Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Tillægsdagsorden 21. juni 2011

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Tillægsdagsorden


Tirsdag den 21-06-2011 kl. 13:00

Mødelokale 9.16, Tolderlundsvej 2, 9. sal


Oversigtsdagsorden: Åben tillægsdagsorden


B: Sager til afgørelse i udvalget

8. Udlæg til omskoling af fyrede Lindø medarbejdere

Åbent - 2010/124116

 

Sagsresumé

I august 2009 blev det annonceret, at Lindø Værftet skulle lukke, og siden da er 1.355 medarbejdere blevet afskediget. Indtil afslutningen af nybygningsprogrammet i 2012 forsvinder yderligere ca. 900 arbejdspladser fra Værftet.

Region Syddanmark, Kerteminde og Odense kommuner har i samarbejde i efteråret 2010 søgt om støtte fra EU’ s Globaliseringsfond (EGF) til de afskedigede fra Lindø Værftet. Der er søgt om 105.660.000 kr. til omskoling af de afskedigede, så de står bedre rustet til at møde fremtidens arbejdsmarked. Omskolingsforløbene er inddelt i faser.  Fase 1 er et indledende opstarts/-afklaringsforløb, der blandt andet munder ud i en omstillingsplan for hver enkelte deltager. Omstillingsplanen skal ligge inden for rammerne af vækstplanen for Lindø-Fyn området. Fase 2 er der, hvor den reelle omskoling og videreuddannelse sker.

Bevillingen fra EGF er endnu ikke færdigbehandlet. EU Kommissionen har imidlertid overdraget deres indstilling til Europa Parlamentet, som forventes at vedtage indstillingen den 7/7 2011. Herefter afventer et endeligt tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Først herefter udløses midlerne.  

På baggrund af den lange sagsbehandlingstid for EGF ansøgningen besluttede Arbejdsmarkedsudvalget den 29/3 2011 at lægge 5.000.000 kr. ud så fase 1 (det indledende opstarts/-afklaringsforløb) kunne iværksættes for borgere i Odense Kommune. 

Fase 1 er nu ved at være afsluttet for en lang række borgere og for at kunne fortsætte de planlagte forløb i fase 2 (den reelle omskoling) anmoder Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om en ramme på 7.200.000 kr. til brug for igangsætning af reelle omskolingsaktiviteter for de borgere der har været igennem opstartsforløb. Disse forløb skal kunne iværksættes pr. august 2011. Beløbet er et udlæg for den forventede bevilling fra EGF.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender et udlæg på 7.200.000 kr. til opstart af fase 2 det vil sige igangsætning af den egentlige omskoling og videreuddannelse af afskedigede Lindø medarbejdere, der bor i Odense, såfremt Europa-parlamentet vedtager EGF-bevillingen.

 

 

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Beløbet på 7.200.000 kr. finansieres via jobcenterets aktiveringsmidler.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl