Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat 21. juni 2011

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 21-06-2011 kl. 13:00

Mødelokale 9.16, Tolderlundsvej 2, 9. salAfbud fra:
Poul William Falck
Mohammed Mansour

Oversigtsdagsorden: Åben referat


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag 2012

Åbent - 2010/153408

 

Sagsresumé

Økonomiudvalget har på møde den 26/1 2011 fastlagt de økonomiske rammer for perioden 2012-2015. Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget skal med udgangspunkt i dette udarbejde budgetforslaget for budget 2012 og overslagsårene.

 

Rammeudmeldingen på drift og anlæg samt renter og afdrag på plejeboliger udgør de økonomiske rammer, som de stående udvalg og Økonomiudvalget skal overholde i forbindelse med deres respektive budgetbidrag.

 

De udmeldte rammer for Socialudvalget udgør:

 

 

 

 


De udmeldte rammer for Arbejdsmarkedsudvalget udgør:

 

 

 

 


Følgende økonomiske konsekvenser er indarbejdet i Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalgets rammer:

 

Drift

I rammeudmeldingen er der indarbejdet følgende driftsmæssige ændringer:

 

·         Konsekvenser af vedtagne tillægsbevillinger til og med byrådsmødet den 15/12 2010, herunder etablering af omprioriteringspulje på 60 mio. kr.

·         Budgetmodeller, herunder konsekvenser af ny befolkningsprognose, hvor korrektionen i 2012 dog også indlægges i overslagsårene, således at væksten til 2012 fastholdes.

·         Tekniske korrektioner, herunder pris- og lønudvikling.

 

Anlæg

I rammeudmeldingen er indarbejdet følgende ændringer på anlægsområdet:

 

·         Konsekvenser af vedtagne tillægsbevillinger til og med byrådsmødet 15/12 2010.

·         Tekniske korrektioner.

 

De korrigerede rammer for Socialudvalget udgør:

 

 

 

 


De korrigerede rammer for Arbejdsmarkedsudvalget udgør:

 

 

 

 


Rammerne er korrigeret for økonomiske konsekvenser af følgende sager:

 

·         Budgetomplaceringer vedrørende organisatoriske ændringer i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Byrådet den 19/1 2011).

·         Tilretning af budgetter (Byrådet den 4/5 2011).

·         Håndtering af vedtagne økonomiske dispositioner samt etablering af bud-getværn - ny behandling (Byrådet den 4/5 2011).

 

Budgetprocessen

Budgetprocessen for 2012 viderefører den model for effektstyring på kerneområderne, der blev igangsat i forbindelse med budget 2011, hvor der blev anlagt et tre-årigt perspektiv på budgettet og indført effektstyring af kommunens kerneområder. Udvalgene skal prioritere de vigtigste effektmål, og de tilhørende forandringsteorier skal vise, hvordan de ønskede effekter opnås under de nye økonomiske rammer. I budget 2012 behandles Sundhed som tværgående kerneområde.

 

På byrådsseminaret den 17-18/5 2011 har udvalgene bidraget med:

 

1.      Opfølgning på sidste års politiske effektmål.

2.      Præsentation af dette års prioriterede effektmål og forandringsteorier.

3.      Effektmål og forandringsteorier på det tværgående område – Sundhed.

 

Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag

Økonomiudvalget har udover bidraget til byrådsseminariet anmodet om, at udvalgenes budgetbidrag indeholder følgende:

 

1.      Beskrivelse af forslag til omprioritering på drift inden for egen ramme.

2.      Beskrivelse af forslag til omprioritering på anlæg.

3.      Beskrivelse af nye prioriterede anlægsforslag oplistet i kategorier.

4.      Oversigt over leasingønsker inden for udvalget driftsramme.

5.      Oversigt over anlægsbevillinger, der ønskes frigivet samtidig med budgetvedtagelsen, jf. regler om stjernemarkering.

6.      Oversigt over foreløbige takster for 2012.

7.      Eventuelt yderligere bestillinger på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 25/5 2011.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget fremsender sit budgetbidrag for 2012 og overslagsårene til Økonomiudvalget indeholdende:

 

  1. Oversigt over foreløbige takster for 2012.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlemmerne Mohammed Mansour og Poul William Falck deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Med henblik på udarbejdelsen af budgetforslaget for 2012 og overslagsårene 2013-2015 har Økonomiudvalget på møde den 26/1 2011 fastlagt de økonomiske rammer for perioden 2012–2015.

 

Rammeudmeldingen for drifts- og anlægsområderne sker på udvalgsniveau og tager udgangspunkt i budgetoverslagsårene fra budget 2011 korrigeret for en række ændringer, som enten har teknisk karakter eller følger de budgetmodeller, som byrådet har vedtaget.

 

Der er ingen rammeudmelding på anlægsområderne for Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Korrigerede rammer på driftsområder for Socialudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Korrigerede rammer på driftsområder for Arbejdsmarkedsudvalget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rammerne er korrigeret for økonomiske konsekvenser af følgende sager:

 

Budgetomplaceringer vedrørende organisatoriske ændringer i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Byrådet den 19/1 2011)

Med denne sag er der årligt i budgetperioden foretaget budgetneutrale tillægsbevillinger 26,7 mio. kr. fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget til gennemførelse af organisatoriske tilpasninger i forvaltningen.

 

Personaleflytningerne vedrører:

 

·         Centralisering af økonomistyringsopgaver i forvaltningens Økonomifunktion.

·         Etablering af en ny enhed til Forretningsudvikling.

·         Varetagelse af Objektiv Sagsbehandling.

·          Etablering af Beskæftigelsesafdeling.

 

Tilretning af budgetter (Byrådet den 4/5 2011)

I denne sag er der dels samlet op på de budgettilretninger, som ikke er nået at blive medtaget i de politisk behandlede sager, og dels mindre budgettilretninger af teknisk karakter, som ikke har været politisk behandlet før.

 

Med sagen er der for Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget foretaget budgetneutrale tillægsbevillinger vedrørende:

 

·         Korrektion i forbindelse med organisatoriske ændringer i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Der er flyttet budget fra Socialudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget.

·         Flytning af driftsområder mellem med og uden overførselsadgang i Socialudvalget med henblik på at sikre forbedrede sammenhænge.

·         Flytning af anlægsmidler i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Der er flyttet budget fra Arbejdsmarkedsudvalget til Socialudvalget.

 

Håndtering af vedtagne økonomiske dispositioner samt etablering af bud-getværn - ny behandling (Byrådet den 4/5 2011)

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal som følge af vedtagne økonomiske

dispositioner samt budgetværn finde finansiering for ca. 13 mio. kr. i 2011 på driftsområder med overførselsadgang, hvilket skal håndteres inden for den samlede ramme med overførselsadgang, da der med de nye økonomistyringsprincipper, jf. byrådssagen den 15/12 2010 (styring af serviceramme og kassebeholdning) ikke længere må overføres et merforbrug regnskabsårene imellem på grund af sanktionslovgivningen vedrørende styring af serviceudgifter i kommunerne.

 

Med sagen er budgetværnet på ca. 13 mio. kr. etableret under Socialudvalget gennem budgetneutrale tillægsbevillinger mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

 

Budgetbidraget

Økonomiudvalget har udover bidrag til byrådsseminariet den 17-18/5 2011 anmodet om, at udvalgenes budgetbidrag indeholder følgende:

 

1. Beskrivelse af forslag til omprioritering på drift

Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget fremsætter ingen leasingønsker.

 

2. Beskrivelse af forslag til omprioritering på anlæg

Der er ingen rammeudmelding på anlægsområderne for Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

3. Beskrivelse af nye prioriterede anlægsforslag oplistet i kategorier

Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget fremsætter ingen nye anlægsforslag.

 

4. Oversigt over leasingønsker inden for udvalgenes driftsramme

Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget fremsætter ingen leasingønsker.

 

5. Oversigt over anlægsbevillinger, der ønskes frigivet samtidig med budgetvedtagelsen

Der er ikke udmeldt anlægsrammer for Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

6. Oversigt over foreløbige takster for 2012

Oversigt over foreløbige takster for 2012 findes i bilag 1.

 

 

Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for udvalgets serviceramme 2012.

Sagen har ingen påvirkning af kassebeholdningen.

 

Bilag

1. Oversigt over foreløbige takster for 2012 (Bilag 1_Oversigt over foreløbige takster for 2012_2011061511552600.pdf)

 

 

 2. Ny virkelighed - Ny velfærd - Odense som frikommune

Åbent - 2011/075393

 

Sagsresumé

Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år. De mange udfordringer – herunder det begrænsede økonomiske råderum, er et grundvilkår. Indretning af fremtidens velfærdssamfund kræver derfor radikal nytænkning. Odenses vision er ”At lege er at leve”. Den handler netop om at tænke nyt, når det gælder relationer, læring, innovation, udvikling og vækst.

 

Visionen og de store udfordringer har udmøntet sig i idéer for indretning af fremtidens velfærdssamfund, som vi kalder Ny virkelighed – Ny velfærd. Vi ønsker at udvikle og fremtidssikre velfærden. Det skal ske sammen med borgerne i nye samarbejdsrelationer.

 

Der er valgt tre indsatsområder, som der fokuseres på, når der tales om fremtidens

velfærdssamfund:

 

·         Samarbejde – giver frihed til at kunne

·         Forebyggelse frem for brandslukning

·         Et rigere liv – for dig og for fællesskabet

 

Vision Odense og Ny virkelighed – Ny velfærd skal være grundstenen i alle kommunens indsatser. Det er meget vigtigt, at frikommuneordningen tænkes ind i den ramme.

 

Kommunens status som frikommune skal understøtte muligheden for at afprøve anderledes, innovative og mere kreative metoder til løsning af kerneopgaverne.

 

På møderne den 7/6 2011 og den 15/6 2011 behandlede henholdsvis fagudvalgene og økonomiudvalget en fælles drøftelsessag, der indeholdt de forvaltningsvise forslag til forsøg. Den fælles drøftelsessag forelægges nu som en fælles beslutningssag på alle fagudvalg.

 

Hvert udvalg skal således indstille konkrete forsøg til Økonomiudvalg og byråd.

 

Den 22/6 2011 behandles beslutningssagen på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet samme dag, hvor der endeligt tages stilling til, hvilke ansøgninger, der skal indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

I forbindelse med implementeringen af 1. rundes Frikommuneforsøg vil der blive en høringsproces med bred høring.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender, at de vedlagte forslag til frikommuneforsøg fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at indgå i den kommende frikommunelov.

 

Beslutning

Følgende forslag udtages med henblik på nærmere drøftelse og konkretisering i Arbejdsmarkedsudvalget efter sommerferien:

 

  • Belønning af ressourcesvage borgere
  • Myndigheds- og budgetoverdragelse forvaltningerne imellem

 

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen for så vidt angår følgende forslag:

 

  • Kontrolindsatsen skal ikke begrænses af servicerammen
  • Rådighed og sanktion
  • Fremmøde til samtaler – det meningsfulde kontaktforløb
  • Fritagelse for særligt tilsyn, der er omfattet af almindelig revision
  • Styrkelse af muligheden for deltagelse i frivilligt socialt arbejde for ledige

 

Udvalgsmedlemmerne Mohammed Mansour og Poul William Falck deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Odenses vision er ”At lege er at leve”. Den handler om, at vi tænker nyt, når det gælder om at skabe læring, innovation, udvikling og vækst. I visionen har vi blandt andet forpligtet os på:

 

·         at styrke alle relationer og støtte, hvor nye idéer fødes og udvikles

·         gennem fælles indsats at øge vores livskvalitet og velstand væsentligt

·         at tænke større og bredere

·         at udvikle den bæredygtige og sunde by

·         at være en by, som skaber stærke partnerskaber mellem alle, som vil bidrage til livskvalitet og vækst

·         at øge børns og voksnes mulighed for udfoldelse i livet

·         at udvise udstrakt socialt ansvar

 

Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige udfordringer, der præger dagsordenen. Det begrænsede økonomiske råderum er et grundvilkår. Den demografiske udvikling betyder, at der fremover bliver færre og færre hænder til at løfte opgaverne, og samtidig forventes efterspørgslen på en række kommunale kerneydelser at stige og ændre sig i retning af mere differentierede indsatser og tilbud.

 

Prioritering er derfor et grundvilkår. Men der er også andre veje til at imødekomme udfordringerne.

 

Visionen og de store udfordringer har udmøntet sig i idéer for indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Vi kalder det Ny virkelighed – ny velfærd.

 

Ny virkelighed – ny velfærd

 

Vi ønsker at udvikle og fremtidssikre velfærden. Vi vil i højere grad styrke og mobilisere civilsamfundets ressourcer til at løfte opgaver, som i dag alene løses af kommunen. Det betyder, at borgernes rolle fremover vil være som medskabere eller partnere til at styrke civilsamfundet, hvor vi ved fælles indsats – borgere, medarbejdere, ledere og politikere – fremkommer med innovative løsninger på de udfordringer, vi som kommune og som by står overfor. Dermed udviskes skelnen mellem kommune og borgere – vi er sammen om at udvikle og fremtidssikre velfærden.

 

Udvikling og fremtidssikring af velfærden kræver, at alle bidrager til arbejdet. Det betyder, at vi alle skal udvise solidaritet og deltage med de kompetencer, vi hver især har. Solidariteten danner dermed også baggrund for dannelsen af netværk på tværs af samfundet, som derigennem skaber en tryghed for de mennesker, som indgår i netværkene. Vi har derfor en stor opgave i at skabe attraktive, synlige og let tilgængelige muligheder og rammer for, at borgerne har lyst til og kan se et formål med at indgå i netværk og derigennem bidrage til arbejdet med at udvikle og fremtidssikre velfærden.

 

I forlængelse af dette vil en velfærdsydelse fremover i højere grad blive planlagt og udført i et samarbejde, så alle har lige mulighed for et liv på egne præmisser i længst mulig tid og derigennem opnår højere livskvalitet. Derfor vil vi differentiere og målrette de kommunale velfærdsydelser, så de i højere grad understøtter den enkelte borgers ressourcer og kompetencer. Dermed anerkender vi borgernes forskellige udgangspunkter og har dialog med borgerne på baggrund heraf. Det betyder, at vi har en ens tilgang til borgerne, men med udgangspunkt i deres forskellige livssituationer.

 

For at imødekomme og indfri fremtidens velfærdssamfund kræver det markant anderledes handling. Det kræver nye relationer mellem borger, bruger og kommune. Det kræver i højere grad kreativitet, effektivisering og kvalitet. Frem for alt er der brug for at sætte aktiviteter i gang, der bygger på ny viden og nye muligheder, og effekter skal dokumenteres i form af, hvilken nytteværdi de bidrager til. Vi kalder det radikal innovation.

 

For at imødegå de eksisterende udfordringer og optimere kommunens brug af ressourcerne kræver det endvidere, at Odense Kommune i højere grad formår at agere som en stor offentlig organisation, der i én og samme bevægelse realiserer besparelser, effektiviseringer og skaber fornyende borgerrettet service.

 

Det kræver, at der sættes nye standarder for ledelse i Odense Kommune. En ledelsesstandard, hvor der i højere grad lægges vægt på kompetencer som fornyelse, helhedssyn, innovation, eksekvering og evnen til at spille sammen. Ledelsesstandarden skal sikre grundlaget for, at organisationen som helhed kan indfri de fælles mål.

 

Ledelsen skal tilsvarende være i stand til at motivere medarbejderne på nye måder og i nye sammenhænge, så vi derigennem får udviklet medarbejderne og derved får input til, hvordan vi kan gribe tingene anderledes og mere innovativt an. Vi kalder det helhedssyn og ny ledelsesstandard.

 

Radikal innovation samt helhedssyn og ny ledelsesstandard skal derfor ses som en ”overligger” i forhold til de 3 indsatsområder, der er valgt at fokusere på, når vi taler om fremtidens velfærdssamfund: Samarbejde – giver frihed til at kunne (Rehabilitering), Forebyggelse frem for brandslukning (Forebyggelse) samt Et rigere liv – for dig og for fællesskabet (Nye og stærkere fællesskaber).

 

Samarbejde – giver frihed til at kunne

 

Fremtidens velfærd afhænger som sagt af vores kreativitet og evne til at finde nye måder at løse vores opgaver på. Måder, der kræver færre hænder og færre penge, uden at det betyder ringere mulighed for et liv på egne præmisser for de borgere, vi har med at gøre. For at sikre dette er vi som kommunal myndighed nødt til i højere grad at sikre sammenhæng i aktiviteterne og opgaverne, så borgerne kan deltage i så vid udstrækning som muligt. I forlængelse heraf skal der i sagsbehandlingen fokuseres på, hvordan vi understøtter og hjælper borgerne til at kunne hjælpe sig selv.

 

Denne tankegang skal også være udgangspunktet, når en borger er kommet ud af kurs. Så skal vi i samarbejde med borgeren finde den mest hensigtsmæssige måde at understøtte og bistå borgeren i at komme tilbage på ret kurs uden en fortsat understøttelse fra kommunens side. Med andre ord skal vi i samarbejde med borgerne sikre, at borgeren i så langt tid som muligt har et liv på egne præmisser uden involvering fra kommunens side.

 

Forebyggelse frem for brandslukning

 

Vi ønsker at sikre velfærden mange år ud i fremtiden. Det kræver, at vi tænker forebyggelse ind i alle indsatser. Vi skal sætte ind så tidligt som muligt i alle sammenhænge. Der er ikke råd til udelukkende at brandslukke, når skaden er sket - hverken ud fra et menneskeligt eller økonomisk perspektiv.

 

Forebyggelse i form af tidlig indsats kan praktiseres gennem hele borgerens liv eller gennem det forløb, borgeren er igennem. Når vi siger tidlig indsats, er det ikke kun forbundet med indsatser for børn og unge.

 

Ved forebyggelse forstår vi alle de aktiviteter, vi laver, der søger at forhindre opståen og begrænse udvikling af sygdom, funktionsnedsættelse, sociale problemer eller ulykker. Ydermere er forebyggelse også tiltag, der har til formål at stabilisere en tilstand, undgå forværring af en tilstand samt at imødegå tilbagefald.

 

Tidlig indsats er blandt andet et spørgsmål om at understøtte borgerens muligheder for at deltage aktivt i fællesskaber. Vi skal fremme borgerens muligheder for at føle samhørighed, at føle sig respekteret og værdsat for den, man er, og ikke mindst føle sig støttet og forpligtet af andre i sociale sammenhænge.

 

Der kan således tænkes forebyggelse og tidlig indsats på forskellige niveauer med forskelligt sigte samtidig med, at det kan tænkes fra en meget bred indsats til en mere individuel indsats.

 

Når vi ønsker et stærkt fokus på forebyggelse og tidlig indsats, handler det både om at efterstræbe forbedret livskvalitet for borgeren og omkostningseffektivitet/økonomiske gevinster (for kommunen) på lang sigt.

 

Et rigere liv – for dig og for fællesskabet

 

Vi skal i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag, involvere og inddrage borgerne, foreninger, frivillige, organisationer og private virksomheder i opgaveløsningen. Vi skal skabe de rette rammer og den nødvendige platform for, at dette kan lade sig gøre.

 

Det vil blandt andet resultere i, at kommunen opsætter rammerne for en given opgave, og dernæst får fx lokalområdet til opgave at løse opgaven på deres måde, men inden for de skitserede rammer. Fokus er dermed på deltagelse og involvering af borgerne samt at rykke beslutningskraften tættere på borgerne, så vi hurtigere og mere kompetent kan træffe beslutninger med relevans for den enkelte borger. Det betyder, at vi som kommune skal vænne os til en mere udadvendt arbejdsform, hvor vi skal arbejde i helt nye grænseområder for, hvornår noget er en kommunal opgave, og hvornår det er noget, der løses i lokalsamfundet.

 

I forlængelse heraf er det vigtigt, at målene for kerneydelsen skabes i dialog på tværs – med borgere, medarbejdere, ledere og politikere.

 

Odense som frikommune

 

Odense Kommune blev den 6/4 2011 valgt som en af 9 kommuner, der får status som frikommune. Forsøget igangsættes i 2012 og løber over 4 år.

 

Vision Odense og Ny virkelighed – Ny velfærd danner rammen om eller udgør grundstenen i vores indsatser på alle niveauer. Det er vigtigt, at vi tænker frikommuneordningen ind i denne ramme.

 

Kommunens status som frikommune skal understøtte muligheden for at afprøve anderledes, innovative og mere kreative metoder til løsning af kerneopgaverne. Det kan fx være anderledes og stærkere eksterne samarbejder.

 

Fritagelse fra statslige krav og regler åbner op for helt nye måder at løse velfærdsopgaverne på – herunder nye organiserings- og samarbejdsformer.

 

Forvaltningen har udarbejdet forslag til konkrete forsøgsområder til ”1. runde” af forsøg på baggrund af drøftelsen i udvalget den 7/6 2011. Forsøgene er udformet i den standardskabelon, Indenrigs- og Sundhedsministeriet kræver anvendt.

 

Med baggrund i Vision Odense og tankegangen bag Ny udvikling – Ny velfærd bedes udvalget indstille forslag inden for egen ramme til byrådet.

 

Inddragelse af medsystemet

 

Ved denne ”1. runde” af ansøgninger har det været nødvendigt at lægge en stram proces for involvering af MED-systemet.

 

Afdelingsudvalgene har haft de konkrete forsøg til høring i perioden 31/5 2011 - 7/6 2011, (med undtagelse af Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor høringen finder sted i perioden 10/6 – 16/6 2011).

 

Idet Hovedudvalget først har næste møde den 24/6 2011, vil de på dette møde blive orienteret om de konkrete ansøgninger. Der vil på samme møde blive lagt op til en drøftelse af, hvordan medarbejdersiden kan bidrage med idéer og forslag til forsøg i forbindelse med ”2. runde” af ansøgninger. 

 

Proces for godkendelse af ”1. runde af forsøg”

 

På møderne den 7/6 2011 og den 15/6 2011 behandlede henholdsvis fagudvalgene og økonomiudvalget en fælles drøftelsessag, der indeholdt de forvaltningsvise forslag til forsøg. Den fælles drøftelsessag forelægges nu som en fælles beslutningssag på alle fagudvalg.

 

Hvert udvalg skal således indstille konkrete forsøg til Økonomiudvalg og byråd.

 

Den 22/6 2011 behandles beslutningssagen på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet samme dag, hvor der endeligt tages stilling til, hvilke ansøgninger, der skal indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 

I forbindelse med implementeringen af 1. rundes Frikommuneforsøg vil der blive en høringsproces med bred høring.

 

Økonomi

Det forventes, at frikommuneansøgningerne vil bidrage til effektiviseringer i kommunen.

 

Bilag

1. Høringssvar, afdelingsudvalg - frikommuneforsøg (Høringssvar, afdelingsudvalg - frikommuneforsøg.PDF)
2. Frikommune tiltag fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Frikommune tiltag fra SAF.PDF)
3. Notat: Forslag til frikommune tiltag fra SAF (Notat frikommune tiltag fra SAF.pdf)
4. Skema til frikommunernes forsøgsansøgning - version 2 (Skema til frikommunernes forsøgsansøgning - version 2.PDF)

 

 

 

3. Anfordringsgaranti - Europæisk Globaliseringsfond

Åbent - 2010/124116

 

Sagsresumé

Odense og Kerteminde Kommuner har i samarbejde med Region Syddanmark sendt ansøgning til EU’s Globaliseringsfond med henblik på at kunne iværksætte ekstraordinære initiativer, som kan medvirke til at afbøde følgevirkninger af masseafskedigelserne på Lindøværftet. Ansøgningen blev sendt primo oktober 2010, og der blev oprindeligt søgt om 94.000.000 kr. til medfinansiering af indsatsen.

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen kræver, at Odense Kommune stiller garanti for beløbet i form af en anfordringsgaranti i tilfælde af et eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte. Byrådet besluttede på møde den 19/1 2011 at stille den krævede anfordringsgaranti på 94.000.000 kr. til dækning af eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte fra EU’s Globaliseringsfond.

I januar 2011 blev der gennemført en budgetrevision på baggrund af ca. 200 afskedigelser, således det ansøgte beløb nu udgør 105.660.000 kr.  

Der kan ikke udfærdiges et endeligt tilsagn om det ansøgte beløb, uden der foreligger en anfordringsgaranti på det ansøgte beløb. Derfor anmodes byrådet om at stille yderligere 11.660.000 kr. til disposition for en anfordringsgaranti, således at denne i alt udgør 105.660.000 kr.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet:

  1. stiller en yderligere anfordringsgaranti på 11.660.000 kr. til dækning af eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte fra EU’s Globaliseringsfond,
  2. bemyndiger Rådmanden for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til at underskrive anfordringsgarantien for bevillingen fra EU’s Globaliseringsfond på byrådets vegne.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlemmerne Mohammed Mansour og Poul William Falck deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Odense og Kerteminde Kommuner har i samarbejde med Region Syddanmark sendt ansøgning til EU’s Globaliseringsfond med henblik på at kunne iværksætte ekstraordinære initiativer, som kan medvirke til at afbøde følgevirkninger af masseafskedigelserne på Lindøværftet. Formelt er det den danske stat, som via Erhvervs- og Byggestyrelsen ansøger om støtte fra Globaliseringsfonden.

 

Ansøgningen blev sendt primo oktober 2010, og der blev søgt om 94.000.000 kr. I januar 2011 blev der gennemført en budgetrevision på baggrund af ca. 200 afskedigelser, således det ansøgte beløb nu udgør 105.660.000 kr.  

 

Indsatsen er forankret organisatorisk i Jobcenter Odense. Støttebeløbet vil blive udbetalt til Odense Kommune, som har det økonomiske og juridiske ansvar for projektet. Hele støttebeløbet udbetales på bevillingstidspunktet. Derfor kræver Erhvervs- og Byggestyrelsen, at Odense Kommune stiller garanti for beløbet i form af en anfordringsgaranti i tilfælde af et eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte.

 

Ansøgningen behandles p.t. i EU Parlamentet, og det er vurderingen, at et endeligt tilsagn fra Rådet og EU-parlamentet vil foreligge i midten af juli måned.  

 

Økonomi

Garantien over for Erhvervs- og Byggestyrelsen som følge af eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte falder ikke ind under lånereglerne. Garantistillelsen medfører således ingen påvirkning af kommunens låneramme eller krav om deponering.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

B: Sager til afgørelse i udvalget

8. Udlæg til omskoling af fyrede Lindø medarbejdere

Åbent - 2010/124116

 

Sagsresumé

I august 2009 blev det annonceret, at Lindø Værftet skulle lukke, og siden da er 1.355 medarbejdere blevet afskediget. Indtil afslutningen af nybygningsprogrammet i 2012 forsvinder yderligere ca. 900 arbejdspladser fra Værftet.

Region Syddanmark, Kerteminde og Odense kommuner har i samarbejde i efteråret 2010 søgt om støtte fra EU’ s Globaliseringsfond (EGF) til de afskedigede fra Lindø Værftet. Der er søgt om 105.660.000 kr. til omskoling af de afskedigede, så de står bedre rustet til at møde fremtidens arbejdsmarked. Omskolingsforløbene er inddelt i faser.  Fase 1 er et indledende opstarts/-afklaringsforløb, der blandt andet munder ud i en omstillingsplan for hver enkelte deltager. Omstillingsplanen skal ligge inden for rammerne af vækstplanen for Lindø-Fyn området. Fase 2 er der, hvor den reelle omskoling og videreuddannelse sker.

Bevillingen fra EGF er endnu ikke færdigbehandlet. EU Kommissionen har imidlertid overdraget deres indstilling til Europa Parlamentet, som forventes at vedtage indstillingen den 7/7 2011. Herefter afventer et endeligt tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Først herefter udløses midlerne.  

På baggrund af den lange sagsbehandlingstid for EGF ansøgningen besluttede Arbejdsmarkedsudvalget den 29/3 2011 at lægge 5.000.000 kr. ud så fase 1 (det indledende opstarts/-afklaringsforløb) kunne iværksættes for borgere i Odense Kommune. 

Fase 1 er nu ved at være afsluttet for en lang række borgere og for at kunne fortsætte de planlagte forløb i fase 2 (den reelle omskoling) anmoder Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om en ramme på 7.200.000 kr. til brug for igangsætning af reelle omskolingsaktiviteter for de borgere der har været igennem opstartsforløb. Disse forløb skal kunne iværksættes pr. august 2011. Beløbet er et udlæg for den forventede bevilling fra EGF.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender et udlæg på 7.200.000 kr. til opstart af fase 2 det vil sige igangsætning af den egentlige omskoling og videreuddannelse af afskedigede Lindø medarbejdere, der bor i Odense, såfremt Europa-parlamentet vedtager EGF-bevillingen.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlemmerne Mohammed Mansour og Poul William Falck deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Beløbet på 7.200.000 kr. finansieres via jobcenterets aktiveringsmidler.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

C: Sager til drøftelse/forberedelse


4. Udkast til Beskæftigelsesplan 2012

Åbent - 2011/044355

 

Sagsresumé

Kommunen skal, jf. bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan med henblik på at fremme beskæftigelsen. Beskæftigelsesplanen beskriver kommunens strategi og målsætninger for det kommende års beskæftigelsesindsats og skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Udkast til beskæftigelsesplan 2012 skal senest 1/7 sendes til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, og inden da skal udkastet drøftes med beskæftigelsesregionen.

 

Det foreliggende udkast til Beskæftigelsesplan 2012 er et ufuldstændigt og foreløbigt udkast, der er udarbejdet med afsæt i Beskæftigelsesplanen for 2011, Resultatrevisionen for 2010, input fra organisationen, den aktiveringsstrategi, der er vedtaget i Byrådet den 18/5 2011 og debatoplæg om beskæftigelsespolitiske udfordringer i Odense, udarbejdet af Beskæftigelsesregion Syddanmark.

 

På baggrund af blandt andet budgetprocessen og sammenhængen mellem økonomi og mængder vil det først være muligt at konkretisere resultatmålene for indsatserne i forbindelse med fællesmødet mellem Arbejdsmarkedsudvalget og LBR Odense den 12/8 2011.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget

 

a.      drøfter en prioritering mellem de udfordringer i beskæftigelsesindsatsen Odense Kommune står over for

b.      og videresender udkast til beskæftigelsesplan 2012 til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget drøftede sagen.

 

Udvalgsmedlemmerne Mohammed Mansour og Poul William Falck deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen skal jf. bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 12 udarbejdes i en skabelon og skal mindst indeholde følgende:

 

1)     Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen

2)     En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer

3)     Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats

4)     Budget for beskæftigelsesindsatsen.

 

Strategi og mål for at inddrage andre aktører kan indarbejdes under punkt 3.

 

Tidsplan

21/6

Drøftelse af 1. udkast i Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på fremsendelse af udkastet til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Senest 1/7

Anmodes Det Lokale Beskæftigelsesråd om bemærkninger til forslag til beskæftigelsesplan 2012. Inden da skal beskæftigelsesplanen drøftes med beskæftigelsesregionen

12/8

Fællesmøde mellem Det Lokale Beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget

25/8

Behandling i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Senest 31/8

Det Lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen skal afgive bemærkninger

20/9

Behandling i Arbejdsmarkedsudvalg

5/10

Behandling i Byråd

Senest 31/10

Beskæftigelsesplanen sendes til Det Regionale Beskæftigelsesråd med Det Lokale Beskæftigelsesråds eventuelle bemærkninger

Senest 31/1 2012

Offentliggørelse af den godkendte beskæftigelsesplan med Det Lokale Beskæftigelsesråds og beskæftigelsesregionens bemærkninger

 

Udfordringer

Beskæftigelsesministeren vurderer, at den største udfordring i 2012 fortsat vil være at have maksimal fokus på en aktiv linje i beskæftigelsesindsatsen for at imødegå en stigning i ledigheden og især langtidsledigheden. Samtidig vurderer ministeriet, at det er vigtigt at fastholde fokus på at få de svagere ledige tilbage i job og sikre, at de ikke parkeres på offentlig forsørgelse.

 

I Resultatrevision 2010 fremgår følgende udfordringer for den beskæftigelsespolitiske indsats:

 

·         Indsatser for imødegåelse af langtidsledighed.

·         Indsatser rettet mod at begrænse tilgange til sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger

·         Indsatser rettet mod at begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension).

·         Tiltag, der sikrer overholdelse af rettidighed i indsatserne.

 

Derudover har Odense Kommune nogle (særlige) udfordringer i forhold til uddannelsesniveauet blandt kommunens borgere, en forholdsvis lav erhvervsfrekvens og en række større virksomhedslukninger.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

 

Bilag

1. 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2012 (1. udkast Beskæftigelsesplan 2012.pdf)

 

 

 

E: Orientering


5. Videreudvikling af den sammenhængende ungeindsats

Åbent - 2011/050387

 

Orientering

På Socialudvalgets møde den 8/3 2011 blev det drøftet, at det er vigtigt at ansvaret for sårbare unge varetages i et tæt samarbejde mellem Børn- og Ungeforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen. Det er en vigtig præmis, at de besluttede initiativer, indsatser og tilbud til sårbare unge, der ikke umiddelbart er på uddannelsessporet, ikke indebærer en opgaveglidning mellem de to forvaltninger. På mødet bad Socialudvalget om, at forvaltningerne udarbejder et fagligt og værdimæssigt bud på, hvordan den sammenhængende ungeindsats kan videreudvikles.

 

Forvaltningerne igangsætter et arbejde med at revidere det nuværende rammenotat for den koordinerende sagsbehandling og det eksisterende samarbejde for at sikre en endnu bedre overgang mellem barn og voksen. Indsatser og tilbud til sårbare unge i overgangen beskrives og synliggøres, så serviceniveauerne opleves sammenhængende for den unge og forældrene.  

 

Forvaltningerne vil fortsat samarbejde om at forberede den unge til at klare sig i egen bolig, uddannelse og job ud fra intentionerne i Odense kommunes Ungestrategi samt ud fra tanken om en bolig som omdrejningspunkt for indsatserne (housing first). Herudover vil der også blive set på, hvordan en mere effektiv sagsbehandling kan udvikles.

 

Der indarbejdes blandt andet de nye bestemmelser om efterværn i henhold til Barnets Reform pr. 1/1 2011.

 

Det forventes, at der skabes en bedre planlagt, synliggjort og koordineret overgang for den unge. Mål og indsatser vil blive beskrevet, så de fremstår klare for den unge og forældrene.

 

Det er parterne i forvaltningerne, der i forvejen indgår i den koordinerede sagsbehandling på området, som på et to dages seminar umiddelbart efter sommerferien udarbejder et fagligt og værdimæssigt bud på en videreudvikling af ungeindsatsen. De politiske udvalg vil således blive orienteret om arbejdet primo oktober.

 

Succeskriteriet for arbejdet er, at den unge og forældrene oplever en kontinuitet og sammenhæng, så tilbagefald undgås ved skift fra en lovgivning til en anden, netop ved at sikre en forberedt og koordineret overgang.  

Bilag

1. Kommissorium - Sammenhængende ungeindsats (Kommissorium_sammanhaengendeungeindsats_2011061413085500.pdf)

 

 

 

6. Status på situationen på Lindø

Åbent - 2011/083125

 

Orientering

Status på situationen på Lindø v/rådmand Peter Rahbæk Juel.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

7. Henvendelse fra udvalgsmedlem vedrørende kriminelle og aktivering

Åbent - 2011/080911

 

Orientering

Notat udleveres på mødet til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

9. Notat vedrørende Camp U

Åbent - 2011/086358

 

Orientering

Notat til byrådets medlemmer vedrørende Camp U blev omdelt.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl