Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Dagsorden 20. september 2011

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 20-09-2011 kl. 13:00

Mødelokale 9.16, Tolderlundsvej 2, 9. sal


Forventet sluttidspunkt for mødet: Kl. 14.00.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Førtidspensionsprojekt med Odense - en ny virkelighed

Åbent - 2011/023823

 

Sagsresumé

Med henvisning til budgetforliget den 17/9 2010 har Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen igangsat en ekstra forebyggende indsats til en reduktion på 5 % af tilgangen til førtidspension.

På baggrund af analyser og gennemførte initiativer, herunder i samarbejde med BUF og ÆHF, og en fortsat forandringsproces kan forvaltningen oplyse, at budgetforligets krav ses at blive indfriet.

 

I byrådsorientering den 8/6 2011 blev der, jf. budgetforliget, orienteret om indsatser og kommende initiativer, samt forventningerne hertil. Forvaltningen kan nu oplyse, at den økonomiske status, august 2011, viser et forventet fald i nettotilgangen til 111 helårspersoner i 2011 og 61 helårspersoner i 2012. Fra 2008 til 2010 udgjorde den gennemsnitlige nettotilgang tilsvarende 271 helårspersoner om året.

 

Imidlertid ses af flere grunde i øjeblikket en stigning på kontanthjælps- og sygedagpengeområdet, hvor opbremsningen på førtidspensionstilgangen må tillægges betydning sammen med andre forhold, herunder stigende ledighed og afkortning af dagpengeperioden.

 

Forvaltningen vil derfor fortsat udvikle og gennemføre forandringer med henblik på at sikre den enkeltes fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet eller mulighed for at mestre eget liv. Forvaltningen vil som følge heraf gennemføre resultatbaseret styring og i højere grad tilbyde indsatser af rehabiliterende karakter til yderligere forebyggelse af stigning i tilgangen på førtidspension og til modvirkning af, at borgeren i stedet for førtidspension bliver langvarige modtagere af de midlertidige forsørgelsesydelser.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget, at byrådet godkender forvaltningens redegørelse.

 

 

 

Sagsfremstilling

Af aftalen vedrørende budget 2011, indgået den 17/9 2011, mellem en række partigrupper i Odense Byråd fremgår det, at forligspartierne er enige om at gøre en ekstra forebyggende indsats på førtidspensionsområdet. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tager derfor ansvaret for, at tilgangen på førtidspension reduceres med 5 % i budgetperioden.

 

I perioden 2008 til 2010 steg antallet af personer på førtidspension i gennemsnit med 271 helårspersoner pr. år. I 2011 forventes et fald i nettotilgangen til 111 helårspersoner.

 

Med baggrund i budgetforligets krav, et analysearbejde i samarbejde med Beskæftigelsesregion Syddanmark, koblingen til Odense – en ny virkelighed og samarbejde med BUF og ÆHF, har der været gennemført en række aktiviteter, som i dag bidrager til faldet i tilgangen til førtidspension og nu ligger til grund for yderligere aktiviteter, der skal sikre effekt af indsatserne.

 

Der er, jf. nedenfor, udviklet og implementeret nye redskaber til modvirkning af tilgangen til førtidspension i samarbejde med BUF og ÆHF, som vigtige samarbejdspartnere i forhold til at modvirke udviklingsretningen med stigning i tilgangen til varige forsørgelsesydelser.

 

Samarbejdet mellem BUF og SAF tager sigte på en forebyggende indsats til de unge. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUO) vejleder de unge 15-17 årige med sigte på, at de påbegynder ungdomsuddannelse, og ikke får behov for kontanthjælp ved det 18. år. Der samarbejdes tillige på tværs af uddannelsesinstitutionerne, herunder ved Jobcentrets og UUO’s fastholdelsesindsatser til forebyggelse af frafald på ungdoms- og erhvervsuddannelserne. Endvidere indgår UUO med en fysisk placering i visitationen i Jobcentret for de unge, hvor der samarbejdes om et alternativt forsørgelsesgrundlag til kontanthjælp, primært SU-støtte til uddannelse.

 

I 2009 blev 66 % tilkendt førtidspension på diagnosen psykiske lidelser. 49 % i aldersgruppen 20-49 år.

 

Med sigte på, at færre borgere med psykiske lidelser, med eller uden diagnoser, får behov for tilkendelse af førtidspension, men i stedet støttes i at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, er der tilrettelagt en beskæftigelsesindsats med et tværfagligt samarbejde på tværs af ÆHF’s Handicap- og Psykiatriafdeling og SAF bestående af socialrådgivere, jobkonsulenter, lægefaglig støtte og sociale mentorer.

 

Projektet ses som et pilotprojekt til test af projektets mulige potentiale, som således er vurderet at kunne reducere tilgangen til førtidspension på baggrund af psykiske lidelser og give borgergruppen en anden tilværelse end førtidspension. Der er i forhold til målgruppen udviklet et scanningsredskab til brug i visitationen, hvor hjælpens retning fastlægges, og der sikres på baggrund heraf en hurtigere og mere målrettet hjælp end hidtil.

 

Den gennemførte analyse indgår nu også i fortsatte forandringstiltag, hvor Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samarbejder med Beskæftigelsesregionen om forandringsforløb med resultatbaseret styring. Forløbet skal føre frem til, at borgerere med barrierer i forhold til arbejdsmarkedet skal mødes og støttes på en anderledes måde, der effektivt understøtter borgerens mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet eller komme i gang med uddannelse og modvirker langvarig forsørgelseshjælp.

 

Der gennemføres i efteråret 2011 et pilotforløb for ledelse og medarbejdere vedr. resultatbaseret styring. Der skal herigennem udvikles effektstyringsredskaber med sigte på at sikre effekt af indsatser over for borgere med barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Udvikling af den resultatbaserede styring forventes over de kommende år at give et mærkbart fald i langvarigt og permanent forsørgede borgere, og reducerer derfor også udviklingen i tilgangen til førtidspension.

 

Yderligere er forvaltningen i gang med at gennemføre et paradigmeskift fra afklaring til træning. Dette sker i forbindelse med finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet, hvor en væsentlig del af afklarende aktiveringsforløb er blevet afløst af træningsindsatser og optræning i virksomhedspraktikker, herunder ved inddragelse af de kommunale arbejdspladser i forhold til ekstraordinære ansættelser af borgere på forsørgelsesydelser.

 

Der gennemføres ændringer i tilbud til borgere med massive begrænsninger. Der vil i stedet for afklaringsforløb for nogle ikke indsatsparate borgere blive iværksat rehabiliterende indsatser, som tager sigte på at træne borgeren i forhold til konkret barrierer, der modvirker borgerens mulighed for at blive i stand til at klare sig selv. 

 

Med de gennemførte ændringer med stærkt fokus på de unge og de psykisk syge samt med igangværende aktiviteter til forandring og udvikling har forvaltningen igangsat initiativer til en betydelig reduktion i førtidspensionstilgangen.

 

I øvrigt arbejder forvaltningen på en række områder med implementering af resultatbaseret styring, som netop har betydning i forhold til de anførte tiltag, og som også understøttes af, at udvalgsmedlemmerne med en gruppe embedsmænd i september 2011 tager på studietur til New York herom.

 

 

Økonomi

Den forventede økonomiske konsekvens i 2011 vil medføre et væsentligt mindreforbrug på Førtidspension, der dog modsvares af tilsvarende merforbrug på Kontanthjælp, Sygedagpenge og Ledighedsydelse.

 

Den samlede økonomiske konsekvens forventes at være neutral for kassebeholdningen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 2. Beskæftigelsesplan 2012

Åbent - 2011/044355

 

Sagsresumé

I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes det, at kommunalbestyrelsen årligt skal beslutte det kommende års indsatser gennem vedtagelsen af en beskæftigelsesplan for det kommende år.

 

Udkast til beskæftigelsesplan 2012 er blevet til efter drøftelser på møder i og mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense (LBR Odense) og har været til kommentering i Beskæftigelsesregion Syddanmark.

 

Beskæftigelsesregionen konstaterer i sit høringssvar, ”at udkastet til beskæftigelsesplanen omfatter de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer og giver et godt overblik over, hvordan indsatsen vil imødegå dem”. Beskæftigelsesregionen hæfter sig ved, at Odense det seneste år har ”haft succes med at færre er endt uden for arbejdsmarkedet på førtidspension” og at det for ”at fastholde denne udvikling er en udfordring at udvikle alternative indsatser, som parallelt med en beskæftigelsesrettet indsats kan bane vejen tilbage i job for borgere med problemer ud over ledighed”.

 

LBR Odense besluttede på sit møde 25/8 2011, at omformulere måltallene i resultatmål 3, at indarbejde faglig- og geografisk mobilitet i teksten og at nedjustere forventningerne til udviklingen på arbejdsmarkedet. Efter disse ændringer blev udkast til Beskæftigelsesplan 2012 fremsendt til Arbejdsmarkedsudvalget med anbefaling.

 

Beskæftigelsesplanen indeholder beskrivelse af sammenhæng til tilgrænsende politik- og strategiområder, dvs.:

·         Erhvervs- og vækstpolitikken

·         Sundhedspolitikken

·         Handicappolitikken

·         Udsattepolitikken

·         Ungestrategien

·         Integrationsstrategien

·         Aktiveringsstrategien.

 

Beskæftigelsesplanen er udarbejdet på baggrund af den skabelon, Arbejdsmarkedsstyrelsen har udformet for Beskæftigelsesplan 2012 og indeholder derfor:

·         Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen

·         En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer

·         Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats

·         Budget for beskæftigelsesindsatsen (indarbejdes efter vedtagelsen af budgettet for 2012).

 

I Beskæftigelsesplanen opstilles der i alt syv resultatmål for indsatserne i 2012. Fire (resultatmålene 2, 3, 4 og 5) er konkretiseringer af ministermålene og de tre øvrige (resultatmålene 1, 6 og 7) relaterer sig til virksomhedsindsatsen og de særlige udfordringer Odense Kommune står over for.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2012.

 

 

 

Sagsfremstilling

Formålet med beskæftigelsesplanen

 

Med beskæftigelsesplanen opstilles der en plan for, hvordan beskæftigelsen kan fremmes. I den sammenhæng formuleres der mål for indsatserne og resultatmål, der konkretiserer målene. Opfølgningen på om resultatmålene nås, er et vigtigt redskab i den løbende justering af indsatserne.

 

Organisering af indsatserne

 

Pr. 1/1 2011 blev Beskæftigelsescentret etableret og hvert af de fire centre, Jobcentret, Beskæftigelsesydelser, Udførerdelen og Integration, arbejder med de samme mål, nemlig at bringe borgere i selvforsørgelse. De fire centre bidrager på hver deres måde til at optimere og kvalitetssikre den virksomheds- og borgerrettede indsats.

 

Beskæftigelsesplanen er derfor dækkende for alle virksomheds- og borgerrettede aktiviteter i Beskæftigelsescentret.

 

Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i 2012

 

Beskæftigelsesministeren har valgt de samme indsatsområder i 2012 som er gældende i 2011. Målene er formuleret en smule anderledes og er for 2012:

 

Ministermål 1:

Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

Ministermål 2:

Jobcentrene skal sikre, at antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt.

 

Ministermål 3:

Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

Ministermål 4:

Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.

 

De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer

 

I forbindelse Beskæftigelsesministerens offentliggørelse af målene for beskæftigelsesindsatsen i marts 2011 vurderer ministeren, at den største udfordring i 2012 fortsat vil være at have maksimal fokus på en aktiv linje i beskæftigelsesindsatsen for at imødegå en stigning i ledigheden og især langtidsledigheden. Samtidig vurderer ministeren, at det er vigtigt at fastholde fokus på at få de svagere ledige tilbage i job og sikre, at de ikke parkeres på offentlig forsørgelse.

 

I Resultatrevision 2010, som Byrådet behandlede 7/6 2011 fremgår følgende pejlemærker for den fremtidige indsatsindsats:

 

·         Indsatser for imødegåelse af langtidsledighed

·         Indsatser rettet mod at begrænse tilgangen til sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger

·         Indsatser rettet mod at begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension)

·         Tiltag, der sikrer overholdelse af rettidighed i indsatserne.

 

Derudover har Odense Kommune nogle (særlige) udfordringer i forhold til uddannelsesniveauet blandt kommunens borgere, en forholdsvis lav erhvervsfrekvens og en række større virksomhedslukninger.

 

Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats

I forhold til den virksomhedsrettede indsats, hvor målet er, at virksomhederne skal have den arbejdskraft, de har brug for og borgere skal på eller tættere på arbejds-markedet, er et af indsatsområderne at sikre, at jobmarkedet er så gennemsigtigt som muligt. Der opstilles følgende resultatmål for indsatsen:

 

Resultatmål 1

  1. 78 % af de virksomheder, der er i kontakt med Jobcenter Odense, Udførerdelen og Integration, benytter et eller flere af de tilbud Jobcenter Odense, Udførerdelen og Integration kan levere.

b.      90 % af de virksomheder, der er i kontakt med Beskæftigelsescentret oplever en tilfredsstillende og korrekt service.

 

Første del af resultatmålet kan løbende følges via Beskæftigelsescentrets sagsunderstøttende IT-system, medens opfyldelsen af anden del af resultatmålet vil blive målt gennem en tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder, der har været i kontakt med Beskæftigelsescentret i en given periode.

 

Strategi og mål for den borgerrettede indsats

Det overordnede mål for den borgerrettede indsats er, at borgerne kommer i beskæftigelse så hurtigt som muligt, påbegynder uddannelse på ordinære vilkår eller opkvalificeres/rehabiliteres i forhold til selvforsørgelse.

 

De resultatmål, der er en konkretisering af ministermålene (resultatmål 2, 3, 4 og 5) kan løbende følges på jobindsats.dk. Her er Danmarks 91 jobcentre fordelt i 10 grupper (”klynger”) ud fra en statistisk bearbejdning af det antal dage, som en borger i jobcentrets geografiske område kan forventes at modtage offentlig forsørgelse ud fra det hidtidige forsørgelsesmønster i Danmark.

 

Den statistiske metode antager, at det hidtidige forsørgelsesmønster er bestemt af de enkelte jobcentres rammevilkår – dvs. alle de lokale forhold, som har betydning for borgernes modtagelse af offentlig forsørgelse.

 

Odense er i klynge med jobcentrene Albertslund, Brøndby, Fredericia, København, Aalborg og Århus.

 

I forhold til Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012 opstilles følgende resultatmål:

 

Resultatmål 2

Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til ca. 5.200 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til et fald på 1 % fra december 2010 til december 2012.

 

Resultatmål 3

Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 950 personer i december 2012, svt. et fald på 7 % fra december 2010 til december 2012.

 

Resultatmål 4

Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses til 4.850 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på 8 % fra december 2010 til december 2012.

 

Resultatmål 5

Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 5.115 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til  et fald på 5 % fra december 2010 til december 2012.

 

I forhold til Odense Byråds overordnede mål for indsatsen, at skabe mulighed for at alle voksne borgere kan være selvforsørgende bl.a. gennem tilknytning til arbejdsmarkedet og som understøttende i forhold til Erhvervs- og vækstpolitikken, opstilles følgende resultatmål:

 

Resultatmål 6

Over perioden 2010 til 2015 skal erhvervsfrekvensen i Odense som minimum bringes på niveau med gennemsnittet af erhvervsfrekvensen i gruppen af de øvrige store uddannelsesbyer (København, Århus og Aalborg).

 

I 2012 er det målsætningen at mindske afstanden til gennemsnittet med 0,5 % point.

 

Resultatmål 7

Over perioden 2010 til 2015 skal andelen af Odense borgere i alderen 16 til 66 år med grundskole som højest uddannelsesniveau som minimum på niveau med gennemsnittet i gruppen af de øvrige store uddannelsesbyer (København, Århus og Aalborg).

 

Resultatmål 6 og 7 vil blive fulgt i forbindelse med den årlige Resultatrevision og bygger på oplysninger fra Danmarks Statistik, der én gang årligt offentliggør seneste data på områderne.

 

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af sagen er medtaget i det tekniske budgetforslag for budget 2012.

 

Bilag

1. Beskæftigelsesplan 2012 (Beskæftigelsesplan 2012.pdf)
3. Beskæftigelsesregionens bemærkninger til udkast til Beskæftigelsesplan 2012 (JC - Odense - Beskæftigelsesregionens kommentarer til BP2012.pdf)
2. Udskrift af beslutningsreferat af møde i LBR Odense 25/8 2011 (LBR beslutning 250811.pdf)

 

 

 

E: Orientering


3. Nøgletal - Jobcenter Odense

Åbent - 2010/101681

 

Orientering

Fra juli 2010 til juli 2011 er:

 

·         Det samlede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse faldet 0,6 %, hvor antallet af fuldtidspersoner er faldet med 0,8 % i den sammenlignelige klynge. I forhold til nøgletal juni 2011 er der i Beskæftigelsescenter Odense tale om et fald.

 

 

Juli

Juli

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Fuldtidspersoner, antal

 

 

 

a-dagpenge

5.116

5.108

-0,2

kontanthjælp mv.

5.656

5.892

4,2

sygedagpenge

2.884

2.172

-24,7

ledighedsydelse

402

531

32,1

fleksjob

2.109

2.312

9,6

førtidspension

10.619

10.617

0,0

i alt

26.786

26.632

-0,6

heraf permanent forsørgelse

13.130

13.460

2,5

 

·         Bruttoledigheden uændret 0 % og ligger på 7,2 %. I nøgletal juni 2011 lå bruttoledigheden på 7,4 %. Bruttoledigheden var i juli 2011 på 6,5 % i den sammenlignelige klynge.

 

 

Juli

Juli

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken

7,2

7,2

0,0

 

·         De offentlige forsørgelsesudgifter steget 5,2 %. Der er sket et fald i de offentlige forsørgelsesudgifter i forhold til nøgletal juni 2011. I den sammenlignelige klynge er de offentlige forsørgelsesudgifter steget 1,8 % i den samme periode.

 

 

 

 

 

Juli

Juli

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Forsørgelsesudgifter i alt mio. kr.

273,2

287,4

5,2

 

·         Rettidigheden for aktivering af a-dagpengemodtagere steget. Beskæftigelsescenter Odense har i juli 2011 en rettidighed, som er højere end rettidigheden i de sammenlignelige jobcentre. Fra august 2010 (ældst tilgængelige) til juli 2011 er rettidigheden for aktivering af kontanthjælpsmodtagere faldet. Beskæftigelsescenter Odense har i juli 2011 en rettidighed, som er lavere end rettidigheden i de sammenlignelige jobcentre. Der er igangsat en proces med henblik på at forbedre rettidigheden på kontanthjælpsområdet.

 

 

August

Juli

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Aktiveringstilbud til tiden pct.

 

 

 

a-dagpenge 

 

 

 

    Første tilbud

89,6

92,7

3,5

    Gentagne tilbud

96,0

96,4

0,4

kontanthjælp

 

 

 

    Første tilbud

76,4

72,9

-4,6

    Gentagne tilbud

79,1

74,9

-5,3

 

·         Rettidigheden for jobsamtaler steget på såvel a-dagpenge- som kontanthjælpsområdet. På a-dagpengeområdet er rettidigheden i juni 2011 lidt under rettidigheden i de sammenlignelige jobcentre, mens rettidigheden på kontanthjælpsområdet i Beskæftigelsescenter Odense er over rettidigheden i de sammenlignelige jobcentre.

 

 

Juni

Juni

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Jobsamtaler til tiden pct.

 

 

 

a-dagpenge

88,7

90,8

2,4

kontanthjælp

82,2

94,3

14,7

 

Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik

 

Bilag

1. Nøgletal - juli 2011 (Nøgletal - september 2011.pdf)

 

 

 

F: Besigtigelse/Tema

4. Forkortelse af dagpengeperioden

Åbent - 2010/172423

 

Orientering

Sommeren 2012 forkortes dagpengeperioden for forsikrede ledige til 2 år. Jobcenterchef Dennis Mølgaard Hansen præsenterer status.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl