Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Referat 23. april 2012

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Referat


Mandag den 23-04-2012 kl. 16:00

Ordinært møde, der afholdes under udvalgstur til Bergen, NorgeAfbud fra:
Jeanette Sandberg Sørensen
Lene Junker

Oversigtsdagsorden: Åben referat

2. Solgårdsvej. Salg af ejendom (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Udbud af vejvedligehold

Åbent - 2010/099237

 

Sagsresumé

By- og Kulturudvalget besluttede i 2010 at gennemføre en tretrinsudbudsplan på Odense Kommunes vejnet, da der var et efterslæb i vejkapitalen på 180.000.000 kr. Udbudsplanen er nu delvist gennemført og kun det store udbud af vejvedligeholdelsen i Odense by mangler. Dette udbudsmateriale forventes færdigt medio maj 2012. Kontraktbeløbet for vejvedligeholdelse vil være 500.000.000 kr. i kontraktperioden (2013-2027).

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at det planlagte udbud på belægninger i Odense by gennemføres, og budgettet til belægninger dermed fastlåses i kontraktperioden.

Beslutning

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Jeanette Sandberg Sørensen og udvalgsmedlem Lene Junker deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturudvalget besluttede den 14/12 2010, at By- og Kulturforvaltningen skulle gennemføre udbud på vejvedligeholdelsen i Odense Kommune.

Beslutningen blev truffet, da det ved en gennemgang og tilstandsvurdering af kommunens veje, stier og fortove i 2010 blev konstateret, at situationen på veje, stier og fortove er, at vejkapitalen udhules. Det betyder, at det bliver dyrere og dyrere at vedligeholde vejene, og uden vedligeholdelse falder vejenes kvalitet og værdi voldsomt.

 

Det nuværende budget er ikke tilstrækkeligt til at opretholde vejanlæggenes værdi, og By- og Kulturforvaltningen og NIRAS vurderede, at der manglede 180.000.000 kr. i 2010, hvis vejanlæggene skulle opretholde værdien. Det vides ikke, hvor stort efterslæbet er på fortove mm.

 

Den billigste måde at vedligeholde en vej på er ved løbende at vedligeholde den på et vist kvalitetsniveau. Slækkes der på vedligeholdelsen bliver det totaløkonomisk meget dyrere at vedligeholde vejen. Det er derfor vigtigt, at Odense Kommune handler nu, da det ellers vil blive endnu dyrere for kommunen at indhente efterslæbet.

 

By- og Kulturudvalget besluttede derfor, på baggrund af ovenstående, at gennemføre en tretrins udbudsplan på Odense Kommunes vejnet, for hermed at sikre mest værdi for de nuværende penge.

Udbuddene skulle baseres på længerevarende partnerings-/funktionskontrakter, hvor entreprenøren kunne optimere vedligeholdelsen ved at gennemføre forebyggende vedligeholdelse. Denne nye udbudsform ser ud som det bedste bud på at bremse eller måske forøge vejkapitalen, hvis der ikke føres yderligere midler til området.

Funktionsudbud giver entreprenøren mulighed for at optimere vedligeholdelsen og den lange kontraktperiode gør, at entreprenøren kan høste fordele ved at investere i bedre belægninger, der holder længere tid.

Det betyder, at der vil være et incitament for entreprenøren til at lave bedre belægninger i Odense by.

På kort sigt bliver vejenes kvalitet hævet, da det kan betale sig for entreprenøren, fordi der så er mindre vedligeholdelse på længere sigt.

 

Da udbudsformen er den første af sin art i Danmark, er det vanskeligt at vurdere, hvor meget vejkapitalen hæves. Funktionsudbuddet i Åbent land på belægninger har vist, at Odense Kommune har fået rigtige gode tilbud, der vil højne vejkapitalen på vejene omkring Odense.

 

By- og Kulturudvalget besluttede derfor, at der skulle konkurreres på at skabe mest værdi for de midler, der er til rådighed.

 

Følgende udbudsplan med 3 trin blev besluttet:

 

a.    Udbud af traditionel 15-årig funktionskontrakt for veje og asfaltstier i landområder. Udbuddet skulle gennemføres i 2011, med opstart efterår 2011.

 

b.    Udbud af funktions/partnering i lille forsøgsområde for 2 år. Udbuddet skulle gennemføres i 2011, med opstart forår 2011.

 

c.    Udbud af Odense by i funktions/partnering for 15 år. Udbuddet gennemføres i 2012, med opstart januar 2013.

 

Status april 2012

a. Funktionsudbuddet på 15 år i landområder er nu gennemført og er startet op 1/11 2011.

 

b. Partnerings-/funktionsudbuddet i et lille forsøgsområde (Næsby) er ligeledes gennemført. Den valgte udbudsproces vurderes stadig at være det bedste bud på, hvordan Odense Kommune sikrer vejkapitalen bedst muligt uden tilførsel af yderligere midler.

Tidsperioden på 2 år har været lige præcis nok til at give et erfaringsgrundlag. En længere forsøgsperiode kunne være at foretrække, men dette vil få efterslæbet til at vokse yderligere og kan derfor ikke anbefales. By- og Kulturforvaltningen mener derfor, at det vil være rettidig omhu at handle før efterslæbet bliver meget voldsomt.

Forsøgsområdet har givet mange erfaringer, og blandt andet kan nævnes, at By- og Kulturforvaltningen har:

-      revideret den måde, hvorpå fortovenes kvalitet vurderes på

-      ændret den måde, hvorpå fremskrivning af kontrakten foregår

-      ændret beskrivelser af kvalitetsniveauer

-      haft fokus på, hvordan samspillet med entreprenøren skal afspejles i kontrakten

-      haft fokus på, hvordan løsninger af uenigheder mellem bygherre og entreprenør kan forebygges kontraktuelt

-      fået forståelse for, hvordan partneringsbegrebet kan forvirre

-      haft fokus på, hvordan der kan leveres service overfor borgerne.

 

c. Udbud af Odense by i partnering/funktion for 15 år.

Udbuddet laves som en omvendt licitation med et minimumskrav til kvaliteten. Det vil sige, at det sikres, at tilbuddene matcher vores økonomi, og Odense Kommune samtidig får en minimums kvalitet, svarende til den kvalitet vi har i dag.

Ved kontraktens ophør om 15 år er vejkapitalen ikke forringet yderligere og det voksende efterslæb er bremset og i bedste fald blevet mindre. Det overordnede ansvar for vejen, overdrages ligesom i funktionsudbuddet i åbent land til entreprenøren, som tager sig af borgerhenvendelser.

 

By- og Kulturforvaltningen arbejder i øjeblikket tæt sammen med juridisk kontor i Borgermesterforvaltningen for at finde den optimale procedure på skader. Odense Kommune vil, som vejejer, altid have det overordnede ansvar for skader. Entreprenøren vil som udgangspunkt håndtere skaderne, men den skadeslidte har altid mulighed for at rette et krav mod Odense Kommune.

 

By- og Kulturforvaltningen har valgt at ændre navnet fra Funktions-/partneringsudbud til funktionsudbud med fleksible elementer. Dette er gjort på baggrund af erfaringerne fra forsøgsområdet samt erfaringerne fra den forudgående tekniske dialog med entreprenørerne. Her har vi kunnet konstatere, at der ligger mange forventninger i ordet partnering, og at det fortolkes meget forskelligt. For at sikre et godt kontraktgrundlag og undgå misforståelser, er kontraktens navn derfor blevet ændret. Udbuddet er desuden blevet korrigeret i forhold til de øvrige erfaringer fra forsøgsområdet. Odense Kommune har i forbindelse med den tekniske dialog lyttet til entreprenørernes ønsker og idéer, og hvor det har været muligt, har vi tilrettet udbuddet.

 

Udbuddet forventes offentliggjort medio maj 2012 efter endelig politisk godkendelse, og er nu under udarbejdelse. Da udbuddet er en omvendt licitation, forventes det, at kontraktbeløbet vil være 500.000.000 kr. i kontraktperioden (2013-2027).

 

Benchmarking

Der har i 2010 være undersøgt, via 6-by samarbejdet, om det har været muligt at benchmarke 6-byerne. Det har ikke været muligt.

Økonomi

Hvis udbuddet gennemføres vil det kræve, at det nuværende budget til belægninger i Odense Kommune fastlåses i perioden 2013-2027.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


3. Forudgående høring om ændring af kommuneplanrammeområde ved Christmas Møllers Kollegiet, Landbrugsvej. Indsigelse

Åbent - 2012/010541

 

Sagsresumé

Kristiansdal Boligforening ønsker at udvide Christmas Møllers Kollegiet på Landbrugsvej i Hjallese. Projektet kræver ændring af kommuneplanens rammer, da projektet rummer en bygning på 5 etager med det formål at byfortætte området. Samtidig ændres anvendelsen fra serviceområde med kollegieboliger til boligområde.

Der har været forudgående høring på ændringen af kommuneplanrammen og her er der indkommet 1 indsigelse mod muligheden for 1 enkelt bygning i op til 5 etager.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender igangsættelse af den videre planlægning med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Beslutning

By- og Kulturudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Jeanette Sandberg Sørensen og udvalgsmedlem Lene Junker deltog ikke i mødet.

 

 

Sagsfremstilling

Kristiansdals Boligforening ønsker at bringe Christmas Møller Kollegiet på Landbrugsvej i Hjallese i en bedre og mere tidsvarende stand fra enkeltværelser med fælles køkken og bad til små lejligheder. Samtidig er der ønske om at udvide med en ny bygning på 5 etager ud mod Landbrugsvej. Bygningen kan opføres som et markant bygningsvolumen i form af en opretstående trekant, der skyder sig ud mod Landbrugsvej fra det eksisterende kollegiekompleks. Samtidig skaber bygningen en arkitektonisk sammenhæng mellem det nye og det eksisterende. Bygningen kommer til at rumme 25 nye lejligheder.  

Det er denne udvidelse af kollegiet, der medfører, at der skal udarbejdes en ny lokalplan og ændring af Kommuneplan 2009-2021.

 

Området ligger i dag indenfor kommuneplanens rammeområde 5.S10, altså udlagt til service med en bebyggelsesprocent på 40 og maks. 2 etager. I gældende lokalplan nr. 5-412 fra 1988 er området udlagt til offentlig service og undervisning, med mulighed for kollegieboliger. Fremadrettet anbefaler forvaltningen, at området er forbeholdt boliger.

 

For at imødekomme ønsket har der jf. planloven været afholdt 2 ugers forudgående høring på ændringen af kommuneplanens rammebestemmelser.

 

I den forudgående høring er der modtaget 1 indsigelse fra Ærtemarkens Grundejerforening v/ formand Lars Fredskov, Ærtemarken 5, Odense S, som repræsenterer beboerne umiddelbart syd for Christmas Møllers Kollegiet.

Foreningen gør indsigelse mod en bygning på op til 5 etager i et område, hvor der i dag er op til 2 etager, og formulerer, at sådant et monument ikke vil harmonere med områdets øvrige bygningsmasse, som overvejende er opført på traditionel vis med muret tegl og teglsten på taget.

 

Ved udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan udarbejdes visualisering og snit, der viser bygningens karakter for området, eventuelle skyggepåvirkninger og indbliksgener til naboer. På baggrund af disse illustrationer fastlægges endelig etagehøjde i kommuneplantillægget.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Kort til forudgående høring til kommuneplantillæg om Christmas Møller Kollegiet ved Landbrugsvej (KpTillæg5_728_A4_til dagsorden.pdf)

 

 

 

E: Orientering

4. Evaluering af udeservering vinter

Åbent - 2011/003459

 

Orientering

By- og Kulturudvalget besluttede på udvalgsmøde den 22/11 2011 at give restauratører med en gældende udeserveringstilladelse lov til at have udeservering i vinterhalvåret fra 1/11 2011 til 31/3 2012. Vinterudeserveringen var gratis og blev indført som forsøgsordning i sæsonen 2011/2012 med efterfølgende evaluering.

 

Evalueringen er gennemført som spørgeskemaundersøgelse blandt restauratørerne, hvor ca. 1/3 af de adspurgte har svaret på henvendelsen. De interne interessenter i kommunen er ligeledes hørt i forbindelse med evalueringen.

 

De indkomne besvarelser fra restauratørerne viser, at ca. 1/4 har valgt at benytte sig af tilbuddet om vinterudeservering, og at der blandt dem er stor tilfredshed med ordningen. De restauratører der har valgt at have vinterudeservering i år, vil også fremadrettet benytte sig af tilbuddet, såfremt ordningen gøres permanent og forbliver gratis. Enkelte benytter sig ikke af ordningen, da deres udeserveringsområde er uden læ eller lignende, og det derfor er for koldt for folk at sidde ude. De synes dog, at det er dejligt at have mulighed for at sætte møbler ud udenfor sæsonen, hvis vejret indbyder til det.

 

Flere restauratører betragter det som miljøspild at opvarme udearealer med terrassevarmere. De der gør det, benytter både el- og gasvarmelamper, men er villige til at skifte til elvarmelamper, hvis dette bliver påkrævet af hensyn til miljøet.

 

Ifølge restauratørerne benyttes vinterudeserveringen ofte af folk, der går ud for at ryge, men flere melder tilbage, at de også har spisende/drikkende kunder ude, når vejret tillader det. Desuden mener de, at det får restaurationen til at se åben og indbydende ud, når der er dækket op udenfor. 

 

De adspurgte interne interessenter er dem, der behandler udeserveringsansøgningerne og omfatter Politi, Brandvæsen, Fødevarestyrelsen, Bevillingsnævnet, Byplan, Industrimiljø, Trafik og Anlæg samt Myndighed og Vejdrift. Blandt dem er stemningen også overvejende positiv. 

 

Der er nogle administrative udfordringer, der skal tages højde for. Da det har været en forholdsvis mild vinter, har der i år ikke været de store udfordringer i forhold til at glatførebekæmpe. Det er dog vigtigt, at udeserveringsarealet indskrænkes, så møbler kun sættes ud i det omfang, der benyttes, og at disse fjernes helt fra arealet, når der ikke er udeservering, således at fejemaskiner og vintermateriel kan komme frem. Ligeledes skal restauratørerne være ansvarlige for at renholde og glatførebekæmpe inden for eget udeserveringsområde, da kommunen ikke kan komme til, når møblerne er sat ud. 

 

Flere interessenter deler ønsket om, at møblerne helt skal væk fra gadearealet, når de ikke benyttes, da byen skal se indbydende ud. Det kan ikke accepteres, at restauratøren vælger at stable møblerne op foran facaden, som det er tilladt i sommersæsonen. Dette vil bevirke, at møblerne i de perioder, hvor vejret ikke tillader udeservering, bare står opmagasineret og får byen til at se lukket ud. Derfor skal møblerne helt væk fra vejarealet, når de ikke er i brug.

 

Det er også vigtigt, at der ikke bare bliver indrettet udendørs rygerum med afskærmninger, parasoller og terrassevarmere men uden egentlig mulighed for udeservering, da dette ikke er hensigten med vinterudeservering.  

Bilag

Ingen bilag.

 5. Skoleveje til Tarup Skole - Krydsningsfaciliteter på Rismarksvej og Rugårdsvej

Åbent - 2011/033037

 

Orientering

By- og Kulturforvaltningens screening for trafikfarlige skoleveje i distrikt for Tarup Skole har kortlagt, at der mangler krydsningsfaciliteter på både Rugårdsvej og Rismarksvej, som efterlever krav, vedtaget i Børne- og Ungeudvalget for elever til og med 3. klassetrin.

 

Med henholdsvis den aktuelle og den fremtidige trafikbelastning på både Rugårdsvej og Rismarksvej er den trafiksikkerhedsmæssige mest forsvarlige krydsningsfacilitet for trafikantgruppen bløde trafikanter niveaufrie forbindelser til krydsning af begge strækninger.

 

Rugårdsvej:

Den konkrete strækning omkring Tarup Skole er 2-sporet.

Planlagte sortplettiltag på strækningen - blandt andet i kryds ved Tarupvej - vurderes at kunne forbedre sikkerheden ved krydsningsfacilitet (signal) for trafikantgruppen bløde trafikanter (fodgængere, cyklister og lille knallert).

 

Forslag til tiltag er godkendt af By- og Kulturudvalget den 20/3 2012 i forbindelse med frigivelse af anlægsmidler under anlægsrammen ”Trafiksikkerhedsplan”.

Konkret anbefales i kryds ved Tarupvej følgende tiltag:

a.    Beskæring af beplantning

b.    Baggrundsplader på en stander der hænger ud over vejen

c.    Flytning af 3-lys signal (fra stander nr. 4 til nr. 6)

d.    Forlænge mellemtider efter primærretning (Rugårdsvej)

e.    Grøntider kan eventuelt beregnes med langsom ganghastighed

f.     Stopstreger 5 m tilbage for at sikre bedre oversigt

g.    LED-lys kan overvejes for tydeligere signal

h.    Endelig kan der overvejes ombygning af signalet, så der etableres egen signalfase for fodgængere og cykler på tværs af Rugårdsvej, eventuelt kun med fodgængerlys ved aktivering af tryk.

 

På dialogmøderne med Trafikgruppen Tarup har yderligere følgende løsninger været drøftet:

·       Ny stitunnel ved Bygmarksvej (forkastet, fordi sortplettiltag i kryds ved Tarupvej vurderes - af både forvaltningen og Trafikgruppen Tarup - at kunne forbedre sikkerheden for fodgængere, ved krydsning i signalet).

·       Ny stitunnel ved Jernbanevej (forkastet som skolevejstiltag på grund af beliggenheden, da få elever må forventes at ville benytte dette alternativ).

 

Det er derfor forvaltningens og trafikgruppens vurdering, at de ovennævnte tiltag vil forbedre sikkerheden i fornødent omfang. Dog må det pointeres, at en tunnel vil være den trafiksikkerhedsmæssige mest optimale løsning.

 

Rismarksvej

Den konkrete strækning omkring Tarup Skole er 4-sporet.

 

Der er afholdt dialogmøder med Trafikgruppen Tarup for at finde den trafiksikkerhedsmæssige rigtige løsning, som i dette tilfælde vurderes at være en tunnel. Den væsentligste årsag til at foreslå en tunnel frem for signaltekniske tiltag som på Rugårdsvej er, at Rismarksvej er 4-sporet på den konkrete strækning omkring Tarup Skole. Forlængelse af grøntid for fodgængere i signalerne på Rismarksvej forventes ikke at kunne imødekommes af hensyn til den øvrige trafikafvikling på Rismarksvej.

 

Løsninger på længere sigt:

Der blev onsdag, den 11/4 2012 aftalt at fortsætte dialogmøderne med Trafikgruppen Tarup og øvrige interessenter, så som Tarup Center og Børn- og Ungeforvaltningen for at finde den rigtige placering og lave et budget på projektet.

 

Løsninger på kort sigt:

I 2012 er der yderligere planlagt projektering af krydsombygninger til udførelse i 2013 på Rismarksvej ved henholdsvis Rugårdsvej og Rugvang.

Krydsombygningerne er primært begrundet i ønsket om bedre fremkommelighed, men også sikkerheden ønskes forbedret.

De påpegede problematikker i forhold til krydsningsfaciliteter for bløde trafikanter søges ligeledes indarbejdet i videst muligt omfang.

Bilag

1. Mødeforløb med Trafikgruppen Tarup (Mødeforløb med Trafikgruppen Tarup.pdf)

 

 

 

6. Orientering om renovering af broen over åstien på Rismarksvej

Åbent - 2012/048216

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

8. Orientering om hjertestartere

Åbent - 2011/213919

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

9. Orientering om græstæppet på Odense Stadion

Åbent - 2012/061957

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

10. Orientering om Carl Nielsen

Åbent - 2012/061952

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl