Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat 19. juni 2012

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 19-06-2012 kl. 08:30

Mødelokale 9.16, Tolderlundsvej 2, 9. salAfbud fra:
Peter Rahbæk Juel
Morten Kibæk

Oversigtsdagsorden: Åben referat


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Frikommuneforsøg med flytning af Jobcentrets opgaver og afgørelser om  beskæftigelsesindsatsen til to nye centre i SAF, et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter

Åbent - 2012/064233

 

Sagsresumé

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår, at forvaltningens opgaver i Beskæftigelsescentret /Jobcentret og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen fremover som frikommuneforsøg udføres i to nye enheder i forvaltningen.

 

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte i maj 2012 en opdeling af Beskæftigelsescentret i et center vedrørende jobskabelse og forsørgelse og et center vedrørende jobrehabilitering.

 

Opdelingen skal ses i lyset af Ny virkelighed – Ny velfærd, og i forhold til forvaltningens arbejde med innovationstemaet Selvforsørgelse – frihed til at kunne.

 

Der ses herunder en ny mulighed for at bedrive velfærd i forhold til en fremtidig facilitering af borgerne til at kunne indgå i samskabelse af velfærdsydelser og i højere grad blive ansvarlige i eget liv med mulighed for at bevare et arbejdsmarkedsperspektiv med sigte på fremtidig selvforsørgelse, helt eller delvist.

 

I forhold til innovationspotentialet ses det nye organisatoriske spor som forudsætning for en mere fokuseret indsats i forhold til jobskabelse og i forhold til konkrete grupper af borgere.

 

Fra august 2012 etableres et Arbejdsmarkedscenter (vedrørende jobskabelse, indsatser for arbejdsparate borgere og unge, samt forsørgelsesydelser) og et Jobrehabiliteringscenter (rehabiliterende indsatser for ledige ikke arbejdsmarkedsparate borgere og syge borgere samt for personer i fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension).

 

I perioden frem mod årsskiftet arbejdes med omlægning af de konkrete indsatser med henblik på fuld implementering fra 1/1 2013.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender, at der gennemføres frikommuneforsøg ved flytning af opgaver under Jobcentret og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen til fremover at blive udført i et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter i forvaltningen.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Rådmand Peter Rahbæk Juel og udvalgsmedlem Morten Kibæk deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Med henvisning til Odense Kommunes status som frikommune foreslår Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at forvaltningens opgaver under Beskæftigelsescentret /Jobcentret og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen fremover som forsøg udføres i et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter i forvaltningen i stedet for Jobcentret.

 

Odense Byråd kan uden fagministeriets godkendelse med hjemmel i bekendtgørelse nr. 215 af 1/3 2012 om forsøgsordninger med frikommuneforsøg efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, træffe beslutning om, at opgaver under jobcentret og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen kan udføres af en anden enhed end jobcentret.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens forslag skal ses i den sammenhæng og i lyset af Ny virkelighed – Ny velfærd, samt et igangsat arbejde i forvaltningen over innovationstemaet Selvforsørgelse – frihed til at kunne.

 

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 8/5 2012 en opdeling af Beskæftigelsescentret fra august 2012 i et center vedrørende jobskabelse og forsørgelse og et center vedrørende jobrehabilitering. Der har siden været arbejdet videre herpå med sigte på at gennemføre omlægningen af indsatserne i løbet af den resterende del af året.

 

Opdelingen indebærer, at der i forvaltningen etableres et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter i stedet for nuværende Beskæftigelsescenter, hvorunder Jobcentret er placeret.

 

Arbejdsmarkedscentret vil skulle varetage en opgave vedrørende jobskabelse, og beskæftigelsesindsatsen i forhold til forsikrede ledige, arbejdsmarkedsparate ledige på kontanthjælp og i forhold til unge ledige under 30 år samt herudover udbetaling af forsørgelsesydelser. Jobskabelse sættes i fokus. Flere ledige skal i job, og jobmuligheder skal udnyttes. Perspektivet i forhold til den enkelte borger er selvforsørgelse. De unge skal primært i gang med uddannelse. Alternativt skal de støttes i kompetenceudvikling, der tager sigte på, at de unge skal ind på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende, fremfor at blive kontanthjælpsmodtagere med risiko for at miste muligheden for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

 

Jobrehabiliteringscentret vil skulle varetage beskæftigelsesindsatsen for ikke arbejdsmarkedsparate ledige på kontanthjælp og for sygemeldte borgere, borgere i fleksjob og på ledighedsydelse samt tilkendelse af førtidspension. Fokus er her gennem den rehabiliterende tilgang at sikre, at borgeren gennem kortere eller længerevarende indsatser støttes i at genvinde mistede kompetencer med sigte på at blive i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og i at blive selvforsørgende, helt eller delvist, og dermed som det afgørende have sigte på bevarelse af arbejdsmarkedsperspektivet for den enkelte.

 

Det organisatoriske spor ses som en forudsætning for udvikling af den potentielle merværdi, der ligger i gennemførelse af ændringen i indsatserne, som fremover skabes sammen med borgerne. Der er tale om en udvidelse af velfærdsparadigmet i den forstand, at forvaltningen fra udelukkende at varetage myndighedsopgaven og være producent af serviceydelser fremover også vil indgå som facilitator i relation til borgeren som medskaber af velfærdsydelserne og med ansvar for at blive i stand at tage vare på eget liv og blive selvforsørgende, helt eller delvist.

 

Uanset ovenstående beslutning vil Odense Kommune fortsat skulle udarbejde beskæftigelsesplan og resultatvision jf. bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

 

Afgørelser om beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der træffes i forhold til den enkelte borger, kan uanset ændringen indbringes for beskæftigelsesankenævnet.

 

Ved gennemførelsen af forsøget sikres fortsat sammenlignelighed til andre kommuners jobcentre, og til eget hidtidige grundlag. Ansvar og kompetence for området tillægges de to nye centre i forhold til opdelingen, jf. ovenfor. I forhold til styring af området vil der blive fulgt op på indsatser, resultater og effekter.

 

Arbejdsmarkedsudvalget har i april 2012 udpeget områder, som rammesætning for effektmål i forhold til kerneområdet jobskabelse, som et nyt kerneområde og som følge heraf revitalisering af området vedrørende ledige. De 4 områder, der indgår herunder er psykisk syge, unge kontanthjælpsmodtagere, stærke ledige og over 30-årige med andre problemer end ledighed.

 

Evaluering af ovenstående forsøg vil således følge resultatet af omorganiseringen, effekter for målgrupper, jf. ovenstående og opgørelser af de økonomiske konsekvenser og det potentiale, der indgår i forhold til Ny virkelighed – ny velfærd.

                               

Økonomi

Forsøgets gennemførelse påvirker ikke servicerammen eller kassebeholdningen.

 

Bilag

1. Frikommuneansøgning SAF 130612 (Frikommuneansøgning SAF 130612.pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget

2. Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen

Åbent - 2012/122831

 

Sagsresumé

Der ønskes godkendelse af at søge 900.000 kr. for en toårig periode i puljen ”Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen” ved Social- og Integrationsministeriet.

 

Midlerne er til en fuldtidsperson med henblik på at udarbejde og videreformidle information til målgruppen for repatriering og øge fokus på dette område i tæt samarbejde med sagsbehandlere, Integration og Odense Integrationsråd med henblik på at nå ud til etniske minoritetsforeninger, ansatte i kommunen og de praktiserende læger, der har kontakt med målgruppen.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der fremsendes ansøgning om midler fra Social- og Integrationsministeriets pulje ”Styrket indsats i forhold til repatrieringsordningen”.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingen.

 

Rådmand Peter Rahbæk Juel og udvalgsmedlem Morten Kibæk deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker at styrke indsatsen i forhold til repatriering, idet erfaringen er, at mange ældre flygtninge og indvandrere har interesse i at vende tilbage til deres hjemland. Der er siden 2010 sket en stigning af repatrieringssager. Det er et område, der er tidskrævende og kræver specialviden hos sagsbehandlerne, da borgerne mangler information og derfor har mange spørgsmål.

 

Projektets primære målgruppe er flygtninge og indvandrere, herunder voksne og børn med opholdstilladelse i Danmark og som ikke har dansk indfødsret, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

 

Det forventes, at der gennem indsatsen vil blive holdt oplæg for ca. 1300 etniske minoritetsborgere ude i foreningerne.

 

Projektets sekundære målgruppe er de kommunalt ansatte, der arbejder med den primære målgruppe samt de praktiserende læger i Odense.

 

Dette informationsarbejde anslås til at omfatte 100 kommunalt ansatte i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune og for de praktiserende læger i kommunen, samt ansatte på Indvandremedicinsk Klinik.

 

Konkret vil projektet arbejde med:

 

1.    at skabe kontakt til målgruppen i samarbejde med de eksisterende etniske minoritetsforeninger og andre relevante fora i Odense Kommune og i samarbejdskommunerne,

2.    systematisere og optimere repatrieringsprocessens elementer med henblik på at styrke den praktiske del af processen, så den er mindre ressourcekrævende

 

Yderligere arbejdes der på en nytænkning af organiseringen af repatrieringsprocessen med henblik på at effektivisere arbejdsgangen og systematisere nogle af de indledende opgaver i forbindelse med repatriering.

 

Der søges 900.000 kr. i puljen ”Styrket indsats i forhold til repatrieringsordningen” ved Social- og Integrationsministeriet.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

3. Deltagelse i forskningsprojekt om beskæftigelsesrettet indsats for borgere med svære sindslidelser

Åbent - 2012/129373

 

Sagsresumé

Almen Psykiatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital har i samarbejde med Psykiatrisk Center København modtaget en bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til at afvikle et forskningsprojekt, som skal undersøge IPS-metoden i en dansk kontekst. Metoden har fokus på at hjælpe borgere med svære psykiske lidelser på arbejdsmarkedet. Projektet ønsker at samarbejde med Beskæftigelsescentret om afvikling af forsøget. Deltagelse vil give Beskæftigelsescentret mulighed for – uden omkostninger – at tilbyde borgere i målgruppen et nyt tilbud og samtidig få dokumenteret læring om indsatser til målgruppen.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender Beskæftigelsescentrets deltagelse i projektet IPS – Individuelt Planlagt Job med Støtte, som er et forskningsprojekt bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen til Region Hovedstaden og Region Syddanmarks psykiatri.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingen.

 

Rådmand Peter Rahbæk Juel og udvalgsmedlem Morten Kibæk deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Igennem flere år er en stigende andel af tilkendte førtidspensioner blevet tilkendt på baggrund af en psykisk sygdom. Udviklingen i den psykiatriske behandling har dog vist, at svær psykisk sygdom ikke behøver være ensbetydende med et liv på førtidspension. Mange patienter anser samtidig, jf. udenlandske undersøgelser, arbejde som en væsentlig faktor i deres recoveryproces.

 

Almen Psykiatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital (Region Syddanmark) har på den baggrund i samarbejde med Psykiatrisk Center København (Region Hovedstaden) ansøgt om og modtaget en bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen på 35.000.000 kroner til forskningsprojektsprojektet INKLUSION om inklusion af borgere med psykiske lidelser på arbejdsmarkedet. Projektet skal afvikles i perioden 2012 – 2017.

 

INKLUSION er et 2-delt forskningsprojekt. En del omhandler borgere med lettere psykiske lidelser. Dette forsøg afvikles udelukkende i hovedstadsområdet i samarbejdet med Københavns Kommune. En anden del omhandler afprøvning af metoden IPS for borgere med sværere psykiske lidelser. Dette forsøg ønskes afviklet i samarbejde med både København og Odense Kommuner.

IPS står for Individual Placement and Support, på dansk Individuelt Planlagt Job med støtte. IPS har i mere end 20 år været den metode, som man i flere stater i USA har anvendt for at hjælpe personer med svære sindslidelser i arbejde.

Allerede fra starten af 1990'erne igangsatte man forskning for at undersøge, om netop IPS-tilgangen til borgerne kunne være den mest effektive metode. Undersøgelser viser, at med en veltilrettelagt indsats kan ca. 60 % af de diagnosticerede psykisk sindslidende komme tilbage i arbejde igen. Forskningsprojektet skal afprøve og vise, om metoden har lige så stor beskæftigelsesmæssig succes i Danmark. Derfor ønsker projektet et samarbejde med Beskæftigelsescentret i Odense Kommune.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens læringsmuligheder ved deltagelse

Den berørte målgruppe er en målgruppe, som typisk kræver længerevarende og støttede indsatser, hvor progression sker i små skridt. Den nuværende indsats har også vist det vanskeligt at hjælpe målgruppen i job.

 

Deltagelse i projektet giver mulighed for – omkostningsfrit – at tilbyde borgerne et tilbud, som ikke eksisterer i dag, og som er et fagligt funderet tilbud, der evalueres og følges tæt. Med deltagelse i projektet forventer Beskæftigelsescentret at kunne optimere den nuværende indsats ved at tilføre og udvikle nye metoder til målgruppen. Samtidig forventes det at forbedre samarbejdet og vidensdeling med psykiatrien, således at der på sigt kan implementeres tilbud med en dokumenteret rehabiliterende effekt.

 

I et jobrehabiliterende perspektiv vil projektet kunne bidrage til ny viden om at begrænse tilgangen til førtidspension og til nye måder at give borgerne bedre chancer til at blive herre i eget liv og bidrage til at skabe værdi. 

 

Deltagelse i projektet ligger godt i tråd med de 3 indsatsområder, valgt i forbindelse med Ny virkelighed - Ny velfærd.

Borgerne visiteres til projektet direkte fra psykiatrien, og der vil derfor tidligt i borgerens forløb være fokus på det jobrettede. Samtidig vil psykiatriens behandling og beskæftigelsesindsatsen blive afviklet i en ny form for fællesskab og samarbejde, som vil være til gavn for borgeren og til udvikling for medarbejderne. Borgeren vil opleve en helhedsorienteret og koordineret indsats på tværs af sektorer, og medarbejderne vil i endnu højere grad have mulighed for sparring og videndeling med samarbejdspartnere i andre sektorer. Således vil projektet bidrage til indsatsområderne samarbejde, forebyggelse og fællesskaber.

 

Indhold og metode i IPS

Den overordnede filosofi bag IPS er, at personer med svære sindslidelser kan arbejde på det ordinære arbejdsmarked uden forudgående træning, hvis det rette job og de rette arbejdsomgivelser findes, og at ingen motiverede borgere skal udelukkes fra denne mulighed.

Projektet vil som forskningsprojekt vise forskellen på 3 indsatsers effekter. Derfor vil borgerne blive delt i 3 grupper, der får forskellige indsatser.

 

Målgruppe og mængder

Der vil i Odense indgå 225 borgere i projektet. Heraf vil de 150 borgere få en IPS-indsats eller en IPS-indsats suppleret med social og kognitiv færdighedstræning. 75 borgere vil være i kontrolgruppen. Borgerne i kontrolgruppen vil modtage sagsbehandling og behandling som hidtil. Fordelingen sker via en randomiseret lodtrækning. Borgerne giver samtykke, før de deltager i projektet, og de skal udtrykke motivation for at komme på arbejdsmarkedet for at blive inkluderet i projektet. Ligeledes kan borgerne på alle tidspunkter vælge at træde ud af projektet.

 

Alle borgere i projektet vil være patienter, der er i ambulant behandling i Region Syddanmarks psykiatri. Lidelserne vil være svære sindslidelser, såsom skizofreni, gentagne depressioner og bipolare lidelser.

 

Borgerne vil alt overvejende være kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2.

 

Indsatsen

Konkret er projektindsatsen tænkt således, at der i Odense ansættes et IPS-team bestående af en IPS-teamleder og 3 IPS-konsulenter. Organisatorisk vil IPS-teamet have ansættelse i Beskæftigelsescentret, men være udlånt til IPS-projektet og også fysisk have arbejdsplads i psykiatrien.

 

IPS-teamet vil fungere som en form for jobkonsulenter, dog med den særlige tilføjelse, at der arbejdes efter IPS-manualens principper, og at jobkonsulenten vil have tilknytning til både psykiatrien og beskæftigelsesområdet. Således vil IPS-konsulenterne få mulighed for både at deltage i behandlingskonferencer i psykiatriske behandlingstilbud og deltage i faglige fora i Beskæftigelsescentret. På den måde sikres fuld indsigt og integration mellem den psykiatriske viden og beskæftigelsesindsatsen.

 

Der vil fra første samtale med borgeren således være et jobrettet fokus og støtte til aktiv jobsøgning, ligesom der vil være håndholdt hjælp og støtte til samarbejdet med en konkret arbejdsgiver.

 

Hele IPS-teamet vil indgå i et uddannelsesforløb, et IPS-kursus, som i første omgang afvikles af et amerikansk agentur, der kommer til Danmark og underviser medarbejderne fra både Odense og København, således at IPS-manualen overholdes. Medarbejderne fra Beskæftigelsescentret vil dermed som led i projektet indgå i efteruddannelses- og opkvalificeringsforløb.

 

Effektmål

Forskningsprojektet har opstillet følgende effektmål for forsøget:

 

Tilknytning til arbejdsmarkedet/i uddannelse, det vil sige i arbejde på et tidspunkt i opfølgningsperioden (min. 1 dag) (30 måneder efter indvisitering).

 

Der måles endvidere på symptomer, funktionsniveau og livskvalitet ved hjælp af følgende målinger:

 

·         tilfredshed med behandling

·         motivation for at komme i arbejde

·         brug af det psykiatriske behandlingssystem

·         antal sygedage

·         bruge af sociale ydelser

·         alkohol og stofindtag

·         livskvalitet

 

Det forventes, at projektet og metoden kan påvise en positiv forskel på 14 % på effektmålet tillknytning til arbejdsmarkedet/i uddannelse på et tidspunkt i opfølgningsperioden. Dette i forhold til kontrolgruppen, som modtager en ordinær indsats.

 

Det forventes samtidig, at resultaterne vil nærme sig de udenlandske resultater, hvor 60 % af de diagnosticerede patienter kom i arbejde minimum 1 dag.

 

Tidsplan

Projektet vil forløbe efter nedenstående tidsplan. Borgerne vil således blive indvisiteret fra og med 1/10 2012.

 

1/2 2012 – 30/8 2012

Forberedelse af undersøgelsen

1/8 2012 - 30/9 2012

Ansættelse af IPS-medarbejdere

1/10 2012 – 30/4 2016

Inklusion af patienter og opfølgningsinterview

1/5 2016 – 31/10 2016

Databehandling og afrapportering af 18 mdr. opfølgning

1/4 2014 – 31/3 2016

30 mdr. opfølgning

1/4 2017 – 30/9 2017

Databehandling og afrapportering af 30 mdr. opfølgning

 

 

Organisering

Projektet er forankret i Region Hovedstadens psykiatri og er organiseret via en styregruppe, hvori Beskæftigelsescentret er repræsenteret.

 

I styregruppen sidder også repræsentanter fra Region Hovedstadens psykiatri (Psykiatrisk Center København), Region Syddanmarks psykiatri (Almen Psykiatrisk Afdeling), Arbejdsmarkedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og Købehavns Kommune.

 

Projektledelsen består af repræsentanter fra Regionernes psykiatri.

 

Der nedsættes en indsatsgruppe for hver kommune, som mødes ca. 4 gange årligt for at drøfte og justere indsatsen samt status. Beskæftigelsescentret er repræsenteret i indsatsgruppen.

 

Arbejdsmarkedsstyrelsen har desuden bedt rådgivningsfirmaet DISCUS bistå projektet med gennemførelsen af IPS-forsøget. Det omfatter blandt andet udarbejdelse af udkast til samarbejdsaftaler mellem projektet og de to medvirkende kommuner, justering af indsatser, deltagelse i indsatsgruppemøder samt løbende sparring.

 

Økonomi

Deltagelse i projektet har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Projektet, det vil sige, Region Hovedstaden og Region Syddanmarks psykiatri, har modtaget en bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen på 35 mio. kr. under puljen ”Støtte til handicappede”.

 

Bevillingen er i første omgang 2-årig, men forventes forlænget til 2017.

 

Delprojektet i Region Syddanmark modtager i de første 2 bevillingsår:

 

·         1 år: 2.250.000 kr.

·         2 år: 2.283.800 kr.

 

Beskæftigelsescentret kan deltage i projektet uden økonomiske omkostninger. Beskæftigelsescentret stiller medarbejdere til rådighed som IPS-team og bliver i den forbindelse fuldt kompenseret for lønudgifter.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

4. Uddannelsescoaches

Åbent - 2012/131445

 

Sagsresumé

Der ønskes godkendelse af, at der er søgt om 1.010.000 kr. fra Beskæftigelsesregion Syddanmarks pulje til opkvalificering af langtidsledige.

 

Midlerne er til to fuldtidspersoner, som gennem 12 måneder skal fungere som uddannelsescoaches. Målgruppen er unge langtidsledige og unge, der er i risiko for at blive ommatchet fra jobklare til indsatsklare. Indsatsen skal gives ved den unges overgang til ordinær uddannelse, hvor målgruppen er i væsentlig risiko for tilbagefald til offentlig forsørgelse.

 

Processen op mod ansøgningsfristen 29/5 2012 har skullet gennemføres meget hurtigt. Ansøgningen har derfor ikke været forelagt Arbejdsmarkedsudvalget til forudgående beslutning. Skulle Arbejdsmarkedsudvalget vurdere, at projektet ikke bør gennemføres, vil det øjeblikkelig blive sikret, at videre behandling i Beskæftigelsesregionen ophører.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der er ansøgt om midler fra Beskæftigelsesregion Syddanmarks pulje til opkvalificering af langtidsledige.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingen.

 

Rådmand Peter Rahbæk Juel og udvalgsmedlem Morten Kibæk deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

I forhold til unge ledige med risiko for nedmatch og langtidsledighed, har Beskæftigelsescenter Odense gode erfaringer med en uddannelsesrettet indsats. Indsatsen tager sit udgangspunkt i en intensiveret vejledning i kombination med den ordinære indsats. Dels mindskes risikoen for nedmatch og langtidsledighed. Dels overgår 4/5 til beskæftigelse eller uddannelse. Indsatsen har modtaget en meget positiv evaluering fra Rambøll og spiller efter sin implementering en væsentlig rolle i bestræbelserne på at reducere tilgangen til langtidsledighed og sygemeldinger hos de unge ledige.

 

Sammen med ungdomsuddannelserne kan Beskæftigelsescenteret imidlertid konstatere, at trods de unges motivation og afklaring i forhold til uddannelse, så kommer 1/3 af de unge senere tilbage på kontanthjælp. Det er ikke vurderingen, at det vil være tilstrækkeligt at give målgruppen en mentor, men snarere at der er behov for at forsætte indsatsen ind i uddannelsen. Det er den indsats, uddannelsescoachene skal varetage.

 

Projektets primære formål er således at medvirke til, at flere ufaglærte unge langtidsledige eller unge, som er i væsentlig risiko for at blive langtidsledige, overgår til og forbliver i uddannelse. I vejledningen af de unge vil der blive lagt vægt på områder med positive beskæftigelsesmuligheder.

 

For den enkelte borger betyder det, at det primære formål er at blive motivet, afklaret og vejledt i forhold til uddannelse. Omdrejningspunktet er egen kraft og eksisterende lyst til at ændre egen situation.

 

Projektets sekundære mål er at afprøve funktionen uddannelsescoach. Uddannelsescoachen skal skabe den 100 % individuelt tilrettelagte ramme for den unges overgang til og forbliven i beskæftigelsesrelevant uddannelse. Coachen vil, udover sparring og coaching med de unge, være tovholder og formidler af kontakten mellem aktørerne omkring de unge.

 

Såfremt projektet etableres, vil de to uddannelsescoaches løbende kunne coache 25 unge. Den gennemsnitlige samarbejdsperiode forventes at blive ca. 4 måneder. I alt forventes det, at der gennem projektperioden vil kunne tilknyttes ca. 150 unge til indsatsen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

C: Sager til drøftelse/forberedelse


5. Beskæftigelsesplan 2013

Åbent - 2012/057556

 

Sagsresumé

Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal udkast til det kommende års beskæftigelsesplan sendes til høring i det Lokale Beskæftigelsesråd senest med udgangen af juni måned.

 

Udkastet til Odense Kommunes beskæftigelsesplan for 2013 tager udgangspunkt i de udfordringer Odense og resten af Fyn står overfor på beskæftigelsesområdet og de mål for beskæftigelsesindsatsen, Beskæftigelsesministeren har fastsat for 2013.

 

Planen adskiller sig fra tidligere års planer ved at være målrettet jobskabelse og jobrehabilitering og ved at tage højde for, at arbejdsmarkedet ikke kender kommunegrænser.

 

Med hensyn til tidsplanen ser den således ud - det ser lidt anderledes ud end det plejer, da det for 2013 er muligt at vente til januar med den endelige fastsættelse af de kvantitative mål:

 

·         senest 1/7 2012 skal udkast til Beskæftigelsesplan 2013 sendes til høring i LBR,

·         senest 31/8 2012 skal LBR og Beskæftigelsesregionen afgive høringssvar,

·         senest 15/10 2012 skal Beskæftigelsesplan 2013 godkendes i byrådet,

·         senest 31/10 2012 sendes Beskæftigelsesplan 2013 til RBR,

·         senest 31/1 2013 offentliggøres Beskæftigelsesplan 2013 inkl. budget, endelige kvantitative niveaumål og LBR's virksomhedsplan.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2013 sendes til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget drøftede punktet.

 

Rådmand Peter Rahbæk Juel og udvalgsmedlem Morten Kibæk deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Jf. sagsresumé.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Udkast til Beskæftigelsesplan 2013 (BP 2013 juni 2012 pdf.pdf)

 

 

 6. Drøftelse af ny Miljøpolitik

Åbent - 2011/151047

 

Sagsresumé

Det er besluttet at kommunens tre tværgående politikker: Sundhedspolitikken, Erhvervs- og Vækstpolitikken samt Miljøpolitikken skal revideres inden for hver byrådsperiode. 

 

Miljøpolitikken fra 2008 er derfor under revision med henblik på, at en ny Miljøpolitik kan vedtages af byrådet til september.

 

Der er udpeget en politisk følgegruppe for projektet med deltagelse af Alex Ahrendtsen, Per Berga Rasmussen, Poul William Falck, Jesper Kinch-Jensen, Jeanette Sandberg Sørensen og Lars Christian Lilleholt.

 

Tidligere udkast til en ny Miljøpolitik er drøftet af Økonomiudvalget den 28/3 2012 og 16/5 2012.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at By- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børn- og Ungeudvalget drøfter udkast til en revideret Miljøpolitik, samt drøfter hvilke større konkrete tiltag, som er undervejs, hvor Miljøpolitikken skal "sætte aftryk".

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget drøftede punktet.

 

Rådmand Peter Rahbæk Juel og udvalgsmedlem Morten Kibæk deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Processen

Miljøpolitikken, som blev vedtaget af byrådet i 2008, er p.t. under revision med henblik på vedtagelse af en ny politik til september. Miljøpolitikken skal sætte den politiske ramme og retning, og indenfor denne inviterer til, at vi skaber bæredygtige og innovative løsninger ved fælles indsatser mellem kommunen, borgere, frivillige, foreninger, organisationer og erhvervslivet via samarbejde, netværk og dialog – derfor titlen ”Bæredygtige Sammen”.

 

Der har i processen været stort fokus på at involvere andre aktører aktivt i selve skriveprocessen. Det blev besluttet, at Miljøpolitikken skulle have en utraditionel høringsproces, hvor vi inviterede aktører ind tidligt i processen, så de selv kunne være med til at udforme indholdet. Det foregik på Skriveværksteder i februar, hvor også den politiske følgegruppe deltog. De inviterede aktører, som ikke havde mulighed for at deltage fik efterfølgende mulighed for at give skriftlige bemærkninger. (Vedlagt bilag 1 med aktører, der har bidraget i denne del af processen). 

 

De mange input er brugt i selve Miljøpolitikken og vil også blive brugt i det efterfølgende strategiarbejde, når den skal udmøntes mere handlingsorienteret. 

 

Forslag til ny Miljøpolitik

Der foreligger nu et forslag til en revideret Miljøpolitik, som efter sidste drøftelse i Økonomiudvalget den 16/5 2012 er blevet gennemskrevet og layoutet (vedlagt som bilag 2).

 

Forslaget til Miljøpolitikken indeholder følgende vision for en bæredygtig udvikling i Odense:

 

”I Odense skaber vi bæredygtig udvikling sammen gennem Miljøpolitik, der kobler både den miljømæssige, den sociale og den økonomiske dimension”.

 

Samt seks miljøpolitiske mål, som skal opfylde visionen:

 

  • Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar

 

  • Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer

 

  • Naturen er det bæredygtige livsgrundlag i Odense

 

  • Odense er en ambitiøs klimakommune

 

  • Trafiksystemet i Odense er sammenhængende med fokus på bæredygtige transportformer

 

  • Børn & Unge i Odense er parate til at overtage ansvaret for et bæredygtigt Odense

 

I Miljøpolitikken beskrives de politiske mål, og der sættes en ramme for, hvordan, der kan arbejdes med at føre Miljøpolitikken ud i livet sammen med øvrige aktører i Odense.

I drøftelsen af Miljøpolitikken den 16/5 2012 i Økonomiudvalget havde den politiske følgegruppe taget forbehold for, at ambitionsniveauet i afsnit om klimavenlige og økologiske fødevarer skulle afstemmes i forhold til resultat af et kortlægningsarbejde, hvor potentialet for en driftsneutral omlægning til økologi i Odense afdækkes. Drøftelsen i Økonomiudvalget resulterede i nogle tekstændringer, således at der nu i selve forslaget til Miljøpolitikken er taget højde for dette.

 

Høring

Ud over den tidlige inddragelse i skriveprocessen, som ovenfor beskrevet, er der fra den 1/5 til den 15/5 2012 gennemført en Borgerpanelsundersøgelse Den omhandlede borgernes holdning til de mest borgerrelaterede mål i politikken. Samtidig skulle den give en pejling på, i hvor høj grad borgerne allerede medvirker til at understøtte målene samt, hvad der skal til, hvis de selv skal gøre mere. En kort opsummering af undersøgelsen er vist i tabellen nedenfor. Hele undersøgelsesrapporten er tilgængelig på kommunens hjemmeside og er vedlagt som bilag 3.

 

De seks miljøpolitiske mål

Andel af adspurgte, som finder det nævnte målområde indenfor det overordnede miljøpolitiske mål særdeles vigtigt

Andel af adspurgte, som i særlig grad allerede understøtter målet

Andel af adspurgte som er særdeles enige i, at det overordnede miljøpolitiske mål er vigtigt for en bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar

Medansvar og samarbejde

65 %

 

32 %

68 %

Odense er en del af Fyns grønne have med klimavenlige og økologiske fødevarer

Klimavenlig mad Økologisk mad

Fair Trade:

39 %

32 %

30 %

31 %

29 %

15 %

49 %   

Naturen er det bæredygtige livsgrundlag i Odense

Pesticider

Rekreative tilbud

86 %

72 %

 

51 %

-

50 %

Odense er en ambitiøs klimakommune

Vedvarende energi

Energibesparelser

Klimatilpasning              

75 %

 

75 %

78 %

21 %

 

29 %

42 %

45 %

Trafiksystemet i Odense er sammenhængende med fokus på bæredygtige transportformer

Kollektiv trafik

Miljøvenlige biler

Cyklisternes by

67 %

42 %

75 %

-

-

49 %

68 %

Børn & Unge i Odense er parate til at overtage ansvaret for et bæredygtigt Odense

Børn og unges viden og adfærd

71 %

30 %

61 %

 

Fra den 23/5 til den 5/6 2012 har udkast til Miljøpolitikken ligget til høring på kommunens hjemmeside. Indkomne høringssvar er tilgængelige på kommunens hjemmeside og er vedlagt som bilag 4. 

 

Videre politisk behandling:

Økonomiudvalg og byråd den 5/9 og 12/9 2012.

 

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af en vedtagelse af Miljøpolitikken til september behandles i forbindelse med det efterfølgende strategiarbejde, som skal udmønte Miljøpolitikken.

 

Bilag

1. Bilag 1 - Aktører (Bilag 1-Aktører.pdf)
2. Bilag 2 - Forslag til ny Miljøpolitik - "Bæredygtige Sammen" (Miljøpolitik_Odense.pdf)
3. Bilag 3 - Rapport fra Borgerpanelsundersøgelse 2012 (Odense_borgerpanel_Q2.pdf)
4. Bilag 4 - Indkomne høringssvar via kommunens høringsportal (Høringssvar.pdf)

 

 

 

E: Orientering


7. Orientering om "Aftale om kommunernes økonomi for 2013" på beskæftigelsesområdet

Åbent - 2012/130639

 

Orientering

Orientering v/beskæftigelseschef Michael Hein Petersen.

 

Notat af 13/6 2012 blev udleveret til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer.

 

Bilag

1. Notat af 13/6 2012 vedr. aftale om kommunernes økonomi 2013 (Notat af 130612 vedr. aftale om kommunernes økonomi 2013.pdf)

 

 

 8. Orientering om ansøgning: "Brug for alle" - indsats til alle udsatte kontanthjælpsmodtagere, matchgruppe 3

Åbent - 2012/130639

 

Orientering

Beskæftigelseschef Michael Hein Petersen orienterede om ”Brug for alle” – indsats til alle udsatte kontanthjælpsmodtagere, matchgruppe 3.

 

Der fremsendes ansøgning om tilskud fra puljen, der er på 115 mio kr.

 

Bilag

1. Notat af 13/04 2012 vedr. "Brug for alle" - indsats til alle udsatte kontanthjælpsmodtagere, matchgruppe 3 (Notat af 130412 vedr. Brug for alle - indsats til alle udsatte kontanthjælpsmodtagere, matchgruppe 3.pdf)

 

 

 

9. Orientering om personalesituationen i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Åbent - 2012/130639

 

Orientering

Adm. direktør Peter Pietras orienterede kort om personalesituationen i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl