Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Dagsorden 17. maj 2011

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 17-05-2011 kl. 08:30

Mødelokale 9.16, Tolderlundsvej 2, 9. sal


Forventet sluttidspunkt for mødet: Kl. 10.00.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden


B: Sager til afgørelse i udvalget


1. Decisionsskrivelser og tilsyn med administration af rådighedsreglerne på Beskæftigelsescentrets område

Åbent - 2011/059016

 

Sagsresumé

Pensionsstyrelsen fremsendte den 23/3 2011 decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion. Heri tilkendegiver ministeriet, at det ikke finder det tilfredsstillende, at der er revisionsbemærkninger på kontanthjælp og aktiveringsområdet vedrørende opfølgning i henhold til § 10 i aktivloven samt forsinkelser i det individuelle kontaktforløb

 

Integrationsministeriet fremsendte den 16/3 2011 decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision for 2009 på integrationsområdet. Integrationsministeriet noterer sig revisionens konklusioner og bemærker, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

 

Endvidere fremsendte Pensionsstyrelsen den 4/2 2011 samlet afrapportering af tilsyn med administrationen af rådighedsreglerne. Styrelsen har konstateret at der er truffet en forkert afgørelse i 18 ud af 45 tilfældigt udvalgte og gennemgåede sager.

 

Beskæftigelsescentret har behandlet de tre skrivelser og fremlægger hermed de tre skrivelser til efterretning.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet tager redegørelserne til efterretning.

 

 

 

Sagsfremstilling

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Odense Kommune

 

Det fremgår af decisionsskrivelsen, at Beskæftigelsesministeriet ikke finder det tilfredsstillende, at revisors gennemgang har givet anledning til revisionsbemærkninger på kontanthjælps- og aktiveringsområdet vedrørende opfølgning i henhold til § 10 i aktivloven (AKL § 10) samt forsinkelser i det individuelle kontaktforløb.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kommenterede forholdene i forbindelse med Byrådets behandling af revisionsberetning den 13/8 2010.

 

Her fremgik det, at det er korrekt, at kontanthjælpsafsnittet i Ydelsescentret ikke hver 3. måned dokumenterede i den enkelte sag, at der var foretaget opfølgning i henhold til AKL § 10. Det var dog via løbende kontroller af systemadviseringer sikret, at bestemmelserne om opfølgning efter AKL § 10 var efterlevet. Revisionen var enig i denne betragtning, og på den baggrund har der været rettet henvendelse til ministeriet med henblik på en godkendelse af denne fremgangsmåde. Ministeriet kunne ikke godkende metoden, og kontanthjælpsafsnittet er derfor pt. i gang med at etablere en forretningsgang, som fremover sikrer, at det dokumenteres i den enkelte sag, at der er foretaget opfølgning i henhold til AKL § 10.

 

I forhold til forsinkelser i det individuelle kontaktforløb var Jobcenter Odense ikke af den opfattelse, at der var tale om et generelt problem i 2009. Blandt andet viste tal fra Jobindsats.dk, at der var afholdt rettidige samtaler i 93,4 % af sager i 2009. Det skal understreges, at Beskæftigelsescentret fortsat har stor fokus på overholdelse af rettidigheden i forbindelse med det individuelle kontaktforløb mv., men udfordringer med it-understøttelsen fra både jobcentrets fagsystem samt de landsdækkende registreringssystemer giver pt. en del udfordringer i forhold til at administrere området. Der arbejdes løbende på, at problemstillingerne løses. Blandt andet har der været taget kontakt til ministeriet på baggrund af de nuværende problemstillinger.

 

Ministeriet har i øvrigt noteret sig, at der i flere tilfælde ikke var foretaget rettidig opfølgning i sygedagpengesager.

 

Beskæftigelsescentret kan oplyse, at der også på sygedagpengeområdet er fokus på overholdelse af rettidigheden.

 

Det kan i øvrigt oplyses, at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil foretage de refusionsmæssige berigtigelser, som revisionen har givet anledning til.

 

Beskæftigelsesinisteriet har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen for 2009.

 

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision for 2009 på integrationsområdet

 

Integrationsministeriet har noteret, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Der blev dog fundet en enkeltstående væsentlig fejl i forhold til rettidig opfølgning.

 

Beskæftigelsescenter kan oplyse, at der generelt er fokus på overholdelse af rettidigheden på området, men noterer sig desuden, at der generelt ikke har været problemer på området.

 

Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen for 2009.

 

Tilsyn med administrationen af rådighedsreglerne vedrørende kontanthjælp

 

Pensionsstyrelsen har foretaget et tilsyn med Odense Kommunes administration af rådighedsreglerne vedrørende kontanthjælpsmodtagere i 2. kvartal 2010.

 

Tilsynet er foretaget for at vurdere, om Odense Kommune administrerer rådighedsreglerne korrekt, og særligt om sanktionering af borgerne sker korrekt.

 

På baggrund af gennemgang af 45 tilfældigt udvalgte sager har tilsynet påvist, at Odense Kommune har truffet en forkert afgørelse i 18 af sagerne. De forkerte afgørelser har medført, at Odense Kommune har hjemtaget i alt 25.794 kr. for meget i statsrefusion.

 

Beskæftigelsescentret har gennemgået de fejlagtige afgørelser. Det væsentligste problem er borgernes manglende bekræftelse af tilmelding som arbejdssøgende på jobnet.dk. To af fejlene udgør alene 21.811 kr. af den for meget hjemtagne statsrefusion.

 

Beskæftigelsescentret vil på baggrund af tilsynet øge den ledelsesmæssige fokus på området blandt andet gennem en præcisering og beskrivelse af arbejdsgangene.

 

De øvrige fejl vurderes som enkeltstående fejl uden væsentlig økonomisk betydning. Fejlene er opstået på et område, hvor reglerne i øvrigt er vanskelige og tidskrævende at administrere. Det betyder, at risikoen for fejlagtig sagsbehandling også er forøget. Arbejdsmarkedsstyrelsen undersøger derfor muligheden for at forenkle reglerne for sanktionering af kontanthjælpsmodtager. Beskæftigelsescentret har bidraget til dette arbejde med sine erfaringer.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet for 2009 (Decisionsskrivelse001.PDF)
2. Decisionsskrivelse fra Integrationsministeriet for 2009 (Decisionsskrivelse 2009, Odensen Kommune - integration.pdf)
3. Tilsyn med administrationen af rådighedsreglerne for kontanthjælp (Tilsynsrapport.PDF)

 

 

 

E: Orientering


2. Udførerdelens Årsapport 2010

Åbent - 2011/061776

 

Orientering

Årsrapporten omfatter evaluering og effektmåling af alle tilbud under Udførerdelen. Der følges således op på alle tilbud, uanset om der er tale om kommunal finansiering eller finansiering gennem midler bevilget af eksterne parter som ministerier, styrelser og Det Lokale Beskæftigelsesråd.

 

Årsrapporten er i lighed med tidligere år disponeret således, at Job- og Uddannelses-huset, som for mange borgere er indgangen til Udførerdelen, beskrives først. Derefter følger de store startvejledningstilbud og herefter de uddannelsesrettede tilbud og de brede jobsøgningsaktiviteter. Videre følger tilbud, der er rettet mod praktik og jobsøgning for mere specialiserede målgrupper, og endelig de funktioner, der arbejder med afklaring af borgere i forskellige målgrupper, under ét betegnet Reva-Odense.

 

Alle funktioner beskrives i den samme skabelon, og rummer afsnittene Funktionsbeskrivelse, Formål, Målgrupper, Effektmål 2010, Effektresultater 2010, Effektmål 2011, Funktionsramme, Redskaber og aktiviteter, Evaluering 2010 samt Evaluering 2011.

 

IT systemet Workbase har ikke på alle områder kunnet levere valide data for hele året, og ikke alle effektresultater er derfor eksakt opgjorte.

 

I Årsrapportens forskellige afsnit bringes også anonymiserede historier fra virkeligheden. Det er bevidst, at vi primært bringer succeshistorier, for det er dem, der motiverer medarbejderne, men som også motiverer borgerne indbyrdes.

 

Årsrapporten vil blive præsenteret at Udførerchef Torben Lønberg.

 

Bilag

1. Årsrapport 2010, Udførerdelen (Årsrapport 2010 omslag.pdf)

 

 

 3. Orientering om PUST projektet

Åbent - 2010/172423

 

Orientering

Med evalueringen af PUST dokumenteres, at bistanden fra projektets psykologer har haft en positiv effekt på fastholdelsesindsatsen for udfaldstruede elever på ungdomsuddannelserne. Det kan således betragtes som godtgjort, at projektet har modtaget tilfredsstillende evaluering, som det blev forudsat i forbindelse med udvalgets godkendelse af indstillingen i behandling af "Udmøntning af midler til indsatser under Ungestrategien i 2011 og 2012" på udvalgsmødet den 29/3 2011.

 

Som evalueringen anfører, spiller mange forhold ind, når det gælder de udfaldstruedes fastholdelse. Ikke alene årsag-virkningsforhold i forhold til psykologtilbud, men også faktorernes orden i de unges problemkomplekser kan være vanskelige at fastlægge og dokumentere. Det er vurderingen, at fagligheden forbundet med psykologtilbuddet kan være et væsentligt aktiv i afklaringen og afhjælpningen af problemerne, og at tilbuddet i kombination med øvrige indsatser på området vil kunne være til gensidig gevinst.

 

Det er erfaringen fra projekt Træffetid, at udplaceringen på uddannelserne kan være et aktiv - som det anbefales i evalueringen - men at værdien heraf kan variere med kulturerne og målgrupperne på uddannelserne. Hvor man i de eksisterende indsatser har gode erfaringer med udplacering og faste træffetider, vil det være anbefalingen, at eventuel fremtidig udplacering af PUST sker koordineret med Fokuseret Indsats.

 

Bilag

1. Evaluering af PUST (PUST.pdf)

 

 

 © 2011 Agerholm Dahl