Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat 6. september 2011

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 06-09-2011 kl. 13:00

Mødelokale: Store Knud, 2. sal, BorgerServiceCenter, Skulkenborg 1Afbud fra:
Christian Skov Frederiksen

Oversigtsdagsorden: Åben referat


B: Sager til afgørelse i udvalget

1. Tilgang af projekter med ekstern finansiering i SAF. - Punktet udsat fra den 23/8 2011 på grund af ændring i forslaget.

Åbent - 2008/075172

 

Sagsresumé

Socialcentret har i årene 2008-2010 opnået flere projektbevillinger, primært fra satspuljer.  Derfor har der i Socialcentret været iværksat en proces i forhold til helt eller delvist eksternt finansierede projekter til sikring af styring og sammenhæng til indsatser i øvrigt i centret. Det har indgået, at påtænkte og igangværende projekter med ekstern finansiering skulle vurderes i forhold til deres politiske betydning.

 

På baggrund af Socialcentrets gennemførte proces og erfaringer tilrettelægger forvaltningen nu en generel procedure ved bevilling af eksterne midler til projekter i SAF.

 

Formålet med den fremtidige tilrettelæggelse for hele forvaltningen er at sikre sammenhæng mellem en overordnet politisk og strategisk retning.

 

Proceduren indebærer, at der forud for fremsendelse af ansøgning om eksterne projektmidler politisk tages stilling hertil.

 

Dette medfører, at forvaltningen løbende forelægger Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget forslag vedrørende projekter, som der kan søges hel eller delvis finansiering til med henblik på politisk beslutning om eventuel fremsendelse af ansøgning.

 

Projekter, hvor ansøgning om hel eller delvis finansiering vil udgøre under 500.000 kr., håndteres ved udsendelse af orientering herom pr. mail til udvalgsmedlemmerne med angivelse af en nærmere frist for tilbagemelding til forvaltningen.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at

 

Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget godkender:

 

a.      De respektive udvalg træffer fremover beslutning om fremsendelse af ansøgninger om eksterne midler til hel eller delvis finansiering af projekter.

 

b.      Udvalgene orienteres pr. mail med nærmere angivelse af tilbagemeldingsfrist i forhold til projekter med ansøgninger om eksterne midler til hel eller delvis finansiering på under 500.000 kr.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Christian Frederiksen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Socialcentret har i årene 2008-2010 opnået flere projektbevillinger, primært fra satspuljer. Dette har ved udgangen af 2010 medført en samlet projektportefølje på 32 projektbevillinger, svarende til en ekstern finansiering på i alt ca. 46.300.000 kr. 

 

Siden 2008 har Socialcentret tilrettelagt administrative procedurer til styring af projektporteføljen. I august 2010 igangsatte Socialcentret endvidere en proces med sigte på, at påtænkte og igangværende projekter med ekstern finansiering vurderes i forhold til deres politiske betydning.

 

Ifølge seneste opgørelse pr. 1/5 2011 er Socialcentret bevillingshaver af i alt 29 projekter, svarende til en ekstern finansiering på 34.600.000 kr. Heraf vurderes fx projekt ”Hjemløseplan” som et projekt af politisk betydning. Men også andre, store eller små, kan have denne betydning.

 

Socialcentrets erfaringer lægges fremover til grund for en fremtidig generel procedure ved tilsagn om bevilling af eksterne midler til projekter i SAF.

 

Formålet med den fælles procedure er at sikre sammenhæng mellem en overordnet politisk og strategisk retning.

 

De respektive centerchefer er ansvarlige for forslagenes fremsendelse til udvalgenes beslutning. Sagsfremstillingen vil beskrive formålet med projektansøgningen, sammenhæng til den overordnede politiske og strategiske retning, om projektet finansieres helt af eksterne midler, alternativt i hvilket omfang, der skal ske kommunal medfinansiering samt herudover angive konsekvenser for indsatsen ved projektperiodens udløb.

 

Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget vil løbende blive forelagt ovennævnte forslag til ansøgninger om eksterne midler.

 

Projekter, hvor ansøgning om hel eller delvis finansiering vil udgøre under 500.000 kr., håndteres ved udsendelse af orientering herom pr. mail til udvalgsmedlemmerne med angivelse af en nærmere frist for tilbagemelding til forvaltningen.

 

I konkrete situationer kan det forekomme, at en ansøgningsfrist vil være så kort, at det ikke vil være muligt at få en sag med ansøgning på 500.000 kr. eller derover forelagt i et udvalgsmøde.  Projektansøgningen vil da blive håndteret på samme måde, som ansøgninger under 500.000 kr. ved udsendelse af orientering herom pr. mail til udvalgsmedlemmerne med angivelse af en nærmere frist for tilbagemelding til forvaltningen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 2. Arbejdsmarkedsudvalget - Foreløbig mødeplan for 2012

Åbent - 2011/122753

 

Sagsresumé

Intet.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender vedlagte mødeplan for 2012.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Christian Frederiksen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Bilag

1. Mødekalender for 2012 (Mødekalender AU og SU 2012 - med ØKO og BYR.pdf)
2. Udkast til mødeplan for Arbejdsmarkedsudvalget 2012 (Udkast til mødeplan 2012 Arbejdsmarkedsudvalget.pdf)

 

 

 

C: Sager til drøftelse/forberedelse


3. Drøftelse af Odense Kommunes nye sundhedspolitik "Sund Sammen"

Åbent - 2010/143161

 

Sagsresumé

Odense Kommunes sundhedspolitik er en af de tre tværgående politikker i Odense Kommune.

 

Odense Kommunes nye sundhedspolitik ”Sund Sammen” er i øjeblikket i en offentlig høringsperiode, der løber fra den 26/8 til den 23/9.

 

Sundhedspolitikken er udarbejdet på tværs af forvaltningerne, og der er nedsat en politisk følgegruppe bestående af en repræsentant fra hvert parti, som løbende har drøftet indhold og udformning af politikken. 

 

Odense Kommune ønsker med den nye sundhedspolitik at sætte et stadig større fokus på sundhed, og visionen for sundhedspolitikken er, at Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen.

 

Til at opfylde visionen er der formuleret seks politiske mål, som beskrives i hvert sit afsnit i politikken. For hvert mål er der formuleret målsætninger på henholdsvis kort sigt, mellemlang sigt og lang sigt.

 

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Borgmesterforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget drøfter Odense Kommunes sundhedspolitik ”Sund Sammen” med henblik på kommentarer til videre bearbejdning af sundhedspolitikken.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget drøftede punktet.

 

Udvalgsmedlem Christian Frederiksen deltog ikke i mødet.

 

Plancher blev omdelt til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer.

 

 

Sagsfremstilling


Byrådet vedtog den 24/8 2011 at sende sundhedspolitikken i en fire ugers offentlig høring. Når høringen er afsluttet, fremlægges de indkomne kommentarer til politisk vurdering, hvorefter den endelige behandling af sundhedspolitikken finder sted i byrådet den 23/11 2011. 

 

Sundhedspolitikkens opbygning

Sundhedspolitikken er en af kommunens tre tværgående politikker, og politikken har taget afsæt i Vision Odense samt kommunens politikkoncept.

 

Sundhedspolitikken hedder ”Sund sammen,” og det gør den fordi, når vi arbejder med sundhed i Odense, så gør vi det sammen med borgerne og alle dem, der har betydning for og indflydelse på borgernes hverdag og sundhed, fx vuggestuen, plejehjemmet og dem, der indretter byens rum, samt andre sektorer som erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, region og stat.

 

Odense Kommune ønsker med den nye sundhedspolitik at sætte et stadig større fokus på sundhed, af følgende årsager:

 

·         For det første har borgerne ansvar for egen sundhed – men som kommune har vi også en forpligtigelse til at understøtte rammerne for en sund livsstil.

·         De borgere, der ikke er i stand til selv at tage ansvar for egen sundhed, skal vi samarbejde med, så de får mulighed for at klare sig bedst muligt i hverdagen.

·         Og endelig har vi ikke råd til at lade være med at sætte fokus på sundhed. De offentlige udgifter til sundhedsvæsenet stiger år for år. Det gælder også for kommunen.

 

Visionen for Odense Kommunes sundhedspolitik er, at Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen.

 

For at opfylde visionen er der formuleret seks politiske mål, som er følgende:

·         Arbejdsstyrken skal være sundere

·         Den mentale sundhed skal styrkes

·         Større lighed i sundhed

·         En styrket indsats i forhold til kronisk sygdom

·         Byens rum skal fremme det sunde valg

·         Det nemme valg er det sunde valg

 

Hvert af ovenstående mål har et selvstændigt afsnit i politikken, hvor der er formuleret yderligere målsætninger på henholdsvis kort sigt, mellemlang og lang sigt.

 

Der er ikke formuleret indsatser og handlingsplaner for målene, da disse vil blive formuleret i det efterfølgende strategiarbejde.

 

Endvidere er der formuleret en række værdier for sundheden i Odense. Disse værdier skal ligge til grund for alt, hvad vi gør på sundhedsområdet. Værdierne er følgende:

·         Vi understøtter den sunde hverdag

·         Vi samarbejder med borgerne, så de bedst muligt kan tage ansvar for eget liv

·         Vi sætter altid det hele menneske og dets omgivelser i centrum

·         Vi fokuserer på borgernes livsforløb for at sikre en sammenhæng i indsatserne

·         Vi anvender den nyeste viden og teknologi

·         Vi skal give borgerne de rette muligheder, så det bliver nemmere at træffe de valg, der styrker sundheden.

Økonomi

Der skal foretages en politisk prioritering i byrådet med henblik på ressourcer til udmøntning af den nye sundhedspolitik.

Bilag

1. Høringsversion af Odense Kommunes sundhedspolitik "Sund Sammen" (Høringsversion af Odense Kommunes sundhedspolitik Sund Sammen.pdf)

 

 

 

E: Orientering


4. Redegørelse vedrørende henvisning til Pensionistservice  

Åbent - 2011/120381

 

Orientering

I løbet af sommeren 2011 har der været medieomtale af serviceniveauet på Pensionistservice i forhold til havehjælp. Beskæftigelsescentret har på denne baggrund udarbejdet redegørelse vedrørende henvisning til Pensionistservice. Redegørelsen vedlægges.

 

Dagsordenpunkt fra Ældre- og Handicapudvalget vedrørende ”Pensionistservice – Opgaver og kapacitet” blev uddelt til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer.

 

Bilag

1. Redegørelse vedrørende henvisning til Pensionistservice (Redegørelse pensionistservice.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl