Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat 29. marts 2011

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 29-03-2011 kl. 13:00

Mødelokale 9.16, Tolderlundsvej 2, 9. sal (Budget)Afbud fra:
Christian Skov Frederiksen

Oversigtsdagsorden: Åben referat


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Kommenteret forbrugsopgørelse pr. 1/3-2011

Åbent - 2011/009683

 

Sagsresumé

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremsender kommenterede forbrugsrapport pr. 1/3 2011 for bevillinger under Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

 

Budgettet på driftsområder med overførselsadgang forventes overholdt.

 

Budgettet på driftsområder uden overførselsadgang forventes overholdt.

 

Budgettet på projekter med hel eller delvis ekstern finansiering forventes overholdt.

 

 

Socialudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets serviceramme 2011 forventes overholdt, herunder:

 

·         Udvalgenes serviceramme 2011 indenfor området med overførselsadgang.

·         Udvalgenes serviceramme 2011 indenfor området uden overførselsadgang.

 

 

Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har ikke budgetter på anlægsområdet på nuværende tidspunkt.

 

 

Udfordringer/fokusområder: I forhold til servicerammen forventer Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen servicerammen overholdt trods udfordringer på hjælpemiddelområdet på 2,8 mio. kr. Udfordringen forsøges håndteret indenfor udvalgenes samlede serviceramme MO.

 

Budgettet for Sociale indsatser forventes overholdt. Arbejdet med at hjemtage borgere på eksterne tilbud går positivt i den rigtige retning, dog er tempoet i hjemtagelserne ikke så hurtigt som man kunne ønske. Der er taget højde for et vist tidsforbrug i forbindelse med hjemtagelserne i budgetlægningen og udgifterne på § 107-sagerne forventes fortsat at kunne afholdes indenfor rammen. Dog kan der opstå en økonomisk udfordring i fald hjemtagelserne ankes og den økonomiske effekt af den grund bliver forsinket. 

 

I forhold til områder uden overførselsadgang forventes budgettet samlet set overholdt. Budgetoverholdelsen skal tages med et vist forbehold på grund af dels fortsat stigende pres på sygedagpengeområdet og dels udfordringerne som følge af finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer det dog muligt at sikre det økonomiske råderum, der skal til for at imødegå den økonomiske virkning/konsekvens af omlægningen, men der er tale om en stor omlægning der først forventes at få fuld effekt i 2012.

 

Vurderingen er forudsat, at forvaltningen overføres den fulde kompensation af reformen, samt en mulig kompensation i forbindelse med Midtvejsreguleringen til sommer.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, at den kommenterede forbrugsrapport pr. 1/3 2011 fremsendes til byrådets godkendelse.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Byrådsmedlem Christian Frederiksen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af nye krav til indberetning til KL og nye skærpede krav til økonomistyringen i Odense udarbejdes der i 2011 3 kommenterede forbrugsrapporter, 1 budgetopfølgning og 2 administrative forbrugsrapporter.

 

Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget fremsender den kommenterede forbrugsrapport pr. 1/3 2011. I rapporten vurderes om:

 

 

·         Det forventede regnskab for 2011 afviger for det korrigerede budget på drift og anlæg.

·         Socialudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets servicerammer på området med og uden overførselsadgang forventes overholdt.

 

 

 

Opfølgning på driftsområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- = merforbrug + = mindreforbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opfølgning på projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

 

Der er rettet en henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at håndtere periodiseringer af udgifter og indtægter på projekter med ekstern finansiering. Med forbehold for ISM's godkendelse af denne procedure er konteres mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering konteret på balanceforskydninger. Dermed har periodiseringerne ikke nogen påvirkning på servicerammen.

I Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udgør konteringerne mellem regnskab 2010 og 2011 i alt 25,5 mio. kr., der forventes anvendt i 2011.

Positiv tilbagemelding fra ISM er afgørende for, om SAF kan overholde servicerammen.

 

 

Opfølgning på anlægsområdet

 

 

 

 

 

 

 


Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har ikke budgetter på anlægsområdet på nuværende tidspunkt.

 

Det forventes at overføre mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på anlægsområdet i 2010 under Socialudvalget til 2011 og konvertere mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i 2010 på driftsområder med overførselsadgang under Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget – i alt 9,5 mio. kr. (2010-priser) – til anlægsområdet i 2011 (Regnskab 2010 for Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget den 8/3 2011).

 

Anlægsområdet vurderes ved den kommenterede forbrugsopgørelse pr. 1/5 (AU/SU den 17/5 2011).

 

Økonomi

Servicerammen for Odense Kommune er fastlagt af Indenrigs – og Sundhedsministeriet og opgjort som nettodriftsudgifter på et afgrænset område fratrukket brugerfinansierede udgifter, udgifter til forsikrede ledige samt overførsler.

Det betyder, at hovedparten (99,5 %) af driftsudgifterne med overførselsadgang i Odense er med i servicerammen og en mindre del (21,3 %) af driftsudgifterne uden overførselsadgang er med.

 

For Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen betyder det, at 89,6 % af driftsudgifterne med overførselsadgang er med i servicerammen og 10,4 % af driftsudgifterne uden overførselsadgang er med.

 

 

Opfølgning på udvalgenes (SU og AU) serviceramme inden for driftsområdet med overførselsadgang

 

 

 

 

 

 

 

 


En overskridelse af udvalgets serviceramme inden for driftsområdet med overførselsadgang sanktioneres, såfremt kommunen bliver sanktioneret i forbindelse med Økonomiaftalen. Sanktionen består af en modregning i udvalgets ramme svarende til udvalgets andel af kommunens samlede overskridelse.

 

 

Opfølgning på udvalgenes (SU og AU) serviceramme inden for driftsområdet uden overførselsadgang

 

 

 

 

 

 


En overskridelse af udvalgets serviceramme inden for driftsområdet uden overførselsadgang vil ikke blive sanktioneret internt.

 

 

Sagen har følgende påvirkning af kassebeholdningen

 

 

 

 

 


Bilag

Ingen bilag.

 

2. Europæisk Globaliseringsfond

Åbent - 2010/124116

 

Sagsresumé

I august 2009 blev det annonceret, at Lindø Værftet skulle lukke, og siden da er 1.355 medarbejdere blevet afskediget. Indtil afslutningen af nybygningsprogrammet i 2012 forsvinder yderligere ca. 900 arbejdspladser fra Værftet. Dette kalder i sig selv på en ekstraordinær indsats, som samtidig skal ses i lyset af den nuværende konjunktursituation.

 

Region Syddanmark, Kerteminde og Odense kommuner har i samarbejde søgt om støtte fra EU’ s Globaliseringsfond (EGF) til de afskedigede fra Lindø Værftet. Der er søgt om 105.660.000 kr. til omskoling af de afskedigede, så de står bedre rustet til at møde fremtidens arbejdsmarked. Ansøgningen blev sendt i oktober 2010.

En stor del af de afskedigede har efterhånden været ledige rigtig længe. Den første store afskedigelsesrunde var i april 2010.

 

Bevillingen fra EGF er endnu ikke færdigbehandlet, men vi nærmer os nu en indstilling fra Kommissionen. Derfor skal det besluttes, hvorvidt de aktiviteter der er planlagt gennemført for EGF midler kan opstartes i perioden fra Kommissionens indstilling og til Europa-Parlamentets endelige godkendelse.

 

Erfaringerne fra tidligere behandlingsforløb viser, at Europa-Parlamentet følger Kommissionens indstilling. Det er derfor vurderingen, at Odense Kommune ved et udlæg påtager sig en minimal økonomisk risiko.

 

Udlægget for den del af aktiviteterne der vedrører Odense borgere vil maksimalt være 5.000.000 kr.

 

Indstilling

Social-og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender at understøtte det indledende afklaringsforløb for borgere i Odense Kommune med maksimalt 5.000.000 kr., fra det tidspunkt, hvor Kommissionen indstiller til Europa-Parlamentet, at ansøgningen skal godkendes, og frem til godkendelsen foreligger.

 

Beslutning

Sagen ændres til en B-sag.

 

Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Christian Frederiksen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Ansøgningen til den Europæiske Globaliseringsfond (EGF) er sendt med henblik på at kunne iværksætte ekstraordinære omskolingsinitiativer, som kan medvirke til at afbøde følgevirkningerne af masseafskedigelserne på Lindø Værftet.

 

Globaliseringsfonden er i første omgang blevet søgt om 94.000.000 kr. til medfinansiering af indsatsen. Ansøgningen blev sendt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen den 6/10 2010, og behandles fortsat i EU. kr. I januar 2011 blev der gennemført en budgetrevision, på baggrund af ca. 200 afskedigelserne, således det ansøgte beløb nu udgør ca. 105.660.000 kr.

 

Hvis bevillingen gives vil støttebeløbet blive udbetalt til Odense Kommune, som har det økonomiske og juridiske ansvar for indsatsen. Indsatsen forankres hos Jobcenter Odense.

Ansøgning om støtte fra EGF behandles efter et fast mønster. Når Kommissionen har konkluderet, at der bør ydes finansiel bistand fra globaliseringsfonden, indstiller  den til  Europa-Parlamentet og Rådet at træffe afgørelse i sagen. Herefter fastsætter Europa-Parlamentet og Rådet støttebeløbet i tilfælde af en bevilling. Efterfølgende udbetaler Kommissionen hurtigst muligt støtten i én enkelt udbetaling.

Fra Kommissionen indstilles ansøgningen til bevilling, og frem til den foreligger, går der erfaringsmæssigt maks. 56 dage.

 

Erfaringerne fra tidligere behandlingsforløb viser, at Europa-Parlamentet følger Kommissionens indstilling.

 

EGF Lindø Sekretariatet har foreløbigt planlagt et 4 ugers indledende afklaringsforløb. Afklaringsforløbet er første skridt på vej mod en regulær omskoling til andre erhverv. Forløbet skal blandt andet hjælpe medarbejderne med at omstille sig til andre erhverv og med at afklare behovet for relevant efteruddannelse. Dette er samlet set 10.000.000 kr., heraf udgør Odense Kommunes andel ca. 50 %.

 

Forløbet er i udbud og vil kunne igangsættes primo maj 2011, såfremt den fornødne bevilling opnås.

 

Forløbet er tilrettelagt som en ekstraordinær indsats, der skal gøre de afskedigede omstillingsparate og fokuserede på relevante omstillingsmuligheder. Dog er der indlagt det præmis i kravspecifikationen for forløbet, at det skal kunne håndtere en plan for den lediges tilbagevenden til arbejdsmarkedet via det ordinære beskæftigelsessystem.

 

Forløbet vil kunne have en berettigelse uagtet, at den enkelte ikke får mulighed for omskolingsaktiviteter for EU midler i forlængelse af afklaringsforløbet. Det økonomiske tab for Odense kommune vil således være stærkt begrænset, hvis Parlamentet/Kommissionen ikke følger Rådets indstilling, idet afklaringsforløbet vil rumme elementer og output, der kan håndteres og imødekommes i det ordinære beskæftigelsessystem.

 

Der er rettet henvendelse til de øvrige fynske kommuner - med en vis andel af afskedigede medarbejdere fra Lindø Værftet - med en forespørgsel om, hvorvidt de kan påtage sig et eventuelt udlæg for egne borgere i perioden fra Kommissionens indstilling til afgørelse i Parlamentet.

 

Økonomi

Andelen af de nuværende afskedigede med bopæl i Odense Kommune udgør tæt på 50 % af de ansøgte 10.000.000 mio. kr., og aktiviteterne vil således maksimalt kunne udgøre 5.000.000 mio. kr. Det er dog urealistisk at forestille sig, at samtlige medarbejdere, der på nuværende tidspunkt er afskediget, vil kunne påbegynde det 4 ugers forløb i løbet af de 56 dage, hvor et eventuelt udlæg ville skulle finde sted.  

 

Et udlæg på maksimalt 5.000.000 mio. kr. finansieres via Jobcenterets aktiveringsmidler.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

B: Sager til afgørelse i udvalget

3. Udmøntning af midler til indsatser under Ungestrategien i 2011 og 2012

Åbent - 2011/013502

 

Sagsresumé

I 2009 blev der afsat et årligt budget til indsatser i forlængelse af ungestrategien, som blev fordelt til en række indsatser og fælles projekter med det formål, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og opnår et varigt grundlag for at forsørge sig selv. i 2009-10 blev budgettet anvendt på indsatserne Træffetid, Kompetenceudvikling, Projekt Brand samt Fritidsjobs- og praktikpladsøgning.

 

Børn- og Ungeudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget skal i denne sag tage stilling til udmøntningen af midlerne i 2011 og 2012. Evalueringen af de iværksatte indsatser er beskrevet i sagsfremstillingen, og der er foreslået en fremtidig fordeling af midlerne.

 

Det foreslås at indsatserne ”Træffetider”, ”Projekt Brand”, ”Fritidsjob- og praktikpladsøgning” videreføres i justeret form, samt at en del af rammen i 2011 reserveres til en senere udmøntning. I 2012 foreslås det herudover, at der afsættes en ramme til et driftstilskud til Psykologisk Ungestøtte (PUST), når den statslige finansiering af denne indsats bortfalder.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender

 

a.      I 2011 anvendes budgetrammen til indsatser under Ungestrategien på 1.050.000 kr. på Træffetider, Projekt Brand, Fritidsjob- og praktikpladsøgning samt et beløb til senere udmøntning som beskrevet i sagsfremstillingen

b.      I 2012 anvendes budgetrammen til indsatser under Ungestrategien på 1.050.000 kr. på Træffetider, Projekt Brand, Fritidsjob- og praktikpladsøgning samt driftstilskud til Psykologisk Ungestøtte (PUST), som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingerne.

 

Driftstilskuddet til PUST afsættes under forbehold for en tilfredsstillende evaluering af ordningen. Udvalget orienteres herom.

 

Udvalgsmedlem Christian Frederiksen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2009 blev der afsat midler til indsatser, der støtter op om Ungestrategien. I februar 2009 besluttede Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børn- og Ungeudvalget en udmøntning af midlerne for perioden 2009-2010.

Midlerne blev i denne periode afsat til indsatserne ”Træffetider på ungdomsuddannelser”, ”Kompetenceudvikling af medarbejdere på ungeområdet” og en ”Tilbageløbsmodel” for forebyggende indsatser på ungeområdet.

 

I de senere år har der fundet et ledelsesmæssigt samarbejde sted mellem Børn- og Ungeforvaltningen og ungdoms- og erhvervsuddannelserne i byen. I januar 2011 blev der i forlængelse heraf etableret et egentligt Uddannelsesforum, som består af ledelsen på ungdoms- og erhvervsuddannelserne samt rådmænd og relevante ledelsespersoner fra Børn- og Ungeforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Uddannelsesforum er blandt andet tænkt som et dialogforum i forhold til det politiske system og som en platform for at udbrede Ungestrategien til at være en forpligtende fælles strategi for hele Odense – ikke alene for Odense Kommune. Uddannelsesforum har i den sammenhæng været involveret i drøftelser om den fremadrettede udmøntning af midler under Ungestrategien.

 

Evaluering af indsatserne

 

Træffetider. Til projektet ”Træffetider” blev der i 2009 afsat i alt 1.042.500 kr (2009 prisniveau) over en toårig periode. ”Træffetider” omfatter timer til udstationering af medarbejdere fra Jobcenteret, UUO og Ungekontakten på Syddansk Erhvervsskole (SDE) og SOSU Fyn. Medarbejderne indgår i et tæt samarbejde med vejledere og lærere på de to skoler. Tilbuddet omfatter rådgivning til unge på uddannelserne med særlige sociale, familiemæssige og andre problemstillinger som har betydning for deres mulighed for at kunne gennemføre uddannelsen. I alt 160 elever har været i kontakt med Træffetider i projektperioden.

 

Der er gennemført en evaluering af projektet, som overordnet viser, at det har haft en positiv effekt. Samtidig kan det ses, at det er vigtigt, at indsatsen er aktivt opsøgende, og at den tilrettelægges i et endnu tættere samarbejde med lærere og vejledere på skolerne. Der er desuden mulighed for at fokusere indsatsen via et tættere samarbejde mellem faggrupperne i projektet og samtidig reducere tidsfor-bruget til opgaven i et vist omfang.

 

Det foreslås på den baggrund at videreføre projekt ”Træffetider” i justeret form. Finansieringen via Ungestrategien vedrører indsatsen på SOSU Fyn og omfatter 100.000 kr. om året i 2011 og 2012. Da Beskæftigelsescentret i mellemtiden har opnået ekstern finansiering til en parallel indsats, foreslås det, at den fremadrettede indsats på SDE finansieres heraf.

 

Kompetenceudvikling af medarbejdere på ungeområdet.  Indsatsen bestod i 2009 af workshops med videndeling, faglige oplæg og gensidigt kendskab og rolleafklaring mellem 180-200 medarbejdere, der arbejder med indsatser til unge i de berørte afdelinger. Der var afsat 100.000 kr. til formålet. Evalueringen viser, at dette har været overordentligt gavnligt for muligheden for at arbejde helhedsorienteret. Det foreslås, at indsatsen fortsættes i form af egentlige faglige netværk mellem medarbejderne. Netværkene igangsættes og understøttes via de almindelige driftsbevillinger på de berørte områder.

 

Tilbageløbsmodel. En del af ungestrategiens midler blev afsat til en ”tilbageløbsmodel” til at finansiere forebyggende indsatser overfor unge, der med stor sandsynlighed var i risiko for at havne på kontanthjælp. Der var afsat i alt 857.000 kr. over to år til formålet.

 

Midlerne har blandt andet været anvendt til en målrettet indsats i Jobbutikken med hjælp til søgning af fritidsjob og praktikpladser. En del unge der søger kontanthjælp, eventuelt i en tidsbegrænset periode i forbindelse med studieskift m.m., vil have økonomisk og personlig fordel af et fritidsjob som alternativ til kontanthjælp og aktivering. Indsatsen har været målrettet denne gruppe med henblik på at fastholde dem i selvforsørgelse. En evaluering af projektet viser, at det har haft en gavnlig effekt på målgruppen indenfor den tidshorisont, det har kørt. Det har dog ikke været muligt at sammenligne effekten, da alle unge i målgruppen har været omfattet af indsatsen. Den stigende ledighed blandt unge gør samtidig hjælpen til fritidsjob og praktikpladssøgning ekstra aktuel. Evalueringen viser desuden, at det er muligt at fokusere indsatsen yderligere og videreføre den for et mere begrænset budget. Det foreslås, at der afsættes 400.000 kr. årligt i 2011 og 2012.

 

En anden del af midlerne til tilbageløbsmodellen har været afsat til ”Projekt Brand”, som er en indsats i ”Drop In” sammen med Syddansk Erhvervsskole og Odense Brandvæsen. Målgruppen er unge med svære kriminalitets-, misbrugs- eller trivselsproblemer. Indsatsen består i et halvt års praktikforløb ved Odense Brandvæsen, hvor de unge oplæres i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp, får uniform, deltager i brandindsatser m.m.

 

Ni unge har været indskrevet i projektet, syv har gennemført og af disse er fem i dag i gang med en ordinær ungdomsuddannelse. Projektet har således indenfor den to-årige periode vist sig at medvirke til at fastholde langt hovedparten af deltagerne i en ungdomsuddannelse. Samtidig har projektet i synlig grad medvirket til at forbedre Brandvæsnets image og arbejdsvilkår i Vollsmose, hvor mange af deltagerne kommer fra. Det foreslås på den baggrund, at ”Projekt Brand” videreføres med 250.000 kr. årligt.

 

Tankerne bag tilbageløbsmodellen generelt er, at en mindre del af budgettet til kontanthjælp afsættes til indsatser, der kan forebygge, at unge kommer på kontanthjælp. Erfaringerne med projekterne har i den sammenhæng været positive, som skitseret ovenfor. På baggrund af projekternes relativt begrænsede omfang og den korte tidsperiode de har kørt i, er det dog erfaringen, at det ikke er muligt at opstille en budgetmæssig automatik for, hvordan forebyggende indsatser kan modtage finansiering fra kontanthjælpsområdet. Det foreslås således fremover, at de forebyggende indsatser generelt finansieres indenfor ungestrategiens midler via politisk beslutning. Forvaltningerne forpligtes til fortsat at opstille mål og evaluere effekten af indsatserne som grundlag for den politiske prioritering.

 

Udmøntning af midler i 2011 og 2012

 

I Budget 2011-14 er der afsat 1.050.000 kr. om året til ungestrategien. På grund af økonomistyringsreglerne i Odense Kommune er det ikke længere muligt at budgettere med at overføre mer- og mindreforbrug mellem årene og således eksempelvis spare op til større indsatser i et enkelt år. Der skal således budgetteres ud fra, at den samlede ramme anvendes i det enkelte år.

 

Med hensyn til de eksisterende indsatser foreslås indsatserne videreført i justeret form som beskrevet ovenfor og sammenfattet i tabellen. Der frigøres herved 300.000 kr. om året ud af den samlede ramme.

 

I 2011 foreslås det, at det frigjorte beløb på 300.000 kr. indtil videre reserveres til en senere udmøntning. Beslutning om udmøntningen vil ske efter drøftelse i udvalgene.

 

Fra 2012 foreslås, at det frigjorte beløb på 300.000 kr. anvendes som driftstilskud til at videreføre psykologordningen på ungdomsuddannelserne – PUST. Psykologordningen drives af PPR – Odense Kommune og finansieres frem til udgangen af 2011 af midler fra den statslige psykiatripulje.  Der har været positive tilbagemeldinger på indsatsen fra de deltagende ungdomsuddannelser. Indsatsen vurderes i høj grad at medvirke til at fastholde en række unge med personlige, psykiske og psykiatri-nære problemstillinger i at gennemføre en uddannelse.

 

Der foregår i øjeblikket en dialog med uddannelsesinstitutionerne om indholdet og vilkårene for at videreføre PUST-ordningen. Det foreslås, at beløbet afsættes som et driftstilskud, der sammen med andre justeringer af ordningen kan medvirke til at nedsætte egenbetalingen for de uddannelsesinstitutioner, der ønsker at fortsætte i ordningen i 2012.

 

Den foreslåede udmøntning i 2011 og 2012 fremgår af nedenstående tabel.

 

Udmøntning af midler i 2011

Hjælp til fritidsjob- og praktikpladssøgning

400.000 kr.

”Træffetider” på ungdomsuddannelse

100.000 kr.

Projekt ”Brand”

250.000 kr.

Reserveres til senere udmøntning

300.000 kr.

I alt

1.050.000 kr.

(2011 prisniveau)

 

Udmøntning af midler i 2012

Hjælp til fritidsjob- og praktikpladssøgning

400.000 kr.

”Træffetider” på ungdomsuddannelse

100.000 kr.

Projekt ”Brand”

250.000 kr.

PUST – Psykologisk Ungestøtte

300.000 kr.

I alt

1.050.000 kr.

(2011 prisniveau)

 

Økonomi

Budgettet til ungestrategiske indsatser udgør fra 2011 1.050.000 kr. om året og er administrativt placeret under Staben i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. De økonomiske konsekvenser i øvrigt fremgår af sagsfremstillingen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

4. Valg af tema til Statusrapport over udmøntning af Integrationsstrategien for 2010

Åbent - 2011/005773

 

Sagsresumé

På møde 26/10 2005 tiltrådte Odense Byråd en integrationspolitik med ikrafttræden fra 1/1 2006. I forbindelse med ændret politikkoncept blev politikken fra 1/1 2010 ændret til integrationsstrategi. Af sagsfremstillingen fremgik det, at der udarbejdes en årlig status over integrationsindsatsen i Odense Kommune. Som en del af statussen beskrives hvert år et tema, som Arbejdsmarkedsudvalget beslutter.

 

Beskæftigelse er vigtigt for integrationen. Derfor ønsker Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen at sætte yderligere fokus på de etniske minoriteters tilknytning til arbejdsmarkedet og de udfordringer og indsatsområder der hører til beskæftigelsesindsatsen. På denne baggrund indstilles at der ud over det årlige tema som Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, endvidere vil være et fast årligt tema, der omhandler beskæftigelse.

 

Udover beskæftigelse indstilles to forslag til tema i statusrapporten for 2010. Forslagene er ”Uddannelsesparathed” eller ”Integration, fritidsliv og frivilligt arbejde”.

 

Inetgrationsrådet i Odense er blevet hørt omkring forslagene. Der er fremkommet bemærkninger om vigtigheden af at have fokus på unges beskæftigelsessituation og –muligheder, herunder fritidsjob og lærepladser.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender

 

a.      at beskæftigelse beskrives som et fast tema hvert år,

 

samt vælger et af nedenstående temaforslag til statusrapport 2010:

 

b.      uddannelsesparathed, eller

c.       integration, fritidsliv og frivilligt arbejde.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingspunkterne a og b.

 

Udvalgsmedlem Christian Frederiksen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Statusrapporten over udmøntning af Integrationsstrategien i Odense Kommune beskriver centrale målsætninger i integrationsstrategien. Målsætningerne beskrives gennem relevante nøgletal, igangværende og kommende indsatser samt resultater af afsluttede indsatser.

 

Som en del af statussen beskrives hvert år et tema, som Arbejdsmarkedsudvalget beslutter.

 

Beskæftigelse er vigtig for integrationsindsatsen. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning agter derfor at sætte yderligere fokus på de etniske minoriteters tilknytning til arbejdsmarkedet. Som noget nyt i status 2010 indstilles, at der fremover vil være et fast tema omhandlende beskæftigelse ud over det årlige tema, som Arbejdsmarkedsudvalget beslutter.

 

Beskæftigelsen blandt borgere med ikke-vestlig baggrund er forbedret gennem de sidste par år. Men der ses stadig udfordringer og barrierer på området. Beskæftigelsestemaet vil derfor årligt behandle en række faktorer, som kan nuancere det overordnede billede af indvandreres og efterkommeres tilknytning til det danske arbejdsmarked. Desuden vil temaet belyse nogle af de stadig eksisterende udfordringer på området.

 

Temaet i statusrapporten for 2007 var ”Beskæftigelse og sundhed”, i 2008 ”Fattigdom blandt etniske minoriteter og i 2009 var temaet ”Forebyggelse af radikalisering”.

 

Konsulentgruppen, som består af repræsentanter fra alle forvaltningerne, anbefaler nedenstående to forslag til tema i statusrapporten for 2010.

 

Inetgrationsrådet i Odense er blevet hørt omkring forslagene. Der er fremkommet bemærkninger om vigtigheden af at have fokus på unges beskæftigelsessituation og –muligheder, herunder fritidsjob og lærepladser.

 

Forslagene er:

 

1. Uddannelsesparathed

Uddannelse er nøglen til fodfæstet på arbejdsmarkedet og dermed i høj grad også nøglen til at sikre, at den enkelte unge kommer til at klare sig selv. Set fra et samfundsperspektiv er der tæt sammenhæng mellem uddannelse på den ene side og vækst, konkurrenceevne og samfundsøkonomi på den anden.

 

Som led i ”Ungepakke 2” er der sket en ændring af vejledningsloven, som betyder, at unge under 18 år skal vurderes uddannelsesparate, inden de kan søge optagelse på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. UU-vejlederen har ansvaret for at vurdere, om den unge har de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Vurderingen skal ses som et præventivt redskab til at forhindre frafald og et deraf følgende nederlag for den unge.

 

Hvis eleverne ikke vurderes uddannelsesparate, er det kommunens forpligtelse at tilbyde et afklarende og kompetenceudviklende forløb. Der vil være stor forskel på, hvad disse unge har brug for, men det er endnu ikke afklaret, hvilke tilbud der iværksættes i Odense Kommune. For unge med anden etnisk baggrund kan der være en ekstra udfordring.

 

Uddannelsesparathed bliver derfor et centralt omdrejningspunkt i de kommende år. Både som et sigtepunkt i kommunens bestræbelser på at gøre flest muligt uddannelsesparate i det ordinære forløb, men der bliver også behov for en tværkommunal indsats for at sikre det nødvendige afklarende og kompetenceudviklende forløb for de unge, der vurderes som ikke uddannelsesparate.

 

2. Integration, fritidsliv og frivilligt arbejde

Ifølge Integrationsstrategien skal Odense Kommune sikre lige adgang til fritids- og kulturlivet, herunder deltagelse i det frivillige sociale arbejde i Odense.

Antallet af børn og unge med en anden etnisk oprindelse end dansk i de danske klubber og foreninger har været stigende gennem flere år. Den positive tendens betyder, at flere og flere børn og unge bliver en del af foreningslivet og integrations- og inklusionsprocessen fremmes. Men der er udfordringer i kulturmødet imellem det danske foreningsmiljø og de forskellige etniske værdier, normer og kulturer. I foreningerne mangler ledere og frivillige viden om strategi for inklusion, inddragelse samt fastholdelse af børn og unge. Men de mangler også eksakt viden om de forskellige kulturer, som kan have betydning for den gensidige forståelse mellem frivillige i foreningerne og børn og unge samt deres forældre.

Hvordan kan disse udfordringer afhjælpes?

 

På denne baggrund indstiller Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning, at et af ovennævnte forslag vælges som tema i statusrapporten for 2010.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

5. Ramadan- og Kulturfest 2011

Åbent - 2011/012827

 

Sagsresumé

Odense Integrationsråd ønsker igen i 2011 at afholde en folkelig fest i anledning af afslutning på Ramadan-måneden på Flakhaven i Odense. Der har siden 2007 været afholdt Ramadan- og Kulturfest på Flakhaven i Odense. Festen arrangeres i et samarbejde mellem Odense Kommune, Odense Integrationsråd og frivillige etniske foreninger i Odense Kommune.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der også i 2011 afholdes fest på Flakhaven i anledning af Ramadan-månedens afslutning.

 

Beslutning

Udvalgsmedlem Morten Kibæk stillede forslag om, at 40.000 kr. flyttes fra rammen for Integrationsrådet og Overordnet Integration til frivilligt socialt arbejde.

 

Forslaget blev nedstemt, da kun Morten Kibæk stemte for.

 

Indstillingen blev herefter godkendt. Udvalgsmedlem Morten Kibæk stemte imod.

 

Udvalget lægger vægt på, at festen er en ramme for dialog og møde mellem borgere på tværs af baggrunde og opfordrer Integrationsrådet til at finde et bredere og mere inkluderende navn fremover.

 

Udvalgsmedlem Christian Frederiksen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Odense Integrationsråd ønsker igen i år at afholde Ramadan- og Kulturfest på Flakhaven i Odense. Festen planlægges afholdt den 17/9 2011.

 

I 2007 tog Odense Integrationsråd initiativ til afholdelse af Ramadanfest på Flakhaven og i Rådhusets festsal. Festen blev en stor publikumssucces med flere hundrede deltagere, såvel etniske danske borgere som borgere med anden etnisk herkomst end dansk.

 

I 2008, 2009 og 2010 gentog Odense succesen og inviterede til Ramadan- og Kulturfest, ligeledes på Flakhaven. Alle år har festen været en stor publikumssucces med flere hundrede deltagere og år for år har flere og flere Odense-borgere deltaget.

                                                                                          

Odenses officielle fejring af afslutningen på Ramadan-måneden har inspireret og inspirerer fortsat en del andre byer i Danmark til også at afholde fest i anledning af afslutningen på Ramadan-måneden.

 

I 2011 ønsker Odense Integrationsråd igen at invitere alle byens borgere til fælles fest på Flakhaven.

 

Afholdelse af Ramadan- og Kulturfesten opfattes af arrangørerne og de deltagende foreninger som en stor imødekommenhed og anerkendelse, idet et af festens vigtigste formål er at skabe rammen for dialog og møde mellem borgerne i byen på tværs af etniske, religiøse og kulturelle baggrunde. For at understrege det tværkulturelle og vigtigheden af dialog inviteres også danske foreninger til at deltage med en bod på Flakhaven.

 

Arrangementet vil som i de foregående år blive arrangeret i et samarbejde mellem Odense Integrationsråd, etniske foreninger og Odense Kommune og forventes afholdt lørdag den 17/9 2011, da det er første ledige lørdag på Flakhaven efter Ramadan-måneden.

 

Den samlede udgift for Ramadan- og Kulturfesten udgjorde i 2010 64.500 kr. hvoraf arrangørerne fik i alt 30.000 kr. i økonomisk støtte fra Kulturmidlerne i By- og Kulturforvaltningen. Herudover blev udgifterne afholdt indenfor de budgetmæssige rammer til Integrationsrådet og Overordnet Integration.

 

Økonomi

Udgifterne til afholdelse af Ramadan- og Kulturfesten skønnes i 2011 at beløbe sig til ca. 65.000 kr. Der ansøges om 25.000 kr. i støtte fra Kulturmidlerne i By- og Kulturforvaltningen. Herudover vil Odense Integrationsråd søge efter andre sponsorer. I fald det ikke lykkes, vil Integrationsrådet og Overordnet Integration afholde den resterende udgift indenfor de budgetmæssige rammer i 2011 med maksimalt 40.000 kr.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

E: Orientering


6. Tilsyn med administrationen af rådighedsreglerne

Åbent - 2011/029784

 

Orientering

Pensionsstyrelsen har foretaget et tilsyn med Odense Kommunes administration af rådighedsreglerne vedrørende kontanthjælpsmodtagere i 2. kvartal 2010.

 

Tilsynet er foretaget for at vurdere, om Odense Kommune administrerer rådighedsreglerne korrekt, og særligt om sanktionering af borgerne sker korrekt.

 

På baggrund af gennemgang af 45 tilfældigt udvalgte sager har tilsynet påvist, at Odense Kommune har truffet en forkert afgørelse i 18 af sagerne. De forkerte afgørelser har medført, at Odense Kommune har hjemtaget i alt 25.794 kr. for meget i statsrefusion.

 

Beskæftigelsescentret har gennemgået de fejlagtige afgørelser. Det væsentligste problem er borgernes manglende bekræftelse af tilmelding som arbejdssøgende på jobnet.dk. To af fejlene udgør alene 21.811 kr. af den for meget hjemtagne statsrefusion.

 

Beskæftigelsescentret vil på baggrund af tilsynet øge den ledelsesmæssige fokus på området blandt andet gennem en præcisering og beskrivelse af arbejdsgangene.

 

De øvrige fejl vurderes som enkeltstående fejl uden væsentlig økonomisk betydning. Fejlene er opstået på et område, hvor reglerne i øvrigt er vanskelige og tidskrævende at administrere. Det betyder, at risikoen for fejlagtig sagsbehandling også er forøget. Arbejdsmarkedsstyrelsen undersøger derfor muligheden for at forenkle reglerne for sanktionering af kontanthjælpsmodtager. Beskæftigelsescentret har bidraget til dette arbejde med sine erfaringer.

 

Bilag

1. Tilsynsrapport (Tilsynsrapport.PDF)

 

 

 7. Effektmål til 2. udvalgskonference

Åbent - 2010/153408

 

Orientering

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremsender hermed materiale til brug for Arbejdsmarkedsudvalgets udvalgsmøde den 29/3 2011. Materialet består af effektmål og forandringsteorier for Sociale Indsatser og Borgerserviceydelser.

 

Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på udvalgets 1. udvalgskonference den 15/2 2011 forslag til effektmål for Sociale Indsatser og Borgerserviceydelser. De prioriterede effektmål er nu bearbejdet, og der er udarbejdet forandringsteorier for indsatser, som understøtter målene.

 

Der er udarbejdet seks forandringsteorier, som rummer de prioriterede effektmål

 

1.      Mestring af eget liv for socialt udsatte borgere, der ikke er i berøring med forsorgshjem.

2.      Mestring af eget liv for socialt udsatte over 24 år, der er i berøring af med et forsorgshjem. Housing first princippet.

3.      Mestring af eget liv for socialt udsatte unge, der er i berøring med forsorgshjem. Housing first princippet.

4.      Borgertilfredshed.

5.      Flere skal gøre mere selv.

6.      Borgerservice light.

 

Bilag

1. Effektstyring (Effektstyring.pdf)

 

 

 8. Nøgletal - Jobcenter Odense

Åbent - 2010/101681

 

Orientering

Fra december 2009 til december 2010 er:

 

·         Det samlede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse steget med 2,1 %. Dette er en mindre stigning set i forhold til nøgletal oktober 2010. Stigningen i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse skyldes primært en stor stigning i antallet af fuldtidspersoner på a-dagpenge. Stigningen på a-dagpengeområdet har ligeledes været større i Odense end hos de sammenlignelige jobcentre. Derimod har Odense kun oplevet en begrænset stigning i antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp mv. samt et markant fald i antallet af personer på sygedagpenge. For både kontanthjælp mv. og sygedagpenge gælder, at udviklingen i Odense har været mere positiv end udviklingen i de sammenlignelige jobcentre.

 

·         Bruttoledigheden steget med 4,5 % og ligger på 7,4 %. I nøgletal oktober 2010 lå bruttoledigheden på 7,2 %. Bruttoledigheden var i december 2010 på 7 % i den sammenlignelige klynge.

 

·         De offentlige forsørgelsesudgifter steget 3,8 %. Dette er en mindre stigning set i forhold til nøgletal oktober 2010. Stigningen i de offentlige forsørgelsesudgifter dækker over en stigning på 26 % for a-dagpenge, mens udgifterne til kontanthjælp mv. og sygedagpenge er faldet henholdsvis 1,4 % og 12,5 %. I den sammenlignelige klynge er de offentlige forsørgelsesudgifter steget 1,2 % i den samme periode.

 

·         Rettidigheden for aktivering for første tilbud steget 3,0 % for a-dagpenge og 5,8 % for kontanthjælp, mens den for gentagne tilbud er faldet 2,4 % for a-dagpenge og steget 1,6 for % for kontanthjælp. I december 2010 blev 92 % af a-dagpengemodtagere og 80,4 % af kontanthjælpsmodtageres førstegangstilbud afgivet til tiden i Odense. I den sammenlignelige klynge var de tilsvarende tal 91,7 % og 83,8 %. For gentagne tilbud blev 93,6 % af a-dagpengemodtagere og 80,5 % af kontanthjælpsmodtageres tilbud afgivet til tiden i Odense. I den sammenlignelige klynge var de tilsvarende tal 95,4 % og 77,2 %. Med lovgivningens incitamenter til at kommunerne afgiver tilbud til tiden, vil rettidig aktivering have et særligt fokus i Odense.

 

·         Rettidigheden for jobsamtaler steget 5,3 % for a-dagpenge og steget 3,5 % for kontanthjælp. I december 2010 var rettidigheden for jobsamtaler 93,4 % for a-dagpengemodtagere og 85,1 % for kontanthjælpsmodtagere. I den sammenlignelige klynge var de tilsvarende tal 93 % og 83 %.

 

Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik

 

Klynge: Albertslund, Brøndby, Fredericia, Odense, København, Aalborg og Århus.

 

Bilag

1. Nøgletal - December 2010 (Nøgletal - marts 2011.pdf)

 

 

 

9. Notat af 28/3 2011 om artikel i Dagbladet Politiken

Åbent - 2011/044365

 

Orientering

Notatet blev omdelt på mødet.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

10. Møde i forligskredsen vedrørende forvaltningens sag om etablering af et budgetværn

Åbent - 2011/044365

 

Orientering

Rådmand Peter Rahbæk Juel orienterede herom.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

11. Studietur for Arbejdsmarkedsudvalget i 2011

Åbent - 2011/044365

 

Orientering

Planlægges til afholdelse i uge 39.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

12. Oversigt udleveret

Åbent - 2011/044365

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl