Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Dagsorden 15. februar 2011

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 15-02-2011 kl. 14:30

Mødelokale 9.16, Tolderlundsvej 2, 9. sal (Budget)Afbud fra:
Poul William Falck
Morten Kibæk
Mohammed Mansour

Forventet sluttidspunkt for mødet: Kl. 16.30.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden


E: Orientering


1. Arbejdsmarkedsudvalgets 1. udvalgskonference - budget 2012

Åbent - 2010/153408

 

Orientering

Odense Kommunes nye økonomiske virkelighed gør behovet for redskaber til politisk prioritering stadig mere udtalt. Dette behov imødekommes med den fortsatte indførelse af effektstyring på alle kommunens kerneområder i Odense Kommune.

 

Processen for effektstyring ligner i hovedtræk processen for budget 2011. Der er dog to væsentlige forskelle. For det første skærpes fokus for prioriteringen med indførelsen af bruttolister med effektmål. Dette imødekommer Byrådets ønske om flere alternativer i sagerne. For det andet behandles kerneområdet Sundhed, som det første tværgående kerneområde. Forandringsteorierne for de prioriterede effektmål på sundhedsområdet skal danne baggrund for projekter i Odense – en ny virkelighed.

 

Socialudvalget skal behandle kerneområderne Sociale indsatser/ydelser og Borgerserviceydelser i forbindelse med budget 2012. Førtidspension der indgår i Sociale indsatser/ydelser er pillet ud af kerneområdet for at imødekomme det øgede fokus, der er på området. Førtidspensionsområdet blev allerede bragt i fokus i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2011, og siden i forbindelse med Odense – en ny virkelighed og Analyse fra Beskæftigelsesregionen.

 

For at binde alle indsatser og tiltag omkring Førtidspension sammen har Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet Projektet "En ekstra forebyggende indsats på førtidspensionsområdet, som Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget bliver præsenteret for i løbet af foråret.

 

Effektstyring af kerneområderne skal skabe en klar sammenhæng mellem de politiske mål, den budgetmæssige tildeling af ressourcer og systematisk opfølgning på målene. Budgetlægningen er således blevet ændret fra at være en etårig proces til at blive en sammenhængende proces over hele byrådsperioden med fokus på effektstyring. Det indebærer fokus på politiske mål for kerneområder og nødvendige prioriteringer for at nå målene foruden opfølgning på opnåelsen af de ønskede effekter. Effektstyring har to grundlæggende formål: politisk prioritering samt styring efter resultater og effekter.

 

Prioritering af effektmål

For de kerneområder, som behandles i budget 2012 er der opstillet en bruttoliste med effektmål. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefaler, at Socialudvalget prioriterer hvilke mål, man ønsker at følge og som forvaltningen skal udarbejde forandringsteorier for.

 

Prioriteringen af de vigtigste effektmål på kerneområderne kan kræve fravalg af andre effektmål på listen. På denne måde imødekommes Byrådets ønske om flere reelle beslutningsalternativer i sagerne.

 

Det anbefales at udvalget vælger et overskueligt antal effektmål per kerneområde, da for mange effektmål vil sløre det politisk-strategiske fokus for områderne.

 

Den nye økonomiske virkelighed giver mindre budgetmæssige rammer. Med effektstyring af kerneområderne har udvalget mulighed for at give særlig opmærksomhed til nogle udvalgte dele af kerneområderne. Det gøres gennem valg af effektmål. Efter udvalgets prioritering, udarbejdes forandringsteorier, som illustrerer hvordan man kan opnå et givet effektniveau indenfor de tildelte økonomiske rammer. Derfor får de opgaver/indsatser, der vælges effektmål for, bedre styringsmæssige rammer og dermed øgede chancer for opnåelse af effekt.

 

Effektstyring i en ny virkelighed

Effektstyringen skal afspejle Odenses nye økonomiske virkelighed. Det betyder, at effektmål og forandringsteorier skal vise, hvordan man kan skabe effekter på kerneområderne inden for de nye økonomiske rammer. Det kan resultere i en række udfald for de pågældende indsatser, nemlig at:

 

1.      Effekten øges, og omkostningerne reduceres

2.      Den samme effekt opnås, og omkostningerne reduceres

3.      Omkostningsreduktioner resulterer i mindre effekt

 

Disse udfald skal synliggøres i det omfang, det er muligt, ved præsentation af forandringsteorierne på 2. udvalgskonference.

 

I budget 2011 blev der indført effektstyring på den første etape af kerneområder. De resterende områder behandles i budget 2012 og 2013, sådan at alle kerneområder behandles i løbet af indeværende byrådsperiode. Kerneområderne er grupper af opgaver og ydelser, som retter sig mod bestemte målgruppers behov. Det er vigtigt, at målene tager udgangspunkt i slutbrugerne og den effekt, man ønsker at opnå for denne målgruppe. Kerneområderne beskrives ved hjælp af narrative fortællinger, der skildrer hvert område i praksis i konkrete situationer med bestemte målgrupper.

 

Efter udvalgenes revidering af kerneområderne har kommunen 28 kerneområder inklusive de to tværgående områder, Sundhed og Integration:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 2011

Budget 2012

Budget 2013

BMF

 • Økonomistyring
 • Brandvæsen
 • Service- & støttefunktioner
 • Erhverv og turisme

Tværgående kerneområde: Sundhed

 • Tværgående strategier

Tværgående kerneområde: Integration

BKF

 • Veje
 • Trafik
 • Miljø
 • Park & Natur
 • Plan & Byggeri
 • Kultur

BUF

 • Læring og Udvikling
 • Sundhed og trivsel
 • Deltagelse i samfundsliv og fællesskaber

SAF

 • Ledige
 • Sygedagpengemodtagere
 • Sociale indsatser/ydelser
 • Borgerserviceydelser
 • Virksomheder
 • Integration

ÆHF

 • Aktivitet og træning
 • Handicapområdet
 • Psykiatriområdet
 • Sundhed
 • Hjemmehjælp og sygepleje
 • Plejeboliger

 

Sundhed som tværgående kerneområde

Sundhed er tværgående kerneområde i budget 2012. Det er første gang, der implementeres effektstyring på et tværgående område i Odense Kommune. Tilgangen til effektstyring af sundhedsområdet skal være vidensbaseret. Det betyder konkret, at effektmål og forandringsteorier formuleres og baseres på viden fra forskning og praksis i sundhedsvæsenet og kommunerne.

 

Processen for behandling af Sundhed

Der pågår et arbejde med revision af kommunens sundhedspolitik. Der sker en tæt koordinering mellem revisionsarbejdet og effektstyringen af sundhedsområdet. Den politiske proces for effektstyring af sundhedsområdet afviger en smule fra de øvrige kerneområders politiske processer, idet forandringsteorien behandles på et særskilt økonomiudvalgsmøde den 6/4.

 

Effektstyring af det tværgående kerneområde Sundhed

På Sundhed er der fremstillet en bruttoliste med effektmål på områderne: rygning, bevægelse, kost, alkoholbehandling, hygiejne, mental sundhed samt ”Hurtig tilbage på arbejdsmarkedet”.

Økonomiudvalget anbefales at prioritere udvalgte effektmål, som der efterfølgende udarbejdes forandringsteorier for. Disse forandringsteorier vil danne baggrund for projekter i Odense – en ny virkelighed: Sundhed.

 

Effektstyring af kerneområderne Sociale indsatser/ydelser og Borgerserviceydelser

Sociale indsatser/ydelser omfatter primært sociale indsatser i Socialcentret, men omfatter også Førtidspensionsområdet, som er pillet ud af kerneområdet for at imødekomme det øgede fokus, der er på området. Borgerserviceydelser, der er placeret i Borgerservicecentret, omfatter udover den borgerrettede indsats også ydelser som Hjælpemidler, SBH- og Lægekørsel, Enkeltydelser, Personlige tillæg og Begravelsestillæg. Der er fremstillet en bruttoliste med effektmål for hvert af de to kerneområder, hvor effektmålene er direkte rettet mod Borgerservice indsatsen og ikke ydelserne.

 

Kerneområder vedlagt i bilag.

 

Bilag

1. Effekstyring for Sociale indsatser/ydelser (Effektstyring_Sociale indsatser_2011020409424500.pdf)
2. Effektstyring for Borgerservice ydelser (Effektstyring for Borgerservice ydelser.pdf)

 

 

 

2. Endelig bevillingsudmelding til Det Lokale Beskæftigelsesråd i 2011

Åbent - 2010/121364

 

Orientering

Arbejdsmarkedsstyrelsen meddeler i brev dateret den 21/12 2010 endelig bevilling til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer i 2011. Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense modtager i 2011 bevilling på i alt 4.231.074 kr. Bevillingen til Beskæftigelsesrådet i Odense er i forhold til sidste års bevilling reduceret med 2.497.928 kr. som følge af finanslovsforliget.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl