Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat 23. august 2011

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 23-08-2011 kl. 13:00

Mødelokale 9.16, Tolderlundsvej 2, 9. sal


Oversigtsdagsorden: Åben referat

9. Den hårde kerne i Vollsmose (Lukket)
10. Razzia Told & Skat, den 11/5 2011 (Lukket)

B: Sager til afgørelse i udvalget

1. Tilgang af projekter med ekstern finansiering i SAF

Åbent - 2008/075172

 

Sagsresumé

Socialcentret har i årene 2008-2010 opnået flere projektbevillinger, primært fra satspuljer.  Derfor har der i Socialcentret været iværksat en proces i forhold til helt eller delvist eksternt finansierede projekter til sikring af styring og sammenhæng til indsatser i øvrigt i centret. Det har indgået, at påtænkte og igangværende projekter med ekstern finansiering skulle vurderes i forhold til deres politiske betydning.

 

På baggrund af Socialcentrets gennemførte proces og erfaringer tilrettelægger forvaltningen nu en generel procedure ved bevilling af eksterne midler til projekter i SAF.

 

Formålet med den fremtidige tilrettelæggelse for hele forvaltningen er at sikre sammenhæng mellem en overordnet politisk og strategisk retning.

 

Proceduren indebærer, at der ved modtagelse af tilsagn om bevilling af eksterne midler til ønskede projekter/udviklingsforløb forud for den videre disposition, og inden der sættes initiativer i gang, sker en politisk forelæggelse med orientering om igangsætning af den helt eller delvist finansierede aktivitet.

 

Derfor foreslår forvaltningen, at Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget ved projekter med helt eller delvis ekstern finansiering fremover orienteres om påtænkte projekter eller modtagne bevillingstilsagn forud for det respektive centers videre disposition og iværksættelse af initiativer.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget godkender, at de respektive udvalg fremover orienteres om tilgang af projekter med ekstern finansiering.

 

Beslutning

Udsat til næste møde den 6/9 2011.

 

Sagsfremstilling

Socialcentret har i årene 2008-2010 opnået flere projektbevillinger, primært fra satspuljer. Dette har ved udgangen af 2010 medført en samlet projektportefølje på 32 projektbevillinger, svarende til en ekstern finansiering på i alt ca. 46.300.000 kr. 

 

Siden 2008 har Socialcentret tilrettelagt administrative procedurer til styring af projektporteføljen. I august 2010 igangsatte Socialcentret endvidere en proces med sigte på, at påtænkte og igangværende projekter med ekstern finansiering vurderes i forhold til deres politiske betydning.

 

Ifølge seneste opgørelse pr. 1/5 2011 er Socialcentret bevillingshaver af i alt 29 projekter, svarende til en ekstern finansiering på 34.600.000 kr. Heraf vurderes fx projekt ”Hjemløseplan” som et projekt af politisk betydning. Men også andre, store eller små, kan have denne betydning.

 

Socialcentrets erfaringer lægges fremover til grund for en fremtidig generel procedure ved tilsagn om bevilling af eksterne midler til projekter i SAF.

 

Formålet med den fælles procedure er at sikre sammenhæng mellem en overordnet politisk og strategisk retning.

 

Centerchefen afgør, om der søges eksterne midler. Ved modtagelse af et tilsagn om bevilling af eksterne midler til et ønsket projekt sker politisk forelæggelse med sigte på beslutning om igangsætning af den helt eller delvist finansierede aktivitet.

 

Forslaget betyder, at Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget fremover orienteres om påtænkte projekter eller modtagne bevillingstilsagn inden for deres respektive områder forud for centrets videre disposition og iværksættelse af initiativer i den sammenhæng.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

E: Orientering


2. Økonomisk status, august

Åbent - 2010/153408

 

Orientering

I lighed med tidligere år har Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Økonomisk Status vurderet på forvaltningens udgifter på områder uden overførselsadgang og udarbejdet nye budgetskøn.

 

Økonomisk Status er vedlagt som bilag til orientering.

 

Bilag

1. Økonomisk Status, august (Økonomisk status august 2011.pdf)

 

 

 

3. Opfølgning på partnerskabsaftale mellem Jobcenter Odense og LO Odense

Åbent - 2010/003450

 

Orientering

På baggrund af beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 9/3 indgik Jobcenter Odense og LO Odense i april 2010 en partnerskabsaftale, som indebærer, at LO a-kasserne varetager kontaktforløbet for ledige a-kassemedlemmer, herunder gennemfører de lovpligtige jobsamtaler.

 

Målgruppen omfatter ledige mellem 30 – 59 år, med op til 26 ugers ledighedsanciennitet, der fagligt set hører under en af LO a-kasserne.

 

Siden april 2010 har Jobcenteret henvist ca. 1.200 ledige under aftalen.

 

Der foregår p.t. forhandlinger mellem LO Odense og Beskæftigelsescenter Odense om en et-årig forlængelse af aftalen. Udvalget vil blive orienteret, hvis og når aftalen er indgået.

 

Generelt

Aftalen har medført et stort administrativt arbejde, men samtidig er der sket en aflastning for driften, idet der skal gennemføres færre ret og pligt samtaler.

 

Evalueringskoncept

I forbindelse med aftalen er der udarbejdet et evalueringskoncept, der løbende skal sikre, at LO a-kasserne opfylder aftalen, herunder opfylder formålet om, at de ledige hurtigst muligt kommer i beskæftigelse.

 

Evalueringskonceptet indeholder følgende elementer:

 

1.      Effekt

2.      Rettidighed i jobsamtaler

3.      Kvalitet i samtaler

4.      Input til jobplaner

5.      Klager

6.      It-sikkerhed

 

Ad 1 Effekt

Effekten opgøres som selvforsørgelsesgrad 6 uger efter endt forløb. Minimum 1 uge hvor borgeren ikke modtager offentlig forsørgelse 6 uger efter endt forløb opgøres som effekt, og således enten er overgået til ordinært arbejde eller modtager SU.

 

828 personer har på opgørelsestidspunktet afsluttet et forløb hos LO a-kasserne. Der findes imidlertid kun data på forsørgelse der er opdateret til og med uge 13. Der er derfor kun opgjort selvforsørgelsesgrad for 430 personer. De 430 personer har en selvforsørgelsesgrad på 65 %.  

 

Ad 2 Rettidighed i jobsamtaler

Den seneste måling, juni 2011,viser at LO a-kasserne samlet set har en rettidighed på 96,4 %.

 

Ad 3 Kvalitet i samtaler

Jobcenteret gennemfører kvartalsvis stikprøver af kvaliteten i de afholdte samtaler. Det er aftalt med LO, at LO a-kasserne skal arbejde med den indholdsmæssige del for at matche kvalitetskonceptet.

 

Ad 4 Input til jobplaner

A-kasserne har mulighed for at fremsende input til jobplaner til brug for jobcenterets udarbejdelse af jobplan, når vedkommende skal aktiveres. Denne mulighed benyttes stort set ikke.

 

Ad 5 Klager

Jobcenteret er ikke bekendt med, at ledige har klaget over henvisningen, indholdet eller sagsbehandlingen i forbindelse med jobsamtalen.

 

Ad 6 It-sikkerhed

Med henblik på at sikre, at a-kasserne overholder databehandlingsaftalen, skal der årligt fremsendes en ledelsespåtegning fra a-kasserne.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

4. Lindø indsatsen  

Åbent - 2010/124116

 

Orientering

EU institutionerne har besluttet at imødekomme ansøgningen om støtte fra den Europæiske Globaliseringsfond til efter/-videreuddannelse til de afskedigede fra Lindø Værftet. Der er bevilget i alt 14.000.000 Euro, svarende til 105.660.000 kr. Erhvervs- og Byggestyrelsen meddelte den 16/8 2011 endeligt tilsagn til Odense Kommune og frigivelsen af bevillingen vil ske efter kommunen har accepteret vilkårene for frigivelsen, herunder stillet en anfordringsgaranti på det bevilgede beløb. Anfordringsgarantien behandles i byrådet den 24/8 2011.

 

Bevillingen er givet til omskoling af de der er afskediget i perioden 9/8 2009 til 31/1 2011. Omskolingsforløbene er inddelt i faser.  Fase 1 er et indledende opstarts/-afklaringsforløb, der blandt andet munder ud i en omstillingsplan for hver enkelte deltager. Omstillingsplanen skal ligge inden for rammerne af vækstplanen for Lindø-Fyn området. Fase 2 er der, hvor den reelle omskoling og videreuddannelse sker.

 

Status på indsatsen

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 29/3 2011 at lægge 5.000.000 kr. ud til gennemførelse af de første opstarts-/afklaringsforløb og den 21/6 2011 at lægge 7.200.000 kr. ud til igangsætning af fase 2 for Odense-borgere.

 

På nuværende tidspunkt har 235 af de afskedigede fra Lindø gennemført 1. fase, heraf er ca. 200 personer på vej videre mod deres omskoling og således i gang med fase 2.

 

Efter endt opstartskursus (fire uger), er der inden for rammerne af vækstplanen for Lindø-Fyn fire hovedområder man kan efter/-videreuddanne sig inden for:

 

Mulighed 1: Teknologiområder inden for energi, velfærd, robot og automation samt bygge-og anlægsfaget.

 

Mulighed 2: Almene og videregående uddannelser.

 

Mulighed 3: Undervisning i virksomheder/virksomhedsforlagt undervisning.

 

Mulighed 4: Iværksætteri.

 

Fordeling af deltagere på aktivitetsområder.

Aktivitet

Antal personer

Opstartskursus

235

Videreuddannelse

39

Iværksætterkursus (trin 1+2)

10

Almen uddannelse

              2

Virksomhedsforlagt undervisning

3

Erhvervsuddannelse indenfor bygge-anlæg

42

Erhvervsuddannelse indenfor energiteknologi

65

Erhvervsuddannelse indenfor robot- og automationsteknologi

23

Erhvervsuddannelse indenfor velfærdsteknologi

11

Hovedtotal

430

 

 

Ny EGF ansøgning

Der vil i løbet af efteråret 2011, når omfanget af fremtidige afskedigelser er kendt, blive sendt ny ansøgning dækkende afskedigede i perioden 1/2 2011 – og frem til værftets endelige lukning.

 

Underleverandører vil blive kontaktet med henblik på at afskedigede fra disse virksomheder bliver omfattet af ansøgningen. 

 

Den nye ansøgning omfatter en ny to års-periode, fra ansøgningstidspunkt.

 

Bilag

Ingen bilag.

 5. Nøgletal - Beskæftigelsescenter Odense

Åbent - 2010/101681

 

Orientering

Fra juni 2010 til juni 2011 er:

 

·         Det samlede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse steget 0,2 %, i modsætning til den sammenlignelige klynge, hvor antallet af fuldtidspersoner er faldet med 0,6 %. I forhold til nøgletal marts 2011 er der dog i Beskæftigelsescenter Odense tale om et fald.

 

 

Juni

Juni

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Fuldtidspersoner, antal

 

 

 

a-dagpenge

5.310

5.421

2,1

kontanthjælp mv.

5.843

6.035

3,3

sygedagpenge

3.153

2.581

-18,1

ledighedsydelse

356

472

32,6

fleksjob

2.104

2.295

9,1

førtidspension

10.604

10.612

0,1

permanent forsørgelse

13.064

13.379

2,4

i alt

27.370

27.416

0,2

 

·         Bruttoledigheden steget 1,4 % og ligger på 7,4 %. I nøgletal marts 2011 lå bruttoledigheden på 7,8 %. Bruttoledigheden var i juni 2011 på 6,7 % i den sammenlignelige klynge.

 

 

Juni

Juni

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken

7,3

7,4

1,4

 

·         De offentlige forsørgelsesudgifter steget 1,7 %. Der er sket et mindre fald i de offentlige forsørgelsesudgifter i forhold til nøgletal marts 2011. I den sammenlignelige klynge er de offentlige forsørgelsesudgifter faldet 1,5 % i den samme periode.

 

 

 

 

 

 

Juni

Juni

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Forsørgelsesudgifter i alt mio. kr.

324,4

330,1

1,7

 

·         Rettidigheden for aktivering af a-dagpengemodtagere steget. Beskæftigelsescenter Odense har i juni 2011 en rettidighed, som er højere end rettidigheden i de sammenlignelige jobcentre. Fra juni 2010 til juni 2011 er rettidigheden for aktivering af kontanthjælpsmodtagere faldet. Beskæftigelsescenter Odense har i juni 2011 en rettidighed, som er lavere end rettidigheden i de sammenlignelige jobcentre. Der er igangsat en proces med henblik på at forbedre rettidigheden på kontanthjælpsområdet.

 

 

Juni

Juni

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Aktiveringstilbud til tiden pct.

 

 

 

a-dagpenge 

 

 

 

    Første tilbud

89,6

92,7

3,5

    Gentagne tilbud

96,0

96,4

0,4

kontanthjælp

 

 

 

    Første tilbud

76,4

73,4

-3,9

    Gentagne tilbud

79,1

78,8

-0,4

 

·         Rettidigheden for jobsamtaler steget på såvel a-dagpenge- som kontanthjælpsområdet. På a-dagpengeområdet er rettidigheden i juni 2011 lidt under rettidigheden i de sammenlignelige jobcentre, mens rettidigheden på kontanthjælpsområdet i Beskæftigelsescenter Odense er over rettidigheden i de sammenlignelige jobcentre.

 

 

Juni

Juni

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Jobsamtaler til tiden pct.

 

 

 

a-dagpenge

88,7

90,8

2,4

kontanthjælp

82,2

93,0

13,1

 

Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik

 

Bilag

1. Nøgletal - Juni 2011 (Nøgletal - august 2011.pdf)

 

 

 6. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune, maj 2011

Åbent - 2011/041085

 

Orientering

Beskæftigelsesregion Syddanmarks opfølgningsrapport for maj 2011 bygger på statistisk data frem til februar og marts 2011.

 

Odense sammenlignes med den klynge af kommuner, der bruges på jobindsats.dk. Klyngen er sammensat ud fra nogenlunde ens rammevilkår. Det er Albertslund, Brøndby, Fredericia, København, Aalborg og Aarhus.

 

Opfølgningsrapporten omfatter en kort status over de fire ministermål for beskæftigelsesindsatserne i 2011 og sætter fokus på to særlige temaer, denne gang:

 

a.      Unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere

b.      Grupper med risiko for at tilgå permanente ydelser

 

I dagsordensteksten er Beskæftigelsescentrets kommentarer til rapporten skrevet med kursiv.

 

Tema: Unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere

Beskæftigelsesregionen konstaterer at Odense over det seneste år har haft en stor stigning i antallet af unge langtidsledige dagpengemodtagere, og at Odense samtidig er den kommune i klyngen, der har flest langtidsledige unge sammenholdt med arbejdsstyrkens størrelse.

 

Ca. hver tiende 18-19-årige i Odense var fra 2. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 i berøring med kontanthjælpssystemet.

 

Der foreslås følgende fokusområder:

 

·         et klart fokus på at unge med problemer ud over ledighed ikke ender på permanent forsørgelse

·         fokus på at få uddannelsesparate unge til at tage en uddannelse – eventuelt gennem brug af uddannelsespålæg

·         tidlig og intensiv kontakt og yderligere udbygge brugen af virksomhedsvendt aktivering.

·         igangsætte parallelle indsatser for de 15-17 årige på tværs af forvaltninger.

 

Alle de foreslåede fokusområder indgår i den aktiveringsstrategi Byrådet vedtog den 17/5. I aktiveringsstrategien prioriteres virksomhedsvendt aktivering frem for anden aktivering. Unge, der er uddannelsesparate, men uden kompetencegivende uddannelse mødes med et uddannelsespålæg. Der er iværksat et tæt samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningen i forhold til parallelle indsatser for de 15-17 årige.

 

Tema: Grupper med risiko for at tilgå permanente ydelser

Beskæftigelsesregionen fremhæver, at tilgangen til permanente forsørgelsesydelser (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse) især kommer fra langvarige sygedagpengesager og fra kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed. I 2010 kom 77 % af tilgangen til førtidspension fra sygedagpenge og fra ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

 

En relativt stor del af Odenses befolkning er enten midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere eller i et langvarigt sygedagpengeforløb. Samtidig er antallet af sygedagpengesager med en varighed over 52 uger steget kraftigt det seneste år.

 

Der foreslås følgende fokusområder:

 

·         en aktiv indsats for at flytte midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere og langvarige sygedagpengemodtagere i retning af arbejdsmarkedet og ikke permanente ydelser

·         et samarbejde på tværs af politikområder med henblik på at igangsætte parallelle indsatser for de svageste grupper

·         en yderligere styrkelse af den virksomhedsvendte indsats, f.eks. ved at øge brugen af virksomheds-praktikker og delvise raskmeldinger

·         en tæt og hyppig opfølgning med de midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere

·         en aktiv indsats i forhold til den store gruppe ikke-arbejdsmarkedsparate unge og ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp.

 

I den vedtagne aktiveringsstrategi vægtes samarbejder på tværs af politikområdet højt. I forhold til brugen af virksomhedspraktikker og delvis raskmelding, så er det de indsatser, der prioriteres højest i arbejdet med at bringe borgere tættere eller tilbage på arbejdsmarkedet. I aktiveringsstrategien er ret- og pligt aktivering prioriteret højt og i forhold til de ikke indsatsklare er samtalen det redskab, der anvendes.

 

Ministermål 1: Antal ledige med mere end tre måneders ledighed begrænses mest muligt

Odense er den kommune i klyngen, der det seneste år har det største fald i arbejdskraftreserven. Langtidsledigheden er det seneste år steget med 38 % hvilket er lidt mere end i klyngen generelt.

 

Ministermål 2: Antal personer på permanente forsørgelsesordninger begrænses mest muligt

Antallet af fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse er i Odense steget lidt mere end i klyngen generelt, særligt pga. flere på fleksjob/ ledighedsydelse.

Odense har det seneste år en mindre tilgang til ydelserne end klyngen generelt. Tilgangen til førtidspension er reduceret og tilgangen til fleksjob/ledighedsydelse steget det seneste år.

 

Ministermål 3: Antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt

En højere andel af de unge i Odense er på offentlig forsørgelse end gennemsnittet i klyngen. Odense har det seneste år en lidt lavere stigning i antal unge på offentlig forsørgelse end klyngen generelt.

 

Ministermål 4: Antal ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt

Odense er den kommune i klyngen med den største andel af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse – 43 %. Over det seneste år har Odense en udvikling i målgruppen på niveau med klyngen.

 

Bilag

1. Opfølgningsrapport maj 2011 (Opfølgningsrapport maj 2011.pdf)

 

 

 

7. Status for tilmelding til konference om fremtidens arbejdsmarked i Region Syddanmark den 5/9 2011, Comwell Kolding

Åbent - 2011/078915

 

Orientering

Indbydelse til konference om fremtidens arbejdsmarked i Region Syddanmark den 5/9 2011, Comwell Kolding er fremsendt via mail til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer henholdsvis den 27/6 2011 og 10/8 2011.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

8. Status på tilmelding til jobCAMP 11 - den 3-4/11 2011 i i Aalborg Kongres- og Kulturcenter

Åbent - 2011/086869

 

Orientering

KL holder jobCamp for politikere, medlemmer af de regionale og lokale beskæftigelsesråd og ledere på beskæftigelsesrådet. Årets hovedtema er vækst og rummelighed på fremtidens arbejdsmarked.

 

Indbydelse til jobCAMP 11 den 3-4/11 2011 i Aalborg Kongres- og Kulturcenter er fremsendt via mail til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer henholdsvis den 27/6 2011 og 10/8 2011.

 

Tilmelding er bindende (100 % deltagergebyr). Overnatning bestilles samtidig med tilmelding. Tidlig tilmelding giver erfaringsmæssigt bedre mulighed for mere centralt beliggende hotel og for overnatning for deltagerne på samme hotel.

 

Der vil blive arrangeret fælles transport med tog.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

11. Pressemeddelelse vedrørende udvalgsturen i uge 39

Åbent - 2011/119137

 

Orientering

Pressemeddelelse blev udleveret til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

12. Opdateret program til udvalgsturen i uge 39

Åbent - 2011/119137

 

Orientering

Opdateret program blev udleveret til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl