Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Dagsorden 25. oktober 2011

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 25-10-2011 kl. 13:00

Mødelokale 9.16, Tolderlundsvej 2, 9. sal


Forventet sluttidspunkt for mødet: Kl. 13.00.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden


B: Sager til afgørelse i udvalget

1. Udbud af intensiv aktivering

Åbent - 2011/147671

 

Sagsresumé

Beskæftigelsescentret planlægger et udbud af dele af beskæftigelsesindsatsen i form af udbud af rammeaftaler på 11 måneder, med option på forlængelse i op til 12 måneder, hvis lovgrundlaget ændres.

 

Udbuddet vil omfatte ca. 60 helårspladser og afvikles inden for budgetrammen. Udbuddet dækker målgruppen, der er omfattet af intensiv aktivering, dvs. dagpengemodtagere med mere end 123 ugers sammenlagt ledighed.

 

Udbuddet vil blive afviklet i efteråret 2011 med driftstart den 1/2 2012, og tildelingen vil ske ud fra præcist beskrevne tildelingskriterier og i øvrigt i henhold til det udarbejdede udbudsmateriale.

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget bemyndiger Beskæftigelsescentret til at afholde udbud af indsatsen Intensiv aktivering for perioden den 1/2 2012 til den 31/12 2012 med option for Beskæftigelsescentret på forlængelse i op til 12 måneder. Beskæftigelsescentret annoncerer og afvikler udbuddet samt tildeler opgaven i henhold til det udarbejdede udbudsmateriale med en vægtning af tildelingskriterierne kvalitet og pris på henholdsvis 60 % og 40 %.

 

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Beskæftigelsescenteret planlægger at gennemføre et offentligt udbud af intensiv aktivering. Det drejer sig om aktivering af forsikrede ledige (dagpengemodtagere), der har sammenlagt 123 ugers ledighed og derfor, jf. Lov en om Aktiv Beskæftigelsesindsats, skal aktiveres ind til udløb af deres dagpengeperiode. Udbuddet sker ved udbud af rammeaftaler, der fastlægger de overordnede krav mellem leverandør og Beskæftigelsescentret, og som skal gælde i 11 måneder. Beskæftigelsescentret forbeholder sig ret til at indgå parallelle rammeaftaler og forventer at indgå mere en 1 rammeaftale.

 

Formålet med udbuddet er at afdække det aktuelle marked samt sikre indgåelse af de samlet set økonomisk mest fordelagtige rammeaftaler, som på bedst mulige vis understøtter den aktiveringsstrategi, som Byrådet vedtog på mødet den 18/5 2011. Ligeledes skal de kommende tilbud understøtte den gældende Beskæftigelsesplan og dens resultatmål. Dette vil blive afspejlet i de effektmål, som defineres i de 1-årige delaftaler, der indgås for hver rammeaftale. Effektmålene vil blive løbende evalueret af Beskæftigelsescentret, og såfremt effekterne ikke er tilfredsstillende, vil aftalen blive opsagt. Denne klausul vil fremgå af rammeaftalen.

 

Indsatsen overfor målgruppen skal ifølge den nye aktiveringsstrategi være så virksomhedsrettet som muligt. Derfor vil det fra Beskæftigelsescentrets side blive prioriteret at benytte løntilskudsjob som redskab. Men for at overholde rettidighed og sikre uafbrudt aktivering er det nødvendigt med et aktivt tilbud, som kan levere dette.

 

Målgruppen

Målgruppen er forsikrede ledige, som har sammenlagt har 123 ugers ledighed og derfor, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal aktiveres i resten af deres ledighedsperiode, hvor de modtager dagpenge fra arbejdsløshedskassen. Som lovgivningen er på nuværende tidspunkt, falder målgruppen bort i sommeren 2012, hvor de første ledige vil blive ramt af forkortelse af dagpengeperioden til 2 år.  Det forventes dog at dagpengeperioden, jf. regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”, vil blive forlænget med 6 måneder, og derfor vil målgruppen fortsat eksistere til udgangen af 2012.

 

Der vil blive udbudt tilbud svarende til ca. 60 helårspladser.

 

Tildelingskriterier

Indsatsen over for denne målgruppe kræver et stort fokus på at bringe den ledige i ordinært job inden udløb af dagpengeperioden, alternativt i virksomhedsvendt aktivering i hele den resterende dagpengeperiode. Tilbuddene til målgruppen skal planlægges meget fleksibelt, idet der er en stor og ujævnt fordelt gennemstrømning af ledige.

 

Der skal inden for en fastsat budgetramme skabes mulighed for at etablere kvalitetsmæssigt tilfredsstillende aktiveringspladser. I hidtidige beskæftigelsesudbud for alle målgrupper i Odense Kommune har vægtningen mellem kvalitet og pris været 60/40.

 

Det anbefales at fastholde en vægtning mellem kvalitet og pris på 60/40. Fordelene ved at vægte priskriteriet relativt højt er, at Beskæftigelsescentret kan indgå rammeaftaler med leverandører, der tilbyder et kvalitetspræget tilbud til en forholdsvis lav pris, og dermed kan Beskæftigelsescentret inden for budgetrammen etablere flere aktiveringspladser. Beskæftigelsescentret påtænker at benytte bonusordninger i forhold til tilbud til denne målgruppe, således at leverandøren kun får fuld betaling, såfremt der er opnået en effekt  i forhold til borgeren i form af løntilskudsjob eller ordinært arbejde.

 

Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet beskriver betingelser for selve udbudsforretningen inklusiv kriterier for udvælgelse og egnethedsbedømmelse samt tildeling i forbindelse med vurdering af de afgivne tilbud. Udbudsmaterialet indeholder også ydelses- og kravspecifikationer samt et tilbudsskema, som tilbudsgiverne skal udfylde til at beskrive deres tilbud. Endelig indeholder udbudsmaterialet en skabelon til delaftale, rammeaftaler samt udbudsbekendtgørelsen.

 

Vurdering af tilbuddene

De afgivne tilbud vurderes hver for sig med henblik på at finde de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kvalitet og pris vurderes ligeledes hver for sig, og prisen er ikke kendt, når der tildeles point for kvalitet.

 

Mængder og økonomi

Helårspladser og økonomi pr. år forventes fordelt således:

 

Målgruppe

Mængde i omtrentlige helårspladser

Maksimal økonomi pr. år i mio. kroner

Forsikrede ledige

60

2,8

 

Tids- og handleplan

Udbuddet vil blive afviklet af nedenstående tids- og handleplan:

25/10 2011

Bemyndigelsessag i Arbejdsmarkedsudvalget med vedtagelse af tildelingskriterier samt bemyndigelse til at gennemføre udbuddet

27/10 2011

Udbuddet annonceres på www.odense.dk.   

28/11 2011

Frist for afgivelse af tilbud

16/12 2011

Underretning til alle tilbudsgivere og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer om udfaldet af udbuddet. Resultatet offentliggøres også på www.odense.dk.

1/2 2012

Idriftsættelse af nye ramme- og delaftaler

Primo 2012

Orienteringssag i Arbejdsmarkedsudvalget om valg af leverandører, hvor den endelige økonomi fremgår samt en beskrivelse af, hvorledes tilbuddene gennem deres indhold og effektmål understøtter aktiveringsstrategi og Beskæftigelsesplan

 

 

Økonomi

Udbuddet har ingen direkte økonomiske konsekvenser, da det bliver afviklet inden for den vedtagne budgetramme.

 

Den maksimale økonomi for dette område vil fremgå ved Arbejdsmarkedsudvalgets orientering om udmøntning af midler til beskæftigelsesrettede indsatser den 22/11 2011. Den endelige økonomi vil fremgå ved Arbejdsmarkedsudvalgets orientering om udfaldet af udbuddet primo 2012.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

2. Udbud af dele af beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 (ALFA)

Åbent - 2011/141712

 

Sagsresumé

Beskæftigelsescentret har gennem mange år haft aktiveringstilbud til borgere langt fra arbejdsmarkedet. Tilbuddene har ydet en omsorgsfuld indsats over for målgruppen og medvirket til, at der kunne bevares en høj aktiveringsgrad. I den nye aktiveringsstrategi er formuleret nye vilkår, hvor der er fokus på genoptrænende og rehabiliterende indsatser som et bidrag til, at alle skal have mulighed for at komme på arbejdsmarkedet i en eller form. Dermed er der behov for en revitalisering af indsatsen over for borgerne, så dette mål i endnu højere grad tilgodeses.

 

Derfor planlægger Beskæftigelsescentret et udbud af dele af beskæftigelsesindsatsen i form af udbud af 2-årige rammeaftaler.

 

Udbuddet vil omfatte ca. 60 helårspladser, svarende til ca. 780 årlige forløb, og afvikles inden for budgetrammen. Der vil blive udbudt 2 forskellige tilbudstyper, som dækker hver sin delmålgruppe inden for målgruppen af kontanthjælpsmodtagere langt fra arbejdsmarkedet i matchgruppe 2.

·         Borgere med misbrug

·         Øvrige sårbare borgere

 

Udbuddet vil blive afviklet i efteråret 2011 med driftstart den 1/2 2012, og tildelingen vil ske ud fra præcist beskrevne tildelingskriterier og i øvrigt i henhold til det udarbejdede udbudsmateriale.

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget bemyndiger Beskæftigelsescentret til at afholde udbud af dele af beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 for perioden den 1/2 2012 til den 31/12 2013 med option for Beskæftigelsescentret på forlængelse i op til 12 måneder. Beskæftigelsescentret annoncerer og afvikler udbuddet samt tildeler opgaven i henhold til det udarbejdede udbudsmateriale med en vægtning af tildelingskriterierne kvalitet og pris på henholdsvis 70 % og 30 %.

 

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Beskæftigelsescentret planlægger at gennemføre et offentligt udbud af dele af beskæftigelsesindsatsen. Udbuddet sker ved udbud af rammeaftaler, der fastlægger de overordnede aftaler mellem leverandør og Beskæftigelsescentret, og som skal gælde i 2 år. Beskæftigelsescentret forbeholder sig ret til at indgå parallelle rammeaftaler og forventer at indgå mere end 1 rammeaftale pr. deludbud.

 

Formålet med udbuddet er at afdække det aktuelle marked samt sikre indgåelse af de samlet set økonomisk mest fordelagtige rammeaftaler, som på bedst mulige vis understøtter den aktiveringsstrategi, som Byrådet vedtog på mødet den 18/5 2011. Udbuddet skal også sikre, at Beskæftigelsescentret får tilbud, som kan imødekomme behovet for rehabiliterede og genoptrænende indsatser. Ligeledes skal de kommende tilbud understøtte den gældende Beskæftigelsesplan og dens resultatmål.

 

Målgruppen

Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 er defineret ved at have problemer ud over ledighed.  De er endvidere vurderet til at være klar til at modtage en indsats, men ikke til at tage et job eller gå i uddannelse inden for de kommende 3 måneder. Aktiveringsstrategien beskriver, at indsatser til alle målgrupper i høj grad bør være virksomhedsrettede. Der er dog en del af målgruppen, som ikke umiddelbart kan deltage i virksomhedsrettet aktivering. Det er målgruppen tættest på matchgruppe 3. Målgruppen er præget af en særlig sårbarhed og har mange og ofte komplekse problemstillinger og barrierer ud over ledighed. Der kan være tale om både faglige, sociale, helbredsmæssige, intellektuelle og personlige problemstillinger, ligesom misbrug for en del af målgruppen er en barriere for at nærme sig arbejdsmarkedet. Det er denne målgruppe, dette udbud retter sig imod.

 

For målgruppen af misbrugere forventer forvaltningen at afgive kontrolbud.

 

Odense Kommune bruger ca. 1 mia. kroner pr. år på førtidspension. I budgetforliget for 2012 er Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen blevet forpligtet til at have ansvaret for at reducere tilgangen til førtidspension med 10 % i forhold til oprindeligt budget 2010.  Af nytilkendelser for aldersgruppen 20-49-årige var 57 % kontanthjælpsmodtagere forud for tilkendelsen. En del af disse kontanthjælpsmodtagere vil være i matchgruppe 2 og udgør et stort potentiale i forhold til reduktion af tilgangen til førtidspension. For at udnytte potentialet skal indsatsen til målgruppen have en forebyggende og rehabiliterende tilgang, hvor der er fokus på at styrke borgernes sociale kompetencer og gøre dem i stand til at indgå i længerevarende virksomhedsvendte forløb med genoptrænende og rehabiliterende sigte.

 

Effektmål - fremtidig styring og effektlæring

Understøttelse af Beskæftigelsesplan, af aktiveringsstrategien og af behov for rehabiliterende indsatser vil blive afspejlet i de effektmål, som defineres i de 1-årige delaftaler, der indgås for hver rammeaftale.

 

Effektmålene vil afspejle Beskæftigelsescentrets og forvaltningens øgede fokus på resultatbaseret styring og læring. Inspireret af flere workshops omkring resultatbaseret styring er der igangsat et pilotprojekt, der skal definere indikatorer til at beskrive og måle en borgers små skridt på vej mod selvforsørgelse. Pilotprojektet afvikles i det myndighedsafsnit i Jobcentret, som arbejder med kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3. Arbejdet med disse indikatorer vil blive afspejlet i effektmål og metode på alle tiltag, som iværksættes for borgere i målgruppen, herunder de tilbud der som resultat af nærværende udbud indgås rammeaftale med.

 

Effektmålene vil blive løbende evalueret af Beskæftigelsescentret og resultatet indgå i de årlige forhandlinger om justering af indsatsen. Der vil være fokus på, at tilbuddene lever op til både de overordnede effektmål, men også til de konkrete kortsigtede mål omkring hver enkelt borger. Det er muligt at undlade at indgå en delaftale, og såfremt en leverandør ikke leverer en tilfredsstillende indsats, vil det være muligt at ophøre samarbejdet og opsige ramme- og delaftale med leverandøren. Denne klausul vil fremgå af rammeaftalen.

 

Tildelingskriterier

Der skal inden for en fastsat budgetramme skabes mulighed for at etablere kvalitetsmæssigt tilfredsstillende aktiveringspladser. I hidtidige beskæftigelsesudbud for alle målgrupper i Odense Kommune har vægtningen mellem kvalitet og pris været 60/40.

 

Indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2, der ikke umiddelbart kan deltage i virksomhedsvendt aktivering, kræver en særlig omsorgsfuld og støttende tilgang, så metode, erfaring med målgruppen og særlige motivationsinitiativer vil være afgørende for succes. Derfor anbefales det at vægte kvalitetskriteriet højt. I udbudsbetingelserne fastsættes en maksimal ugepris, så der inden for budgetrammen sikres et tilstrækkeligt antal aktiveringspladser Fordelen ved at vægte kvalitetskriteriet højt og priskriteriet lavt er, at Beskæftigelsescentret kan indgå rammeaftaler med leverandører, som har tilbudt en høj kvalitet inden for en given økonomisk ramme. Samtidig kan forventes løsninger, som har større chance for at leve op til de stillede effektmål.

 

Derfor anbefales det at afvikle dette udbud med en vægtning mellem kvalitet og pris på 70/30.

 

 

Udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet beskriver betingelser for selve udbudsforretningen inklusiv kriterier for udvælgelse og egnethedsbedømmelse samt tildeling i forbindelse med vurdering af de afgivne tilbud. Udbudsmaterialet indeholder også ydelses- og kravspecifikationer samt et tilbudsskema, som tilbudsgiverne skal udfylde til at beskrive deres tilbud. Endelig indeholder udbudsmaterialet en skabelon til delaftale, rammeaftaler samt udbudsbekendtgørelsen.

 

Vurdering af tilbuddene

De afgivne tilbud vurderes hver for sig med henblik på at finde de bedste tilbud til prisen. Kvalitet og pris vurderes ligeledes hver for sig, og prisen er ikke kendt, når der tildeles point for kvalitet.

 

Mængder og økonomi

Målgruppen af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 udgør ca. 2.500 personer. De fleste af disse forventes at kunne indgå direkte i virksomhedsvendt aktivering.

 

I forhold til målgruppen, som har behov for et andet tilbud, forventes helårspladser og økonomi pr. år fordelt således:

 

Målgruppe

Mængde i omtrentlige helårspladser

Maksimal økonomi pr. år i mio. kroner

Kontanthjælpsmodtagere match 2

60

3,1

 

Tids- og handleplan

Udbuddet vil blive afviklet af nedenstående tids- og handleplan:

25/10 2011

Bemyndigelsessag i Arbejdsmarkedsudvalget med vedtagelse af tildelingskriterier samt bemyndigelse til at gennemføre udbuddet

27/10 2011

Udbuddet annonceres på www.odense.dk.    

28/11 2011

Frist for afgivelse af tilbud

16/12 2011

Underretning til alle tilbudsgivere og Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer om udfaldet af udbuddet. Resultatet offentliggøres også på www.odense.dk.

1/2 2012

Idriftsættelse af nye ramme- og delaftaler

Primo 2012

Orienteringssag i Arbejdsmarkedsudvalget om valg af leverandører, hvor den endelige økonomi fremgår samt en beskrivelse af, hvorledes tilbuddene gennem deres indhold og effektmål understøtter aktiveringsstrategi og Beskæftigelsesplan

Økonomi

Udbuddet har ingen direkte økonomiske konsekvenser, da det bliver afviklet inden for den vedtagne budgetramme. Prisen pr. helårsplads på aktiveringstilbud til borgere langt fra arbejdsmarkedet vil forventeligt overstige den gennemsnitlige pris pr. helårsplads for aktiveringstilbud i den kommunale beskæftigelsesindsats målrettet kontanthjælpsmodtagere. Det betyder, at andre borgere aktiveres i pladser, der er billigere.

 

Den maksimale økonomi for dette område vil fremgå ved Arbejdsmarkedsudvalgets orientering om udmøntning af midler til beskæftigelsesrettede indsatser den 22/11 2011. Den endelige økonomi vil fremgå ved Arbejdsmarkedsudvalgets orientering om udfaldet af udbuddet primo 2012.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

E: Orientering


3. Nøgletal - Jobcenter Odense

Åbent - 2010/101681

 

Orientering

Fra august 2010 til august 2011 er:

 

o    Det samlede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse steget 1,1 %, hvor antallet af fuldtidspersoner er faldet med 0,3 % i den sammenlignelige klynge. I forhold til nøgletal juli 2011 er der i Beskæftigelsescenter Odense tale om en stigning på 1,2 %..

 

 

August

August

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Fuldtidspersoner, antal

 

 

 

a-dagpenge

5.128

5.413

5,6

kontanthjælp mv.

5.583

5.879

5,3

sygedagpenge

2.819

2.208

-21,7

ledighedsydelse

382

523

36,9

fleksjob

2.128

2.329

9,4

førtidspension

10.633

10.611

-0,2

i alt

26.673

26.963

1,1

heraf permanent forsørgelse

13.143

13.463

2,4

 

o    Bruttoledigheden steget 4,2 % og ligger på 7,4 %. I nøgletal juli 2011 lå bruttoledigheden på 7,2 %. Bruttoledigheden var i august 2011 på 6,6 % i den sammenlignelige klynge.

 

 

August

August

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken

7,1

7,4

4,2

 

o    De offentlige forsørgelsesudgifter faldet 1,9 %. Der er sket en stigning i de offentlige forsørgelsesudgifter i forhold til nøgletal juli 2011. I den sammenlignelige klynge er de offentlige forsørgelsesudgifter steget 5,7 % i den samme periode.

 

 

 

 

 

August

August

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Forsørgelsesudgifter i alt mio. kr.

332,9

326,5

-1,9

 

o    Rettidigheden for aktivering af a-dagpengemodtagere steget. Beskæftigelsescenter Odense har i august 2011 en rettidighed, som er højere end rettidigheden i de sammenlignelige jobcentre. Fra august 2010 til august 2011 er rettidigheden for aktivering af kontanthjælpsmodtagere faldet. Beskæftigelsescenter Odense har i august 2011 en rettidighed, som er lavere end rettidigheden i de sammenlignelige jobcentre for første tilbud, men højere for gentagne tilbud. Der er igangsat en proces med henblik på at forbedre rettidigheden på kontanthjælpsområdet.

 

 

August

August

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Aktiveringstilbud til tiden pct.

 

 

 

a-dagpenge 

 

 

 

    Første tilbud

88,6

94,0

6,1

    Gentagne tilbud

96,2

97,2

1,0

Intensive tilbud

65,5

65,6

0,2

kontanthjælp

 

 

 

    Første tilbud

76,4

70,9

-7,2

    Gentagne tilbud

79,1

76,8

-2,9

 

o    Rettidigheden for jobsamtaler faldet på a-dagpenge og steget på kontanthjælpsområdet. På a-dagpengeområdet er rettidigheden i august 2011 lidt under rettidigheden i de sammenlignelige jobcentre, mens rettidigheden på kontanthjælpsområdet i Beskæftigelsescenter Odense er over rettidigheden i de sammenlignelige jobcentre.

 

 

August

August

Ændring,

 

2010

2011

 pct.

Jobsamtaler til tiden pct.

 

 

 

a-dagpenge

88,7

85,1

-4,1

kontanthjælp

82,3

94,8

15,2

 

Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik

 

 

Bilag

1. Nøgletal - August 2012 (Nøgletal - oktober 2011.pdf)

 

 

 

4. Mundtlig orientering om besparelsessituationen i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Åbent - 2011/149221

 

Orientering

Mundtlig orientering v/centercheferne.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

F: Besigtigelse/Tema

5. Opfølgning på Arbejdsmarkedsudvalgets og Socialudvalgets studietur til New York, uge 39, 2011

Åbent - 2011/083913

 

Orientering

Arbejdsmarkedsudvalgets og Socialudvalgets studietur til New York handlede om at få indsigt i og viden om resultatbaseret styring; en arbejds- og læringsmetode, som sætter fokus på, hvilke indsatser, der virker mest effektivt og hensigtsmæssigt for borgerne, således at de politisk vedtagne mål nås.

 

På baggrund heraf ønskes en politisk drøftelse af, hvordan vi kommer videre, herunder hvordan og hvad der skal arbejdes videre med.

 

1.    Politisk rammesætning.

David Hunter omtalte i sit oplæg, at der bør fastlægges nogle politiske rammer for konkrete mål. Disse mål skal drøftes/forhandles med forvaltningen; konkrete måltal skal sættes på, og samtidig vurderes om måltallene er realistiske at nå?

Hvordan forvaltningen vil nå de aftalte måltal, er forvaltningens opgave.

Der skal ske løbende opfølgning i udvalgene af de aftalte måltal, samt drøftes, hvad der skal iværksættes, hvis måltallene ikke nås - (v/sekretariatschef Jørgen Peter Holst).


2.    Tiltag, der er i gang efter arbejdsmetoden, er Housing First.

Der vil blive en gennemgang af brugen af metoden i Housing First – (v/Socialcentret).


3.    Pilottiltag på kontanthjælpsområdet, som er på vej til at blive iværksat efter arbejdsmetoden.

I samarbejde med Beskæftigelsesregionen og David Hunter er Beskæftigelsescentret i gang med at iværksætte tiltag.

Beskæftigelsescentret vil gennemgå, hvad der er sat i gang, og hvordan arbejdsmetoden vil blive brugt og bredt ud– (v/Beskæftigelsescentret).

 

Bilag

Ingen bilag.

 

6. Den handicapkompenserende indsats

Åbent - 2010/172423

 

Orientering

Mundtlig orientering om indsatserne v/Beskæftigelsescentret.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl