Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Referat 20. december 2011

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 20-12-2011 kl. 16:00

Slottet, Rosen, indgang C.


Oversigtsdagsorden: Åben referat


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Anlægsbevilling Stibro over jernbanen, indledende arbejder. - En del af Kvarterplanen.

Åbent - 2011/129990

 

Sagsresumé

Byrådet vedtog som en del af budget 2009 at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder implementering af Trafik- og mobilitetsplanen og Kvarterplanen.

 

Odense Byråd har på møder bevilget i alt 101.944.000 kr. til Kvarterplan, By-havn og Trafik- og mobilitetsplanen.

 

Implementeringen heraf er således igangsat, og dette dagsordenpunkt omfatter indledende arbejder til stibro over banen, således at forbindelsen mellem havnen, den gamle slagterigrund og byen bliver forbedret for de gående og cyklende i Odense.

 

Der søges frigivet anlægsbevilling til indledende arbejde på 2.400.000 kr. med forbrug i 2012.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.      De indledende arbejder til stibro over jernbanen igangsættes.

 

b.      Der frigives en anlægsbevilling på 2.400.000 kr., der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik i 2012.

 

c.      Anlægsbevillingen finansieres af budgetområde 2.4 Natur. Miljø og Trafik, anlægsprojekt ”Ramme til finansiering af stibro over jernbanen”, hvor der er afsat 2.400.000 kr. i 2012.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

 

Sagsfremstilling

Odense havn er under omdannelse til et blandet byområde, og der vil ske store ændringer af anvendelse og bebyggelse i området langs jernbanen.

 

Forbindelsen mellem centrum, det nye shopingcenter og havn ønskes styrket, og en ny stiforbindelse vil medvirke til dette.

 

Bilister har i dag gode forbindelser mellem Odense centrum og området nord for banen via Thomas B. Thriges Gade, Jarlsberggade, Åløkke Allé og Grønlandsgade. Gående og cyklister har imidlertid ikke tilsvarende gode trafikale forhold som bilisterne.

 

Den nye stibro anlægges derfor i et trace i forlængelse af Jernbanegade, så Odense centrum, stationsområdet og området nord for banen knyttes sammen for gående og cyklende via stibroen.

 

Projektet indebærer, at der skal indgås aftaler med grundejerne for etablering af broens tilslutningsanlæg både nord og syd for banen.

 

Bro og tilslutningsanlæg forventes at betjene en døgntrafik på ca. 4.000 cyklister. Det forventes, at sæsonudsvingene vil give en daglig variation imellem 2.000 og 6.000 cyklister.

 

Broen forventes udformet med en fribredde på mindst 5,0 m, så den kan afvikle den forventede trafik på en tryg og sikker måde.

 

Broen forudsættes at tilgodese alle typer fodgængere, handicappede og cyklister.

 

I projektet vil der blive arbejdet frem imod en adgang fra broen og til perron 1, 2 og 3 via trapper og elevatorer, så der sikres en direkte forbindelse til Banegårdcenteret.

 

På broen, ramperne og trappeanlægget forudsættes der at blive etableret den nødvendige belysning, så færdsel til fods og på cykel kan foregå på en forsvarlig måde på et vilkårligt tidspunkt af døgnet.

 

Tidsplan:

Projektet forudsættes gennemført efter følgende hovedtidsplan:

·         2012

o        Planlægning

o        Forundersøgelser

o        Konkurrence

·         2013

o        Supplerende undersøgelser

o        Projektering

o        Igangsætning af udførelse

·         2014

o        Udførelse

o        Åbning af stibroen

·         2015

o        Færdiggørelse af pladser og tilslutningsanlæg

o        Aflevering af det samlede anlæg

 

Stibroen forventes åbnet for trafik ultimo 2014, hvor centeret ved Østtorvet åbner (Steen & Strøms center).

 

Økonomi

Nedenstående oversigt viser projektets økonomi og finansiering:

 

 

 Beløb i 1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

I alt

Budget:

Afsat rådighedsbeløb i 2012 – 2015.

Budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, anlægsprojekt ”Ramme til finansiering af stibro over jernbanen”.

 

 

 

 

 

 

 

2.400

 

 

 

 

 

 

27.800

 

 

 

 

 

 

 

36.000

 

 

 

 

 

 

6.000

 

 

 

 

 

 

72.200

Ansøgning:

Frigivelse af anlægsbevilling ”Stibro over jernbanen, indledende arbejder”

 

 

 

 

2.400

 

 

 

 

 

Restrådighedsbeløb:

 

0

 

27.800

 

36.000

 

6.000

 

72.200

Alle beløb er i 1.000,- kr. ekskl. moms.

 

Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning eller udvalgets serviceramme.

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 27 for placering af møbelbutikker uden for bykernen. Ændring i hovedstruktur og rammeområde 4.EB4 i Kommuneplan 2009-2021. Offentliggørelse.

Åbent - 2011/197299

 

Sagsresumé

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for at etablere møbelbutikker i et erhvervsområde 4.EB4 beliggende mellem Munkerisvej-Gørtlervej-Stærmosegårdsvej-Rødegårdsvej.

 

Odense Kommune ønsker at give mulighed for, at udvalget af møbelbutikker i området omkring aflastningscenter SØ øges.

 

Området er i kommuneplanen udlagt til at rumme særligt pladskrævende butikker. Denne butikskategori er præcist defineret i planloven og omfatter ikke møbler.  Planloven fastlægger en præcis fremgangmåde for at supplere disse områder med møbelbutikker, som er fulgt.

 

Med planændringen fastlægges tillige, at minimumsbutiksstørrelsen ændres fra 2.000 m2 ned til 700 m2.

 

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 27 vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Kommuneplanen skal fastlægge rammer for en fysisk placering af møbelbutikker.

I hovedstrukturen i den gældende Kommuneplan 2009-2021 er det fastlagt, at møbelbutikker skal placeres i bymidten, idet der dog i samme forbindelse er tilkendegivet, at man er villig til at vurdere eventuelle ønsker om andre placeringer gennem senere opfølgende planlægning.

 

Siden Kommuneplanen blev vedtaget, er der blevet etableret en møbelbutik på Tagtækkervej 5, som kan lovliggøres med udarbejdelse af dette kommuneplantillæg.

Der er allerede flere lovligt etablerede møbelbutikker i dette område. Mulighed for etablering af nye møbelbutikker i området kan styrke udbud af møbler i området omkring aflastningscenter SØ. Der er tillige god adgang for biler med trailere til direkte vareafhentning i området.

 

Det vil i forbindelse med den forestående detailhandelsanalyse og revision af kommuneplanens detailhandelsbestemmelser blive vurderet, om der er behov for at give mulighed for etablering af møbelbutikker i de øvrige 4 planlagte områder til ”særligt pladskrævende varegrupper”, der allerede er udpeget i kommuneplanen. Disse områder er beliggende ved Risingvej, Middelfartvej, Roulund-området og i Tietgen-Byen ved Ring 3 øst.

 

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af kommuneplantillægget. Det er vurderet, at tillægget ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger, hvorfor der ikke vil blive udarbejdet en miljørapport for yderligere miljøvurdering.

 

Økonomi

Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning eller udvalgets serviceramme.

 

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 27 (Forslag til kommuneplantillæg nr. 27.pdf)

 

 

 3. Lokalplanforslag nr. 5-720, Hollufgårdsvej 2, detailhandel. Indsigelser. Endelig vedtagelse

Åbent - 2009/142086

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger på Hollufgårdsvej 2 i Højby ved rundkørslen Svendborvej/Knullen.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik på maks. 1.000 m2 bruttoetageareal og indeholder bevarende bestemmelser for et bevaringsværdigt bindingsværkshus.

 

Lokalplanen ligger i byzone og er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009-2021.

 

Planforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger, hvor der indkom 3 bemærkninger. Bemærkningerne vedrører støj, trafik, adgangsforhold, hegn og bevaringsværdien af bindingsværkshuset. Bemærkninger foreslås delvist imødekommet.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

a.      Lokalplanforslag 5-720, Hollufgårdsvej 2, detailhandel, vedtages endeligt.

b.      Bemærkninger besvares som foreslået.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Der er fremsat ønske om at etablere en dagligvarebutik på ejendommen Hollufgårdsvej 2.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at give mulighed for en dagligvarebutik på maks. 1.000 m2. Samtidig bliver det muligt at udnytte den bevaringsværdige bindingsværksbygning til liberalt erhverv, service og lignende.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplanen, der udlægger området til boligområde med mulighed for en enkelt dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning.

Ifølge Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser skal der være mindst 500 m mellem dagligvarebutikker i beboelsesområder. Højby forsynes i dag af Højby lokalcenter, som ligger knap 1 km sydvest for lokalplanområdet. Desuden er en lokalplan netop vedtaget for en dagligvarebutik på Syvhøjevej. Denne ligger med en afstand på ca. 500 m.

 

Lokalplanområdet ligger i byzone.

 

Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 8 uger, og der er indkommet 3 bemærkninger til lokalplanens indhold.

 

1. Elin og Flemming Lavsen, Hollufgårdsvej 6, Højby

 

Anfører følgende angående støj- og trafikforhold:

a)     Ind- og udkørslen fra Hollufgårdsvej er for kringlet for lastbiler.

b)     Frygter støj fra af- og pålæsning af varer.

c)     Frygter øget trafik på Hollufgårdsvej og for de trafikale gener for skolebørn og øvrige cyklister.

d)     Foreslår, at der etableres adgangsvej direkte fra rundkørslen til p-pladsen.

 

Ad. 1

Bemærkningen foreslås ikke imødekommet.

 

a)     Bygherre har påvist, at lastbiler kan komme fra og til Hollufgårdsvej uden problemer samt manøvrere på dagligvarebutikkens parkeringsplads. Lastbiler skal derfor ikke bakke ind eller ud fra parkeringspladsen.

b)     Langs lokalplanens nordlige afgrænsning etableres en støjvæg, som vil skærme for størstedelen af støjen fra vareindlevering. Dagligvarebutikken skal naturligvis overholde de til enhver tid gældende vejledende støjgrænser for butikker.

c)     Odense Kommune har i samarbejde med politiet vurderet, at den forventede øgede trafikbelastning på Hollufgårdsvej kan forsvares trafiksikkerhedsmæssigt, da oversigtsforholdene omkring overkørslen og rundkørslen er gode.

d)     Det er ikke muligt at etablere en direkte adgang fra parkeringspladsen til rundkørslen, da en rundkørsel skal have så få vejtilslutninger som muligt. Dette skyldes hensyn til trafiksikkerheden samt afvikling af trafikken i en rundkørsel.

 

2. Allan Elkjær, Svendborgvej 311, Højby

 

a)     Mener ikke, der bør laves lokalplaner for dagligvarebutikker, som ligger i nærhed af andre dagligvarebutikker.

b)     Foreslår hegnet langs p-pladsen og Svendborgvej ændret fra 90 cm til 120 cm højt og lystæt for at forebygge lysgener.

 

Ad.2

Bemærkningen foreslås delvist imødekommet.

 

a)     Ifølge Kommuneplanens detailhandelsbestemmelser kan der ligge en dagligvarebutik for hver 500 m, hvis det er i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelser for området og i øvrigt kan indpasses naturligt i bymiljøet. Dette er overholdt, og dermed er kommunen indstillet på at udarbejde en lokalplan.

b)     Forvaltningen foreslår, at hegnshøjden øges fra 90 cm til 100 cm og at beplantningen skal være tæt og skærmende. Dette vil minimere lysgener fra biler på parkeringspladsen.

 

3. Bent Ødegaard, Nytoften 32, Over Holluf

 

Mener, at den bevaringsværdige ejendom, beskrevet i lokalplanen, er i meget ringe stand, og ikke kan betegnes som et husmandssted. Bygningen er ifølge Bent Ødegaard ikke værd at bevare og istandsætte.

 

Ad. 3

Bemærkningen foreslås ikke imødekommet.

 

Bygningen er registreret med en bevaringsværdi på 4, hvilket gør den til en bevaringsværdig bygning i Odense Kommune. Bygningen er besigtiget og vurderes at være i en stand, der retfærdiggør en istandsættelse og indretning til serviceformål. Odense Bys Museer betegner bygningen som et husmandssted, og anbefaler bevaring. Bygherre er indstillet på at bevare og istandsætte.

 

Økonomi

Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning eller udvalgets serviceramme.

 

 

Bilag

1. Lokalplanforslag 5-720 Hollufgårdsvej, detailhandel (Lokalplan 5-720 detailhandel Hollufgårdsvej endelig .pdf)

 

 

 4. Områdefornyelse, Østerbrokvarteret

Åbent - 2010/160260

 

Sagsresumé

Odense Kommune fik i januar 2011 af det daværende Socialministerium, nu Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, en reservation af 10.000.000 kr. til områdefornyelse på Østerbro. Odense Kommune skal for at opnå statslig støtte bidrage med mindst 20.000.000 kr.

 

Områdefornyelsen på Østerbro skal løfte et nedslidt område, der med den umiddelbare nærhed til bymidten og med et åbenlyst potentiale kan gøres yderst attraktivt for investorer. Samtidig vil en byudvikling i området understøtte kommunens politik om byfortætning og byomdannelse og give en unik mulighed for at realisere Ny virkelighed – Ny velfærd.

 

Områdefornyelsen skal ske indenfor 5 indsatsområder: Kvaliteter i byrummet, social rummelighed, trafikale forhold, kulturelle events og bygningsfornyelse.

 

Et endeligt tilsagn fra staten er betinget af, at Odense Kommune fremsender et politisk besluttet program for, hvordan midlerne skal omsættes til projekter. Programmet er udviklet og kvalificeret i et samarbejde med deltagelse af borgere i området.

 

Områdefornyelsen vil løfte Østerbro og være en vigtig katalysator for en udvikling for fremtidige investorer. Ny virkelighed – Ny velfærd giver muligheden for at udvikle en bydel i tæt samarbejde med borgerne, hvor kommunen i høj grad sætter rammerne og understøtter tiltagene, og hvor lokalområdet selv er med til at skabe indholdet.

 

Vi arbejder i et lokalsamfund sammensat af en bred vifte af borgergrupper med en tradition for social rummelighed. Ved at udvikle området i samarbejde med beboerne kan vi være medskabere af en bydel, der gennem programmet udvikler nye netværk og fællesskaber, og som understøtter et inkluderende og rummeligt lokalsamfund. Ny virkelighed – Ny velfærd vil være katalysator i alle opgaveløsninger, hvor nye driftsformer skal tænkes ind.

 

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender program for områdefornyelsen på Østerbro, samt at der indsendes ansøgning om særskilt pulje til bygningsfornyelsen.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Programmet for områdefornyelsen på Østerbro er udarbejdet som en kvalificering af de projekter, som kommunen har søgt og fået reservation af midler til ved det daværende Socialministerium – nu Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

 

Med det færdige program er det ambitionen at forbedre udvalgte byrum og mindre gadestræk, skabe bedre trafikale forhold for de bløde trafikanter gennem trafiksanering og anlæggelse af nye cykelstier med alternative ruter. Derudover skal der skabes rummelighed for alle, også de udstødte og de udsatte.

 

Nye kulturelle events og midlertidige aktiviteter skal bidrage til at gøre bydelen mere attraktiv.

 

Endelig igangsættes en bygningsfornyelse med energi- og miljøtiltag til gavn for de mest nedslidte bygninger i området. Bygningsfornyelsen skal køre parallelt med områdefornyelsen, men som traditionel byfornyelse, som der skal søges en særskilt pulje til ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

 

Områdefornyelsesprogrammet rummer mange initiativer, som over de næste 5 år skal bidrage til at sætte fokus på Østerbro og løfte området med nye og flere kvaliteter end det har i dag.

 

Programmet er udarbejdet med en bred borgerinddragelse, hvor der har været borgermøder og workshops, og hvor kommunen som supplement har været ude i området og fortælle om projekterne og det videre arbejde.

 

Programmet skal være politisk godkendt, inden det sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, hvor ansøgningsfristen er 1/2 2012. Områdefornyelsen skal gennemføres indenfor højest 5 år fra vedtagelsen af programmet.

 

Programmet er inddelt i 3 kapitler.

Kapitel 1 sætter fokus på borgerinddragelsen og visionerne for områdefornyelsen.

 

Kapitel 2 sætter fokus på de enkelte projektidéer og støttemulighederne i bygningsfornyelsen.

 

Kapitel 3 sætter fokus på organisering og finansiering.

 

Således omfatter områdefornyelsen en helhedsorienteret indsats, der skal gøre et centralt beliggende blandet bolig- og erhvervsområde til et endnu mere attraktivt sted for lokale borgere, brugere og investorer i området.

 

Det er vigtigt, at der hurtigt skabes en synlighed med de nye projekter, og at områdefornyelsesmidlerne bruges på projekter og ikke bureaukrati.

 

Økonomi

Der er i budgetperioden 2012-2016 afsat midler til områdefornyelse jævnfør nedenstående oversigt:

 

- 1.000- kr.

2012

2013

2014

2015

2016

I alt

Anlægsramme til områdefornyelse – frigivet i 2012 ved budgetvedtagelse

1.620

1.620

1.620

1.620

1.620

8.100

Områdefornyelse Østerbro – frigivet særskilt

7.965

 

 

 

 

7.965

I alt til områdefornyelse

9.585

1.620

1.620

1.620

1.620

16.065

 

Odense Kommune skal bidrage med et økonomisk bidrag svarende til mindst 20.000.000 kr. Det manglende rådighedsbeløb på 3.935.000 kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på byfornyelsesrammen.

 

Sagen påvirker ikke kommunens kassebeholdning eller udvalgets serviceramme.

 

Bilag

1. Program for Områdefornyelsen Østerbro (Program.pdf)

 

 

 

5. Musik- og Teaterhuset - Prækvalifikation og grundlag for tilbudsproces

Åbent - 2007/103902

 

Sagsresumé

Odense Byråd besluttede i februar 2011:

 

"Det justerede projekt for Musik- og Teaterhuset udbydes i EU-udbud i konkurrencepræget dialog på de anførte rammebetingelser. Når resultatet af prækvalifikationsprocessen kendes, skal byrådet beslutte, om udbudsprocessen skal fortsættes. Hvis processen fortsættes, skal byrådet vælge, hvilke af de prækvalificerede, der skal indgås dialog med og på hvilke vilkår."

 

Udbud har været gennemført med ansøgningsfrist den 30/11 2011.

 

Der indkom én ansøgning fra PIHL-K&L Gruppen, et OPP konsortie med deltagelse af E. Pihl & Søn A.S. og Kemp & Lauridtzen A/S som investor/aktionær i OPP selskabet med Creo Arkitekter A/S og Alectia A/S samt Ernst & Young tilknyttet som projekterende og finansiel rådgiver.

 

Ansøgeren anbefales godkendt til den videre proces.

 

På baggrund heraf anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at udbuds- og tilbudsprocessen fortsættes med PIHL-K&L Gruppen på grundlag som anført ved prækvalifikationsudbuddet.

 

Det vurderes hensigtsmæssigt at ændre den kommende proces til "udbud efter forhandling", da forhandling alene skal ske med én ansøger.

 

Når tilbud er afgivet skal byrådet tage stilling til, hvorvidt tilbudet ønskes accepteret og dermed opgaven tildelt til tilbudsgiver. Sagen forventes forelagt august/september 2012.

 

I den forbindelse skal der peges på, at den samlede anlægsøkonomi for projektet er i balance. Derimod er der fortsat ikke taget endelig budgetmæssig stilling til driftsøkonomien i projektet, jf. også tidligere byrådsbehandlinger den 6/5 2008 og 16/2 2011.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

  1. PIHL-K&L Gruppen godkendes som dialog- og forhandlingspart i den videre tilbudsproces.

 

  1. Forhandlings- og tilbudsproces gennemføres, på det ved prækvalifikationsudbuddet anførte grundlag som "udbud efter forhandling".

 

  1. Frigivelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af dialog/forhandling samt tilbud og tildeling og omkostninger i øvrigt på 3.500.000 kr. i 2012 til By- og Kulturforvaltningen, som finansieres af restbeløb på anlægsbevilling på 12.839.000 kr. til Musik- og Teaterhus i 2011.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen. Udvalgsmedlem Lars Christian Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen stemmer imod.

 

Sagsfremstilling

Prækvalifikationsudbud har været gennemført med ansøgningsfrist den 30/11 2011.

 

Der indkom én ansøgning fra PIHL-K&L Gruppen, et OPP konsortie med deltagelse af E. Pihl & Søn A.S. og Kemp & Lauridtzen A/S som investor/aktionær i OPP selskabet med Creo Arkitekter A/S og Alectia A/S samt Ernst & Young tilknyttet som projekterende og finansiel rådgiver.

 

Ansøgningen/ansøgeren er vurderet og anses som kompetent i forhold til deltagelse i den videre proces, såvel kompetencemæssigt som økonomisk, jf. vurdering af advokatfirmaet Poul Schmidt i samarbejde med PwC.

 

Det forhold, at der kun er én tilbudsgiver, giver med den aktuelle ansøger ikke anledning til tvivl i forhold til indfrielse af forventningen om realisering af projektet.

 

Derimod åbner det mulighed for at ændre dialog og tilbudsproces til "udbud efter forhandling", hvilket betyder, at dialog og forhandling kan gennemføres samtidigt og langt mere målrettet og konkret.

 

I udbudsmaterialet var der åbnet mulighed for præliminære møder for potentielle bydere.

 

Der har været afholdt 2 præliminære møder i juni 2011.

 

De to potentielle bydere, der blev afholdt møder med, pegede på, at udfordringen med at løse operatørdelen for så vidt angår teatersal og foyer er vanskelig. Der blev efterspurgt en samlet operatør med en eller flere aktører, som kan/vil påtage sig at drifte store sal og foyer i forhold til kultur, konference, event mv. og påtage sig det økonomiske ansvar i den sammenhæng.

 

Afledt heraf iværksatte forvaltningen en afdækningsproces i forhold til mulige driftsoperatører.

 

Der har derfor i efteråret været gennemført et udbud i åben konkurrence om at blive den fremtidige driftsoperatør af den store sal, foyeren og foyerscenen i Musik- og Teaterhuset.

 

På baggrund heraf er Aktieselskabet PH under stiftelse antaget, som bedste tilbudsgiver og tilbuddet er indarbejdet i udbudsmaterialet for prækvalifikationsudbuddet.

 

Aktieselskabet PH under stiftelse er forpligtet til at vedstå sit tilbud frem til afslutning af dialog- og tilbudsproces, valg og accept af endeligt tilbud på realisering af Musik- og Teaterhuset. Odense kommune yder et kontant tilskud på 300.000 kr. ekskl. moms til selskabet for deltagelse i processen frem til afslutning af dialog/forhandling, samt tildeling på baggrund af tilbudsafgivelse.

 

Dialog-/forhandlingsgrundlag for den videre proces med PIHL-K&L Gruppen er det for prækvalifikationen besluttede grundlag.

 

Huset

-          Samlet areal - ca. 32.000 m2

-          Stor sal med 1.800 pladser - ca. 5.540 m2

-          Foyer og foyerscene – 1.740 m2

-          Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole – ca. 6.100 m2

-          Odense Teater – 800 m2

-          Café, restaurant, butik og eventuelle ungdomsboliger – ca. 2.900 m2

-          285 parkeringspladser i kælder

 

Brugere og kontraktsparter

-          Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole – undervisningslokaler inkl. 2 sale (lejer 25 år)

-          Odense Teater – 1 sal (lejer 25 år)

-          Aktieselskabet PH under stiftelse – driftsoperatør på store sal og foyer (25 år)

-          Odense Kommune – brugsret til store sal i 40 dage om året og foyer- og foyerscene i 75 dage om året (25 år)

-          Bruger/kontraktspart for eventuel opførelse af ungdomsboliger/butik mv. kendes ikke, da det ikke vides, om PIHL-K&L Gruppen ønsker disse optioner opfyldt i projektet.

 

Økonomi - anlæg og drift

-          Samlede anlægsomkostninger - ca. 500 mio. kr.

-          Store sal, foyer mv. – ca. 260 mio. kr.

-          Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole – ca. 110 mio. kr.

-          Odense Teater – ca. 13 mio. kr.

-          Parkering i kælder – ca. 63.5 mio. kr.

-          Fællesarealer, butik, eventuelle boliger mv. – 53.5 mio. kr.

 

Kommunal medfinansiering ved anlæg på 122 mio. kr. (90 mio. kr. i kontant betaling og tilskødning af grund til en værdi af 32 mio. kr.).

Derudover yder Odense Kommune en løbende betaling for brugsretten på 11 mio. kr. de første 5 år og 8 mio. kr. de resterende 20 år.

 

Partnerskabet for omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, Realdania og Odense Kommune har givet tilsagn om 20 mio. kr. til den særlige byrumsfoyer, der udvikles som byrum under tag, som giver direkte adgang til de omkringliggende byrum.

 

Endvidere skal Odense Kommune, som hidtil forudsat, yde et tilskud til/alternativt foretage og bekoste trafikmæssige ændringer på Hans Mules Gade. Tilskuddet/udgiften er maksimeret til 2.250.000 kr. excl. moms.

 

Odense Kommune skal ligeledes, som hidtil forudsat, erhverve 18 private p-pladser, eventuelt ved ekspropriation, anslået udgift 2.160.000 kr.

 

Tid

-          Ultimo januar 2012 - byrådsbeslutning om at fortsætte dialog- og forhandlingsproces

-          Februar-juli 2012 - dialog/forhandling

-          August 2012 - tilbudsfrist

-          September 2012 - tildeling på baggrund af byrådsbeslutning

-          Ultimo 2012/primo 2013 - byggestart

-          2015/2016 ibrugtagning huset

 

Realisering af projektet forudsætter, at der udarbejdes tillæg til den gældende lokalplan. Dette forventes at ske sideløbende med dialog/forhandling, tilbud og samtidig med eventuel tildeling.

 

Omkostninger ved gennemførelse af processen frem til tildeling forventes at udgøre 3,5 mio. kr. ekskl. moms og inkl. vederlag til driftsoperatøren, Aktieselskabet PH under stiftelse.

 

Processen er gennemført i samarbejde med de vigtige samarbejdspartnere Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole samt Odense Teater og kommunens tilknyttede rådgivere. Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole samt Odense Teater anbefaler, at projektet realiseres på det foreliggende grundlag.

 

Når tilbud er afgivet, skal byrådet tage stilling til, hvorvidt tilbuddet ønskes accepteret og dermed opgaven tildelt til tilbudsgiver. Sagen forventes forelagt august/september 2012.

 

Såfremt der afgives et egentlig tilbud, som ikke antages af kommunen, skal der jf. udbudsgrundlaget udbetales tilbudsvederlag til PIHL-K&L Gruppen på 1,0 mio. kr.

 

Økonomi

Nedenstående økonomiforudsætninger er de p.t. kendte, men kan blive tilrettet på baggrund af det endelig tilbud og tildeling.

 

Anlægsøkonomi.

Udgifterne/indtægterne i forbindelse med ophævelse af aftalen med H.C. Andersen Kongrescenter A/S, herunder voldgiftsag, bodsbetaling mv., samt overdragelse af projekt beløber sig netto til 17.117.808 kr. i merindtægt.

 

Den samlede udgift til den gennemførte proces efter ophævelse af aftalen med H.C. Andersen Kongrescenter A/S, arkæologiske undersøgelser m.m. udgør indtil nu ca. 4.200.000 kr. ekskl. moms. Der er således en samlet anlægsbevilling til rådighed i 2011 på 12.839.000 kr.

 

Omkostninger til færdiggørelse af dialog/forhandling, samt tilbud og tildeling og omkostninger i øvrigt, anslås at udgøre 3,5 mio. kr. ekskl. moms og inkl. vederlag til driftsoperatøren på 1,5 mio. kr. Disse omkostninger, som forventes afholdt i 2012, foreslås finansieret af det resterende rådighedsbeløb på 12.839.000 kr. i 2011.

 

Det kommunale engangsvederlag udgør uændret 90 mio. kr. ekskl. moms. Den konkrete betalingsplan for udbetaling af vederlaget kendes ikke før tilbudsafgivelse. Men antages det, at det følger den betalingsplan som forelå ved tilbuddet fra H.C. Andersen Kongrescenter A/S, vil det blive med 35 mio. kr. i 2013, 35 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016.

 

Hertil kommer tilskødning af kommunal grund til en værdi på ca. 32 mio. kr. Dette vil ikke påvirke kommunens kassebeholdning/budget.

 

Udgiften til trafikmæssige ændringer på Hans Mules Gade på 2.250.000 kr. ekskl. moms forventes afholdt i 2016.

 

Udgiften til køb/ekspropriation af private p-pladser på 2.160.000 kr. forventes afholdt i 2013.

 

Tilbudsvederlag til PIHL-K&L Gruppen på 1,0 mio. kr. udbetales i givet fald i 2012.

 

Anlægsøkonomien kan sammenfattes til følgende:

 

Anlægsbehov og budget

 

-1.000 kr. -

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I alt

Engangsvederlag

 

 

35.000

35.000

10.000

10.000

90.000

Procesudgifter,

inkl. tilbudsvederlag

 

3.500

 

 

 

 

3.500

Trafikændringer
H. Mules Gade

 

 

 

 

 

2.250

2.250

Køb af private p-pladser

 

 

2.160

 

 

 

2.160

Anlæg i alt

0

3.500

37.160

35.000

10.000

12.250

97.910

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget, inkl.

periodiserings-

udfordring

12.839

0

-15.247

32.402

76.200

0

106.194

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskel

12.839

-3.500

-52.407

-2.598

66.200

-12.250

8.284

 

Samlet set er der den fornødne anlægsfinansiering. Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med overflytning af anlægsbevillinger fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget, jf. forliget om budget 2012-15, vedrørende Musik og Teaterhus samt Byens Ø, er en såkaldt periodiseringsudfordring.

 

Denne udfordring er følgende:

 

- 1.000 kr. -

2012

2013

2014

2015

I alt

Byens Ø, oprindeligt

4.037

57.500

 

 

61.537

MT-Hus, oprindeligt

 

46.953

46.402

 

93.355

Delsum

4.037

104.453

46.402

0

154.892

 

 

 

 

 

 

Periodiseringsudfordring

 

-62.200

-14.000

76.200

0

 

Udfordringen med at skubbe i alt 76,2 mio. kr. til 2015 er foreløbigt håndteret teknisk ved at lægge periodiseringsudfordringen ind på bevillingen til Musik- og Teaterhus.

 

Det foreslås, at denne udfordring håndteres endeligt i det videre arbejde med budget 2013-2016, herunder når der foreligger nærmere afklaring omkring betalingsplan for Musik- og Teaterhuset.

 

Odense Kommune har ved henvendelse af 12/5 2011 bedt ministeriet om en fornyet godkendelse af kommunens sale-and-lease-back arrangement Musik- og Teaterhus, som følge af, at forudsætningerne for projektet er blevet justeret efter ministeriets oprindelige godkendelse.

 

Ministeriet har den 6/12 2011 svaret tilbage, at ministeriet for tiden vurderer spørgsmålet om deponering for leje, og i givet fald størrelsen af deponeringsforpligtelsen. Til brug for sagsbehandlingen har ministeriet anmodet om svar på nogle supplerende spørgsmål om projektet.

 

Den endelige afklaring af, hvorvidt kommunens engagement i Musik- og Teaterhuset medfører en deponeringsforpligtelse for Odense Kommune, er derfor fortsat uafklaret. Tidligere i processen har det været forudsat, at deponering skulle ske i forbindelse med ibrugtagen af huset, det vil sige i 2015 (2016) og svarende til det samlede anlægstilskud på 120 mio. kr. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Odense Kommune, som et led i frikommuneforsøget, har søgt om fritagelse for deponering i OPP projekter.

 

Driftsøkonomi.

Odense kommune skal betale en løbende ydelse for brugsretten med 11 mio. kr. ekskl. moms/år i de første 5 år fra ibrugtagning i 2015 (2016) og 8 mio. kr. ekskl. moms/år de efterfølgende 20 år. Beløbene indeksreguleres, som de øvrige erhvervslejekontrakter. Samlet set en betaling på 215 mio. kr. i 2011-priser, jf. endvidere sag om "Musik- og Teaterhus - etablering, fornyet behandling" på byrådets møde den 16/2 2011.

 

Udnyttelse af brugsretten medfører driftsudgifter, herunder primært kommunalt køb af arrangementer på ca. 10 mio. kr. ekskl. moms/år fra ibrugtagning, forventelig 2016. Forberedelse af udnyttelse af brugsretten fra ibrugtagning anslås at udgøre 1 mio. kr./år 2 år før ibrugtagning, forventelig i 2014 og 2015.

 

Det skal understreges at driftsforudsætningerne er i overensstemmelse med det hidtidige beslutningsgrundlag, som byrådet vedtog den 16/2 2011

 

Driftsøkonomien kan sammenfattes til følgende:

 

- 1.000 kr. - 

2014

2015

2016-19

2020-30

2030 ff

Løbende ydelse

 

5.500

11.000

8.000

0

Køb af arrangementer

 

 

10.000

10.000

10.000

Forberedelse af brugsretten

1.000

1.000

0

0

0

Drift i alt

1.000

6.500

21.000

18.000

10.000

 

 

 

 

 

 

Budget

0

(8.900)

(8.900)

(8.900)

(8.900)

 

 

 

 

 

 

Forskel

-1.000

(2.400)

(-12.100)

(-9.100)

(-1.100)

 

Der blev oprindeligt afsat budget på 10,5 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 og herefter 12,0 mio. kr. fra 2013 og hvert år fremefter til drift af Musik og Teaterhus.  Driftsbevillingerne er løbende blevet disponeret til andre formål i forbindelse med de senere års budgetforlig. Senest i forbindelse med forliget om budget 2011 blev den på det tidspunkt resterende bevilling på 8,9 mio. kr. årlig disponeret til andre formål til og med 2014.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2012-15 blev driftsbevillingen ikke lagt ind i 2015 som forudsat. Efter aftale med Borgmesterforvaltningen korrigeres dette i forbindelse med rammeudmeldingen for 2013-16.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


6. Fredskovvej 130, matr. 29b Allese By, Allese, byggeri af hus indenfor naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje

Åbent - 2011/207237

 

Sagsresumé

Sagen vedrører ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje til opførelse af bolig på adressen Fredskovvej 130.

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der kan gives dispensation til det ansøgte, da forvaltningen vurderer, at det ikke giver nogen væsentlig forringelse af oplevelsen af skoven som landskabselement, da der er tale om erstatning af en eksisterende bolig på adressen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der gives dis-pensation fra naturbeskyttelseslovens § 17 til opførelse af en bolig på 256 m² på adressen Fredskovvej 130, som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Ejendommens ejer har ansøgt Odense Kommune om dispensation fra naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje til opførelse af en bolig med tilhørende bygninger med et samlet areal på 256 m2.

 

Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselement, at opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet, samt at beskytte skovene mod blæst.

 

By- og Kulturforvaltningen har besigtiget arealet. Ved besigtigelsen er der foretaget en vurdering af det ansøgtes konsekvens for skovbyggelinjen.

 

På adressen findes på nuværende tidspunkt en bolig med tilstødende bygninger. Af ansøgningen fremgår, at den nuværende bolig med udhus samt drivhus, der omfatter et areal på 353 m2, vil blive nedrevet og ønskes erstattet af det ansøgte. Matriklen er omgivet af et ca. 5 meter højt levende hegn.

 

Det er By- og Kulturforvaltningens vurdering, at den ansøgte bolig, der ønskes opført som erstatning for den nuværende, ikke resulterer i nogen væsentlig forringelse af indsynet til skoven og hermed oplevelsen af skoven som landskabselement. Herunder indgår, at der er tale om et allerede bebygget areal, der ønskes anvendt, samt at det bebyggede areal ikke vil blive forøget

 

By- og Kulturforvaltningen vurderer således, at der kan dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 17.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Oversigtsplan over ansøgt byggeri (Bilag oversigtsplan ansøgt byggeri.pdf)
2. Flyfoto visende de nuværende bygninger (Flyfoto Fredskovvej 130.pdf)
3. Fotos visende Fredskovvej 130 (Bilag fotos Fredskovvej 130.pdf)

 

 

 

7. Anlægsrammen Vejreguleringer - Opdatering af multimodal trafikmodel - godkendelse af forbrug

Åbent - 2011/188121

 

Sagsresumé

På budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik er der under anlægsrammen ”Vejreguleringer” inkl. trafiksaneringer i alt afsat 7.866.000 kr. på budgettet i 2012.

 

Rammen benyttes til vejprojekter, der falder uden for de øvrige anlægsrammer, eller forudsættes etableret i forbindelse med overordnet trafikplanlægning, jf. kommuneplanens vejreservationer samt til trafiksaneringer m.m. i byfornyelsesområder.

 

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 frigivet rådighedsbeløbet på anlægsrammen.

 

Budgetområde 2.4.3 Kollektiv Trafik, drift, dækker udgifterne til FynBus i forbindelse med den almindelige planlægning af busdrift.

 

Odense Kommunes trafikmodel anvendes til større og mindre planlægningsopgaver og har blandt andet været anvendt til Trafik- og mobilitetsplanen, Kanalforbindelsen, Munkebjergvejs forlængelse, Letbanen samt mindre planlægningsopgaver m.m.

Modellens troværdighed afhænger af de data, der ligger bag, og disse skal opdateres minimum hver 4. år, for at resultaterne er brugbare. Modellen er sidst opdateret i 2008, og skal derfor opdateres i 2012 igen.

Trafikmodellen skal anvendes primo maj 2012 i forbindelse med VVM for letbanen, og derfor tilstræbes det, at modellen opdateres inden.

 

Der ønskes en godkendelse af forbrug på 572.000 kr. under anlægsrammen for ”Vejreguleringer” og 190.000 kr. under driftsrammen for Kollektiv Trafik til opdatering af Odenses Trafikmodel.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

a.      Den multimodale trafikmodel opdateres.

 

b.      Forbrug af 572.000 kr. af anlægsrammen for ”Vejreguleringer” under budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik.

 

c.      Der forbruges 190.000 kr. af drift, budgetområde 2.4.3 Kollektiv Trafik.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Odense Kommune anvender en trafikmodel til arbejdet med trafikplanlægningen. Trafikmodellen giver mulighed for at undersøge de trafikale og trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af et givent vejprojekt.

Trafikmodellen er et værktøj, som med udgangspunkt i baggrundsdata om plandata, trafiktællinger, turmønstret i Odense, hastighederne på vejnettet, vejlængder mv. kan beregne den forventelige fordeling af trafikken. Modelberegningerne giver en simplificeret beskrivelse af fremtiden, hvor det ikke er muligt at medtage alle virkelighedens nuancer. Trafikmodellen er velegnet til sammenlignende vurderinger af alternativer og har blandt andet været brugt både i arbejdet med Trafik- og mobilitetsplanen, Kanalforbindelsen, Munkebjergvejs forlængelse og Letbanen m.m.

 

Odense Kommune har som de første i Danmark fået udarbejdet en multimodal trafikmodel, som både indeholder bil-, cykel- og kollektiv trafik samt et transportmiddelvalgsmodul, som gør det muligt at se, hvordan de forskellige transportformer interagerer i forhold til hinanden. Dette har betydet, at vi er blevet kontaktet af såvel danske som udenlandske kommuner, som er interesseret i at høre om dette spændende arbejde.

 

I Odense Kommune gør vi rigtig meget for bæredygtigheden, og her er den nye multimodale trafikmodel et vigtigt redskab til at se, hvordan vi opnår størst bæredygtighed for de midler, som er til rådighed.

Hvis man eksempelvis ønsker at styrke cykeltrafikken, vil man via modellen kunne undersøge, hvilke tiltag der er nødvendige for, at cykeltrafikken øges. Samtidig er det muligt at se, om det rent faktisk er biltrafikken, der flyttes over til cykeltrafikken, eller det blot er den kollektive trafik, som i stedet vælger at cykle. Odense Kommune har et mål om, at man gerne vil reducere biltrafikken til fordel for en mere bæredygtig transportform, og her kan modellen give os et hint om, hvordan vi bedst muligt opnår dette ud fra den økonomiske råderamme.

 

VVM’en for letbanens 1. etape er netop påbegyndt, og 1. høringsperiode er afsluttet 12/12 2011. I foråret 2012 skal man til at lave trafikmodelberegninger til VVM’en baseret på de høringer, som man har modtaget. Her er den multimodale trafikmodel et afgørende redskab til at belyse konsekvenserne af de forskellige alternativer, som senere skal danne baggrund for en videre politisk stillingtagen.

 

En trafikmodel er et meget stærkt værktøj indenfor trafikal planlægning, og dens datagrundlag bruges også som baggrund for blandt andet støj- og emissionsberegningerne, som ligeledes er en del af en VVM.

Dog er modellen ikke stærkere end de data, som ligger bagved, og det er derfor meget vigtigt, at datagrundlaget opdateres minimum hver 4. år.

Vores eksisterende model er sidst opdateret med data fra 2008, og for at sikre troværdigheden af resultaterne for letbaneberegningerne samt andre fremtidige trafikale beregninger, skal trafikmodellen opdateres i 2012.

Opdateringen skal påbegyndes primo januar 2012, så den færdige model kan ligge klar til VVM’ens letbaneberegninger i maj 2012.

 

 

Økonomi

Anlægsrammen ”Vejreguleringer” – beløb i 1.000 kr.

2012

Budget:

- Afsat budgetbeløb på anlægsrammen

 

7.866

Godkendelse denne sag:

Opdatering af multimodal trafikmodel

 

-572

Restbudget på anlægsrammen

7.294

 

En opdatering vil beløbe sig til i alt 952.000 kr.

Bystrategisk Stab har givet tilsagn om at bidrage med 190.000 kr.

Budgetområde 2.4.3 Kollektiv Trafik, drift, med 190.000 kr.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

8. Regulering af betaling for asfaltretablering

Åbent - 2011/211029

 

Sagsresumé

Odense Kommune har siden 1988 opkrævet betaling for retablering af slidlag efter opgravning i asfaltarealer.

 

Indtil 1999 var det et generelt krav, at Odense Kommune skulle udføre asfaltretableringen, men som følge af lovændringer på området valgte man, i forbindelse med en ajourføring af kommunes opgravningsvilkår, at gøre ordningen frivillig. Langt de fleste ledningsejere har accepteret ordningen.

 

Prisen består af et startgebyr, et beløb til asfaltarbejde og et beløb for den forringelse af kørebanen som opgravningen medfører.

Prisen (ekskl. startgebyret) reguleres hvert år efter entreprenørprisreguleringsindekset. Odense Vandselskab betaler en reduceret pris.

 

I forbindelse med at drift og vedligeholdelse af asfaltbelægninger udbydes i længerevarende kontrakter, ønsker By- og Kulturforvaltningen at tilpasse priserne, således at de svarer til det beløb Odense Kommune skal betale den eksterne entreprenør for at udføre arbejdet.

 

Enhedspriser på retablering af slidlag fremgår af entreprenørernes tilbud og det foreslås at justere afregningsmodellen, så der afregnes efter disse enhedspriser med et tillæg på 5 % til dækning af følgeomkostninger.

 

Det vil fortsat være frivilligt for ledningsejerne, om de ønsker at deltage i ordningen. Ledningsejerne skal tilmelde sig ordningen for minimum 1 år ad gangen og udtrædelse kan kun ske pr. 1. januar.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender en ændring af afregningsmodellen, således at ledningsejernes betaling af asfaltretablering efter opgravning beregnes ud fra de indkomne licitationspriser med tillæg af 5 % pr. m2 til følgeomkostninger. Ordningen vil fortsat være frivillig.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med opgravning i asfaltarealer skal slidlaget retableres i henhold til gældende normer og anvisninger. Retableringen udføres normalt 1-2 år efter arbejdets afslutning.

 

Siden 1988 har ledningsejere betalt Odense Kommune for retablering af slidlag efter opgravning i asfaltarealer.

 

Indtil 1999 var det et krav fra Odense Kommune, at ledningsejeren skulle betale for såvel omkostningerne til retablering af slidlaget som for den strukturskade, der ofte vil være efter opgravning i vejarealer. I 1999 medførte ændringer i lovgrundlaget, at kravet bortfaldt. I stedet blev der indgået frivillige aftaler med de fleste ledningsejere om betalingen. Fremadrettet vil det stadig være frivilligt, at indgå aftaler med Odense kommune.

 

I 2011 har Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen gennemført 2 licitationer, som får indflydelse på afregningen af slidlagsretableringen.

 

Der er i foråret udbudt et mindre område, hvor partnering-/funktionsudbud afprøves med henblik på et større udbud, som skal gælde i 15 år fra 2013.

 

Fra 1/11 2011 er driften af belægninger i det åbne land overdraget til en ekstern entreprenør. Denne kontrakt løber frem til 31/10 2026.

 

Ved licitationerne har entreprenørerne blandt andet givet pris på slidlagsretableringerne, og det vil være disse priser, Odense Kommune fremover skal betale for retableringen.

 

Med henblik på at tilpasse det beløb Odense Kommune opkræver hos ledningsejerene til de faktiske omkostninger ved slidlagsretableringen, ønskes betalingsprincipperne ændret.

 

Der foreslås følgende afregningsmodel:

 

  • Priserne fastsættes på baggrund af licitationernes enhedspriser. Enhedspriserne reguleres én gang om året i henhold til kontrakterne.

 

I partnering-/funktionskontrakten varierer enhedspriserne mellem 110 og 156 kr./m², og i funktionskontrakten for det åbne land er prisen mellem 250 og 525 kr./m². Prisen afhænger af asfalttykkelse og rendebredden.

I partnering-/funktionskontrakten indgår desuden et startgebyr på 1.250 kr.

 

  • Der tillægges 5 % til m²-prisen til dækningen af følgeomkostninger ved asfaltudlægningen, fx reguleringspris for asfaltmængden, justering af riste og brønde.

 

Det vil fortsat være frivilligt for ledningsejerne, om de vil deltage i ordningen.

 

Ledningsejere, som ikke ønsker at deltage i ordningen, skal selv sørge for retablering af slidlaget. Det vil i de områder, hvor driften er udliciteret, være den eksterne entreprenør, som skal sikre, at ledningsejerne udfører den nødvendige og korrekte retablering.

 

Betalingen har hidtil bestået af følgende elementer:

 

Startgebyr 500 kr. Gebyret betales af alle, og beløbet har ikke været reguleret siden ordningen blev indført i 1988.

 

Asfaltretableringsprisen: Der afregnes pr. m² med udgangspunkt i 90 kr./m² i 1988. Prisen reguleres én gang årligt efter entreprenørprisreguleringsindekset.

 

Kompensation for forringelse af kørebanen. Prisen er gradueret i forhold til opgravningens bredde.

Indtil 2,0 m bredde betales   40 kr./m² (1988 – priser)

2,0-4,0 m bredde betales     30 kr./m² (1988 – priser)

Over 4,0 m bredde betales   20 kr./m² (1988 – priser)

Priserne reguleres ligeledes én gang årligt efter entreprenørprisreguleringsindekset.

 

I 2011 så prislisten således ud:

 

Startgebyr:                            500 kr.

Retablering under 2 m bredde    201 kr./m²

Retablering mellem 2 og 4 m      185 kr./m²

Retablering over 4 m bredde      168 kr./m²

Odense Vandselskab                132 kr./m²

 

Odense Vandselskab afregner til en fast m²-pris uanset opgravningens størrelse.

 

I 2011 har omkostningerne til slidlagsretableringen været ca. 135 kr./m² for selve asfaltudlægningen. Dertil kommer udgifter til opretning, regulering af riste og dæksler og afstribning. Prisen fremkom ved en licitation i 2009, hvor prisniveauet var meget lavt.

 

Indtil 2013, hvor vedligeholdelsen af samtlige belægninger er udbudt, vil enhedsprisen fra asfaltlicitationen i 2009 være gældende i byområder ekskl. området i Næsby, som er omfattet af funktions-/partneringsforsøget.

 

Da ændringen forventes at medføre øgede omkostninger for en del ledningsejere, vil de blive bedt om at tilmelde sig ordningen på ny.

Deltagelsen vil omfatte samtlige opgravninger som ledningsejeren udfører indenfor mindst 1 år og udtrædelse af ordningen kan kun ske pr. 1. januar.

 

Økonomi

Reguleringen vil ikke medføre omkostninger.

Bilag

Ingen bilag.

 

9. Budget 2012-2015 - Konsekvenser af budgetaftalen

Åbent - 2011/000140

 

Sagsresumé

I By- og Kulturudvalgets budgetbidrag 2012-2015 indgik en forhøjelse af gebyret for udeserveringsarealer fra 67 kr. pr. m2 i 2011 til 134 kr. pr. m2 i 2012.

 

I budgetaftalen blev forligspartierne enige om at fastholde det nuværende gebyr for udendørsservering, og pålagde samtidig By- og Kulturudvalget at finansiere de manglende indtægter indenfor udvalgets ramme.

 

De økonomiske konsekvenser af budgetaftalen vedrørende udeserveringsarealer vil formentlig udgøre 933.000 kr. i manglende indtægter. Forvaltningen foreslår de manglende indtægter i 2012 finansieret ved generelle reduktioner i Natur, Miljø og Trafik.

 

I forbindelse med de obligatoriske budgetopfølgninger i 2012 vil det blive vurderet, om det får konsekvenser for serviceniveauet.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender forvaltningens forslag til finansiering af manglende indtægter som følge af budgetforliget.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen. Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen stemmer imod.

 

Sagsfremstilling

Der henvises til Sagsresuméet.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Ingen bilag.

 

C: Sager til drøftelse/forberedelse


10. Status på by- og pendlercyklerne ved AFA JCDecaux

Åbent - 2010/040357

 

Sagsresumé

Cykelsystemet i Odense med både by- og pendlercykler, der udlejes via sms, er unikt og findes ikke tilsvarende i andre byer.

 

De første bycykler blev introduceret i oktober 2010, og de første pendlercykler blev indviet i marts 2011. De første erfaringer er nu indsamlet, og præsenteres hermed i dagsordenpunktet.

 

Pendlercyklerne er mere populære end bycyklerne, og placeringerne ved Odense Banegård Center er de mest populære. Sammenlignet med andre byer udlejes bycyklerne mindre, hvorimod den gennemsnitlige udlejningsperiode er længere. Ved pendlercyklerne er de mest populære lejeperioder én måned eller én uge, og hovedparten af lejerne er bosat i Odense.

 

I dagsordenpunktet beskrives endvidere et forslag til prisnedsættelse af lejen på bycyklerne og forskellige muligheder for, at personer med udenlandske mobilnumre kan leje by- og pendlercyklerne.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de opstillede muligheder for, at personer med udenlandske mobiltelefoner kan leje by- og pendlercyklerne.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget drøftede sagen.

 

Sagsfremstilling

Bycyklerne

I perioden 1/1 2011 til 30/10 2011 er bycyklerne blevet udlejet 1.271 gange i alt. De fleste bycykler udlejes på hverdage, og 79 % af udlejningerne er sket i sommerperioden (april-september). 

 

Sammenlignet med andre byer udlejes bycyklerne mindre, hvorimod den gennemsnitlige udlejningsperiode er længere med 75 minutter. På verdensplan er den gennemsnitlige udlejningsperiode 30 minutter.

 

At bycyklerne i Odense udlejes mindre i forhold til andre byer, skal blandt andet ses i sammenhæng med, at det er billigere at leje en pendlercykel i én uge, hvis man har brug for en cykel i mere end 2 timer. Ved pendlercyklerne er en lejeperiode på én uge blandt de mest benyttede, hvilket tyder på, at flere vælger denne løsning. 

 

Den mest populære station er ved Odense Banegård Center, hvor 25 % af alle udlejninger er foretaget. Hernæst kommer stationen ved Munke Mose, Visit Odense og Klingenberg.

 

Det typiske udlejningsmønster er, at bycyklerne afleveres ved samme station, som de lejes fra. Det er eksempelvis tilfældet ved 64 % af udlejningerne ved Odense Banegård Center.

 

På nuværende tidspunkt koster det 20 kr. pr. påbegyndt time at leje en bycykel. En prisændring kan være med til at fremme brugen af bycyklerne, vurderer forvaltningen. Derfor har forvaltningen drøftet sagen med AFA JCDecaux, hvilket er endt med følgende prisnedsættelse: de første 30 minutter gratis og herefter 10 kr. pr. påbegyndt time.

 

Pendlercyklerne

Pendlercyklerne, hvor lejeren er garanteret en bestemt cykel og stativ i en given periode, er meget populære. Og der er en stor interesse fra andre byer – både danske og udenlandske.

 

I oktober 2011 gennemførte AFA JCDecaux og TNS Gallup en undersøgelse af lejernes brug af pendlercyklerne. Den viste blandt andet, at

-         hovedparten af lejerne er bosat i Odense

-         de mest populære lejeperioder er én måned eller én uge

-         de fleste bruger cyklerne mellem stationerne og arbejde

-         hovedparten af lejerne mener, at prisen er på et acceptabelt niveau.

 

I lighed med bycyklerne er den mest populære station ved Odense Banegård Center. 

 

Cyklen og sms-systemet

De generelle tilbagemeldinger vedrørende cyklen og betalingssystemet via sms har været positive.

 

Udenlandske mobiltelefoner

På grund af EU-lovgivning er det ikke muligt for personer med et udenlandsk mobilnummer at leje by- eller pendlercyklerne. AFA JCDecaux har opstillet følgende muligheder for at tilgodese denne målgruppe:

 

1. Internettet

Personen skal registreres på en hjemmeside med navn, adresse, mobilnummer og kreditoplysninger. Herefter kan personen leje en bycykel ved at sende en sms eller tilmelde sig pendlercyklerne. Bycyklerne kan højest lejes i 12 timer fra registreringen, og det er muligt at returnere en bycykel og låse en anden op i løbet af de 12 timer. 

Denne løsning giver også mulighed for, at personer med danske taletidskort, abonnementer med spærring af indholdstakserede tjenester og erhvervsabonnementer kan leje bycyklerne. 

 

Udviklingspris 46.250 kr. Dertil kommer månedlige omkostninger til blandt andet abonnement og sms-takster.

 

2. Skrabekort

Personen køber et skrabekort med en unik identifikationskode, som sendes i en sms fra personens udenlandske mobilnummer. Koden verificeres og tilknyttes mobilen, som herefter kan bruges til at leje cyklerne. Der kan lejes én bycykel eller pendlercykel pr. skrabekort, men mulighed for flere skrabekort pr. mobil. Denne løsning giver også mulighed for, at personer med danske taletidskort, abonnementer med spærring af indholdstakserede tjenester og erhvervsabonnementer kan leje bycyklerne.

 

Pris: 68.500 kr. Dertil kommer månedlige omkostninger til blandt andet abonnement og sms-takster.

 

3. Manuel registrering

Personen registreres manuelt hos Visit Odense, som styrer betaling af leje og depositum af cyklerne. Registreringen sker på en hjemmeside, hvor Visit Odense logger på, og registrerer navn, antal cykler og mobilnummer. Herefter kan personen leje én eller flere cykler ved at sende en sms. Systemet kan benyttes i 12 timer fra registreringen, og det er muligt at returnere en cykel og låse en anden op i løbet af de 12 timer.

 

Udviklingspris 46.250 kr. Dertil kommer månedlige omkostninger til blandt andet abonnement og sms-takster.

 

Ovenstående løsninger kan være implementeret til marts/april 2012.

 

Markedsføringsplan

Forvaltningen vil i samarbejde med AFA JCDecaux udarbejde en markedsføringsplan, der vil være klar til implementering til foråret 2012.

 

Økonomi

En prisnedsættelse på lejen af bycykler har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Udviklingsprisen på en løsning, så udenlandske mobiltelefoner kan bruges til at leje by- og pendlercyklerne, vil blive finansieret via restbeløbet i forbindelse med Odense Kommunes aftale om reklamefinansieret byudstyr. 

 

Bilag

1. Præsentation om status på by- og pendlercyklerne ved AFA JCDecaux (Præsentation om status på by- og pendlercyklerne ved AFA JCDecaux.pdf)

 

 

 

E: Orientering

11. Forslag til tematillæg til Kommuneplan 2009-2021. Borgermøder og lignende arrangementer

Åbent - 2011/024874

 

Orientering

Forslag til 4 tematillæg til Kommuneplan 2009-2021 er i offentlig høring frem til den 20/2 2012.

 

I høringsperioden vil der blive afholdt en række offentlige møder og arrangementer.

 

Ferie, fritid og friluftsliv:

Odense Centralbibliotek, Odense Banegård Center, den 24/1 2012 kl. 19.00-21.00.

På mødet vil der være oplæg/inspiration fra ekstern oplægsholder.

 

Det åbne land:

Paarup Skole, Paarupvej 19,  den 31/1 2012 kl. 19.00-21.00.

På mødet vil der være oplæg/inspiration fra ekstern oplægsholder.

 

Kulturhistorie:

Møntergården, Overgade /Byvandring den 5/2 2012 kl. 13.00-15.30.

På mødet vil der være oplæg/inspiration fra ekstern oplægsholder.

 

Byudvikling:

Rytterkasernen 13, den 7/2 2012 kl. 19.00-21.00.

På mødet vil der være oplæg/inspiration fra ekstern oplægsholder.

 

Der vil desuden blive afholdt borgermøder i de lokalområder, der bliver særligt berørt af forslagene.

 

Byudvikling i Stige:

Stige Skole, Stigevej 247, den 11/1 2012 kl. 19.00-21.00.

 

Vestlig Ring 3:

Korup Skole, Præstevej 2-4, den 26/1 2012 kl. 17.00-18.30.

 

Vestlig Ring 3:

Spurvelundskolen, Spurvelundsvej 16, den 16/1 2012 kl. 19.00-20.30.

 

 

Byudvikling i Bellinge:

Rasmus Rask-Skolen, Brændekildevej 30, den 2/2 2012 kl. 17.00-18.30.

 

Motorsportsanlæg ved Beldringe:

Allesø Forsamlingshus, Odensegyden 22, den 6/2 2012 kl. 19.00-20.00.

 

Motorsportsanlæg ved Kærby Mose:

Fraugde Fritidscenter/Hallen, Stat-Ene-Vej 18-22, den 17/1 2012 kl. 19.00-20.00.

 

Der afholdes endvidere møde med indbudte institutionelle investorer med fokus på byomdannelsesområdernes potentiale med rådmandsdeltagelse.

 

Odense Slot, Rosen den 26/1 2012 kl. 10.00-12.00.

 

Forvaltningen opstiller campingvognen i forskellige lokalområder med henblik på at give borgerne direkte information om tematillæggene. Campingvognen bemandes med byplanlæggere fra forvaltningen.

 

Stige:

Stige Skole den 9/1 2012 kl. 14.00-18.00.

 

Seden/Stige Ø/Skibhus:

Drive-in bageren ved Kertemindevej den 10/1 2012 kl. 14.00-18.00.

 

Korup:

Korup Lokalcenter den 12/1 2012 kl. 14.00-18.00.

 

Bellinge:

SuperBest ved Elmegårdsvej den 19/1 2012 kl. 14.00-18.00.

 

Fraugde:

Dagli´Brugsen i Fraugde den 23/1 2012 kl. 14.00-18.00.

 

Forvaltningen afholder/har afholdt indbudte møder med interesseorganisationer og myndigheder som fx Grønt Råd, repræsentanter for motorsporten, Dansk Gartneri, Naturstyrelsen, Ministeriet for FødevareErhverv og Vejdirektoratet.

 

Bilag

Ingen bilag.

 12. Nye Vådområder

Åbent - 2010/035442

 

Orientering

Som led i opfyldelse af aftalen mellem Kommunernes Landsforening og staten skal der i Danmark genskabes ca. 10.000 hektar vådområder for at reducere udledningen af primært kvælstof til havmiljøet. Kommunerne har fået opgaven med etableringen af vådområderne i oplandet til Danmarks 23 hovedvandoplande, hvoraf Odense Fjord udgør det ene. Til dette formål blev ”Vandoplandsstyregruppe Odense Fjord” (VOS-OF) nedsat februar 2010. Kommunerne Assens, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn, Nordfyns og Odense udgør det primære opland til Odense Fjord.

 

VOS-OF skal udarbejde en vandoplandsplan for Odense Fjord. Denne vandoplandsplan skal beskrive de projekter, der medvirker til at opfylde statens krav om reduktion af kvælstofudledningen til Odense Fjord med 49 tons per år. Vandoplandsplanen danner baggrund for kommunernes ansøgninger til staten om tilskud til forundersøgelse og etablering af vådområder. Projekterne medfører ingen udgifter for Odense Kommune, da indsatsen er finansieret gennem EU’s landdistriktsordning.

 

Som noget nyt skal staten nu også oprette vådområder. Dette sker fordi statens Vand og Naturplaner er flere år forsinkede, og der dermed er ubrugte midler i EU’s landdistriktsprogram for Danmark i perioden frem til 2013. Det er planen, at staten skal oprette yderligere 1.600 hektar vådområder, udover de 10.000 hektar kommunale, der allerede er planlagt.

 

I Odense Kommune blev der i 2010 igangsat forundersøgelse af et vådområdeprojekt i Kærby Mose, øst for Fraugde i den sydøstlige del af kommunen. Denne forundersøgelse er nu afsluttet, og der viser sig gode muligheder for at genoprette et ca. 62 hektar stort vådområde langs Fraugde Bæk (se kortbilag).

 

Alle berørte lodsejere er interviewet og der er god opbakning til projektet, bortset fra en enkelt mindre lodsejer, der ikke har ønsket, at mødes med kommunen. Der arbejdes videre med en fornuftig løsning for denne lodsejer.

 

Der vil, som en del af projektet, blive åbnet ca. 1,5 km rørlagte vandløb samt genslynget en ca. 2 km lang strækning af Fraugde Bæk, der i dag er et snorlige reguleret vandløb. Intensivt drevne landbrugsarealer på lavbund vil blive ekstensiveret til permanente græsmarker med flere mindre søer og vandhuller til gavn for flora og fauna. Kærby Mose projektet alene vil reducere udledning af kvælstof til Odense Fjord med 7 tons.

 

EU’s tilskud til vådområder gives udelukkende til fjernelse af kvælstof. En oplagt synergi med kvælstoffjernelsen kunne være forbedring af forhold for laksefisk ved fx udlæg af gydegrus, sten og andre skjulesteder. Dette vil være oplagt i forhold til igangværende tiltag andre steder i vandløbssystemerne og ørredudsætningen gennem ”Havørred Fyn”. Andre oplagte muligheder for synergi vil være naturpleje, kultur og eventuelle rekreative tiltag. Områdets rekreative værdi for Odenses borgere vil stige i takt med byens forventede udvikling østpå.

 

Med den endelige forundersøgelses resultater er forvaltningen klar til at søge om tilskud til etablering af vådområde i Kærby Mose med opstart primo februar 2012. Det samlede tilskud, der søges om, er på knap 7 mio. kr. og dækker alle udgifter inkl. kompensationer til lodsejere og eventuelle jordkøb.

 

De omfattede lodsejere i Kærby Mose projektet og relevante interesseorganisationer vil, efter tilsagn om tilskud til etablering, blive inviteret til offentligt møde om projektet. Mødet vil også fungere som opstartsmøde for en eventuel jordfordeling med nedsættelse af følgegruppe mv. Det er NaturErhvervsstyrelsen under Fødevareministeriet, der gennemfører jordfordelingen i samarbejde med Odense Kommune.

 

Sideløbende med opstart af etablering af Kærby Mose 1. februar, planlægges det at søge om 150.000 kr. i tilskud til forundersøgelse af et andet ca. 40 hektar stort vådområde ved Borreby Møllebæk (se kortbilag). Der er mulighed for at et vådområde ved Borreby Møllebæk kan forbedre Vandcenter Syds muligheder for vandindvinding langs Borreby Møllebæk. Derfor er der planlagt et samarbejde med Vandcenter Syd om forundersøgelsen, så mulig synergi mellem vådområde og vandindvinding klarlægges.

Bilag

1. Kort over Kærby Mose (Kort_Kærby Mose.pdf)
2. Kort over Borreby Møllebæk (Kort_Borreby Møllebæk.pdf)

 

 

 13. Opfølgning på Udvalgets effektmål til Budget 2011

Åbent - 2011/211817

 

Orientering

Den 21/12 2011 vil der på byrådsmødet være en opfølgning på effektmålene for Budget 2011, som for By- og Kulturudvalgets vedkommende vedrører kerneområderne Veje og Trafik.

 

Opfølgningen bærer præg af, at det er første generation af effektmål, men processen med udarbejdelsen af effektmålene har genereret en masse læring. Det har givet anledning til ændringer i kriterierne for effektmålene, som i de efterfølgende år er blevet bedre.

 

På Vejområdet blev effektmålene knyttet op på, at der skulle tilføres ekstra økonomiske midler. Af forskellige årsager, finanskrise, Odense Ny Virkelighed mm., blev en del af disse midler ikke afsat, og det vil naturligvis afspejle sig i målopfyldelsen.

 

Til en del af effektmålene foretages årlige målinger, så opfølgningen sker på 2010 målinger for nogle effektmål, da målingerne for 2011 ikke foreligger på nuværende tidspunkt.

 

I vedhæftet bilag er der en skematisk oversigt over effektmålene for budget 2011 for kerneområderne Veje og Trafik med status pr. december 2011 for målene samt kommentarer.

Bilag

1. Effektmål til budget 2011 - status pr. dec. 2011 (Opfølgning på effektmål 2011.pdf)

 

 

 

14. Belysning Kongens Have

Åbent - 2011/184769

 

Orientering

Anlægget Kongens Have har siden sensommeren oplevet en stigende frekvens af hærværk på den diagonale hovedsti, med efterfølgende udfald i belysningen i de opstillede 17 pullertlamper til følge.

 

Hærværket sker på de opstillede lyspullerter, og sker som spark mod pullertsider og pullerthoved, således at lyskilden slukkes, og/eller pullerthovedet løsrives og kortslutter eller afbrydes.

 

Sekundært, i forbindelse med nedbør, har den/de åbnede pullert medført adgang for vand til den elektriske installation og efterfølgende udkobling af alle lyspullerter via installationens fejlstrømssikkerhed.

 

Den efterfølgende genopretning har således indbefattet udbedring af de konkret hærværksramte og beskadige dele, samt i flere tilfælde komplet adskillelse og tørring.

 

Projektet og hvem der har ansvaret for lys

Anlægsprojektet inkl. parkbelysningen er udarbejdet af Natur, Miljø og Trafik, Park og Natur. Arkitekt EBD arkitekter ApS, v. Erik Brandt Dam, Lysdesigner Jesper Kongshaug, Elinstallatør Lindpro A/S Odense.

 

Efter idriftsættelse og overgang til drift i Natur, Miljø og Trafik / Myndighed og Vejdrift er anlægget inkluderet i Odense Kommunens kontrakt om gadebelysning med EnergiFyn, som således forestår forebyggende vedligehold, tilsyn og opretholdelse af belysningen.

 

Den nuværende pullert-type er 2. generation, og er opstillet som erstatning for den oprindelige i anlægsprojektet.

Den oprindelige var udsat for hærværk i form af smadring af skærm omkring lyskilden samt væltning.

2. generation blev opstillet i marts 2011, og er valgt med ekstra længde og nedstøbt i betonfundament samt med skjult lyskilde. Typen er valgt med højeste grad af sikring mod udefrakommende mekanisk beskadigelse (IK 10, ref. EN 501-02, skala 1-10).

 

I valget af lyspullert, som principielt lysarmaturvalg på stien, er der lagt vægt på, at den ikke bryder/generer udsynet i parken i dagslys, samt at den med lavtsidende lyskilde kun giver belysning på sti-arealet uden at medføre blænding og forringet udsyn over hele parkanlægget og den æstetiske belysning i de mørke timer.

 

Iværksat aktion for at imødegå udfald i belysning

Anlægget blev gennemgået komplet forud for bedømmelsen til Belysningsprisen 2011 den 26/9 2011. Som resultat af den frekvens af udfald der har været i oktober, er der gennemført tilsyn i forbindelse med reparation frem til kvartalsmødet med EnergiFyn den 17/11 2011. På dette møde blev der aftalt fast frekvens af komplet gennemgang af belysningen hver 14. dag, samt ved hvert tilfælde af fejlretning/reparation.

Efter den seneste bølge af hærværk, senest med 7 pullerter i weekenden uge 48-49, er EnergiFyn den 5/12 2011 blevet bedt om at reparere igen.

Den 7/12 2011 afgav EnergiFyn rapport på reparationen, og blev bedt om at kontakte den danske importør og leverandøren Lightmakers A/S for med producenten at vurdere muligheden for udviklingen af pullerternes hærværkssikring.

 

På baggrund af korrespondancen den 7/12 2011 har EnergiFyn afgivet overslag på opsætning af 18 stk. høje parkarmaturer, som dem der også står i Kongens Have langs stien ved Marie Jørgensen-skolen – prisoverslag 400.000,00 kr.

 

Direktør Kim Asmussen, Lightmakers A/S har den 13/12 2011 telefonisk lovet fuld støtte til undersøgelse af mulighederne i det bestående pullertarmatur. Men udtrykker tvivl om, hvorvidt forbedring er mulig, idet hærværket i Kongens Have overstiger det armaturet udsættes for og klarer i Tåstrupgård, som er et belastet boligkvarter svarende til Vollsmose.

 

Etablering af belysning via parkarmaturer i form af smedejernslamper

Udgangspunktet for prisen, som EnergiFyn har afgivet for parkarmaturer af samme type, som der allerede står i Kongens Have, er en stk. pris på knap 21.000,00 kr. og 18 stk. lamper i samme placering som lyspullerter.

 

Smedejernslamper, i stil med gågadens belysning, er erfaringsmæssigt minimum 50 % dyrere afhængigt af producent.

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl