Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat 18. januar 2011

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 18-01-2011 kl. 13:00

Mødelokale: Store Knud, 2. sal, BorgerServiceCenter, Skulkenborg 1Afbud fra:
Lars Havelund

Oversigtsdagsorden: Åben referat

2. Status for proces for omstilling af beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsescentret (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Odense - en ny virkelighed: Livskvalitet og læring (2010)

Åbent - 2010/073616

 

Sagsresumé

Byrådet igangsatte i efteråret 2010 et tværgående projektprogram kaldet ”Odense – en ny virkelighed – Livskvalitet og læring”. Projektprogrammet er år 1 i et nyt og anderledes supplement til budgetprocessen. Byrådet skal hvert år definere nogle områder, hvor vi på tværs af udvalg og forvaltninger arbejder med nye måder at tilgå opgaveløsningen på. Konkret er anledningen i projektprogrammet at finde effektiviseringer, der ved at tænke anderledes søger at undgå serviceforringelser. Effektiviseringerne skal understøtte det samlede besparelseskrav i ”Odense – en ny virkelighed” og dermed bidrage til besparelseskravene i de enkelte udvalg. Mere overordnet handler det om at ruste kommunen til den udfordring, at samfundets velfærdsydelser, som vi kender dem i dag, er under pres.

 

Chefer og medarbejdere på tværs af forvaltningerne har i efteråret arbejdet med fem projekter under overskriften ”Livskvalitet og læring”. Projekterne opstiller en række forslag til tiltag. Tiltag, der på forskellig vis bygger på værdier om, at borgeren i højere grad skal være udgangspunkt for vores opgaveløsning – uafhængigt af organisatoriske skel, og at vi skal være mere fokuseret på at understøtte den enkelte borgers egne ressourcer.

 

Samlet set forventes projekterne at bidrage med ca. 319.000.000 kr. til konsolideringen af kommunens økonomi. Heraf er de 203.000.000 kr. resultatet af projektet ”Udvikling og læring”, som er gennemført og forankret i Børn- og Ungeudvalget. Da det, som det eneste projekt i programmet, ikke er tværgående, fremsættes dette projekts resultater i en særskilt politisk beslutningsproces i Børn- og Ungeudvalget. Effektiviseringspotentialet fra tiltagene i dette projekt fremgår derfor heller ikke af økonomioversigterne i denne sag. De indgår i Børn- og Ungeudvalgets eget arbejde med at finde midler til at opveje budgetnedgangen forårsaget af et lavere børnetal.

 

De tværgående projekter i programmet betræder nye veje. Det betyder, at det er vanskeligt at kortlægge samtlige konsekvenser af tiltagene – ikke mindst på længere sigt, hvor der forventes en række positive sidegevinster ved en ændret værdimæssig tilgang. Vi kan dog ikke med sikkerhed garantere, at effektiviseringerne høstes, men såfremt der sker markante forudsætningsændringer i projekternes gennemførelse, vil byrådet få forelagt disse.

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Borgmesterforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, By- og Kulturudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

  1. Tiltaget i projektet ”Sociale tilbud med en ny tilgang i en ny virkelighed”, som, for at sikre en tilstrækkelig tværfaglig koordination, flytter fokus i kommunens indsats for familier med komplekse problemstillinger fra den enkelte borger til borgerens familie.

 

  1. Tiltagene i projektet ”Selvbærende lokalsamfund”, som sætter fokus på, hvordan Odense Kommune kan skabe rammer og platforme, for at ressourcer i lokalsamfundet går fra at være passive til at være aktive.

 

  1. Tiltagene i projektet ”Flere i uddannelse og job”, som med en tidlig og helhedsorienteret indsats forsøger at bryde fødekæden til førtidspension.

 

  1. Principperne for den videre proces i ”Administrationsprojektet”, som skal sikre, at kommunen organiseres, så støttefunktionerne med en optimal udnyttelse af ressourcerne understøtter kerneydelserne.

 

  1. Der igangsættes et arbejde med at definere og nedfælde et sæt af værdier, som politisk og administrativt skal danne ramme for de kommende års omstillinger i kommunens opgaveløsning og service til borgerne.

 

Økonomiudvalget drøftede sagen på mødet den 12/1 2011, hvor udvalget besluttede at sende sagen til behandling i de stående udvalg.

 

Borgmester Anker Boye deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Sagsfremstillingen (tabeller) blev korrigeret.

 

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Ingen - der henvises til den samlede afrapportering.

 

Økonomi

Projekterne i projektprogrammet ”Odense – en ny virkelighed: Livskvalitet og læring” synliggør områder, hvor det er muligt at effektivisere eller foretage besparelser. Dermed fungerer projekterne som en hjælp til forvaltningerne i forhold til at indfri de effektiviseringskrav, som er vedtaget i budgetforliget for budget 2011.

 

Idet projekterne er tværgående, fordeler effektiviseringerne sig mellem flere udvalg. Det er derfor nødvendigt at fordele effektiviseringsgevinsterne på udvalgsniveau. Følgende principper ligger til grund for fordelingen af effektiviseringerne:

 

·         Effektiviseringer på områder med overførselsadgang tilfalder det udvalg, hvor aktiviteten gennemføres.

·         Effektiviseringer på områder uden overførselsadgang tilfalder kassebeholdningen.

·         Er der et investeringsbehov indbygget i projektets realisering, fratrækkes dette beløb inden effektiviseringspotentialet fordeles på udvalg.

 

Da ”Administrationsprojektet” endnu er på princip-niveau, foretages der ikke yderligere fordeling af effektiviseringskravet end den i budgetforliget fastsatte.

 

Nedenstående tabel indeholder de økonomiske konsekvenser af projekterne i projektprogrammet ”Odense – en ny virkelighed: Livskvalitet og læring” - samlet og fordelt på udvalgsniveau.

 

Effektiviseringer i ”Odense – en ny virkelighed, 2010: Livskvalitet og læring”

2010-pl.

2011

2012

2013

2014

I alt

Samlet effektiviseringskrav i budget 2011 (Odense – en ny virkelighed)[1]

24.177.000

186.796.000

216.491.000

236.649.000

664.113.000

Samlet effektiviseringsbidrag fra projektprogrammet ”Odense – en ny virkelighed, 2010: Livskvalitet og læring”

6.157.480

30.517.250

37.801.570

41.930.912

116.407.212

Heraf effektiviseringer på områder med overførselsadgang

200.000

23.014.270

27.364.540

30.599.502

81.178.312

Heraf effektiviseringer på områder uden overførselsadgang

5.957.480

7.502.980

10.437.030

11.331.410

35.228.900

 

Effektiviseringer på områder med overførselsadgang

2010-pl.

2011

2012

2013

2014

I alt

Sociale tilbud med en ny tilgang i en ny virkelighed

200.000

1.428.270

2.536.540

3.513.502

7.678.312

Selvbærende lokalsamfund

 

 

 

 

 

Nytænkning af fritidsklubberne – fritidsspilfordeler

 

1.500.000

1.500.000

1.500.000

4.500.000

De grønne områder

 

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

Nytænkning af caféområdet på plejecentre

 

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

Vedligeholdende træning og vedligeholdende motion

 

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

Administrationsprojektet

 

17.086.000

20.328.000

22.586.000

60.000.000

I alt

200.000

23.014.270

27.364.540

30.599.502

81.178.312

 

Effektiviseringer på områder uden overførselsadgang

2010-pl.

2011

2012

2013

2014

I alt

Flere i uddannelse og job

 

 

 

 

 

Fra udannelse til job

4.515.480

4.345.980

3.990.030

3.691.710

16.543.200*

Helhedsorienteret indsats for psykisk sårbare borgere

1.442.000

2.702.000

5.537.000

6.456.700

16.137.700

Sociale tilbud med en ny tilgang i en ny virkelighed

 

455.000

910.000

1.183.000

2.548.000

I alt

5.957.480

7.502.980

10.437.030

11.331.410

35.228.900

* Effektiviseringer er omregnet til nettobeløb under antagelse om 50 pct. refusion

 

Effektiviseringer fordelt på udvalg (områder m. overførselsadgang)

2010-pl.

2011

2012

2013

2014

I alt

AU

-

-

-

-

-

BKU

 

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

BUU

200.000

2.928.270

4.036.540

5.013.502

12.178.312

SU

-

-

-

-

-

ÆHU

 

2.000.000

2.000.000

2.000.000

6.000.000

ØU

Heraf BMF

 

17.086.000

4.550.000

20.328.000

5.421.000

22.586.000

6.054.000

60.000.000

16.025.000

I alt

200.000

23.014.270

27.364.540

30.599.502

81.178.312

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 E: Orientering

3. Orientering om igangsættelse af proces vedr. ny sundhedspolitik

Åbent - 2010/143161

 

Orientering

Primo 2011 afrapporteres den nuværende sundhedspolitik, der blev vedtaget i 2007, til byrådet. Afrapporteringen tager afsæt i den udvikling, der har været på sundhedsområdet gennem de fire år, politikken har virket.


Odense Kommune har gennem de seneste fire år gjort sig en lang række erfaringer med de nye opgaver, som kommunen har fået på sundhedsområdet med strukturreformen. Det er på baggrund af disse erfaringer, at det er besluttet at udarbejde en helt ny sundhedspolitik i foråret 2011 og ikke blot revidere den eksisterende. 

 

En bred tilgang til sundhedsbegrebet i en ny politik vil sætte sundhed på dagsordenen, så Odense kan blive kendt som en by, der går foran på sundhedsområdet. Den nye sundhedspolitik skal være ambitiøs og nytænkende, blandt andet ved at lægge op til at indgå nye partnerskaber.

 

Odense har, som en af landets største byer, med både universitet og universitetshospital, en unik mulighed for at gå forrest på sundhedsområdet og prøve nye ting af. I Odense Kommune skal man ikke blot anvende evidensbaseret viden, men også være med til at skabe den.

 

Sundhedspolitikken er én af tre tværgående politikker i Odense Kommune. Den skal således være så rummelig og robust, at alle udvalg og forvaltninger kan se sig selv i politikken, og at den kan modstå ændringer i opgaveportefølje, organisering, samfund osv.

 

Udarbejdelsen af den nye sundhedspolitik vil involvere politikerne tæt gennem forskellige processer, blandt andet vil der blive nedsat en politisk følgegruppe. Den nye sundhedspolitik bliver en overordnet ramme med visionselementer, politiske og strategiske mål for sundhedsområdet. Der bliver fokus på kerneydelsen, på det tværgående aspekt og på sammenhænge i opgaveløsningen på sundhedsområdet. Den nye sundhedspolitik vil have et omfang på 3-4 sider.

 

Som en indledning vil byrådet blive inddraget på en byrådsworkshop den 2/2 2011, hvor der skal drøftes input til den nye sundhedspolitik. Herefter skal den politiske følgegruppe deltage i en række møder hen over foråret, hvor den nye sundhedspolitik skal formuleres. Den nye sundhedspolitik sendes i høring 8/4 2011, hvor en lang række høringsparter vil blive inddraget.

Ligeledes vil hele udvalget igen blive inddraget på mødet den 3/5 2011, hvor høringsudkastet til den nye sundhedspolitik skal drøftes.

 

Odense Kommunens nye sundhedspolitik behandles endelig i byrådet den 22/6 2011.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

4. Orientering om matchkategorisering

Åbent - 2010/172423

 

Orientering

Udviklingschef Ib Thieme Rasmussen orienterer mundtligt om matchkategorisering af borgere, tilknyttet Beskæftigelsescentret.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

5. Orientering om situationen på Lindø, Damixa og Wittenborg. - Udsat fra mødet den 9/11 2010

Åbent - 2010/113094

 

Orientering

Damixa:

Damixa varslede afskedigelse af 111 medarbejdere 25/8 2009. Det endelige tal viste sig i løbet af forløbet at stige til 143 medarbejdere, hvorfor Jobcentrets engagement på virksomheden også trak ud, så vi først i september 2010 sluttede indsatsen.

 

Samlet blev der bevilget 1.192.000 kr. fra varslingspuljen til indsatsen.

 

En opgørelse foretaget i november måned 2010 viser, at:

 

·         83 er videre i nye job.

·         40 er helt eller delvist ledige

·         17 er på videregående uddannelse med jobplan

·         1 på revalidering

·         2 på sygedagpenge

 

Det har været et relativt tungt forløb på Damixa, da virksomheden har indskrænket voldsomt og over en lang periode. Dog har det også været et forløb præget af en god dialog mellem Jobcenter og virksomhed.

 

 

Lindø:

Lindø afskedigede de første medarbejdere efter sommerferien 2009 og er indtil nu nået op på at afvikle knapt 1.200 medarbejdere ud af de ca. 2.200, man regner med inden den endelige lukning af værftet omkring årsskiftet 2011/2012. Tidspunktet for den endelige lukning afhænger fortsat af, hvornår de sidste skibe afleveres, men de informationer vi har modtaget peger på, at tidsrammen holdes.

 

Af de, der er afskediget, er 48% bosat i Odense kommune, 32% i Kerteminde og de resterende fordelt på 15 andre kommuner. Som følge af den geografiske spredning, med en koncentration i Odense og Kerteminde, bæres indsatsen af de to kommuner, som koordinerer i forhold til de øvrige.

 

Der er indtil nu bevilget 9.253.000 kr. fra den ordinære varslingspulje og 10.560.000 kr. fra den supplerende varslingspulje til at gennemføre Jobcentrenes indsats på Lindø. Af disse bevillinger har der været et samlet tilbageløb på ca. 4.000.000 kr. idet bevillingsforudsætningerne ikke gør det muligt at bruge alle midler. Blandt andet skal virksomheden betale løn i perioden, som gør andre alternativer billigere for virksomheden, ligesom den supplerende varslingspulje arbejder med meget korte tidshorisonter.

 

Af de 1.200, der er afskediget, har 60 – 70% været gennem opkvalificeringsforløb i opsigelsesperioden på den supplerende varslingspulje efter fratræden eller 6 ugers selvvalgt uddannelse. Af dem har ca. 30% været rettet mod forventede vækst områder; vind, bygge anlæg, miljø og udvikling og rigtig mange er gået efter offshore job og vindmøllebranchen. Ca. 30% har været rettet mod uddannelse på baggrund af medarbejdernes egne netværk, som har kunnet hjælpe dem videre, eller hvor der har været konkrete job efterfølgende. En del af har også valgt karriereskift (SOSU, ejendomsfunktionær, gartner, voksenlære).

 

De resterende har valgt 9. – 10. klasse, HF eller anden alm. uddannelse.

 

Der er stadig 1.071 medarbejdere tilbage (886 timelønnede og 185 funktionærer, hvor af de 116 arbejder i opsagt/selv opsagte stillinger). Den 6/1 2011 har Lindø meddelt, at der indledes forhandlinger med henblik på afskedigelse af 200 i løbet af januar.

 

Indsatsen er indtil nu gennemført i et tæt samarbejde mellem virksomhed, de faglige organisationer, Beskæftigelsesregionen, lokale skoler og jobcentrene, og Jobhus Lindø, som drives af jobcentrene, har været et af omdrejningspunkterne for indsatsen, ligesom de lange traditioner for samarbejde mellem virksomhed og tillidsvalgte på Lindø har været en meget betydende faktor for den store opkvalificering, der er sket siden de første afskedigelser blev bekendtgjort.

 

Der foreligger endnu ikke data på de afskediges forsørgelsesmæssige status, disse har Beskæftigelsesregionen dog stillet i udsigt udstilles fra februar/marts måned 2011.

 

Ud over det der er iværksat, er Globaliseringsfonden - som tidligere orienteret om -ansøgt om en bevilling på 96 mio. kr. Ansøgningen blev fremsendt 5/10 2010, men er endnu ikke færdigbehandlet i EU.

 

Wittenborg:

Wittenborg har varslet afskedigelse af 300 medarbejdere med planlagt fratrædelse i perioden december 2010 til juni 2011, i forbindelse med flytning af produktionen til Italien.

 

Det har imidlertid senere vist sig, at kraftig øget ordreindgang og øget kursusvirksomhed for medarbejderne har skabt usikkerhed om, hvornår flytningen kan ske, og man har derfor valgt at tilbyde forlængelse til medarbejderne. 32 af de medarbejdere, der skulle have været fratrådt først, er foreløbig forlænget til marts 2011, mens 14 medarbejdere har valgt at takke nej til forlængelse for at starte på deres nye job eller starte på uddannelse.

 

For at kunne fastholde kapaciteten har Wittenborg i stedet ansat 15 medarbejdere, hvoraf halvdelen er tidligere kontraktansatte. Jobcentret har medvirket til at finde medarbejdere i samarbejde med 3f og Metal.

 

På trods af ovenstående lidt specielle situation, har virksomheden gennem hele forløbet vægtet efteruddannelse og/eller omskoling af deres medarbejdere utrolig højt, hvorfor uddannelsesindsatsen er og fortsat vil være massiv.

 

De aktiviteter som er valgt af Wittenborgs timelønnede er primært faglige kurser på AMU-FYN, IT, hygiejnebevis, forflytning, ergonomi, førstehjælp, lager og logistik, og voksenunderviser. 7 medarbejdere er optaget som voksenlærling som SOSU i Odense kommune, 3 medarbejdere er merit-vurderet og får 15 ugers kursus; herefter vil de stå med et svendebrev som logistikassistent. 8 medarbejdere vil starte på EUC-syd, da de med 26 ugers kursus erhverver sig et tillæg til deres svendebrev som automatikfagtekniker. Der er 8 medarbejdere, som starter på SVU til marts 2011, de fleste for at læse HF, og har planer om en længere uddannelse som lærer, sygeplejerske, pædagog, radiograf. På funktionærsiden, handler det blandt andet om at få papir på eksisterende kompetencer, ligesom der er lavet nogle specielt tilrettelagte forløb som har givet job. Hertil har nogle allerede startet selvstændig virksomhed.

 

Der er til den ekstraordinære indsats bevilget 2.637.500 kr. fra varslingspuljen og 2.070.000 kr. fra den supplerende varslingspulje.

 

Der har fra starten af forløbet været et fantastisk samarbejde mellem virksomhed, faglige organisationer, skoler og jobcentret. Det skyldes ikke mindst det organisatoriske set-up omkring indsatsen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

6. Opskrevet fordeling af kvoteflygtninge i 2011

Åbent - 2010/063241

 

Orientering

Udlændingeservice meddeler 9/12 2010, at det som led i finanslovsforhandlingerne er besluttet at opskrive landstallet for kvoteflygtninge for 2011 til 2.850 personer.

 

Arbejdsmarkedsudvalget blev 7/9 2010 orienteret om, at Odense Kommune i 2011, var tildelt en kvote på 11 personer. Med skrivelsen af 9/12 forhøjes kvoten til 32 personer i 2011.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

7. Redegørelse til Arbejdsmarkedsudvalget på baggrund af artikel i Berlingske den 4/1 2011

Åbent - 2011/002626

 

Orientering

Materiale er fremsendt til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer v/mail af 13/1 2011.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl