Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Dagsorden 4. oktober 2011

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 04-10-2011 kl. 13:00

Mødelokale 9.16, Tolderlundsvej 2, 9. sal


Forventet sluttidspunkt for mødet: Kl. 14.00.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden


B: Sager til afgørelse i udvalget

1. Udmøntning af resterende midler fra unge-strategien 2011

Åbent - 2011/123283

 

Sagsresumé

Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget besluttede den 29/3 2011 en udmøntning af den ungestrategiske pulje for 2011-12. I den forbindelse blev der ikke taget stilling til udmøntningen af et restbeløb i 2011 på 300.000 kr. Det foreslås, at restbeløbet udmøntes som en éngangsbevilling til opstarts- og udviklingsmidler vedrørende CAMP U i 2011.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget godkender, at det ikke-udmøntede restbeløb i 2011 under Ungestrategien på 300.000 kr. anvendes til engangsudgifter i forbindelse med opstart og udvikling vedrørende CAMP U.

 

 

 

Sagsfremstilling

Den 29/3 2011 behandlede Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget en sag vedrørende udmøntningen af midler fra den ungestrategiske pulje i 2011 og 2012.

 

Den ungestrategiske pulje udgør årligt 1.050.000 kr., som er placeret under Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, men som målrettes indsatser på tværs af forvaltningerne, der fremmer at unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Indsatserne medvirker på denne måde til at forebygge en tilgang til kontanthjælp og førtidspension.

 

På møderne den 29/3 2011 godkendte udvalgene, at der i 2011 afsattes i alt 750.000 kr. til indsatserne ”Træffetider”, ”Projekt Brand”, ”Fritidsjob- og praktikpladsøgning” samt fra 2012 til at videreføre et psykologtilbud på ungdomsuddannelserne (projekt PUST). Da der ikke på det pågældende tidspunkt var taget endelig politisk stilling til etablering af CAMP U, blev det besluttet at vente med udmøntningen af restbeløbet på 300.000 kr. i 2011 til forholdene vedrørende CAMP U var klarlagt.

 

Udvalgene besluttede efterfølgende på møder den 7/6 2011 at anbefale oprettelsen af CAMP U. CAMP U er en samling af en række tilbud og aktiviteter målrettet at unge gennemfører en uddannelse og dermed opnår et grundlag for at kunne forsørge sig selv. Det drejer sig blandt andet om en række af Ungdomsskolens tilbud samt Fritidsjobrådgivning, Jobcenter/Jobcafé, Nettet.nu BESKÆFTIGELSE/ FRITID, Fritidsbutikken, Rollemodelprojekter, Foreningshus, Odense Integrationsråd, og Gadeplansindsatser. Endeligt rummer det en udviklingsdel, der har med studie- og jobvejledning og fritids- og foreningsliv at gøre. University College Lillebælt har også tilkendegivet interesse for at indgå i et samarbejde på stedet. CAMP U er således udtryk for samplacering og fusion af en række beslægtede indsatser med fælles målgruppe og potentialer for at opnå en synergi.

 

Det detaljerede implementeringsgrundlag for etablering af CAMP U er nu tilvejebragt. Efter indstilling fra den fælles styregruppe for Ungestrategien foreslås det derfor, at det ikke-udmøntede restbeløb på 300.000 kr. afsættes til opstarts- og udviklingstiltag på CAMP U i 2011, herunder med særligt henblik på et fælles arbejdsgrundlag og en fælles identitet for medarbejdere og samarbejdspartnere på stedet. Bevillingen er et éngangsbeløb i 2011, idet alle midler under Ungestrategien er udmøntet for 2012.

 

Økonomi

Den ungestrategiske pulje er budgetteknisk placeret under Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og udgør i alt 1.050.000 kr. årligt. Heraf er de 750.000 kr. udmøntet for 2011 og hele budgetrammen er udmøntet for 2012. Et eventuelt mindreforbrug forventes ikke at kunne overføres til Budget 2012.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

E: Orientering


F: Besigtigelse/Tema

© 2011 Agerholm Dahl