Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Arbejdsmarkedsudvalget - Dagsorden 11. september 2012

Knud

Arbejdsmarkedsudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 11-09-2012 kl. 08:30

Mødelokale 10.09, Tolderlundsvej 2, 10. sal


Forventet sluttidspunkt for mødet. Kl. 10.00.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Beskæftigelsesplan 2013

Åbent - 2012/057556

 

Sagsresumé

I lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes det, at kommunalbestyrelsen årligt skal beslutte det kommende års indsatser gennem vedtagelsen af en beskæftigelsesplan for det kommende år.

 

Planen for 2013 adskiller sig fra tidligere års planer ved at tage højde for, at arbejdsmarkedet ikke kender kommunegrænser. Planen tager derfor udgangspunkt i de udfordringer Odense og resten af Fyn står overfor på beskæftigelsesområdet og lægger op til nye og brede samarbejder på tværs af forvaltninger, kommuner, kommuner og virksomheder, kommuner og a-kasse/fagbevægelse, kommuner og uddannelsesinstitutioner og kommuner og regionale instanser.

 

Udkast til beskæftigelsesplan 2013 er blevet til efter drøftelser på møder i og mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense (LBR Odense) og har været til kommentering i Beskæftigelsesregion Syddanmark.

 

På baggrund af tilbagemelding fra Beskæftigelsesregionen udarbejdes der en administrativ implementeringsplan, der konkretiserer indsatserne i forhold til ministermålene.

 

LBR Odense besluttede på sit møde den 23/8 2012 at indarbejde principperne fra ”Ny virkelighed – ny velfærd” i beskæftigelsesplanen. Efter den ændring blev udkast til Beskæftigelsesplan 2013 fremsendt til Arbejdsmarkedsudvalget med anbefaling.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2013.

 

 

 

Sagsfremstilling

Udkastet til Odense Kommunes beskæftigelsesplan for 2013 tager udgangspunkt i de udfordringerne Fyn står overfor på beskæftigelsesområdet og de mål for beskæftigelsesindsatsen, Beskæftigelsesministeren har fastsat for 2013. Resultaterne af drøftelserne på fælleskonferencen i april fremgår af beskrivelsen af de konkrete indsatser i forhold til ministermålene.

 

Den væsentligste udfordring på det fremtidige fynske arbejdsmarked er at sikre det rette match mellem udbuddet af og efterspørgslen efter arbejdskraft.

 

Udviklingen på arbejdsmarkedet går i retning af en øget efterspørgsel efter formelle kompetencer og stadig færre ufaglærte arbejdspladser. Alderssammensætningen af befolkningen betyder, at der inden for en overskuelig fremtid vil opstå mange job-åbninger som følge af, at mange forlader arbejdsmarkedet på grund af alder. Endelig er der planlagt en lang række offentlige og private bygge- og anlægsprojekter, der såvel i forbindelse med etableringen som i den efterfølgende drift vil efterspørge arbejdskraft med specielle kompetencer.

 

Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire mål for beskæftigelsesindsatserne i 2013.

 

Ministermål 1

       ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge unde uddannelse starter en erhvervskompetencegivende uddannelse”

 

Der skal opstilles et kvantitativt niveaumål.

 

Ministermål 2

       ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres”

 

Der skal opstilles et kvantitativt niveaumål.

 

Ministermål 3

       ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt”

 

Der skal opstilles et kvantitativt niveaumål.

 

Ministermål 4

 

       ”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen”

 

Der skal opstilles et mål for den fremadrettede strategi for et styrket samarbejde med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

 

I forhold til den konkrete målfastsættelse er det i år muligt at vente til januar med den endelige fastsættelse af de kvantitative mål.

 

Frikommuneforsøget med en opsplitning af Beskæftigelsescentrets/Jobcentrets opgaver og afgørelser om beskæftigelsesindsatsen i et Arbejdsmarkedscenter og et Jobrehabiliteringscenter betyder, at forslag til målfastsættelsen vil ske i et tæt samarbejde mellem de to centre.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Beskæftigelsesplan 2013 (Beskæftigelsesplan 2013.pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


2. Høring af strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse

Åbent - 2012/142679

 

Sagsresumé

Det Administrative Kontaktforum nedsatte den 22/6 2011 en arbejdsgruppe, der med udgangspunkt i oplægget fra Sundhedsaftalens ”Grundaftale om indsatsen for mennesker med en sindslidelse”, skulle udarbejde en strategi for at forebygge og behandle livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse.

 

Strategien har tidligere været i administrativ høring i kommunerne og foreligger nu i en tilrettet version, som er administrativt godkendt i Det administrative Kontaktforum til udsendelse i politisk høring.

 

Forslag til politisk høringssvar fra Ældre- og Handicapudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen og Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget, Arbejdsmarkedsmarkedsudvalget og Socialudvalget godkender høringssvaret til strategien.

 

 

 

Sagsfremstilling

Det administrative Kontaktforum nedsatte den 22/6 2011 en arbejdsgruppe, der med udgangspunkt i oplægget fra Sundhedsaftalens ”Grundaftale om indsatsen for mennesker med en sindslidelse”, skulle udarbejde en strategi for at forebygge og behandle livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse.

 

Udgangspunktet for arbejdsgruppen har været, at mennesker med en sindslidelse har en overdødelighed på op til 20 år sammenlignet med den øvrige befolkning. 60 % af overdødeligheden skyldes fysiske sygdomme, mens 40 % skyldes selvmord og ulykker mv.

 

Arbejdsgruppen har haft to dagsmøder, hvor grundlaget for strategien er udarbejdet.

 

Arbejdsgruppen er sammensat af patient- og pårørenderepræsentanter fra Psykiatrisk dialogforum, kommunernes socialpsykiatriske område, kommunernes sundheds- og forebyggelsesområde, de praktiserende læger, de regionale somatiske sygehuse og den regionale psykiatri. Odense Kommune har været repræsenteret i arbejdsgruppen.

 

Strategien sætter fokus på inddragelse af alle relevante aktører i et patientforløb, nemlig kommunen, den regionale behandlingspsykiatri og almen praksis. Aktørerne vil jf. strategien arbejde ud for fem fælles indsatsområder, og dermed styrke den fælles indsats over for bekæmpelsen af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse.

 

  1. Viden og uddannelse
  2. Politikker
  3. Screening for og opfølgning på KRAM-faktorer
  4. Forebyggelsestilbud
  5. Indsatser med henblik på at fastholde patienten i et forebyggelses- eller behandlingsforløb

 

1. Viden og uddannelse

Alle medarbejdere, der er i berøring med mennesker med en sindslidelse, skal sikres en tilstrækkelig viden. Det handler om at sikre, at praktiserende læger og relevante medarbejdere i både somatik, psykiatri og socialpsykiatri har den nødvendige viden omkring sammenhængen mellem sindslidelse og overdødelighed. Herudover skal medarbejderne have viden om forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme tilpasset de enkelte aktører, således at de aktivt kan inddrage det i deres arbejde.

 

2. Politikker

Det skal sikres, at de eksisterende politikker for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme også omfatter mennesker med en sindslidelse. Det samme skal gælde, når nye politikker skal udformes både i kommunalt og regionalt regi.

 

3. Screening for og opfølgning på KRAM-faktorerne

Screening for KRAM kan ske i kontakten med den praktiserende læge, somatikken, psykiatrien og socialpsykiatrien. Derfor har alle aktører, hvis der konstateres et behov for behandlings- og/eller forebyggelsestilbud, et ansvar for, at det iværksættes. Det fordrer også, at der sker en dialog med relevante samarbejdsparter, så indsatsen kan ske i fællesskab og med fælles viden om screeningsresultaterne.

 

4. Forebyggelsestilbud

Kommunerne udbyder forskellige forebyggelsestilbud, der også benyttes af mennesker med en sindslidelse. Det skal løbende vurderes om der er behov for at lave særlige forebyggelsestilbud tilpasset målgruppen. Dette vil afhænge af de lokale konkrete forhold. Forebyggelsesindsatsen skal generelt være et dagligt fokuspunkt i socialpsykiatrien i forhold til de positive helbredsmæssige effekter af fx sund kost og motion. I regionalt regi betyder forebyggelse udover en sund livsstil under indlæggelse og i ambulante forløb også, at der er et vedvarende fokus på, hvordan bivirkningerne af den medicinske behandling kan minimeres.

 

5. Indsatser med henblik på at fastholde patienten i et forebyggelses- eller behandlingsforløb

Det er væsentligt, at alle aktører arbejder hen imod at fastholde det enkelte menneske med en sindslidelse i et forebyggelses- eller behandlingsforløb for en somatisk lidelse. Derfor skal alle aktører gensidigt forpligtige sig på, at det enkelte menneske hjælpes videre til det rette tilbud, og at man reagerer på gentagne udeblivelser. Ydermere skal det gøres nemmere for den enkelte at blive i et forløb. Det kan ske ved eksempelvis at indføre ledsagerordninger og forløbskoordinatorer, at egen læge har de rigtige rammevilkår for at hjælpe, at der er fælles handleplaner på tværs af sektorer, at der holdes netværksmøder, eller at forebyggelse og behandling sker på væresteder eller i borgerens hjem.

 

Implementering vil foregå ved, at strategien præsenteres ved kick-of møder i kommunerne i samarbejde med de lokale psykiatriske samordningsfora. Her inviteres kommunale samarbejdspartnere, relevante lokale somatiske behandlingstilbud og praktiserende læger til en præsentation af strategien og en fælles drøftelse af, hvordan de anbefalede tiltag kan iværksættes lokalt.

 

Samtidig foreslås det, at der på et tidspunkt i løbet af implementeringen afholdes en fælles konference for kommuner og region for ledere og fagfolk, hvor der er faglige oplæg, og hvor eksempler på gode lokale løsninger, i forhold til implementeringen, fremhæves.

 

Sideløbende med denne indsats skal der formidles information om strategien og handlingsplanen gennem relevante kanaler.

 

Opfølgning på strategien kan ske gennem en tværsektoriel ”journalaudit”, hvor et antal patient/borgerforløb gennemgås for at undersøge, hvorvidt de indgåede aftaler følges.

 

Med afsæt i de data, fra de praktiserende læger, der er tilgængelige via datafangstmodulet undersøges udviklingen over tid i forhold til, om der er flere mennesker med en sindslidelse, der gennemfører længere behandlingsforløb for livsstilssygdomme, ved den praktiserende læge.

 

Det er de fire psykiatriske samordningsfora, som har det overordnede tværgående ansvar for at implementere, og for at følge op på strategien.

 

Det administrative Kontaktforum godkendte strategien til høring på mødet den 26/6 2012, og behandler den endelige strategi på sit møde den 8/11 2012, hvorefter strategien sendes til Sundhedskoordinationsudvalget til endelig godkendelse den 4/12 2012.

 

Økonomi

Strategien lægger op til at binde de allerede eksisterende tiltag sammen, og kommunen forpligtes derfor ikke til at etablere yderligere i forbindelse med godkendelse/implementering af strategien.

 

Bilag

2. Høringsudkast (Høringsudkast til strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse.pdf)
3. Høringsbrev (Høringsbrev.pdf)
4. Høringsliste (Høringsliste for Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse.pdf)
1. Høringssvar (Høringssvar til Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse i Region Sydd.pdf)

 

 

 

E: Orientering

3. Udmøntning af Socialudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets rammereduktion på 2 mio. kr. i budget 2013-2016

Åbent - 2012/016681

 

Orientering

I Økonomiudvalgets budgetforslag 2013 -2016 er beskrevet en række forslag, der samlet set skal medvirke til at skabe balance mellem kommunens udgifter og indtægter. En række af disse reduktioner kommer også til at påvirke de økonomiske rammer på Socialudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

 

Der er under overskriften ”En kommune – fælles løsninger foreslået en rammebesparelse på samlet 15 mio. kr. årligt, som fordeles mellem udvalgene. Socialudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets andel af denne rammereduktion er 2 mio. kr. årligt.

 

Bilag

Ingen bilag.

 4. Evalueringsrapport - Hotspot-indsatsen

Åbent - 2012/169245

 

Orientering

Orientering v/adm. direktør Peter Pietras.

 

Bilag

1. Evalueringsrapport Hotspot Vollsmose (Evalueringsrapport Hotspot Vollsmose.pdf)

 

 

 

5. Fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Kontaktfladen

Åbent - 2012/169669

 

Orientering

Der afholdes fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Kontaktfladen vedrørende innovationstemaer.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

F: Besigtigelse/Tema

6. Regeringens akutpakke

Åbent - 2012/172267

 

Orientering

Orientering v/arbejdsmarkedschef Michael Hein Petersen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl