Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Referat 10. januar 2012

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 10-01-2012 kl. 08:15

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.


Oversigtsdagsorden: Åben referat

5. Slagterigrunden - Steen & Strøm (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplanforslag nr. 0-697 for Thrigekarréen, centerområde. Indsigelser. Endelig vedtagelse.

Åbent - 2007/43607

 

Sagsresumé

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra Byggeselskab Olav de Linde og Den Sociale Højskole om at omfordele og forøge mulighederne for opførelse af ny bebyggelse til forskellige centerformål. Lokalplanen skal desuden sikre en lovliggørelse af terrænarbejder foretaget i området i 2006.

 

Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger, hvor der indkom 9 høringssvar og bemærkninger, heraf en underskriftindsamling underskrevet af 73 beboere, der enten bor i eller op til lokalplanområdet.

 

Væsentligst har været bemærkninger til højden af byggerierne og tætheden i området. Specielt fokus har der været på en 7-etagers bygning mod Bredstedgade.  Mange beboere har anført, at de oplever, at parkeringsforholdene i området er kaotiske.

 

Forvaltningen er i dialog med Byggeselskab Olav de Linde nået til enighed om at reducere ovennævnte 7-etagers bygning til 3½ etager.

 

En del indsigelser omhandler forhold, der ikke reguleres via lokalplanlægning. Det drejer sig om støj, affaldshåndtering, gener fra kontorer der ikke slukker lyset om natten, lugtgener fra Bazar Fyn.

 

På baggrund af de mange beboerprotester har forvaltningen opfordret Byggeselskab Olav de Linde til at invitere borgerne i området til et dialogmøde om løsning af ovennævnte forhold. Forvaltningen har tilbudt at deltage i mødet. Byggeselskab Olav de Linde har modtaget opfordringen positivt.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 vedtages endeligt

  1. Lokalplanforslag nr. 0-697 for Thrigekarréen, centerområde vedtages endeligt

  2. Bemærkninger/indsigelser besvares som foreslået.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger, og der er indkommet 9 indsigelser og bemærkninger.

 

Resumé af indsigelserne

 

1.      Nichlas Romer Andersen, Bredstedgade 13, Odense C

2.      Karina Pedersen, Skibhusvej 31, st. th., Odense C

3.      Jane og Ernst Pedersen, Skovgyden 73, Otterup
(Ejere af Tolderlundsvej 20-22)

4.      Byggeselskab Olav de Linde, Haubergsvej 1, Odense C

5.      Kate Kornerup, Bredstedgade 12, 2. tv., Odense C

6.      Allan og Marianne Bendix, Bredstedgade 11, Odense C

7.      LEA Ejendomspartner A/S
(På vegne af bestyrelsen i ejerforeningen Skibhusvej 9-11)

8.      Allan Bendix, Bredstedgade 11, Odense C
(På vegne af 73 beboere på Bredstedgade, Engelstoftsgade og Skibhusvej)

9.      Mette Knudsen, Kochsgade 54, Odense C
(Ejer af ejendommen Buchwaldsgade 38, Odense C)

 

1.     Nichlas Romer Andersen

 

Indsigelse

Nichlas Romer Andersen mener ikke, at kommuneplantillægget bør ændres i rammeområde 0.C27, således at det maksimale etageantal forøges fra 4 til 5 eller mere. Han gør opmærksom på, at Bredstedgade 11, 13 og 15 er kulturbevarende, og mener ikke, der skal bygges og i hvert fald ikke for tæt på villaerne Bredstedgade 11, 13 og 15, da det vil ødelægge områdets kulturhistoriske funktion.

 

Ad 1.

Det foreslås, at indsigelsen imødekommes. Forvaltningen er i dialog med Byggeselskab Olav de Linde nået til enighed om, at en nabobygning til Bredstedgade 11 maksimalt kan bygges i 3½ etager mod de i lokalplanforslaget 7 etager. Desuden er byggefeltet indskrænket, så bebyggelsen ikke kan opføres tættere på skel til Bredstedgade 11 end 11 meter. I lokalplanforslaget kunne bebyggelsen etableres i skel.

 

2.     Karina Pedersen

 

Indsigelser

a.      Ønsker ikke en 4. etage på den eksisterende bygning på hjørnet af Skibhusvej og Bredstedgade. Hun bor i ”Borgerhus” på modsat side af Skibhusvej, og mener, at den forøgede bygningshøjde vil have indflydelse på lysindfaldet, give mørke stuer, fjerne muligheden for at se himmel, aftensolen vil forsvinde helt og dermed forringe hendes livskvalitet.

 

b.      Det vil blive endnu sværere at finde et sted at parkere, da det allerede er et problem, at de der har et ærinde til ovennævnte bygning, allerede benytter pladsen langs Borgerhus.

c.      Forskellige kontorer og forretninger, der ikke slukker lyset, når de går hjem, giver lysgener i aften- og nattetimerne.

 

Ad 2a.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet. Forvaltningen har fået udført skyggestudier der viser, at der vil være en minimal skyggepåvirkning for stuelejlighederne i Borgerhus.

 

Ad 2b.

Forvaltningen kan oplyse, at såfremt Byggeselskab Olav de Linde udnytter lokalplanens maksimale byggemuligheder, vil det udløse et samlet krav på 642 parkeringspladser inklusiv de eksisterende. Byggeselskab Olav de Linde har i dag etableret 908 parkeringspladser i lokalplanområdet. Byggeselskab Olav de Linde løser dermed en større del af parkeringsbehovet, end de er forpligtet til.

 

Ad 2c.

Forvaltningen kan oplyse, at en lokalplan ikke kan regulere personers adfærd.

Byggeselskab Olav de Linde er dog blevet gjort bekendt med indsigelserne.

 

3.     Jane og Ernst Pedersen. Ejere af Tolderlundsvej 20-22

 

Indsigelser

a.      Ny bebyggelse på hjørnet af Tolderlundsvej og Buchwaldsgade vil give indkigsgener for deres lejere i ejendommen Tolderlundsvej 20-22.

b.      Det eksisterende grønne område (parkering med træer) på hjørnet af Tolderlundsvej og Buchwaldsgade vil blive forringet.

c.      Den øgede trafikmængde vil forværre parkeringsforholdene. Det bliver anført, at der vil blive nedlagt parkeringspladser i forbindelse med et eventuelt nyt byggeprojekt, der i sig selv får brug for flere parkeringspladser.

 

Ad 3a.

Lokalplanen sikrer, at der minimum er 15 meter fra facade til facade mellem Tolderlundsvej 20-22 og en kommende bebyggelse på hjørnet af Tolderlundsvej og Buchwaldsgade. I Odense bymidte er der sædvanligvis mellem 10–15 meter fra facade til facade. Der er således ikke umiddelbart belæg for at kunne konstatere, at der skulle opstå indkigsgener ud over, hvad der er almindeligt i bymæssig sammenhæng.

 

Ad 3b.

Det omtalte område er en parkeringsflade med platantræer. Området har en høj parkeringsbelægning. Der er således ikke tale om et grønt areal. Det meste af arealet vil desuden forblive uændret med det forbehold, at træerne ikke er beskyttede og derfor til enhver tid kan fjernes.

 

Ad 3c.

I en eventuelt kommende ejendom på hjørnet af Tolderlundsvej og Buchwaldsgade må der kun indrettes kontorer, service og boliger. Det er funktioner, der sædvanligvis ikke forøger trafikmængden væsentligt. Med hensyn til parkeringsforhold se Ad 2b.

 

4.     Byggeselskab Olav de Linde

 

Indsigelser

a.      At kommuneplanens generelle normkrav til cykelparkering ikke bør gælde i lokalplanområdet. Der skal i stedet indrettes cykelparkering i overensstemmelse med behovet i det enkelte bygningsafsnit og under hensyn til æstetiske krav for området.

b.      At en del af en bestemmelse for Buchwaldsgade 35 og Skibhusvej 52 skal ændres:
Nuværende bestemmelse: ”Såfremt der etableres en ekstra etage på bygningen, skal denne trækkes tilbage i forhold til oprindelig facade…”

 

Foreslået ændring: ”Såfremt der etableres en ekstra etage på bygningen, skal denne markere sig i forhold til oprindelig facade eventuelt med en mindre tilbagetrækning…”.

 

Ad 4a.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet. Med beliggenheden helt tæt på bykernen og Skibhuskvarteret er det vigtigt, at der etableres tilstrækkelig cykelparkering i området, så bilismen i området kan reduceres mest muligt.

Ad 4b.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet. Når nyt føjes til gammelt, er det vigtigt, at det fremgår tydeligt, hvad der er oprindeligt. Forvaltningen er i dialog med Byggeselskab Olav de Linde nået til enighed om, at en mindre tilbagetrækning af facaden på en ekstra etage vil tydeliggøre den forskel.

 

5.     Kate Kornerup

 

Indsigelser

a.      Mener ikke, der bør tilføjes en ekstra etage til bygningen på hjørnet af Skibhusvej og Bredstedgade eller opføres en bygning i tilsvarende højde overfor Bredstedgade 12, da der ikke ses tilsvarende høje bygninger i området, der vil blive forringelse af lysindfald, kvalitetsforringelse af udsigten i form af manglende udkig i forhold til nu og indkigsgener til Bredstedgade 12.

b.      Grundet nedlagte parkeringspladser, hvor en ny ejendom skal opføres, kan der komme ekstra kørsel i kampen om en parkeringsplads. Bredstedgade er smal og ikke egnet til yderligere fra- og tilkørsel, som forventes at komme, når en ny stor bygning på Bredstedgade opføres.

 

Ad 5a.

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet. Bygningen på hjørnet af Skibhusvej og Bredstedgade er i en skala, hvor forvaltningen har vurderet, at den godt kan bære en ekstra etage, uden at bygningen bliver for bastant. Med hensyn til en ny bygning overfor Bredstedgade 12 se Ad 1.

 

Ad 5b.

Se Ad 2b.

 

6.     Allan og Marianne Bendix

 

Indsigelser

a.      Hvordan kommunen kan tillade, at Byggeselskab Olav de Linde får lov at overskride bebyggelsesprocenten og bestemme at villaejere, som har en status som bolig, kontor og serviceområde bliver til centerområde?

 

b.      Beder kommunen om at stoppe byggeriet ved siden af deres bolig og spørger, hvad vi skal med et kontorhus i 24–28 meter op og ned af en villa på cirka 8-10 meter.

 

c.      Genetabler Thriges Have og lav et støjhegn/mur op ind mod parkeringspladsen og Bazar Fyn, så de støjbelastede gæster og naboer kan nyde den ro, de alle har brug for. Bevar og fred de sidste store træer i haven og forbyd unødvendig biltrafik og parkering i haven.

 

d.      Bredstedgade 11 kommer til at ligge i skyggen af en 6 etagers høj bygning og i skyggen af en ekstra etage på ejendommen Skibhusvej 52. Det vil gøre gaden mørk og skummel.

 

e.      Gadens beboere vil have store værditab på deres boliger. Et værditab, som det forventes, at kommunen dækker til de skadelidte beboere i Bredstedgade.

 

f.       Vil haven med tilhørende planter og træer til ejendommen Bredstedgade 11 blive sikret mod udtørring, skygge og kastevinde? Vil børn, beboere og husdyr blive beskyttet mod øget forurening, virksomhedsstøj og mere fugt på grund af mindre lys? Vil huset og haven blive støjsikret og huset varmeisoleret, så ejere og beboerne får dækket det varmetab, de bliver påført?

 

g.      Går ud fra, at der bliver lavet en VVM-screening af området, så alle de berørte naboer og brugere får den optimale viden om de miljømæssige konsekvenser, det har for området og dem, som færdes der.

 

h.      Parkeringsforholdene for beboerne i gaden må sikres af kommunen, så de kan holde i fred.

 

i.        Hvor er planen for vedligeholdelse af gaden og bortskaffelse af affald fra området? Der er kommet flere rotter, katte, måger og krager, som sidder og hakker i affaldet inde på Thrigeområdet med overfyldte affaldscontainere og smidte fyldte affaldssække.

 

j.        Hvor er beredskabsplanen for terrorisme mod eller eksplosion af en gastank, der er etableret ud for køkkenvinduet i villaen Bredstedgade 11? Området omkring tanken er dårligt vedligeholdt med øget fare til følge.

 

k.      Ønsker en tidsfrist for de enkelte randbyggerier i området, så beboerne ikke skal holdes som gidsler i byggerod og larm i årevis.

 

l.        Beder kommunen tjekke lovligheden af højden og afstanden mellem bygningerne, så byggeriet ikke opføres ulovligt.

 

Ad 6a.

Forvaltningen kan oplyse, at Byggeselskab Olav de Linde ikke har fået lov at overskride bebyggelsesprocenterne, fastlagt i de gældende lokalplaner. Det er desuden ikke Byggeselskab Olav de Linde, der har bedt om, at visse dele af området ændrer status fra bolig-, kontor- og serviceområde. I praksis er anvendelsen ikke ændret for det omtalte villaområde. Ændringen er udelukkende lavet for overskuelighedens skyld.

 

Ad 6b.

Se Ad 1.

 

Ad 6c.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet. Byggeselskab Olav de Linde har i 2006 fået tilladelse af Odense Kommune til at foretage terrænarbejder ved Thriges Have. Det medførte en reduktion af haven. Tilladelsen blev påklaget til Naturklagenævnet og efterfølgende underkendt. Kommunen blev pålagt at lovliggøre forholdet enten fysisk eller retligt. Eftersom Byggeselskab Olav de Linde havde fået tilladelsen fra kommunen, valgte Odense Kommune retligt at lovliggøre forholdet i form af denne lokalplan. Lokalplanen sikrer dog, at det resterende af Thriges Have skal bevares så oprindeligt som muligt. Forvaltningen har ikke vurderet, at støjen fra Bazar Fyn skulle være af et omfang, der skulle berettige etablering af en støjmur. Forvaltningen er desuden ikke bekendt med, at haven skulle være belastet af biltrafik eller parkering.

 

Ad 6d.   

Forvaltningen har fået foretaget skyggestudier på baggrund af reduktionen af byggeriet omtalt i Ad 1, der viser, at Bredstedgade i meget ubetydeligt omfang vil opleve skygge fra en eventuelt kommende nabobebyggelse og slet ikke fra ejendommen Skibhusvej 52.

 

Ad 6e.

Med hensyn til det økonomiske aspekt kan forvaltningen oplyse, at reguleringer efter planloven som udgangspunkt betragtes som almindelige erstatningsfri reguleringer. Forvaltningen kan ikke vurdere, om opførelsen af et baghus vil medføre en værdiforringelse af boliger i området.

 

Ad 6f.

Med den reduktion af byggeriet, der er nævnt i Ad 1, vil skygge og kastevinde ikke blive et problem for ejendommen Bredstedgade 11. Forurening og virksomhedsstøj reguleres via Miljøbeskyttelsesloven, der skal overholdes af alle virksomheder i området.

 

Ad 6g.

Forvaltningen kan oplyse, at der i området ikke er lagt op til projekter, der er underlagt VVM-lovgivningen.

 

Ad 6h.

Se Ad 2b.

 

Ad 6i.

Forvaltningen kan oplyse, at alle beboere og virksomheder i området er underlagt Affaldsbekendtgørelsen og Odense Kommunes Affaldsplan og således forpligtet til at skaffe sig af med affald på en hygiejnisk og miljømæssig forsvarlig måde.

 

Ad 6j.

Beredskabsplanlægning reguleres ikke via lokalplanlægning.

 

Ad 6k.

Forvaltningen kan oplyse, at kommunen ikke har hjemmel til at forlange sådanne tidsfrister.

 

Ad 6l.

Lokalplanens bestemmelser om højde og afstand vedrørende byggeri er lovlige i henhold til Planloven.

 

7.     LEA Ejendomspartner A/S på vegne af bestyrelsen i ejerforeningen Skibhusvej 9-11

 

Indsigelse

Eksisterende byggeri bør ikke opføres med en ekstra etage, og der bør ikke bygges ved siden af Bredstedgade 11. Bestyrelsen insisterer på, at bygherre eller kommunen får foretaget fyldestgørende beregninger og målinger, og på baggrund heraf kan få en endelig afklaring af, hvor stor en forringelse af lysindfaldet en ekstra etage og lukning af hullerne i karréstrukturen vil resultere i. Bestyrelsen ønsker ikke, at de eksisterende bestemmelser om højde ændres.

 

Ad 7.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet. Forvaltningen har fået udført skyggestudier, der viser, at der vil være en minimal skyggepåvirkning for ejendommen Skibhusvej 9-11.

 

8.     Allan Bendix på vegne af 73 beboere på Bredstedgade, Engelstoftsgade og Skibhusvej

 

Indsigelser

73 beboere har med en underskriftsindsamling protesteret mod følgende forhold.

 

Bebyggelse

a.      En ekstra etage på ejendommen Skibhusvej 52

b.      Et byggeri ved siden af villaen Bredstedgade 11 i form af en 6 etagers bygning på cirka 24 meter, som afskygger, skaber afkøling og kastevinde på de omkringliggende lavere bebyggelser

c.      Overskridelse af bebyggelsesprocenten for Byggeselskab Olav de Linde

d.      Yderligere afgravning af jord mod villaerne Bredstedgade 11 og 13

e.      Indkig fra de nye bygninger i Bredstedgade

Trafik- og miljøforhold

f.       Mere affald

g.      Mere støj

h.      Mere luftforurening

i.        Gennemkørsel af Bredstedgade og mere trafik i området

j.        De nuværende parkeringsproblemer, men i stedet begrænsning af biler i centrum

k.      Mados fra Bazar Fyn

 

Andet

Beboerne ønsker:

l.        Værdistigning af deres boliger

m.    Flere boliger i stedet for centerområde og kontor- og serviceområde

n.      Den nye lokalplan 0-679, hvis diverse indsigelser bliver fulgt

o.      Bevarelse af kvarterets særpræg

p.      Mere beplantning, som endnu ikke er blevet etableret som lovet i gældende lokalplan nr. 0-602

q.      En VVM-screening, da en tidligere VVM-screening ikke er tidssvarende

r.       Lund og park og lovliggørelse af gældende lokalplan 1-515 ved genetablering af afgravet jord og støjmur mod Bazar Fyn

s.      Tidsbegrænsning af kommende byggeri med fastsættelse af dato og færdiggørelsen af lokalplan 0-679, som omhandler byggeriet i Thrigeområdet, så naboer og beboere i området har mulighed for at få tilkendt erstatning af kommunen og Byggeselskab Olav de Linde for mislighold af gældende aftaler og retten til ophævelse af lokalplan nr. 0-679 ved mislighold

t.       Et møde med By- og Kulturforvaltningen

 

Ad 8a.

Se Ad 5a.

 

Ad 8b.

Se Ad 1.

 

Ad 8c.

Se Ad 6a.

 

Ad 8d.

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet. Byggeselskab Olav de Linde kan få behov for i mindre omfang at skulle grave mere af for at tilvejebringe flere p-pladser i området.

 

Ad 8e.

Lokalplanen sikrer, at der minimum er 16,5 meter fra facade i eksisterende byggeri til facade på et nyt byggeri i Bredstedgade. I Odense bymidte er der sædvanligvis mellem 10–15 meter fra facade til facade. Der er således ikke umiddelbart belæg for at kunne konstatere, at der skulle opstå indkigsgener ud over, hvad der er almindeligt i bymæssig sammenhæng.

 

Ad 8f.

Se Ad 6i.

 

Ad 8g.

Virksomhedsstøj reguleres via Miljøbeskyttelsesloven, der skal overholdes af alle virksomheder i området.

 

Ad 8h.

Luftforurening reguleres via Miljøbeskyttelsesloven, der skal overholdes af alle virksomheder i området.

 

Ad 8i.

Der er ikke planer om at åbne for gennemkørende trafik på Bredstedgade.

 

Ad 8j.

Se Ad 2b.

 

Ad 8k.

Lugtforurening reguleres via Miljøbeskyttelsesloven, der skal overholdes af alle virksomheder i området.

 

Ad 8l.

Forvaltningen kan ikke vurdere, om en vedtagelse af planerne vil påvirke boligpriserne i området.

 

Ad 8m.

Området er i Kommuneplan 2009 ikke udlagt til boligområde, men der kan dog indpasses boliger i området. De store industribygninger er dog uegnede til boligformål.

 

Ad 8n.

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet jf. Ad 1.

 

Ad 8o.

Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at fastholde områdets fortælleværdi via de historiske og arkitektoniske kvaliteter.

 

Ad 8p.

Forvaltningen kan oplyse, at der ikke er handlepligt forbundet med en lokalplan.

 

Ad 8q.

Se Ad 6g.

 

Ad 8r.

Se Ad 6c.

 

Ad 8s.

Se Ad 6k. Desuden kan forvaltningen oplyse, at der ikke i planloven findes mulighed for, at en lokalplan kan ophæves ved mislighold.

 

Ad 8t.

Forvaltningen har opfordret Byggeselskab Olav de Linde til at invitere borgerne i området til et dialogmøde om løsning af forhold vedrørende støj, affaldshåndtering, gener fra kontorer, der ikke slukker lyset om natten, lugtgener fra Bazar Fyn samt parkeringsforholdene i området. Forvaltningen har tilbudt at deltage i mødet. Byggeselskab Olav de Linde har modtaget opfordringen positivt.

 

9.     Mette Knudsen. Ejer af ejendommen Buchwaldsgade 38

 

Indsigelser

a.      En eventuel mulig tilføjelse af en etage på ejendommen Buchwaldsgade 32 vil give anledning til skyggegener i området, da der ikke længere vil være eftermiddagssol i de 2 lejligheder i stuen og på 1. sal i ejendommen Buchwaldsgade 38. Er tilfreds med istandsættelsen af områdets bygninger, men mener, at en ekstra etage på Buchwaldsgade 32 vil gøre bygningen for dominerende og markant i forhold til områdets øvrige bygninger.

b.      Forbeholder sig ret til at blive godtgjort for ovennævnte ulemper i form af økonomisk kompensation, såfremt den mulighed bliver en realitet.

 

Ad 9a

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet. Forvaltningen har fået udført skyggestudier der viser, at der vil være en minimal skyggepåvirkning for lejlighederne i stuen og på 1. sal i ejendomme Buchwaldsgade 38.

 

Ad 9b.

Se Ad 6e.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag nr. 0-697 for Thrigekarréen (Lokalplan 0-697 Thrige Karreen.pdf)
2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 - Thrigekarreen (Kommuneplantillæg nr 22.pdf)

 

 

 2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplanforslag nr. 3-694 Seden Nord, ved Bullerupvej. Offentliggørelse

Åbent - 2007/111284

 

Sagsresumé

På udvalgsmødet den 4/10 2011 besluttede By- og Kulturudvalget at udsætte sagen om vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplanforslag nr. 3-694 til offentlig høring. Udvalget ønskede at få belyst mulighederne for, at planerne kunne overføre mere areal til boligformål frem for at fastholde areal til erhvervsformål. I nærværende forslag er disse muligheder undersøgt og indarbejdet.

 

Lokalplanområdet ligger nord for Kertemindevej afgrænset mod øst af Bullerupvej. Mod vest strækker området sig ind mod Fjordagerhallen og erhvervsområdet omkring Krogagervej/Østbirkvej. Mod nord afgrænses området af det åbne land samt Nordøst Renseanlægget.

 

Lokalplanforslaget rummer både boliger, friarealer, kontor- og service samt lettere industri. I den gældende lokalplan nr. 3-409 fra 1987, som dækker størstedelen af lokalplanområdet, udlægges arealerne til erhvervsområde. Der er imidlertid ikke megen efterspørgsel på erhvervsarealer i dette område. Derimod er der efterspørgsel på areal til boliger.

 

Lokalplanforslaget er således udarbejdet for at kunne etablere et nyt boligområde med åben/lav og tæt/lav boligbyggeri, i alt ca. 115 boliger. Samtidig fremtidssikres arealer til boldbaner til den lokale boldklub. Lokalplanen sikrer, at den tidligere landbrugsejendom Bækholm kan bruges til forskellige formål fx inden for kontor og service. Endvidere sikres genbrugsstationen på Bullerupvej fremtidig udvidelsesmulighed. Endelig sikrer lokalplanen offentlige stiadgange fra boligområderne til skole, boldbaner og muligheden for adgang til en fremtidig sti til Odense Fjord.  

 

Med lokalplanforslaget fastholdes det eksisterende erhvervsområde langs Krogagervej inden for de arealer, der er byggemodnet i dag. Herudover fastholdes kun de arealer, der ligger mellem ejendommen Bækholm og genbrugsstationen, som erhvervsområde. Som konsekvens heraf sløjfes udlæg til forlængelse af Krogagervej, der er indeholdt i den eksisterende lokalplan nr. 3-409.

 

Størstedelen af lokalplanområdet er ejet af Odense Kommune, og lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med Produktionsplanen 2011 med forventet byggemodning og grundsalg i 2012-13.

 

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at ændre de nuværende erhvervsområder til boligområder, friarealer, boldbaner, kontor og service samt lettere industri.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 23 og lokalplanforslag nr. 3-694 Seden Nord, ved Bullerupvej vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme efterspørgslen på byggegrunde i Seden-området samt fremtidssikre boldbaner i tilknytning til Fjordagerhallen. I den gældende lokalplan nr. 3-409 fra 1987 er størstedelen af lokalplanområdet udlagt til erhvervsformål. Det har imidlertid vist sig, at interessen for boliggrunde i Seden er større end for erhvervsgrunde. Lokalplanområdet ligger i byzone, og størstedelen af arealerne er kommunalt ejet.

Lokalplanområdet er i dag udlagt til erhvervsområde og boldbaner. Udover boldbanerne drives jorden i dag som landbrugsjord ved forpagtning. Nogle af de eksisterende boldbaner ligger i dag på privatejet jord, som er udlagt til erhvervsjord for eksisterende virksomhed. Det er derfor vigtigt gennem planlægning at fremtidssikre tilstrækkeligt areal til boldbaner.

Nordøst Renseanlægget ligger umiddelbart nord for lokalplanområdet. Kommuneplanen udlægger en afstandszone på 100 meter mellem renseanlæg og boliger. Inden for lokalplanområdet ligger genbrugsstationen Bullerup. I lokalplanområdet findes også 2 tidligere beboelses-/landbrugsejendomme, der i dag er delvist udnyttet til serviceformål.

Fremtidige forhold 

Boliger
I lokalplanforslaget udlægges areal til ca. 35 åben/lav boliger og op til 80 tæt/lav boliger. Bebyggelsen forslås udformet med 2 områder på hver sin side af et eksisterende levende hegn.

Syd for hegnet udlægges et område med åben/lav boliger omkring et lukket vænget. Herfra er der stiforbindelse ind til naboboligområderne. Der er herudover stiforbindelser til Seden Skole, boldbanerne og ud i det åbne land. For at sikre at boligerne ikke støjpåvirkes af Kertemindevej, kan der ikke bygges højere end 1 etage, og der skal etableres støjafskærmning i den sydlige del af området.

Nord for det eksisterende levende hegn udlægges areal til tæt/lav bebyggelse. For at undgå støjbelastning fra genbrugsstationen udlægges areal til støjafskærmning umiddelbart nord for boligområdet. Boligbebyggelsen placeres som rækkehuse. Rækkerne har en nord-sydvendt orientering, så de åbner sig op mod syd, mod de fælles friarealer og stier. Havernes størrelse kan varieres, og der vil blive direkte udgang fra boliger eller have til stier og fælles friarealer. Der kan bygges i 1 etage. Den 100 m brede bufferzone mellem renseanlægget og boliger forslås udnyttet til adgangsvej, friareal og parkering. For at udnytte arealerne i zonen bedst muligt, skal parkering til bebyggelsen så vidt muligt ligge nord for stamvejen. Dette giver samtidig mere plads til boliger og friarealer i direkte forbindelse med boligerne.

Bækholmen 95-97 og Bækholmen 90

Bækholmen 95-97 er en tidligere landbrugsejendom, der er kommunalt ejet, og som i en årrække har huset en specialskole. Lokalplanen giver mulighed for, at ejendommen kan indrettes til en lang række forskellige formål som institution, fritidsformål, liberalt erhverv eller mindre erhvervsvirksomhed, der ikke er til gene for omgivelserne. Der gives mulighed for at ændre eller nedrive bygningerne, men ikke mulighed for boliger. Det eksisterende levende hegn mellem ejendommen og det kommende boligområdet skal bevares.

Bækholmen 90 er en tidligere beboelsesejendom. Bygningerne er kommunalt ejet og rummer i dag en forening. Med lokalplanforslaget lægges ejendommen i et boligområde. Der gives mulighed for at ændre eller nedrive bygningerne.

Erhverv og Krogagervej
Den del af erhvervsområdet omkring Krogagervej og Østbirkvej, der er udbygget, vejbetjenes i dag af Seden Strandvej. Seden Strandvej er trafiksaneret til at håndtere den tunge trafik fra området. Med lokalplanforslaget fastholdes det eksisterende erhvervsområde langs Krogagervej inden for de arealer, der er byggemodnet i dag. Herudover fastholdes kun de arealer, der ligger mellem gården Bækholmen og genbrugsstationen, som erhvervsområde. Disse arealer vejbetjenes i dag fra Bullerupvej. På denne baggrund sløjfes det udlæg til en forlængelse af Krogagervej, der er indeholdt i den eksisterende lokalplan 3-409.

 

Boldbaner
Fjordagerhallen og den lokale boldklub sikres øget areal til boldbaner, så deres aktiviteter er fremtidssikret. Dette er sket i en dialog med Fjordagerhallen. Samtidig sikres der areal til boldbaner, der kan tages i brug, når der skal ske yderligere boligudbygning i Seden-området.

Arealudlægget er placeret samlet, hvilket giver størst mulig fleksibilitet i forhold til placering af baner i forhold til størrelser og slid på banerne. Eksisterende levende hegn omkring boldbanerne kan fjernes for at opnå mere hensigtsmæssig placering af banerne. Det forslås, at der i stedet etableres nye levende hegn som afgrænsning ind mod erhvervsarealerne og det åbne land.

Friarealer/Landskab

Lokalplanen udlægger 2 områder til friarealer ud over boldbanerne. Det sydligste område indeholder i dag en mindre skovlignende beplantning, der giver karakter til det ellers meget åbne flade landskab.

Det nordlige friareal er et markant landskabsrum dannet af tæt beplantning uden for lokalplanområdet på den ene side og et markant levende hegn på den anden side. Dette hegn beskyttes af lokalplanen. Friarealet kan udnyttes, men der bør ikke etableres større beplantning, der vil sløre det markante landskabsrum.

Stier
I lokalplanforslaget sikres mulighed for etablering af stiforbindelser fra de eksisterende og kommende boligområder. Der sikres stier til sikker skolevej. Herudover er der rekreative stier, der føres mellem boldbanerne og til henholdsvis Seden Skole/Fjordagerhallen og ud til det åbne land. Herfra kan der skabes stiforbindelse til Seden Strandby og de rekreative arealer ved Odense Fjord. Stiforbindelserne er indeholdt i forslag til tematillæg ”Ferie, fritid og friluftsliv” til kommuneplanen.

Bæredygtighed

Boligområdet vil blive udbygget med en tæthed, inspireret af Strukturplanen for Bellinge. Der gives mulighed for grønne tage og nedsivning af regnvand på egen grund og fælles friarealer. Ved etablering af det planlagte stinet vil der, ud over forbindelser til skolen, blive en stor forbedring af mulighederne for at gå tur i området og komme ud i det åbne land, både fra de nye boliger, men også fra eksisterende boligområder. Etableres der boldbaner med kunstgræs, skal dette ske uden afledning til offentlig kloak.

Støj – miljø
Boliger placeres med en afstand på minimum 100 m fra Nordøst Renseanlægget i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Mellem boligområdet og genbrugsstationen udlægges areal til en landskabelig støjvold. Der udlægges også areal til en støjafskærmning på boligområdets sydlige del, tættest på Kertemindevej.

Kommuneplantillæg
Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 23 med det formål at overføre de nuværende erhvervsområder til boligområder, kontor og service, lettere industri samt sikre en udvidelse af de eksisterende friarealer. I boligområdet gives mulighed for boligbebyggelse i op til 2 etager.

Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering er der foretaget en miljøscreening af planforslagene. Det er i den forbindelse vurderet, at planerne ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af planforslagene.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 Seden Nord (Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 - Seden Nordpdf.pdf)
1. Lokalplanforslag 3-694 Seden Nord, ved Bullerupvej (Lokalplanforslag 3-694 Seden Nord.pdf)

 

 

 3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 0-683 for ny bydel nord for Østre Stationsvej. Offentliggørelse

Åbent - 2011/204265

 

Sagsresumé

Forslag til tillæg nr. 28 til kommuneplanen og forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 0-683 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Steen og Strøm Centerudvikling om at få mulighed for at etablere en ekstra udvalgsvarebutik på 6.000 m2 i centerbebyggelsen på den tidligere slagterigrund.

 

Gældende lokalplan giver mulighed for 1 udvalgsvarebutik på 6.000 m2 i området, men centrets tiltrækningskraft og levedygtighed ifølge grundejer er afhængig af at kunne indeholde 2 store såkaldte ankerbutikker. Der er således behov for 1 stor butik mere. Bebyggelsens samlede bruttoareal til butikker på 45.000 m2, som er fastlagt i den gældende lokalplan, vil ikke blive ændret.

 

Da der ifølge planloven kun er kvote tilbage til 1 udvalgsvarebutik i Odense Kommune i gældende planperiode, skal der tages stilling til, om denne kvote skal tildeles centerbebyggelsen på den tidligere slagterigrund.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 0-683 for ny bydel nord for Østre Stationsvej vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Ifølge planlovens bestemmelser om detailhandel skal kommunerne udlægge arealer til butikker, sætte rammer for hvor stort butiksareal, der må være i de enkelte butiksområder og fastsætte størrelsen på butikkerne. Der skelnes mellem dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker.

I Odense giver planloven mulighed for at etablere 3 udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 i gældende 4-årige planperiode, 2 af disse butikker er disponeret. Det er Ikea og den butik på 6.000 m2, der allerede er lokalplanlagt i centeret på den tidligere slagterigrund.

Hvis de 3 storbutikker er planlagt, men ikke realiseret i denne planperiode, frigives der ikke kvote til 3 nye butikker i næste planperiode. Hvis butikkerne ikke er planlagt, udløses heller ikke erstatningskvote. I øjeblikket har Odense disponeret 2 ud af de 3 kvoter, der er til rådighed i gældende planperiode:

1.      Ikea, der også har realiseret butikken. Denne udløser altså ny kvote i 2013.

2.      En butik i centerbebyggelsen på den tidligere slagterigrund. Der er forventning om, at kvoten via en byggeansøgning realiseres i 2012 og dermed udløser ny kvote i 2013.

For den aktuelle 3. og sidste storbutik i denne planperiode, som endnu ikke er realiseret eller lokalplanlagt, gælder ifølge kommuneplanen, at den skal placeres i bymidten, og der er 2 ansøgere til kvoten ud over Steen og Strøm Centerudviklings projekt:

 

  1. Finansiel stabilitet, der ejer Kongens Torv ønsker kvote til 1 stor butik på ca. 6.000 m2. Ejer skønner ikke, at det er muligt at drive et mindre center med flere mindre butikker ved siden af det kommende center på den tidligere slagterigrund, men derimod muligt at drive 1 stor ankerbutik og 1 dagligvarebutik, som supplement til det kommende center. Ansøger har fået udarbejdet en detailhandelsanalyse, der sandsynliggør disse muligheder på ejendommen.

    For Kongens Torv er en gældende lokalplan, der giver mulighed for butikker. Her skal udarbejdes et kommuneplantillæg for at kunne virkeliggøre 1 stor butik. Grundejeren ønsker dog også en ny lokalplan for at kunne anvende mere af bebyggelsen til boliger og undgå krav om offentlig passage gennem bygningen. Dette skal der først udarbejdes et projektgrundlag til. Endvidere er en succes med butikker i Kongens Torv afhængig af flere butikker i området, – altså at centret på den tidligere slagterigrund realiseres med succes.

 

  1. ATP, der ejer Magasin, ønsker at skabe mere sammenhængende butiksarealer på tværs af de matrikler, de ejer. Butikken fungerer ikke optimalt i dag på grund af blandt andet niveauspring mellem bygningerne og ulogisk opbygning omkring både butik og lager.

    For at kunne ændre på Magasins butiksarealer forventes kommuneplantillæg og ny lokalplan at være nødvendig.

 

For at kunne realisere kvoten i denne planperiode kræver det, at planlægningen omkring den nye store butik er på plads, og dermed at der findes et projektgrundlag, som svarer overens med planlægningen. For centerbebyggelsen nord for Østre Stationsvej er der gennemført lokalplan, kommuneplan og VVM, der muliggør centerbebyggelsen. Her skal blot vedtages dette tillæg til kommuneplanen og et tillæg til lokalplanen for at kunne virkeliggøre butikken.

 

For at sikre den bedste udnyttelse af kvoten er det vigtigt, at den tildeles det projekt, der har størst sandsynlighed for at kunne realisere butikken via en igangsat byggesag inden 2013. Ud af de 3 ansøgere vurderes centerbebyggelsen nord for Østre Stationsvej at have størst mulighed for at leve op til dette inden for planperioden.

 

Tillæg nr. 28 og tillæg til lokalplan nr. 0-683

Forslag til tillæg nr. 28 til kommuneplanen ændrer anvendelsesbestemmelsen for eksisterende rammeområde 1.C31 med henblik på at sikre, at der kan etableres 2 udvalgsvarebutikker på hver op til 6.000 m2.

 

Forslag til tillæg nr. 1 til gældende lokalplan nr. 0-683 ændrer 2 anvendelsesbestemmelser, således at der gives mulighed for at etablere 2 udvalgsvarebutikker på hver op til 6.000 m2. Endvidere gives der mulighed for, at mere af butiksarealet kan placeres i lokalplanens område B, byggefelt 3, så det er muligt at have butiksareal i både stueetagen og på 1. sal. De øvrige bestemmelser i gældende lokalplan nr. 0-683 ændres ikke, og gælder fortsat.

 

Planens miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planerne. Det er i den forbindelse vurderet, at planerne ikke får nogen påvirkning på miljøet, og derfor er der ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af forslagene.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 0-683 for ny bydel nord for Østre Stationsvej (Forslag til Tillæg nr. 1 til lokalplan 0-683 Ny bydel nord for Østre Stationsvej m. lp..pdf)
2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 ny bydel v. Østre Stationsvej (Kommuneplantillæg 28 - 12.12.pdf)

 

 

 4. Lokalplanforslag nr. 11-723, Lodsvej, Skippervej samt del af Stigevej, Kirkegyden og Rørkrogen i Stige. Offentliggørelse

Åbent - 2011/043619

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet omfatter den ældste del af Stige, som er en gammel fisker- og skipperby i det nordlige Odense ved Odense Kanal. Byen har bevarede bygninger fra 4 århundreder.

 

I forslag til tematillæg til Kommuneplanen for kulturhistorie er Stige udpeget som kystkulturmiljø. I gældende kommuneplan er det fastlagt, at der ved fornyet planlægning i Stige skal udarbejdes bevarende lokalplan.

 

På baggrund af en konkret ansøgning om at rive en af de ældste gårde fra 1600 tallet ned, nedlagde Odense Kommune forbud mod nedrivningen efter planlovens § 14. Dette har været baggrunden for at igangsætte udarbejdelse af bevarende lokalplan for Stige.

 

Lokalplanforslagets formål er at sikre det gamle Stiges karakteristiske bebyggelsesstruktur, landskabstræk og bevaringsværdige bygninger mod ændringer.

 

Lokalplanen er udarbejdet i dialog med borgerne i Stige. Der blev i august afholdt borgermøde og byvandring med ca. 60 deltagere. I offentlighedsperioden vil beboerne kunne komme med indsigelser og bemærkninger via hjemmesiden www.odense.dk/stige.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at forslag til lokalplan nr. 11-723 for Lodsvej, Skippervej samt del af Stigevej, Kirkegyden og Rørkrogen, vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter Skippervej, Lodsvej samt dele af Stigevej, Kirkegyden og Rørkrogen. Dette område svarer til kommuneplanens område 11.B10 og 11.F10. Ifølge kommuneplanen skal en lokalplan for disse rammeområder indeholde bestemmelser om bevaring af bebyggelsens udseende og miljø samt overføre landzonearealer til byzone. Derudover er der en enkelt bebyggelse på Kirkegyden fra område 11.B12.

 

Området består af den ældste del af Stige. Området omkring Lodsvej og Skippervej vidner om Stiges maritime fortid og dens betydning for besejlingen af Odense. Bebyggelsens struktur er velbevaret og rummer flere bevarede bygninger fra tiden før kanalens etablering.

 

I de senere år er der opført flere nye bebyggelser, som vidner om, at Stige er et attraktivt boligområde.

 

Lokalplanen opererer med 3 kategorier. Kategori A og B er de ældste bygninger, som i kraft af deres beliggenhed, byggestil og volumen bidrager positivt til miljøet og helheden i Stige. Husene i kategori A og B er alle fra før 1940.

 

Kategori A er bygninger, der er bevaringsværdige i sig selv. Det vil sige velbevarede huse, som repræsenterer en karakteristisk stilperiode uden væsentlige senere ændringer.

 

Kategori B indeholder de bygninger, der grundet senere ombygninger ikke fremstår som rene repræsentanter for den periode, hvori de er opført. Disse har typisk fået bygningsdetaljer, der ikke er i overensstemmelse med det oprindelige udtryk og proportioner, som fx tag med udhæng, vinduer uden sprosser, tilbygninger og kviste. Det vil være givende for området, at disse gennem vedligeholdelse og renovering tilbageføres til det oprindelige udtryk.

 

Kategori C er typisk yngre ikke-bevaringsværdige huse fra 1940 og frem til i dag. Kategorien indeholder dog også bygninger af ældre dato, som har været igennem en gennemgribende renovering som fx skalmuring, og derved har mistet sin oprindelige karakter.

Kategori C har ingen bestemmelser for bevaring, men ny bebyggelse og renovering af eksisterende bebyggelse skal udføres i en arkitektur, der harmonerer med områdets traditionelle byggeskik. Der er således bestemmelser om tagudformning, vinduestyper og byggematerialer.

 

Lokalplanen skal også sikre, at gaderum vigtige passager og kig bevares. Forhavernes åbne og grønne struktur skal sikres. Dette sker gennem udpegning af bevaringsværdige træer, fastsættelse af højder på hegn mod gaden samt retningslinier for belægning.

 

Det inddæmmede engområde ud mod Odense Kanal skal bevares som åbent græsareal.

 

Området ligger primært i byzone. De arealer indenfor lokalplanafgrænsningen, som ligger i landzone, overføres til byzone.

 

Planens miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en miljøscreening af planen. Da der er tale om en bevarende lokalplan, påvirker planen ikke miljøet. Der er derfor ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

For ejendomme, som er markeret som bevaringsværdige i lokalplanen, kan der søges om støtte til renoveringer via byfornyelsesmidlerne inden for den afsatte ramme.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag 11-723 Lodsvej m.fl. (Lokalplanforslag 11-723 Lodsvej m.fl med kort.pdf)

 

 

 

E: Orientering

6. Regnskab og beretning for Små Storbyteatre 2010/2011

Åbent - 2011/204431

 

Orientering

Med udgangspunkt i Odense Kommunes Kulturpolitik og den regionale fynske kulturaftale, indgået for perioden 1/1 2007 – 31/12 2010 er der indgået aftaler med Teater Momentum, Odense Internationale Musikteater, Teatret Skægspire og Den Fynske Opera for perioden 1/7 2007 – 30/6 2011. Den netop overståede sæson er således sidste sæson i aftaleperioden.

 

Ifølge aftalerne forpligter teatrene sig til efter hver sæson at fremsende revideret regnskab til Odense Kommune til godkendelse tillige med rapport over aktiviteter i den forløbne sæson.

 

Teater Momentum

Teater Momentum skal i følge deres kontrakt med Odense Kommune hver sæson præsentere minimum to nyproducerede forestillinger med minimum 40 opførelser, heraf minimum 25 opført i Odense Kommune. Herudover andre ensembleaktiviteter med minimum 20 opførelser. Herudover planlægges i regi af Momentum Weekend en række teater- og kulturaktiviteter med et omfang og en karakter efter nærmere aftale, afhængig af at der skaffes supplerende finansiering udover det faste offentlige driftstilskud.

 

Teater Momentum igangsatte i sæson 2007/2008 en ny model for et moderne en-sembleteater, hvor der inden hver sæsonstart ansættes en ny kunstnerisk leder og et nyt skuespillerensemble. Det nye hold får opstillet en række regler for deres arbejde for sæsonen. Denne model er unik i dansk teater.

 

Teater Momentum har i sæsonen skabt 2 nyproduktioner: ”Lad mig dø i faldet fra en barstol” og ”Voksne kan ikke blive bange”, hvilket er en nyproduktion mindre end de foregående sæsoner. Derudover har Teater Momentum co-produceret ”Loop” og ”The great illusion”, som begge havde premiere på Teater Momentum. Forestillingerne har til sammen været opført 53 gange i Teaterhuset.

 

Under overskriften Momentum Weekend og med støtte fra blandt andet puljen Støtte til Kulturen har Teater Momentum præsenteret en række gæstespil, poetryslams, events med musik og film i Teaterhuset i hele teatersæsonen. Momentum har i alt haft 5.601 publikummer i sæsonen, hvilket er en stigning på ca. 1.500 i forhold til sæsonen før, på trods af at Momentum har produceret en forestilling mindre.

 

Sæsonen har været præget af økonomisk sparsommelighed, da Teater Momentum i sæson 2009/2010 og sæson 2010/2011 har skullet indhente et større underskud, som var blevet opbygget de første to sæsoner af kontraktperioden. Odense Kommune godkendte i 2009 den to-årige økonomiske handlingsplan, som ved udgangen af sæson 2010/2011 kan konstateres gennemført til tilfredshed.

 

Teater Momentum har således opfyldt sin kontrakt med Odense Kommune.

 

Odense Internationale Musikteater

Odense Internationale Musikteater skal ifølge deres kontrakt med Odense Kommune pr. sæson præsentere minimum 2 egenproducerede forestillinger, heraf mindst 1 nyproduktion, i alt 25 opførelser. Heraf opføres minimum 18 i Odense Kommune, Teaterhuset.

 

Odense Internationale Musikteater har i sæson 2010/2011 nyproduceret forestillingen ”Out of CTRL”, som sammenlagt spillede 23 gange i Teaterhuset. Derudover spillede The Ancient Mariner 7 gange på turné og Odense Internationale Musikteater var værter i Teaterhuset for Granhøj Dans, der var på besøg med 2 opførelser af forestillingen ”Dance me to the end on/off love”. Desuden deltog Odense Internationale Musikteater i forskellige arrangementer med ”ME-WE show”.

 

Til arrangementerne i Teaterhuset har Odense Internationale Musikteater haft i alt 2.034 publikummer.   

 

Odense Internationale Musikteater har således opfyldt sin kontrakt med Odense Kommune.

 

Teatret Skægspire

Teatret Skægspire skal ifølge sin kontrakt med Odense Kommune pr. sæson præstere minimum 3 egenproducerede forestillinger, heraf minimum 1-2 nyproduktioner. I alt minimum 95 opførelser i Odense Kommune, Teaterhuset. Desuden kan teatret tage initiativ til turnéforestillinger, arrangere gæstespil og deltage i øvrige børne- og ungdomsrelaterede aktiviteter.

 

Teatret har i sæson 2010/2011 nyproduceret 2 forestillinger: ”Shh! Stille… Helt Stille…” og ”Dramaholdet”. Desuden har Skægspire genopført en række forestillinger. I alt 102 opførelser i Teaterhuset i Odense. Derudover har Teatret Skægspire præsenteret 30 gæstespilsopførelser og spillet egenproduktioner 12 gange i hele landet og 5 gange på Børneteaterfestivalen i Randers. I alt har 6.805 publikummer overværet Teatret Skægspires egenproduktioner og gæsteforestillinger, heraf 5.545 i Teaterhuset. 

 

Teatret Skægspire har således opfyldt sin kontrakt med Odense Kommune.

 

Teatrets vedtægter blev i efteråret 2010 ændret fra selvejende institution med kollektiv ledelse til selvejende institution med bestyrelse og ansat kunstnerisk ledelse. Der blev nedsat en bestyrelse med formand Mogens Holm i spidsen. Bestyrelsen udarbejdede en ny kunstnerisk profil for Teatret Skægspire og ansøgte om at blive lille storbyteater i Odense for en ny firårig periode. Ansøgningen blev ikke imødekommet.

 

Teatret videreføres nu af Johanne Dal-Lewkovitch under navnet Teater Kompas.

 

 

Den Fynske Opera

Den Fynske Opera skal i følge deres kontrakt med Odense Kommune pr. sæson præsentere minimum 3 egenproducerede forestillinger, heraf mindst to nyproduktioner. Mindst en af disse baseres på et nutidigt værk. Derudover skal Den Fynske Opera præstere 4 operakoncerter. I alt minimum 30 opførelser, heraf opføres minimum 25 i Odense Kommune, Teaterhuset. Det tilstræbes, at formidlingen til børn og unge af Den Fynske Operas aktiviteter gives en særlig prioritet. 

 

Den Fynske Opera har i sæson 2010/2011 præsenteret to egenproduktioner: ”Sigurd Dragedræber” og ”Madame Butterfly”, samt ”Figaros Bryllup” som co-produktion med Aarhus Sommeropera. ”Figaros Bryllup” blev spillet i Svendborg, da Teaterhuset ikke var ledigt i den ønskede periode. Desuden har Den Fynske Opera produceret operakabareten ”Katinka, Katinka luk vinduet op”, som både spillede på Humlemagasinet i Harndrup og i Teaterhuset. Den Fynske Opera har derudover afholdt 4 operacaféer bygget op om sangerinden Winnie Merete Barrett og haft besøg af to gæstespil fra Den Rullende Opera. Den Fynske Opera har i alt haft 31 arrangementer heraf 25 egenproducerede arrangementer og 2 gæstespil i Teaterhuset.

 

Den Fynske Opera har i sæsonen haft 4.498 publikummer.

 

Den Fynske Opera har således opfyldt sin kontrakt med Odense Kommune.

 

Økonomi

De små storbyteatres aktiviteter finansieres dels af tilskud og dels af egenindtægter (billetindtægter, barindtægter m.m.).

 

Teatrene modtager i aftaleperioden årlige driftstilskud, som er sammensat af et tilskud fra Odense Kommune på 1.749.280 kr. til Momentum og Skægspire og 2.114.520 kr. til Odense Internationale Musikteater og Den Fynske Opera. Tilskuddene fra Kulturministeriet udgør henholdsvis 903.670 kr. og 1.091.140 kr. (2010-prisniveau).

 

Tilskuddet fra Odense Kommune fremskrives med den af Odense Byråd vedtagne fremskrivningsprocent, og det statslige tilskud fremskrives i henhold til den aktuelle kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Fyn.

 

 

Teater

Momentum

Odense Int.

Musikteater

Teater

Skægspire

Den Fynske Opera

Tilskud

3.023.027

4.358.993

2.892.874

4.113.657

Egenindtægter

469.818

419.561

402.348

225.821

Udgifter

-2.662.089

-4.508.413

-2.684.091

-4.071.092

Driftsresultat

830.756

270.141

611.131

268.386

 

 

 

 

 

Egenkapital pr. 1/7 2010

-833.668

-55.832

-486.925

-176.857

Overført resultat

830.756

270.141

611.131

268.386

Egenkapital pr. 30/6 2011

-2.912

214.309

124.206

91.529

 

 

Teater Momentum

 

I revisionsberetningen har revisor anført, at som følge af den begrænsede administrative kapacitet, er den interne kontrol ud fra et revisionsmæssigt synspunkt ikke tilstrækkeligt betryggende, og har derfor baseret sin revision på, at teatrenes ledelse udfører løbende kontrol af, at indtægter og omkostninger bliver registreret korrekt.

 

Det er revisors indtryk, at ledelsens kontrol fungerer hensigtsmæssigt. Det skal dog bemærkes, at da hele administrationen varetages af et mindre antal personer, kan de kontrolmuligheder, som ligger i en effektiv arbejdsdeling, kun delvis etableres.

 

Revisor har endvidere efterprøvet, hvorvidt ledelsens dispositioner tilgodeser kravene om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet ved forvaltning af offentlige midler.

 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

 

Odense Internationale Musikteater

 

I revisionsprotokollatet har revisor anført, at som følge af den begrænsede administrative kapacitet, er den interne kontrol ud fra et revisionsmæssigt synspunkt ikke tilfredsstillende. Revisionen har derfor baseret sin revision på, at teatrets ledelse udfører løbende kontrol af, at indtægter og omkostninger bliver registreret korrekt.

 

Det er revisors indtryk, at teatrets kontrol fungerer hensigtsmæssigt. Det skal dog bemærkes, at da hele administrationen varetages af et mindre antal personer, kan de kontrolmuligheder, som ligger i en effektiv arbejdsdeling, kun delvis etableres.

 

Revisor har endvidere påset, at offentlige tilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår. Revisionen har endvidere efterprøvet, hvorvidt ledelsens dispositioner tilgodeser kravene om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet ved forvaltning af offentlige midler.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

 

Teatret Skægspire

 

I revisionsprotokollatet har revisor anført, at som følge af den begrænsede administrative kapacitet, er den interne kontrol ud fra et revisionsmæssigt synspunkt ikke betryggende. Revisionen har derfor baseret sin revision på, at teatrets ledelse udfører løbende kontrol af, at indtægter og omkostninger bliver registreret korrekt.

 

Det er revisors indtryk, at ledelsens kontrol fungerer hensigtsmæssigt. Det skal dog bemærkes, at da hele administrationen varetages af et mindre antal personer, kan de kontrolmuligheder, som ligger i en effektiv arbejdsdeling, kun delvis etableres.

 

Revisor har endvidere efterprøvet, hvorvidt ledelsens dispositioner tilgodeser kravene om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet ved forvaltning af offentlige midler.

 

I revisionsprotokollatet har revisionen endvidere bemærket, at som følge af, at teatrets ansøgning om driftsstøtte for en ny 4 årig periode ikke er blevet imødekommet, så er aktiviteten blevet reduceret, lejemål Filosofgangen og Wichmannsgade er opsagt og fraflyttet, og hovedparten af teatrets aktiver og rekvisitter er solgt. Indtægter og udgifter i juli og august 2011 direkte i forbindelse med teatrets flytning og anden afvikling, er medtaget i regnskabet for sæson 2010/11, herunder lønninger for administrativt personale, samt fratrædelsesgodtgørelse.

 

Revisionen har i forbindelse med revisionen konstateret, at teatret ikke har indbetalt pensionsbidrag for tidligere ansat for i alt 32.875 kr. Pensionsbidraget vedrører periodevis ansættelse i sæson 2008/09, 2009/10 og 2010/11, og beløbet er medtaget som skyldig post i regnskabet.

 

Revisionen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger.

 

 

Den Fynske Opera

 

I revisionsprotokollatet fremfører revisionen følgende særlige forhold, der er af betydning for ledelsens vurdering af årsregnskabet:

 

”Funktionsadskillelse

 

Under hensyn til selskabets størrelse og forhold i øvrigt, er det kun muligt i begrænset omfang at tilrettelægge arbejdsdelinger og gensidige kontroller for virksomhedens forretningsgange.

 

Denne situation kan medføre, at virksomheden ikke har kontrolfunktioner, der opdager såvel tilsigtede som utilsigtede fejl.

 

Vi skal i denne sammenhæng specielt fremhæve, at hvervet som bogholder og kasserer varetages af samme person, samt at bogholderen med fuldmagt er dispositionsberettiget til institutionens bankkonti. Vi anser denne sammensætning for en væsentlig svaghed i den interne kontrol.

 

Det bedste middel til afhjælpning af disse problemstillinger er opfølgende ledelsesmæssige kontroller.

 

Vi har ikke kunnet basere vores revision på den interne kontrol, men har i stedet udvidet omfanget af de øvrige revisionshandlinger.

 

Vi skal bemærke, at vi under vores revision ikke har konstateret fejl som følge af manglende funktionsadskillelse.

 

Under vores revision og gennemgang af institutionens fuldmagtsforhold har vi konstateret, at både bogholderen og bestyrelsesformanden kan foretage betalinger uden en anden persons godkendelse. Vi har ligeledes konstateret, at der ikke er en fuldstændig adskillelse mellem kasse- og bogholderifunktionen, idet disse funktioner varetages af samme person.

 

Ud fra en kontrolmæssig synsvinkel er disse procedurer ikke hensigtsmæssige, og vi anser denne sammensætning for en væsentlig svaghed i den interne kontrol.

 

Vi skal anbefale, at institutionen revurderer og ændrer procedurer med henblik på at imødegå de nævnte kontrolmæssige svagheder ved fx at indføre effektiv funktionsadskillelse mellem kasse- og bogholderifunktionen, samt indførelse af to personers godkendelse af institutionens betalinger.

 

Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der giver anledning til mistanke om tilsigtede eller utilsigtede fejl, mangler og uregelmæssigheder som følge af den manglende funktionsadskillelse.”

 

By- og Kulturforvaltningen henstiller til Den Fynske Opera, at revisionens anbefalinger følges.

 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Bilag

Ingen bilag.

 

7. Virksomhedsoverdragelse af det rytmiske spillested Posten/Dexter til Odense Live Fonden

Åbent - 2009/116916

 

Orientering

Overdragelsen forventes at finde sted pr. 1/4 2012.

Bilag

Ingen bilag.

 

8. Engbakken - mundtlig orientering

Åbent - 2012/005791

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

9. Forslag til udvalgstur

Åbent - 2011/212569

 

Orientering

Forslag til udvalgstur blev udleveret på mødet.

Bilag

Ingen bilag.

 

10. Rejsekort

Åbent - 2012/005791

 

Orientering

Notat fra FynBus vedrørende rejsekort blev udleveret på mødet.

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl