk. I 2012 er temaet: Det gode liv, som skal danne baggrund for debat og diskussion, samt formidles gennem kameraet i form af fotografi, film og video. Festivalen forløber over 2 uger i starten af oktober, og der er planlagt arrangementer i hele Odense i form af installationer i byrummet, visning af kort- og dokumentarfilm, workshops, foredrag, dialogmøder, særlige arrangementer for børn osv. Formålet er, gennem kunsten, at skabe debat om, hvad det gode liv er. Den Fynske Fototriennale er et samarbejde mellem en lang række kunst og kulturinstitutioner på Fyn. Det samlede budget er på 1.718.125 kr., som finansieres gennem egenfinansiering samt en lang række fonde.

 

Det foreslås, at der bevilges 250.000 kr.

 

Der forelå ingen ansøgning fra Den Fynske Fototriennale i 2011.

 

v. The unforgettable GRÜNhorse

Kunstnergruppen The unforgettable GRÜNhorse ved billedkunstner Poul Weile søger 60.000 kr. til gennemførelse af udstillingen ”The unforgettable GRÜNhorse takes a turn” på Kunstbygningen Filosoffen de to første uger i februar 2012. Der er udarbejdet et samlet budget på 154.700 kr. De resterende midler søges rejst ved Statens Kunstråd samt private sponsorer. Kunstnerne i gruppen arbejder inden for skulptur, performance, maleri, fotografi, grafik og tegning. Udover gruppens faste medlemmer inviteres fire kunstnere fra Berlin til at udstille. 

 

Det foreslås, at der bevilges 50.000 kr. til udstillingen under forudsætning af, at der rejses den nødvendige finansiering til at gennemføre projektet som beskrevet.

 

Der forelå ingen ansøgning i 2011.

 

x. Odense Bys Museer/Fyns Kunstmuseum

Fyns Kunstmuseum søger 80.000 kr. til projektet ”Himmelgåder – kunst og astronomi 1780-2010”, der gennemføres i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum på Lolland, samt Odense Centralbibliotek. Projektet er en tværfaglig og tematisk anlagt særudstilling om kosmiske motiver i dansk kunst i bred forstand. Tematikken formidles via diverse aktiviteter i samarbejde med en række andre kultur- og undervisningsinstitutioner. Projektet løber af stablen i Odense 15/3 – 15/6 2012. Det samlede budget er på 1.391.000 kr., som forventes dækket gennem egenfinansiering samt tilskud fra diverse fonde og puljer.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen, idet projektet betragtes som værende en del af Odense Bys Museer/ Fyns Kunstmuseums forventede aktiviteter og faste budget.

 

Der forelå ingen ansøgning fra Odense Bys Museer/ Fyns Kunstmuseum i 2011.

 

y. Den fynske Forårsudstilling

Kunstnersammenslutningen Den fynske forårsudstilling søger 23.500 kr. til at gennemføre ”Den fynske forårsudstilling 2012” i Kunstudstillingsbygningen Filosoffen i ugerne 13, 14 og 15 2012. Den fynske forårsudstilling vil præsentere mere end 150 værker af ca. 15 kunstnere samt minimum 2 gæstekunstnere. Der udarbejdes et katalog, hvor de enkelte udstillere præsenteres. Udstillingen har et samlet budget på 111.877,86 kr., der forventes dækket via medlemskontingent, salg af kataloger og værker, samt tilskud fra diverse fonde, puljer og styrelser.

 

Det foreslås, at der bevilges 15.000 kr. til at gennemføre ”Den fynske Forårsudstilling 2012”.

 

Den fynske Forårsudstilling blev bevilget 15.000 kr. i 2011.

 

z. Odense Aftenskole

Odense Aftenskole søger 375.000 kr. til gennemførelse af projektet ”Vækst” i perioden 15/5 -l 15/8 2012. Projektet er hovedsagligt baseret på en skulpturudstilling lavet af botaniske vækster i Kulturbotanisk Have i Odense. Til projektet knytter sig desuden diverse mindre events. Projektet skal blandt andet være med til at trække kunsten ud i det fri og sætte fokus på Kulturbotanisk Have.

Det samlede budget er på 492.500 kr., der forventes dækket via egenfinansiering, og tilskud fra diverse fonde, puljer, virksomheder m.m.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen, da Odense Aftenskole i en årrække har modtaget støtte fra puljen, og i år prioriteres det derfor at støtte andre projekter inden for området.

 

Odense Aftenskole blev bevilget 175.000 kr. i 2011.

 

LITTERATUR

Inden for området litteratur, er der lagt vægt på at støtte arrangementer, som favner bredt, og som på en nyskabende og aktuel måde, har fokus på den levende fortælling. Desuden er det vægtet, at arrangementerne benytter sig af byens rum og skaber en nem adgang.

 

æ. Odense Centralbibliotek

Odense Centralbibliotek søger 165.000 kr. til den 12. ”Harry Potter Festival” i rækken. Festivalen er et arrangement for børnefamilier inspireret af det fantasifulde Harry Potter Univers. Målet med arrangementet er blandt andet at formidle litteratur til børn på en legende måde. Festivalen rummer en tur med ”Hogwartsekspressen”, en familiekoncert, handelsgaden ”Diagonalstræde” og et marked på Flakhaven, hvor man kan opleve personerne fra Harry Potter bøgerne og fx prøve kræfter i et skriveværksted. ”Harry Potter festivalen” arrangeres i samarbejde med Cityforeningen og andre kulturinstitutioner i byen. Det samlede budget er på 295.000 kr. og finansieres ved egenbetaling, entreindtægter samt støtte fra Cityforeningen og Odense Symfoniorkester.

 

Det er foreslås, at der bevilges 100.000 kr., samt personalemæssig assistance til planlægning og afvikling af festivalen.

 

Odense Centralbibliotek blev bevilget 100.000 kr. i 2011.

 

 

ø. Spoken Word Festival

Spoken Word Festivalen søger om 900.000 kr. til ”Spoken Word Festival 2012” under temaet ”Levende ord i byens rum”. Fænomenet Spoken Word oplever i disse år en stigende interesse både nationalt og internationalt. Klassiske genrer som historiefortælling og digtning møder nyere genrer som stand-up, rap og poetry slam. Festivalen ønsker at bruge byens mange udendørs og indendørs rum til at skabe overraskende ord-oplevelser for byens borgere. Festivalen arrangeres i samarbejde med Kulturmaskinen og Odense Centralbibliotek. Desuden planlægges det at samarbejde med andre kulturinstitutioner, samt Cityforeningen. Spoken Word Festivalen har et samlet budget på 1.767.450 kr. Der forventes indtægter via billetsalg, egenbetaling via partnerarrangementer og støtte fra diverse fonde og puljer.

 

Det foreslås, at der bevilges 200.000 kr. til Spoken Word Festival 2012.

 

Spoken Word Festival blev bevilget et tilskud på 200.000 kr. i 2011.

 

ØVRIGE

Inden for området øvrige, der omfatter en bred skare af kulturelle aktiviteter, er prioriteret både nye talenter og kendte, professionelle aktører. Hos kulturaktører i begge ender af skalaen, er nyskabende initiativer og nye kreative alliancer søgt prioriteret. Denne prioritering understøtter en fortsat udvikling af det lokale kulturliv samt synlighed i det nationale og internationale kulturelle landskab.

 

å. Det mindste Cirkus

Det mindste Cirkus ved Arne Bjørk søger 70.000 kr. til opførelse af 20 forestillinger i den lille gård på Møntergården. Forestillingerne afvikles i juni/juli. Målgruppen er de 2-6-årige.

 

Det foreslås, at der bevilges 70.000 kr. til opførelse af forestillingerne som en del af sommerunderholdningen. Pengene bevilges fra Børneteaterrefusionspuljen.

 

Der blev i 2011 bevilget 20.000 kr. til Det mindste Cirkus.

 

Aa. Cirkus Flik Flak

Cirkus Flik Flak søger 141.000 kr. til gennemførelse af 2 arrangementer i forbindelse med Cirkus Flik Flaks 25 års jubilæum. Det ene arrangement er en jubilæumsweekend i august, hvor der fredag formiddag vil være et cirkusarrangement målrettet børnehaver og SFO’er. Om aftenen vil der være et gallashow, hvor artister fra Cirkus Flik Flak i samarbejde med professionelle artister, vil lave en helt speciel forestilling for inviterede gæster. Lørdag og søndag vil der være åbent hus i og omkring Cirkus Flik Flaks nye cirkusbygning med cirkusaktiviteter på pladsen blandt andet workshops, hvor publikum selv kan afprøve disciplinerne. Forestillingen vil også blive vist disse dage. Det andet arrangement, som Cirkus Flik Flak søger til, er ”Cirkussøndage”. Fra oktober til april vil publikum én søndag om måneden kunne møde forskellige danske og udenlandske artister, som vil optræde. Desuden vil publikum også her selv kunne afprøve disciplinerne.

 

Det foreslås, at meldes afslag til ansøgningen, da initiativet primært må betragtes som et projekt inden for fritidsområdet målrettet de deltagende børn og deres familier.

 

Ab. Fyns Jonglør Forening

Fyns Jonglør Forening søger 15.000 kr. til afholdelse af ”Nordic Juggling Convention”. Arrangementet blev afholdt første gang i 1985 i København, og har siden skiftevis været afholdt i alle de nordiske lande. Formålet er at samle artister og jonglører på alle niveauer på tværs af de nordiske lande. Arrangementet strækker sig over fire dage og indeholder workshops, shows, træning, live-musik og fester. Konventet løber fra den 25/5 – 28/5. Det samlede budget er på 46.250 kr., som forventes finansieret gennem billetsalg. En eventuel kulturstøtte vil blive brugt på indkøb af artister.

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen, da Nordic Juggling Convention ikke indeholder tilstrækkelig kulturel substans i henhold til formålet med puljen Støtte til Kulturen, samt at arrangementet alt overvejende henvender sig til det danske og internationale jonglørmiljø. Ifølge det vedlagte budget er arrangementet desuden fuldt finansieret via egenindtægter.

 

Der forelå ingen ansøgning fra Fyns Jonglør Forening i 2011.

 

Ac. Odense Integrationsråd

Odense Integrationsråd m.fl. søger 30.000 kr. til et hovednavn til ”Ramadan- og Kulturfest 2012”. Der er udarbejdet et samlet budget på 79.200 kr., hvoraf Integrationsrådet støtter med 10.000 kr., Overordnet Integration med 30.000 kr. og resterende midler søges hos sponsorer. Ramadan- og Kulturfesten afholdes i 2012 lørdag den 25/8. I lighed med tidligere år, vil der blive opsat 7 telte, hvor de deltagende 14-16 foreninger kan udfolde deres aktiviteter, såsom ansigtsmaling, smagsprøver på etnisk mad, hårfletning, oplysning om de deltagende foreningers formål mv. Der vil blive opsat en scene til optrædende fx med sang, dans og musik fra forskellige kulturer. En eventuel bevilling fra By- og Kulturforvaltningen skal bruges til at få et kendt band eller sanger, med anden etnisk baggrund end dansk, til at optræde, da det vil tiltrække flere gæster til festen.  

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen, da Integrationsrådet sidste år blev gjort opmærksom på, at arrangementet nu i flere år var blevet støttet af By- og Kulturudvalget, og derfor forventes at rejse flere eksterne midler til arrangementet, således at det ikke bliver ved med at være afhængigt af støtte fra By- og Kulturudvalget.

 

Odense Integrationsråd blev i 2011 bevilliget et tilskud på 17.000 kr. til udøvende kunstnere. Tilskuddet er ikke blevet udbetalt, da der ikke har været udgifter til udøvende kunstnere.

 

Ad. De danske somaliere i Odense

De danske somaliere i Odense søger 25.000 kr. til afholdelse af ”Somalisk kulturdag” den 1/7 2012. Kulturdagen er en festdag, hvor Odenses borgere inviteres inden for i den somaliske kultur. Idéen er, at der skal holdes oplæg om den somaliske kultur, danses somalisk folkedans, spilles moderne og traditionel somalisk musik, samt være på smagsprøver på specialiteter fra Somalia. Arrangementet forventes at finde sted på Flakhaven, i Kongens Have eller et andet centralt sted. Formålet med ”Somalisk kulturdag” er at præsentere den somaliske kultur for byens borgere, samt at skabe en sammenkomst, hvor byens borgere kan lære hinanden bedre at kende. Det samlede budget er på 25.000 kr. Projektet søges finansieret gennem Fællesdriften i Vollsmose, samt puljen Støtte til Kulturen. ”Somalisk kulturdag” er et samarbejde mellem Somalisk børn og unge forening i Odense, Somalisk studenternetværk i Odense, Somaliske børn og forældreforeningen, samt Somaliere for forandring (Netværk i Odense).

 

Det foreslås, at der meddeles afslag på ansøgningen, da projektet vurderes stadig at være på idéstadiet, og der mangler planer for den konkrete udførelse.

 

Der forelå ingen ansøgninger fra De danske somaliere i 2011.

 

Ae. Center for Kunst og Videnskab

Center for Kunst og Videnskab søger 145.000 kr. til projektet ”H.C. Ørsted Remix Lounge”. Der er udarbejdet et samlet budget på 565.000 kr. Der er bevilliget 100.000 kr. fra H.C. Ørsted Selskabet, og Region Syddanmark er søgt om 300.000 kr. Resterende beløb dækkes af Center for Kunst og Videnskab. Projektet gennemføres i samarbejde med flere partnere blandt andet H.C. Ørsted Selskabet, Dupont Lightstone og BaggårdTeatret. Projektet skal løbe af stablen første gang til Odense Havnekulturfestival. ”H.C. Ørsted Remix Lounge” inviterer en række forskere og kunstnere til at fortolke, genfortælle, belyse og remixe H.C. Ørsted. Idéen er at bruge samtidskunsten og den seneste forskning til at sanseliggøre H.C. Ørsteds store betydning og relevans for det moderne videnssamfund. Loungen i 2012 bygger videre på de erfaringer, der blev høstet i forbindelse med Art & Science Lounge 2011. Blandt andet vil der i 2012 blive præsenteret værker og performances, som ikke er klokkeslæt-specifikke, og som indbyder publikum til interaktion. Der er planlagt flere udløbere af Loungen, således at de enkelte dele kan gentages i andre kontekster. 

 

Det foreslås at bevillige et tilskud på 80.000 kr. til ”H.C. Ørsted Remix Lounge” under forudsætning af, at der kan rejses den nødvendige kapital til i hovedtræk at gennemføre projektet som beskrevet i ansøgningen.

 

Center for Kunst og Videnskab modtog i 2011 i alt 110.000 kr. fra puljen.      

 

Af. We Create Magic

We Create Magic søger 295.000 kr. til 3D belysning på bygninger - lignende 3D show som i Kongens Have til Kulturnatten 2011. Der tages udgangspunkt i byens historie og H.C. Andersen. Der er i ansøgningen lagt op til, at Kultur kan være medbestemmende om projektets placering og fortælling.

 

Det foreslås, at der bevilges en ramme på 180.000 kr., og at der efterfølgende i tæt dialog med Kultur aftales, hvilke bygninger der ønskes belyst, samt hvilke historier der skal fortælles.

 

Der forelå ingen ansøgninger fra We Create Magic i 2010.

 

Ag. Ørentvist

Foreningen Ørentvist søger om 300.000 kr. til afholdelse af den 7. ”Phonofestival”. Festivalen er en urban multimedieoplevelse med særligt fokus på elektronisk musik og installationskunst. Festivalen har såvel national som international bevågenhed. Festivalen skal i 2012 afvikles på en ny location på Odense Havn. Markedsføringen af festivalen sker blandt andet gennem lovlig streetart forskellige steder i byen.

”Phonofestivalen” bliver til i samarbejde med diverse kulturinstitutioner i Odense.

Det samlede budget er på 720.000 kr., som finansieres via billetindtægter, barindtægt, fondsstøtte, støtte fra private sponsorer samt forventet tilskud fra Odense Musikudvalg.

 

Det foreslås, at der bevilges et tilskud på 75.000 kr. til ”Phonofestivalen”.

 

”Phonofestivalen” blev bevilget 115.000 kr. i 2011.

 

 

Ah. Inger Birkestrøm Juul

Inger Birkestrøm Juul søger 308.750 kr. til et site specifik projekt. Site specifik projektet er en nyfortolkning af Euripides 2400 år gamle drama om ”Medea”. Udførelsen af projektet skal foregå på området omkring Centralbiblioteket, Banegårdcenteret og Banegårdspladsen foran Fyens Stiftstidende. Forestillingen vises i bevægelse i byrummet og benytter lys-, lyd- og musikeffekter. Formålet er at give de forbipasserende en uventet kunstoplevelse i en mørk tid. Forestillingen finder sted i ca. en uge i januar/februar måned. Inger Birkestrøm Juul samarbejder med Odense Centralbibliotek samt Fyens Stiftstidende. Det samlede budget er på 308.750 kr.

 

Det forslås, at der bevilges 190.000 kr. til projektet.

 

Inger Birkestrøm Juul blev i 2011 bevilget 310.000 kr. til forestillingen Fantasma.

 

 

Økonomi

Der er i budget 2012 afsat en ramme på 1.770.710 kr. (nettobevilling) til Støtte til Kulturen. I By- og Kulturudvalgets møde den 8/4 2008 vedtog udvalget at reservere 300.000 kr. til administrativ fordeling i løbet af året.

De indstillede tilskud og underskudsgarantier vil belaste puljen med 1.472.000 kr.

Det foreslås, at den administrative bevilling reduceres med det indstillede merforbrug på 1.290 kr. Den administrative pulje udgør herefter 298.710 kr.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

17. Fornyelse af Mimeteatrets aktivitetsaftale

Åbent - 2011/201830

 

Sagsresumé

På By- og Kulturudvalgsmødet den 12/02 2008 blev det vedtaget at indgå en aktivitetsaftale med Mimeteatret for en 2-årig periode med mulighed for genforhandling. Aftalen er siden blevet forlænget med to år.

Ifølge den nuværende aftale skal Mimeteatret levere 30 forestillinger årligt efter nærmere aftale med Kultur, By- og Kulturforvaltningen. Mimeteatret modtager herfor et tilskud på 300.000 kr. årligt.    

Aktivitetsaftalen med Mimeteatret udløber 31/12 2011, og skal derfor genforhandles.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at Mimeteatrets aktivitetsaftale ikke bliver fornyet.

 

 

Sagsfremstilling

De 30 årlige forestillinger, som Mimeteatret skal spille ifølge kontrakten, er i 2009-2011 blandt andet blevet spillet på Havnekulturfestivalen, Sommerunderholdning blandt andet på Ove Sprogøs Plads, i Mimeteatrets hus i Vestergade, Blomsterfestivalen, Forskningens Døgn samt i Kina til Expo.

 

Forestillingerne har både haft karakter af mingling, hvor mimeren går rundt blandt folk og laver små gimmicks, og som reelle forestillinger. Det er forvaltningens opfattelse, at forestillingerne alle har karakter af små improvisationsagtige forløb, sat sammen til et længere hele.

 

Vurdering af Mimeteatret ved hjælp af Ønskekvistmodellen:

Villen, kunnen og skullen

Forvaltningen har med udgangspunkt i de tre begreber fra Ønskekvistmodellen Villen, Kunnen og Skullen vurderet Mimeteatrets aktiviteter.

 

Villen:

Mimeteatret vil rigtig meget: Sætte nyproduktioner op både inden for mime og sort teater, drive kulturscene i Mimeteatrets hus i Vestergade, være en aktiv og synlig del af kulturudbuddet i Odense mv. Mimeteatret slår sig op på at være det eneste mimeteater i Danmark, og påberåber sig som sådan en enestående position.

I forhold til de 30 aktiviteter, som kontrakten handler om har Mimeteatret ikke udvist stort engagement, men har været afventende over for, hvad forvaltningen har spillet ud med.

 

Kunnen:

Der er ingen tvivl om, at lederen af Mimeteatret kan mime. Senest har der været bragt en anmeldelse af ”Som man ser det” i Børneteateravisen 30/10 2011 under overskriften ”Ferm og ufarlig mime”. Her skriver Kirsten Dahl blandt andet: ”Gert Pedersen kan sin mime. Og han formår i sine små optrin at fange de unges opmærksomhed. Indholdsmæssigt kan han dog sagtens gå de unge en del mere på klingen, så forestillingen kan flytte sig fra det mestendels for tilforladelige underholdningsmodus, til noget, der ridser mere i de unges lak” og videre”. Så mange temaer bliver vendt i de små sketches, der ind imellem rammer noget i pubertetsmålgruppen. Men som dog også har noget – og undervejs en del for meget – karakter af ren underholdning eller improvisationsøvelser. Numrene rummer som flest for lidt farlighed i forhold til det at ville gå de unge på klingen med det, der rør sig i deres liv.”

 

Forestillingen ”Som man ser det”, som her er anmeldt, er sammen med ”Her og Nu” de to forestillinger, der de sidste mange år har været den indholdsmæssige rygrad i Mimeteatrets virke. Hvis man kigger Den Røde Brochure igennem tilbage til 2003, er det disse to forestillinger, der går igen.

 

Den seneste store, gennemførte nyproduktion, som Mimeteatret har opsat var ”Hvor tanker fødes”, der havde premiere for ca. 10 år siden. Forvaltningen er ikke bekendt med større realiserede nyproduktioner herefter.

 

Begrundelsen for at indgå flerårige aftaler med kulturinstitutioner er at give den enkelte institution arbejdsro til at udvikle sin virksomhed inden for en kendt økonomisk ramme.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er sket en nyudvikling på det forestillingsmæssige plan de seneste mange år hos Mimeteatret. Forestillingerne, som forvaltningen har overværet, bærer mestendels præg af små tematiske forløb sat sammen til et længere hele. Det er således forvaltningens vurdering, at Mimeteatret reelt ikke har forstået at udnytte det at have en kendt økonomisk ramme at udvikle sin forretning inden for. 

 

Det er forvaltningens vurdering, at kapaciteten til at få gennemført reelle nyproduktioner ikke kan hamle op med ambitionerne.

 

I forhold til markedsføring bemærkes det, at Mimeteatrets hjemmeside i en længere årrække har været under opbygning. 

 

Skullen:
I forhold til de 30 aktiviteter, som fremgår af kontrakten, er det fra år til år blevet planlagt, hvor de forskellige aktiviteter skal foregå. Det er forvaltningens indtryk, at det der har fungeret bedst har været, når aktiviteterne har indgået i en større sammenhæng fx Havnekulturfestivalen og Expo i Kina.


Overordnet kan det konstateres, at lederen af Mimeteatret generelt forholder sig afventende i forhold til at overholde sin kontrakt med By- og Kulturudvalget. Det kræver en uforholdsmæssig stor indsats af By- og Kulturforvaltningen, at få aftalerne lagt fast med lederen af Mimeteatret. Efterfølgende kan forvaltningen konstatere, at aftalerne ikke bliver overholdt, og at forvaltningen ikke bliver orienteret af lederen af Mimeteatret som aftalt.

Status er nu, at 4 forestillinger af de 9 disponeres i indeværende år. De resterende 5 forestillinger kan ikke nå at blive afviklet i indeværende år, hvorfor de overføres til 2012. 

 

I øvrigt kan det nævnes, at Mimeteatret (Teatret Blacklight) via Støtte til kulturen er bevilget 100.000 kr. i 2011 til nyproduktion af Cykelmyggen Egon. Da Kultur rykker Mimeteatrets leder for status på forestillingen, kommer det frem, at han minimum siden maj 2011 har vidst, at forestillingen ikke kan gennemføres, som beskrevet i ansøgningen. De 100.000 kr. er udbetalt i 29/4 2011 og er nu begæret tilbagebetalt.

 

Det er forvaltningens opfattelse, at det er muligt at dække disse begivenheder på en mere hensigtsmæssig og fleksibel måde end via en fast årlig aktivitetsaftale.  

 

Konklusion

Det er By- og Kulturforvaltningens indtryk, at Mimeteatret ikke nyudvikler sin kunstneriske forretning. Det er By- og Kulturforvaltningens indstilling, at Mimeteatrets kontrakt ikke genforhandles, men at Odense Kommune fremover indkøber forestillinger hos Mimeteatret efter behov.

 

Økonomi

Mimeteatret har gennem flere år modtaget projekttilskud fra Odense Kommune. Mimeteatret har ikke på noget tidspunkt opnået statslig støtte.

 

Teatret har været støttet med følgende nettobeløb de seneste 10 år:

 

2002

693.380 kr. som lille storbyteater

2003

356.050 kr. ½ år som lille storbyteater  

  40.000 kr. til idé- og manuskriptarbejde.

2004

223.000 kr. bl.a. til Rejsekammeraten med Dukketeatret Svanen

2005

399.900 kr. sammen med Dukketeatret Svanen – HCA 200 år.

2006

70.000 kr. til HCA Sommerteater med Dukketeatret Svanen

2007

150.000 kr. til køb af et antal nyproducerede HCA forestillinger

220.000 kr. til drift fra udvalgspuljen.

2008

240.000 kr. i aktivitetstilskud

  25.000 kr. forestillinger til Julemarkedet 

2009

300.000 kr. i aktivitetstilskud

  27.000 kr. forestillinger til Julemarkedet

   3.000 kr. støtte til koncerter i Mimeteatret fra Musikudvalget

2010

300.000 kr. i aktivitetstilskud

  25.000 kr. forestillinger til Julemarkedet

2011

300.000 kr. i aktivitetstilskud

100.000 kr. i tilskud til nyproduktion af Cykelmyggen Egon

                  (beløbet er krævet tilbagebetalt af Kultur, da

                  produktionen ikke kan gennemføres som først aftalt)

 

I alt over en tiårig periode: 3.472.330 kr.

 

Bilag

Ingen bilag.

 18. Odense Bys Museers Årsplan 2012 (2013-15)

Åbent - 2011/202053

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed Odense Bys Museers Årsplan 2012. Med baggrund i de i museumslovens fastsatte opgavesæt og i det af Odense Byråd vedtagne budget beskrives langsigtede strategier, konkrete aktiviteter for det kommende år og planer for oversigtsårene 2013-15.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at Odense Bys Museers Årsplan 2012 godkendes.

 

 

Sagsfremstilling

Jævnfør vedtægterne for Odense Bys Museer udarbejdes der årligt en samlet plan indeholdende mål og hovedsatsninger for en fireårig periode samt konkret arbejdsplan for det kommende år. Odense Bys Museer har udarbejdet planen for 2012 på grundlag af det af Odense Byråd vedtagne budget for 2012, Odense Kommunes kulturpolitik, de af Kulturministeriet tildelte ansvarsområder og de opgavesæt, der fremgår af museumsloven og af Odense Bys Museers vedtægt. Årsplanen skal godkendes af Odense Bys Museers bestyrelse (By- og Kulturudvalget). Planen skal efterfølgende indsendes til Kulturministeriet.

 

Odense Bys Museer indgår i det statslige netværk af §16-museer, der varetager særlige nationale opgaver inden for indsamling, udforskning, registrering, bevaring og formidling af kunst- og kulturhistorien. Arbejdsfeltet er således både lokalt, regionalt og på særlige områder nationalt/internationalt.

 

Formen for indrapportering af årsplaner for museerne til Kulturministeriet er under omlægning. Således lægger Kulturarvsstyrelsen op til, at der i højere grad er fokus på mål og strategier. I Årsplanen 2012 for Odense Bys Museer er der således indarbejdet nye strategier for forskning og formidling. I 2012 vil der blive udarbejdet nye strategier for indsamling, registrering og bevaring. Dette vil medføre, at årsplanen for 2013 vil ændre karakter med primært fokus på mål, strategier og hovedsatsninger, medens oversigten over konkrete aktiviteter alene vil være et internt styringsredskab.

 

De særlige fokusområder i 2012-15 er følgende:

 

A. Møntergården

-          byggeri og udstillinger (2012)

-          gårdrum, uderum og aktiviteter (realisering 2013-15)

 

B. H.C. Andersen

-          udvikling af forstærket formidlingskoncept (stærkt internationalt turistmål) i samarbejde med H.C. Andersen Fonden, Syddansk Universitet m.fl. (2012-15)

-          nye udstillingselementer (2013)

-          international film om H.C. Andersens univers (2012-13)

 

C. Den Fynske Landsby

-          nyt formidlingskoncept – En landsby fra H.C. Andersens tid (2012)

-          realisering af formidlingskonceptet (2012-15)

 

D. Nyt museumslandskab

-          implementering af Fremtidens Museumslandskab nationalt, blandt andet arkæologiske ansvarsområder (2012)

-          udvikling og implementering af nyt museumslandskab lokalt (2012-13)

 

E. Thomas B. Thriges Gade/bymidteudvikling

-          arkæologiske undersøgelser (2012-15)

-          formidling af den historiske byudvikling, Exposium og HCA-aktiviteter (2012-15)

 

F. Historisk Atlas – og øvrige webaktiviteter

-          OBMs bidrag på Historisk Atlas (2012-14)

-          udvikling af universer (2012-15)

 

G. Implementering af Forskningsstrategien

-          forskningsprogrammet ’Stedets betydning’ (2012-16)

-          ph.d.-forløb (2012-15)

 

H. Fyns Kunstmuseum

-          grundlag for nyt/udbygget kunstmuseum? (2012-14)

 

I. Carl Nielsen 2015

-          nye udstillinger (2014-15), Min Fynske Barndom, AMCN-udstilling, internationale vandreudstillinger (2013-15), biografisk film om CN/AMCN (2013-14)

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser ud over de i budgettet fastlagte.

Bilag

1. Odense Bys Museers Årsplan 2012 (ÅRSPLAN 2012 Odense Bys Museer.pdf)

 

 

 

E: Orientering

19. Procesplan for udarbejdelse af Energiplan 2012-2030

Åbent - 2011/079450

 

Orientering

Formålet med en strategisk energiplan

Af Odense Kommunes Klimaplan 2010-12 fremgår det, at kommunen vil udarbejde en overordnet varmeplan for kommunen. Alle kommuner er imidlertid blevet opfordret til af den tidligere og nuværende regering at udarbejde strategiske energiplaner, som indeholder mål og handlinger for både varme og el. Den opfordring har forvaltningen fulgt.

 

En strategisk energiplanlægning skal fremme omstillingen af det nuværende energisystem til et fremtidigt energisystem, der er mere energieffektivt og fleksibelt. Den strategiske del handler om at tænke langsigtet og sikre, at bud på hvordan blandt andet varme- og elproduktion, vedvarende energi, kollektiv og individuel forsyning samt energibesparelsestiltag, bidrager til en fossilfri energiforsyning.

 

Den politiske proces omkring den strategiske energiplan

På By- og Kulturudvalgsmødet den 31/1 2012 afsættes 1 time til drøftelse af et debatoplæg fra forvaltningen. Hensigten med debatoplægget er at vise omfanget af det kommunalpolitiske råderum. Kommunen kan som myndighed, ejer, storforbruger og dialogpartner stille krav, gå forrest og være innovativ samt påvirke andre beslutningstagere.

 

I februar 2012 tilrettelægger forvaltningen en workshop for politikere, energiproducenter, forsyningsselskaber, lokale gartnere, brancheforeninger, Energinet.dk, SDU, Udvikling Odense, kommunale selskaber og andre. Workshoppens formål er at indbyde til samarbejde og få input til den strategiske energiplan, så aktørerne på energiområdet bliver involveret og får ejerskab til planen.

 

Tidsplan

Den 31/1 2012: Politisk drøftelse af debatoplæg fra By- og Kulturforvaltningen

Februar 2012:    Workshop med deltagelse af aktører på energiområdet samt politikere

Den 20/3 2012: BKU træffer beslutning om at sende energiplanen i høring

Den 11/4 2012: Byrådet træffer beslutning om at sende energiplanen i høring

Den 6/6 2012:    BKU træffer beslutning om endelig vedtagelse af energiplanen

Den 20/6 2012: Byrådet træffer beslutning om endelig vedtagelse af energiplanen

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 

20. Betalingsmodel for virksomheders adgang til genbrugspladser 2012

Åbent - 2011/149191

 

Orientering

By- og Kulturforvaltningen vil fortsat lade virksomheder, som anvender genbrugspladserne, betale genbrugspladsgebyret via et årligt abonnement. Det uddybes efterfølgende.

 

Virksomheders betaling for adgang til genbrugspladser i 2010 og 2011

I 2010 og 2011 skulle alle kommuner opkræve genbrugspladsgebyret som et årligt abonnement i henhold til gældende affaldsbekendtgørelse. Gebyret blev dermed differentieret, så håndværkere og anlægsgartnere betalte et højere gebyr end øvrige virksomheder.

 

I 2010 og 2011 har alle virksomheder i Odense Kommune haft adgang til alle genbrugspladser i kommunen. Virksomheder, som dokumenterede, at de ikke benyttede genbrugspladserne blev fritaget for betaling af genbrugspladsgebyret.

 

Ny politisk aftale om tilmeldeordning for virksomheders adgang til genbrugspladser

Den 1/7 2011 indgik forligskredsen (V, S, DF, SF, K og R) en politisk aftale om virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser.

 

Aftalens to hovedpunkter om virksomheders adgang til genbrugspladser er:

 • Det skal være en tilmeldeordning
 • Kommunerne kan selv vælge betalingsmodel

 

Tilmeldeordning betyder, at virksomheder selv skal tilmelde sig ordningen, hvis de vil benytte genbrugspladserne.

 

Aftalen medfører, at den enkelte kommune i 2012 kan vælge forskellige måder at opkræve genbrugspladsgebyret.

 

Kommunerne kan vælge mellem følgende betalingsmodeller:

 

·         Abonnementsmodel

·         Klippekortsmodel

·         Vægtmodel (Betaling efter vægt)

 

Tidsfrister

Ifølge forligskredsens aftale skal tilmeldeordningen etableres i alle kommuner med virkning fra 1/1 2012, og betalingsmodellen skal evalueres efter 2 år. I udkast til ny affaldsbekendtgørelse er fristen for tilmeldeordning og indførelse af ny betalingsmodel sat til den 1/4 2012.

 

Hjemlen til indførelse af ændringer mangler

Miljøministeriet sendte udkast til ny affaldsbekendtgørelse i høring den 18/10 2011.

Der er endnu ikke udstedt en ny affaldsbekendtgørelse, og dermed er der endnu ikke hjemmel til at indføre ændringer med hensyn til genbrugspladsordning inkl. betalingsmodel på nuværende tidspunkt.

De kommuner, som ønsker væsentlige ændringer i deres genbrugspladsordning, skal derfor gøre det af flere omgange i løbet af 2012.

 

By- og Kulturforvaltningens bemærkninger til de forskellige modeller

Ved klippekortmodellen og vægtmodellen betaler brugeren i forhold til antal besøg på genbrugspladsen eller i forhold til mængder afleveret affald.

 

Ved abonnementsmodellen betaler brugerne ét på forhånd fastlagt engangsbeløb, hvilket er det mest enkle at administrere. Klippekortmodellen og vægtmodellen indebærer mere administration, idet der skal foretages registreringer ved hvert enkelt besøg fra alle tilmeldte virksomheder.

 

By- og Kulturforvaltningen er bekendt med, at flere andre kommuner planlægger, at indføre klippekortsmodellen i løbet af 2012. Forvaltningen vil følge med i de andre kommuners erfaringer med dette.

 

Hvis den nuværende abonnementsordning skal ændres til klippekortmodel eller vægtmodel, skal der indføres nye administrative systemer og nyt udstyr på genbrugspladserne, hvilket vil medføre nye omkostninger.

 

Omkostninger, forbundet ved genbrugspladsordningen for erhverv, skal dækkes af dem, som frivilligt tilmelder sig ordningen.

 

Odense Renovation A/S’ bemærkninger til abonnementsmodel

Odense Renovation A/S anbefaler, at Odense Kommune fortsætter den nuværende betalingsstruktur for virksomheders adgang til genbrugspladserne i 2012.

 

Dette skyldes først og fremmest, at Odense Renovation vurderer, at brugerne -primært håndværkere - er meget tilfredse med den nuværende betalingsstruktur.

 

Odense Renovation anbefaler, at Odense Kommune ikke ændrer betalingsstrukturen på nuværende tidspunkt, hvor der er usikkerhed om de kommende regler, og dermed risiko for flere ændringer i den nærmeste fremtid.

 

Odense Renovation påpeger, at deres bestyrelse har vedtaget takster inkl. genbrugspladsgebyrer for 2012 på basis af de gældende regler og den nuværende genbrugspladsordning. Odense Renovations takster for 2012 blev vedtaget på økonomiudvalgsmøde den 9/11 2011 og på byrådsmøde den 9/11 2011.

 

Odense Renovation påpeger endvidere, at det administrative system ikke kan nå at blive omstillet til en ny betalingsstruktur inden den 1/1 2012.

 

Odense Renovation A/S’ bemærkninger til vægtmodel og klippekortsmodel

I perioden 2000 - 2009 havde Odense Kommune en vægtbaseret betalingsmodel. Virksomheder havde adgang til én genbrugsplads i Odense kommune, hvor affaldet kunne vejes.

 

I den nuværende ordning har alle virksomheder adgang til alle genbrugspladser i kommunen. Det mener Odense Renovation giver den bedste service for virksomhederne, hvilket bekræftes i de udførte brugerundersøgelser.

 

Odense Renovation A/S påpeger, at indføring af brovægte på alle pladser, vil blive dyrt og administrativt tungt.

 

Odense Renovation A/S vurderer endvidere, at klippekortsmodellen er administrativ tung i forhold til abonnementsmodellen.

 

Konklusion

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at:

 • Nuværende abonnementsmodel er lettere at administrere end både klippekortmodel og vægtmodel - og derved billigere i drift
 • Vægtmodel vil medføre væsentlige serviceforringelse eller væsentlig højere priser
 • Brugerne er generelt tilfredse med den nuværende betalingsmodel
 • Ny betalingsmodel kan ikke nå at blive indført til 1/1 2012
 • Klippekortsmodellen bør vurderes nærmere i 2012 inkl. andre kommuners erfaringer og virksomhedernes ønsker

 

By- og Kulturforvaltningen foreslår derfor, at den nuværende abonnementsmodel fastholdes i første omgang i 2012.

 

Det vil sige, at virksomheder betaler forud for et år af gangen for adgang til genbrugspladserne i Odense Kommune. Virksomheder betaler efter samme fordelingsnøgle som i 2011 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 7/3 2011 om affald.

 

Det skal præciseres, at virksomheder, som ikke benytter genbrugspladserne, fortsat ikke skal betale genbrugspladsgebyret i Odense Kommune.

 

By- og Kulturforvaltningen vil sammen med Odense Renovation i 2012 invitere erhvervsvirksomheder i kommunen til drøftelse af genbrugspladsordningen og muligheder for forbedring.

Bilag

Ingen bilag.

 21. Orientering om fjernvarme og lavenergibyggeri

Åbent - 2011/190668

 

Orientering
By- og Kulturudvalget behandlede på mødet den 25/10 2011 lokalplanforslag 0-686 Klosterbakken/Munkemøllestræde. I dagsordenspunktet fremgik det, at kravet om lavenergi har vist sig uforeneligt med muligheden for tilslutning til fjernvarme, og at kravet om lavenergi derfor var blevet trukket ud af bestemmelsesdelen i lokalplanen.

Kravet om lavenergi indebærer, at det bliver en økonomisk mere fordelagtig løsning for bygherre at vælge en individuel varmeforsyning frem for en kollektiv varmeforsyning (fjernvarme), sådan som bygningsreglementet er skruet sammen i dag.

Bygningsreglementet favoriserer individuelle løsninger frem for kollektive løsninger (fjernvarme), idet der i øjeblikket mangler en harmonisering mellem bestemmelserne i det nuværende bygningsreglement og Varmeforsyningsloven. Reglerne i det nuværende bygningsreglement tilgodeser ikke i tilstrækkeligt omfang de lokale energiforhold og kommunens planlægning efter Varmeforsyningsloven. Dette kan medføre negative konsekvenser for det samlede energisystem, udnyttelsen af energiressourcerne samt miljøet.

I henhold til Varmeforsyningsloven er vi som kommune forpligtiget til, at planlægge varmeforsyningen af ny bebyggelse ud fra samfundsøkonomiske kriterier. I den samfundsøkonomiske analyse sammenligner man flere forskellige løsninger til varmeforsyning af et givent område.

De samfundsøkonomiske analyser er udtryk for en opgørelse af de samlede økonomiske konsekvenser for samfundet ved et konkret projekt. Analyserne for varmeforsyning gennemføres ud fra standardiserede forudsætninger fastsat af Energistyrelsen. I analyserne medtages investeringer, drifts- og brændselsudgifter, skadevirkninger på miljøet/klimaet og en række andre parametre.

I Odense (og Danmark generelt) peger de samfundsøkonomiske analyser på, at fjernvarme i de fleste tilfælde er en bedre løsning end individuelle varmepumper og solvarme, også rent miljømæssigt.

I det nuværende bygningsreglement, som angiver kravene til lavenergi, sammenligner man også forsyningsformerne fjernvarme og individuelle varmepumper og solvarme. Dette gøres i den beregning, der skal gennemføres som dokumentation for, at bygningen opfylder kravene til lavenergi. Denne beregning viser, at bygherre bedre kan overholde energikravene til lavenergi ved at erstatte fjernvarme med en varmepumpe og solvarme på matriklen.

Stilles der krav om lavenergi i et lokalplanområde, så skal huse, der ønskes fjernvarmeforsynet isoleres bedre, end hvis de forsynes med varmepumpe og solvarme. Herved bliver fjernvarme samlet set en dyrere løsning, hvilket naturligvis ikke er attraktivt for bygherre. Hvis bygherre på trods af dyrere byggeomkostninger alligevel ønsker fjernvarme, skal der søges om dispensation fra kravet om lavenergi.

I områder, der udlægges til lavenergi, vil fjernvarmens kundegrundlag derfor være usikkert og der vil være risiko for tab. Kravet om lavenergi kan derfor medføre, at Fjernvarme Fyn ikke ønsker at løbe risikoen og derfor afholder sig fra muligheden for at tilbyde fjernvarme til interesserede bygherrer.

Set i det store perspektiv kan man i huse, som er forsynet med varmepumper og solvarme ikke længere udnytte den overskudsvarme (fjernvarme), som ellers produceres, når man producerer el på et stort centralt kraft-varmeværk som fx Fynsværket. I Odense betyder det, at jo flere huse i fjernvarmeforsynede områder der får varmepumper og solvarme, desto større mængder overskudsvarme (fjernvarme) skal der køles bort til Odense Fjord.

I dag bortkøles der allerede fra Fynsværket en varmemængde svarende til ca. halvdelen af den nuværende fjernvarmeproduktion.

Herudover har huse, som forsynes med varmepumper også et større forbrug af brændsler (kul, biomasse, affald etc.), end huse der fjernvarmeforsynes. Dette skyldes, at der skal produceres el til at drive varmepumpen og denne el-produktionen kræver yderligere tilførelse af brændsler. Fjernvarme anses generelt som overskudsvarme, der opstår i forbindelse med el-produktionen, og derfor kræver en langt mindre andel af brændsler.

Idéen om at bygninger skal bruge så lidt energi som muligt, er selvfølgelig den rigtige vej frem i omstillingen til et fossilfrit energisystem. Når varmebehovet i bygninger sænkes, så kan fjernvarmenettet effektiviseres ved blandt andet at sænke temperaturen på fjernvarmevandet og fjernvarmen kan dermed udnytte endnu flere varmekilder mere effektivt, herunder overskudsvarme fra virksomhederne i kommunen. Huse med et lavt energiforbrug er derfor med til at sikre omstillingen af vores energisystem til vedvarende energi.

Det giver derfor god mening at fjernvarmeforsyne byggeri, der bruger meget lidt energi. Fjernvarme Fyn er også interesseret i at forsyne lavenergibygninger med fjernvarme, samt udvikle en ny generation af fjernvarme tilpasset de nye lavenergibyggerier. Fjernvarme Fyn tilbyder endvidere rabat på tilslutningsbidraget til lavenergibyggerier.

 

Derfor bør bestemmelserne i lokalplanerne og fjernvarmens udbygning tilrettelægges ud fra forudsætningerne i varmeforsyningsloven og dermed ud fra hensynet til de lokale forhold i vores energisystem, herunder miljøet og udnyttelse af energiressourcerne. Dette hindrer imidlertid ikke, at der opfordres til at bygge så energioptimalt som muligt i redegørelsesdelen i lokalplanerne.

Konklusionen er, at sådan som bygningsreglementet er udformet i dag vedrørende lavenergi, så er det uhensigtsmæssigt at stille krav om lavenergi i lokalplanernes bestemmelsesdel. Det forringer mulighederne for tilslutning af fjernvarme, da det samlet set bliver en dyrere løsning for bygherre.

Bilag

1. Notat om lavenergi og fjernvarme (Lavenergi og fjernvarme.pdf)

 

 

 

22. Belysning på private fællesveje - Procesplan

 

Åbent - 2010/161198

Orientering

På Byrådsmødet den 7/9 2011 blev det besluttet, at Odense Kommune ophører med at betale for belysning på de private fællesveje. Denne udgift pålægges ejere af ejendomme grænsende til den private fællesvej. Undtaget for denne ordning er private fællesveje, hvorved der ligger en almen benyttet institution (skole - børneinstitution – plejehjem – sportshal – sportsanlæg).

 

Procesbeskrivelse for Odense Kommune

 

Pilotprojekt

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet et pilotprojekt, for at få et overblik over, hvordan processen skal gennemføres, og hvilke data vi skal være i besiddelse af for at kunne gennemføre den administrative sag.

 

Pilotprojektet er gennemført i tæt samarbejde med EnergiFyn, som skal levere mange data til os, for at vi kan beregne de årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for hver enkelt sag. Ifølge Vejdirektoratet skal der oprettes en særskilt sag for hver enkelt vejsystem, der kan betragtes som en samlet enhed i færdselsmæssig forstand. (Hvis en stamvej er kommunevej, skal hver privat fællesvej, der udmunder i kommunevejen, behandles som en sag for sig).

 

Pjece

Vi udarbejder en pjece, der fortæller lidt om processen, baggrunden, høringsprocedurerne m.m. Pjecen lægges på kommunens hjemmeside og medsendes til de berørte grundejere, når der sendes varslingsbreve.

 

Presseomtale

Før processen med at skrive til borgere og grundejerforeninger opstartes, belyser vi sagen via aviserne, således at grundejerforeninger og borgere er orienteret, før de får det konkrete varsel om kommunens ophør af betaling for belysning på netop deres vej.

 

Varslingsbreve og afgørelser

I varslingsbrevene gives en frist på mindst 6 uger til at komme med indsigelser eller ændringsforslag. Varslingsbrevene udsendes mindst 1 år inden afgørelserne effektueres. Når fristen for at komme med indsigelser eller ændringsforslag er udløbet, skal de indkomne tilbagemeldinger fra borgerne og grundejerforeningerne behandles og besvares. Først herefter kan en endelig afgørelse med klagevejledning til Vejdirektoratet fremsendes. Denne klagefrist er 4 uger.

 

Såfremt eventuelle indsigelser eller ændringsforslag imødekommes, skal nyt varslingsbrev fremsendes med ny frist på mindst 6 uger.

 

Såfremt eventuelle klager til Vejdirektoratet imødekommes, skal nyt varslingsbrev fremsendes med ny frist på mindst 6 uger.

 

Etapeopdelinger

Da vi påregner at skulle skrive til 15.000 husstande, er vi nødt til at opdele opgaven i mindre etaper. Etapeopdelingen er foretaget ud fra geografiske hensyn, således at beboere i samme geografiske område får breve nogenlunde samtidig.

 

Vi har opdelt kommunen i 20 etaper. Private fællesveje og interne boligveje med belysning, beliggende i bymæssige områder, vil blive behandlet først. Først derefter vil private fællesveje med belysning i landområder blive behandlet.

 

Alle forarbejder, såsom udarbejdelse af database for beregning af udgifter og disses fordeling på den enkelte vej, pjece, breve m.m. forventes afsluttet i 2011, således at den rullende proces med udsendelse af varslingsbreve til borgerne er klar til starten af 2012. Etape 1 udsendes først i januar 2012. Kommunens ophør af betaling for vejbelysning på private fællesveje på de første etaper forventes effektueret 1/7 2013 og opkræves for den enkelte ejendom over ejendomsskattebilletten.

 

Der evalueres løbende på hele tidsplanen, da denne blandt andet er afhængig af EnergiFyns levering af data.

Bilag

Ingen bilag.

 © 2011 Agerholm Dahl