Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat 8. november 2011

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 08-11-2011 kl. 13:30

Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Blok 1Afbud fra:
Morten Kibæk
Mai Henriksen

Oversigtsdagsorden: Åben referat


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Budgetopfølgning pr. 1/10 2011

Åbent - 2011/009720

 

Sagsresumé

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremsender budgetopfølgning pr. 1/10 2011 for bevillinger under Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. I budgetopfølgningen vurderes, om det forventede regnskab for 2011 afviger fra det korrigerede budget pr. 1/10 2011.

 

·         Samlet set forventer Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen et mindreforbrug på 82,8 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt med på 13,9 mio. kr. på budgetområder med overførselsadgang, -30,6 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, 96,4 mio. kr. på projekter med ekstern finansiering samt 3,0 mio. kr. på anlæg.

 

·         Det betyder, at Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget i den overordnede sag vil fremstå med farven grøn i trafiklysoversigten, idet det forventede mindreforbrug på budgetområder med overførselsadgang udgør 2,6 % af budgetrammen.

 

·         Vedrørende overholdelse af servicerammen vil Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget fremstå med farven grøn, da det forventes at overholde udvalgenes serviceramme.

 

 

Status – udvikling fra vedtaget budget 2011 til korrigeret budget 2011

 

Budgetopfølgningen bygger på alle de budgetændringer, som er godkendt siden vedtagelsen af budget 2011.

 

Vedtaget budget for hele Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er korrigeret med i alt 245,4 mio. kr. hvilket primært kan henføres til konsekvenser af finansieringsomlægningen i forbindelse med ændrede refusionssatser på beskæftigelsesområdet (byrådet den 18/5 2011), som tilfører forvaltningen 351,9 mio. kr. Endvidere er der reduktioner i forbindelse med Midtvejsreguleringen af Beskæftigelsestilskuddet på 93,0 mio. kr. og en række øvrige reduktioner på i alt 13,5 mio. kr.

 

Budgetterne for 2011 på de budgetgaranterede områder og øvrige overførsler er ikke korrigeret i forbindelse med Halvårsregnskabet og Økonomisk Status. Budgetopfølgningen pr. 1/10 udløser dermed behov for en række interne budgetomplaceringer indenfor forvaltningens to udvalg.

 

 

Korrigeret budget 2011 i forhold til forventet regnskab 2011

 

Budgetopfølgningen pr. 1/10 for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen viser i store træk det samme billede som forelagt ved halvårsregnskabet og ved forvaltningens bidrag til Økonomisk status, som blev behandlet i august.

 

·         På driftsområder med overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 13,9 mio. kr., der søges overført til 2012. Afvigelsen svarer til 2,6 % af det korrigerede budget.

 

·         På driftsområder uden overførselsadgang forventes et beskedent samlet merforbrug på 12,7 mio. kr. (efter forventet budgetneutral overførsel på 18,0 mio. kr. af reserverede midler under Økonomiudvalget til Forsikrede ledige). Der er væsentlige merforbrug på Kontanthjælp, Ledighedsydelse og Boligstøtte samt et større mindreforbrug på Førtidspension. Samlet svarer afvigelsen til 0,4 % af det korrigerede budget.

 

·         For projektmidler forventes en ekstraordinær overførsel til 2012 på 96,4 mio. kr., der hovedsageligt omfatter projekter vedrørende Forsikrede ledige. Beskæftigelsescentret modtager i løbet af efteråret 2011 ca. 104 mio. kr. fra EU’s Globaliseringsfond til efteruddannelse og omskoling af fyrede medarbejdere fra Lindø, der ikke når at blive anvendt i 2011.

 

·         Serviceudgifterne falder i 2011 med 29,1 mio. kr. pga. forventet overførsel af midler fra 2011 til 2012 fra driftsområdet og projekter. Den samlede servicerammebelastning for 2011 og 2012 er neutral.

 

·         På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 11,7 mio. kr.

 

Overordnet set ligger antallet af ledige og modtagere af permanente ydelser under niveauet fra vedtaget budget for 2011. Specielt Førtidspension og Sygedagpenge viser en positiv udvikling. Men specielt udviklingen på Kontanthjælp og Ledighedsydelse er negativ, og her har forvaltningen udfordringer.

 

På Kontanthjælp er der konstateret et væsentligt merforbrug. De foreløbige undersøgelser peger på, at merforbruget skyldes en kombination af mængdestigning, ydelsesglidning og en forsinkelse i implementeringen af den nye aktiveringsstrategi med væsentligt større fokus på virksomhedsrettet aktivering.

 

På Ledighedsydelse er der sket en betragtelig mængdestigning dels i alt og dels på ledighedsydelse med 100 % kommunal finansiering. Stigningen skal ses i sammenhæng til konjunkturerne på arbejdsmarkedet, hvor det er blevet vanskeligt at tilvejebringe det nødvendige antal fleksjob. Forvaltningen har fokus på området, dels i forhold til indgang, hvor borgere, der ikke vil kunne bringes i fleksjob, skal afklares på anden vis, dels i forhold til at nedbringe det høje antal med ren kommunal finansiering.

 

Endelig ligger der en udfordring i at håndtere et forventet samlet merforbrug på Boligstøtte på kr. 6,2 mio. kr., der skyldes en kraftig stigning i antal boligsikringssager fra 2010 til 2011.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender:

 

 

a)    Budgetopfølgningen pr. 1/10 2011 fremsendes til byrådets orientering.

 

b)    driftsområder med overførselsadgang søges om:

 

b1. Mindreforbrug vedrørende Socialudvalgets andel af Overførselspuljen på 10.448.000 kr. tilføres kassen i 2011. Overførselspuljen mellem 2011 og 2012 blev vedtaget ved budget 2012, hvorfor modposten for år 2012 tidligere er udmøntet ved budgetvedtagelsen.

 

b2. Mindreforbrug vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets andel af Overførselspuljen på 3.500.000 kr. tilføres kassen i 2011. Overførselspuljen mellem 2011 og 2012 blev vedtaget ved budget 2012, hvorfor modposten for år 2012 tidligere er udmøntet ved budgetvedtagelsen.

 

c)    driftsområder uden overførselsadgang søges om:

 

c1. Budgetneutral tillægsbevilling på 18.000.000 kr. i 2011 fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende forsikrede ledige.

 

c2. Budgetneutral tillægsbevilling på 41.575.000 kr. i 2011 fra Forsørgelses- og sikringsydelser og Borgerserviceydelser under Socialudvalget til Forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget.

 

d)    anlægsområdet søges om:

 

d1. Overførsel af forventet mindreforbrug på 3.019.000 kr. fra 2011 til 2012 til Socialudvalget.

 

e)    For projekter med hel eller delvis ekstern finansiering søges om:

 

e1. Mindreforbrug vedrørende Socialudvalgets andel af Overførselspuljen på 14.450.000 kr. tilføres kassen i 2011. Overførselspuljen mellem 2011 og 2012 blev vedtaget ved budget 2012, hvorfor modposten for år 2012 tidligere er udmøntet ved budgetvedtagelsen (serviceramme).

 

e2. Mindreforbrug vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets andel af Overførselspuljen på 720.000 kr. tilføres kassen i 2011. Overførselspuljen mellem 2011 og 2012 blev vedtaget ved budget 2012, hvorfor modposten for år 2012 tidligere er udmøntet ved budgetvedtagelsen (serviceramme).

 

e3. Ekstraordinær overførsel af forventet mindreforbrug på 81.214.000 kr. fra 2011 til 2012 til Arbejdsmarkedsudvalget (udenfor serviceramme).

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlemmerne Morten Kibæk og Mai Henriksen deltog ikke i mødet.

 

 

SAGSFREMSTILLING

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremsender budgetopfølgningen pr. 1/10 2011. Vurderingen foretages på bevillingsniveau på drift og anlæg, og der vurderes på følgende:

 

1.    Vedtaget budget i forhold til korrigeret budget (tillægsbevillinger og genbevillinger).

2.    Korrigeret budget i forhold til forventet regnskab (mer/mindreforbrug).

3.    Socialudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalget servicerammer (rammeoverholdelse).

 

 

 

Status – udvikling fra vedtaget budget 2011 til korrigeret budget 2011

 

 

Opfølgning på driftsområdet

 

områder med overførsel er Vedtaget budget for hele Social – og Arbejdsmarkedsforvaltningen korrigeret med i alt -6,1 mio. kr., som består af flere modsatrettede bevægelser.

 

Der er således sket en reduktion af rammen i forbindelse med overførsel af merforbrug på 10,0 mio. kr. fra 2010 til 2011 samt med 1,9 mio. kr. i forbindelse med etablering af omprioriteringspulje under Økonomiudvalget til at finansiere udgifter til demografisk udvikling samt afledt drift. Modsat er rammen opskrevet med 7,4 mio. kr. som følge af budgettekniske tilretninger fra områder uden overførselsadgang til områder med overførselsadgang.

 

Endvidere er budget og visitation til Specialtandplejen for socialt udsatte i Odense Kommune overgået fra Børn- og Ungeforvaltningen til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, der er tilført 0,4 mio. kr. (byrådet den 22/6 2011), og endelig er der reduktioner på 1,9 mio. kr. som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet (byrådet den 24/8 2011).

 

Som det fremgår af opgørelsen er der væsentlige udsving mellem de to udvalg. Dette skyldes primært organisatoriske ændringer i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, jf. byrådet den 19/1 2011 (budgetneutral tillægsbevilling på 26,2 mio. kr.).

 

områder uden overførsel er Vedtaget budget for hele Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen korrigeret med i alt 251,5 mio. kr. hvilket primært kan henføres til finansieringsomlægningssagen (ændrede refusionssatser på beskæftigelsesområdet), som tilfører forvaltningen 351,9 mio. kr. netto (tillægsbevilling) jf. byrådssag den 18/5 2011. Modsat er rammen nedskrevet med 7,4 mio. kr. som følge af budgettekniske tilretninger fra områder uden overførselsadgang til områder med overførselsadgang (negativ tillægsbevilling). Endelig er der reduktioner på 93,0 mio. kr. i forbindelse med Midtvejsreguleringen af Beskæftigelsestilskuddet (negativ tillægsbevilling), jf. byrådet den 24/8 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opfølgning på anlægsområdet

 

Der findes ikke anlæg vedrørende Kvalitetsfondsmidler og Kvarterplan under Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Øvrige anlæg er angivet herunder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Det vedtagne budget er 0, idet midlerne er overført fra 2010.

 

Anlægsbudgettet i Socialcenter omfatter anlægsinvesteringer fra 2010 vedrørende alternative plejehjemspladser på St. Dannesbo og flytning af Natvarmestue.

 

Anlægsbudgettet i Staben, vedrører uforbrugte driftsmidler overført fra 2010, der er frigivet via frigivelsessagen (byrådet den 22/6 2011). Anlægsmidlerne er primært disponeret til IT-investeringer og renoveringsprojekter.

 

Korrigeret budget 2011 i forhold til forventet regnskab 2011

 

 

Opfølgning på driftsområdet

 

Budgetopfølgningen pr. 1/10 for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen viser i store træk det samme billede som forelagt ved halvårsregnskabet og ved forvaltningens bidrag til Økonomisk status, som blev behandlet i august.

 

områder med overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 13,9 mio. kr., der søges overført til 2012. Afvigelsen svarer til 2,6 % af det korrigerede budget.

 

områder uden overførselsadgang forventes et beskedent samlet merforbrug på 12,7 mio. kr. Der er væsentlige merforbrug på Kontanthjælp, Ledighedsydelse og Boligstøtte samt et større mindreforbrug på Førtidspension. Afvigelsen svarer til 0,4% af det korrigerede budget.

 

Serviceudgifterne falder i 2011 med 29,1 mio. kr. pga. overførsel af midler fra 2011 til 2012 fra driftsområdet og projekter. Den samlede servicerammebelastning for 2011 og 2012 er neutral.

 

 

Budgetterne for 2011 på de budgetgaranterede områder og øvrige overførsler er ikke korrigeret i forbindelse med Halvårsregnskabet og Økonomisk Status. Budgetopfølgningen pr. 1/10 udløser dermed behov for en række interne budgetomplaceringer indenfor forvaltningens to udvalg.

 

Med denne sag foretages i den forbindelse en budgetneutral tillægsbevilling på 41,6 mio. kr. mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Korrigeret budget vil herefter afspejle vurderingen pr. 1/10, med undtagelse af Boligstøtte og Kontanthjælp, hvor der vil være en afvigelse på henholdsvis 6,2 mio. kr. og 6,5 mio. kr., svarende til forvaltningens forventede merforbrug inden for budgetgarantien og øvrige overførsler på i alt 12,7 mio. kr.

 

På Forsikrede ledige søger forvaltningen en budgetneutral tillægsbevilling på 18,0 mio. kr. af de reserverede midler på 27,1 mio. kr. under Økonomiudvalget, således at budgettet herefter afspejler vurderingen 1/10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opfølgning på projekter med hel eller delvis ekstern finansiering

 

Der forventes et samlet mindreforbrug på 96,4 mio. kr., herunder 14,5 mio. kr. under Socialudvalget og 81,9 mio. kr. under Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Mindreforbruget under Socialudvalget vedrører projekterne under Socialcentret.

 

Mindreforbruget under Arbejdsmarkedsudvalget omfatter hovedsageligt mindreforbrug på 83,5 mio. kr. på projekter vedrørende Forsikrede ledige. Årsagen til at der fra 2011 til 2012 forventes en så stor overførsel er, at Beskæftigelsescentret i efteråret 2011 modtager ca. 104 mio. fra EU’s Globaliseringsfond. Midlerne skal bruges til efteruddannelse og omskoling af fyrede medarbejdere fra Lindø. Det skal i øvrigt nævnes, at størrelsen af mindreforbruget er forbundet med en del usikkerhed, da det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at vurdere hvor mange uddannelsesforløb, der kan nå at blive gennemført i 2011.

 

Endvidere forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende Den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor den eksterne finansiering først modtages i regnskabsår 2012.

 

Endelig forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til projekter under Beskæftigelsesindsatser (servicerammen), der ønskes overført til 2012.

 

 

Opfølgning på anlægsområdet

 

Der findes ikke anlæg vedrørende Kvalitetsfondsmidler og Kvarterplan under Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

 

Øvrige anlæg er angivet herunder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., der søges overført til 2012.

 

Det korrigerede budget på 8,4 mio. kr. på Fællesadministrationen er overførte midler fra 2010. Anlægsmidlerne er primært benyttet til it-investeringer, færdiggørelse af telefonisystem og Renovering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens bygninger. Mindreforbruget på 2,8 mio. kr. søges overført til 2012, hvor projekterne forventes afsluttet.

 

Det korrigerede budget på 3,3 mio. kr. på Sociale indsatser er sammensat af overførte projektmidler til alternative plejehjemspladser på St. Dannesbo samt budgetbevilling til etablering af en natvarmestue. Mindreforbruget vedrører etablering af Natvarmestue på 0,2 mio. kr. søges overført til 2012, hvor projektet forventes afsluttet. 

 

Herunder gennemgås det forventede regnskab for centrenes driftsområder:

 

Socialudvalget:

 

 

Driftsområder med overførselsadgang

 

 

4.1 Fællesadministrationen

 

Der forventes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr., som søges overført til 2012.

 

På Administration forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., der skyldes uforbrugte puljemidler primært vedrørende trepartsmidler.

 

På Forretningsudvikling forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Forretningsudvikling består af 7 personer, der varetager koordinering og udførelse af forvaltningens områder vedrørende digitalisering, social teknologi & innovation samt organisationsudvikling.

Organisationsudvikling består pt. hovedsagligt af implementering af resultatbaseret styring (David Hunter) i driften samt ledelse af Ydelsescentret i overgangsprocessen frem mod virksomhedsoverdragelsen af opgavesættet til Udbetaling Danmark primo 2013. Budgettet omfatter hovedsagligt forvaltningens it-budget og lønbudget til 7 medarbejdere, og mindreforbruget skyldes primært, at planlagte udviklingsinvesteringer er udsat samt konvertering af anlægsmidler til it-investeringer.

 

Regnskabsudviklingen i perioden 2010-2011 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.2 Borgerserviceydelser

 

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr., som søges overført til 2012.

 

Mindreforbruget vedrører primært området Hjælpemidler, hvor udviklingen har været atypisk i forhold til tidligere år. Betragtes udviklingen for høreapparater for 2011 er både antallet samt de gennemsnitlige priser faldet set i forhold til 2010. Denne udvikling gælder for private såvel som offentlige leverandører af høreapparater.

 

Regnskabsudviklingen i perioden 2010-2011 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.3 Sociale indsatser

 

Budgettet forventes overholdt.

 

Institutionsdriften er fortsat under pres med et samlet forventet merforbrug. Merforbruget skyldes især vigende indtægter på ambulant stofmisbrugsbehandling fra eksterne kommuner, som kun delvist opvejes af et øget salg til Socialcentret. Resultatet for institutionsøkonomien søges håndteret i reguleringen af institutionernes udgiftsrammer samt ved brug af reserverede midler til uforudsete udgifter. På den baggrund forventes institutionsøkonomien ikke at påvirke det samlede regnskabsresultat for sociale indsatser.

 

Købet på ambulant stofmisbrugsbehandlingen har i 2011 været præget af øgede udgifter til Odense-borgere. Da området er karakteriseret ved selvhenvendelse og behandlingsgaranti er styringsmulighederne på køb af ambulant behandling begrænsede. Socialcentret har derfor valgt at styre udgiftsudviklingen ved hjælp af en rammereduktion af Området, således at udgifter og indtægter bringes i overensstemmelse på institutionen. Derudover er serviceniveauet på døgnbehandling stofområdet tilpasset, således at der via en opstramning af visitationen gennemføres en udgiftsreduktion i 2011.

 

Presset på Bostøtteområdet sker som en naturlig følge af hjemtagelserne på § 107-området. For at undgå øgede udgifter på området arbejdes der i Socialcentret på at udvikle gruppe-tilbud til de borgere, hvor dette er muligt. Gruppe-tilbuddene forventes først at få økonomisk effekt i 2012, hvorfor der er indlagt et forventet merforbrug på § 85 området.

 

På de særligt dyre § 107-foranstaltninger er der siden sidste budgetopfølgning sket afklaring i tre ankesager, hvor Nævnet har stadfæstet Socialcentrets afgørelse i to sager og omgjort en tredje sag. Omgørelsen medfører en udgift for socialcentret på 1,6 mio. kr. Socialcentret har reserveret 1 mio. kr. til dækning af udgifter i det tilfælde, at afgørelsen ikke faldt ud til centrets fordel. De resterende 600.000 kr. vil blive finansieret ved tilbageholdenhed på administrationen.

 

Socialcentret har fra 1/8 2011 overtaget budget og visitation til Specialtandplejen for socialt udsatte i Odense Kommune. Socialcentret har i den forbindelse formuleret et serviceniveau og revisiteret ca. 240 borgere, som jf. lovgivning og nyt serviceniveau ikke er berettiget til ydelsen. Da Socialcentret ikke har indflydelse på den takt de resterende borgere indkaldes af specialtandplejen, og da der kun er overført budget svarende til 1/3 af året, er det uvist om udgiften kan holdes indenfor den tildelte ramme. Der forsøges pt. etableret kontakt til Specialtandplejen med henblik på at få afklaring vedrørende antal behandlinger. 

 

Endelig kan der være en positiv modsatrettet bevægelse vedrørende køb af ophold på eksterne kvindekrisecentre. Det er vurderingen, at der vil være et mindreforbrug på dette budgetområde, men mindreforbruget kan blive større. Usikkerheden om størrelsen skyldes, at eksterne kommuner ikke løbende fremsender regninger og i nogle tilfælde først gør det sidst på året.

 

Regnskabsudviklingen i perioden 2010-2011 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.5 Forsørgelses- og sikringsydelser

 

Der forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr., som søges overført til 2012.

Merforbruget vedrører Produktionsskoler og skyldes flere elever end forventet.

 

Regnskabsudviklingen i perioden 2010-2011 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Driftsområder uden overførselsadgang

 

 

4.2 Borgerserviceydelser

 

Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

 

Mindreforbruget vedrører primært Helbredstillæg, hvor der har været en lavere tilgang end tidligere år.

 

Mindreforbruget modsvares delvis af et merforbrug på Enkeltydelser og Efterlevelseshjælp. Ankestyrelsens afgørelse vedrørende beregning af supplementydelse medvirker til et merforbrug pga. en højere gennemsnitspris til trods for, at der på området Enkeltydelser og Efterlevelseshjælp samlet har været færre modtagere end budgetforudsat.

 

Regnskabsudviklingen i perioden 2010-2011 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Antal modtagere af Enkeltydelser og Efterlevelseshjælp siden 2010 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 


4.5 Forsørgelses- og Sikringsydelser

 

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 33,2 mio. kr., der primært kan henføres til et mindreforbrug på 38,5 mio. kr. til Førtidspension og et merforbrug på 6,2 mio. kr. til Boligstøtte.

 

 

Handicapkompenserende ydelser

 

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

 

Mindreforbruget skyldes færre antal personer, der modtager handicapkompenserende ydelser end forventet. Niveauet er meget lig regnskab 2010. I budgettet var det imidlertid forventet at en gruppe diabetespatienter igen ville blive berettiget til ydelsen, men denne stigning er udeblevet.

 

Antal modtagere af Handicapkompenserende ydelser siden 2010 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 


Boligstøtte

 

Der forventes et samlet merforbrug på boligstøtte på kr. 6,2 mio. kr.

 

Det forventede merforbrug til Boligsikring udgør 6,4 mio. kr., der er forårsaget af stigning i antal sager fra 2010 til 2011. Størstedelen af stigningen vurderes at være konjunkturbestemt, da Boligsikringens størrelse beregnes ud fra husstandens indkomst. Dog skyldes omtrent 1,0 mio. kr. af stigningen, at nye førtidspensionister modtager Boligsikring med en lavere refusion i stedet for Boligydelse.

 

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til Boligydelse.

 

Antal Boligstøttesager siden 2010 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

 

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

 

Mindreforbruget skyldes, at der er færre personer der modtager skoleydelse end forventet, herunder at følgeudgifterne vil være lidt lavere end forventet.

 

Antal modtagere af Skoleydelse siden 2010 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 


Førtidspension

 

Der forventes et mindreforbrug på 38,5 mio. kr.

 

Det forventede mindreforbrug er en følge af, at nettotilgangen til førtidspension med 35% refusion er næsten halveret i forhold til budgetforudsætningerne fra medio 2010.

 

Den store nettotilgang i 2008-10 er således begyndt at aftage her i 2011 og forventes at aftage yderligere i 2012. Det øgede fokus på rehabilitering bidrager kraftigt til det forventede fald i nettotilgangen.

 

 

 

 

 

Antal modtagere af Førtidspension siden 2010 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Regnskabsudviklingen i perioden 2010-2011 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Arbejdsmarkedsudvalget:

 

Driftsområder med overførselsadgang

 

 

6.1 Beskæftigelsesindsatser

 

Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 156,8 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til Socialudvalget, Forsørgelses- og Sikringsydelser.

 

 

Administration

 

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som søges overført til 2012.

 

Mindreforbruget skyldes mindreaktivitet vedrørende anden aktør administration samt ekstraordinære indtægter vedrørende afsluttede projekter fra tidligere år.

 

 

 

Servicejob og Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommune

 

Der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som søges overført til 2012.

 

Mindreforbruget skyldes, at antallet af løntilskudsforløb i Odense Kommune ikke er blevet så højt som forventet. I den forbindelse skal det nævnes, at forbruget på området fortsat er afhængigt af hvor mange løntilskudsforløb, der bliver iværksat i Odense Kommune resten af året.

 

Der er ikke budget på området Servicejob, da servicejobordningen alene er en administrativ ordning for Jobcenter Odense.

 

Antal Forsikrede ledige ansat i kommuner (tidl. Jobtræningsordning) siden 2010 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 


Kommunale fleksjob, Beskæftigelsesplan, Vollsmose

 

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., som søges overført til 2012.

 

Der er tidligere besluttet budgetreduktioner på området, hvorfor det forventede merforbrug er udtryk for, at gennemsnitprisen er højere end budgetteret, hvilket blandt andet skyldes, at over 82 pct. af personerne er ansat i fleksjob med højeste tilskud. Der er samtidig ikke sket afgang af personer ansat under fleksjobordningen som antaget i forbindelse med budgetreduktionen. Der har i første halvår 2011 været en afgang på 4 personer, og der forventes et sted mellem 27-30 personer ansat ved årets udgang. Gennemsnitsalderen for gruppen er omkring 49 år. Såfremt personerne fortsætter i fleksjobansættelsen indtil de når pensionsalderen vil der indtil 2020 være en afgang på ca. en tredjedel af gruppen.   

 

Antal personer i kommunale fleksjob under Vollsmoseplanen siden 2010 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 


Regnskabsudviklingen i perioden 2010-2011 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Driftsområder uden overførselsadgang

 

 

6.1 Beskæftigelsesindsatser

 

På Beskæftigelsesindsatser forventes et mindreforbrug på 8,9 mio. kr.

 

Nedenfor er der foretaget en gennemgang af Beskæftigelsesindsatserne uden overførselsadgang.

 

 

Løntilskud til fleks- og skånejob ekskl. ledighedsydelse

 

Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

 

Det forventede mindreforbrug tager udgangspunkt i mængdeudviklingen i jobindsats.dk, hvor der forventes 2.308 helårspersoner i 2011. På trods af den stigende mængde er der forsat et forventet mindreforbrug, hvilket er udtryk for en faldende gennemsnitspris.

 

En stor del af forbruget på området vedrører løntilskud til fleksjobbere i private virksomheder. Afregningen til de private arbejdsgivere sker løbende, men traditionelt finder den største del af afregningen sted omkring årsskiftet. Det betyder en vis usikkerhed i forhold til om udgifterne vedr. indeværende år kan nå at blive bogført i dette regnskabsår, eller om bogføringen først sker i det kommende regnskabsår (haleproblematik).

 

Antal personer i fleksjob siden 2010 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 


Introduktionsprogram m.v.

 

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.

 

Merforbruget skyldes, at flere borgere end forventet deltager i danskuddannelse.

 

 

Jobtræningsordning, Seniorjob.

 

Budgettet forventes overholdt.

 

 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

 

Der forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr.

 

Merforbruget modsvares af et forventet mindreforbrug på Aktive indsatser (mentorer) på 7,0 mio. kr.

 

Samlet set forventes budgettet på ”beskæftigelsesindsatsen” overholdt.

Det skal dog nævnes, at der som følge af opsigelsesvarsler blandt opsagte medarbejdere i kommunale projekter, der er blevet nedlagt i forbindelse med omlægning til ny aktiveringsstrategi, er et pres på området.

 

 

Beskæftigelsesindsats, Forsikrede ledige

 

Der forventes et mindreforbrug på 6,7 mio. kr.

 

Mindreforbruget skyldes to modsatrettede bevægelser. For det første har der været en større indsats til Personlig Assistance og Hjælpemidler til beskæftigede, herunder arbejdsfastholdelse, end forudsat i budgettet, hvilket medfører et merforbrug på ca. 6-7 mio. kr. For det andet har der været færre i løntilskud end forventet, og til en lavere gennemsnitspris hvilket medfører et mindreforbrug i størrelsesordenen 13-14 mio. kr.

 

Mindreforbruget til Beskæftigelsesindsatsen skal ses i sammenhæng med udgifterne til A-Dagpenge for forsikrede ledige. Der er tale om et samlet merforbrug på 18,0 mio. kr., som langt overvejende kan henføres til den stigende ledighed og langtidsledighed.

 

 

 

 

Kommunale fleksjob

 

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

 

Det forventede mindreforbrug er udtryk for en lavere mængde end forudsat i budgetforudsætningen.

 

Antal personer i Kommunale fleksjob siden 2010 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktive indsatser

 

Der forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

 

Området skal ses i sammenhæng med Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

 

Mindreforbruget skyldes primært tilbageholdenhed i nye mentorbevillinger for at imødegå merforbruget på Den kommunale beskæftigelsesindsats. Det bemærkes, at der fremadrettet forventes et øget brug af mentorordningen i overensstemmelse med Aktiveringsstrategien.

 

Regnskabsudviklingen i perioden 2010-2011 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.2 Forsørgelsesydelser

 

På Forsørgelsesydelser forventes et merforbrug på 74,8 mio. kr.

 

Nedenfor er der foretaget en gennemgang af Forsørgelsesydelser uden overførselsadgang.

 

 

Kontanthjælp

 

Der forventes et merforbrug på 29,2 mio. kr.

 

Merforbruget på Kontanthjælp skyldes en kombination af mængdestigning, ydelsesglidning og en forsinkelse i implementeringen af den nye aktiveringsstrategi med væsentligt større fokus på virksomhedsrettet aktivering.

 

Antal kontanthjælpsmodtagere siden 2010 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsikrede ledige, A-dagpenge

 

Der forventes et merforbrug på 24,7 mio. kr.  

 

Merforbruget på A-dagpenge til forsikrede ledige skyldes en kombineret mængdestigning og ydelsesglidning. Det vil sige, at flere ledige og en større andel af de ledige er omfattet af reglerne om kommunal medfinansiering (mere end 12 ugers ledighed). Hertil kommer en manglende rettidig aktivering til en ekstra merudgift på 4,0 mio. kr. En vis andel af disse merudgifter skyldes en forsinkelse af aktiveringsstrategien, herunder tilvejebringelsen og besættelsen af nye kvotejob hurtigt nok.

 

Udgiften til A-dagpenge skal ses i sammenhæng med udgifterne til Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, primært løntilskud. Der er tale om et samlet merforbrug på 18,0 mio. kr. (24,7-6,7 mio. kr.), som langt overvejende kan henføres til den stigende ledighed og langtidsledighed.

 

Antal Forsikrede ledige inkl. selvvalgt uddannelse siden 2010 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledighedsydelse

 

Der forventes et merforbrug på 15,9 mio. kr.

 

Merforbruget skyldes en betragtelig mængdestigning samt en større andel på ren kommunal forsørgelse, det vil sige over 18 måneders ydelse. Den større andel på ren kommunal forsørgelse skal ses i sammenhæng med konjunkturerne på arbejdsmarkedet, hvor det er blevet vanskeligt at tilvejebringe det nødvendige antal fleksjobs. I merforbruget indgår endvidere knap 2 mio. kr. i for meget hjemtaget statsrefusion for 2010.

 

I forhold til Økonomisk Status fra august 2011 er der tale om et yderligere merforbrug på 4,9 mio. kr. Stigningen skyldes dels flere modtagere end forventet, dels et større antal sager med ren kommunal finansiering end forudsat.

 

Antal modtagere af ledighedsydelse siden 2010 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktionsydelse

 

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

 

Merforbruget skyldes en lille stigning i antal personer, der modtager Introduktionsydelse.

 

Antal modtagere af Introduktionsydelse siden 2010 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 


Sygedagpenge

 

Der forventes et merforbug på 5,0 mio. kr.

 

Merforbruget skyldes primært flere sager over 52 uger end forventet samt et lavere antal sager end forventet, hvor det har været muligt enten at opnå en delvis raskmelding eller at få den sygemeldte i virksomhedsrettet tilbud.

 

Antal sygedagpengesager siden 2010 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsudviklingen i perioden 2010-2011 er vist i nedenstående tabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktuelle temaer

 

Afsnittet Aktuelle temaer omhandler forvaltningens udfordringer på Ledighedsydelse, Kontanthjælp og Boligstøtte.

 

På ledighedsydelse er der sket en betragtelig mængdestigning dels i alt og dels på ledighedsydelse med ren kommunal finansiering. Stigningen skal ses i sammenhæng til konjunkturerne på arbejdsmarkedet, hvor det er blevet vanskeligt at tilvejebringe det nødvendige antal fleksjob. Forvaltningen har fokus på området for at nedbringe det høje antal med ren kommunal finansiering.

 

På Kontanthjælp er der konstateret et væsentligt merforbrug. De foreløbige undersøgelser peger på, at merforbruget skyldes en kombination af mængdestigning, ydelsesglidning og en forsinkelse i implementeringen af den nye aktiveringsstrategi med væsentligt større fokus på virksomhedsrettet aktivering. Der pågår i forvaltning en udvidet analyse med fokus på årsagsforklaringer af ovenstående samt at få iværksat tiltag, der muliggør fuld realisering af aktiveringsstrategien i 2012.

 

Der er i forbindelse med implementeringen af den nye aktiveringsstrategi en særlig udfordring med at sikre overholdelse af rettidigheden – at de ledige modtager aktivering til tiden samt en tilstrækkelig varighed. Hertil har forvaltningen tiltag i gang i forhold til forsikrede ledige med mere end 2½ års ledighed samt udviklet to nye aktiveringsforløb, som i højere grad kan medvirke til at sikre, at borgeren gennemfører de lovpligtige perioder. På kontanthjælpsområdet er der et særligt fokus på de borgere, der ikke kan rummes i tilgængelige tilbud, herunder virksomhedspraktik.

 

Disse udfordringer skal ses i lyset af, at arbejdsmarkedsindsatsen befinder sig i et krydspres med fortsatte virksomhedslukninger, masseafskedigelser og stigning i antallet af personer uden beskæftigelse samtidig med, at kommunens økonomi er under pres og, at den nye Aktiveringsstrategi forudsætter en øget anvendelse af virksomhedspladser på det ordinære arbejdsmarked.

 

Endelig ligger der en udfordring i at håndtere et forventet samlet merforbrug på Boligstøtte på kr. 6,2 mio. kr., der skyldes en kraftig stigning i antal boligsikringssager fra 2010 til 2011.

 

Økonomi

Kassebeholdningen, samlet for de to udvalg

 

Der foretages ikke kassetræk i forbindelse med budgetneutral tillægsbevilling til Forsikrede ledige, idet der på området foreligger en reservation under Økonomiudvalget på i alt 27,1 mio. kr.

 

 

Servicerammen, samlet for de to udvalg

 

Servicerammen for Odense Kommune er fastlagt af Indenrigs – og Sundhedsministeriet og opgjort som nettodriftsudgifter på et afgrænset område fratrukket brugerfinansierede udgifter, udgifter til forsikrede ledige samt overførsler.

 

For Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen betyder det, at hovedparten (91 %) af driftsudgifterne med overførselsadgang i Odense er med i servicerammen, mens 9% af driftsudgifterne er uden overførselsadgang.

 

En overskridelse af udvalgets serviceramme inden for driftsområdet med overførselsadgang sanktioneres overfor Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, såfremt Odense kommune sanktioneres af regeringen som følge af manglende overholdelse af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Sanktionen består af en modregning i udvalgenes rammer svarende til udvalgenes andel af kommunens samlede overskridelse.

 

Der overføres et samlet mindreforbrug på 13,9 mio. kr. fra driftsområdet fra 2011 til 2012. Endvidere overføres et samlet mindreforbrug på 15,2 mio. kr. fra projekter med hel eller delvis ekstern finansiering fra 2011 til 2012.

 

Det betyder, at serviceudgifterne falder i 2011 samlet med 29,1 mio. kr., men stiger i 2012 med samme beløb. Den samlede servicerammebelastning fra 2011-12 er således neutral.

 

 

 

 

 


Anm.: + = overførsel af mindreforbrug.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

C: Sager til drøftelse/forberedelse

2. Fællesmøde mellem Børn- og Ungeudvalget, Arbejdsmarkeds- og Socialudvalgene og Uddannelsesforum om "Hele Odenses Ungestrategi"

Åbent - 2011/112620

 

Sagsresumé

Der afholdes et fællesmøde om ”Hele Odenses Ungestrategi” mellem Børn og Ungeudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Uddannelsesforum. Uddannelsesforum består af direktørerne for ungdomsuddannelserne i Odense.

 

På mødet vil der være oplæg og drøftelse af

 

-          Udfordringer og handlemuligheder på ungeområdet

-          Frafald på ungdomsuddannelserne

-          Sammenhæng fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne

-          Fremtidens jobmarked og uddannelser.

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at udvalgene drøfter sagen.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget drøftede sagen.

 

Udvalgsmedlemmerne Morten Kibæk og Mai Henriksen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Bilag

 

 

 

E: Orientering

3. Ankestyrelsens ændring af brøkpension til førtidspensionister

Åbent - 2011/187347

 

Orientering

Mundtlig orientering om konsekvenser for Odense Kommune v/borgerservicechef Hanne Sørud.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

4. Kort orientering om Pensionistservice

Åbent - 2011/187347

 

Orientering

Kort orientering om Pensionistservice v/beskæftigelseschef Michael Hein Petersen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

5. Orientering om konkret sag

Åbent - 2011/187347

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl