Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Dagsorden 31. januar 2012

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 31-01-2012 kl. 08:30

Mødelokale 9.16, Tolderlundsvej 2, 9. sal


Forventet sluttidspunkt for mødet: Kl. 09.30.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden


E: Orientering

1. Firepartsaftalen / projekt 4U-Odense

Åbent - 2011/196549

 

Orientering

For at styrke den beskæftigelsesrettede integration har KL, LO og DA sammen med regeringen indgået en firepartsaftale. Som en del af denne aftale har parterne blandt andet aftalt, at der skal gennemføres et praktisk integrationsprojekt, under navnet 4U. 4U skal ruste nydanske unge til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

 

4U er baseret på lokale samarbejder i kommunerne. Odense Kommune vil sammen med Aalborg, Greve, Holbæk, Ballerup og Holstebro være med til at udvikle og afprøve projektets metoder.

 

Praktisk træning i en virksomhed er et væsentligt element i indsatsen for at skabe fodfæste for den unge og motivere til uddannelse. Den unge skal gennem arbejdspladserfaring få et realistisk billede af sine muligheder og de krav, der stilles på arbejdsmarkedet.

 

Med udgangspunkt i den unges ønsker og forudsætninger udvikles et individuelt forløb med elementer af træning, opkvalificering og vejledning, som udgør trin på vejen til at nå den unges uddannelses- og beskæftigelsesmål.

 

Det langsigtede perspektiv er at sikre den unge fodfæste, som betyder:

 

      At den unge kan se en fremtid som selvforsørgende

      At lokalsamfundet får en medborger, der bidrager positivt til det lokale liv

      At arbejdspladsen kan få velkvalificeret arbejdskraft

 

4U-Odense

Det overordnede mål for Odense Kommunes deltagelse i projekt 4U er at unge nydanskere med særlig behov for støtte og opbakning, og som ikke på egen hånd kan gennemføre en kompetencegivende uddannelse, får en tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Odense kommune ønsker ligeledes at skabe et tæt fagligt synergi- og udviklingsrum mellem Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning, Børn- og Ungeforvaltningen, ungdomsuddannelsesinstitutioner, forældre og erhvervsliv til gavn, hjælp og opbakning omkring den unges fremtidsplaner. 4U-Odense er ikke et selvstændigt projekt, men et koordinerings- og sparringsforum omkring indsatsen for de tilknyttede unge.

 

Unge til 4U rekrutteres fra projekter og indsatser, som i forvejen arbejder med målgruppen. Disse projekter og institutioner de unge kommer fra, vil under hele forløbet være ansvarlige for deres deltagere i 4U.

 

4U–Odense udføres i samarbejde mellem Beskæftigelsescenter/Integration og Fritidsafdeling/Rising Ungdomsskole. Desuden er der indgået samarbejde med UUO, Børn- og Familieafdelingen/SSP, Forebyggelse og Rådgivning, en række projekter og indsatser samt lokale LO- og DA repræsentanter.

 

Der følger ingen økonomiske midler i projektet. Da hovedformålet i Odense er at udvikle nye samarbejdsformer mellem de involverede parter, lægges der derfor udelukkende vægt på koordinering og sammenhæng i den enkelte unge. Ikke mindst i overgangen fra et tilbud til det næste.

Det skønnes at medarbejdere og ledere tilknyttet 4U vil anvende 2 timer månedligt på indsatsen.

 

Aftalen mellem Odense og Firepartsaftalen blev indgået og underskrevet i juli 2011. Indsatsen blev iværksat i december 2011 på baggrund af flere forberedelsesmøder med samarbejdspartnerne.

 

40 unges forventes at blive tilknyttet 4U i projektperioden frem til 31/12 2013.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

2. Valg af leverandører i forbindelse med udbud af beskæftigelsesrettede opgaver

Åbent - 2011/203854

 

Orientering

Arbejdsmarkedsudvalget bemyndigede på mødet den 25/10 2011 Beskæftigelsescentret til at afholde 2 udbud:

 

·         Udbud af Intensiv aktivering for forsikrede ledige med 123 ugers ledighed

·         Udbud af Tilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2

o    Øvrige sårbare

o    Borgere med misbrug

 

Intensiv aktivering

Udbuddet til målgruppen af forsikrede ledige med lang ledighed blev afviklet for at sikre et tilbud med stort fokus på at bringe den ledige i job inden udløb af dagpengeperioden, alternativt i virksomhedsvendt aktivering i hele den resterende dagpengeperiode. 

 

Udbudsmaterialets kravspecifikation beskriver, at de ledige skal henvises til aktiveringstilbuddet i 4 uger. Herefter skal der etableres job eller job med løntilskud.

 

Indtil den 23/1 2012 havde målgruppen et krav om at være aktiveret uafbrudt frem til udløb af deres dagpengeperiode. Dette krav bortfaldt den 23/1 2012, hvor Lov nr. 17 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats trådte i kraft. Det betyder, at målgruppen ikke længere som del af ret og pligt skal aktiveres uafbrudt frem til udløb af deres dagpengeperiode, men at deres ret og pligt til tilbud fremover vil derfor fremadrettet være som øvrige ledige dagpengemodtagere, det vil sige 4 ugers aktivering hver 26. uge. Aktiveringstilbuddene vil være primært virksomhedsrettede, men for at sikre overholdelse af ret og pligt-perioder vil der stadig være brug for et aktiveringsprojekt, som svarer til beskrivelsen og kravene i det afviklede udbud.

 

Effektmålene er beskrevet i udbudsmaterialet:

 

1.    Mindst 25 % opnår selvforsørgelse i umiddelbar forlængelse af forløbet

2.    100 % af øvrige opnår et løntilskudsjob i umiddelbar forlængelse af forløbet

 

Tilbuddet skal med de beskrevne effektmål understøtte den gældende aktiveringsstrategi, der fokuserer på virksomhedsrettet aktivering.  Samtidig understøtter tilbuddene Beskæftigelsesplanens mål om bekæmpelse af langtidsledighed. Målgruppen har pr. definition lang ledighed bag sig og er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet. Med en fokuseret og virksomhedsrettet indsats skal tilbuddene være med til at forebygge dette.

 

Tilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2

Udbuddet af tilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 blev afviklet for at revitalisere tilbudsviften til målgruppen, så den endnu bedre kan understøtte det nye og større fokus på genoptrænende og rehabiliterende indsatser og bidrage til, at alle borgere skal have mulighed for at komme på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende i en eller anden form.

 

Effektmålene er i udbudsmaterialet beskrevet således:

 

For øvrige sårbare:

·         25 % af de henviste borgere kan umiddelbart efter ophør i tilbuddet deltage i virksomhedsrettede aktiviteter eller uddannelse

·         5 % kan ommatches.

 

For borgere med misbrug:

·         20 % af de henviste borgere kan i umiddelbar forlængelse af tilbuddet deltage i virksomhedsrettede aktiviteter eller uddannelse

·         5 % kan ommatches.

 

Med disse effektmål skal tilbuddene understøtte den gældende aktiveringsstrategi og dens fokus på virksomhedsrettet aktivering. Samtidig vil det stadige fokus i tilbuddene på:

1)    muligheder på arbejdsmarkedet og

2)    næste skridt for at nå arbejdsmarkedet

understøtte Beskæftigelsesplanens mål om begrænsning af tilgang til permanent forsørgelse.

 

Tilbuddene til denne målgruppe skal også kunne bidrage i Beskæftigelsescentrets pilotprojekt omkring resultatbaseret styring, hvor der skal defineres og afprøves indikatorer, som beskriver en borgers små skridt på vej mod selvforsørgelse. Tilbuddene skal kunne anvende og kvalificere arbejdet med indikatorerne i det daglige tilbud til borgerne. Pilotprojektet afvikles i det myndighedsafsnit, der hovedsageligt vil henvise ledige til tilbuddene.

 

Udbudsforretning og modtagelse af tilbud

Udbuddene blev afviklet på baggrund af et udbudsmateriale, som blandt andet  beskrev udvælgelses- og tildelingskriterier samt indeholdt ydelses- og kravspecifikationer på de enkelte udbud.

 

Udbuddet blev annonceret den 27/10 2011, og fristen for at afgive tilbud var den 28/11 2011. Ved tilbudsfristens udløb var der indkommet i alt 32 tilbud, 16 for hvert udbud. På udbuddet af tilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 fordelte tilbuddene sig med 12 tilbud til øvrige sårbare og 4 til borgere med misbrug.

 

På tilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2, borgere med misbrug, afgav forvaltningen et eget bud.

 

Vurdering af tilbuddene og resultat

Vurderingen af tilbuddenes kvalitet skete ud fra de tildelingskriterier for henholdsvis pris og kvalitet, som Arbejdsmarkedsudvalget godkendte ved bemyndigelsen. Tildelingskriteriernes vægtning var fordelt således:

 

Udbud af intensiv aktivering

  • Pris:

40 %

  • Kvalitet:

60 %

 

Udbud af tilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2

  • Pris:

30 %

  • Kvalitet:

70 %

 

For intensiv aktivering blev der lagt vægt på at kunne etablere et tilfredsstillende antal aktiveringspladser inden for en fastsat budgetramme, samtidig med at have et skarpt fokus på kvalitet i forhold til de opstillede effektmål.

 

For tilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 blev der lagt vægt på at sikre tilbud med høj kvalitet i aktiviteter og tilgang til borgerne, da målgruppen kræver en særlig omsorgsfuld og støttende tilgang.

 

Vurdering af pris skete ved en sammenligning af tilbudsgivernes tilbudte pris pr. uge pr. deltager. Vurdering af kvalitet skete i en tildelingsgruppe med medlemmer fra relevante faglige afsnit i Beskæftigelsescentret. Uden at kende prisen vurderede og tildelte tildelingsgruppen point til tilbudsgivernes svar på 10 kvalitetsspørgsmål om henholdsvis aktiviteter, metode og medarbejderkompetencer.

 

Resultatet af tildelingen kan ses i skemaerne nedenfor. De med blåt markerede tilbud fik flest point og var dermed de økonomisk mest fordelagtige tilbud. De pågældende tilbudsgivere vil blive tildelt en ramme- og delaftale.  Antallet af ramme- og delaftaler for hvert udbud afhænger af tilbuddenes kapacitet målt op imod Beskæftigelsescentrets behov for antal aktiveringspladser.

 

Intensiv aktivering

For intensiv aktivering blev resultatet således:

 

Intensiv aktivering

Tilbudsgiver

Prispoint

Kvalitetspoint

Samlet point

IKU

40,00

25,50

65,50

Job Vision

36,98

27,00

63,98

BechRasmussen og Skjøth

36,92

27,00

63,92

Moment

34,53

27,00

61,53

AS3

28,40

33,00

61,40

Ramsdal

37,21

24,00

61,21

AOF Østfyn

35,45

25,50

60,95

ISS

33,80

25,50

59,30

DUCAS

26,67

28,50

55,17

Specifik

24,62

28,50

53,12

Jobdk

26,67

25,50

52,17

Alecto

29,09

21,00

50,09

SoftAdvice

24,12

24,00

48,12

AMUFyn

26,67

18,00

44,67

Franklin og

Simonsen

14,12

27,00

41,14

JKS

18,46

22,50

40,96

 

Vinderne havde efter en samlet vurdering afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

 

Tilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2

I udbud af tilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2, øvrige sårbare, blev resultatet således:

Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 – øvrige sårbare

Tilbudsgiver

Prispoint

Kvalitetspoint

Samlet point

Væksthuset

19,31

49,00

68,31

Lille Skole for Voksne

29,79

33,25

63,04

AOF Sydfyn

14,95

47,25

62,20

ISS

17,67

43,75

61,42

Café Paraplyen

21,38

38,50

59,88

Servisio Trim

21,28

36,75

58,03

IKU

30,00

26,25

56,25

Jobdk

15,44

38,50

53,94

DambyHahn

15,16

38,50

53,66

OK Kunst

21,49

28,00

49,49

B1909

23,17

21,00

44,17

Ramsdal

22,79

21,00

43,79

 

For målgruppen af borgere med misbrug blev 1 tilbud afvist, da det ikke var konditionsmæssigt. Dermed gik kun 3 tilbud videre til realitetsvurdering af pris og kvalitet.

 

Resultatet blev således:

 

Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 – borgere med misbrug

Tilbudsgiver

Prispoint

Kvalitetspoint

Samlet point

Væksthuset

30,00

40,25

70,25

DambyHahn

23.56

29,75

53,31

DUCAS

12,46

40,25

52,71

 

For begge disse deludbud udmærkede vinderen sig ved at have afgivet tilbud med bedste kvalitet ved bredt på spørgsmål om både aktiviteter, metode og medarbejderkompetencer at have afgivet meget tilfredsstillende svar.

 

Intensiv aktivering

For dette udbud vil der blive indgået rammeaftaler med virksomhederne Institut for Karriereudvikling (IKU) og Job Vision for perioden den 1/2 – 31/12 2012.

 

Begge virksomheder er leverandører, som har lang erfaring med aktivering af borgere i alle målgrupper. IKU har hovedsæde i Esbjerg, men opererer i hele landet med opgaver på beskæftigelsesområdet. Job Vision har hovedsæde i Hillerød, men har også aftaler om beskæftigelsesrettede opgaver i hele landet. Begge virksomheder har leveret aktiveringstilbud til målgruppen af forsikrede ledige for Odense Kommune, og Beskæftigelsescentret har haft et godt samarbejde med leverandørerne, som har levet op til de stillede krav.

 

Tilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2

For tilbud til kontanthjælpsmodtagere vil der blive indgået rammeaftaler med Væksthuset for perioden den 1/2 2012 – 31/12 2013.

 

Væksthuset er en ny samarbejdspartner for Beskæftigelsescentret. Væksthuset blev valgt som leverandør ud fra de beskrevne tildelingskriterier. Men som særligt kendetegn ved Væksthuset kan nævnes, at Væksthuset er en socialøkonomisk virksomhed med hovedsæde i København. Virksomheden har mange års erfaring med målgruppen og har igennem de sidste 4-5 år arbejdet på at udvikle indikatorer til at beskrive en progression for borgere i matchgruppe 2. Dette er sket blandt andet i samarbejde med Rambøll Management, som også Beskæftigelsescentret samarbejder med i pilotprojektet omkring resultatbaseret styring. På den måde ligger den nye leverandørs fokusområder i tråd med flere af de tiltag, der er sat i værk i Beskæftigelsescentret.

 

Økonomi

Intensiv aktivering

Målgruppen reduceres og udfases på grund af lovændringen pr. den 23/1 2012 hurtigere end forventet, hvilket medfører, at der indgås en delaftale, hvor det forventes, at der henvises et meget mindre deltagere i 2. halvår 2012.

 

Der er ca. 1.450 personer i første halvår 2012, som vil være omfattet af målgruppen. Jf. aktiveringsstrategien vil de fleste blive aktiveret direkte i virksomhedsrettede tilbud. Et datatræk på fordelingen af forsikrede lediges aktiveringstilbud i oktober 2011 viser, at ca. 60 % er aktiveret direkte i virksomhedsrettede tilbud. Ud fra den forudsætning forventes antallet af personer, der skal i forløb via dette udbud, at være ca. 600 (40 % af 1.450). Dette svarer til ca. 45 helårspladser, hvilket der indgås delaftale på inden for og under den fastsatte budgetramme på 2.800.000 kroner.

 

Tilbud til kontanthjælpsmodtagere

Der vil samlet blive indgået delaftaler på 40 helårspladser inden for og under den fastsatte budgetramme på 3.100.000 kroner.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl