Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat 17. januar 2012

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 17-01-2012 kl. 08:30

Mødelokale 9.16, Tolderlundsvej 2, 9. sal


Udvalgsmedlem Mai Henriksen forlod mødet kl. 09.50 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 5, 6 og 7.

Oversigtsdagsorden: Åben referat


B: Sager til afgørelse i udvalget

1. Europæisk Globaliseringsfond

Åbent - 2010/124116

 

Sagsresumé

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Region Syddanmark, Odense og Kerteminde Kommuner har udarbejdet en supplerende ansøgning til den Europæiske Globaliseringsfond (EGF) om støtte til omskoling af de senest afskedigede medarbejdere fra Lindø Værftet.

 

Ansøgningen blev sendt den 28/10 2011 og behandles fortsat i EU Kommissionen.

Der er søgt om 47.700.000 kr. af et samlet budget på 73.380.000 kr.

 

Af Bekendtgørelse om administration af økonomisk støtte fra den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen fremgår det, at der kan ydes støtte til godtgørelse af udgifter fra den dag den pågældende medlemsstat begynder at yde individualiseret støtte til de berørte arbejdstagere, dvs. de aktiviteter der er beskrevet i ansøgningen er påbegyndt.

 

Med henblik på at iværksætte en tidlig indsats for den berørte målgruppe for ansøgningen, skal det derfor besluttes, hvorvidt de aktiviteter, der er planlagt gennemført for EGF midlerne kan påbegyndes i perioden fra Kommissionens indstilling og til Europa-Parlamentets endelige godkendelse via kommunalt udlæg.    

 

Erfaringer fra tidligere behandlingsforløb viser, at Europa-Parlamentet følger Kommissionens indstilling. Det er derfor vurderingen, at Odense Kommune ved et udlæg påtager sig en minimal økonomisk risiko.

 

Udlægget for den del af aktiviteterne (4 ugers grundforløb), der vedrører Odense borgere, vil maksimalt være 3.300.000 kr.   

 

Indstilling

Social-og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at Beskæftigelsescentret kan iværksætte det indledende grundforløb for Lindø afskedigede borgere i Odense Kommune fra det tidspunkt, hvor Kommissionen har godkendt ansøgningen og oversendt den til oversættelse inden den fremsendes til EU-parlamentets godkendelse.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingen.

 

Sagsfremstilling

Globaliseringsfonden er søgt ad to omgange. I første omgang blev der søgt om ca. 104.000.000 kr. til ekstraordinære omskolingsinitiativer for ledige, afskediget fra Lindø værftet i perioden 10/8 2009 – 31/1 2011. Denne ansøgning blev imødekommet af EU i juli 2011. Derudover er der søgt om 47.700.000 kr. i en supplerende ansøgning til EU 28/10 2011, dækkende ledige, afskediget fra Lindø Værftet og underleverandører i perioden 1/2 2011-31/12 2011. Denne ansøgning behandles fortsat i EU.

 

Ansøgning om støtte fra EGF behandles efter et fast mønster. Når Kommissionen har konkluderet, at der bør ydes finansiel bistand fra globaliseringsfonden, indstiller den til Europa-Parlamentet og Rådet at træffe afgørelse i sagen. Herefter fastsætter Europa-Parlamentet og Rådet støttebeløbet i tilfælde af en bevilling. Efterfølgende udbetaler Kommissionen hurtigst muligt støtten i én enkelt udbetaling.

 

I ansøgningen er der lagt op til, at borgeren skal på et 4 ugers indledende afklaringsforløb. Afklaringsforløbet er første skridt på vej mod en regulær omskoling til andre erhverv. Forløbet skal blandt andet hjælpe medarbejderne med at omstille sig til andre erhverv og med at afklare behovet for relevant efteruddannelse.

 

Dette er samlet set ca. 6.650.000 kr. Heraf udgør Odenses andel ca. 50 %.

 

Dette forløb vil kunne iværksættes straks, der er midler hertil. 

 

Forløbet er tilrettelagt som en ekstraordinær indsats, der skal gøre de afskedigede omstillingsparate og fokuserede på relevante omstillingsmuligheder. Dog er der indlagt det præmis i kravspecifikationen for forløbet, at det også skal kunne håndtere en plan for den lediges tilbagevenden til arbejdsmarkedet via det ordinære beskæftigelsessystem. Forløbet vil således kunne have en berettigelse uagtet, at den enkelte ikke får mulighed for omskolingsaktiviteter for EU midler i forlængelse af afklaringsforløbet. Det økonomiske tab for Odense Kommune vil således være stærkt begrænset, hvis Parlamentet ikke følger Kommissionens indstilling, idet afklaringsforløbet kan rumme elementer og output, der kan håndteres og imødekommes i det ordinære beskæftigelsessystem. 

 

Økonomi

Andelen af afskedigede med bopæl i Odense Kommune udgør tæt på 50 % af de ansøgte 6.650.000 kr. til denne aktivitet og aktiviteterne vil således maksimalt kunne udgøre 3.300.000 kr.

 

Udlægget på maksimalt 3.300.000 kr. finansieres via Jobcenterets aktiveringsmidler.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

2. Fællesmøder mellem Arbejdsmarkedsudvalget og LBR Odense

Åbent - 2010/138041

 

Sagsresumé

I forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2013 foreslås det, at der i 2012 holdes en temakonference den 19. og 20/4 2012 (internat) samt et fællesmøde den 13/8 2012, kl. 12-15.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til temakonference og fællesmøde.

 

Beslutning

Punktet udsat med henblik på ny dato for temakonferencen.

 

Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til fællesmøde.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Ingen bilag.

 

E: Orientering


4. Foreløbige konsekvenser af budgetforliget v/direktør Peter Pietras

Åbent - 2011/188326

 

Orientering

Mundtlig orientering v/direktør Peter Pietras.

 

Plancher blev gennemgået og udsendes til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

5. Orientering om flygtninge og indvandrere på førtidspension i Odense Kommune

Åbent - 2012/004033

 

Orientering

Orientering om flygtninge og indvandrere på førtidspension i Odense Kommune v/beskæftigelseschef Michael Hein Petersen.

 

Plancher blev gennemgået og udsendes til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

6. 6-by beskæftigelseskonference i Aalborg den 13/3 2012

Åbent - 2011/206391

 

Orientering

Der afholdes 6-by beskæftigelseskonference i Aalborg den 13/3 2012.

 

Nærmere information og program udsendes senere.

 

Bilag

Ingen bilag.

 8. Henvendelse fra Datatilsynet

Åbent - 2012/009479

 

Orientering

Beskæftigelseschef Michael Hein Petersen orienterede kort om henvendelse vedrørende cpr.nr. fra Datatilsynet.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

9. Konference: Syddanske perspektiver på det borgernære sundhedsvæsen

Åbent - 2012/009479

 

Orientering

Indbydelse til konferencen blev udleveret til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

10. Forretningsudvikling

Åbent - 2012/009479

 

Orientering

Chef for Forretningsudvikling Morten Rahbek Kreilgaard orienterede kort om status på Forretningsudvikling. Dette vil blive et emne på udvalgskonferencen i marts 2012.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl