Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Referat 20. marts 2012

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 20-03-2012 kl. 08:15

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.Afbud fra:
Lars Christian Lilleholt
Per Berga Rasmussen

Oversigtsdagsorden: Åben referat

13. Ejendomserhvervelse til skovrejsning i Elmelundsområdet (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. VVM-redegørelse for letbanen. Opsamling på 1. offentlighedsfase og forslag til alternativer

Åbent - 2011/130154

 

Sagsresumé

Første skridt i processen har været at afvikle den 1. offentlighedsfase – idéfasen, som har foregået i perioden 23/10 til 12/12 2011.

 

Der har været afholdt borgermøde, workshop og ’åbent hus’-arrangementer. Derudover har der været oprettet en høringsportal på Odense Kommunes hjemmeside.

 

Der er i alt modtaget 35 høringssvar i idéfasen.

 

Bemærkningerne drejer sig overordnet om forslag til alternative linjeføringer, antal og placering af parkeringsanlæg i tilknytning til letbanen, forslag til miljømæssige forbedringer og påvirkning af bymiljøet.

 

Ud fra de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at der i VVM-redegørelsen belyses følgende alternativer til hovedforslaget:

 

3 lokale alternative linjeføringer

Alternative linjeføringer omkring Rosengårdcentret-IKEA-Bilka området, for at sikre en optimal opkobling på området.

 

2 alternative linjeføringer for letbanen og dens betjening af Nyt OUH. Den ene linjeføring placeret i korridoren for infrastruktur udpeget i Grøn Blå Rekreativ Plan. Den anden linjeføring i en østlig bue uden om Nyt OUH, som beskrevet i vinderforslaget til Nyt OUH.

 

Alternative linjeføringer omkring Odense Banegård Center for at sikre bedst muligt samspil mellem letbanen og andre trafikarter.

 

Park, Ride and Bike-anlæg

Antal, placering og størrelser af Park, Ride and Bike-anlæg undersøges i forhold til at optimere kundegrundlaget til letbanen, brugervenlighed og bæredygtighed.

 

Bæredygtige alternativer

For at understøtte Odense Kommunes Miljøpolitik belyses forskellige bæredygtige realistiske alternativer i form af muligheder for teknisk/energimæssigt at optimere letbanedriften, at optimere letbanen som transporttilbud for at skabe større kundetilgang og yderligere lave grønne tiltag langs letbanens tracé, ved stoppestederne og ved Park, Ride & Bike-anlæggene.

 

Virkninger af letbanen i anlægsfasen

Letbanens placering i gaderummet i forhold til ledningsnettet, samt konsekvenser heraf, undersøges. Flytning af forskellige ledninger kan gøre anlægsfasen ekstra lang og samtidig påvirke trafikken væsentligt.

 

Visuelle konsekvenser

Alternativer til mastebårne luftledninger undersøges for at vurdere de visuelle konsekvenser af et letbaneanlæg i bymiljøet.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender at følgende alternativer til hovedforslaget skal belyses i VVM-redegørelsen for letbane i Odense 1. etape:

 

 1. 3 lokale alternative linjeføringer ved henholdsvis Nyt OUH, Rosengårdcentret og Odense Banegård Center.

 

 1. Alternativer til det i hovedforslaget fremlagte antal, placering og størrelser af Park, Ride and Bike-anlæg.

 

 1. Bæredygtige alternativer i form af teknisk/energimæssig optimering af letbanedriften, optimering af letbanen som transporttilbud samt yderligere grønne tiltag.

 

 1. Alternativer til letbanens placering i gaderummet i forhold til ledningsnettet, med henblik på at mindske generne af letbanen i anlægsfasen.

 

 1. Alternativer til mastebårne luftledninger undersøges, for at vurdere de visuelle konsekvenser af et letbaneanlæg i bymiljøet.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Letbanens 1. etape skal forbinde Tarup Center i Odenses nordvestlige del, Odense Banegård Center, Rosengårdcentret og udviklingsområderne i den sydøstlige del af Odense, hvor blandt andet Nyt Odense Universitetshospital vil blive etableret.

 

Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport

Letbanen er VVM-pligtig, idet projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 punkt 24 "Sporveje, bybaner, høj- og undergrundsbaner eller lignende baner af særlig bygningstype, der udelukkende eller overvejende tjener til personbefordring".

 

Ved udarbejdelse af VVM skal der ske en vurdering af projektet samt alternativer. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse, der udgør beslutningsgrundlaget for et kommuneplantillæg. I VVM-redegørelsen skal projektets virkninger, på fx befolkningen, dyr og planter, omfang af trafik og transport, arkitektur og landskab, vurderes.

 

Første skridt i VVM-processen har været at afvikle den 1. offentlighedsfase – idéfasen, som har foregået i perioden 23/10 til 12/12 2011.

 

Der er tale om et stort forandringsprojekt med mange interessenter. Formålet med idéfasen har været at give borgere og andre interessenter mulighed for at få svar på spørgsmål, at komme med kommentarer og at fremsætte alternativer til projektet.

 

Der har været afholdt borgermøde, workshop og ’åbent hus’-arrangementer. Derudover har der været oprettet en høringsportal på Odense Kommunes hjemmeside.

Interessen har været moderat. Blandt andet er 2 workshops blevet aflyst på grund af manglende tilmelding. De fremmødte har dog generelt været meget positive over for projektet.

 

Sammenfatning af kommentarer fra 1. offentlighedsfase

Der er i VVM-arbejdets idéfase modtaget 35 høringssvar fra myndigheder, grundejere, erhvervslivet, borgere og interesseorganisationer.

Bemærkningerne kan overordnet opdeles i nedenstående kategorier.

 

Alternative linjeføringer

En del forslag til linjeføringer sigter på mulige fremtidige etaper og vurderes således ikke at være reelle alternativer til hovedforslaget. Flere borgere har foreslået, at letbanen bør etableres som ringforbindelse, hvor Vesterbro bliver forbundet med Hjallese Station via letbanetracé parallelt med Svendborgbanen.

 

Rosengårdcentret har foreslået en tunnellægning med underjordisk station i forbindelse med nyetableret parkeringskælder og elevator/rullefortovsanlæg til terræn direkte ind i centret.

 

Antal og placering af parkeringsanlæg i tilknytning til letbanen

Der er kommet flere henvendelser om Park, Ride and Bike-anlæg, herunder ønsker om flere anlæg, forslag til faciliteter og konkrete placeringer.

 

Forslag til miljømæssige forbedringer

Der er indkommet forslag om, at letbanen placeres i et grønt tracé, gerne med græs og vilde lavtvoksende blomstrende planter. Hvor der skal fældes træer, bør der som minimum plantes nyt, så letbanen fremstår som et grønt bælte igennem byen. Der bør ske nedsivning af overfladevand i jorden fremfor afledning til kloaksystemet. Der er desuden kommet et forslag om etablering af solceller på letbanens tag.

 

Påvirkning af bymiljøet

Der har været udtrykt bekymring for, om master og luftledninger vil skæmme omgivelserne og påvirke bymiljøet negativt.

 

Forvaltningens kommentarer til høringssvar og valg af alternativer i VVM-redegørelsen

Foranalysen for letbanen viser, at en ringløsning ikke vil understøtte letbanens formulerede mål, da løsningen kun vil betjene oplande med få arbejdspladser, beboere og uddannelsespladser, ligesom der ikke er oplagte muligheder for at skabe grundlag for fortætning, byomdannelse og nye bypotentialer. Fravalget af ovenstående ringløsning som en del af 1. etape for letbanen, vil der blive gjort rede for i VVM-redegørelsen. Løsningen kan dog stadig indgå i en senere etapeudbygning.

 

Rosengårdcentret er et stort rejsemål, som det er vigtigt at optimere betjeningen af. Den foreslåede tunnellægning er teknisk krævende. Fysisk vil løsningen kræve meget plads til ramper. Løsningen vil muligvis kunne afføde et samarbejde mellem flere private ejere (eksempelvis IKEA og Bilkabyen). Løsningen vil dog være økonomisk krævende. For at sikre en optimal opkobling på området Rosengårdcentret-IKEA-Bilka området, vil lokale alternativer for linjeføringen blive belyst i VVM-redegørelsen. Lokale alternativer fastlægges i samarbejde med Rosengårdcentret og andre interessenter i området. En alternativ linjeføring omkring Rosengårdcentret kan dog udelukkende komme i betragtning, såfremt det kan dokumenteres, at køretiden til blandt andet Nyt OUH ikke forringes.

 

Linjeføringen ved Nyt OUH planlægges placeret i korridoren for infrastruktur udpeget i Grøn Blå Rekreativ Plan. Dog med det forbehold, at Letbanesekretariatet, Nyt OUH, SDU og Bygningsstyrelsen gennemfører en arbejdsproces, hvor samspillet mellem letbanen, Nyt OUH og de øvrige bebyggelser belyses mere detaljeret. Fordele og ulemper, risici og økonomi belyses for 2 alternative linjeføringer for letbanen og dens betjening af Nyt OUH.          

 

Det er vigtigt, at der etableres et godt samspil mellem letbanen og andre trafikarter ved Odense Banegård Center, der er og bliver et vigtigt knudepunkt i Odense. Det er vigtigt, at letbanen, busser og tog er knyttet tæt sammen, så det opleves attraktivt at skifte mellem transportmidlerne. Der vil i VVM-redegørelsen blive belyst alternative linjeføringer omkring Odense Banegård Center.

 

Generelt er tanken med Park, Ride and Bike-anlæggene at give bilister mulighed for at parkere bilen i udkanten af byen og derfra tage enten kollektiv trafik eller cykle til centrum. Langs hele letbanelinjen vil der være fokus på etablering af cykelparkering og mulighed for by- og pendlercykler. I projektet for VVM-vurdering indgår 1.000 bilparkeringspladser ved motorvejen og ca. 100 pladser ved Tarup Center. Forvaltningen er opmærksom på nødvendigheden af flere Park, Ride and Bike-anlæg, hvor der ved placeringer blandt andet skal tages størst muligt hensyn til udnyttelse af den kollektive trafikbetjening og cykelforbindelser. Antal, placering og størrelser af Park, Ride and Bike-anlæg vil blive nærmere belyst i VVM-redegørelsen. Ligeledes vil det blive belyst, hvordan disse anlæg kan optimeres i forhold til brugervenlighed og bæredygtighed.

Det fremgår af Odense Kommunes Miljøpolitik og medfølgende handlingsplan, at der ønskes bæredygtige alternativer undersøgt i forbindelse med VVM-udarbejdelse. Bæredygtige tiltag og realistiske alternativer fastlægges nærmere sammen med Bystrategisk Stab. De indkomne forslag til miljømæssige forbedringer vil i den sammenhæng blive belyst i VVM-redegørelsen.

 

Letbanen kan ikke placeres ovenpå eksisterende underjordiske ledningsanlæg. Udover at letbanens etablering kan pålægge forsyningsselskaberne en ikke uanselig udgift, kan en flytning af forskellige ledninger gøre anlægsfasen ekstra lang og samtidig påvirke trafikken væsentligt. Letbanens placering i gaderummet i forhold til ledningsnettet, samt konsekvenser heraf, vil blive belyst i VVM-redegørelsen.

 

Forvaltningen er opmærksom på de eventuelt negative visuelle konsekvenser af et letbaneanlæg baseret på mastebårne luftledninger. Mulige alternativer vil blive belyst i VVM-redegørelsen

Den videre proces

Når byrådet har taget stilling til, hvilke alternativer til hovedforslaget der ønskes belyst i VVM-redegørelsen, vil selve udarbejdelsen af VVM-redegørelsen gå i gang og forventes færdiggjort i foråret 2013, hvorefter tillæg til kommuneplanen med tilhørende VVM-redegørelse med miljørapport vil blive forelagt de relevante politiske udvalg og efterfølgende blive sendt i 8 ugers offentlig høring.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Hvidbog. VVM for letbane (Hvidbog.pdf)

 

 

 2. Lokalplanforslag nr. 2-729 Korsløkkeparken. Beboer- og aktivitetshus. Etageboliger. Offentliggørelse

Åbent - 2011/216852

 

Sagsresumé

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af et beboer- og aktivitetshus beliggende centralt i etageboligområdet Korsløkkeparken. Den gamle byplanvedtægt giver ikke mulighed for dette. Derfor er lokalplanforslaget udarbejdet.

 

Lokalplanområdet er et mindre friareal og parkeringsområde centralt beliggende i etageboligområdet.

 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en markant bebyggelse i op til 5 etager, som i kraft af sit arkitektoniske udtryk og sin funktion tænkes som et samlingspunkt for kvarterets beboere.

 

Lokalplanen sikrer, at beboer- og aktivitetshuset kommer til at ligge i åben forbindelse til de grønne områder i Korsløkkeparken. 

 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Gældende byplanvedtægter, som har disponeret arealet til daginstitutionsformål og parkering, aflyses og erstattes af lokalplanens bestemmelser.

 

Beboer- og aktivitetshuset er et vigtigt led i gennemførelsen af Fyns almennyttige Boligselskabs boligsociale og fysiske helhedsplan for Korsløkkeparken.

 

Indstilling

By-og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at lokalplanforslag nr. 2-729 Korsløkkeparken vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Korsløkkeparken, som omfatter 4 boligafdelinger, har i dag godt 1200 boliger og knap 2500 beboere. Bebyggelsen består primært af 5 etagers boligblokke og en tæt/lav bebyggelse med ældrevenlige boliger og et ældrecenter i 2 plan.

 

Bebyggelsen er beliggende i det sydøstlige Odense i et 30 ha stort område omgivet af Nyborgvej, Munkerisvej og Ørbækvej.

 

Lokalplanområdet er på ca. 7000 m2. Det er et kuperet grønt areal med enkeltstående træer og et parkeringsareal mod bebyggelsen ved Korsløkkevej. Lokalplanområdet grænser mod vest og syd op til Korsløkkeparkens 2 boligblokke ved henholdsvis Korsløkkevej og Johannes Larsens Vej. Øst for lokalplanområdet ligger Kristiansminde Havekoloni og nord for Børnecentret Korsløkkeparken.

 

Baggrunden for opførelse af et beboer- og aktivitetshus er Fyns almennyttige Boligselskabs planer om at fremtidssikre boligområdet. FAB har i et samarbejde med beboerne og Odense Kommune udarbejdet en boligsocial- og en fysisk helhedsplan for området. Et vigtigt led i planlægningen er etableringen af et nyt beboer- og aktivitetshus, som henvender sig til Korsløkkeparkens beboere, men også til kvarterets beboere i øvrigt.

 

Lokalplanen giver mulighed for, at beboer- og aktivitetshuset opføres som et punkthus i et grønt anlæg. Bygningen kan opføres i op til 5 etager med et etageareal på ca. 2000 m2 i en ekspressiv arkitektur, som i form og materialer skiller sig ud fra de eksisterende bygninger i området.

 

Samtidig sikres en grøn hovedstruktur, hvor terræn, plæne og enkeltstående træer er bærende elementer, således at beboer- og aktivitetshuset vil ligge i åben forbindelse til de grønne områder i Korsløkkeparken.

 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Korsløkkevej, der er en sidevej til Nyborgvej. Sekundært kan man ankomme fra Johannes Larsens Vej, der er en sidevej til Ørbækvej.

 

Bilparkering og cykelparkering samles med den øvrige parkering for enden af Korsløkkevej. Hermed friholdes åbne, grønne arealer omkring beboer- og aktivitetshuset.

 

Kommuneplan

I kommuneplanen er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområde 2. D19. Etageboliger.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.

 

Byplanvedtægter

I de gældende byplanvedtægter 31 og tillæg nr. 31 A er området disponeret til dagsinstitutionsformål og parkering.

 

Med den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves byplanvedtægterne for så vidt angår denne lokalplans område.

 

Planens miljøvurdering

Planen er ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet miljøscreenet. Ud fra en samlet vurdering vil planen ikke give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil derfor ikke blive udarbejdet miljøvurdering.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag 2-729 Korsløkkeparken (Lokalplanforslag 2-719 Korsløkkeparken.pdf)

 

 

 3. Lokalplanforslag nr. 8-725 - Del af Bolbro Bydelscenter, centerområde. Offentliggørelse

Åbent - 2011/143821

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger på Rømersvej 2 i Bolbro på hjørnet Rømersvej og Højstrupvej.

 

En privat bygherre ønsker at etablere en dagligvarebutik i området.

 

Lokalplanforslag nr. 8-725 giver mulighed for opførelse af en dagligvarebutik på maks. 1.100 m2 til bydelens daglige forsyning.

 

Lokalplanområdet ligger i byzone og er i overensstemmelse med kommuneplanen, der udlægger området til bydelscenter Bolbro, der har en restrummelighed til butikker på 1.240 m2.

 

Lokalplanområdet er i dag omfattet af partiel byplanvedtægt, der udlægger arealet til parkering. Lokalplanen udarbejdes for at fastlægge et byggefelt til butikken.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at lokalplanforslag nr. 8-725 - Del af Bolbro Bydelscenter, centerområde vedtages til offentliggørelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Bolbro, og er beliggende 2,5 km vest for bymidten. Lokalplanområdet indgår som en del af Bolbro Bydelscenter, der rummer blandede butiks– og servicefunktioner, primært til betjening af bydelens beboere. På arealet findes en nedlagt tankstation, som skal nedrives, for at gennemføre det planlagte projekt. Det omkringliggende område består primært af et offentligt parkeringsareal til betjening af bydelscentrets butikker. Nord for arealet ligger Odense Idrætspark.

 

En privat bygherre ønsker at opføre en dagligvarebutik på arealets nordvestlige del med parkering i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen.

 

Der er vejadgang til området fra Rømersvej.

 

Kommuneplan

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009-2021, der udlægger området til bydelscenter Bolbro, der har en restrummelighed til butikker på 1.240 m2. Bydelscenter Bolbro rummer i dag 1 stor og 2 mindre dagligvarebutikker.

 

Miljøvurdering

Planen er ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet miljøscreenet. Ud fra en samlet vurdering vil planen ikke give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil derfor ikke blive udarbejdet miljøvurdering.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag nr. 8-725 Del af Bolbro Bydelscenter (Lokalplanforslag 8-725 Del af Bolbro Bydelscenter.pdf)

 

 

 4.  Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplanforslag nr. 1-714 Byens Ø - etape 1. Nordatlantisk Hus. Indsigelser. Endelig vedtagelse

Åbent - 2011/002538

 

Sagsresumé

Planforslagene er udarbejdet for at sikre mulighed for at opføre et Nordatlantisk Hus og ungdomsboliger, som bygges på øens sydøstlige hjørne. Det vil blive det første nye byggeri på øen. 

 

Planforslagene har været fremlagt til offentlig debat i 8 uger, og der er indkommet 9 bemærkninger til planforslagene.

 

Under offentlighedsperioden har bygherrerne til det kommende nybyggeri, Den selvejende institution Nordatlantisk Hus i Odense og boligforeningen Kristiansdal, afholdt en totalentreprisekonkurrence, og vinderprojekt er fundet.

Proces har været tilrettelagt således, at eventuelle nye gode idéer i vinderprojektet til udformning af byggeriet ville kunne indarbejdes i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen. Vinderprojektet kan realiseres inden for rammerne af lokalplanforslaget, dog således at der disponeres med boliger i 7 etager i stedet for 6, som lokalplanforslaget foreslog. Denne ændring i lokalplanen kan rummes inden for de højdegrænser, der var foreslået i lokalplanforslaget.

Bygherrerne har planer om at igangsætte projektering af byggeriet umiddelbart efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 vedtages endeligt

 

 1. Forslag til lokalplan nr. 1-714 Byens Ø – etape 1. Nordatlantisk Hus vedtages endeligt

 

 1. Indsigelser besvares som foreslået.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter Byens Ø – et ca. 3 ha stort areal på Odense havn omgivet af vand på 4 sider. Hensigten med planlægningen er at fremme en udvikling af Byens Ø i overensstemmelse med byrådets vision for havneomdannelsen.

 

Byrådets vision for Byens Ø er, at øen bliver en kultur- og oplevelsesø, som udnytter den enestående beliggenhed ved vand og skov. Herudover lægges der vægt på, at øen indeholder blandede byfunktioner som boliger og erhverv, herunder butikker, caféer og lignende.

 

Byrådet afholdt i den forbindelse i 2009 -10 en idékonkurrence, som danner grundlag for lokalplanlægningen i årene fremover.

 

Lokalplanen er udarbejdet for at igangsætte 1. etape af en gradvis realisering af byrådets vision for øen.

 

Lokalplanen udlægger området til centerformål og bolig- serviceformål med rummelige anvendelsesbestemmelser. På øens sydøstlige hjørne udlægges et byggefelt, hvor der kan opføres en ny bebyggelse, som en markant arkitektonisk enhed i varierende bygningshøjde svarende til 2 - 7 etager.

 

Her planlægges opført Nordatlantisk Hus og ungdomsboliger.

 

Indsigelser

 

I offentlighedsperioden indkom der 9 bemærkninger/indsigelser til lokalplanforslaget:

 

 1. Kresten Mehl, Promenadebyen 8, 4. th.
 2. Jørn Kildegaard, JAK Invest aps, Promenadebyen 8, 5. th.
 3. Lene Iversen, Promenadebyen 8, 5. th.
 4. Martin og Finn Randrup, Promenadebyen Broen og Stævnen
 5. Ejerforeningen Promenadebyen v/ formand Lars Baagø Hansen
 6. Andy Lyng, Adventure events, Promenadebyen 4, st. (kajak-outdoor butik)
 7. Aalborg Portland v/ miljø- og energichef Preben Andreasen
 8. Odense Havn v /havnedirektør Carsten Aa
 9. Odense Brandvæsen

 

Resume af indsigelserne

 

1– 5. Beboere i Promenadebyen

 

Beboerne i Promenadebyen er genboere til den ny bebyggelse, der skal opføres på Byens Ø.

 

I 3 af indsigelserne anføres, at den kommende bebyggelse i lokalplanens område A vil blive for høj, og at udsigten fra boligerne vil blive forringet.

 

Det bemærkes desuden, at parkering er et problem på havnen nu, da der åbnes op for, at boligforeninger ikke behøver at etablere underjordiske p-pladser. Herudover foreslås, at letbanen får en linjeføring forbi havnen. Endelig opfordres kommunen til at gennemføre en mere ambitiøs lokalplan. Der savnes den gamle ambitiøse plan om et vandkulturhus.

 

Ad 1-5

Indsigelserne foreslås ikke imødekommet.

 

Lokalplanens bestemmelser om bygningshøjder på øens sydøstlige hjørne er afstemt således, at bebyggelsen skal opføres i varierende bygningshøjder svarende til en bebyggelse på 2 – 7 etager. Lavest mod syd, mod promenaden og kanalen. Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige henholdsvis 18 m og 24,5 m. Den højeste del af bebyggelsen kan opføres mod nordvest i et mindre, kvadratisk byggefelt.

Afstanden fra promenadebyens gavle mod nord til facadebyggelinjen på Byens Ø er ca. 60 m.

 

På den baggrund vurderes, at den bebyggelse, der kan opføres indenfor lokalplanens område A, ikke vil kunne påvirke udsynet fra promenadebyen negativt.

 

Til de øvrige bemærkninger kan anføres følgende:

Det er ikke korrekt, at boligforeninger ikke behøver at etablere underjordiske p-pladser. Parkering på Byens Ø skal etableres som underjordisk parkering. Der er således også krav om kælderparkering til det nært forestående nybyggeri af Nordatlantisk Hus og ungdomsboliger. Derudover kan bemærkes, at parkeringen i hele det indre havneområde som hovedregel skal etableres som kælderparkering under bebyggelsen. Dog er der langs Englandsgade/Tværkajen givet mulighed for, at en del af parkeringskravet til nybyggeri kan opfyldes i den kommunalt anlagte p-kælder under havnepladsen.

 

I forundersøgelserne til etablering af en letbane i Odense er det vurderet, at en linjeføring over havnen ikke er realistisk.

 

6. Andy Lyng

 

Andy Lyng gør indsigelse mod lokalplanforslagets bestemmelse pkt. 3.3, Anvendelse i lokalplanens område B, der ikke giver mulighed for etablering af udvalgsvarebutikker, café- og restaurationer. Det ønskes tilladt i lokalplanen, at pakhus og silo på Finlandkaj 6 og den nyere grønne stålhal fra 1980 kan anvendes til udvalgsvarebutikker, café og restauranter. Det samlede areal til den enkelte butik og det samlede bruttoareal til butikker i nævnte bygninger må ikke overstige 200 m2.

 

Ad 6

Indsigelsen foreslås ikke imødekommet.

 

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om, at butikker skal etableres inden for et lokalcenter, hvor et sådant findes.

 

Lokalcentret for den indre havn består af flere delområder. Den planmæssige begrundelse herfor er et ønske om at give mulighed for at etablere butikker og øvrige centerfunktioner langs primære promenader og strøg for at koncentrere butiksmiljøet, samt at sikre synergi mellem funktionerne. Der tilstræbes med planlægningen at få skabt maksimal aktivitet og byliv på de primære fodgængerområder, hvorfor der i lokalplanlægningen stilles krav om, at bygningernes stueetager skal anvendes til udadvendte funktioner, som butikker, caféer, restauranter og lignende.

 

Et af disse delområder er den sydlige del af Byens Ø langs den ny kanal. Her kan planlægges for butikker og øvrige centerfunktioner.

 

Det betyder omvendt, at øvrige områder i den indre havn ikke kan anvendes til tilsvarende funktioner.

 

De omhandlede bygninger, Finlandkaj 6 og den grønne stålhal, ligger uden for lokalcenter afgrænsningen, hvorfor centerfunktioner her, som foreslået i indsigelsen, ikke er muligt.

 

7. Aalborg Portland

 

Der gøres indsigelse mod kommuneplantillægget og lokalplanforslaget, idet Aalborg Portland ønsker at blive på Kielgade 1, også efter 2017.

 

Ad 7

Henvendelsen videresendes til Odense Havn, idet eventuel forlængelse af virksomhedens lejemål er en sag mellem Odense Havn og Aalborg Portland.

 

Virksomheden Aalborg Portland har, som de øvrige virksomheder på havnen, et tidsbegrænset lejemål til arealerne. Arealet ejes af Odense Havn. Virksomhedens lejemål udløber i 2017, hvorfor dette årstal er anført.

 

Virksomheden er omfattet af planen Byomdannelse Odense Havn, som Odense Byråd vedtog i 2003 som grundlag for områdets omdannelse fra industrihavn til et bykvarter med blandede byfunktioner.

 

For at sikre mulighed for en gradvis gennemførelse af byomdannelsen indgik byrådet i 2004 en principiel aftale med Havnebestyrelsen om, at eksisterende lejemål indenfor byomdannelsesplanens område som udgangspunkt ikke skal forlænges. 

 

Havnebestyrelsen aftaler på denne baggrund de nærmere vilkår for lejemålenes ophør med den enkelte virksomhed.

 

8. Odense Havn

 

Indsigelsen drejer sig om bevarelse af pakhus og silo Finlandkaj 6, samt pakhusene Finlandkaj 12 og 14-16. Odense Havn anfører, at lokalplanforslagets krav om bevaring af pakhusene og silo ikke stemmer overens med tidligere drøftelser og rammeplan, som alene siger, at Finlandkaj 6 skal forsøges bevaret, og såfremt siloen nedrives, skal der opføres en bygning med minimum samme højde/størrelse.

 

Odense Havn foreslår, at formuleringerne i lokalplanen gøres mere lempelige således, at der åbnes mulighed for en nedrivning, såfremt økonomien, planlægningen, arkitekturen osv. i de kommende projekter på Byens Ø tilsiger dette.

 

Ad 8

 

Indsigelsen foreslås delvis imødekommet.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at pakhuset Finlandkaj 6 skal bevares. De to øvrige pakhuse (nr. 12 samt 14-16) kan ombygges eller nedrives. Ved nedrivning stilles krav om, at den nye bebyggelse i princippet skal opføres samme sted med tilsvarende volumen.

 

Den oprindelige lokalplan nr. 1-668 for vandkulturhuset, som afløses af nærværende lokalplan, indeholdt også krav om, at pakhuskomplekset Finlandkaj 6 skal bevares. Der er således ikke sket nogen væsentlig ændring vedrørende bevaring af de 3 pakhuse i forhold til tidligere planer. Dog skal pakhuset 14-16 så vidt muligt bevares, hvor det i ”Vandkulturhuslokalplanen” var forudsat nedrevet for at gøre plads til vandkulturhuset.

 

Vinderforslaget for arkitektkonkurrencen om Byens Ø forslår alle tre pakhuse bevaret, men tillader vide rammer for ombygning af Finlandkaj 12 samt 14-16. Finlandkaj 6 bevares i sin originale hovedform.

 

På den baggrund indstilles, at lokalplanens bestemmelser om bevaring af pakhus og silo, Finlandkaj 6, fastholdes. Lokalplanens pkt. 6.7 om genopførelse efter brand mv. foreslås lempet med en tilføjelse om, at bebyggelsen i princippet skal genopføres på eksisterende fundament og med samme materialekarakter, bygningsvolumen og bygningsprofil, som den oprindelige bebyggelse.

 

9. Odense Brandvæsen

 

Odense Brandvæsen ønsker lokalplanens pkt. 5.10 ændret til: ”Redningsberedskabet skal have mulighed for uhindret at komme frem til bygninger, også i byggeperioden. Der skal sikres adgang for redningsberedskabets køretøjer og mandskab i henhold til Odense Brandvæsens adgangsforhold, som kan rekvireres hos Odense Brandvæsen.”

 

Ad 9

Bemærkningen tages til efterretning og lokalplanen justeres på dette punkt.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

2. Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2009-2021 for Odense Kommune (Kommuneplantillæg nr. 20. Endelig.pdf)
1. Lokalplan 1-714 Byens Ø. Endelig (Lokalplanforslag 1-714 Byens Ø med kort.pdf)

 

 

 

5. Frigivelse af midler til Trafik- og mobilitetsplan samt Kvarterplan - 2011, Trafik og Anlæg.

Åbent - 2010/136545

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen foreslår en praksisændring i forbindelse med iværksættelse af visse krydsombygningsprojekter, sådan at der i første omgang søges om frigivelse af midler til skitseprojekter. Når skitseprojekterne foreligger, søges på et senere tidspunkt om frigivelse til gennemførelse af hovedprojekterne.

 

Der ønskes frigivet midler til 8 krydsombygninger. Ombygningerne er valgt på baggrund af fremkommeligheds- og trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger.

Det drejer sig om følgende kryds:

 

Skitseprojekt:

 • Østerbro/Grønlandsgade,
 • Kochsgade/Grønlandsgade
 • Hans Mules Gade/Østergade
 • Munkebjergvej/Reventlowvej/Hjallesevej.

Hovedprojekt og udførelse:

 • Ring 2/Sadolinsgade
 • Ring 2/ Langelinie
 • Ring 2/Læssøegade
 • Ring 2/Hunderupvej

 

Herudover foreslås frigivelse af midler til et pilotprojekt med hastighedsdæmpende foranstaltninger omkring Skt. Jørgensgade, samt forslag om frigivelse af midler til indkøb af anlæg til Styring, Regulering og Overvågning (SRO-anlæg) i tilknytning til driftskontrakten for vores signalanlæg.

 

Desuden ønskes frigivet midler til iværksættelse af 2 udsatte projekter:

 

 • Jarlsberggade, en kryds- og vejombygning i forbindelse med etablering af Steen & Strøms nye center.

 

 • En ombygning af Frederiksgade så den sikkerhedsmæssigt kan håndtere den fremtidige bustrafik

 

Der ansøges om anlægsbevilling Trafik- og mobilitetsplan/Kvarterplan på 25.500.000 kr. i 2012 til igangsættelse af projekter som beskrevet.

Indstilling

By- og kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.    De beskrevne projekter igangsættes.  

 

b.    Der frigives en anlægsbevilling ”Trafik- og mobilitetsplan/Kvarterplan”, der stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen, budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, på 25.500.000 kr. i 2012. 

 

 1. Bevillingen finansieres af afsatte rådighedsbeløb på budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplan” med 25.500.000 kr. i 2012.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen. I forhold til omprioritering af tidligere udsatte projekter bemærker udvalget, at projektet i Frederiksgade i første omgang alene gennemføres med henblik på at trafiksikre forholdene for bløde trafikanter, samt at der for projektet i Jarlsberggade i første omgang alene gennemføres forberedende planlægning, herunder en simulering.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Krydsombygninger på Cityringen og Ringgaden (Ring 1 og Ring 2)

 

Ved byrådets vedtagelse af budget 2009 blev det besluttet at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur, herunder bl.a. Kanalforbindelsen og projekter fra Kvarterplanen by – havn samt fra Trafik- og mobilitetsplanen.

 

Byrådet besluttede 13/2 2008 at omdanne Thomas B. Thriges Gade, når Kanalforbindelsen er etableret.

 

Projektering af de første krydsombygninger blev igangsat i 2009 bl.a. for at sikre fremkommeligheden og trafiksikkerhedsmæssige problemer.

 

For at sikre et større fokus på økonomien samt på de evt. politiske dilemmaer i nogle af projekterne foreslår forvaltningen, at der til visse krydsombygningsprojekter i første omgang frigives midler til skitseprojekter.

 

I 2012 igangsættes nedenstående krydsombygninger.

 

Det drejer sig om følgende skitseprojekter:

 • Østerbro/Grønlandsgade,
 • Kochsgade/Grønlandsgade
 • Hans Mules Gade/Østergade
 • Munkebjergvej/Reventlowvej/Hjallesevej.

Hovedprojekt og udførelse:

 • Ring 2/Sadolinsgade
 • Ring 2/Langelinie
 • Ring 2/Læssøegade
 • Ring 2/Hunderupvej.

 

Cityringen

Krydsene ved Grønlandsgade udbygges for at optimere fremkommeligheden.

 

Krydset Kochsgade/Grønlandsgade og krydset Munkebjergvej/Reventlowsvej/Hjallesevej er desuden udpeget som en sortplet, hvor sikkerheden skal forbedres.

 

Rundkørslen ved Hans Mules Gade/Østergade skal ombygges til et signalanlæg for at løse problemer med kø i dag, blandt andet med busser.

 

Der søges frigivelse til skitseprojektering af de 4 nye indsatser for at klarlægge, hvilke tiltag der er nødvendige.

 

(2012: 2.000.000 kr.)

 

Ringgaden

Krydsene på Ringgaden ved Sadolinsgade og Langelinie er uheldsbelastede, men ikke udpeget som sortpletter.

 

Krydsene ved Læssøegade og Hunderupvej er derimod begge udpeget som sortpletter.

 

Alle 4 kryds skal udbygges for at optimere fremkommeligheden for trafikken, når Kanalforbindelsen åbnes, og Thomas B. Thriges Gade ombygges.

 

Alle 4 kryds er beliggende på Ring 2 mellem Hjallesevej og Sdr. Boulevard. Krydsene er alle signalregulerede med undtagelse af krydset ved Sadolinsgade.

 

På Ring 2 ved Hunderupvej og Læssøegade er der busstoppesteder umiddelbart efter krydsene. Busstoppestederne flyttes 20-25 m væk fra krydset, således at cyklister kan komme ud af krydset inden busstoppestedet. Ud for de nye busstoppesteder etableres ca. 2 m brede fællesstier, der synliggør overgangen og dermed, at der er et busstoppested. På Hunderupvej nord nedlægges en sidehelle og nogle P-lommer. Således kan det eksisterende ”korte” venstresvingsspor forlænges.

 

For at øge den generelle trafiksikkerhed på Ring 2 vil der mellem Sdr. Boulevard og Hjallesevej blive indført et venstresvingsforbud fra de mindre sidegader. Alle venstresving vil derfor kun foregå i de ombyggede kryds. Forbuddene indføres ved skiltning og afmærkning på kørebanen.

 

Der søges frigivet 13.400.000 kr. til gennemførelse af projekterne, hvoraf 700.000 kr. finansieres af tidligere frigivne midler til projektering.

 

(2012: 12.700.000 kr.)

 

Nyt SRO-Anlæg

For at sikre den bedst mulige fremkommelighed i trafikken forudsættes det, at forvaltningen har rådighed over relevante trafikdata for den væsentligste del af vejnettet samt muligheden for at regulere og styre disse. Dette kan sikres ved at investere i et SRO anlæg (SRO: Styring, Regulering, Overvågning). Et sådant anlæg bidrager derudover også til at opretholde en optimal og fejlfri tilstand.

 

SRO-anlægget skal modtage, håndtere og prioritere samtlige ønsker om trafikprioritering og –dosering i signalanlæggene.

Trafikstyringen via SRO-anlægget skal bl.a. kunne omfatte:

 

 • Prioritering af kollektiv trafik
 • Dosering af trafikken ud fra miljø- eller kapacitetshensyn
 • Prioritering af udrykningskøretøjer
 • Prioritering af cykellister
 • Trafikstyring (grønne bølger)

 

Anlægget forudsættes finansieret delvist af Trafik- og mobilitetsplanmidler, og delvist af Vejreguleringsrammen (se sag nr. 17 herom).

 

Der søges om midler til indkøb af det nye udstyr. (2012: 1.800.000 kr.)

 

Sikre boligveje med hastighedsdæmpende foranstaltninger

Der udføres et pilotprojekt i samarbejde med en borgerarbejdsgruppe for området omkring Skt. Jørgens Gade.

 

I boligvejene omgrænset af Palnatokesvej, Østerbro, Nyborgvej og Ejbygade ønskes etableret 30-km hastighedszone. I projektet vil borgerne blive inddraget så tidligt som muligt i udformningen, valg af foranstaltninger og information.

 

Efter endt pilotprojekt forventes det, at der arbejdes videre med etablering af 30-km hastighedszoner i tilstødende boligkvarterer.

 

Der søges om midler til projektering og udførelse af foranstaltningerne.

 

(2012: 2.000.000 kr.)

 

Omprioritering af midler til udsatte projekter

I 2011 blev enkelte projekter under Trafik- og mobilitetsplanen udskudt for at opprioritere andre projekter under planen. Derfor søges nu om frigivelse af midler til udførelse af disse udskudte projekter.

 

Projekterne er dels Jarlsberggade, en vej- og krydsombygning i forbindelse med det nye City Center, og dels Frederiksgade, som skal trafiksikres med henblik på håndtering af den fremtidige bustrafik.

 

Midlerne er omprioriteret med 2.250.000 kr. fra Frederiksgade og 4.750.000 kr. fra Jarlsberggade-projekt, i alt 7.000.000 kr.

 

(2012: 7.000.000 kr.)

 

Økonomi

Nedenstående oversigt viser projektets økonomi og finansiering.

 

Beløb i 1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

Budget:

Afsat rådighedsbeløb på budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik, ”Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplan”

 

 

 

31.200

 

 

 

27.100

 

 

 

23.200

 

 

 

10.000

Ansøgning:

Anlægsbevilling ”Trafik- og mobilitetsplan/Kvarterplan”

 

25.500

 

 

 

Restrådighedsbeløb

 ”Ramme til finansiering af Trafik- og mobilitetsplan”

5.700

27.100

23.200

10.000

 

Der forventes ikke afledte driftsudgifter af projekterne.

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

Bilag

Ingen bilag.

 6. Omprioritering af anlægsmidler til opgradering af byrum og bygninger omkring ”Filosoffen” og til ny legerute.

Åbent - 2012/033937

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag om, at der omprioriteres anlægsmidler fra eksisterende projekter/rammer til to nye projekter.

 

For det første foreslås det, at der afsættes et rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. til opgradering af byrum og bygninger omkring kunstudstillingsbygningen ”Filosoffen”.

 

En opgradering af byrum og bygninger på Filosofgangen vil understøtte Kulturstrategiens og den efterfølgende Kulturpolitiks visioner om et aktivt byliv og nem adgang til kunst- og kulturoplevelser

 

Rådighedsbeløbet foreslås finansieret ved at reducere rammen til ”Renovering af udlejningsejendomme” med 1.750.000 kr. i hvert af årene 2012 og 2013.

 

Projektet har opnået støttetilsagn fra Realdania på 6.500.000 kr., såfremt Odense Kommune bidrager med en tilsvarende finansiering. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/10 2011 blev den resterende kommunale medfinansiering fundet, idet der under Økonomiudvalget blev afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr., jf. budgetopfølgningssagens indstillingspunkt f2. Den kommunale finansiering bliver herefter følgende:

 

- 1.000 kr., 12-niveau -

2012

2013

Renovering af udlejningsejendomme

1.750

1.750

Finansiering afsat under ØU

3.000

 

I alt

4.750

1.750

 

Omprioriteringen vil medføre, at der kan udføres færre renoveringer af udlejningsboliger i 2012-13 end hidtil forudsat.

 

Bevillingen afsat under Økonomiudvalget foreslås flyttet til By- og Kulturudvalget og tidsmæssigt placeret i 2013.

 

Der søges i denne sag om frigivelse af 1.500.000 kr. i 2012 til projektering og arkitektkonkurrence.

 

For det andet foreslås det, at der afsættes et rådighedsbeløb på 3.200.000 kr., som samtidig frigives, til en ny legerute langs Odense Å og gennem byen. Ruten vil gå fra Skt. Jørgens Parken gennem bymidten til Dyrskuepladsen. Rutens primære formål er at få flere ud at lege og bevæge sig i Odenses grønne områder og i Odense bymidte. Projektet skal udbydes og udvikles i samarbejde med private leverandører.

 

Legeruten foreslås finansieret ved følgende omprioriteringer:

 

- 1.000 kr., 12-niveau -

2012

2013

Grøn anlægsramme, udskydelse af projekter

500

500

Ramme til renovering af eksisterende legepladser

340

 

Ramme til bløde trafikanter

600

250

”Byen svinger” – projekt under Miljøhandlingsplanen

760

 

Ramme til byens udstyr

 

250

I alt

2.200

1.000

 

Det skal bemærkes, at der foreslås omprioriteret 760.000 kr. fra projektet "Byen svinger" (projekt, hvor der udvalgte steder skulle opsættes gynger) under Miljøhandlingsplanen, da det vurderes, at den foreslåede legerute i højere grad vil understøtte visionen om "At lege er at leve" samt at den vil understøtte sundhed og innovation.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Der afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. fordelt med 1.750.000 kr. i henholdsvis 2012 og 2013, til renovering af byrum og bygninger omkring ”Filosoffen”, som finansieres med 1.750.000 kr. i hvert af årene 2012 og 2013 fra anlægsrammen til renovering af udlejningsejendomme.

 

 1. Allerede afsat rådighedsbeløb til renovering af byrum og bygninger omkring ”Filosoffen” på 3.000.000 kr. i 2012 flyttes fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget og placeres tidsmæssigt i 2013.

 

 1. Der frigives 1.500.000 kr. i 2012 til By- og Kulturforvaltningen til projektering og arkitektkonkurrence vedrørende renovering af byrum og bygninger omkring ”Filosoffen”, og som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

 

 1. Der afsættes et rådighedsbeløb til ny legerute på 3.200.000 kr. i 2012-13, som finansieres som beskrevet i sagsresuméet og som samtidig frigives til By- og Kulturforvaltningen i 2012-13.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag om, at der omprioriteres anlægsmidler fra eksisterende projekter/ramme til to nye projekter.

 

Opgradering af byrum og bygninger omkring ”Filosoffen”

I 2004 udarbejdede Odense Kommune en Kulturstrategi, der efterfølgende er udmøntet i flere bygninger og byrum, delvis finansieret af RealDania.

 

I Kulturstrategien blev der blandt andet lagt vægt på bymæssige sammenhænge, puls og aktive byrum. Det var målet, at både byrum og bygninger skulle invitere til ophold og aktivitet, hvilket også afspejler sig i aktuelle byrumsprojekter som renovering af Gråbrødre Plads og Grønnegade.

 

På samme måde vil en opgradering af byrum og bygninger på Filosofgangen understøtte Kulturstrategiens og den efterfølgende Kulturpolitiks visioner om et aktivt byliv og nem adgang til kunst- og kulturoplevelser.

 

I tråd hermed ønskes det at øge Udstillingsbygningens potentiale som bylivsgenerator, der rækker ud i og får betydning for det offentlige rum. Der ønskes samtidig en ny, kreativ og funktionel udformning af udearealerne omkring bygningen, langs den vestlige åbred og de funktioner, der knytter sig hertil, herunder særligt Åfarten.

 

I hovedtræk indeholder projektet:

 • Optimering af stedets funktioner - øget samspil mellem ude og inde.
 • Optimering af udearealerne for at skabe et offentligt rum med plads til Åfartens drift, uformelt ophold, bevægelse og kultur.
 • Styrkelse af bygningens synlighed og tilgængelighed i forhold til byrummet.

 

Projektet gennemføres og finansieres i samarbejde med RealDania.

 

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet forventes at udgøre 13.000.000 kr., hvoraf RealDania har givet tilsagn om at bidrage med 50 %.

 

Der er vedlagt projektbeskrivelse som bilag til sagen.

 

Ny legerute

Langs en strækning af Odense Å og gennem bymidten foreslås udbudt mulighed for at etablere en legerute med et antal legepladser, der samlet set henvender sig til alle børn, uanset alder, køn og fysisk formåen.

 

Der er forventning om, at de bydende vil se en stor interesse i at få mulighed for at placere deres produkter på disse attraktive steder.

 

Forvaltningen sikrer, at der sker en samlet projektering af hele legeruten, så det bliver et attraktivt tilbud til byens borgere og gæster.

 

Samtidig sikres en god balance med de mangeartede øvrige hensyn, der gør sig gældende for områderne.

 

Der er forventning om, at legeruten i fremtiden vil blive en attraktion for Odense, hvor man vil kunne afprøve de nyeste muligheder indenfor området.

 

Der er vedlagt et kortbilag til sagen, der viser den forventede indplacering af legeruten.

Økonomi

De foreslåede omprioriteringer til nye anlægsprojekter foreslås finansieret på følgende måde:

 

Renovering af byrum og bygninger omkring Filosoffen (kommunal medfinansiering):

- 1.000 kr., 12-niveau -

2012

2013

Renovering af udlejningsejendomme

1.750

1.750

Finansiering afsat under ØU

3.000

 

I alt

4.750

1.750

 

Bevillingen afsat under Økonomiudvalget foreslås flyttet til By- og Kulturudvalget og tidsmæssigt placeret i 2013.

 

Ny legerute:

- 1.000 kr., 12-niveau -

2012

2013

Grøn anlægsramme, udskydelse af projekter

500

500

Ramme til renovering af eksisterende legepladser

340

 

Ramme til bløde trafikanter

600

250

”Byen svinger” – projekt under Miljøhandlingsplanen

760

 

Ramme til byens udstyr

 

250

I alt

2.200

1.000

 

Afledt drift for de to projekter er usikker, men skønnes at udgøre maksimalt 300.000 kr. pr. år. Merudgifterne er indeholdt i de skøn for afledt drift, der er udarbejdet til brug for budget 2013-16.

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme.

 

Vedtagelse af sagen vil medføre en midlertidig forbedring af kassebeholdningen i 2012 på 3.000.000 kr., da der foreslås en forskydning til 2013 af midler afsat til renovering af byrum og bygninger omkring ”Filosoffen”

Bilag

1. Projektansøgning - endelig udgave - feb. 2012 (Endelig udgave feb. 2012.pdf)
2. Legeruten - placering af legepladser (Legeruten - placering af legepladser.pdf)

 

 

 

7. Udmøntning af besparelse på Teknisk Service

Åbent - 2011/185809

 

Sagsresumé

I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev det besluttet at samle en del af de tekniske servicefunktioner fra alle forvaltninger i en enhed under By- og Kulturforvaltningen. De tekniske servicefunktioner vedrører: rengøring, personalekantiner, ejendomme, nybygninger, udvendig vedligeholdelse, sorte områder og grønne områder.

 

Undtagelsen var dog opgaver omkring indvendig vedligeholdelse, bygningsdrift og teknisk servicemedarbejdere på skole- og fritidsområdet, som forsat skulle ligge i Børn- og Ungeforvaltningen.

 

Ved at etablere en Teknisk Serviceenhed kunne der opnås en besparelse på 11 mio. kr. i 2012 stigende til 16 mio. kr. fra 2013 og frem. Besparelsespotentialet gjaldt dog alle områder inden for tekniske servicefunktioner og ikke kun de områder, der skulle flyttes til den Tekniske Serviceenhed. Besparelsen blev ved budgetvedtagelsen lagt som en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

 

Den Tekniske Serviceenhed etableres organisatorisk 1/6 2012 ved en byrådssag, men da besparelsen allerede ligger fra 2012 foreslås det i denne sag, at besparelsen allerede nu udmøntes pr. udvalg.

 

Ved at udmønte besparelsen nu sikres der længere tid til at gennemføre besparelserne frem for, at det sker i forbindelse med etableringen af den Teknisk Serviceenhed. Dog er der på nuværende tidspunkt ikke overblik over den samlede opgaveportefølje, og dermed hvor besparelsen mest hensigtsmæssigt kan udmøntes. Men der er med denne model tid til at finde besparelsen på de enkelte organisatoriske enheder, hvor der sikres en bedre og mere ordentlig proces i forhold til de berørte medarbejdere.

 

Det foreslås, at fordelingsnøglen, der blev anvendt ved ejendomsanalysen/sag, også anvendes ved udmøntning af besparelse på teknisk service. Ved ejendomsanalysen viste en business case, at der var sammenhæng mellem vedligeholdelsesarealet og omfanget af teknisk servicerelaterede opgaver, hvorfor vedligeholdelsesareal anvendes som fordelingsnøgle. Modellen kan desuden nedbrydes til de enkelte enheder.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Borgmesterforvaltningen indstiller til By- og Kulturudvalget, Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget, at byrådet godkender, at besparelserne i forbindelse med teknisk service udmøntes pr. udvalg med følgende fordelingsnøgle:

 

Udvalg

Andel

Fordeling 2012

(12-P/L)

Fordeling 2013 og frem

(13-P/L)

 

Pulje under Økonomiudvalget

 

11.078.000

16.078.000

Økonomiudvalget

3,12 %

-345.634

-501.634

By- og Kulturudvalget

24,71 %

-2.737.374

-3.972.874

Socialudvalget

4,06 %

-449.767

-652.767

Ældre- og Handicapudvalget

2,91 %

-322.370

-467.870

Børn- og Ungeudvalget

65,20 %

-7.222.856

-10.482.856

I alt

100,00 %

0

0

 

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Olav Rabølle Nielsen deltog ikke i mødet.

 

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

 

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

 

Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med den omtalte ejendomsanalyse/sag blev der udarbejdet en business case, der viste et forventet effektiviseringspotentiale fordelt med effektivisering af bygningsvedligeholdelse og effektivisering af tekniske servicemedarbejdere.

 

Effektiviseringsgevinsten vedrørende bygningsvedligeholdelse blev fordelt på baggrund af forvaltningernes relative vedligeholdsareal på kommunens bygningsmasse.

 

Fordelingsnøgle pr. udvalg

Udvalg

Vedligeholdsareal (m2)

Andel

Økonomiudvalget

27.205

3,12 %

By- og kulturudvalget

215.615

24,71 %

Socialudvalget

35.433

4,06 %

Ældre- og Handicapudvalget

25.420

2,91 %

Børn- og Ungeudvalget

568.762

65,20 %

I alt

872.435

100,00 %

 

Det foreslås, at det er samme fordelingsnøgle, som lægges til grund for udmøntning af besparelse til teknisk service for 2012 og frem.

 

Modellen bygger på den antagelse, at der er en nogenlunde lineær sammenhæng i mellem antallet af m2 bygninger samt omfanget af teknisk servicerelaterede opgaver (rengøring, udvendig vedligehold, indvendig vedligehold, terræn vedligehold etc.), og modellen har ydermere den fordel, at den genanvender det tidligere udarbejdede og ganske omfattende datagrundlag.

 

Modellen kan herefter nedbrydes på de enkelte organisatoriske enheder, hvor besparelsen kan hentes.

 

Udmøntning af besparelse på teknisk service fordelt pr. udvalg

Udvalg

Andel

Fordeling 2012

(12-P/L)

Fordeling 2013 og frem

(13-P/L)

 

Pulje under Økonomiudvalget

 

11.078.000

16.078.000

Økonomiudvalget

3,12 %

-345.634

-501.634

By- og Kulturudvalget

24,71 %

-2.737.374

-3.972.874

Socialudvalget

4,06 %

-449.767

-652.767

Ældre- og Handicapudvalget

2,91 %

-322.370

-467.870

Børn- og Ungeudvalget

65,20 %

-7.222.856

-10.482.856

I alt

100,00 %

0

0

 

 

Økonomi

Udmøntning af besparelsen har følgende konsekvenser for udvalgenes servicerammer:

Udvalg

2012

Økonomiudvalget

10.732.366

By- og Kulturudvalget

-2.737.374

Socialudvalget

-449.767

Ældre- og Handicapudvalget

-322.370

Børn- og Ungeudvalget

-7.222.856

+ = udvalgsramme forøges og – =Udvalgsramme mindskes

 

Sagen har ingen betydning for kassebeholdningen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 8. Analyse af vintertjenesten

Åbent - 2009/067759

 

Sagsresumé

Efter to regnskabsår, hvor vintertjenesten, specielt i regnskabsåret 2010, har overskredet budgetterne væsentligt, besluttede byrådet ultimo 2010, at der skulle igangsættes en analyse af vintertjenesten i Odense Kommune. Analysen er udarbejdet af kommunens revision, KPMG, som afleverede analysen i efteråret 2011.

Analysen er vedlagt som bilag.

 

Ønsket med analysen var at få afklaret, om der kunne findes alternativer til den måde, som vintertjenesten udføres på i dag, herunder om analysen kunne klarlægge mulige besparelser og om budgettet kunne styres, så der ikke i fremtiden kommer store overskridelser (rammestyring).

 

Analysen har ikke vist væsentlige muligheder for besparelser, da alle opgaver er beskrevet og udliciteret, og priserne har været udsat for konkurrence. Der peges dog på, at der på mellemlangt sigt kan ændres på niveauet for cykelstier, og at klassificeringen af visse skole- og industriveje kan ændres. En eventuel ændring af serviceniveauet vil skulle ske i forbindelse med nyudbud af vintertjenesten, og skal være vedtaget medio 2012, og vil kunne få virkning fra vinteren 2013.

 

Analysen konkluderer, at der er begrænsede muligheder for at ændre på serviceniveauet undervejs i vinteren, og der er derfor også begrænsede muligheder for at påvirke udgiftsudviklingen undervejs i vinteren.

 

Det er i analysen nævnt, at man med fordel kan prøve at styre risikoen for entreprenørerne, således at der kan opnås mere ens priser for entreprenørens faste årlige udgifter. Mulige besparelser på denne post vurderes dog ikke at have væsentlig indflydelse på det samlede forbrug i vintertjenesten, og vil først kunne hentes efter nyt udbud, det vil sige med virkning fra vinteren 2013.

 

I analysen er desuden lavet en benchmarking af udgifts- og serviceniveau med udvalgte kommuner i 6-by samarbejdet.

 

Analysen viser, at udgiftsudviklingen i Odense Kommune synes at være på niveau med eller lidt under de øvrige kommuner. Analysen viser også, at serviceniveauet på cykelstierne synes at være højere i Odense Kommune end i de kommuner, der er sammenlignet med, jf. også ovenfor.

 

Sagen har været forelagt til drøftelse på By- og Kulturudvalgets møde den 31/1 2012.

INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender at:

 

 1. Vintertjenesten fortsætter efter det samme serviceniveau som hidtil.

 2. I forbindelse med genudbud af vintertjenesten, undersøges det, om der er mulighed for effektiviseringer og dermed muligheden for at reducere udgiftsniveauet. Byrådet vil få forelagt en særskilt sag om betingelserne for det kommende genudbud.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

De to foregående vintre har været kendetegnet ved, at de har været væsentlig hårdere end de sidste mange vintre.

 

Perioder med snevejr er den primære årsag til, at udgifterne til vintertjeneste stiger voldsomt.

KPMG analyse

KPMG har i sommeren 2011 udarbejdet en analyse af vintertjenesten i Odense Kommune for at afdække, om der kunne være muligheder for at opnå besparelser på vintertjenesten, og samtidig undersøge mulighederne for bedre at kunne styre udgifterne til vintertjenesten.

 

Serviceniveau og klassificering af veje

I det efterfølgende vil ordene serviceniveau og nedklassificering blive brugt en del, der er derfor en kort forklaring af dem.

 

I Odense Kommune er opgaverne inddelt i tre serviceniveauer:

A-, B- og C-opgaver, hvor A-opgaverne er dem, der har det højeste serviceniveau.

 

Under de enkelte serviceniveauer er det beskrevet under hvilke forhold, der udføres vintertjeneste, og på hvilke tidspunkter kommunen har forpligtiget sig til at udføre vintertjeneste.

Der kan ses en mere udførlig beskrivelse af de enkelte serviceniveauer på Odense Kommunes hjemmeside.

 

Ved op- og nedklassificering af veje og stier er der tale om at flytte en vej fra et serviceniveau til et andet. Det kunne fx være, hvis en bybusrute omlægges, så en vej skal flyttes fra at være en B-vej til en A-vej.

Hvis opgaven flyttes til et højere serviceniveau, er det en opklassificering, og det er en nedklassificering, hvis opgaven flyttes til et lavere serviceniveau.

 

Politiets indflydelse på vintertjenesten

Såfremt der ønskes væsentlige ændringer i serviceniveauer eller nedklassificeringer, skal det ske i samarbejde med politiet

 

Odense Kommunes niveau for vintertjeneste

Generelt ligger Odense Kommunes niveau for vintertjenesten i den højere halvdel, primært for A-opgaverne.

 

Analysen fra KPMG peger på, at der kan ske justering af niveauet for cykelstier og for visse skole- og industriveje.

 

Trafikanter, borgere og virksomheder har en forventning om, at veje og stier altid er fremkommelige, så det er muligt at komme på arbejde, i skole eller få leveret/afhentet varer fra virksomheder, uden væsentlige gener. Ved en ændring af serviceniveauerne er der således behov for en præcis kommunikation omkring ændringerne.

 

Et højt serviceniveau på cykelstierne er hidtil skønnet nødvendigt for at understøtte Odense Kommunes ønske om at være ”Cyklisternes By”.

 

Nedklassificering af veje og økonomi ved nedklassificering

Ved at nedklassificere nogle opgaver, må det forventes, at det medfører flere klager fra den type trafikanter, der vil blive berørt af et lavere serviceniveau.

 

Det skønnes, at udgifterne til B-veje vil ligge på omkring 40-50 % af udgifterne til A-veje, mens C-veje koster 15-20 % af udgifterne til B-veje.

 

Nyt udbud

De fleste af de nuværende kontrakter udløber i april 2013.
For at være klar med nye entreprenører til vinteren 2013/2014, skal det fremtidige niveau for vintertjenesten være afklaret senest i sommeren 2012. En eventuel justering af serviceniveauet skal således være besluttet før sommerferien 2012.

 

Styring af økonomien

Analysen konkluderer, at der er meget begrænsende muligheder for at ændre på serviceniveauet undervejs i vinteren. Der er således også begrænsede muligheder for at påvirke udgiftsudviklingen på området i løbet af vinteren.

 

Det serviceniveau, der er offentliggjort, skal overholdes gennem hele vinteren, så trafikanterne ikke løbende oplever ændringer i vejene eller cykelstiernes serviceniveauer. Skal der foretages ændringer, skal disse politisk godkendes, og det vil desuden kræve accept af politiet.

 

Når arbejdet er udliciteret, kan det også være vanskeligt og fordyrende at lave væsentlige ændringer i kontraktperioden.

 

Der er i analysen lagt op til, at det kan give et bedre overblik over vinterens udgifter, jo oftere der laves økonomiske opfølgninger. Disse opfølgninger skal selvfølgelig ske i vinterperioden. Det anbefales også, at der i budgetopfølgningerne arbejdes med forskellige scenarier, eksempelvis vurderinger, der tager udgangspunkt i, at resten af vinteren bliver mild, mellem eller hård vinter.

 

Økonomi

I analysen fra KPMG, er udgifterne til vintertjenesten sammenlignet med Esbjerg, Aalborg og Aarhus Kommuner.

                   

Som det er beskrevet, er det ikke muligt at sammenligne tallene direkte, da mange faktorer har betydning for udgiftsniveauet i den enkelte kommune.

Når udgifterne i 2008 sættes til indeks 100, ligger Odense Kommunes udgifter til vintertjeneste i budgetårene 2009 og 2010 i den lave ende.

 

Med de usikkerheder, der er knyttet til tallene, er tendensen dog den samme for alle fire kommuner.

 

Indekstallene for budgetåret 2010 varierer fra 287 i Esbjerg til 392 i Aarhus, hvor indekstallet for Odense Kommune er 329.

 

Bilag

1. Analyse Vintertjenesten (KPMGs analyse.pdf)

 

 

 9. By- og Kulturforvaltningens samlede regnskab for 2011, samt overførsler fra 2011 til 2012

Åbent - 2012/033439

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen fremsender regnskab for 2011 for de drifts- og anlægsområder, der hører under By- og Kulturudvalget.

 

 • Driftsområder med overførselsadgang udviser et netto merforbrug på 5,6 mio. kr., heraf vedrører 5,0 mio. kr. overførsel fra 2011 til 2012 i forbindelse med regnskabsvurderingen pr. 1/10. Merforbruget på 5,6 mio. kr. søges overført til 2012.
  I merforbruget er indeholdt et merforbrug på området for almene ældreboliger på 9,0 mio. kr., der er hvile-i-sig-selv. Under det finansielle område er der et mindreforbrug vedrørende almene ældreboliger på 1,5 mio. kr., så samlet set er der et netto merforbrug på almene ældreboliger på 7,5 mio. kr.

 • Driftsområder uden overførselsadgang omfatter vintertjenesten. På området er et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., der skyldes et mindre antal udrykninger i årets sidste kvartal. Mindreforbruget tilgår kassen.

 

 • Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering
  Området udviser en netto mindreindtægt på 33.558 kr., der søges overført til 2012.

 

 • Anlægsområdet udviser samlet set et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. og er sammensat af mer- og mindreforbrug på de enkelte budgetområder. Der søges om overførsel af 15,4 mio. kr. til 2012. Afvigelsen, der udgør 6,0 mio. kr., søges finansieret ved et kassetræk og kan primært henføres til merforbrug på anlægsregnskabet vedrørende indretning af Kulturmaskinen, gårdrum og renovering af Magasinet på Brandts, hvor merudgiften udgør 5,7 mio. kr.

 

 • Det finansielle område, der omfatter renter og afdrag på almene plejeboliger udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., der søges overført til 2012 sammen med mindreindtægterne på drift af almene ældreboliger

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

 1. By- og Kulturudvalgets samlede regnskab for 2011.

 

 1. driftsområde med overførselsadgang søges om overførsel af merforbruget på 5.649.029 kr. til 2012.

 

 1. For projekter med hel eller delvis ekstern finansiering med overførselsadgang søges om overførsel af mindreindtægt på 33.558 kr.

 

 1. driftsområde uden overførselsadgang udgør mindreforbruget 2.929.533 kr., som tilføres kassen.

 

 1. anlægsområdet søges om overførsel af mindreudgifter på i alt 15.418.000 kr. til 2012, der henvises til vedhæftede specifikation.

 

 1. anlægsområdet søges om frigivelse af 312.284 kr. i 2012, vedrørende etablering af bibliotekstilbud i Korup Kultur- og Idrætscenter, der er overført til 2012 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/10 2011

 

 1. de finansielle områder søges om overførsel af et mindreforbrug på 1.481.396 kr., der kan henføres til renter og afdrag på almene ældreboliger, mindreudgiften er fordelt med 2.201.906 kr. i mindreudgift på renter og 720.510 kr. i merudgift på afdrag.

 

 1. balanceforskydninger søges om overførsel af mindreforbrug på 250.515 kr.

 

 1. Der søges om godkendelse af træk på kassen på 6.031.993 kr. vedrørende anlæg, der afsluttes og på balanceforskydnininger søges om at tilføre kassen 48.566 kr.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen fremsender regnskabet for 2011.

 

Driftsområdet:

1.000 kr.

Vedtaget budget

2011

Korrigeret budget

2011

Regnskab 2011

Afvigelse

Med overførselsadgang:

 

 

 

 

Overførselspulje

0

-5.000

0

-5.000

2.1 Fællesadministration

16.524

22.207

19.932

2.275

2.2 Plan og Byggeri

-59.005

11.740

17.502

-5.762

2.3 Kultur

221.008

212.711

210.930

1.781

2.4 Natur, Miljø og Trafik

396.356

411.590

410.532

1.058

Uden overførselsadgang:

 

 

 

 

2.4 Natur, Miljø og Trafik

21.842

31.841

28.911

2.930

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

 

 

 

 

Uden overførselsadgang:

-487

-631

-596

-34

By- og Kulturforvaltningen

596.237

684.458

687.210

-2.752

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Driftsområder med overførselsadgang

 

Omprioriteringspulje

 

2.1 Fællesadministration

Mindreudgiften på 2,3 mio. kr. kan primært henføres til mindreudgifter på direktør/rådmandspulje, 0,9 mio. kr. samt mindreudgifter til tværgående udviklingstiltag, 1,4 mio. kr.

 

 

2.2 Plan og Byggeri

 

1.000 kr.

Korrigeret budget

2011

Regnskab 2011

Afvigelse

2.2.1 Administration

31.734

30.956

778

2.2.2 Byfornyelse

5.213

4.947

266

2.2.3 Støttet byggeri

8.412

8.330

82

2.2.4 Jordforsyning

-1.860

-1.288

-572

2.2.5 Administrationsbygninger

41.683

37.443

4.240

2.2.6 Udlejningsbygninger

-23.727

-22.185

-1.542

2.2.6 Ældreboliger

-49.715

-40.701

-9.014

2.2 Plan og Byggeri

11.740

17.502

-5.762

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

2.2.4 – Jordforsyning

Mindreindtægten kan henføres til, at beregningsgrundlaget for forpagtningsindtægterne er faldet som følge af salg og byggemodning af jorde. Dette forstærkes så af øgede udgifter til vedligeholdelse af salgsklare arealer samt nedadgående priser ved udbud af dyrkningsarealer.

 

2.2.5 – Administrationsbygninger

Mindreforbruget kan primært henføres til, at varme- og elforbruget har været væsentligt mindre end budgetteret. Endvidere er de hensatte midler til snerydning ikke blevet forbrugt, og dette sammenholdt med en særlig fokus på minimering af udgifterne har afstedkommet mindreforbruget.

 

2.2.6 – Udlejningsbygninger

Merudgiften/mindreindtægten skyldes hovedsageligt ejendommen Østerhøj, Vollsmose Alle 12, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen tidligere har afholdt udgifterne på de lejemål, der ikke kunne udlejes. Denne udgift er fra 2011 overgået til By- og Kulturforvaltningen.

 

2.2.6 – Almene ældreboliger (Hvile-i-sig-selv).

Området udviser en mindreindtægt på 9,0 mio. kr. Området administreres efter lov om Almene Boliger og er omfattet af balanceleje, hvilket betyder at driftsindtægter og udgifter principielt skal svare til de betalte renter og afdrag på ejendommene. Der kan være afvigelser i de enkelte regnskabsår, men området skal hvile-i-sig-selv set over en årrække. I den forbindelse skal det nævnes, at renter og afdrag på det finansielle område udviser en mindreudgift på 1,5 mio. kr. i 2011.

 

Budgetoversigt for ældreboligområdet:

Korrigeret budget ældreboliger drift

-49.714.964

Korrigeret budget ældreboliger renter

17.057.130

Korrigeret budget ældreboliger afdrag

22.826.257

Netto (budgetmæssig ubalance)

9.831.577

 

Det foreslås, at By- og Kulturforvaltningen og Borgmesterforvaltningen laver en analyse af området med henblik på at kortlægge budgetgrundlaget på området.

 

2.3 Kultur

Mindreudgiften på kulturområdet skyldes i al væsentlighed mindreudgifter vedrørende ikke forbrugte midler til ændring af Rytmepostens organisation fra en kommunal institution til en erhvervsdrivende fond, 0,8 mio. kr. samt 0,7 mio. kr. vedrørende Fribyordningen, idet det endnu ikke er lykkedes, at få en fribyforfatter til Odense.

Hertil kommer et mindreforbrug på administration, som blandt andet skyldes omorganisering i forbindelse med ledig afdelingschefstilling i Natur, Miljø og Trafik.

 

 

2.4 Natur, Miljø og Trafik

 

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Regnskab 2011

Afvigelse

2.4.1 Administration

52.960

53.162

-202

2.4.2 Vej og trafikområdet

87.252

87.772

-520

2.4.3 Kollektiv trafik

147.766

148.888

-1.122

2.4.4 Grønne områder og kirkegårde

49.729

50.222

-493

2.4.5 Vandløb og naturbeskyttelse

12.760

12.616

144

2.4.6 Miljøforanstaltninger

27.354

26.457

897

2.4.7 Bygningsvedligeholdelse

33.769

31.414

2.355

2.2 Natur, Miljø og Trafik

411.590

410.531

1.059

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

2.4.3 Kollektiv trafik

Afvigelsen skyldes merudgifter til køb af kørsel, 1,6 mio. kr. samt merudgift til reparationsomkostninger på Stige færge, 0,3 mio. kr., delvist modsvaret af mindreudgifter på linienet på 0,8 mio. kr.

 

2.4.6 Miljøforanstaltninger

Mindreudgiften kan primært henføres til Danmarks Miljøportal, da opkrævningen fra Staten blev mindre end forudsat, 0,4 mio. kr., samt merindtægter vedrørende miljøgodkendelser og tilsyn samt på affaldshåndtering, 0,4 mio. kr., samt mindreudgifter til miljøadministration, 0,3 mio. kr. Dette er delvist modsvaret af merudgifter til ordningen Bærbare batterier, 0,2 mio. kr.

 

2.4.7 – Bygningsvedligeholdelse

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været udvist stor tilbageholdenhed på forbrugssiden, da man først kendte omfanget af ejendomssagens besparelser i 4. kvartal af 2011.

 

 

Driftsområder uden overførselsadgang

Området, der omfatter vintertjeneste, udviser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., der kan henføres til mindre antal udrykninger til glatførebekæmpelse i årets sidste kvartal.

 

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Regnskab 2011

Afvigelse

Uden overførselsadgang:

 

 

 

 

EU – Zerotrade

0

65

298

-233

EU – vaco2r

0

43

243

-200

Aeneas

9

367

193

174

Kulturarvsvaretagelse

-745

-740

-896

156

Biblioteksprojekter

325

185

93

92

Biblioteket, samarbejde med eksterne institutioner

-76

-551

-528

-23

By- og Kulturforvaltningen

-487

-631

-597

-34

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Anlægsområdet

Anlægsbevillingerne udviser en samlet netto mindreudgift på 9,6 mio. kr., der er sammensat af såvel mindreindtægter som mindreudgifter.

Der søges om overførsel til 2012 af en netto mindreudgift på 15,4 mio. kr. Afvigelsen på 6,2 mio. kr. foreslås finansieret ved et kassetræk. Afvigelsen kan primært forklares ved, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen aflægges endelige anlægsregnskaber, hvori der er en netto merudgift i 2011 på ca. 5,8 mio. kr. i forhold korrigeret budget. Heraf vedrører 5,7 mio. kr. projektet vedrørende indretning af Kulturmaskinen, gårdrum og renovering af Magasinet på Brandts.

 

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Regnskab 2011

Afvigelse

Forslag til overførsel

2.2 Plan og Byggeri

-7.359

2.099

661

1.438

1.160

2.3 Kultur

14.369

13.366

8.805

4.561

10.185

2.4 Natur, Miljø og Trafik

130.709

221.172

217.785

3.387

4.073

By- og Kulturforvaltningen

137.719

236.637

227.251

9.386

15.418

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

 

2.2 Plan og Byggeri

 

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Regnskab 2011

Afvigelse

Forslag til overførsel

2.2.1 Administration

1.867

1.393

474

473

2.2.2 Byfornyelse

3.103

879

2.224

2.221

2.2.4 Jordforsyning

-3.432

-3.268

-164

-259

2.2.6 Udlejningsbygninger

-24.228

-22.363

-1.865

-1.864

2.2.9 Anlægsarbejder i offentlige bygninger

24.789

24.020

769

589

2.2 Plan og byggeri i alt

2.099

661

1.438

1.160

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

På byfornyelsesområdet skyldes mindreudgifterne primært færre ansøgninger om byfornyelsesstøtte, som primært skal findes i den finansielle situation. Mindreudgiften søges overført til 2012 til projektet for områdefornyelse af Østerbro.

 

Afvigelsen på jordforsyningsområdet dækker over store afvigelser på såvel salgsområdet, der udviser en mindreindtægt på 9,9 mio. kr. samt på byggemodningen, hvor der er mindreudgifter på 9,8 mio. kr. Afvigelserne skyldes den generelle afmatning i samfundet, der afstedkommer mindre salg, hvorved behovet for byggemodning også falder.

 

Mindreindtægterne vedrørende udlejningsbygninger skyldes et mindre salg af beboelsesejendomme end forventet.

 

 

2.3 Kultur

 

På området søges om overførsel at et mindreforbrug på 10,2 mio. kr., der kan henføres til merindtægt i 2010 vedrørende nyt musik- og teaterhus, hvor der blev betalt en bod i forbindelse med at partner trak sig fra projektet, der er videreført i årene.

Overførslen er 5,6 mio. kr. større end afvigelsen i regnskabet. Denne afvigelse kan primært henføres til anlægsarbejdet med indretning af Kulturmaskinen, gårdrum og renovering af Magasinet på Brandts, der afsluttes nu. Afvigelsen på projektet udgør 5,7 mio. kr., som kan forklares ved en kombination af mangelfuldt projektmateriale, bløde jordbundsforhold, forurenet jord, uventede kloak-, vand- og varmeledninger, uventede terrændæk og fundamenter, der dukkede op ved udgravningerne, samt store udfordringer med uforudsete disponeringer i forbindelse med flytning af Peter Brandes’ relief. Der henvises endvidere til bilag vedlagt sagen Endelige anlægsregnskaber ultimo 2011.

 

 

2.4 Natur, Miljø og Trafik

 

1.000 kr.

Korrigeret budget 2011

Regnskab 2011

Afvigelse

Forslag til overførsel

2.4.2 Vej og trafikområdet

189.289

189.374

-85

-84

2.4.4 Grønne områder og kirkegårde

10.027

9.088

939

1.736

2.4.6 Miljøforanstaltninger

10

10

0

0

2.4.7 Bygningsvedligehold

19.702

17.838

1.864

1.752

2.4.8 Vintertjeneste

2.143

1.474

669

669

2.4 Natur, miljø og trafik i alt

221.171

217.784

3.387

4.073

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

På 2.4, Natur, Miljø og Trafik søges der samlet set om overførsel af 4,1 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mere end afvigelsen udgør. Dette kan primært henføres til merudgifter på anlægsarbejder der afsluttes, 0,7 mio. kr.

 

Afvigelsen på vej og trafikområdet dækker over store afvigelser på enkeltprojekter.

De væsentligste mindreudgifter er på Trafik og mobilitetsplanen, 13,5 mio. kr., vejreguleringer, 4,2 mio. kr., Trafiksikkerhedsplan og bløde trafikanter, 5,9 mio. kr., modsvaret af mindreindtægter vedrørende gadebelysning, salg, 17,5 mio. kr. samt merudgifter til kabellægning, 4,4 mio. kr.

 

Der henvises endvidere til den vedhæftede specifikation af overførsler.

 

De finansielle områder

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Regnskab 2011

Afvigelse

Forslag til overførsel

­Renter

16.518

17.057

14.855

2.202

2.202

Afdrag

22.861

22.826

23.547

-721

-721

By- og Kulturforvaltningen

39.379

39.883

38.402

1.481

1.481

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Afvigelsen skal sammenholdes med resultatet under budgetområde 2.2.6 – almene ældreboliger, hvor der er en mindreindtægt på 9,0 mio. kr.

 

Balanceforskydninger

1.000 kr.

Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget 2011

Regnskab 2011

Afvigelse

Forslag til overførsel

Støttet byggeri

15.522

47.841

47.542

299

250

By- og Kulturforvaltningen

15.522

47.841

47.542

299

250

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Økonomi

I nedenstående tabel vises sagens påvirkning på kassebeholdningen i de enkelte år.

I 1.000 kr.

2011

2012

Drift med overførselsadgang

-5.649

5.649

Drift uden overførselsadgang

2.930

 

Drift, områder med hel eller delvis ekstern finansiering

-34

34

Anlægsområdet

9.386

-15.418

Det finansielle område

1.481

-1.481

Balanceforskydninger, Støttet byggeri

299

-250

Samlet påvirkning på kassebeholdningen

8.413

-11.466

 

Påvirkning på serviceudgifterne.

I 1.000 kr.

2011

2012

Drift med overførselsadgang – hvile-i-sig-selv

-5.649

5.649

Drift uden overførselsadgang

2.930

0

Drift, områder med hel eller delvis ekstern finansiering

-34

34

Samlet påvirkning på serviceudgifterne

-2.753

5.683

 

 

Bilag

1. Specifikation af overførsler fra 2011 til 2012. (Specifikation af overførsler fra 2011 til 2012.pdf)
2. Specifikation af endelige anlægsarbejder (Specifikation af anlægsarbejder der afsluttes.pdf)

 

 

 10. Endelige anlægsregnskaber ultimo 2011

Åbent - 2012/038649

 

Sagsresumé

I henhold til principperne for økonomistyring i Odense Kommune aflægges regnskab for afsluttede anlægsarbejder, hvortil Odense Byråd har givet bevilling.

 

I henhold til principperne skal der aflægges særskilt regnskab, når

 

- brutto anlægsudgifterne overstiger 2,0 mio. kr.

- brutto anlægsudgifterne er mellem 1,0 og 2,0 mio. kr. og regnskabet afviger

  væsentligt

- der er fastsat krav om selvstændig regnskabsaflæggelse i forbindelse med bevillingen.

 

By- og Kulturforvaltningen fremsender anlægsregnskaber, der skal til særskilt politisk behandling jævnfør ovenstående.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender anlægsregnskaberne.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen forelægger afsluttede anlægsregnskaber til byrådets godkendelse.

 

Afsluttede anlægsregnskaber på budgetområder.

Hele kr.

Bevilling

Forbrug

Merforbrug (-) Mindreforbrug (+)

Budgetområde 2.2

 

 

 

2.2.2 - Byfornyelse

 

 

 

080.015003

Områdefornyelse i Odense Havn

2.134.711

-800.300

2.135.016

-800.000

-305

-300

080.015011

Ramme til friarealforbedring 2009

2.548.420

-1.339.710

2.548.970

-1.340.623

-550

913

080.015012

Bygningsfornyelse af enkeltejendomme 2010

Overføres til 080.015114 i

f.m. regnskabsaflæggelsen

 

 

 

2.179.000

-1.090.000

 

-562.000

281.000

 

1.617.000

-809.000

 

 

 

 

 

 

1.117.535

-558.770

 

 

 

 

 

 

499.465

-250.230

2.2.2 i alt                         Udgift

Indtægt

Netto

 

6.300.131

-2.949.010

3.351.121

5.801.521

-2.699.393

3.102.128

498.610

-249.617

248.993

2.2.4 - Jordforsyning

 

 

 

095.003054

Område i SØ, Niels Bohrs Allés forlængelse, Stat-Ene-Vej, Ørbækvejen, motorvejen, Tietgenbyen etape 1

58.983.344

58.537.958

445.386

095.003679 Teknikvej mod vest

4.933.400

4.950.199

-16.799

2.2.4 – Jordforsyning i alt

63.916.744

63.488.157

428.587

 

 

 

 

2.2.6 – Udlejningsbygninger

 

 

 

080.532070

Salg af plejehjem

-4.935.267

-4.912.254

-23.013

 

 

 

 

2.2.9 – Anlægsarbejde i kommunale bygninger

 

 

 

080.650012

Egeparken, ombygning og ibrugtagning til leje

 

22.653.996

22.574.139

79.857

2.2 – Plan og Byggeri i alt

Udgift

Indtægt

Netto

 

 

 

92.870.871

-7.884.277

84.986.594

 

91.863.817

-7.611.647

84.252.170

 

1.007.054

-272.630

734.424

Budgetområde 2.3

 

 

 

403.364018

Indretning af kulturmaskinen, gårdrum og renovering af Magasinet på Brandts

16.510.876

22.223.076

-5.712.200

403.364019

Nyt slot i Lotzes Have

2.567.000

2.401.675

165.325

2.3 – Kultur i alt

 

19.077.876

24.624.751

-5.546.875

Budgetområde 2.4

 

 

 

2.4.2 – Veje og Trafik

 

 

 

095.223105

Vejreguleringer 2011

Overføres til 095.223205 i

f.m. regnskabsaflæggelsen

 

12.607.089

 

-4.207.000

 

8.400.089

 

 

 

 

8.399.517

 

 

 

 

572

095.223108

Trafiksikkerhedsplan 2011

Overføres til 095.223208 i

f.m. regnskabsaflæggelsen

 

20.375.179

 

-3.276.000

 

17.099.179

 

 

 

 

17.099.527

 

 

 

 

-348

095.223111

Renovering af slidlag 2011

Overføres fra 095.223211 i

f.m. regnskabsaflæggelsen

 

18.563.883

 

1.568.000

 

20.131.883

 

 

 

 

20.131.670

 

 

 

 

213

095.223112

Større fortovsrenoveringer 2011

Overføres fra 095.223212 i

f.m. regnskabsaflæggelsen

 

10.196.000

 

1.125.000

 

11.321.000

 

 

 

 

11.321.237

 

 

 

 

-237

2.4.2 i alt

 

56.952.151

56.951.951

200

2.4.4 – Grønne områder og kirkegårde

 

 

 

095.021544

Kongens Have, arkitektkonkurrence og renovering

17.167.000

17.582.374

-415.374

095.021647

Stige Ø

16.761.110

17.145.577

-384.467

2.4.4 i alt

 

33.928.110

34.727.951

-799.841

2.4.7 – Bygningsvedligehold

 

 

 

095.010000

Ramme til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2010

 

2.385.000

2.355.496

29.504

2.4 Natur, Miljø og Trafik i alt

 

93.265.261

94.035.398

-770.137

2 – By og Kulturforvaltningen i alt

Udgift

Indtægt

Netto

 

 

205.214.008

-7.884.277

197.329.731

 

 

210.523.966

-7.611.647

202.912.319

 

 

-5.309.958

-272.630

-5.582.588

 

Anlægsarbejdet vedrørende indretning af Kulturmaskinen, gårdrum og renovering af Magasinet på Brandts udviser et merforbrug på 5.712.200 kr., som kan forklares ved en kombination af mangelfuld projektmateriale, bløde jordbundsforhold, forurenet jord, uventede kloak- vand- og varmeledninger, uventede terrændæk og fundamenter, der dukkede op ved udgravningerne, samt store udfordringer med uforudsete disponeringer i forbindelse med flytning af Peter Brandes’ relief. Der henvises endvidere til vedlagte bilag, der blev forelagt By- og Kulturudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/5 2009.

 

Økonomi

Samlet set kan der konstateres et merforbrug på 5.582.588 kr., der er finansieret ved et træk på kassen

Bilag

1. Kulturmaskinen - foreløbig regnskabsforklaring (Notat Kulturmaskinen - regnskabsforklaring.pdf)

 

 

 

11. Kommenteret forbrugsrapport pr. 1/3 2012

Åbent - 2012/037769

 

Sagsresumé

Gennem de senere år har kommunerne, inden for rammerne af den faseopdelte budgetlægning, intensiveret samarbejdet om at overholde de indgåede økonomiaftaler.

 

Dette samarbejde fortsætter i 2012, hvor kommunerne flere gange i løbet af året skal indberette status på forventet regnskab til KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

På den baggrund er der planlagt følgende opfølgninger i Odense Kommune i 2012:

2 kommenterede forbrugsrapporter, 1 halvårsregnskab og 1 budgetopfølgning samt 1 administrativ opfølgning.

 

By- og Kulturforvaltningen fremsender kommenteret forbrugsrapport pr. 1/3 2012 for bevillinger under By- og Kulturudvalget.

 

Samlet opfølgning på driften:

 

·   Driftsområder med overførselsadgang
Samlet set forventes der ingen afgivelser i forhold til korrigeret budget for bevillinger under By- og Kulturudvalget

·   Driftsområder uden overførselsadgang - der omfatter vintertjeneste, forventer på nuværende tidspunkt at balancere med budgettet

·   Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering – der omfatter projekter på kulturområdet, forventes at balancere

 

Overholdelse af udvalgets serviceramme 2012:

 

·   Udvalgets serviceramme 2012, som er hele By- og Kulturudvalgets budget - forventes overholdt.

 

Opfølgning på det finansielle område:

Det finansielle område, der omfatter udgifter til renter og afdrag på ældreboligområdet, forventes at balancere.

 

Udfordringer/fokusområder:

I lighed med 2011 vil der i løbet af 2012 være særlig fokus på gadelysområdet, hvor udgifterne har været stigende de senere år. Endvidere er der særlig fokus på udlejningsområdet, herunder især ældreboligområdet.

 

Som en del af det 4-årige budgetforlig omhandlende Odense Ny Virkelighed, besluttede udvalget den 8/11 2011, hvorledes besparelserne/effektiviseringerne skulle fordeles.

 

Forvaltningen arbejder løbende på at udmønte de vedtagne effektiviseringer/besparelser. Den fulde effekt af indsatserne er dog først en realitet ved årets afslutning.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at den kommenterede forbrugsrapport pr. 1/3 2012 fremsendes til byrådets godkendelse.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af krav til indberetning til KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet og skærpede krav til økonomistyring i Odense Kommune er der planlagt følgende opfølgninger på forventet regnskab i 2012.

 

Kommenteret forbrugsrapport pr. 1/3

Udvalgssag 20. marts

Kommenteret forbrugsrapport pr. 1/6

Udvalgssag 22. maj

Halvårsregnskab 2012

Orientering på rådmandsmøde i By- og Kulturforvaltningen

Byrådssag 12. september

Administrativ budgetopfølgning

Ultimo oktober

Budgetopfølgning pr. 1/10

Udvalgssag 13. november

 

Som noget nyt er anlægsområdet taget ud af opfølgningerne. Dette skyldes, at der i forbindelse med budget 2012 blev besluttet at lave særskilte opfølgninger på anlægsområdet.

 

I de kommenterede forbrugsrapporter er der fokuseret på at give et helhedsbillede af udvalgets økonomi og udfordringer.

 

By- og Kulturforvaltningen fremsender den kommenterede forbrugsrapport pr. 1/3 2012 for bevillinger under By- og Kulturudvalget.

 

Forventet regnskab 2012 for driftsområdet

1.000 kr.

Vedtaget budget 2012

Korrigeret budget

2012

Forventet regnskab

2012

Afvigelse

Med overførselsadgang:

 

 

 

 

2.1 Fællesadministration

26.704

26.038

26.038

0

2.2 Plan og Byggeri

-61.834

8.512*

8.512

0

2.3 Kultur

215.955

209.843

209.843

0

2.4 Natur, Miljø og Trafik

392.612

397.554

397.554

0

Uden overførselsadgang:

 

 

 

 

2.4 NMT -Vintertjeneste

22.430

22.430

22.430

0

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

 

 

-517

 

 

-517

 

 

-517

 

 

0

By- og Kulturforvaltningen

 

595.350

 

663.860

 

663.860

 

0

- = merforbrug + = mindreforbrug

* Den store forskel mellem vedtaget og korrigeret budget skyldes regulering i forbindelse med afskaffelse af interne huslejer

 

Forventet regnskab 2012 på det finansielle område

1.000 kr.

Vedtaget budget 2012

Korrigeret budget

2012

Forventet regnskab

2012

Afvigelse

2.2 Plan og Byggeri

 

 

 

 

Renter

16.469

16.469

16.469

0

Afdrag

23.632

23.632

23.632

0

By- og Kulturforvaltningen

40.101

40.101

40.101

0

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Økonomi

Servicerammen for Odense Kommune er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet og opgjort som nettodriftsudgifter på et afgrænset område fratrukket

brugerfinansierede udgifter, udgifter til forsikrede ledige og overførsler samt indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

 

Det betyder, at alle driftsudgifterne i By- og Kulturforvaltningen er med i servicerammen.

 

Udvalgets Serviceramme 2012

Forventet Serviceramme 2012

Afgivelse

Afvigelse i pct.

663.860

663.860

0

0

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Sagen har følgende påvirkning af kassebeholdningen:

 

2012

2013

2014

2015

2016

Kassebeholdning

0

0

0

0

0

+= forbedring -= forværring

 

Bilag

Ingen bilag.

 12. Kulturpolitik

Åbent - 2011/143939

 

Sagsresumé

Der foreligger hermed revideret Kulturpolitik. Kulturpolitikken er udarbejdet som en udvalgspolitik for By- og Kulturudvalget jf. Odense Kommunes politikkoncept godkendt i byrådet den 17/12 2008.

 

Den foreliggende kulturpolitik er en revidering af den kulturpolitik, som byrådet godkendte 17/6 2009.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender Kulturpolitik.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Kulturpolitikken er blevet til i en proces, hvor byens kulturområde har haft mulighed for at bidrage. Der er modtaget input fra aktører på kulturområdet; selvejende såvel som kommunale kulturinstitutioner.

Politikken bygger endvidere på personlige interviews med By- og Kulturudvalgets medlemmer, samt By- og Kulturudvalgets drøftelser.

By- og Kulturudvalget har også drøftet kulturpolitik på et temamøde med lederne af de omtrent 20 selvejende og kommunale kulturinstitutioner i Odense Kommune, som er tilknyttet By- og Kulturforvaltningen.

 

Den reviderede kulturpolitik har været til kommentering blandt kulturaktører og i alle fagforvaltninger. Der er modtaget 1 kommentar fra eksterne kulturaktører og 3 kommentarer fra øvrige forvaltninger i Odense Kommune. Kommentarerne har givet anledning til mindre justeringer og tilføjelser i politikken.

 

Kulturpolitikken er revideret med udgangspunkt i den eksisterende politik. Kulturpolitikken er udtryk for prioriterede indsatsområder, som kræver særlig fokus for nuværende. Hvis noget ikke nævnes i kulturpolitikken, er det ikke ensbetydende med, at det er irrelevant. Kulturpolitikken forholder sig således ikke nødvendigvis til alt på kulturområdet samtidig.

 

Kulturpolitikken er det værktøj, By- og Kulturudvalget anvender som baggrund for den løbende politiske dialog om prioriteringer på kulturområdet og kulturpolitikken bliver derfor synlig i drifts- og aktivitetsaftaler, virksomhedsplaner, samt øvrige bevillinger på området.

 

Meningsfulde fællesskaber

Kulturpolitikkens overskrift er ’Meningsfulde fællesskaber’. Det understreger en rød tråd gennem hele kulturpolitikken - en af visionerne for, hvad kultur skal bidrage med i Odense Kommune. Ligesom det understreger, at arbejdsmetoden på kulturområdet skal være kendetegnet ved samarbejde og fællesskaber mellem kulturinstitutioner, kulturaktører, kommune, og borgere.

 

Kulturpolitikken tager udgangspunkt i By- og Kulturudvalgets kulturelle værdigrundlag. Her udtrykkes visioner for effekten af kulturområdet. Kulturpolitikken prioriterer 4 overordnede politiske mål. Til opfyldelse af de politiske mål er evnen og viljen til samarbejde og netværk en central forudsætning. Gennem samarbejde løfter det samlede kulturområde i fællesskab 4 prioriterede indsatsområder.

 

Figuren viser overskrifter på de ændringer, der foreslås i forhold til den nuværende kulturpolitik. Ændringerne er uddybet i politikken.


Den reviderede kulturpolitik rummer også en række justerede bokse og andre justeringer. Overskrifterne er:

 • Byens arv – Byens ikoner. Hans Christian Andersen og Carl Nielsen præsenteres som selvstændigt vigtige. Odense Kommune har et vigtigt ansvar i deres formidling.
 • Kvalitet. Det fremgår blandt andet, at kvaliteten af kulturtilbuddene løbende vurderes ud fra både kulturelle kvaliteter samt evne til at bidrage til politiske mål og indsatsområder.
 • Ledelse. Der arbejdes med en respektbaseret distance mellem politiske rammebevillinger og kulturlivets konkrete anvendelse af midlerne. Den kunstneriske frihed går hånd i hånd med ansvaret for den administrative ledelse.
 • Lokalt, regionalt og nationalt. Samarbejde betragtes som vigtigt for at udvikle kulturlivet i Odense Kommune. Samarbejde skaber en sammenhængskraft, der bidrager til et endnu bedre og stærkere kulturliv.
 • Kultur i Odense har gode fysiske rammer. Odense Byråd har skabt gode fysiske rammer for byens kulturliv de seneste år. I de kommende år fortættes bymidten. Bygning af nyt kulturhistorisk museum, musik- og teaterhus, samt kulturaktiviteter på Thomas B. Thriges Gade giver unikke muligheder.

 

Den samlede fremstilling af By- og Kulturudvalgets kulturpolitik findes i bilaget.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

1. Kulturpolitik 2012 til godkendelse (Kulturpolitik 2012 - til godkendelse.pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


14. Anlægsrammen Trafiksikkerhedsplan - Godkendelse af projekter i 2012

Åbent - 2012/004158

 

Sagsresumé

På budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik er der under anlægsrammen "Trafiksikkerhedsplan" afsat 11.508.000 kr. på budgettet i 2012.

 

Der arbejdes ud fra en langsigtet handlingsplan for trafiksikkerhed med en flerstrenget strategi, der er beskrevet i Trafiksikkerhedsplanen. Strategien har fokus på fysiske ændringer af kryds og strækninger (sortpletarbejdet), etablering af stier, skoleveje samt påvirkning af trafikanternes holdning i forhold til trafiksikkerhed, herunder færdselsundervisning og kampagner.

 

Der ønskes nu godkendelse af forbrug af 7.315.000 kr. til nedenstående projekter, jf. kortbilag med hovedområderne færdselssikkerhedskampagner, sortplettiltag og skoleveje samt øvrige trafiksikkerhedsfremmende projekter.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

 1. Sagens projekter udføres i 2012.

 

 1. Forbrug af 7.315.000 kr. af anlægsrammen for "Trafiksikkerhedsplan" under budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik.

 

 1. By- og Kulturudvalget udpeger et medlem til at lede åstedsforretning. Der indvarsles til åstedsforretning, i henhold til kap. 5 i lov om offentlige veje.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen. Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen udpeges til at lede åstedsforretningen.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Færdselssikkerhedskampagner

Udgift til kampagner: 1.500.000 kr.

 

Kampagnerne er rettede mod forskellige udvalgte målgrupper.

 

Cyklister

·         Vi Cykler til Arbejde

·         Cykelkursus for seniorer

·         Cykelhjelmskampagne

 

Fodgængere

 • Gåkampagne for seniorer

 

Børn og skoleveje

 • Alle Børn Cykler
 • Skolevejsfolder – Sikker skolevej og mobil APP

 

Unge

 • National ungekampagne
 • Safe days

 

Diverse voksne

 • Kampagne mod kørsel for rødt signal
 • Uopmærksomhedskampagne
 • Fartkampagne
 • Spritkampagne
 • Selekampagne

 

I bilag er den enkelte kampagne beskrevet kortfattet.

 

Andet

Både lokalt, nationalt og regionalt har forvaltningen et tæt samarbejde omkring udvikling af trafiksikkerhed og kampagner; nedenstående initiativer forventes Odense Kommune at deltage i.

 

Lokalt:

Odense By sender en ansøgning til ”Årets trafiksikkerhedsbyer 2011”.

Formålet med årets trafiksikkerhedsbyer er at reducere antallet af personskader og ulykker i byerne som helhed samtidig med, at projekterne skal bidrage til at give ny viden og erfaringer til andre kommuners arbejde med trafiksikkerheden.

 

Der vil blive søgt om midler til både fysiske vejtiltag og kampagner/undervisnings materialer.

 

Regionalt:

Som følge af organisationsændring i Vejdirektoratet pr. 1/2 2012 afventes afklaring for det videre samarbejde.

 

Nationalt:

Motorcykelkampagne – forebyggelse af motorcykelulykker for små midler, udarbejdet med baggrund i Danmarks Tekniske Universitets undersøgelser og sammen med Havarikommissionen.

 

Sortplettiltag

Samlet overslag: 3.380.000 kr.

 

Kommunen har senest i 2011 fået udarbejdet en sortpletanalyse. Det er en analyse af de særligt uheldsbelastede steder på veje og stier. Analysen er gennemført på baggrund af politiets registrering af trafikuheld i perioden 2006 til 2010. Analysen angiver 13 kryds og 5 vejstrækninger, som er særligt belastede med uheld. Disse 18 projekter er prioriteret ud fra, hvor der kan opnås den største trafiksikkerhed for investeringen. Som prioriteringsværktøj anvendes begrebet projektrenten. Den siger noget om projektets lønsomhed, og er forholdet mellem anlægssummen og den samfundsmæssige besparelse, som opnås ved de færre trafikulykker. Et projekt på 100 % betyder, at projektet samfundsøkonomisk er tjent ind efter 1 år.

 

Det kan for ombygning af enkelte af projekterne blive nødvendigt for projekternes gennemførelse at erhverve mindre arealer fra de tilstødende lodsejere. Såfremt arealer ikke kan erhverves ved frivillige aftaler, vil det ske ved ekspropriation.

 

2 af projekterne afventer, idet projekterne er udpeget på den del af vejnettet som omfattes af tiltag i forbindelse med Trafik- og mobilitetsplanen.

 

5 af de udpegede lokaliteter udgår af sortpletlisten, da nærmere analyse af uheldsbilledet har vist, at grundlaget for udpegningen ikke var korrekt.

 

Yderligere 3 projekter påregnes gennemført uden for anlægsrammen Trafiksikkerhedsplan.

 

Efter denne sortering resterer følgende 3 vejstrækninger og 5 kryds. Anlægsoverslag er angivet i parentes. En kortfattet beskrivelse af de enkelte projekter findes i bilag:

·      Kertemindevej: Strækning omkring Lunden (15.000 kr.)

·      Faaborgvej: Kryds ved Dalumvej/Clausens Allé (675.000 kr.)

·      Rugårdsvej: Strækningen mellem Rismarksvej og Stadionvej (445.000 kr.)

·      Munkerisvej: Kryds ved Blangstedgårdsvej (395.000 kr.)

·      Reventlowsvej: Kryds ved Kragsbjergvej (200.000 kr.)

·      Faaborgvej: Strækningen mellem Tietgens Allé og Sanderumvej/Ellekærsvej (365.000 kr.)

·      Nyborgvej: Kryds ved Ejby Møllevej (700.000 kr.)

·      Otterupvej: Kryds ved Bispeengen (700.000 kr.)

·      Kløvermosevej: Kryds ved Roesskovsvej (250.000 kr. - Midler til kvalificering af overslag / forprojektering)

o    Overslag i alt ca. 5 mio. kr. – heraf sortplettiltag: ca. 2.350.000 kr. + ca. 2.650.000 kr. for kapacitetsforbedrende tiltag, som ønskes finansieret uden for anlægsrammen Trafiksikkerhedsplan.

 

Skoleveje

Samlet overslag: 1.025.000 kr.

 

Der er tidligere udarbejdet notat om konsekvenser for skoleveje som følge af den nye skolestruktur. Behovet er primært niveaufrie forbindelser over/under primærvejene. Disse projekter er imidlertid så investeringstunge, at de ikke alene kan finansieres over anlægsrammerne.

Midler til realisering af disse anlæg vil blive ansøgt særskilt via særskilt anlægsbevilling, som søges ved førstkommende lejlighed.

 

·       Stige Friskole – Delehelle på Haugevej, forlængelse af fartdæmpet område på Hedelundvej, samt forlængelse af vigelomme for cyklister (475.000 kr.).

·       Sanderumskolen – Skoleblinkanlæg og permanent fartdæmpning til 30 km/t foran skolen (350.000 kr.).

·       Højby Friskole / Rudolf Steiner-Skolen – Forstærket afmærkning af ”Tættere bebygget område”, herunder ny fast fartviser på Nr. Lyndelse Vej (150.000 kr.).

·       Ejerslykkeskolen – Renovering af tunnel under Ørbækvej (50.000 kr.).

 

I bilag er ovennævnte kortfattet beskrevet.

 

Øvrige trafiksikkerhedsfremmende projekter

Samlet overslag: 1.410.000 kr.

 

·       Bygrænsetiltag

·       Beldringevej (200.000 kr.)

·       Bogensevej (100.000 kr.)

·       Gammel Højmevej (100.000 kr.)

·       Stenløse Bygade (125.000 kr.)

·       Lovbjergvej (125.000 kr.)

·       Åsumvej – Reduktion fra 4 til 2 spor (150.000 kr.)

·       Staupudevej – Krydsregulering ved Nyborgvej (100.000 kr.)

·       Brændekildevej – Justering af fartdæmpere (100.000 kr.)

·       Hunderupvej – Sekundærhelle på Skovgyden – (60.000 kr.)

·       Opdatering af trafiksikkerhedshandleplan for Odense Kommune (50.000 kr.)

·       Pulje til uforudsete tiltag i 2012 (300.000 kr.)

Økonomi

Oversigt over anlægsrammens økonomi.

 

Anlægsrammen "Trafiksikkerhedsplan" - beløb i 1.000 kr.

2012

Budget:

- Afsat budgetbeløb på anlægsrammen

 

 

11.508

Godkendelse i denne sag:

-Færdselssikkerhedskampagner og -indsatser

-Sortplettiltag

-Skolevejstiltag

-Øvrige trafiksikkerhedsfremmende projekter

 

-7.315

-1.500

-3.380

-1.025

-1.410

 

Restbudget på anlægsrammen

 

 

4.193

 

De samlede afledte årlige driftsudgifter til drift, ren- og vedligeholdelse af signaler, helleanlæg, faste fartvisere og sti belysning vil udgøre ca. 200.000 kr., som søges indarbejdet i budgettet, jf. regler om afledt drift af anlæg. Merudgifterne er indeholdt i det skøn over afledt drift, der er udarbejdet til budget 2013-16.

Bilag

2. Færdselssikkerhedskampagner og -indsatser (Færdselssikkerhedskampagner og -indsatser.pdf)
5. Øvrige trafiksikkerhedsfremmende projekter (Øvrige trafiksikkerhedsfremmende projekter.pdf)
4. Skolevejsprojekter (Skolevejstiltag.pdf)
1. Projektidéer (Projektideer.pdf)
3. Sortplettiltag (Sortplettiltag.pdf)

 

 

 15. Anlægsrammen Bløde trafikanter - godkendelse af projekter i 2012

Åbent - 2012/004158

 

Sagsresumé

På budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik er der under anlægsrammen ”Bløde trafikanter” afsat 2.078.000 kr. på budget 2012.

 

Rammen benyttes til projekter, der fremmer bløde trafikanters færden og ophold i byrummet, det vil sige forhold for passagerer til den kollektive trafik, cyklister og fodgængere.

 

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 frigivet rådighedsbeløbet på anlægsrammen.

 

Der ønskes nu godkendelse af forbrug på 1.400.000 kr. til nedenstående projekter.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

a.    Sagens projekter - udføres i 2012.

 

b.    Forbrug af 1.400.000 kr. af anlægsrammen for ”Bløde trafikanter” under budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Stikortlægning

Overslag 100.000 kr.

 

Kommunens plan for fremtidige stier skal revideres i forbindelse med kommuneplanrevision 2013. For at nå de ambitiøse mål i miljøhandlingsplanen skal flere bruge stierne, og her er det blandt andet vigtigt, at vi har et godt og sammenhængende stinet.

En forudsætning for planlægningen af fremtidige stier er et godt kendskab til det eksisterende net. By- og Kulturforvaltningen ønsker derfor at kortlægge det eksisterende stinetværk, da vores nuværende kortlægning er ufuldstændig.

 

Kortlægningen skal samtidig forbedre datagrundlaget til Odense Kommunes Cykelruteplanlægger, der er en integreret del af appen ”OdenseGuide”.

 

Odense Kommunes Cykelruteplanlægger kan beregne korteste rute for cyklisten, men også en anbefalet rute, der vægter stier højere end veje uden cykelstier.

Efter By- og Kulturforvaltningens kendskab er dette en service, som pt. ikke tilbydes cyklister på mobilen, noget andet sted i Danmark eller verden. Men anbefalingen af ruter er ikke god nok, idet der pt. ikke skelnes mellem, hvor gode stierne er at cykle på, og idet der er fejl og mangler i det datanetværk, som Odense Kommune har overtaget fra Krak og nu bygger videre på.

 

Vestergade Vest og Mageløs

Overslag ca. 400.000 kr.

 

Vestergade Vest og Mageløs blev gågade med cykling tilladt i august 2010. Indretningen er midlertidig. Der er skabt mere byliv for få penge, men der er problemer med balancen mellem fodgængere og cyklister, og gaden respekteres ikke altid som gågade. Dette skyldes blandt andet, at den fortsat er indrettet med kørebane og fortove.

 

En renovering med nye gågadebelægninger, nyt inventar og belysning mv. kan ikke dækkes af anlægsrammen for Bløde trafikanter. Indtil der er økonomi til en renovering, anbefaler By- og Kulturforvaltningen, at der udføres punktvise tiltag, der kan forbedre forholdene i gaderne.

 

I 2012 ønskes gågadernes start markeret tydeligere, og cyklisterne skal informeres om, hvordan man færdes i en gågade med cykling tilladt. Der ansøges derfor om 400.000 kr. til udførelse af disse tiltag.  

 

Bedre forhold omkring fodgængerarealer

Overslag 200.000 kr.

Fortovene, gågaderne og pladserne er et forløb af byrum i stadig udvikling. Nyt reklamefinansieret byrumsudstyr bliver opstillet. Butikker skifter funktion eller bygger om, og får et andet behov for udstilling af varer udenfor butikken, eller et andet behov for vareleverancer. Cyklisterne placerer deres cykler nye steder, og de gåendes bevægelsesmuligheder ændrer sig.

Til tider sker disse ændringer på en sådan måde, at det byrumsudstyr, der bliver opstillet eller allerede står i gaderummet, står uhensigtsmæssigt, ikke tilpasser sig det sted det står, eller ikke længere er den optimale løsning, funktionelt eller oplevelsesmæssigt; hverken for handelslivet, cyklisterne eller de gående.

By- og Kulturforvaltningen ønsker derfor løbende at kunne forbedre forholdene, når problemerne opstår. Der ansøges derfor om en pulje på 200.000 til løbende at kunne lave mindre tiltag, der kan fremme forholdene i midtbyen.

 

Det kan vise sig at være afledt drift ved enkelte projekter. Den medtages ved afrapporteringen af afledt drift ultimo 2012.

 

Tilgængelighedsplan – handicapforanstaltninger

Overslag 200.000 kr.

 

I forbindelse med tilgængelighedsplanen ønsker By- og Kulturforvaltningen at forbedre vejene omkring Banegårdcenteret. Dette skal sikres ved, at krydsningsmulighederne og den almindelige tilgængelighed for handicappede og ældre trafikanter forbedres.

Der ansøges derfor om 200.000 kr. for at gøre forbindelsen fra banegårdscenteret frem til Buchwaldsgade 48 mere tilgængelig for de synshandicappede elever, der benytter HF-uddannelsen på Fora 1748.

 

Heden – tilgængelighed krydsningsmulighed

Overslag 500.000 kr.

 

I forbindelse med at sikre krydsningsmuligheden henover Heden, for de synshandicappede der modtager undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, ønsker By- og Kulturforvaltningen at etablere gennemført fortov og støtte helle.

 

Økonomi

Oversigt over anlægsrammens økonomi.

 

Anlægsrammen "Bløde trafikanter" - beløb i 1.000 kr.

2012

Budget:

- Afsat budgetbeløb på anlægsrammen

 

 

2.078

Godkendelse i denne sag:

-Stikortlægning

-Vestergade Vest og Mageløs

-Bedre forhold omkring fodgængerarealer

-Tilgængelighedsplan – handicapforanstaltninger

-Heden – tilgængelighed krydsningsmulighed

-1.400

-100

-400

-200

-200

-500

 

Restbudget på anlægsrammen

 

 

678

 

Af restrammen på 678.000 kr. foreslås 600.000 kr. omprioriteret til ny legerute, jf. særskilt sag herom.

 

Sagen påvirker ikke kommunens serviceramme og kassebeholdning.

Bilag

1. Projektidéer: Oversigt (Projektideer_oversigt.pdf)

 

 

 

16. Anlægsrammen Byens Udstyr - godkendelse af projekter i 2012

Åbent - 2012/004158

 

Sagsresumé

På budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik er der under anlægsrammen ”Byens

Udstyr” afsat 759.000 kr. på budgettet i 2012.

 

Rammen benyttes blandt andet til udvikling og opsætning af byudstyr, der højner

byrummenes brugbarhed, understøtter et aktivt byliv og lever op til byens ambitioner omkring leg, bevægelse, bæredygtighed, innovation m.m.

 

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 frigivet rådighedsbeløbet på anlægsrammen.

 

Der ønskes nu godkendelse af forbrug af 600.000 kr. til nedenstående projekter.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

a. Sagens projekter til udførelse i 2012.

 

b. Forbrug af 600.000 kr. af anlægsrammen for ”Byens Udstyr” under budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Bedre opholds- og aktivitetsoplevelser i bymidten og havnen

Overslag 400.000 kr.

 

Odense Kommune gennemførte i 2008 en bylivsundersøgelse og vedtog i 2010 en

Bylivsstrategi. Begge peger på, at der er for få ikke-kommercielle opholdsmuligheder i bymidten. I 2011 kom der en Playspotstrategi, der arbejder for, at der skabes flere muligheder for mere leg, aktivitet, fordybelse og oplevelse i bymidten.

 

Arbejdet med at etablere bedre opholds- og aktivitetsoplevelser i bymidten og havnen ønskes fortsat i 2012. Fokus er på alle byens brugere. Der skal være mulighed for at hvile sig ved legepladsen, nyde solen og udsigten eller vente på mor udenfor skotøjsbutikken.

Da byen er i evig udvikling – og særligt i disse år er under transformation – arbejdes der både med mobile opholds- og aktivitetsmuligheder og mere permanente løsninger.

 

Der ansøges derfor om 400.000 kr. til en pulje, så man løbende kan forbedre opholds- og aktivitetsmulighederne i bymidten.

 

Pissoirer i bymidten

Overslag 200.000 kr.

 

Odense Kommune gennemførte i 2008 en bylivsundersøgelse, hvor mange borgere pegede på, at der er for få offentlige toiletter i bymidten. Flere toiletter er også blevet efterspurgt af blandt andet Cityforeningen og af mange turister.

 

Som led i en kontrakt for reklamefinansieret byudstyr opsætter firmaet AFA JCDecaux i 2012 nye, moderne og handicapvenlige betalingstoiletter i bymidten. Disse toiletter vil dække en del af behovet, men erfaringer viser, at der er grupper, der af forskellige årsager ikke ønsker at anvende byens betalingstoiletter.

Derfor oplever beboere og butiksejere gener, når porte og passager mv. anvendes som pissoir. De største syndere er nattelivets gæster, men byens udsatte savner også gratis muligheder.

 

Traditionelle gratis toiletter er dyre i drift, og bliver af og til anvendt som fixerum. December 2011 er der opsat et pissoir på Skulkenborg, i en åben, driftsvenlig og moderne udførelse.

Endnu et pissoir er under produktion, og forventes opsat nær Skt. Anne Plads i foråret 2012. By- og Kulturforvaltningen ønsker desuden at etablere et pissoir på Grønnegade.

 

Der søges derfor 200.000 til etableringen af de to pissoirer.

 

Afledt drift vurderes til ca. kr. 50.000 pr. pissoir pr. år.

 

Økonomi

Oversigt over anlægsrammens økonomi:

 

Anlægsrammen ”Byens Udstyr” – beløb i 1.000 kr.

 

2012

Budget:

- Afsat budgetbeløb på anlægsrammen

 

759

 

 

Godkendelse i denne sag:

- Bedre opholds- og aktivitetsoplevelser i bymidten og havnen

- Pissoirer i bymidten

 

 

-600

-400

-200

Restbudget på anlægsrammen

 

159

 

Afledt drift udgør ca. 50.000 kr., som søges indarbejdet i budgettet jfr. regler om afledt drift. merudgiften er indeholdt i den vurdering af afledt drift, der er udarbejdet til budget 2013-16.

Bilag

Ingen bilag.

 

17. Anlægsrammen Vejreguleringer - Godkendelse af projekter 2012.

Åbent - 2012/004158

 

Sagsresumé

På budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik er der under anlægsrammen "Vejreguleringer" afsat 7.866.000 kr. på budgettet i 2012.

 

Rammen benyttes til vejprojekter, der falder uden for de øvrige anlægsrammer, eller forudsættes etableret i forbindelse med overordnet trafikplanlægning, jf. kommuneplanens vejreservationer, samt til trafiksaneringer m.m. i byfornyelsesområder.

 

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 frigivet rådighedsbeløbet på anlægsrammen.

 

Der ønskes nu godkendelse af forbrug af 2.000.000 kr. til etableringen af et nyt Styrings-, regulerings- og overvågningssystem (SRO-anlæg) til kommunes signalanlæg. Derudover ønskes der frigivet 1.000.000 kr. til opdatering af signalanlæggene.  

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender

 

a.    Sagens projekter udføres i 2012.

 

b.    Forbrug af 3.000.000 kr. af anlægsrammen for ”Vejreguleringer” under budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Etablering af SRO-anlæg for vejtrafik – moderne trafikstyring

By- og Kulturforvaltningen ønsker løbende at have rådighed over relevante trafikdata for den væsentligste del af vejnettet, samt muligheden for at regulere og styre disse. Dette vil kunne sikres ved et nyt SRO-anlæg til kommunes signalanlæg.

 

SRO-anlægget er et Styrings-, Regulerings- og Overvågningsanlæg.

 

Styringen er den primære argumentation i forhold til fremkommelighed, men opretholdelse af en optimal og fejlfri tilstand (Regulering og Overvågning) er en forudsætning for at beholde den tilstand, når den er opnået.

 

SRO-anlægget skal modtage, håndtere og prioritere samtlige ønsker om trafikprioritering og -dosering i signalanlæggene.

Trafikstyringen via SRO-anlægget skal blandt andet kunne omfatte:

 • prioritering af kollektiv trafik
 • dosering af trafikken ud fra miljø- eller kapacitetshensyn
 • prioritering af udrykningskøretøjer
 • prioritering af cyklister
 • tilpasset trafikstyring (som grønne bølger).

 

Via SRO-anlægget vil det være muligt at foretage ændringer i parametersætningen for ethvert af de tilsluttede signalanlæg, og det er i stand til at indsamle og registrere samtlige fejlmeddelelser og registreringer, foretaget af de tilsluttede styreapparater.

 

Etableringen af det nye SRO-anlæg vil koste ca. 3.800.000 kr. Heraf ydes 1.800.000 kr. af TMP-puljen og de resterende 2.000.000 ønskes frigivet fra denne ramme.

 

Signalopdatering

Overslag 1.000.000 kr.

Drift af Odense Kommunes signalanlæg er i 2011 overdraget til én entreprenør, der skal sørge for at modernisere og vedligeholde det tekniske anlæg.

 

For at sikre den bedst mulige fremkommelighed skal der, udover det tekniske vedligehold, arbejdes med den trafiktekniske drift, hvor man sikrer, at signalanlægget er indstillet efter de aktuelle trafikmængder og det aktuelle trafikmønster.

 

Det sker ofte, at forvaltningen modtager henvendelser om, at nogle signalanlæg ikke kører optimalt. Der ønskes derfor frigivet en pulje på 1.000.000 kr. til løbende at gennemgå signalernes funktion, så disse er opdateret med den nyeste viden.

Økonomi

Nedenstående oversigt viser projektets økonomi og finansiering.

Anlægsrammen ”Vejreguleringer” - Beløb i 1.000 kr.

2012

Budget:

- Afsat budget på anlægsrammen

 

7.866

Godkendelse i denne sag:

-Etablering af SRO-anlæg

-Signalopdatering

3.000

2.000

1.000

Restbudget på anlægsrammen

4.866

 

Udførelse af projekterne kan medføre udgifter til rejseaktivitet, studieture og lignende.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

18. Anlægsrammen Parker og legepladser - Godkendelse af projekt 2012.

Åbent - 2012/023399

 

Sagsresumé

På budgetområdet 2.4 Natur, Miljø og Trafik er der under anlægsrammen ”Parker og legepladser” afsat 2.046.000 kr. på budgettet i 2012.

 

Formålet med anvendelsen af midlerne under den grønne anlægsramme er anlæg af nye friarealer/grønne områder, samt renovering af eksisterende arealer, med fokus på både rekreation og naturbeskyttelse.

 

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 frigivet rådighedsbeløbet på anlægsrammen.

 

Der ønskes nu godkendelse af forbrug af 700.000 kr. til nedenstående projekt.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

a.    Sagens projekt udføres i 2012.

 

b.    Forbrug af 700.000 kr. af anlægsrammen ”Parker og legepladser” under budgetområde 2.4 Natur, Miljø og Trafik.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Vejplantninger

Overslag 700.000 kr.

 

Forbedring af forhold for vejplantninger som opfølgning på rapporten ”Gadetræer og belægninger i Odense Kommune – registrering, analyse og løsningsforslag på syv udvalgte gader”, udført af Skov og Landskab.

 

Rapporten belyser problemstillinger for udvalgte vejplantninger i kommunen og angiver løsningsforslag for en række specifikke problemstillinger.

 

For eksempel kan nævnes, at for små plantehuller begrænser træernes vækst og giver misvækst, hvilket kan betyde en ekstra udgift til driften af træer og ødelagte belægninger.

Hvis træerne ikke har optimale betingelser for vækst, opnår de aldrig den tiltænkte størrelse eller det udtryk, som de skal tilføre vejrummet. Desuden vil træer uden tilstrækkeligt plantehul, ødelægge de omkringliggende belægninger.

 

På baggrund af rapportens anvisninger ønskes det på udvalgte strækninger at forbedre vækstbetingelserne for træerne og samtidig reducere gener fra træerne på tilstødende arealer.

Økonomi

Anlægsrammen ”Parker og legepladser” - 1.000 kr.

2012

BUDGET:

- Afsat budgetbeløb på anlægsrammen

 

2.046

Godkendelse i denne sag:

- Opfølgning på rapport vedr. vejplantninger

700

Restbudget på anlægsrammen

1.346

 

Af restbudget på 1.346.000 kr. er 817.000 kr. foreslået anvendt til finansiering af arealerhvervelser/grønne indsatser/skovrejsning.

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

19. Tilsagn om offentlig støtte til opførelse af 25 almene ungdomsboliger i tilknytning til Nordatlantisk Hus

Åbent - 2012/034688

 

Sagsresumé

Boligforeningen Kristiansdal har fremsendt ansøgning (skema A) om etablering af 25 almene ungdomsboliger i tilknytning til Nordatlantisk Hus. Ungdomsboligerne vil bygningsmæssigt være en integreret del af Nordatlantisk Hus, men vil blive administreret og udlejet som almindelige ungdomsboliger.

 

Der forventes en samlet anskaffelsessum for ungdomsboligerne på 27.938.000 kr. Odense Kommune skal bidrage med 14 % grundkapitalindskud svarende til 3.911.000 kr., samt yde et årligt driftstilskud på ca. 39.000 kr. Der er budgetmæssigdækning for disse udgifter.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der gives tilsagn til Boligforeningen Kristiansdal om offentlig støtte til opførelsen af 25 almene ungdomsboliger med en forventet anskaffelsessum på 27.938.000 kr.

Tilsagnet gives under forudsætning af byrådets endelige godkendelse af lokalplanen for Byens Ø.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Nordatlantisk Hus har gennem lang tid samarbejdet med Boligforeningen Kristiansdal, om etablering af ungdomsboliger som en integreret del af bygningen. Da boligerne ønskes etableret som almene ungdomsboliger, skal kommunen yde 14 % af den samlede anskaffelsessum i grundkapitalindskud. Herudover skal kommunen løbende refundere staten 20 % af det statslige ungdomsboligbidrag.

 

Beskrivelse af projektet

Projektet består af 25 ungdomsboliger på hver 50 m². Boligerne er bygningsmæssigt integreret i og opføres sammen med Nordatlantisk Hus.

Nordatlantisk Hus sælger byggeretten til projektet for 2.500.000 kr., svarende til 2.000 kr. pr. etagemeter.

Den samlede forventede anskaffelsessum udgør 27.938.000 kr., og det kommunale grundkapitalindskud forventes at udgøre 3.911.000 kr. Hertil kommer en årlig driftsudgift på ca. 39.000 kr. til dækning af kommunens andel af det statslige ungdomsboligbidrag.

Økonomi

Grundkapitalindskuddet på 3.911.000 finansieres af de midler på budgetramme 2.2., der er afsat til dette formål. Det årlige driftstilskud betales fra budgetramme 2.2.3., hvor der er budgetmæssig dækning for udgiften.

Bilag

Ingen bilag.

 

20. Forslag om udvalgstur til Norge

Åbent - 2012/041652

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at By- og Kulturudvalget tager på studietur til Bergen og Oslo i dagene fra lørdag den 21/4 til onsdag den 25/4 2012.

 

Formålet med turen er dels at studere og få erfaringer fra andre store byomdannelses- og kulturprojekter i de to byer. I Bergen planlægges blandt andet besøg ved Bybanen, der er i gang med at etablere fase 2, mens fase 1 er i drift. Videre foreslås det, at udvalget besøger Edvard Grieg-relaterede institutioner, blandt andet Museet på Troldhaugen, samt Edvard Grieg arkiverne ved Bergen Bibliotek for at hente inspiration til, hvordan berømte bysbørn fejres andre steder.

 

I Oslo planlægges blandt andet besøg ved Fjordbyen, som er i gang med en massiv omdannelse af havnefronten i Oslo samt byggeri af flere store kulturinstitutioner.

 

Endeligt program vil blive udsendt i forbindelse med udvalgsmødet den 10/4 2012.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at udvalget tager på studietur til Norge i dagene fra den 21/4 til den 25/4 2012.

 

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt og udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Jf. sagsresuméet.

Økonomi

Samlet budget forventes at være ca. 126.000 kr.

Bilag

Ingen bilag.

 

E: Orientering


21. Vestergade Vest og Mageløs - Evaluering af midlertidig indretning

Åbent - 2010/061401

 

Orientering

Evaluering af ny gågade med cykling tilladt

 

Sammenfatning

Den 1/8 2010 blev Vestergade Vest og Mageløs gågade med cykling tilladt. Gadens midlertidige indretning er evalueret oktober-december 2011, på baggrund af dialog med aktører i gaden, ud fra brugerundersøgelser i uge 42 2011, samt tællinger foretaget i juni og august 2011. Evalueringen viste blandt andet:

 

-      Gaden har fungeret som et eksperimentarium for byliv. Der er skabt meget mere liv for få midler. En afprøvning af projektmodellen Scrum har medført tæt dialog med interessenterne, udvikling af løsninger der kan implementeres for hele bymidten, og en løbende justering af mål og virkemidler.

-      Antallet af fodgængere er steget. Vi har målt stigninger på henholdsvis 15 og 50 % i forhold til antal fodgængere i 2008. Dette afløser 20 års fald i antal fodgængere på strækningen.

-      Antallet af opholdsaktiviteter er steget ca. 30 % i forhold til 2008.

-      Meningerne omkring den midlertidige indretning er delte: Nogle mener, at gaden har puls og herlig uhøjtidelighed, andre at gaden er kaotisk, og at det flytbare byudstyr er grimt.

-      Gaden respekteres endnu ikke som gågade. Der er blandt andet problemer med ulovlig kørsel i bil og på knallert, varelevering hele dagen og for høj hastighed blandt nogle cyklister. Blandingen af fodgængere og cyklister skaber utryghed hos mange.

-      En evaluering foretaget af Gehl Architects i forbindelse med et projekt omkring cykelliv konkluderer modsat, at der kun er få konflikter mellem fodgængere og cyklister. Besøgende fagfolk fra ind- og udland har udtrykt begejstring over projektet.

-      Et flertal af de handelsdrivende er glade for, at gaderne er blevet gågade, men de mener endnu ikke, at de har fået den gågade, de havde ønsket sig. De ønsker blandt andet ny belægning fra facade til facade, bedre p-forhold for deres kunder og cykelsti på Filosofgangen.

-      Der er uenighed omkring hyrevognskørslen i gaden. Nogle ønsker hyrevognskørslen væk. Hyrevognsselskaberne ønsker at blive.

-      Caféernes omsætning er steget, men generelt meldes der om uændret omsætning i butikkerne. Der er færre ældre kunder og flere yngre kunder samt børnefamilier.

 

Se eventuelt vedhæftede bilag for en mere udførlig evaluering af projektet.

 

Den fremadrettede proces

På baggrund af de erfaringer, der er høstet i projektets løbetid, vurderer By- og Kulturforvaltningen, at der skal gennemføres 2 ting, før gaderne fungerer optimalt som gågade med cykling tilladt:

 1. Gaderne skal aflastes for gennemkørende cyklister ved at anlægge en attraktiv alternativ cykelrute ad Filosofgangen.
 2. Kørebanen skal nedlægges, så belægningen spænder fra facade til facade, og dermed signalerer gågade.

 

By- og Kulturforvaltningen er pt. ved at forberede rådgiverudbud på cykelsti langs Filosofgangen, og håber at have anlægsstart april 2013. Vejdirektoratet har givet tilsagn om at støtte cykelsti-projektet med 7.400.000 kr.

 

Nedlægning af kørebanen kan eventuelt ske ved genanvendelse af eksisterende belægning. Men forvaltningen vil ikke anbefale denne løsning, da den sandsynligvis vil løbe op i 7-8.000.000 kr. på grund af ledningsarbejder, jordbundsforhold, adgang til butikker, behov for at anlægge i små bidder for ikke at spærre for varelevering osv.

De eksisterende betonbelægningssten har en forventet restlevetid på 5-10 år, hvorefter gaden vil skulle omlægges igen.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at en gennemgribende renovering af gaden venter til der er fundet økonomi til at lægge ny belægning, og anbefaler, at denne belægning bliver gule klinker, som i Jernbanegade. En gennemgribende renovering forventes at koste ca. 25.000.000 kr.

 

Indtil der kan skaffes penge til en gennemgribende renovering ønsker forvaltningen at arbejde videre med punktvise tiltag for at forbedre de trafikale forhold og skabe et attraktivt miljø, og søger derfor om frigivelse af 400.000 kr. i 2012 fra anlægsrammen Bløde Trafikanter. Se dette dagsordenspunkt.

 

Bilag

1. Notat, evaluering, Vestergade (notat, evaluering vestergade.pdf)

 

 

 22. Orientering om trafiksikkerhedsforhold og fredeliggørelse af boligkvarter, Gyldenstenvej

Åbent - 2011/199541

 

Orientering
Der har gennem en længere periode været et stort ønske blandt beboerne på Gyldenstenvej om en mere fredelig boligvej. Dette sammenholdt med et ønske om en mere sikker vej til Syddansk Erhvervsskole har medført nedenstående projekt, hvor man i forbindelse med lukning af Gyldenstenvej etablerer et nyt busstoppested.

Nyt Busstoppested.

Syddansk Erhvervsskole har i dag et busstoppested på Munkebjergvej, i nordlig retning. Stoppestedet på den anden side ligger nord for Munkerisvej (Ring 2), hvilket giver uhensigtsmæssigt mange krydsninger af elever over den stærkt trafikerede vej, både når de kommer om morgenen og når de skal hjem. Mange elever krydser Munkerisvej om eftermiddagen, for derved at kunne nå en regionalbus ind til banegården.

 

I forbindelse med et ønske om at sikre gode af- og påstigningsmuligheder for det store passagerantal til Syddansk Erhvervsskole, har der åbnet sig en ny mulighed for et stoppested mod syd, tættere på skolen.

 

Muligheden for det nye busstoppested er opstået ved, at borgere på Gyldenstenvej ønsker at fredeliggøre vejen, begrundet i at der er en del hurtig pendlertrafik gennem gaden, hvilket bekræftes ved en trafiktælling, der viser, at 11 % overskrider den tilladte hastighed på 50 km/t. Ved en skriftlig undersøgelse, har besvarelserne fra et flertal af beboerne tilkendegivet, at de ønsker en lukning af Gyldenstenvej ud til Munkebjergvej. Derved opstår der en mulighed for at etablere et nyt stoppested i den nuværende overkørsel.

 

Det nye busstoppested etableres som en buslomme, da det giver en bedre trafiksikring og trafikafvikling. Placering af busstoppested sikrer således, at trafikken på Munkebjergvej ikke generes, og eleverne til erhvervsskolen kun skal krydse Munkebjergvej ved fodgængerovergangen for at komme over til erhvervsskolen.

 

Der bliver lavet en sikring med hegn på midterrabatten på Munkebjergvej, så uhensigtsmæssige krydsninger ikke kan foretages. Se bilag 1.

 

En mulig ulempe ved sådan en lukning af Gyldenstenvej vil, ifølge nogle beboere, være, at det giver mere pendlertrafik på de øvrige boligveje.

 

Der vil blive lavet effektmålinger på trafikmængden på de tilstødende gader, for at se om disse bliver smutveje for pendlere gennem boligområdet.

Viser det sig at blive tilfældet, kan det eventuelt løses med hastighedsdæmpende foranstaltninger, så alle berørte boligveje fredeliggøres.

 

Trafikafvikling ved lukning af Gyldenstenvej

De pendlere som i dag kører ind ad Kallerupvej og til venstre af Gyldenstenvej, frem til Munkebjergvej, skal fremover benytte Munkerisvej.

 

De pendlere som benytter Kallerupvej, vil kunne fortsætte frem til Niels Bohrs Allé, men flertallet af pendlere skulle meget gerne bruge Munkerisvej (Ring 2), Munkebjergvej, Hjallesevej og Niels Bohrs Allé, eftersom disse fire trafikveje er planlagt til at tage pendlertrafik ind og ud af byen. Ruter ses på bilag 2.

 

Beboere på Gyldenstenvej kan fremover vælge at køre frem til Kallerupvej, som er fordelingsvej for boligområdet, og derefter ud til en af trafikvejene.

Det er også muligt at benytte Rørbækvej samt Langesøvej, som har direkte adgang ud på Munkebjergvej. Boligveje har ofte begrænsede ind- og udkørselsforhold til trafikveje, men det giver stadig beboere i området en adgangsmulighed mere frem for at benytte Kallerupvej.

 

Bilag

1. Bilag 1 - Nyt busstoppested (Bilag 1 - Nyt busstoppested.pdf)
2. Bilag 2 - Illustration af pendlerruter (Bilag 2 - Illustration af pendlerruter.pdf)

 

 

 

23. Orientering om Munkebjergvejs forlængelse

Åbent - 2011/083116

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 24. Styringsdialog med byens almene boligorganisationer

Åbent - 2012/029336

 

Orientering

Udvalget er blevet orienteret om reformen af den kommunale styring af den almene boligsektor den 16/6 2009 samt den 29/3 2011. Grundstenen i reformen er et årligt styringsdialogmøde med hver enkelt boligorganisation. I Odense blev den første runde af styringsdialogmøder gennemført i 2011.

 

By- og Kulturforvaltningen har ansvaret for styringsdialogen. Der arbejdes dog tæt sammen med kommunens øvrige forvaltninger.

 

Forud for styringsdialogmøderne blev der i samarbejde med boligorganisationerne udarbejdet en tværgående dagsorden, som har dannet baggrund for det enkelte dialogmøde. Dagsordenen tog afsæt i Byaftalen suppleret med relevante aktuelle emner.

 

Følgende emner indgik i den tværgående dagsorden:

 • Organisationens vurdering af egen virksomhed
 • Tidssvarende boliger
 • Klima og energi
 • Fælles tilgang og løsning af boligsociale opgaver
 • Markedsføring af almene boliger
 • Anvendelsen af almene boliger
 • Kommunal anvisning
 • Områdetilgang - Bolbro, Højstrup mv.
 • Internationale studerende og udvekslingsstuderende
 • Fælles opnotering og eventuel anvisning (studiebolig-odense.dk)

 

En mere detaljeret gennemgang af dagsordensemnerne er vedlagt som bilag.

 

Styringsdialogmøderne blev holdt i august og september 2011. Der har været en rigtig god atmosfære og en god dialog om emnerne på dagsordenen. Byens boligorganisationer er meget forskellige, hvilket naturligvis også afspejler sig i deres tilgang til de udfordringer, som den almene boligsektor står overfor. Der er derfor god mulighed for, at lære af hinandens forskelligheder og erfaringer.

Referaterne fra styringsdialogmøderne findes på kommunens hjemmeside (direkte link).

 

Forløbet frem mod styringsdialogmøderne i 2012 er netop startet op. Frem til maj hentes der input til den tværgående dagsorden fra alle kommunens forvaltninger og boligorganisationer. Dagsordenen vil blive præsenteret på det boligstrategiske årsmøde i juni. Blandt de emner, som allerede nu er bragt på banen, er beboerdemokrati, fundraising samt byaftalens indsatsområder.

Bilag

1. Fælles tværgående emner til styringsdialogmøder 2011 (Emner som Odense Kommune ønsker på dagsordenen til efterårets styringsdialogmøder_2012030911582900.pdf)

 

 

 25. Musikhuset Posten - driftsaftale samt leje- og inventaraftale for 2012

Åbent - 2012/038408

 

Orientering

By- og Kulturudvalget blev på møde den 10/1 2012 orienteret om, at den erhvervsdrivende fond Odense Live Fonden overtager driften af Musikhuset Posten.

 

I Odense Kommune er der afsat midler til drift af Musikhuset Posten.

 

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en driftsaftale, samt en leje- og inventaraftale for perioden 1/5 2012 til 31/12 2012 til underskrift, sådan at den erhvervsdrivende fond Odense Live Fonden kan overtage driften af Musikhuset Posten pr. 1/5 2012.

 

Musikhuset Posten har ansøgt Statens Kunstråds Musikudvalg om at forblive regionalt spillested i perioden 2013 – 2016. Resultatet heraf vil foreligge i august 2012, hvorefter By- og Kulturforvaltningen vil indlede forhandlinger med Odense Live Fonden om driftsaftale for samme periode.

Bilag

1. Driftsaftale med Posten (Driftsaftale med Posten.pdf)
2. Leje- og inventaraftale med Posten (Leje- og inventaraftale med Posten.pdf)

 

 

 

26. Digital annoncering

Åbent - 2012/017660

 

Orientering

En række love på plan-, miljø-, og naturområdet er pr. 1/1 2012 ændret med hensyn til offentliggørelse af afgørelser mv. Lovene muliggør, at ”offentliggørelse udelukkende kan ske digitalt”.

 

Følgende love er ændret med hensyn til annoncering:

Lov om Planlægning for

 • Indkaldelse og ideer i forbindelse med VVM
 • Afgørelse om ikke VVM-pligt
 • Indkaldelse og ideer i forudgående høring (kommuneplanændring)
 • Sammenskrivning af større ændringer i Kommuneplanen
 • Offentliggørelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg
 • Endelig vedtagelse af lokalplaner og kommuneplantillæg
 • §35-landzonetilladelser

 

Lov om Miljøbeskyttelse for

 • Opstart af større godkendelsessager
 • Miljøgodkendelse

 

Lov om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug for

 • Opstart af større godkendelsessager
 • Miljøgodkendelse

 

Lov om Råstoffer for

 • Råstoftilladelser

 

Lov om Vandforsyning mv. for

 • Ansøgninger om nye vandindvindingstilladelser

 

Lov om Vandløb for

 • Afgørelser om vandløbsregulering
 • Afgørelser om vandløbsrestaurering

 

På flere af lovområderne for

 • sektorplaner
 • regulativer

 

For disse lovområder vil By- og Kulturforvaltningen fremover annoncere digitalt, enten på hjemmesiden eller via høringsportalen.

 

Det skal bemærkes, at forvaltningen har haft praksis for at annoncere i dagspressen på områder, hvor det ikke har været lovpligtigt at annoncere. Også disse annonceringer vil fremover være digitale.

 

Besparelser, der opnås ved denne fremgangsmåde, vil i overensstemmelse med intensionerne i Ny Virkelighed – Ny Velfærd blive anvendt til en mere dialogbaseret og målrettet borgerinddragelse.

 

Digital annoncering påbegyndes i forbindelse med lanceringen af en høringsportal ultimo marts på www.odense.dk, som vil gøre det muligt for borgeren at komme med svar, kommentarer og indsigelser til konkrete projekter.

 

Det vil på sigt blive muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev, så særligt interesserede borgere vil modtage en e-mail, når der er en ny høring på portalen.

 

By- og Kulturforvaltningen vil indrykke en annonce i dagspressen, hvor der informeres om ændringerne med hensyn til offentliggørelse af afgørelser mv. fremover.

 

I sager, hvor det vurderes, at der er særlig behov for en bred borgerinddragelse, vil princippet om digital annoncering fraviges, og der vil blive annonceret i dagspressen.

Bilag

Ingen bilag.

 

27. Orientering om udarbejdelse af en grøn strategi

Åbent - 2012/046517

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

28. Orientering om eventuel fusion mellem Mediemuseet og Odense Bys Museer

Åbent - 2012/046517

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

29. Orientering om Dyrskuepladsen

Åbent - 2012/046517

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl