Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Dagsorden 10. april 2012

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 10-04-2012 kl. 08:15

Slottet, Salen, indgang C, 1. sal.Afbud fra:
Per Berga Rasmussen

Mødet forventes afsluttet kl. 09.45.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden

11. Orientering om politianmeldelse (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Ændring af cykelprojekter i Trafik- og mobilitetsplanen

Åbent - 2010/136545

 

Sagsresumé

Ved byrådets vedtagelse af budget 2009 blev det besluttet at stille midler til rådighed for byudvikling og infrastruktur.

En af visionerne i denne beslutning var at fremme den bæredygtige trafik ved blandt andet at fremme forholdene for cyklisterne.

 

Der er derfor tidligere søgt og opnået tilskud fra statens grønne trafikpulje til udførelse af en række cyklistfremmende projekter.

 

En del af disse projekter er der begrundelse for at ændre i forhold til trafikkens udvikling, siden bevillingen blev givet.

 

De ønskede ændringer er godkendt af Vejdirektoratet, og kommunen bibeholder derfor det fulde støttebeløb.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender de foreslåede projektændringer for Cyklisternes By.

 

 

 

Sagsfremstilling

Projektændringer til projekter med støtte fra den grønne cykelpulje.

I august 2009 ansøgte By- og Kulturforvaltningen Vejdirektoratet om penge fra den grønne cykelpulje. Ansøgningen er efterfølgende vedtaget den 14/4 2010 af byrådet.

 

Forvaltningen har siden 2010 arbejdet med realisering af 9 cykelprojekter, der skal fremme forholdene for cyklisterne.

 

Der har dog vist sig god grund til at ændre på nogle af projekterne, hvorfor Odense Kommune har søgt Vejdirektoratet om lov til at ændre en række af delprojekternes indhold.

Projektændringer er alle blevet godkendt af Vejdirektoratet, og kommunen bibeholder derfor det fulde støtte beløb.

 

For alle ændringer gælder det, at de holdes indenfor den tidligere bevilligede ramme.

 

Der er søgt om ændringer i følgende projekter:

Brugerråd. Her søges om tilladelse til at ændre udformningen. I stedet for nedsættelse af et bredt brugerråd inddrages borgerne i de enkelte projekter, sådan at der i fremtiden oprettes et konkret brugerråd til hvert projekt.

 

Etablering af cityparkeringspladser. Der søges om en ændret tidsplan og om opsætning af færre cykelparkeringspladser end tidligere forudsat. Grunden til ændringerne er, at det i planlægningsfasen har vist sig sværere at placere stativerne på grund af kravene til brand- og redningskøretøjer. I det nye projekt etableres der i stedet 750 cykelparkeringspladser, frem for de tidligere planlagte 1000. Vejdirektoratet bibeholder den fulde finansiering.

 

Bilfrizone omkring 2 skoler. Oprindeligt var der søgt om tilladelse til et projekt, hvor der i en radius af 200-500 m fra skolen skulle etableres et indkørselsforbud. Gennem et godt samarbejde med skoleforvaltningen har det vist sig, at det er muligt at få selv helt små skoleelever til at cykle, hvis bare skolen tager cyklen til brug i undervisningen. Det ønskes derfor, at midlerne omprioriteres, således at vi igennem leg og læring får de unge til at cykle, frem for som tidligere via restriktioner.

 

Det oprindelige projekt var bygget på en lang tradition omkring skoleveje i Danmark, hvor man i forbindelse med etablering af restriktioner forsøger at påvirke forældrene. Denne type projekter har dog kun i begrænset omfang fået flere elever til at cykle.

 

Det nye projekt bygger på erfaringer fra Odense, hvor vi over blot 1 uge ændrede både børn, forældre og særligt lærere og pædagogers opfattelse af, hvad der er muligt. Den nye tilgang ønskes afprøvet via et pilotprojekt på 2 skoler, hvor cyklen inddrages i undervisningen. Byens mange grønne områder, kultur- og fritidsfaciliteter inddrages aktivt i undervisningen. Derved opstår en synergi, idet undervisningen beriges af input via hyppigere cykelture. Ud over at blive både cykel- og trafiksikre, opnår eleverne en række sundhedsfordele, i og med de bliver mere fysisk aktive. Nerven i projektet går ud på at udarbejde koncepter for, hvordan cyklen kan bruges i undervisningen. Midlerne vil desuden gå til fysiske foranstaltninger ved skolerne, som fx bedre cykelparkering, anskaffelse af reservecykler, turcykler, pumper eller lignende, som den enkelte skole måtte efterspørge.

 

Super Cykelsti.  I det oprindelige projekt var det meningen, at en supercykelsti skulle være en højhastighedssti med rene tekniske løsninger og serviceudbud, fx cykelpumper og cykeltællere.

 

Den nyeste forskning viser dog, at det ikke alene er hastigheden på turen, som er afgørende for, at man vælger cyklen, men en række andre faktorer, blandt andet tryghed og visuelle oplevelser.

 

Forvaltningen foreslår derfor, at projektet Super Cykelsti gentænkes i samarbejde med Gehl arkitekterne, sådan at man inddrager de erfaringer, der er gjort i projektet ”Cykelliv”, hvor en forsker har analyseret cyklisters adfærd netop i Odense.

 

En kommende super cykelsti bliver således ikke som tidligere beskrevet alene en samling af rene tekniske løsninger, men en sammensætning af mange forskellige elementer. Der vil blive set på trygheden, belysningen, bredden af stien, beskæringen af beplantningen samt andre tilbud og oplevelser langs stien.

 

Projektet cykelsamkørselstjeneste ønskes ændret, således at der i stedet for en tjeneste, hvor cyklister kan finde sammen og i grupper aktivere grønt lys, nu indarbejdes en APP i mobilguiden, hvor cyklister kan finde sammen. Desuden skal der indarbejdes et pilotprojekt: ”Nedtælling på styret”. I dette pilotprojekt skal det undersøges, om det er muligt at udvikle en service, så cyklister på deres mobiltelefon kan se/høre en nedtælling til grønt lys i det lyskryds, de kører frem mod.

 

For projektet Park and Bike er der søgt om ændret tidsfrist, således at projektet står færdigt med udgangen af 2012. Desuden er der søgt om lov til at bruge restbeløbet vedrørende cykelfestival og cykelsommerskole til en videreførelse af projekterne.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Ingen bilag.

 2. Frikommuneforsøg - 2. ansøgningsrunde

Åbent - 2011/092354

 

Sagsresumé

Hvert udvalg skal med denne fælles beslutningssag indstille konkrete frikommuneforsøg til vedtagelse i byrådet den 25/4 2012.

 

Fagudvalgene og Økonomiudvalget havde på møderne henholdsvis den 28/2 2012 og den 7/3 2012 en første drøftelse af forsøgene, hvorefter de har været i høring i råd mv.

 

Odense Kommunes motivation til at søge om frikommunestatus var, at vi ønskede et paradigmeskift i kommunens tilgang til den fælles samfundsmæssige udfordring, der indebærer, at vi skal få mere ud af de samme penge eller det samme ud af færre penge.

 

Velfærdsdagsorden Ny virkelighed – Ny velfærd er Odense Kommunes ramme for udviklingen af fremtidens velfærdssamfund, og frikommuneforsøget skal ses som et redskab, der skal bidrage til, at vi kommer igennem den nye virkelighed og ind i den nye velfærd. Frikommuneforsøget skal endvidere bidrage ind i og ses i sammenhæng med den nye budgetprocedure og den nye type budgetbidrag.

Indstilling

By- og Kulturforvaltning indstiller til udvalget, at byrådet godkender de vedlagte forslag til frikommuneforsøg med henblik på fremsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

 

Sagsfremstilling

Odense Kommune fik i april 2011 status som frikommune. Det vil sige, vi har mulighed for at udfordre lovgivningen der, hvor vi synes fx regler og dokumentationskrav er ufleksible og bureaukratiske og derved hæmmer, at vi kan udvikle og fremtidssikre velfærdssamfundet i overensstemmelse med tankesættet i Ny virkelighed – Ny velfærd.

 

Ny virkelighed – Ny velfærd er rammen eller grundstenen for alle kommunens indsatser. Frikommuneordningen skal tænkes ind i den ramme og giver os mulighed for at leve op til intentionen om at afprøve anderledes, kreative og innovative metoder samt styre på effekten af vores indsatser. Derfor er sammenhængen til Ny virkelighed – Ny velfærd beskrevet i alle forsøg.

 

Frikommuneforsøgene er dermed et afgørende element i at tilvejebringe de nye budgetbidrag. For at gøre nye løsninger mulige i innovationsprocesserne er vores frikommunestatus afgørende for at tænke nyt.

 

Odense Kommune indsendte i sommeren 2011 42 forslag til frikommuneforsøg. Odense Kommune valgte ikke at indsende forsøg til fristen den 1/11 2011, men i stedet at indsende forsøg til den kommende frist den 1/5 2012.

 

Proces for 2. ansøgningsrunde

For at sikre en høj grad af frihed og individuel tilpasning har processerne for inddragelse af medarbejdere, MED-system, brugere/borgere mv. været planlagt i de enkelte forvaltninger under overskriften Ny virkelighed – Ny velfærd. Der har ikke været gennemført en formel høring af alle forsøg i alle afdelingsudvalg, som det var tilfældet i forbindelse med 1. ansøgningsrunde, men processen har lagt op til inddragelse af afdelingsudvalg, hvor det har været relevant.

 

Fagudvalgene og Økonomiudvalget drøftede forslag til forsøg på egne ansvarsområder på møderne henholdsvis den 28/2 og 7/3 2012.

 

Ansøgningerne har været i høring i følgende råd mv. i perioden den 1/3 til den 15/3 2012:

 

 • Handicaprådet
 • Ældrerådet
 • Integrationsrådet
 • Rådet for socialt udsatte
 • Bæredygtighedsrådet
 • Samarbejdsforum for frivilligt socialt arbejde
 • Det lokale beskæftigelsesråd
 • Grønt råd

 

Udvalgte ansøgninger sendes til høring i øvrige samarbejdsfora. Det sker efter en konkret vurdering og vil fremgå af ansøgningen.

 

Høringssvar, samt forvaltningernes eventuelle kommentarer til høringssvarene vedlægges som bilag.

Fagudvalgene forelægges en fælles beslutningssag på møderne den 10/4 2012 med henblik på indstilling af konkrete frikommuneforsøg til beslutning i byrådet den 25/4 2012. Økonomiudvalget forelægges forvaltningernes indstilling til forsøg samt forsøg på eget ansvarsområde på mødet den 18/4 2012.

Hvert udvalg skal således med denne sag indstille konkrete forsøg til byrådet.

 

Samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Økonomi- og Indenrigsministeren har indbudt de 9 frikommuner til samarbejde om udvikling og evaluering af forsøg indenfor udvalgte temaer. I den forbindelse blev der afholdt en workshop den 30/1 2012, hvor følgende 4 temaer blev drøftet: Sundhed, Digitalisering, Beskæftigelse, Civilsamfund. Det er endnu ikke afklaret, om det er disse temaer, der vil blive arbejdet videre med.

Økonomi

Det forventes, at frikommuneforsøgene vil bidrage til effektiviseringer i kommunen.

Bilag

6. Høringssvar (Høringssvar.pdf)
1. Bilag a - Private fællesveje (Bilag a -img-2141517-0001.pdf)
2. Bilag b - Bødeforlæg - olietankbekendtgørelsen (Bilag b -img-2141506-0001.pdf)
3. Bilag c - Jordvarmeanlæg (Bilag c -img-2141507-0001.pdf)
4. Bilag d - Solcelleanlæg (Bilag d -img-2141507-0001.pdf)
5. Bilag e - Eksklusive licensaftaler (Bilag e -img-2100957-0001.pdf)
7. Forvaltningens svar til høringssvar (Svar til høringssvar.pdf)

 

 

 

3. Forslag om udbetaling af diæter i forbindelse med deltagelse i kurser mv. som medlem af Hegnsynet

Åbent - 2012/042322

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen fremsender forslag til byrådet om, at der ydes diæter til hegnssynets medlemmer i forbindelse med deltagelse i kurser mv., der anses for at have betydning for varetagelsen af deres hverv som medlemmer af hegnssynet.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der ydes diæter til hegnssynets medlemmer i forbindelse med deltagelse i kurser mv., der anses for at have betydning for varetagelsen af deres hverv som medlemmer af hegnssynet.

 

 

Sagsfremstilling

Odense Kommunes hegnssyn består af 3 medlemmer, af hvilke det ene medlem er beskikket som formand. Medlemmerne er udpeget af byrådet i henhold til hegnsloven.

 

Efter bestemmelser udstedt i medfør af hegnsloven får medlemmerne af hegnssynet vederlag i forbindelse med behandlingen af hegnssager. Vederlaget udgør pr. hegnssag aktuelt 475 kr. til formanden og 325 kr. til hvert af de to øvrige medlemmer af hegnssynet. Vederlaget afholdes af sagens parter.

 

Det følger af den kommunale styrelseslovs § 16a, stk. 1, jf. § 16, stk. 1, litra c og d, at byrådet kan beslutte, at medlemmer af kommunens hegnssyn skal have diæter i forbindelse med deltagelse i kurser og seminarer mv., der anses for at have betydning for varetagelse af deres hverv som medlem af hegnssynet.

 

Hegnssynsmænd, der tillige er medlemmer af byrådet, kan imidlertid ikke modtage yderligere vederlag, end det vederlag der modtages som medlem af byrådet.

 

Sekretariatet for hegnssynet har oplyst, at hegnssynets medlemmer årligt deltager i årsmøde med generalforsamling i Foreningen af danske hegnssyn af et døgns varighed, samt typisk 1 - 2 kurser årligt (dagsmøder) der behandler problemstillinger knyttet til hegnssynets virksomhed.

 

Da der er tale om kursusvirksomhed af en vis varighed, og da kursusvirksomheden har betydning for varetagelsen af hvervet som medlem af kommunens hegnssyn, foreslår By- og Kulturforvaltningen, at der ydes diæter til hegnssynets medlemmer i forbindelse med deres deltagelse i kurser mv.

 

Det foreslås endvidere, at diæterne udbetales med virkning fra byrådets godkendelse.

 

Økonomi

Udbetaling af diæter vil medføre merudgifter, der maksimalt forventes at udgøre ca. 5.500 kr. pr. år, og som vil blive afholdt indenfor driftsrammen på budgetområde 2.2 Plan og Byg.

 

Sagen har ingen konsekvenser for kommunens serviceramme og kassebeholdning.

Bilag

Ingen bilag.

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


4. 2. Udvalgskonference - Budget 2013-2016. Politiske effektmål og forslag til forandringsteorier

Åbent - 2012/008820

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen fremsender materiale til brug for udvalgets 2. behandling af effektstyring for kerneområder Plan og Byg samt Kultur. Materialet består af forandringsteorier for de effektmål, By- og Kulturudvalget prioriterede på baggrund af 1. udvalgskonference.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender effektmål og forandringsteorier for kerneområderne Plan og Byg samt Kultur.

 

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget behandlede på 1. udvalgskonference den 31/1 2012 forslag til effektmål for Plan og Byg samt Kultur. De prioriterede effektmål er nu bearbejdet, og der er udarbejdet forandringsteorier indeholdende indsatser, som understøtter målene.

 

Der er udarbejdet 2 forandringsteorier, som rummer de 7 prioriterede effektmål:

 

Forandringsteori fra Plan og Byg

·   ”Vi giver aldrig et nej uden at tilbyde et alternativ”
- Tilfredse borgere
- Færre ressourcer brugt på konflikter
- En smukkere by
- Et styrket image

·   ”En indgang for erhvervslivet”
- Bedre og enklere erhvervsudvikling

·   ”Fokus på fysiske rammer”
- Sunde fysiske omgivelser
- Større trivsel og reduceret sygefravær

·   ”Mangfoldighed og fællesskaber”
- Større medborgerskab

 

Forandringsteori fra Kultur

·   Møder borgeren, hvor borgeren er

·   Øget mangfoldighed blandt publikum

·   Øget brugerinvolvering på Kulturmaskinens værksteder

Økonomi

 

Bilag

1. Politiske effektmål og forandringsteorier (Effektmål og Forandringsteorier.pdf)

 

 

 5. Projektforslag efter varmeforsyningsloven om udnyttelse af overskudsvarme fra Odense Krematorium - endelig vedtagelse

Åbent - 2011/026393

 

Sagsresumé

Som led i de besparelser, der er vedtaget i forbindelse med udmøntningen af ”Odense – ny virkelighed” 2011-2014, skal der ske en energioptimering af Odense Krematorium.

 

Odense Krematorium har derfor søgt om tilladelse til, at overskudsvarmen fra krematoriet genvindes og udnyttes til opvarmning via fjernvarmenettet. Projektforslaget er udarbejdet i samarbejde med Fjernvarme Fyn A/S.

 

By- og Kulturforvaltningen har gennemgået projektforslaget. Projektet er i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser.

 

Projektforslaget har været i høring i perioden 1/2 2012 til og med 29/2 2012. Der er indkommet 4 høringssvar.

 

Bemærkningerne til projektet drejer sig om det etiske aspekt i at udnytte overskudsvarmen fra krematoriet til fjernvarme. Det etiske aspekt har været behandlet af Det Etiske Råd i 2006. Rådet finder det etisk forsvarligt at genvinde overskudsvarmen fra krematorier og udnytte denne til opvarmning.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

 1. Bemærkninger besvares som foreslået.

 2. Projektforslag om udnyttelse af overskudsvarmen fra Odense Krematorium i fjernvarmeforsyningen vedtages endeligt.

 

 

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen har den 1/11 2011 modtaget et projektforslag fra Odense Krematorium i samarbejde med Fjernvarme Fyn A/S. Odense Krematorium ønsker at genvinde overskudsvarmen fra kremeringsprocessen og videresælge den til Fjernvarme Fyn A/S.

 

Projektet gennemføres som led i de besparelser, der er vedtaget i forbindelse med udmøntningen af ”Odense – ny virkelighed” 2011-2014.

 

Det Etiske Råd har i 2006 behandlet det etiske dilemma i at genvinde overskudsvarmen fra krematorier og udnytte den til opvarmning. Rådet har konkluderet, at dette ikke er usømmelig behandling af lig. Medlemmerne påpeger, at der er gode grunde til at genvinde overskudsvarmen, herunder miljømæssige årsager.

 

By- og Kulturforvaltningen har foretaget en energimæssig, miljømæssig og samfundsøkonomisk vurdering af projektforslaget. Projektforslaget er udført korrekt og lever op til bestemmelserne i varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser.

 

Projektforslaget understøtter kommunens eget mål om, at vi skal formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler og reducere kommunens samlede CO2-udledning.

 

Ad a

By- og Kulturudvalget har på mødet den 6/12 2011 vedtaget, at sende projektforslaget i 4 ugers høring. Høringen er gennemført i perioden 1/2 2012 til og med 29/2 2012. Der er indkommet 4 høringssvar, 3 fra private borgere i Odense og 1 fra Nordfyns Kommune.

 

Nordfyns Kommune, der forsynes med fjernvarme fra Fjernvarme Fyn A/S, har ingen bemærkninger til projektforslaget.

 

De 3 indsigelser rejser følgende spørgsmål:

 

 1. Kan det formodes, at Det Etiske Råd har samme holdning til emnet i dag som i 2006?
 2. Det er uanstændigt og uetisk at ”anvende døde som opvarmning grundet besparelser”!
 3. Hvorfor stiger prisen på kremeringen fra i dag 1.815 kr. til 3.200 kr. i 2015, når der nu opnås en besparelse som led i projektet?

 

Ad 1)

By- og Kulturforvaltningen har den 8/2 2012 kontaktet Det Etiske Råds sekretariat telefonisk. Det er sekretariatets opfattelse, at de nuværende medlemmer af Rådet kan have en anden indgangsvinkel til sagen end i 2006. I 2006 var udgangspunktet at vurdere, om der var tale om sømmelig behandling af lig eller ej.

Det er sekretariatets vurdering, at udfaldet ikke vil ændre sig væsentligt, hvis emnet blev behandlet igen.

 

Sekretariatet oplyste, at der ikke er nogen intention om at tage emnet op til fornyet overvejelse. Der er andre emner på dagsordenen, som rådet ikke har berørt før og derfor er vigtigere at få drøftet.

 

Ad 2)

At ligene ikke ”anvendes som brændsel” har medlemmerne af Det Etiske Råd lagt stor vægt på.

 

Det er vigtigt at fokusere på, at kremering er en veletableret begravelsesform, som ikke er udviklet for at udvinde varmen fra ligene.

 

Ved kremeringen udvikles en mængde varme, som det er uhensigtsmæssigt at udlede direkte i atmosfæren. Udnyttelse af overskudsvarmen ændrer ikke på udgangspunktet for begravelsesformen, respekten for den afdøde. Rådets opfattelse er, at denne respekt ikke udviskes, blot fordi overskudsvarmen udnyttes frem for at afkøle den til atmosfæren.  

 

Det er nødvendigt at tilføre energi til kremeringsprocessen, for at varme krematorieovnene op til den nødvendige temperatur. Det er vigtigt, at krematorieovnene har den rigtige temperatur, inden kisten sættes ind, da kremeringen ellers ville kunne forårsage forurening og lugtgener. For at opretholde den rigtige temperatur under selve kremeringen, tilføres der nogen gange yderligere energi.

 

Overskudsvarmen stammer primært fra opvarmningen af krematorieovnene og selve kisten (træ) og ikke fra afbrændingen af lig. Varmen fra kremeringsprocessen overføres til kølevandet via en varmeveksler, sådan som det kendes fra fjernvarmesystemer. Der er således flere adskilte led mellem røggassen og radiatorsystemet hos den enkelte borger. 

 

Rådet har overvejet, om overskudsvarmen fra kremeringen alene bør anvendes på selve krematoriet. Nogle af medlemmerne foretrækker dette, da det så kan betragtes som en integreret del af den samlede kremeringsproces. Ingen af medlemmerne har dog ønsket at stille dette som et krav.

 

Ad 3)

Alle medlemmer af Det Etiske Råd finder, at midler fra videresalg af varmen skal anvendes til at nedbringe de samlede omkostninger ved driften af krematoriet og ikke må opfattes som egentlig indtægtsgivende.

 

Prisen på 3.200 kr. er et udtryk for den reelle kostpris på en kremering. Det er besluttet, at krematoriet skal drives efter ”hvile-i-sig-selv” princippet, derfor er det nødvendigt at hæve prisen fra i dag 1.815 kr. til 3.200 kr. i 2015.

 

Midlerne fra videresalget af overskudsvarme fra krematoriet er medregnet i prisen på en kremering, idet alle indtægter og udgifter skal balancere, når en virksomhed drives efter ”hvile-i-sig-selv” princippet. Midlerne fra videresalget af overskudsvarmen opfattes derfor ikke som indtægtsgivende, idet krematoriet ikke vil komme til at tjene penge i fremtiden.

 

Ad B)

By- og Kulturudvalget kan enten godkende eller afslå projektet. Energistyrelsen tolker varmeforsyningslovens bestemmelser sådan, at kommunen kun kan give afslag på et projektforslag, når det ikke opfylder bestemmelserne i varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser. Projektet kan således ikke afvises med begrundelse i det etiske aspekt alene.

 

Projektgodkendelse kan påklages i 4 uger. Det skal bemærkes, at kredsen af klageberettigede, er fastlagt i bestemmelserne i varmeforsyningsloven og omfatter:

 

 • Projektansøger
 • Berørte forsyningsselskaber og kommuner
 • Grundejere, der skal afgive areal eller have pålagt servitut
 • Grundejere, der pålægges tilslutningspligt og/eller bidragspligt til anlægget.

 

Andre borgere er således ikke klageberettigede, selvom de er uenige i det etiske aspekt i sagen.

 

Anbefalinger fra Det Etiske Råd

Rådet anbefaler, at en eventuel beslutning om at genvinde varmen fra krematorier følges op med en passende oplysning om projektet. For mange medlemmer har en nøgtern beskrivelse af det praktiske forløb under kremeringsprocessen været helt afgørende for forståelsen af de etiske aspekter i sagen.

 

Rådet anbefaler, at vi oplyser om de omstændigheder, genvindingen af overskudsvarmen foregår under. Det er blandt andet vigtigt at oplyse om, samt begrunde de enkelte trin i kremeringsprocessen, herunder at varmen stammer fra forbrændingen som helhed og passerer flere separate led.

 

Endvidere skal værdiladende, krænkende og vildledende udtryk som fx ”at anvende lig som brændsel” undgås.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen

 

Bilag

1. Høringssvar 1 (Høingssvar 1.pdf)
2. Høringssvar 2 (Høringssvar 2.pdf)
3. Høringssvar 3 (Høringssvar 3.pdf)
4. Høringssvar 4 (Høringssvar 4.pdf)
5. Projektforslag om udnyttelse af overskudsvarmen fra Odense Krematorium (Projektforslag om udnyttelse af overskudsvarme fra Odense Krematorium.pdf)
6. Notat fra Danske Krematoriers Landsforening om udnyttelse af overskudsvarme fra Odense Krematorium (Notat fra Danske Krematoriers Landsforening.pdf)
7. Det Etiske Råds høringssvar af 6/11 2006 til kirkeministeren om varmegenvinding fra krematorier (Høringssvar fra Det Etiske Råd.pdf)
8. Teknisk beskrivelse af anlægget (Teknisk beskrivelse af anlæg.pdf)
9. Samfundsøkonomisk analyse (Samfundsøkonomisk analyse.pdf)
10. Miljømæssig beregning (Miljømæssig beregning.pdf)

 

 

 6. Projektforslag for renovering af fjernvarmeledninger i 2012 - endelig vedtagelse

Åbent - 2011/190671

 

Sagsresumé

Odense Kommune er efter varmeforsyningsloven pålagt at føre tilsyn med driften og vedligeholdelsen af kollektive varmeforsyningsanlæg, herunder også ledningsnettet, samt godkende ændringer på kollektive varmeforsyningsanlæg (herunder også vedligeholdelsesarbejder på ledningsnettet).

 

Fjernvarme Fyn A/S har i et projektforslag fremsat ønske om at renovere deres ledningsnet. By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 6/12 2011 at sende projektforslaget om renoveringsarbejdet på ledningsnettet i 4 ugers høring. Høringen er gennemført i perioden 1/2 2012 til og med 29/2 2012. I høringsperioden er der ikke indkommet nogen bemærkninger.

 

Efter endelig vedtagelse kan projektgodkendelsen påklages i 4 uger.

Indstilling

By og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender projektforslaget for renovering af Fjernvarme Fyn A/S’ ledningsnet 2011.

 

 

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen har den 2/11 2011 modtaget et projektforslag fra Fjernvarme Fyn A/S vedrørende renoveringsarbejder i Fjernvarme Fyns forsyningsområde i 2012.

 

By- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 6/12 2011 at sende projektforslaget i 4 ugers høring. Høringen er gennemført i perioden 1/2 2012 til og med 29/2 2012. I høringsperioden er der ikke indkommet nogen bemærkninger.

 

Odense Kommune er efter varmeforsyningsloven pålagt at føre tilsyn med driften og vedligeholdelsen af kollektive varmeforsyningsanlæg, (herunder også ledningsnettet) og øge det offentliges indsigt med driften og vedligeholdelsen af kollektive varmeforsyningsanlæg. Gennemførelse af løbende renoveringer sikrer forsyningssikkerheden hos Fjernvarme Fyn A/S.

 

Renoveringen af ledningsnettet følger Fjernvarme Fyn A/S’ budget, der vurderes at have en fornuftig takt til opretholdelse af optimal forsyningssikkerhed under hensyntagen til ønsket om attraktive priser.

 

Økonomisk har projektforslaget ingen direkte konsekvenser for brugerne. Renoveringen af ledningsnettet sikrer lavest mulige driftsomkostninger, hvilket må anses som en fordel for både Fjernvarme Fyn A/S samt dets forbrugere.

 

By- og Kulturforvaltningen har gennemgået projektforslaget og foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering. Projektforslaget indeholder ingen samfundsøkonomiske beregninger, idet der ikke er nogen reelle alternativer til renovering af fjernvarmens ledningsnet, (der ændres ikke på forsyningsformen for området, og der sker ingen udvidelse af forsyningsområdet).

 

By- og Kulturforvaltningen finder, at projektforslaget er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsparagraf om at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand, og inden for disse rammer at mindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.

 

Dette understøttes ved, at renovering af ledningsnettet mindsker varmetabet (bedre isolerede ledninger), og dermed skal der bruges mindre energi til produktion af fjernvarme. Brugen af mindre energi giver samfundsøkonomiske besparelser, mindre CO2 udledning, og sikrer en bedre udnyttelse af de samlede energiressourcer. Det vurderes derfor, at renovering af Fjernvarme Fyns ledningsnet energi- og miljømæssigt er den rigtige løsning.

 

Projektforslaget er endvidere i overensstemmelse med de overordnede principper for varmeforsyning, som er angivet i Klimaplan 2010-2012.

 

Under hensyntagen til at Odense Kommune skal sikre, at vedligeholdelsen af det kollektive varmeforsyningsanlæg foretages, samt de energi- og miljømæssige fordele, der opnås ved at optimere driften af ledningsnettet (lavere varmetab) anbefales det, at projektforslaget om renovering af Fjernvarme Fyns ledningsnet vedtages endeligt og gennemføres. Efter endelig vedtagelse vil projektgodkendelsen kunne påklages i 4 uger.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune

Bilag

1. Projektforslag for renovering af fjernvarmenettet 2012 (Projektforslag for renovering af fjernvarmenettet 2012.pdf)
2. Liste over planlagte renoveringer (Liste over planlagte renoveringer.pdf)

 

 

 7. Høring fra Nordfyns Kommune - husdyrsag med arealer i Odense Kommune (Blæsbjergvej 51)

Åbent - 2012/043561

 

Sagsresumé

Nordfyns Kommune behandler en sag om miljøtilladelse til et husdyrbrug. Da ejendommen har arealer i Odense Kommune, skal Nordfyns Kommune foretage høring af Odense Kommune.

 

Nordfyns Kommune har foretaget en samlet vurdering af husdyrbrugets mulige miljøpåvirkninger og formuleret vilkår om driften af arealerne. Arealerne i Odense Kommune grænser op til en sammenhængende mosaik af naturområder. Terrænet skråner ned mod naturområdet. For at begrænse påvirkningen af området vil Nordfyns Kommune stille vilkår om en gødningsfri bræmme op til naturområdet.

 

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår til arealerne i Odense Kommune.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der ikke stilles yderligere vilkår til arealerne i Odense Kommune.

 

 

 

Sagsfremstilling

Nordfyns Kommune behandler en sag om udvidelse af en kødkvægsproduktion, hvor en del af arealerne ligger i Odense Kommune. Odense Kommune skal derfor vurdere, om der skal stilles yderligere vilkår til disse arealer, jf. husdyrlovgivningen.

 

Ejendommens arealer udgør i alt ca. 35 ha, hvor af de 10 ha ligger i Odense Kommune. Arealerne anvendes dels til afgræsning og dels til udbringning af husdyrgødning. Arealerne i Odense Kommune grænser op til et sammenhængende naturområde, der består af mose, overdrev, eng og sø. På dele af strækningen skråner arealerne kraftigt ned mod naturområdet. Arealerne i Odense Kommune drives i forvejen som landbrugsarealer og har modtaget husdyrgødning.

 

Nordfyns Kommune har foretaget en samlet vurdering af de mulige miljøpåvirkninger fra husdyrbruget og har stillet en række vilkår. For at begrænse risikoen for afstrømning af næringsstoffer til naturområdet og søen vil Nordfyns Kommune stille vilkår om gødningsfri bræmmer på de arealer, der grænser op til naturområdet.

 

Nordfyns Kommune har herefter vurderet, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil påvirke naturområder negativt eller forårsage væsentlige gener for omkringboende.

 

By- og Kulturforvaltningen finder, at Nordfyns Kommunes vurdering af miljøpåvirkninger og vilkår er i overensstemmelse med de retningslinier, som By- og Kulturudvalget har vedtaget for behandling af sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug. By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at der med de vilkår, som Nordfyns Kommune vil stille i miljøtilladelsen, ikke vil ske en væsentlig påvirkning af vand, natur eller naboer i Odense Kommune. By- og Kulturforvaltningen ønsker derfor ikke at stille yderligere vilkår til arealerne i Odense Kommune.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Kort: Arealer til Blæsbjergvej 51 (Kortbilag_Blæsbjergvej.pdf)

 

 

 

E: Orientering

8. Støtte til Kulturen 2012

Åbent - 2011/087192

 

Orientering

Der er givet følgende administrative bevillinger og afslag fra Støtte til Kulturen.

 

1. Der er bevilget Torben Iversen 25.000 kr. til Nordisk Eventyr Festival i forbindelse med Blomsterfestivalen i august. Nordisk Eventyr Festival er et samarbejde mellem Danmark (Odense), Sverige (Astrid Lindgrens Värld) samt Norge (Kristiansand Dyrepark).

 

2. Der er bevilget PSFyn.dk 4.000 kr. til DM i Poetry Slam. Arrangementet er afholdt i Teaterhuset den 28/1 2012.

 

3. Der er bevilget Anne Marie Kristensen, Stina Bekker og Ida Katrine Skjelbo 25.000 kr. til projektet Burned Fingers. Danseforestillingen spilles i Silopakhuset på Havnen i sensommeren 2012.

 

4. Der er bevilget 5.000 kr. til Det Skrå Teater til forestillingen ”Lykkes det?” i Mimeteatret. Forestillingen blev spillet den 2/3 – 3/3 2012.

 

5. Der er meddelt afslag på ansøgning om støtte til Husflids- og Kunsthåndværkerdag på Lumby Mølle, da det falder uden for puljens formål at støtte udstilling af husflidsprodukter.

 

6. Charlotte Rindom, ved Teatret Får302, er bevilget 10.000 kr. til forestillingen sex.vold.blod.snask, som opføres på Teatret Momentum som gæstespil.

 

7. Der er meddelt afslag på Born from a Boombox, da danseprojektet ikke i tilstrækkelig grad er forankret i Odense.

 

8. Der er meddelt afslag til Janne Buhl Willumsen på ansøgning om udsmykning af privat solenergianlæg, da projektet har privat karakter og ikke i tilstrækkelig grad kommer offentligheden til gode.

 

8. Der er bevilget Teatret Gyda 25.000 kr., som en åben ramme til de offentligt tilgængelige arrangementer, der bliver udbudt i Odense Kommune i 2012.

 

9. Der er meddelt afslag til Fyns Grafiske Værksted om støtte på 25.000 kr. til opsætning af udstilling i Fredericia, da det ikke er puljens formål, at støtte aktiviteter der ikke er beliggende i Odense.

 

10. Der er meddelt afslag på ansøgning fra Udvikling Fyn og Sport Event Fyn på ansøgningerne i forbindelse med H.C. Andersen City Games. Det vurderes, at de ikke indeholder tilstrækkelig kultur substans i henhold til formålet med puljen "Støtte til kulturen", samt at initiativet primært må betragtes som et projekt inden for fritidsområdet målrettet de deltagende børn og unge samt deres familier.

 

11. Der er bevilget Odense Filmværksted 10.000 kr. til Future Shorts. Future Shorts kører hvert kvartal med en visning af et fastlagt program med kortfilm. Visningerne foregår løbende henover året på Odense Filmværksted.

 

12. Der er bevilget Odense Lyrikfestival 5.000 kr. til Z-faktor. Arrangementet blev afholdt lørdag den 3/3 2012 i Mimeteatret.

 

13. Der er bevilget Det Fynske Kunstakademi 10.000 kr. til Afgangsudstillingen 2012.

 

14. Der er meddelt Folkekirkens Skoletjeneste afslag på ansøgning om støtte til materialeudgifter, da størstedelen af aktiviteten foregår i institutioner og dermed ikke anses for at være offentligt tilgængeligt. Samtidigt betragtes initiativet primært målrettet de deltagende børn og unge samt deres familier.

 

15. Der er meddelt Teater Kompas afslag på ansøgning om støtte til produktion af allerede produceret forestilling, da puljen ikke kan støtte allerede produceret/afviklede arrangementer.

 

16. Der er bevilget Alex Hein Hartvigsen ved Odense Dramaskole 25.000 kr. til produktion og opsætning af Musicalen RENT.

 

17. Con Amore ved Lisbeth Lund er bevilget en underskudsgaranti på 8.500 kr. til fortælleforestillingen ”Som mand behager”. Arrangementet afvikles i Mimeteatret.

 

18. Marie Louise Kjær er bevilget 10.000 kr. til lyrikarrangementer under overskriften ”Lystløgner” på Mimeteatret. Arrangementerne foregår løbende hen over året.

 

19. Fjordens Dag er bevilget 25.000 kr. til projektet ”Den Grønne Tråd”. Projektet er en del af Fjordens Dag, som afvikles søndag den 9/9 2012.

 

20. Fjordens Dag er meddelt afslag på ansøgning om støtte til ”Fortællinger for børn”, da Fjordens Dag allerede er bevilget tilskud. 

 

21. Der er bevilget Bent Hansen 10.000 kr. til 4 fortælleture ”I H. C. Andersens fodspor”. Turene foregår i juli og august.

 

22. Der er bevilget Torben Iversen 13.000 kr. til 3 fortælleaftner i Lotzes Have i juli måned.

 

23. Der er bevilget en underskudsgaranti på 25.000 kr. til Jens Klastrup til opførelse af Erasmus Montanus i Odenses Slotsgård i sidste halvdel af juli 2012.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

9. Udbud af vejvedligehold

Åbent - 2010/099237

 

Orientering

By- og Kulturudvalget besluttede den 14/12 2010, at By- og Kulturforvaltningen skulle gennemføre udbud på vejvedligeholdelsen i Odense Kommune.

 

Situationen på veje, stier og fortove er, at vejkapitalen udhules. Dette blev konstateret ved en gennemgang og tilstandsvurdering af kommunens veje, stier og fortove i 2010. Det nuværende budget er ikke tilstrækkeligt til at opretholde vejanlæggenes værdi, og det blev vurderet, at der mangler 180.000.000 kr. for at indhente efterslæbet.

 

By- og Kulturudvalget besluttede derfor at gennemføre en tretrins udbudsplan på Odense Kommunes vejnet, for at sikre mest værdi for de nuværende penge. Udbuddene skulle baseres på længerevarende kontrakter, hvor entreprenøren kunne optimere vedligeholdelsen ved at gennemføre forebyggende vedligeholdelse. Der skulle konkurreres på at skabe mest værdi for de midler, der er til rådighed.

 

Udbudsplanen havde følgende 3 trin:

 

 1. Udbud af traditionel 15-årig funktionskontrakt for veje og asfaltstier i landområder. Udbuddet skulle gennemføres i 2011, med opstart efterår 2011.

 

 1. Udbud af partnering/funktion i lille forsøgsområde for 2 år. Udbuddet skulle gennemføres i 2011, med opstart forår 2011.

 

 1. Udbud af Odense by i partnering/funktion for 15 år. Udbuddet gennemføres i 2012, med opstart januar 2013.

 

Status marts 2012

a. Funktionsudbuddet på 15 år i landområder er nu gennemført og er startet op 1/11 2011. Det samlede kontraktbeløb blev 78.000.000 kr. i kontraktperioden (2011-2026).

 

b. Partnering-/funktionsudbuddet i et lille forsøgsområde (Næsby) er ligeledes gennemført. Forsøgsområdet er blevet brugt til at indhente erfaringer, hvor Odense kommune især har haft fokus på at afprøve: Udbudsprocessen, samspillet med entreprenøren og mulighederne for at lave ændringer i kontrakten.

 

Udbudsprocessen vurderes at være det bedste bud på, hvordan Odense Kommune sikrer vejkapitalen. Forsøgsområdet har givet gode erfaringer og ændrer ikke ved anbefalingen af denne udbudstype. Forsøgsområdet har givet Odense Kommune anledning til en god dialog med entreprenørerne om udbuddet, samt en god dialog med den vindende entreprenør. En af de vigtige erfaringer har været, at ordet partnering overskygger forståelse af funktionskontrakten, hvilket kan skabe misforståelser i forhold til intentionerne i kontrakten.

 

Samspil med entreprenøren om vedligeholdelsesplanerne har vist vigtigheden i at have et samarbejdselement i kontrakten. En af erfaringerne har været, at det bedste resultat skabes med viden fra både entreprenøren og Odense Kommune.

Erfaring med ændring i forhold til entreprenørens handlingsplan for vedligeholdelsesarbejder er blevet afprøvet på flere niveauer, hvor fx kontinuiteten i skadesvurderingen af fortove var for svingede, og derfor har vi måtte korrigere.

Alt i alt har forsøgsområdet betydet, at vi har fanget de værste børnesygdomme ved denne nye kontraktform.

 

c. Funktionsudbud med fleksible elementer i Odense By. Odense Kommune har valgt at ændre navnet på dette udbud fra Funktions-/partneringudbud til funktionsudbud med fleksible elementer.

Dette har vi gjort på baggrund af vores erfaringer fra forsøgsområdet samt erfaringerne fra den forudgående tekniske dialog med entreprenørerne. Her har vi kunnet konstatere, at der ligger mange forventninger i ordet partnering, og at det fortolkes meget forskelligt. For at sikre et godt kontraktgrundlag og undgå misforståelser, er kontraktens navn derfor blevet ændret. Udbuddet er desuden blevet korrigeret i forhold til de øvrige erfaringer fra forsøgsområdet. Odense Kommune har i forbindelse med den tekniske dialog lyttet til entreprenørernes ønsker og idéer, og hvor det har været muligt, har vi tilrettet udbuddet.

 

Udbuddet forventes offentliggjort 1/5 2012, og er nu under udarbejdelse. Da udbuddet er en omvendt licitation, forventes det, at kontraktbeløbet vil være 500.000.000 kr. i kontraktperioden (2013-2027).

Bilag

Ingen bilag.

 10. Sikre skoleveje, revideret administrationsgrundlag

Åbent - 2009/043165

 

Orientering

By- og Kulturudvalget er tidligere blevet orienteret omkring administrationsgrundlaget og arbejdsdelingen i forbindelse med udpegningen af sikre skoleveje.

 

Det kan oplyses, at der nu foreligger et revideret administrationsgrundlag, som afklarer ansvarsfordelingen mellem forvaltninger og politi. Børn- og Ungeudvalget får det reviderede administrationsgrundlag til godkendelse i mødet den 10/4 2012. Revideret administrationsgrundlag vedlægges som bilag.

 

Bilag

1. Revideret administrationsgrundlag (Revideret administrationsgrundlag.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl