Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Dagsorden 8. marts 2011

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 08-03-2011 kl. 14:15

Ørbækvej 100, Blok 1, Salen


Forventet sluttidspunkt for mødet: Kl. 17.00.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Regnskab 2010 for Arbejdsmarkedsudvalget

Åbent - 2011/001365

 

Sagsresumé

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremsender regnskab 2010 for de driftsområder, der hører under Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Driftsområder med overførselsadgang udviser for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen et samlet mindreforbrug på 7,4 mio. kr., svarende til 1,3% af det korrigerede budget.

 

Under Socialudvalget er der et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. En væsentlig del af mindreforbruget kan henføres til beslutning i forbindelse med Budgetopfølgning pr. 1/10 2010 (AU/SU den 9/11 2010, indstillingspunkt b1) vedrørende overførsel af 7,0 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til Socialudvalget. Beløbet blev teknisk placeret under Fællesadministrationen med henblik på at imødegå Socialudvalgets øvrige udfordringer, der primært vedrører Borgerserviceydelser samt Sociale indsatser.

 

Under Arbejdsmarkedsudvalget er der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget omfatter primært Løntilskud til forsikrede ledige med 1,4 mio. kr. og Administration med 1,0 mio. kr.

 

Driftsområder uden overførselsadgang udviser et samlet mindreforbrug på 15,9 mio. kr., svarende til 0,7% af det korrigerede budget.

 

Under Socialudvalget er der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., herunder især et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. til Førtidspension og et merforbrug på 3,2 mio. kr. til Boligstøtte.

 

Under Arbejdsmarkedsudvalget er der et mindreforbrug på 13,2 mio. kr., der omfatter flere modsatrettede bevægelser. Primært kan nævnes mindreforbrug til Løntilskud til fleks- og skånejob, Beskæftigelsesordninger og Revalidering samt Forsikrede ledige og merforbrug til Kontanthjælp.

 

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering: Der er foretaget en henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at håndtere periodiseringer af udgifter og indtægter på projekter med ekstern finansiering. Med forbehold for ISM's godkendelse af denne procedure konteres mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på balanceforskydninger. Dermed har periodiseringerne ikke nogen påvirkning på servicerammen. For Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen betyder det, at der konteres 25,5 mio. kr. på periodiseringskontoen.

Anlægsområdet udviser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. under Socialudvalget, som søges overført til 2011.

 

Det finansielle område udviser en merindtægt på 0,2 mio. kr. under Socialudvalget og en merindtægt på 4.000 kr. under Arbejdsmarkedsudvalget. Afvigelserne skyldes finansforskydninger mellem årene.

 

Det samlede regnskabsresultat for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen styrker kommunens kassebeholdning med 25,4 mio. kr. i 2010 (netto 15,9 mio. kr.) og forbedrer servicerammen med 7,9 mio. kr. i 2010.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Arbejdsmarkedsudvalgets samlede regnskab for 2010 fremsendes til byrådets godkendelse.

b.      På driftsområde med overførselsadgang søges om overførsel af mindreforbrug på i alt 3.271.768 kr. til anlægsområdet i 2011.

c.      -

d.      -

e.      -

 

 

 

Sagsfremstilling

Nedenfor fremgår det samlede resultat for hele Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fordelt på henholdsvis områder med overførselsadgang, områder uden overførselsadgang og projekter med hel eller delvis ekstern finansiering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Driftsområder med overførselsadgang udviser for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen et samlet mindreforbrug på 7,4 mio. kr., svarende til 1,3% af det korrigerede budget.

 

Driftsområder uden overførselsadgang udviser et samlet mindreforbrug på 15,9 mio. kr., svarende til 0,7% af det korrigerede budget.

 

 

Driftsområdet:

 

Nedenfor fremgår det samlede resultat for Arbejdsmarkedsudvalget fordelt på henholdsvis områder med overførsel og områder uden overførsel.

 

 

 

 

 

 

 

 


Driftsområder med overførselsadgang

 

6.1 Jobcenterindsatser

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., der søges konverteret til anlægsmidler og overført til 2011.

 

Nedenfor er der foretaget en gennemgang af mindreforbruget på Jobcenterindsatser med overførselsadgang.

 

Administration

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

 

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommune

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

 

Mindreforbruget er øget, hvilket skyldes to forhold. For det første har der været indtægter fra barselsfonden på 0,5 mio. kr. For det andet er enhedsprisen pr. helårsperson blevet lavere end forventet, hvilket kan ses ved at antallet af helårspersoner svarer til det forventede, samtidig med at mindreforbruget er øget med 0,9 mio. kr. 

 

Antal personer i Løntilskud ansat i kommunen (tidl. jobtræning) siden 2008 er vist nedenfor:

 

 

 

 

 

 

 


Kommunale fleksjob, Vollsmoseplan

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

 

Antallet af personer i Vollsmoseplan har været som forventet. Mindreforbruget skyldes primært en række sygemeldinger, som har betydet en højere sygedagpengerefusion end forventet.

 

Antallet af personer i Vollsmoseplan siden 2009 er vist nedenfor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Driftsområder uden overførselsadgang

 

6.1 Jobcenterindsatser

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 5,9 mio. kr.

 

Nedenfor er der foretaget en gennemgang af Jobcenterindsatserne uden overførselsadgang.

 

Løntilskud til fleks- og skånejob ekskl. ledighedsydelse

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 8,4 mio. kr.

 

Mindreforbruget skyldes blandt andet, at der har været færre helårspersoner end forventet ved budgetopfølgningen pr. 1/10 2010 (AU den 9/11 2010). Endvidere vil en større andel af løntilskuddene for 2010 end sædvanligt først blive bogført i regnskabsår 2011. Det skyldes, at forbruget på området i vid udstrækning vedrører borgere, der er ansat i private virksomheder. Afregningen til de private arbejdsgivere sker løbende, men erfaringsmæssigt finder den største del af afregningen sted omkring årsskiftet, og i 2010 har denne haleproblematik været særlig udpræget. 

 

Antal personer i Løntilskud (fleks- og skånejob) siden 2008 er vist nedenfor:

 

 

 

 

 

 


Introduktionsprogram m.v.

 

Regnskabet udviser en merindtægt på 1,2 mio. kr.

 

Merindtægten skal ses med baggrund i øgede indtægter vedrørende resultattilskud. Det drejer sig både om tilskud til ordinær beskæftigelse, uddannelse samt danskprøve.

 

Seniorjob

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

 

Området omfatter en mindre målgruppe af personer fra arbejdsløshedsdagpengesystemet der, hvis de henvender sig om et seniorjob, har et retskrav på et sådant job i kommunen. Mindreforbruget skyldes færre personer på ordningen end forventet.

 

Forsikrede ledige, beskæftigelsesindsatsen

 

Regnskabet udviser et merforbrug på 9,3 mio. kr.

 

Regnskabet på området skal ses i sammenhæng a-dagpenge for forsikrede ledige, beskrevet under Forsørgelsesydelser.

 

Det vedtagne budget er i september 2010 blevet reduceret med 100 mio. kr. fra en nyvurdering af antallet af ledige samt en antagelse om, at den oprindeligt budgetterede enhedspris (udgift pr. ledig fuldtidsperson) vil være gældende for 2010 i praksis (Økonomiudvalgets Budgetforslag, ØU den 8/9 2010).

 

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/10 2010 (AU den 9/11 2010) var der en vis bekymring for forbrugsudviklingen. Efterfølgende har det vist sig, at ledigheden, herunder andelen af længerevarende forløb, i de seneste måneder ikke har udviklet sig så ugunstigt som forventet. Endvidere er aktiveringsomfanget holdt på et højt niveau, således at den kommunale medfinansiering af a-dagpengene bliver mindre end hidtil forventet.

 

Kommunale fleksjob, den lukkede gruppe

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

 

Antal personer i Kommunale fleksjob, den lukkede gruppe, siden 2009 er vist nedenfor:

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktive indsatser / Beskæftigelsesordninger og Revalidering

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., svarende til 5,5% af det korrigerede budget.

 

Budgettet omfatter aktive indsatser i forbindelse med sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse og kontanthjælp.

 

Mindreforbruget skyldes at niveauet for revalideringer har været aftagende - også mere end forventet.

 

Herudover har der set under ét har været en kraftig opbremsning i forbruget på de kommunale projekter i årets sidste måneder. Det skyldes blandt andet den ændrede lovgivning, som fra 2011 vil betyde en kraftig reduktion i aktiveringsindsatsen. Med henblik på at sikre en effekt fra årets begyndelse, har ændringerne i lovgivningen allerede haft effekt fra december 2010.

 

Desuden har der været indtægter fra barselsfonden, som først var forventet i 2011.

 

Antal personer i Aktivering og Revalidering siden 2008 er vist i nedenstående tabel.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.2 Forsørgelsesydelser

 

Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr.

 

Nedenfor følger en gennemgang af Forsørgelsesydelser uden overførselsadgang.

 

 

 

Kontanthjælp

 

Regnskabet udviser et merforbrug på 3,2 mio. kr. svarende til 0,8% af det korrigerede budget.

 

Der har på kontanthjælpsområdet været konstateret system- og konteringsfejl, som konsekvens heraf er der sket en forskydning mellem aktive og passive ydelser. Der er medio 2010 samt november/december foretaget genopretning af fejlene. I vurderingen pr. 1/10 2010 har effekten af genopretningen i november/december været for optimistisk. Effekten af de tilbageværende forskydninger mellem aktive og passive ydelser vidste sig at være mindre end forventet. 

 

Antal kontanthjælpsmodtagere siden 2008 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 


Forsikrede ledige, A-dagpenge

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 13,6 mio. kr.

 

Regnskabet på området skal ses i sammenhæng med beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige.

 

Det vedtagne budget er i september 2010 blevet reduceret med 100 mio. kr. fra en nyvurdering af antallet af ledige samt en antagelse om, at den oprindeligt budgetterede enhedspris (udgift pr. ledig fuldtidsperson) vil være gældende for 2010 i praksis (Økonomiudvalgets Budgetforslag, ØU den 8/9 2010).

 

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/10 2010 (AU den 9/11 2010) var der en vis bekymring for forbrugsudviklingen. Efterfølgende har det vist sig, at ledigheden, herunder andelen af længerevarende forløb, i de seneste måneder ikke har udviklet sig så ugunstigt som forventet. Endvidere er aktiveringsomfanget holdt på et højt niveau, således at den kommunale medfinansiering af a-dagpengene bliver mindre end hidtil forventet.

 

Der er dog fortsat vis usikkerhed omkring forventningen til den realiserede enhedspris for området set som helhed. Der er dels tale om en ekstraordinær forskydning i afregningen af den kommunale medfinansiering af a-dagpenge som følge af, at der er første år med medfinansiering, og der er desuden tale om en naturlig forsinkelse i afregningen af de aktive indsatser, herunder bonusafregning til Anden Aktør.

 

Antal forsikrede ledige siden 2008 er vist nedenfor:

 

 

 

 

 

 

 

 


Ledighedsydelse

 

Regnskabet udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr.

 

På området er der to modsatrettede effekter. I forhold til budgetteret helårspersoner er antallet i regnskab 2010 lavere end forudsat ved budgetopfølgningen pr. 1/10 2010 (AU den 9/11-2010), hvilket alt andet lige burde medføre et mindreforbrug. Regnskabet viser alligevel et merforbrug hvilket skyldes, at det ikke er lykkedes at aktivere ledighedsydelsesmodtagere som forventet gennem den intensiverede aktiveringsindsats i 2010.

 

Antal modtagere af ledighedsydelse siden 2008 er vist nedenfor:

 

 

 

 

 

 

 


Introduktionsydelse og repatriering

 

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

 

Antal modtagere af introduktionsydelse siden 2008 er vist i nedenstående tabel:

 

 

 

 

 

 


Sygedagpenge

 

Regnskabet udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr. svarende til 0,6% af det korrigerede budget.

 

Mængdemæssigt er der sket et fald i det samlede antal sygedagpengesager i forhold til pr. 1/10 2010, hvilket har medført en reduktion i det forventede merforbrug ved regnskab 2010. Modsatrettet er der sket er stigning i antallet af sygedagpengemodtagere med en varighed over 52 uger. Endvidere er der sidst på året sket et mindre fald i forhold til andelen af de sygemeldte med en varighed mellem 9 og 52 uger som er i aktive tilbud.  

 

Antal sygedagpengesager siden 2008 er vist nedenfor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

 

Med overførselsadgang

 

Der er foretaget en henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at håndtere periodiseringer af udgifter og indtægter på projekter med ekstern finansiering. Med forbehold for ISM's godkendelse af denne procedure konteres mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på balanceforskydninger. Dermed har periodiseringerne ikke nogen påvirkning på servicerammen. For Arbejdsmarkedsudvalget betyder det, at der konteres 5,5 mio. kr. på periodiseringskontoen.

 

Økonomi

Det samlede regnskabsresultat for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen styrker kommunens kassebeholdning med 25,4 mio. kr. i 2010 (netto 15,9 mio. kr.) og forbedrer servicerammen med 7,9 mio. kr. i 2010.

 

I nedenstående tabel vises sagens påvirkning på kassebeholdningen i de enkelte år.
En kassebeholdning på min. 100 mio. kr. er en del af Odense Kommunes finansielle strategi. Kassebeholdningen er kommet under pres i de seneste år. Der er derfor fokus på at følge dens udvikling nærmere i økonomisagerne.

 

 

 

 

 

 

 


I nedenstående tabel vises sagens påvirkning på serviceudgifterne i de enkelte år.
På grund af aftalen mellem KL og regeringen, hvor kommunerne skal overholde serviceudgiftsrammen i både budget - og regnskabssituationen følges der i økonomisager løbende op på udviklingen i serviceudgifterne. En ikke overholdelse af serviceudgiftsrammen kan resultere i en sanktion både på budget - og regnskabssiden.

 

 

 

 

  

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 

2. Håndtering af vedtagne økonomiske dispositioner samt etablering af budgetværn

Åbent - 2011/027823

 

Sagsresumé

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har gennem længere tid været underlagt snævre økonomiske vilkår og dermed øgede krav til økonomistyringen. Udvalgene har derfor flere gange behandlet sager, hvor der har været behov for at sikre, at forvaltningens budgetter hænger sammen.

 

Økonomiaftalen for 2010 samt finansloven for 2011 indfører ekstraordinært kraftige sanktioner på overskridelse af den aftalte serviceramme for 2011. Kommunerne vil blive langt hårdere straffet økonomisk, hvis servicerammen overskrides. Der er derfor behov for en særdeles stram styring af serviceudgifterne i 2011 og fremadrettet – og som følge heraf et krav om, at der handles proaktivt og hurtigt på de økonomiske udfordringer, der kan forventes jf. byrådets behandling den 15/12 2010 af sag om styring af serviceramme og kassebeholdning.

 

Forvaltningen har derfor løbende orienteret om konsekvenserne af de politiske beslutninger, der er truffet i forbindelse med budgetforliget for Budget 2011 og senere, og i forlængelse af regnskabssagen fremlægger Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en sag, hvor der dels redegøres samlet for de vedtagne økonomiske dispositioner samt etablering af et budgetværn, og hvor der dels fremlægges forslag til finansiering.

 

De vedtagne økonomiske dispositioner samt budgetværnet nødvendiggør, at der skal findes finansiering for ca. 13 mio. kr. på driftsområder med overførselsadgang, som skal håndteres inden for udvalgenes egne rammer jf. byrådets behandling den 15/12 2010 af sag om styring af serviceramme og kassebeholdning.

 

Sagen vedrører 2011. I 2012 vil der komme et yderligere pres som følge af at opgaverne vedrørende objektiv sagsbehandling bliver overdraget til ATP/Udbetaling Danmark, hvor forvaltningen på nuværende tidspunkt forventer udgifter på ca. 10 mio. kr.

 

Endvidere skal budgetterne i 2012 reduceres som følge af odense Kommunes administrationsprojekt, som er en del af Odense - en ny virkelighed.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at udvalgene godkender:

 

a.      Forvaltningens økonomiske udfordringer i 2011 finansieres som beskrevet i sagsfremstillingen, herunder ved etablering af et budgetværn på 1,5 % af det samlede budget med overførselsadgang.

 

På denne baggrund indstiller Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til udvalgene, at byrådet godkender:

 

b.      Budgetneutral tillægsbevilling fra Arbejdsmarkedsudvalget med overførselsadgang fra budgetområde 6.1, Jobcenterindsatser, til Socialudvalget med overførselsadgang på budgetområde 4.1, Fællesadministration på 2.612.000 kr. i 2011 og overslagsårene.

c.      Budgetneutral tillægsbevilling fra Arbejdsmarkedsudvalget med overførselsadgang fra budgetområde 6.1, Jobcenterindsatser, til Socialudvalget med overførselsadgang på budgetområde 4.1, Fællesadministration på 6.428.000 kr. i 2011 og overslagsårene.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at udvalgene godkender:

 

d.      Budgetneutral omplacering indenfor Socialudvalget med overførselsadgang fra budgetområde 4.1, Fællesadministrationen, til Socialudvalget med overførselsadgang på budgetområde 4.1, Fællesadministrationen på 508.000 kr. i 2011 og overslagsårene.

 

e.      Budgetneutral omplacering indenfor Socialudvalget med overførselsadgang fra budgetområde 4.2, Borgerservice ydelser, til Socialudvalget med overførselsadgang på budgetområde 4.1, Fællesadministrationen på 1.462.000 kr. i 2011 og overslagsårene.

 

f.       Budgetneutral omplacering indenfor Socialudvalget med overførselsadgang fra budgetområde 4.3, Sociale indsatser, til Socialudvalget med overførselsadgang på budgetområde 4.1, Fællesadministrationen på 1.846.000 kr. i 2011 og overslagsårene.

 

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget blev på mødet den 5/10 2010 orienteret om de økonomiske konsekvenser af forlig om budget 2011-2014. Endvidere vedtog byrådet den 15/12 2010 i sag om styring af serviceramme og kassebeholdning, at alle udvalg skulle bidrage til finansieringen af demografiudviklingen og afledt drift. Endelig resterer der en udmøntning af effektiviseringsprogrammet fra 1/5 budgetopfølgningen i 2010.

 

Disse vedtagne økonomiske dispositioner samt behovet for et budgetværn nødvendiggør at forvaltningen finder finansiering for ca. 13 mio. kr.

 

Objektiv sagsbehandling

Det er besluttet, at den objektive sagsbehandling skal centraliseres i fem centre under ATP/Udbetaling Danmark. Der vil være en række udgifter i forbindelse med implementering og drift af centraliseringen. Forligspartierne besluttede, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget afholder udgifterne indenfor den nuværende ramme.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens bedste bud på nuværende tidspunkt er, at udgifterne i forbindelse med sagen skønnes at ligge på mellem 8-12 mio. kr. pr. år fra 2012 og overslagsårene.

 

Pulje til demografi og afledt drift

Byrådet vedtog den 15/12 2010 i sag om styring af serviceramme og kassebeholdning, at der skal etableres en pulje på 35 mio. kr., der vedrører demografisk udvikling samt afledt drift. Puljen finansieres af udvalgenes driftsbudgetter fordelt efter budgetandel med overførselsadgang. Socialudvalgets andel af denne pulje udgør i 2011 1,9 mio. kr. og Arbejdsmarkedsudvalgets andel udgør 0,7 mio. kr.

 

Effektiviseringsprogram fra 1/5-sagen 2010

Byrådet behandlede den 16/6 2010 Odense Kommunes effektiviseringsprogram.

Programmet indeholdte 11 projekter, der tilsammen skulle forny Odense Kommune samt skabe og dokumentere effektiviseringer for ca. 541 mio. kr. i perioden 2010-2013. Socialudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalget andel af denne besparelse er 1,2 mio. kr.

 

Dag- og Natvarmestue

Driften af natvarmestuen har hidtil været finansieret via satspuljemidler. Dette er ikke længere gældende, hvorfor forligspartierne besluttede, at der skal ske omprioriteringer under Socialudvalget, således at driften af natvarmestuen sikres. Udgifterne hertil udgør 0,3 mio. kr. i 2011 stigende til 2 mio. kr. i overslagsårene.

 

Effektiviseringsforslag

De oprindelige effektiviseringsforslag fra udvalgenes budgetbidrag har ikke umiddelbart været mulige at implementere med den fulde økonomiske effekt, hvorfor forvaltningen har en økonomisk udfordring på 0,7 mio. kr.

 

Budgetværn

Økonomiaftalen for 2010 samt finansloven for 2011 indfører ekstraordinært kraftige sanktioner på overskridelse af den aftalte serviceramme for 2011, når regnskabet foreligger. Der er derfor behov for en særdeles stram styring af serviceudgifterne i 2011 og fremadrettet. Social- og Arbejdsforvaltningen ønsker derfor at reservere midler til at imødekomme uforudsete og pludselige udgifter (eksempelvis udgifter til domsanbragte eller hjælpemidler). Budgetværnet skal udgøre ca. 8 mio. kr., hvilket svarer til 1,5% af det samlede budget med overførselsadgang. Et værn af en sådan størrelse vurderes at kunne imødegå et uforudset udgiftspres i et vist omfang.

 

Der er på nuværende tidspunkt allerede behov for at benytte sig af denne budgetreservation, idet Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen jf. regnskabssagen har en udfordring på hjælpemiddelområdet. Det vurderes, at der i 2011 mangler finansiering i Borgerservicecentret på 2,8 mio. kr. til hjælpemidler.

 

I nedenstående tabel er de økonomiske udfordringer opsummeret:

 

1.000 kr.

2011

2012

2013

2014

Objektiv sagbehandling

 

10.000

10.000

10.000

Pulje til demografi og afledt drift, AU

731

1.253

1.253

1.253

Pulje til demografi og afledt drift, SU

1.944

3.332

3.332

3.332

Effektiviseringsprogram fra 1/5 sagen 2010

1.196

1.213

1.213

1.213

Drift af natvarmestue

335

2.010

2.010

2.010

Effektiviseringsforslag, budget 2011

722

-755

-685

-685

Budgetværn (1,5% reservation)

7.927

7.816

7.957

7.957

Total

12.855

24.869

25.080

25.080

 

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal således i 2011 finde finansiering for ca. 13 mio. kr. til at imødekomme disse udgiftsposter og foreslår, at disse udgifter finansieres ved, at halvdelen af beløbet fordeles efter budgetandel mellem de tre centre og Staben som rammebesparelser.

 

Fordeling:

Staben

0,508 mio. kr.

Borgerservicecentret

1,462 mio. kr.

Socialcentret

1,846 mio. kr.

Beskæftigelsescentret

2,612 mio. kr.

I alt

6,428 mio. kr.

 

Den resterende del på 6,428 mio. kr. finansieres af Beskæftigelsescentret. Finansieringen indarbejdes i det igangværende arbejde med formulering og implementering af den nye aktiveringsstrategi, som får afledt økonomisk effekt på de administrative udgifter jf. finanslovsforliget af 5/11 2010.

 

Forvaltningen vil gå i gang med udmøntningen, hvilket betyder nedlæggelse af stillinger og afskedigelser af medarbejdere. Forvaltningen vil fremlægge sag i maj måned med konsekvensbeskrivelser.

 

Forvaltningen vil endvidere i forbindelse med Budget 2012 finde finansiering til udfordringerne i 2012-2014, der i forhold til 2011 yderligere forværres idet, der skal findes finansiering til Objektiv sagsbehandling og Odense Kommunes administrationsprojekt, som er en del af Odense - en ny virkelighed.

 

Økonomi

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal som følge af vedtagne økonomiske dispositioner samt budgetværn finde finansiering for ca. 13 mio. kr. i 2011 på driftsområder med overførselsadgang, hvilket skal håndteres inden for den samlede ramme med overførselsadgang, da der med de nye økonomistyringsprincipper jf. byrådssag 15/12 2010 (styring af serviceramme og kassebeholdning) ikke længere må overføres et merforbrug regnskabsårene imellem på grund af sanktionslovgivningen vedrørende styring af serviceudgifter i kommunerne.

 

Bilag

Ingen bilag.

 3. Odense Kommunes Udbudsstrategi 2011-2013

Åbent - 2010/031305

 

Sagsresumé

I ”Odense – En ny virkelighed” er opgaven, at finde de bedste løsninger af kommunens driftsopgaver i fremtiden. Dermed er alt i spil i forhold til at forandre den måde, som Odense Kommune løser opgaverne i dag. Det kan konkurrenceudsættelse være med til. Det er pålagt Odense Kommune at lave en udbudsstrategi jf. den kommunale styrelseslov (§ 62). Strategien skal angive, hvor udbud vil blive anvendt - og hvordan anvendelsen af udbud vil blive øget.

Der indstilles, at Odense Kommune vælger at efterkomme dette krav, ved at Odense Kommunes Udbudsstrategi er en politisk besluttet analyseforpligtigelse med henblik på konkurrenceudsættelse af driftsområder. Driftsområder som i Odense Kommune endnu ikke har været konkurrenceudsat. Det skønnes på denne baggrund at udbudsstrategien kan bidrage med 50.000.000 kr., betinget af analysernes udfald og yderligere politiske beslutninger for at vedtage de konkrete konkurrenceudsættelser. Derfor er udbudsstrategien ingen udliciteringsplan, og generer derfor heller ikke besparelser i sig selv. Det kræver omtanke, analyse og politiske beslutninger før interne kommunale driftsområder konkurrenceudsættes, da udbud i Odense kommune ikke foretages for udbuddets eget skyld.

Alternativt er det muligt at lade Odense Kommunes Udbudsstrategi opridse genudbud af driftsområder, som i dag allerede er udliciteret. Fx rensning af rendestensbrønde eller rengøring på institutionsområdet. Dermed håndteres kravet om initiativer for at øge anvendelsen af udbud af driftsområder i Odense Kommune ikke. Andre initiativer skal igangsættes. Samtidig vil Odense Kommune Udbudsstrategi ikke understøtte de nuværende projekter, som analyserer driftsområderne.

Odense Kommunes Udbudsstrategi (bilag 1) er en fællessag for alle udvalg og indeholder 12 konkrete driftsområder, hvor de forvaltningsspecifikke områder bliver indstillet af fagforvaltningerne til udvalgene (bilag 2). De foreslåede driftsområder har været i høring hos medarbejderne (bilag 3). Desuden er der på tværs af forvaltningerne indstillet fire driftsområder til tværgående analyse, da driftsområderne varetages af alle eller flere forvaltninger. Dermed rettes fokus på den samlede opgaveløsning og ikke kun den del der ligger indenfor den enkelte forvaltning. Fagudvalgene får kun udleveret de bilag, som har relevans for deres forvaltning/beslutning. De samlede bilag fra alle udvalg samles til Økonomiudvalget.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender:

 

a.      At udbudsstrategien omfatter nye driftsområder, hvor Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bidrager med områderne Facility Management, Tolketjeneste og Sammentænkning og systematisering af social- og beskæftigelsestilbud (se bilag 2 for uddybning af de enkelte områder) til Odense Kommunes Udbudsstrategi. Dermed forpligter forvaltningen sig til at gennemføre analyser, som vurderer muligheden for konkurrenceudsættelse på de nævnte områder.

 

b.      At udbudsstrategien også omfatter fire tværgående driftsområder, som inkluderer Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad (se sidst i bilag 1).

 

c.      Odense Kommunes Udbudsstrategi og dermed også principperne nævnt i strategien i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse.

 

Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at byrådet godkender:

 

d.      At udbudsstrategien omfatter nye driftsområder, hvor Ældre og Handicapforvaltningen bidrager med områderne velfærdsteknologi og mad (se bilag 2 for uddybning af de enkelte områder) til Odense Kommunes Udbudsstrategi. Dermed forpligter forvaltningen sig til at gennemføre analyser, som vurderer muligheden for konkurrenceudsættelse på de nævnte områder.

 

e.      At udbudsstrategien også omfatter fire tværgående driftsområder, som inkluderer Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad (se sidst i bilag 1).

 

f.       Godkender Odense Kommunes Udbudsstrategi og dermed også principperne nævnt i strategien i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse.

 

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

g.      At udbudsstrategien omfatter nye driftsområder, hvor Borgmesterforvaltningen bidrager med områderne Facility Management og Administrative Driftsfællesskaber (se bilag 2 for uddybning af de enkelte områder) til Odense Kommunes Udbudsstrategi. Dermed forpligter forvaltningen sig til at gennemføre analyser, som vurderer muligheden for konkurrenceudsættelse på de nævnte områder.

 

h.      At udbudsstrategien også omfatter fire tværgående driftsområder, som inkluderer Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad (se sidst i bilag 1).

 

i.        Godkender Odense Kommunes Udbudsstrategi og dermed også principperne nævnt i strategien i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse.

 

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender:

 

j.        At udbudsstrategien omfatter nye driftsområder, hvor Børn- og Ungeforvaltningen bidrager med områderne Administration og udførelse af befordring (se bilag 2 for uddybning af de enkelte områder) til Odense Kommunes Udbudsstrategi. Dermed forpligter forvaltningen sig til at gennemføre analyser, som vurderer muligheden for konkurrenceudsættelse på de nævnte områder.

 

k.      At udbudsstrategien også omfatter fire tværgående driftsområder, som inkluderer Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad (se sidst i bilag 1).

 

l.        Godkender Odense Kommunes Udbudsstrategi og dermed også principperne nævnt i strategien i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse.

 

By- og Kulturforvaltningen indstiller til By- og Kulturudvalget, at byrådet godkender:

 

m.    At udbudsstrategien omfatter nye driftsområder, hvor By- og Kulturforvaltningen bidrager med områderne GIS/Geodata, Administration af udlejningsejendomme, Biblioteksområdet, og Partnerskab på krematorieområdet (se bilag 2 for uddybning af de enkelte områder) til Odense Kommunes Udbudsstrategi. Dermed forpligter forvaltningen sig til at gennemføre analyser, som vurderer muligheden for konkurrenceudsættelse på de nævnte områder.

 

n.      At udbudsstrategien også omfatter fire tværgående driftsområder, som inkluderer Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad (se sidst i bilag 1).

 

o.      Godkender Odense Kommunes Udbudsstrategi og dermed også principperne nævnt i strategien i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse.

 

 

 

Sagsfremstilling

En del af Odense – En ny virkelighed

I ”Odense – En ny virkelighed” er opgaven, at finde de bedste løsninger af kommunens driftsopgaver i fremtiden. Dermed er alt i spil i forhold til at forandre den måde, som Odense Kommune løser opgaverne i dag. Det kan konkurrenceudsættelse være med til. Odense Kommune skal med en fokuseret indsats tackle og håndtere den vanskelige økonomiske situation kommunen står i frem imod 2013. Her har byrådet igangsat arbejdet i ”Odense – En ny virkelighed”, som dette forslag til Odense Kommunes Udbudsstrategi kan understøtte. Odense Kommunes Udbudsstrategi (bilag 1) opstår på baggrund af krav fra statslig side. 

 

Udbudsstrategien er lovpligtig

Den kommunale styrelseslov (§ 62) pålægger kommunerne at udarbejde en udbudsstrategi. Strategien skal angive, hvor udbud vil blive anvendt - og hvordan anvendelsen af udbud vil blive øget.

De officielle krav til udbudsstrategiens indhold og udformning fremgår af bekendtgørelse nr. 1310 af 15.12.2009 (Bekendtgørelse om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse). Indenrigsministeriet har suppleret bekendtgørelsen med en vejledning.

 

Bekendtgørelsen stiller relativt få krav til udbudsstrategien. Overordnet skal udbudsstrategien indeholde:

 

·         En angivelse af, på hvilke områder kommunalbestyrelsen påtænker at udbyde driftsopgaver

·         Konkrete mål for konkurrenceudsættelse, herunder for særligt udbudsegnede opgaver

·         Angivelse af hvordan kommunalbestyrelsen vil øge udbud af driftsområder i kommunen

·         En beskrivelse af de initiativer, kommunalbestyrelsen vil tage i anvendelse for at nå målene i strategien

 

Der er således ikke nogen forpligtelser til at gennemføre bestemte initiativer med henblik på at øge anvendelsen af udbud, ligesom det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at opstille mål og udforme en strategi til at nå målene.

 

Flere af elementerne i udbudsstrategien kendes allerede fra udarbejdelsen af servicestrategien, som udbudsstrategien erstatter. Imidlertid skal det fremhæves, at udbudsstrategien alene vedrører driftsopgaver, og ikke også anlægsopgaver som servicestrategien.

 

Udbudsstrategien skal udarbejdes inden udgangen af valgperiodens første år og er knyttet op på funktionsperioden. Odense Kommune har dog haft brug for at sikre sig en længere proces med deltagelse af alle forvaltninger og medarbejderhøring, så tidsrammen overskrides.  

 

Udbudsstrategien understøtter ”Odense – En ny virkelighed”

Det indstilles, at Odense Kommunes Udbudsstrategi håndterer lovkravet om en udbudsstrategi ved at analysere driftsområder, som endnu ikke har været konkurrenceudsat og indarbejdet dette i de eksisterende projekter i Odense Kommune, hvor det er relevant.

 

Alternativ tilgang

Alternativt er det muligt at lade Odense Kommunes Udbudsstrategi opridse genudbud af driftsområder, som i dag allerede er udliciteret. Fx rensning af rendestensbrønde eller rengøring på institutionsområdet. Dermed håndteres kravet om initiativer for at øge anvendelsen af udbud af driftsområder i Odense Kommune ikke. Andre initiativer skal igangsættes. Samtidig vil Odense Kommune Udbudsstrategi ikke understøtte de nuværende projekter, som analyserer driftsområderne.

 

Konkurrenceudsættelse som én mulighed blandt mange andre

Den bærende idé i Odense Kommunes Udbudsstrategi er at konkurrenceudsættelse og partnerskaber med eksterne aktører ses som et værktøj som alle andre. Et værktøj der kan hjælpe i det nuværende og kommende arbejde med at effektivisere, innovere og omorganisere kommunens opgaver. Udbudsstrategien gør altså konkurrenceudsættelse til et tilgængeligt og synligt værktøj.

 

Strategien indeholder dog også driftsområder, hvor det handler om at videreudvikle de resultater, som arbejdet med konkurrenceudsættelse allerede har bragt Odense Kommune på for eksempel det tekniske område.  

Men konkurrenceudsættelse skal kun være et værktøj, som tages i brug, hvis det giver mening. En mening som dannes på baggrund af den enkelte analyse og udbudsstrategiens principper, som omtales nedenfor.

 

Mål med strategien

Odense Kommunes Udbudsstrategi har en konkret målsætning. Den gælder økonomiske besparelser ved konkurrenceudsættelse.

 

Økonomiske besparelser

Driftsområderne i Odense Kommunes Udbudsstrategi skal i første omgang analyseres med henblik på at finde omfanget af mulige besparelser ved en konkurrenceudsættelse. Dermed er besparelsen betinget af, at

 

·         alle områder i strategien underkastes analyse,

·         at der viser sig et klart besparelsespotentiale ved at forandre den måde opgaven håndteres på i dag  

·         der træffes yderligere politiske beslutninger om at foretage effektiviseringer – herunder konkurrenceudsættelse – på de analyserede driftsområder.

 

Odense Kommunes Udbudsstrategi forventes på denne baggrund at kunne bidrage med omkring 50.000.000 kr. frem imod 2013. Dette begrundes med at driftsområder, som aldrig har været konkurrenceudsat, typisk kaster de største besparelser af sig. Her skønnes besparelsen at give minimum 10 % i gennemsnit. Flere af udbudsstrategiens driftsområder overlapper dog med blandt andet Administrationsprogrammet. Besparelserne indeholdt i Administrationsprogrammet reducerer derfor de mulige besparelser på 50.000.000 kr., da den enkelte besparelse i sagens natur ikke kan regnes med to gange.

De 50.000.000 kr. kan heller ikke henledes til konkurrenceudsættelse alene. Andre initiativer som igangsættes på grund af udbudsstrategien bidrager til denne besparelse. Samlet kan de enkelte forvaltninger beholde besparelsen selv.

 

En politisk besluttet analyseforpligtigelse

Odense Kommunes Udbudsstrategi er dermed en politisk besluttet analyseforpligtigelse med henblik på konkurrenceudsættelse af driftsområder (bilag 2). Driftsområder som i Odense Kommune endnu ikke har været konkurrenceudsat. Derfor er udbudsstrategien ingen udliciteringsplan. Det kræver omtanke, analyse og politiske beslutninger før interne kommunale driftsområder konkurrenceudsættes, da udbud i Odense kommune ikke foretages for udbuddets eget skyld.

Til selve analysen findes der et potentialafklaringsværktøj, som er udarbejdet af en række kommuner i fællesskab med KL. Ved anvendelse af værktøjet til at analysere det enkelte driftsområde, skal principperne i Odense kommunes Udbudsstrategi desuden bruges.

 

Tværgående analyser

På nogle driftsområder er et tværgående blik på Odense Kommunes løsninger af driftsopgaver nødvendigt, for at høste det fulde besparelsespotentiale. Dette gælder områderne Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad. Det tværgående blik kræver, at driftsområdet ses i sin helhed i forhold til hele Odense Kommune. En sådan tilgang forsøger at opløse interne administrative opdelinger i tænkningen. Analysens fokus rettes mod en samlet løsningsmodel for den enkelte driftsopgave på tværs af forvaltninger, som dermed kan blive bedre og billigere. Flere driftsområder nævnt under de enkelte forvaltninger i udbudsstrategien (bilag 1) har vist sig at kunne sammentænkes i forhold til hinanden. Odense Kommunes Udbudsstrategi 2011-2013 gør det muligt, at:

 

·         Odense Kommunes forvaltninger får et tværgående syn på egne opgaveløsninger

·         skabe et større og dermed mere attraktivt marked for private med mere plads til innovative løsninger og investeringer og

·         dele de administrative byrder i forbindelse med de enkelte analyser, som udbudsstrategien forpligtiger til.  

 

Styrende principper i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse:

 

·         Gevinstpotentialet ved en konkurrenceudsættelse skal være højt, da transaktions- og følgeomkostningerne kan være store

·         Derfor skal transaktionsomkostningernes størrelse tydeliggøres

·         Kompetencetabet skal overvejes nøje og indgå i beslutningen

·         Omkostninger i forbindelse med forsyningssikkerhed skal medregnes

·         Usikkerhed om personalesituationen skal overvejes nøje

·         Medarbejdernes jobsituation efter en konkurrenceudsættelse (og evt. virksomhedsoverdragelse) skal overvejes nøje

·         Omkostninger til kontrolbud medregnes

·         Omkostninger til kontrol af leverandør skal medregnes

·         Markedssituationen skal undersøges nøje

·         En evt. konkurrenceudsættelse skal bidrage med videreudvikling og innovation af driftsområdet. Det må ikke være en stopklods for udviklingen af driftsområdet til gavn for Odenses borgere.

 

Samtidig gælder ”Retningslinier for Udbud i Odense Kommune” også i forbindelse med konkurrenceudsættelse af driftsområder. Retningslinjerne behandler blandt andet kontrolbud og medarbejderinddragelse. Retningslinjerne blev tiltrådt af byrådet den 22/4 2009.  

 

Processen for udbudsstrategien

Udbudsstrategien (bilag 1) er en fællessag for alle udvalg, som dermed har mulighed for at se, hvad de andre udvalg behandler af driftsopgaver. Desuden har de foreslåede driftsområder været i høring hos medarbejderne via de enkelte afdelingsudvalg (bilag 3). Driftsområderne som indstilles til udbudsstrategien er fremkommet ved at ledelsen i de enkelte forvaltningers har fundet og beskrevet driftsområder, som de mener, giver mening at medtage i udbudsstrategien (bilag 2).

 

Odense Kommune og konkurrenceudsættelse

Udbudsstrategien og arbejdet med konkurrenceudsættelse på nye områder skal ses i en større sammenhæng. Hvert år vurderes kommunerne på, hvor meget de har konkurrenceudsat af deres driftsopgaver. Dette måles via Indikator for KonkurrenceUdsættelse (IKU). Denne indikator måler, i hvor høj grad kommunen køber ydelser hos private leverandører (eller selv har vundet kontrolbud) i forhold til, hvad der er muligt at konkurrenceudsætte i kommunen.

Fastsættelsen af målsætninger for IKU sker i Odense Kommune i forlængelse af aftalen med regeringen om kommunernes økonomi i perioden frem til 2013.

Den fremadrettede målsætning er på nuværende tidspunkt endnu ikke aftalt imellem KL og regeringen. Regeringen har blot spillet ud med en hensigtserklæring om et IKU-niveau på 31,5 % i 2015 for kommunerne under et.  

 

Niveauet i Odense Kommune er ifølge nyeste tal 24,14 % for 2009. Det kommunale landsgennemsnit lå i 2009 på 25 %. Målet i den tidligere aftale med regeringen om kommunernes økonomi var på 26,5 % for 2010, hvilket Odense Byråd tilsluttede sig i 2009 ved tiltrædelse af ”Retningslinier for Udbud i Odense Kommune”.

For at få en IKU på 26,5 % skal Odense Kommune konkurrenceudsætte for ca. 170.000.000. kr. mere end der blev i 2009 jf. IKU-målingen foretaget af Indenrigsministeriet.   

Odense Kommunes IKU-niveau på 24,14 % ligger generelt under de andre storbyer i 6-by samarbejdet: IKU 2009: København (28,62 %), Frederiksberg (28,53 %), Randers (27,95 %), Esbjerg (27,58) og Århus (27,07 %). Ålborg ligger under med en IKU på 20,34 %.

 

Derfor vil Odense Kommunes Udbudsstrategi bidrage til at Odense Kommune lever op til allerede vedtagne målsætninger for niveauet af konkurrenceudsættelse.

 

En offentlig og levende strategi

Byrådet kan til enhver tid revidere udbudsstrategien. Den nedskrevne strategi lægger således ingen begrænsninger på kommunens mulighed for at ændre de politiske prioriteringer i udbudsstrategien i byrådets funktionsperiode.

Udbudsstrategien skal gøres tilgængelig for borgerne, fx på kommunens hjemmeside, ligesom der skal følges op på strategien i en opfølgningsredegørelse, der udarbejdes inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori der afholdes kommunalvalg.

Opfølgningsredegørelsen suppleres af en årlig status på udbudsstrategien som udarbejdes af Udbud og Indkøb med bistand fra Økonomikredsen.

 

Økonomi

Der igangsættes analysearbejde i de respektive forvaltninger og på tværs af forvaltningerne, som kan medføre et betydelig administrativt ressourcetræk. Dele af dette arbejde kan dog udføres i Administrationsprogrammet, som dele af udbudsstrategien kan indgår i, hvor det er relevant. Besparelsen på 50.000.000 kr. hentes ikke, når Odense Kommunes Udbudsstrategi vedtages. For at høste besparelserne skal der efter endt analyse træffes konkrete politiske beslutninger om egentlig konkurrenceudsættelse eller omorganiseringer af driftsområder. Desuden skal besparelsen i udbudsstrategien også koordineres med besparelsen i Administrationsprogrammet, da samme besparelse ikke kan laves to gange.

 

Bilag

1. Odense Kommunes Udbudsstrategi 2011-2013 (Odense Kommunes Udbudsstrategi 2011-2013.pdf)
3. SAF Medarbejdersidens bemærkninger til udbudsstrategien (SAF Medarbejdersidens bemærkning til forvaltningens bidrag til udbudsstrategien.pdf)
2. SAF Beskrivelser af driftsområder udbudsstrategien (SAF Beskrivelser af driftsområder udbudsstrategien.pdf)

 

 

 

C: Sager til drøftelse/forberedelse

4. Fællesmøde mellem Børn- og Ungeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget om de strategiske indsatser for unge

Åbent - 2011/013502

 

Sagsresumé

Den 8/3 2011 afholdes der fællesmøde mellem Børn- og Ungeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget om den strategiske indsats for unge i Odense Kommune.

 

Formålet med fællesmødet er en orientering og drøftelse af den fælles ungeindsats med særligt fokus på:

 

  • Status og nyt på ungeområdet, herunder det styrkede strategiske samarbejde med ungdomsuddannelserne
  • Muligheder for perspektiver ved etablering af et ungecenter
  • Implementering af Ungepakke II, herunder vurdering af uddannelsesparathed og samarbejdet mellem forvaltningerne om den nye opgave
  • Samarbejde og overdragelse af særligt vanskellige sociale sager i Koordinationsudvalget

 

Udvalgenes drøftelser skal ses som en forberedelse til kommende beslutningssager på udvalgsmøderne den 29/3 2011 om videreførsel/finansiering af indsatser, hvor der er afsat midler under Ungestrategien.

 

Odense Kommune er i 2010-11 med i et KL-netværk med andre kommuner om en helhedsorienteret ungeindsats. Rådmændene for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen deltager i et netværksseminar den 10-11/3 2011. Udvalgenes drøftelser vil således også indgå som baggrund for arbejdet i netværket.

 

Indstilling

Ingen.

 

 

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Ingen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

E: Orientering

5. Status på indsats- og aktiveringsstrategi 2011

Åbent - 2010/173547

 

Orientering

Mundtlig orientering om status og proces.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

6. Status og forløb for overdragelse af det objektive sagsbehandlingsområde

 

Åbent - 2011/014804

Orientering

Ultimo 2010 blev første del af lov om overdragelse af det objektive sagsbehandlingsområde vedtaget. Som følge heraf er der i SAF iværksat en række tiltag, som har til formål at sikre en så effektiv overdragelse som muligt samtidig med, at produktiviteten i sagsbehandlingen opretholdes, og overgangen sker på en for berørte medarbejder og ledere så tryg måde som muligt. Herudover skal det sikres, at overgangen samt den efterfølgende drift bliver så omkostningseffektiv som muligt og koordineret i forhold til kommunens generelle økonomiske udfordringer (overholdelse af servicerammen mv.).

 

Igangsatte tiltag

 

Etablering af filial til Udbetaling Danmarks efter overdragelsen

Ultimo 2010 besluttede ATP at etablere en filial i Odense til Udbetaling Danmarks center i Haderslev, hvori (dele af) det objektive sagsbehandlingsområde fra Fyn skal varetages i en afgrænset periode efter overdragelsen til Udbetaling Danmark i 2012. Filialen kommer til at omfatte cirka 70 medarbejdere fra de fynske kommuner. Da filialen fysisk placeres i Egeparken, er rammerne for filialen (indgåelse af lejemål, eventuel it-understøttelse mv.) ved at blive fastlagt i samarbejde med BKF og BMF. Herudover er der opstartet et samarbejde med ATP og de øvrige fynske kommuner med henblik på at etablere rammerne for overdragelse af opgaver og medarbejdere til filialen.

 

Eventuel etablering af pilotdrift før overdragelsen

På nuværende tidspunkt foregår et afklaringsarbejde med henblik på at vurdere, om Ydelsescentret og Borgerservicecentret eventuelt i samarbejde med andre fynske kommuner før overdragelsen af det objektive sagsbehandlingsområde til Udbetaling Danmark i 2012 skal ”geare” opgavehåndteringen gennem en pilotdrift af (dele af) det objektive sagsbehandlingsområde. Pilotdriften skal sikre en så problemfri overdragelse i 2012 som muligt blandt andet ved, at de kommende snitflader til Udbetaling Danmark er etableret og afprøvet forud for overdragelsen.

 

Projektliggørelse af overdragelsesprocessen

Med henblik på opnåelse af ovennævnte formål er der udover arbejdet med etablering af filial og pilotdrift igangsat en række projekter (om medarbejdere, økonomi, samarbejdsmodel/snitflade til Udbetaling Danmark samt it), som er forankret i SAF’s chefgruppe.

 

Økonomiske og administrative konsekvenser

På nuværende tidspunkt er der en række usikkerhedsfaktorer tilknyttet overdragelsesprocessen – blandt andet det forhold, at det først er i foråret 2011, der lovgives om de økonomiske og medarbejderrelaterede forhold omkring overdragelsen.

 

Herudover er det ikke fastlagt, hvilken it-understøttelse Odense Kommune skal bibeholde efter overdragelsen på det tilbageværende område, ej heller hvilke krav der stilles til den tekniske snitflade/digitale dialog mellem kommunen og Udbetaling Danmark. Forhold som har konsekvenser for og sammenhæng til et kommende udbud af de sociale it-fagsystemer og dermed økonomien i relation hertil. På nuværende tidspunkt afventes Kombits udspil herom.

 

Disse usikkerhedsfaktorer bevirker, at det formentlig først er på overdragelsestidspunket, der er fuldt kendskab til de økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Derfor er der fortsat stor usikkerhed om, hvorvidt estimatet på udgiftsniveauet på de årligt 8-12 millioner kr. holder.

 

Ydermere kan det ikke udelukkes, at overgangen i sig selv påvirker arbejdsmiljøet i en negativ retning, hvorfor der er stort fokus på at skabe en så tryg overgang for medarbejderne som muligt.

 

Bilag

Ingen bilag.

 © 2011 Agerholm Dahl