Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat 10. april 2012

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 10-04-2012 kl. 08:30

Mødelokale 10.09, Tolderlundsvej 2, 10. salAfbud fra:
Morten Kibæk

Oversigtsdagsorden: Åben referat


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Frikommuneforsøg - 2. ansøgningsrunde

Åbent - 2011/092354

 

Sagsresumé

Hvert udvalg skal med denne fælles beslutningssag indstille konkrete frikommuneforsøg til vedtagelse i byrådet den 25/4 2012.

 

Fagudvalgene og Økonomiudvalget havde på møderne henholdsvis den 28/2 2012 og den 7/3 2012 en første drøftelse af forsøgene, hvorefter de har været i høring i råd mv.

 

Odense Kommunes motivation til at søge om frikommunestatus var, at vi ønskede et paradigmeskift i kommunens tilgang til den fælles samfundsmæssige udfordring, der indebærer, at vi skal få mere ud af de samme penge eller det samme ud af færre penge.

 

Velfærdsdagsorden Ny virkelighed – Ny velfærd er Odense Kommunes ramme for udviklingen af fremtidens velfærdssamfund, og frikommuneforsøget skal ses som et redskab, der skal bidrage til, at vi kommer igennem den nye virkelighed og ind i den nye velfærd. Frikommuneforsøget skal endvidere bidrage ind i og ses i sammenhæng med den nye budgetprocedure og den nye type budgetbidrag.

Indstilling

Social- og Arbejdsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender de vedlagte forslag til frikommuneforsøg med henblik på fremsendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen inklusive ansøgningen vedrørende brug af uddannelsespålæg for alle under 30 år, der blev udsendt til udvalgsmedlemmerne den 4/4 2012 og omdelt på mødet.

 

For så vidt angår "Uddannelse i centrum – Brug af uddannelsespålæg i forhold til beregning af ydelsen" stemte udvalgsmedlem Brian Dybro imod.


Hvad angår "Fokus på indsatsen – Arbejdsdusør som middel til fremme af behandlings- og beskæftigelsespotentiale hos de svageste målgrupper af kontanthjælpsmodtagere" stemte udvalgsmedlemmerne Mai Henriksen og Thomas Skovgaard Sejersen imod.

 

Ansøgningen "Borgeren i centrum – omlægning af resterende forud udbetalte kontanthjælpssager til bagud udbetalt ydelse" er trukket tilbage af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og indstilles ikke.

 

Udvalgsmedlem Morten Kibæk deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Odense Kommune fik i april 2011 status som frikommune. Det vil sige, vi har mulighed for at udfordre lovgivningen der, hvor vi synes fx regler og dokumentationskrav er ufleksible og bureaukratiske og derved hæmmer, at vi kan udvikle og fremtidssikre velfærdssamfundet i overensstemmelse med tankesættet i Ny virkelighed – Ny velfærd.

 

Ny virkelighed – ny velfærd er rammen eller grundstenen for alle kommunens indsatser. Frikommuneordningen skal tænkes ind i den ramme og giver os mulighed for at leve op til intentionen om at afprøve anderledes, kreative og innovative metoder samt styre på effekten af vores indsatser. Derfor er sammenhængen til Ny virkelighed – Ny velfærd beskrevet i alle forsøg.

 

Frikommuneforsøgene er dermed et afgørende element i at tilvejebringe de nye budgetbidrag. For at gøre nye løsninger mulige i innovationsprocesserne er vores frikommunestatus afgørende for at tænke nyt.

 

Odense Kommune indsendte i sommeren 2011 42 forslag til frikommuneforsøg. Odense Kommune valgte ikke at indsende forsøg til fristen den 1/11 2011, men i stedet at indsende forsøg til den kommende frist den 1/5 2012.

 

Proces for 2. ansøgningsrunde

For at sikre en høj grad af frihed og individuel tilpasning har processerne for inddragelse af medarbejdere, MED-system, brugere/borgere mv. været planlagt i de enkelte forvaltninger under overskriften Ny virkelighed – Ny velfærd. Der har ikke været gennemført en formel høring af alle forsøg i alle afdelingsudvalg, som det var tilfældet i forbindelse med 1. ansøgningsrunde, men processen har lagt op til inddragelse af afdelingsudvalg, hvor det har været relevant.

 

Fagudvalgene og Økonomiudvalget drøftede forslag til forsøg på egne ansvarsområder på møderne henholdsvis den 28/2 og 7/3 2012.

 

Ansøgningerne har været i høring i følgende råd mv. i perioden den 1/3 til den 15/3 2012:

 

·         Handicaprådet

·         Ældrerådet

·         Integrationsrådet

·         Rådet for socialt udsatte

·         Bæredygtighedsrådet

·         Samarbejdsforum for frivilligt socialt arbejde

·         Det lokale beskæftigelsesråd

·         Grønt råd

 

Udvalgte ansøgninger sendes til høring i øvrige samarbejdsfora. Det sker efter en konkret vurdering og vil fremgå af ansøgningen.

Høringssvar samt forvaltningernes eventuelle kommentarer til høringssvarene vedlægges som bilag.

Fagudvalgene forelægges en fælles beslutningssag på møderne den 10/4 2012 med henblik på indstilling af konkrete frikommuneforsøg til beslutning i byrådet den 25/4 2012. Økonomiudvalget forelægges forvaltningernes indstilling til forsøg samt forsøg på eget ansvarsområde på mødet den 18/4 2012.

Hvert udvalg skal således med denne sag indstille konkrete forsøg til byrådet.

 

Samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Økonomi- og Indenrigsministeren har indbudt de 9 frikommuner til samarbejde om udvikling og evaluering af forsøg indenfor udvalgte temaer. I den forbindelse blev der afholdt en workshop den 30/1 2012, hvor følgende 4 temaer blev drøftet: Sundhed, Digitalisering, Beskæftigelse, Civilsamfund. Det er endnu ikke afklaret, om det er disse temaer, der vil blive arbejdet videre med.

Økonomi

Det forventes, at frikommuneforsøgene vil bidrage til effektiviseringer i kommunen.

Bilag

1. Høringssvar (Høringssvar.pdf)
2. Frikommuneansøgninger fra Beskæftigelsescentret (Frikommune - Ansøgninger fra Beskæftigelsescentret.pdf)
3. Frikommuneansøgninger fra BorgerServiceCentret (Frikommune - Ansøgninger fra BorgerServiceCentret.PDF)
4. Frikommuneansøgninger fra Socialcentret (Frikommune - Ansøgninger fra Socialcentret.pdf)
5. Uddannelse i centrum - brug af uddannelsespålæg for alle unge under 30 år (Frikommune ansøgninger - Uddannelsespålæg op til de 30 år.pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget

2. Rammesætning vedrørende effektmål - budget 2013

Åbent - 2012/007660

 

Sagsresumé

Jobskabelse udgør Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens nye kerneområde i forhold til budget 2013 og indebærer samtidig en revitalisering af kerneområdet Ledige, herunder i forhold til jobrehabilitering.

Som følge heraf foreslår forvaltningen, at der i forhold til den videre proces med effektmål rammesættes 4 områder af væsentlig betydning i forhold til det nye kerneområde.

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender følgende 4 områder, som rammesætning for effektmål i forhold til kerneområdet Jobskabelse og revitalisering i forhold til Ledige

 

a.    psykisk syge

b.    unge kontanthjælpsmodtagere

c.    stærke ledige 

d.       over 30-årige med andre problemer end ledighed

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Morten Kibæk deltog ikke i mødet.

 

Udvalgsmedlem Mai Henriksen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte den 28/2 2012 ændring i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens kerneområder til budget 2013.

 

Herefter inddrages virksomheder i det nye kerneområde Jobskabelse, som tillige bliver bærende for revitalisering af kerneområdet Ledige, herunder i forhold til jobrehabilitering. Kerneområdet Jobskabelse var som det ene spor et væsentligt drøftelsespunkt i udvalgskonference den 5/3- 6/3 2012 sammen med rehabilitering som det andet spor.  

 

Kerneområdet Ledige indgik i forhold til budget 2011. Erhvervsfrekvensen i Odense og Uddannelsesniveauet i Odense blev udpeget som effektmål med baseline 2008. De endelige mål slutter i 2015, hvor Odense skal være på niveau med de andre byers gen­nemsnitlige erhvervsfrekvens og uddannelsesniveau. Disse målinger for kerneområdet Ledige fortsætter uændret.

 

Med sigte på den videre proces i forhold til arbejdet med effektmål på kerneområdet Jobskabelse foreslås Arbejdsmarkedsudvalget, at forvaltningen arbejder videre med følgende 4 områder:

 

a.    Psykisk syges beskæftigelsesmuligheder forbedres i forhold til 2012. Psykisk syge uden tunge diagnoser med psykiatriske funktionsbegrænsninger skal blandt andet gennem jobrehabilitering og eventuel hverdagsrehabilitering støttes i at komme i beskæftigelse og fastholdes i en arbejdsmarkedsrelation i stedet for tilkendelse af førtidspension.

b.    Unge skal i uddannelse /eller støttes i at blive uddannelsesklare i stedet for at etablere en tilværelse på kontanthjælp med risiko for langvarige forløb og med permanente ydelser i sigte. Antallet af unge, der som 18-årige søger kontanthjælp, skal i samarbejdet med BUF nedbringes, så færrest muligt som 18-årig skal modtage kontanthjælp. Anvendelse af uddannelsespålæg i forhold til ungeområdet øges samtidig.

c.    Stærke ledige må ikke stilles i en situation, hvor de risikerer at blive svage ledige. Til modvirkning heraf skal andelen af stærke ledige reduceres i forhold til 2012 gennem støtte til sikring af en fortsat arbejdsmarkedstilknytning.

d.    Andelen af ledige over 30-årige med andre problemer end ledighed reduceres i forhold til 2012. Dette sker gennem støtte blandt andet med en job-rehabiliterende indsats til modvirkning af en kurs mod permanente ydelser.

 

Der udarbejdes efterfølgende forandringsteorier på områderne.

Økonomi                              

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

Ingen bilag.

 

E: Orientering

3. Tilskud til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser

Åbent - 2012/032960

 

Orientering

Med vedtagelsen af Finansloven for 2012 er Odense Kommune bevilget tilskud på 1.508.000 kr. til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for ledige under 30 år og 973.000 kr. til tilsvarende kurser for ledige over 30 år. De opkvalificerende kurser afvikles som Forberedende Voksen Uddannelse (FVU).

 

I Beskæftigelsescenter Odense er indsatsen tilrettelagt således, at der tre gange ugentligt afholdes Vejledende Læsetest for Voksne (VLV) og Vejledende Matematiktest for Voksne (VMV). Testresultaterne er afgørende for, om den ledige kan henvises til FVU.

 

Er den ledige i målgruppen for undervisning henvises til det relevante tilbud hos en af de aktører, som Beskæftigelsescenteret har tilrettelagt forløbene i samarbejde med.

 

Der er i 2012 tilrettelagt 5 forløbstyper:

1.    Sprog og Praktik - et 13 ugers særligt tilrettelagt FVU-dansk forløb for tosprogede på Tietgenskolen. 

2.    FVU-dansk - 4 ugers forløb med løbende optag på Tietgenskolen.

3.    FVU-matematik - 4 ugers forløb med løbende optag på Tietgenskolen.

4.    FVU-dansk - 12 ugers holdforløb på VUC.

5.    FVU-matematik - 4 ugers holdforløb på VUC.  

 

Herudover findes tilbud til ordblinde, som afvikles i andet regi og udenfor bevillingerne til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser.

 

Status for aktiviteter indenfor bevillingerne er for januar og februar:

·         Antal tilmeldte til test: 192

·         Antal testede: 123 - heraf 17 matematiktest (fremmøde 64 %)

·         FVU-tilbud: 68 (55,3 %)

Bilag

Ingen bilag.

 4. Drøftelse af person- og udvalgsprofiler

Åbent - 2012/046406/

 

Orientering

I forbindelse med kvartalsmødet den 29/2 2012 præsenterede KLK byrådets profil ud fra KL's Dialogværktøj.

 

I den forbindelse skal alle udvalg have en drøftelse af udvalgsprofilerne inden

kvartalsmødet den 19/4 - 20/4 2012.

 

Formålet med KLK’s model for politisk ledelse er at etablere et enkelt og fælles sprog, der kan anvendes som udgangspunkt for en fælles drøftelse af, hvilke af byrådets ledelsesopgaver, der skal fokuseres på – nu og i fremtiden. Sigtet med modellen har været at bruge modellen som udgangspunkt for en refleksion i byrådet over, hvordan man ønsker at arbejde med realiseringen af Ny virkelighed - Ny velfærd.

 

På kvartalsmødet den 29/2 2012 blev byrådet præsenteret for resultaterne, og hovedvægten i drøftelserne blev lagt i byrådsarbejdet.

 

Formålet med drøftelserne i udvalgene er at fastholde den fælles forståelsesramme, som blev skabt på kvartalsmødet, samt drøfte hvordan udvalgene vil anvende modellen.

 

I vedlagte bilag ses resultaterne af spørgeskemaet fordelt på udvalg samt det samlede byråd. Hvert byrådsmedlem har desuden modtaget sine egne resultater.

Bilag

1. Plancher vedrørende profiler (Anvendte plancher i Odense 29 feb.pdf)

 

 

 

5. Invitation til Det Regionale Beskæftigelsesråds forårskonference 2012

Åbent - 2011/218430

 

Orientering

Den 19/12 2011 blev der via mail til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer fremsendt advisering om Det regionale Beskæftigelsesråds forårskonference den 30/4 2012 på Odense Congress Center.

 

Den 12/3 2012 er der udsendt foreløbigt program til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer med frist for tilbagemelding om deltagelse senest den 11/4 2012.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

6. Arbejdsløshed i Odense 2006 - 2012 fordelt på A-kasser

Åbent - 2012/054387

 

Orientering

Materiale blev uddelt til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer.

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl