Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Referat 14. august 2012

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Referat


Tirsdag den 14-08-2012 kl. 08:30

Mødelokale 9.16, Tolderlundsvej 2, 9. salAfbud fra:
Mai Henriksen

Oversigtsdagsorden: Åben referat


B: Sager til afgørelse i udvalget

1. Projekt "BRUG FOR ALLE"

Åbent - 2012/138612

 

Sagsresumé

Der ønskes godkendelse af at anvende ansøgte og bevilgede midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) på 11.569.000 kr. til at gennemføre projektet ”BRUG FOR ALLE” med understøttende puljer, over en etårig periode fra 1/8 2012 – 31/7 2013.

 

”BRUG FOR ALLE” – moderprojekt

(Styrkelse af myndighedsdelen og opbygning af tværfaglige teams)

 

 

6.697.000 kr.

Puljen til Særlige Indsatser

(Ansættelse af virksomhedskonsulenter/mentorer)

 

2.112.000 kr.

Pulje til Fastholdelse af nydanskere

(Kan alene anvendes til opkvalificering af medarbejdere)  

 

1.563.000 kr.

Puljerne Nydanske kvinders vej til beskæftigelse og Forstærket beskæftigelsesindsats for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder

(Kan anvendes til ansættelse af mentorer målrettet etniske kvinder)

 

 

 

 

1.197.000 kr.

 

I alt

 

11.569.000 kr.

 

 

Midlerne er målrettet indsatser overfor kontanthjælpsmodtagere, match 3-borgere i Odense Kommune opgjort pr. 1/4 2012. Det drejer sig om i alt 1.847 borgere. Endvidere er der afsat midler til kompetenceudvikling af de medarbejdere, der arbejder med målgruppen.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at de bevilgede midler anvendes i overensstemmelse med beskrivelsen af projekt ”BRUG FOR ALLE” og puljer til understøttelse heraf.

 

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Mai Henriksen deltog ikke i mødet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker at indgå i projektet ”BRUG FOR ALLE” og understøttende puljer, idet det giver en mulighed for at afprøve nye arbejdsmetoder forud for reformen på førtidspensions- og fleksjobområdet. Endvidere kan de tildelte midler til kompetenceudvikling anvendes til at skabe et fælles udgangspunkt for rehabilitering på tværs af Arbejdsmarkeds- og Jobrehabiliteringscenteret. Overordnet set er mål og delmål for indsatsen:                                               

 

På kortere sigt:

·         Borgeren får en indsatsplan med klart job- eller uddannelsessigte

·         Borgeren deltager i beskæftigelsesrettede tilbud

·         Borgeren får en relevant indsats på social- og/eller sundhedsområdet

 

På langt sigt:

·         Borgere i målgruppen kommer i job eller ordinær uddannelse (unge)     

 

Kort beskrivelse af indsatserne.

Alle borgere skal inden 31/12 2012 være påbegyndt et samtaleforløb. Samtaleforløbet tager udgangspunkt i en skabelon, som borgeren selv eller i samarbejde med en sagsbehandler udfylder. Den udfyldte skabelon skal indeholde borgerens mål og delmål i forhold til beskæftigelse/uddannelse. Borgerens mål og delmål fremlægges   for et tværfagligt team i et møde, hvor borgeren (som udgangspunkt) skal deltage. Det forventes, at der i alt skal gennemføres ca. 2.500 indledende samtaler.

 

Det tværfaglige team består af ledere med bevillingskompetence indenfor deres fagområder fx beskæftigelsesområdet, socialområdet og sundhedsområdet samt øvrige relevante deltagere, herunder deltagere fra andre forvaltninger.

 

Formålet med mødet i det tværfaglige team er, at der sker en drøftelse og vurdering af, hvilke indsatser på tværs af forvaltningerne der giver de bedste muligheder for, at borgeren kan nå sit beskæftigelses- og eller uddannelsesmål. Der udfærdiges referat fra mødet. På baggrund af referatet udarbejder myndighedssagsbehandleren en indsatsplan for opnåelse af borgerens mål og delmål.

 

Myndighedssagsbehandleren er gennemgående person og tovholder i forhold til igangsættelse af indsatser, progression og udvikling af det tværfaglige samarbejde.

 

Til at understøtte indsatserne udvides antal af virksomhedskonsulenter og mentorer, der arbejder med målgruppen.

 

Projektet ”BRUG FOR ALLE” skal indsatsmæssigt afvikles indenfor nuværende ramme af tilbud indenfor sundheds-, beskæftigelses- og socialområdet.

 

Projektet understøttes af en styregruppe under ledelse af cheferne for Arbejdsmarkedscenteret og Jobrehabiliteringscenteret. Dertil kommer en projektimplementeringsgruppe. Begge er sammensat på tværs af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og med relevante repræsentanter fra øvrige forvaltninger.

 

Den interne ansvarsfordeling i forhold til projektets enkelte elementer afklares administrativt i samarbejdet mellem Arbejdsmarkeds-, Jobrehabiliterings- og Socialcentret.

 

Ved projektets afslutning vil der blive foretaget en ekstern evaluering af forsøget. Evalueringen vil være såvel kvalitativ som kvantitativ og blandt andet omfatte en registeranalyse af borgernes afgang til job, selvforsørgelse samt deltagelse i aktive tilbud og undersøgelse af borgernes tilfredshed.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

E: Orientering


3. Europæisk Globaliseringsfond

Åbent - 2010/124116

 

Orientering

I august 2009 blev det annonceret, at Lindø Værftet skulle lukke, og siden da er ca. 2300 medarbejdere blevet afskediget. Region Syddanmark, Kerteminde og Odense kommuner har i samarbejde søgt om støtte fra EU’s Globaliseringsfond (EGF) til omskoling og efteruddannelse af de afskedigede fra Lindø Værftet, så de står bedre rustet til at møde fremtidens arbejdsmarked.

 

Globaliseringsfonden er søgt ad to omgange. I første omgang blev der søgt om ca. 104.000.000 kr. til ekstraordinære omskolingsinitiativer for ledige, afskediget fra Lindø værftet i perioden 10/8 2009 – 31/1 2011. Denne ansøgning blev imødekommet af EU i juli 2011.

 

Derudover er der søgt om ca. 48.000.000 kr. i en supplerende ansøgning til EU den 28/10 2011, dækkende ledige, afskediget fra Lindø Værftet og underleverandører i perioden 1/2 2011 – 31/12 2011. Denne ansøgning, der fortsat behandles i EU, er omfattet af denne sag.

 

Ansøgning om støtte fra EGF behandles efter et fast mønster. Når Kommissionen har konkluderet, at der bør ydes finansiel bistand fra Globaliseringsfonden, indstiller den til Europa-Parlamentet og Rådet at træffe afgørelse i sagen. Herefter fastsætter Europa-Parlamentet og Rådet støttebeløbet i tilfælde af en bevilling. Efterfølgende udbetaler Kommissionen hurtigst muligt støtten i én enkelt udbetaling. 

 

På baggrund af den lange sagsbehandlingstid for EGF ansøgningen besluttede Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende den supplerende ansøgning på mødet den 17. januar 2012, at godkende indstilling om, at Beskæftigelsescentret kunne iværksætte det indledende grundforløb (fase 1) for afskedigede Lindø borgere i Odense Kommune, fra det tidspunkt, hvor Kommissionen har godkendt ansøgningen og oversendt denne til EU–Parlamentets endelige godkendelse.

 

Status for den supplerende EGF ansøgning er, at EU Kommissionen har overdraget deres indstilling til Europa Parlamentet, med denne forventes først endeligt vedtaget medio september.

 

Beskæftigelsescentret havde imidlertid en forventning om, at ansøgningen ville være færdigbehandlet i løbet af juli 2012. Men eftersom dette ikke er tilfældet, er der brug for yderligere et tilsagn fra Arbejdsmarkedsudvalget på, at fase 2’s kursusaktiviteter – implementering af omstillingsplan - kan fortsætte fra august 2012. 

 

Omskolingsindsatsen er inddelt i faser. Fase 1 er det indledende grundforløb, som munder ud i en omstillingsplan for hver enkelte deltager. Fase 2 er implementering af omstillingsplanen, og der, hvor den reelle omskoling og videreuddannelse sker.

 

 

Figur 1) EGF Omskolingsindsatsen – de tre faser

 


 

Fase 1 er nu ved at være afsluttet for en lang række borgere og for at kunne fortsætte de planlagte forløb i fase 2 (den reelle omskoling), anmoder Social-og Arbejdsmarkedsforvaltningen om indenfor en ramme på 4.000.000 kr. at kunne igangsætte reelle omskolingsinitiativer for borgere der har været igennem fase 1 - grundforløbet. Disse forløb skal kunne iværksætte pr. august 2012. 

 

Erfaringer fra tidligere behandlingsforløb viser, at Europa-Parlamentet følger Kommissionens indstilling. Det er således Social-og Arbejdsmarkedsforvaltningens vurdering, at Odense Kommune ved et udlæg påtager sig en minimal økonomisk risiko. Beløbet er et udlæg for den forventede bevilling fra EGF. Bendt Bendtsen er ordfører for den supplerende ansøgning, og meldinger herfra lyder, at de ingen problemer ser i vedtagelsen af tilskuddet. Der er blot en række forskellige instanser ansøgningen skal igennem, inden den endeligt kan vedtages.

 

Til orientering kan oplyses, at Kerteminde Kommune har truffet administrativ beslutning om at godkende udlægget for Kerteminde-borgere under den supplerende ansøgning frem til den endelige bevilling foreligger. Idet kommunerne kun kan lægge ud for egne borgere, er også de øvrige fynske kommuner blev bedt om en snarlig tilkendegivelse, hvorvidt de frem til en forventet bevilling fra EU, er villige til at ligge ud af egne aktiveringsmidler til de videre omskolingsaktiviteter.

 

Social-og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at Beskæftigelsescentret kan iværksætte fase 2’s kursusaktiviteter; Implementering af omstillingsplan, frem til den endelige bevilling foreligger.

Det vil sige igangsætning af egentlig omskoling og videreuddannelse af afskedigede Lindø medarbejdere, der er bosiddende i Odense Kommune under den supplerende ansøgning.

 

Sagen har været sendt i skriftlig høring i perioden 3/7 2012 – 6/7 2012. Arbejdsmarkedsudvalget godkendte indstillingen.

 

Økonomi

 

Andelen af afskedigede med bopæl i Odense Kommune udgør tæt på 50 af målgruppen. Udlægget forventes maksimalt at udgøre 4.000.000 kr. Udlægget finansieres via jobcenterets aktiveringsmidler.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

4. Udgifter i forbindelse med opgaveoverdragelse til Udbetaling Danmark

Åbent - 2012/118708

 

Orientering

I forbindelse med overdragelsen af det objektive sagsbehandlingsområde til Udbetaling Danmark er der en lang række ekstraopgaver i henholdsvis Ydelsescentret, BorgerServiceCentret og Beskæftigelsescentret forud for overdragelsen af selve opgaveområdet, som skal løses. For eksempel skal data fra alle 98 kommuner harmoniseres og konverteres, så det sikres, at borgeren modtager de korrekte ydelser, at rettelser og manuelle korrektioner efter overgangen til Udbetaling Danmark reduceres samt korrekt økonomiopgørelse mellem Udbetaling Danmark og kommunerne.

 

Da ekstraopgaverne tidsmæssigt er meget omfangsrige, lægger det et stort pres på mulighederne for at opretholde sikker drift og overholde de gældende serviceniveauer. Endvidere forudsætter løsning af ekstraopgaverne i en række tilfælde fag- og sagsspecifik viden, hvorfor ekstraopgaverne kun kan løses af driftsmedarbejdere i de enheder, som overdrages til Udbetaling Danmark. Det er blandt andet udgifter til mer- og overarbejde samt til vikarer.

 

Det vurderes foreløbigt, at der i 2012 vil være merudgifter på ca. 1,5 mio. kr., som finansieres inden for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens samlede ramme.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil i løbet af 2012 få en opgørelse over de kommende udgifter til Udbetaling Danmark fra 2013 og frem. Når disse oplysninger foreligger, vil forvaltningen udarbejde en samlet oversigt over udgifter til Udbetaling Danmark. Forvaltningen har tidligere skønnet, at Odense Kommune vil tabe ca. 12 mio. kr. på overdragelsen af opgaverne til Udbetaling Danmark.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

5. Status på tilmelding til JobCAMP 12 - den 1-2/11 2012 i Aalborg Kongres og Kultur Center

Åbent - 2012/134168

 

Orientering

KL holder jobCamp for kommunalpolitikere, medlemmer af de regionale og lokale beskæftigelsesråd, relevante kommunale chefer samt repræsentanter fra relevante organisationer og ministerier. Årets tema er reformer og vækst.

 

Indbydelse til jobCAMP 12 den 1-2/11 2012 i Aalborg Kongres- og Kulturcenter er fremsendt via mail til Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer henholdsvis den 28/6 2012 og 9/8 2012.

 

Tilmelding er bindende (100 % deltagergebyr). Overnatning bestilles samtidig med tilmelding. Tidlig tilmelding giver erfaringsmæssigt bedre mulighed for mere centralt beliggende hotel og for overnatning for deltagerne på samme hotel.

 

Der vil blive arrangeret fælles transport med tog.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

6. Orientering om sammenlægning af Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget  

Åbent - 2012/161473

 

Orientering

Orientering v/rådmand Peter Rahbæk Juel.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

7. Kort orientering om løntilskud

Åbent - 2012/161473

 

Orientering

Orientering om løntilskud.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl