Dagsordener

Hjem
Dagsorden

By- og Kulturudvalget - Dagsorden 8. maj 2012

Knud

By- og Kulturudvalget

Åben

Dagsorden


Tirsdag den 08-05-2012 kl. 08:15

Odense Congress Center, mødelokale 10


Mødet forventes afsluttet kl. 10.00. Efterfølgende besigtigelse af krydsomlægninger, som forventes afsluttet kl. 14.45.

Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden

5. Stibro over jernbanen - Projektkonkurrence (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Energiplan 2012-2030 - høring

Åbent - 2011/079450

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en strategisk energiplan for Odense Kommune.

 

Energiplanen har til formål at skabe rammerne for et optimalt samspil mellem energibehov og energiforsyning. Målet er, at energiforsyningen i 2030 er omstillet fra brug af fossile brændsler til en grøn og bæredygtig energiforsyning, som er baseret på vedvarende energi.

 

Kommunen kan som myndighed, ejer, storforbruger og dialogpartner stille krav, gå forrest, være innovativ og påvirke beslutningstagere – både i privat og offentlig regi. Men rollen som igangsætter er særlig vigtig.

 

Energiplanen indeholder et katalog over energiprojekter, som løbende opdateres. Kataloget skal fungere som platform for de energiprojekter, der arbejdes med, og som et idékatalog for fremtidige projekter. I forbindelse med høringen vil vi opfordre alle aktører til at tage ejerskab for projekterne - eller melde sig som aktive samarbejdspartnere.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at den strategiske energiplan sendes i offentlig høring.

 

 

Sagsfremstilling

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en strategisk energiplan for Odense Kommune. Energiplanen har til formål at skabe rammerne for et optimalt samspil mellem energibehov og energiforsyning. Det er første gang kommunen udarbejder en plan, som indeholder mål og handlinger for både varme og el. Energiplanen afløser Varmeplanen fra 1984 og Klimaplanen fra 2010.

 

Energiplanen kan i høringsperioden læses på høringsportalen og efter vedtagelsen på hjemmesiden. Den indeholder både en borgerrettet del og en del for mere professionelle energiaktører. Borgerdelen indeholder blandt andet afsnit om ”Ofte stillede spørgsmål” og ”Den korte udgave af energiplanen”.

 

Energiplanen er udarbejdet sideløbende med revisionen af miljøpolitikken og forventes også vedtaget samtidigt med miljøpolitikken. Det er tilstræbt at indarbejde de nye miljøpolitiske mål, som formentlig afløser strategierne fra den første miljøpolitik, men der kan indtil den endelige vedtagelse af såvel miljøpolitik samt energiplan blive behov for at afstemme formuleringerne.

 

Odense Kommune har haft energimål i miljøpolitikken og klimaplanen, og derudover er der fastsat energimål af regeringen og i energiaftalen af 22/3 2012. Forvaltningen finder, at det skaber forvirring med alle de forskellige mål, selv om der er lavet en oversigt over klima- og energimålene i bilaget ”Mål”.

 

Der er behov for at have ét overordnet mål i Odense, som alle kan forholde sig til, og vi foreslår følgende:

 

”I 2030 er energiforsyningen omstillet fra brug af fossile brændsler til en grøn og bæredygtig energiforsyning, som er baseret på vedvarende energi.”

 

Målet er fastsat på baggrund af klimaplanens mål om en fossilfri varmeforsyning i 2030 og en skærpelse af regeringens mål om, at el- og varmeforsyningen i Danmark dækkes af vedvarende energi i 2035.

 

I forbindelse med revision af energiplanen, vil det mindst hvert 4. år blive dokumenteret, om Odense Kommune er på rette vej i forhold til at nå målet.  

 

I en bæredygtig energiforsyning er der fokus på 3 ting:

 • øget anvendelse af vedvarende energi
 • intelligent forsyning og forbrug
 • lavt energiforbrug og minimering af tab

 

Øget anvendelse af vedvarende energi

De fossile brændsler skal udfases, og der skal satses på øget anvendelse af vind og solenergi. Mindre afbrænding i energiforsyningen skal sikre en bæredygtig prioritering af forskellige biomasseressourcer samt en øget genanvendelse af affald.

 

Øget anvendelse af vedvarende energi fra vind og sol er derfor nødvendigt. I dag er der opstillet 16 små vindmøller i kommunen, som dækker 2 % af elforbruget. Solenergi er stort set ikke repræsenteret i den kollektive energiforsyning i dag.

 

Hvis man fx skal dække 80 % af elforbruget i 2030 med vindenergi, vil der være behov for at opstille langt flere vindmøller lokalt – eventuelt langs motorveje og jernbaner. Der vil også være behov for at indgå samarbejder med fx andre kommuner for at finde velegnede placeringer til vindmøller.

 

De nye former for produktionsanlæg vil ændre det åbne land, som ikke hidtil har været særligt påvirket af større tekniske anlæg. Det drejer sig fx om opstilling af vindmøller, etablering af biogasanlæg og solenergianlæg. I byerne må det forventes, at der er interesse for at montere solcelleanlæg på hustage og facader.

 

Intelligent forsyning og forbrug

I Odense har vi et veludbygget fjernvarmenet, som giver unikke muligheder for fremtidens energiforsyning. Fjernvarmen kan i fremtiden spille en stor rolle ved at skabe balance i energisystemet. Når der fx produceres meget vindenergi, kan overskuds el via store varmepumper anvendes i varmesystemet.

 

Det er derfor vigtigt, at vi understøtter det allerede veludbyggede fjernvarmenet og sikrer en fortsat høj tilslutningsgrad.

 

Et andet bindeled mellem energiforbrug og energiproduktion er smart grid, som henvender sig til elforsyningen. Smart grid dækker over begrebet intelligent elforbrug, og skal via ny teknologi anspore forbrugerne til at flytte elforbruget til tidspunkter, hvor der er rigelig el-produktion fra vind og sol.

 

Energibesparelser og effektivisering

Vi har i dag et højt energiforbrug - også i Odense. Hvis vi vil opretholde vores nuværende levestandard og livskvalitet og sikre, at der er ressourcer nok til de fremtidige generationer, skal energiforbruget reduceres.

 

Generelt skal produktionsapparat og distributionsnet løbende renoveres og optimeres, så energitab i produktion og net minimeres. Derudover bør der arbejdes på at reducere udledningen af varmt vand til Odense Fjord, eller udnytte den energi der går til spilde på anden vis.

 

De største potentialer for varmebesparelse finder man i den ældre boligmasse, som bør energirenoveres. Det drejer sig både om private boliger og almene boliger.

 

Erhvervslivets el- og varmeforbrug skal også i fokus. Hidtil har energirådgivningen og dermed energioptimeringen været koncentreret om de største produktioner, men med de øgede krav til energiselskaber om at finde besparelser, kan vi håbe, at de små og mellemstore virksomheders besparelsespotentialer også bliver interessante.

 

Katalog for energiprojekter

Kommunen kan som myndighed, ejer, storforbruger og dialogpartner stille krav, gå forrest, være innovativ og påvirke beslutningstagere – både i privat og offentligt regi. Men rollen som igangsætter er særlig vigtig.

 

Forvaltningen anbefaler, at der sættes fokus på samarbejder og nye projekter på tværs af energiaktører, virksomheder, borgere, udviklere, forskere, kommuner og andre. Odense Kommune kan arrangere workshops, fyraftensmøder og lignende, så aktørerne får mulighed for at netværke, engagere sig, tage ansvar og skabe fælles retning på energiområdet.

 

Men der skal konkrete handlinger til, for at energisystemet kan omstilles til vedvarende energi. Energiplanen indeholder derfor et katalog over energiprojekter, som løbende opdateres. Kataloget skal fungere som platform for de energiprojekter, der arbejdes med, og som et idékatalog for fremtidige projekter. I forbindelse med høringen vil vi opfordre alle aktører til at tage ejerskab for projekterne - eller melde sig som aktive samarbejdspartnere.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune

Bilag

1. Borgerdel (Borgerdel.pdf)
2. Strategisk energiplan (Strategisk energiplan.pdf)
3. Energiproduktion (Energiproduktion.pdf)
4. Energiforsyning (Energiforsyning.pdf)
5. Energiforbrug (Energiforbrug.pdf)
6. Energiprojekter (Energiprojekter.pdf)
7. Energimål (Energimål.pdf)

 

 

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


2. Damhavevej 41 - § 11 Udvidelse af dyrehold

Åbent - 2007/111359

 

Sagsresumé

Ejeren af ejendommen Damhavevej 41, 5260 Odense S, ønsker at udvide sin svineproduktion fra 143,7 dyreenheder til 206,3 dyreenheder. Udvidelsen af svineproduktionen kræver godkendelse efter husdyrloven § 11 fra Odense Kommune. By- og Kulturforvaltningen har vurderet sagen ud fra det gældende regelsæt for miljøgodkendelse af husdyrbrug.

 

By- og Kulturforvaltningen har stillet en række vilkår til husdyrholdets indretning og drift. Forvaltningen vurderer herefter, at projektet kan gennemføres uden væsentlig negativ virkning på omgivelserne; herunder naboer, natur, landskab, vandmiljøet mv.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der med en række vilkår meddeles godkendelse efter husdyrloven § 11 til svineproduktionen på Damhavevej 41.

 

 

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen har søgt om godkendelse til at udvide sin svineproduktion til 206,3 dyreenheder på ejendommen Damhavevej 41, 5260 Odense S. Den nuværende svineproduktion er på 143,7 dyreenheder.

 

Der opføres to nye stalde i forbindelse med projektet. Staldene ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsmasse. Desuden opføres to nye siloer.

 

Efter udvidelsen vil der fra anlægget være en øget ammoniakfordampning i forhold til nudrift. Der vil dog ikke ske en væsentlig merbelastning af nærved liggende naturområder som følge af den øgede fordampning.

 

Husdyrgødning, i form af rågylle, afleveres til Fangel Bioenergi ApS. Her bliver det afgasset og transporteret retur til ejendommen, hvor det opbevares indtil udbringning på ejede og forpagtede arealer.

 

I forbindelse med udvidelsen øges antallet af transporter til og fra husdyrbruget.  Da området i forvejen er belastet med tung trafik til blandt andet Fangel Bioenergi ApS, vurderer forvaltningen, at den øgede trafik ikke vil påvirke området væsentligt.

 

Husdyrlovens krav til lugtgener er overholdt i forhold til alle typer omboende (byzone, samlet bebyggelse samt enkelt bolig i landzone).

 

Der forventes ingen øgede støv-, støj- eller fluegener i forbindelse med udvidelsen af husdyrproduktionen.

 

Der indgår 26,9 ha udbringningsarealer (ejede og forpagtede) i denne miljøgodkendelse. Arealerne ligger i oplandet til Odense Fjord, der er en næringsstoffølsom recipient. På arealerne udbringes afgasset gylle fra det ansøgte dyrehold. Arealerne tilføres ingen anden organisk gødning. På de mest nitratfølsomme arealer falder eller fastholdes kvælstofudvaskningen til grundvand ved gennemførelse af projektet, idet der stilles vilkår til driften af arealerne.

 

Miljøvurdering

By- og Kulturforvaltningen har vurderet, at der er behov for at stille en række vilkår i miljøgodkendelsen. Vilkårene skal forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og sikre, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne negativt.

 

De vilkår, der er specielle for denne godkendelse, omhandler tiltag for at begrænse:

·         kvælstofudvaskningen til grundvand ved at bruge flere efterafgrøder eller tilføre mindre kunstgødning på udbringningsarealerne,

·         udvaskningen af fosfor fra udbringningsarealer til Odense Fjord ved at sætte grænse for, hvor meget fosfor der må tilføres udbringningsarealerne,

·         ammoniakfordampning og påvirkning af naturområder ved at stille vilkår om anvendelse af teknologi, der begrænser ammoniakfordampning,

·         landskabelig påvirkning ved at stille vilkår om beplantning, der opbløder grænsen mellem bygninger og landskab.

 

Der er i marts/april 2012 foretaget naboorientering samt partshøring af ansøger og ejere af tilforpagtede arealer. I den forbindelse kom der bemærkninger fra en nabo, en bortforpagter af areal samt bemærkninger fra ansøger.

 

Bemærkninger fra nabo vedrører primært gener i forbindelse med tung trafik på offentlig vej. Dette forhold reguleres af politiet, og bemærkningerne har derfor ikke medført ændringer i forhold til udkastet til miljøgodkendelse.

Bemærkningerne fra ansøger vedrører ændringer til specifikke vilkår i udkastet om drift (blandt andet beplantning og etablering af efterafgrøder), dokumentation (måler på vandforsyningsanlæg) og beregning (ammoniakfordampning). Bemærkningerne har ud fra en faglig vurdering ikke medført ændringer i miljøgodkendelsen i forhold til udkastet til miljøgodkendelse.

Bemærkningerne fra bortforpagter har medført, at der er ca. 1 ha mindre udbringningsareal, men forvaltningen vurderer, at dette ikke har væsentlig betydning for de beregninger af miljøpåvirkninger, der er foretaget i det elektroniske ansøgningssystem.

 

Samlet vurdering

By- og Kulturforvaltningen vurderer, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af naturområder, Natura 2000-området Odense Fjord eller af omgivelserne i øvrigt.

 

På baggrund af ovenstående, samt de vilkår der stilles i miljøgodkendelsen, vurderer By- og Kulturforvaltningen, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden væsentlig virkning på omgivelserne.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Bilag 1. Oversigtskort, Damhavevej 41 (Bilag udvalgssag.pdf)

 

 

 



3. Kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet - ledelsens evaluering 2011

Åbent - 2012/014861

 

Sagsresumé

Den lovpligtige årlige ledelsesevaluering af kvalitetssystemet på natur- og miljøområdet er gennemført i marts 2012. Det er vurderet, at kvalitetssystemet lever op til sit formål og sikrer faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandling på natur- og miljøområdet.

 

Der er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på tilsynsområdet. På baggrund af undersøgelsen kan det konkluderes, at der er rigtig god tilfredshed med kommunens indsats i forbindelse med tilsyn på industrivirksomheder og jordbrug.

 

I forbindelse med ledelsesevalueringen er det besluttet, at kvalitetspolitikken ikke revideres, samt at kvalitetsmålene ændres så 1 mål udgår og 2 nye mål iværksættes. Vi går således fra at have 9 mål til at have 10 mål.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at udvalget godkender:

 

 1. Ledelsesevalueringen

 

 1. Kvalitetspolitik og mål

 

 

Sagsfremstilling

Siden 2009 har vi haft et certificeret kvalitetssystem i henhold til lov nr. 506 af 7/6 2006 om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. I henhold til lovgivningen skal der årligt gennemføres en ledelsesevaluering af systemet.

 

Det er i Odense Kommune besluttet, at ledelsesevalueringen af kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet skal forelægges udvalget til godkendelse. Endvidere skal ændring af kvalitetspolitikken og mål forelægges udvalget.

 

Brugertilfredshedsundersøgelse

 

I forbindelse med kvalitetssystemet er der krav om, at der gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen skal blandt andet belyse virksomhedernes tillid og tilfredshed med sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet, og resultatet skal indgå i ledelsesevalueringen. Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen er vedlagt som bilag.

 

I 2011 er der igen sat fokus på tilfredsheden med miljøtilsyn på industrivirksomheder og jordbrug. Tilsynsområdet er valgt, da tilsynet er der, hvor sagsbehandlerne mødes med og er i tæt dialog med en stor gruppe af vores ”brugere”.

 

Brugertilfredshedsundersøgelsen er sendt til 146 af de besøgte virksomheder og jordbrug. Svarprocenten er 50 %.

 

Det overordnede billede tegner sig igen i år særdeles positivt. 95 % har haft en positiv oplevelse af miljøtilsynet, hvilket også afspejles i de meget positive kommentarer. Da det samlet er et meget flot resultat, prioriteres det ikke at øge indsatsen på tilsynsområdet, men at fastholde det nuværende niveau.

 

I 2012 ændres undersøgelsen til at måle tilfredsheden med afgørelser på natur- og miljøområdet. Herved kommer undersøgelsen til at favne bredere og i større omfang afdække tilfredsheden med det certificerede område.

 

Ledelsesevaluering

 

Ledelsesevalueringen for 2011 er gennemført i marts 2012. Resultat af ledelsesevaluering for 2011 er vedlagt som bilag.

 

Det konkluderes, at systemet fortsat bidrager til, at Odense Kommune lever op til lovens formål og vores fastsatte kvalitetspolitik- og mål, da medarbejderne har en fælles tilgang til opgaveløsningen. Medarbejderne bruger systemet aktivt til vidensdeling og opslagsværk. Specielt vurderes det, at den interne audit er et godt redskab til at sætte fokus på korrekte arbejdsgange samt et godt udgangspunkt for drøftelser, hvor lovgrundlag og borgere er i centrum. Der sikres også vidensdeling gennem den interne audit, i det auditorerne ikke auditerer eget arbejdsområde, men som hovedregel auditerer i ”fremmed” kontor.

 

I forbindelse med ledelsesevalueringen er det besluttet, at kvalitetspolitikken ikke revideres. Et mål udgår, da det er nået ved udgangen af 2011. Der iværksættes 2 ny mål. 

 

Kvalitetspolitik og mål

 

Odense Kommune har i overensstemmelse med blandt andet kommunens vision, Planstrategi, Kommuneplan og Miljøpolitik følgende kvalitetspolitik og kvalitetsmål, der skal fremme "Odense på vej mod den bæredygtige by":

 

Faglig kvalitet: Kompetent og helhedsorienteret sagsbehandling, der bygger på faglighed og viden på et højt niveau.

 

Det skal sikres, at

 • myndighedskrav, almindelig god forvaltningsskik og fastsatte procedurer overholdes,
 • medarbejderne har en ensartet forståelse af opgaveløsning og dokumentation af kvalitet og
 • der kun benyttes eksterne eksperter og specialister, som kan sandsynliggøre at leve op til kvalitetskrav svarende til dem, der gælder for Odense Kommunes personale.

 

Mål 1: I 80 % af de afgørelser, som ankes, får vi medhold.

 

Mål 2: Relevante medarbejdere har en forholdsvis ensartet forståelse af "håndhævelse".

 

Mål 3: Hvert år får 20 % af medarbejderne i fagkontorerne et opfølgningskursus i forvaltningsretlige regler, således at alle relevante medarbejdere i løbet af 5 år kommer på kurset.

 

Mål 4: Inden for 3 år skal alle relevante medarbejdere have deltaget i Grundmodul i projektledelse.

 

Mål 5: Vi holder mindst 15 oplæg i eksterne faglige sammenhænge pr. år.

 

Organisatorisk kvalitet: En arbejdsplads med fokus på trivsel og hvor opgaverne løses gennem medinddragelse af og i dialog med omverdenen.

 

Det skal sikres, at medarbejdere og ledere

 

 • har de nødvendige rammer og ressourcer, der har betydning for en hensigtsmæssig sagsbehandling,
 • har relevant faguddannelse, erfaring og kompetence,
 • bidrager aktivt til den administrative, faglige og personlige medarbejderudvikling, som er nødvendig for at opfylde gældende politik og mål, og
 • fremmer udvikling og fornyelse inden for området

 

Mål 6: Tilfredsheden med kvalitetssystemet blandt medarbejderne følges.

 

Mål 7: Der gennemføres et projekt til afklaring af snitflader mellem kontorerne.

 

Brugeroplevet kvalitet: Tillidsvækkende, effektiv og ensartet opgavevaretagelse, der tilgodeser individuelle hensyn.

 

Det skal sikres, at

 

 • der fremmes sammenhængende og gennemskuelige sagsforløb,
 • brugere informeres hurtigt og effektivt om forhold af væsentlig betydning for dem, og
 • borgerne er tilfredse med kommunens opgavevaretagelse

 

Mål 8: Udmeldte servicemål (Hyperlink) opfyldes i 80 % af tilfældene.

 

Mål 9: Udviklingen i brugertilfredshed følges og der fastsættes fokusområde fra undersøgelse til undersøgelse.

 

Mål 10: Post skal være relevante sagsbehandlere i hænde inden for 1 dag efter modtagelsen i afdelingens hovedpostkasse (papir og elektronisk).

 

 

De to nye mål er mål 6 og 7, som er under hovedpunktet ”Organisatorisk kvalitet”, hvor det udgåede mål også var placeret.

 

Det mål, som er indfriet og derfor tages ud, er:

 

Inden for en 3-årig periode skal der udarbejdes skriftlige retningslinjer for brugen af vores fagsystemer/systemmoduler.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse 2011 for tilsyn på miljøområdet (Rapport Brugertilfredshedsundersøgelse 2011 endelig udgave_2012042011095800.pdf)
2. Resultat af ledelsens evaluering 2011 (Resultat af ledelsens evaluering 2011.pdf)

 

 

 



4. Fornyelse af Børne- og Ungepolitikken - forslag i høring

Åbent - 2011/127407

 

Sagsresumé

Børn- og Ungeudvalget har udarbejdet et forslag til ny Politik for børn og unge. 

Forslaget tager udgangspunkt i de udfordringer og muligheder, der ligger for at nytænke velfærden i ”Ny virkelighed – Ny Velfærd”. Politikken er bygget op om en vision og tre kerneområder i arbejdet med børn og unge.

 

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 20/3 2012, at sende politikken i høring frem til den 9/5 2012, herunder i de politiske fagudvalg. Det foreslås, at By- og Kulturudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Ældre- og Handicapudvalget drøfter forslaget til politik for børn og unge med henblik på at afgive eventuelle bemærkninger og synspunkter til Børn- og Ungeudvalget.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller, at By- og Kulturudvalget drøfter forslaget til Politik for børn og unge med henblik på at afgive eventuelle bemærkninger og synspunkter til Børn- og Ungeudvalget.

 

 

 

Sagsfremstilling

Børn- og Ungeudvalget har udarbejdet et forslag til ny Politik for børn og unge.  Forslaget er blevet til fra efteråret 2011 og frem til nu i en proces, hvor der har været en bred involvering af børn og unge, forældre og MED-udvalg med henblik på at komme med synspunkter og ideer til politikken.

 

Politikken tager udgangspunkt i de udfordringer og muligheder, der ligger for at nytænke velfærden i ”Ny virkelighed – Ny Velfærd”. Det er hensigten, at politikken skal være omdrejningspunktet for den fremadrettede dialog om udvikling og prioriteringer på børn- og ungeområdet med afsæt i Ny virkelighed – Ny velfærd.

 

Politikken er bygget op om en vision og tre kerneområder i arbejdet med børn og unge:

 

 • ”Sammen på spring” – vision for børn og unge
 • Børn og unge skal udfordres i deres læring
 • Sunde børn og unge trives bedst
 • Betydningsfulde fællesskaber – sammen kan vi mere

 

Børn- og Ungeudvalget besluttede den 20/3 2012, at sende politikken i høring frem til den 9/5 2012. På udvalgsmøderne den 22/5 og 19/6 2012 vil Børn- og Ungeudvalget herefter drøfte høringssvar og synspunkter fra debatten og tage stilling til den endelige udgave af politikken.

 

Forslaget til politik er vedlagt i bilag. Baggrunden og processen med at udarbejde det er beskrevet nærmere i sagsfremstillingen fra Børn- og Ungeudvalget fra den 20/3 2012, der også er vedlagt i bilag.

Økonomi

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Bilag

1. Børn- og Ungeudvalgets beslutning fra møde den 20/3 2012 (Børn og Ungeudvalgets beslutning fra møde den 20-3-12.pdf)
2. Sammen på Spring - Politik for børn og unge - høring (Sammen på Spring - Politik for børn og unge - høring.pdf)

 

 

 

E: Orientering

6. Status frikommuneforsøg

Åbent - 2012/061598

 

Orientering

Status på frikommuneforsøg i By- og Kulturforvaltningen

Byrådet godkendte i juni 2011, at vi som frikommune skulle ansøge om en række forsøg, blandt andet på By- og Kulturudvalgets område.

 

Den 23/12 2011 modtog Odense Kommune og de øvrige frikommuner en oversigt med de første tilbagemeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet med kommentarer til nogle af de stillede forslag. Det vil sige de forslag, der kunne gennemføres administrativt uden egentlig ny lovgivning. Der var ikke i den oversigt forsøg fra andre kommuner på By- og Kulturforvaltningens område, som kan anbefales som forsøg i Odense.

 

I april 2012 har forslaget til frikommunelov været i høring i frikommunerne (i Odense med forbehold for byrådets godkendelse grundet den korte høringsfrist).

 

I denne sag orienteres By- og Kulturudvalget om status på frikommunesagen inden for By- og Kulturforvaltningens område.

 

Status for forsøg fra 1. runde:

 1. Delegation af projektgodkendelse for kollektive varmeforsyningsanlæg fra kommunalbestyrelsen til forvaltningen.
  Er godkendt administrativt af Energistyrelsen den 23/12 2011.
  Forudsætninger: at projektforslag entydigt viser, at projektet 1) enten er i fuld overensstemmelse med eller 2) klart strider imod reglerne i projektbekendtgørelsen.
  Kompetencefordelingsplanen tilrettes i overensstemmelse med forslaget ved førstkommende lejlighed.

 

 1. Mulighed for elektronisk annoncering på plan- og miljøområdet.
  Er imødekommet ved generel lovændring med virkning fra 1/1 2012.

 

 1. Midlertidige aktiviteter som mulighed i lokalplaners anvendelsesområde.
  Forslaget kræver bekendtgørelse, der forventes klar 1. juli.

 

 1. Forenkling af tilsyn med støttede boliger.
  Kræver nærmere overvejelser og afklarende dialog med Odense Kommune.

 

 1. Myldrekryds - mulighed for at etablere lyskryds, hvor cyklister og eventuelt fodgængere har lov at passere krydset i alle retninger på èn gang.
  Forslaget kræver videre dialog.
  Forudsætter, at hvert myldrekryds skal vurderes enkeltvis, da en godkendelse af trafikmæssige hensyn må bero på en konkret vurdering af placering, vejafmærkning mv. af det enkelte myldrekryds.

 

6.    ”Reklame på boggnasker” 
Forslaget indgår i forslaget til frikommunelov, der netop er sendt i høring med frist 20/4 2012. Som lovforslaget ligger, vil der blive mulighed for blandt andet på betingelse af overholdelse af markedsføringsloven og betaling af markedspris at
annoncere på kommunens elektroniske medier.

 

Økonomi- og Indenrigsministeren har den 30/3 2012 udsendt en oversigt over, hvilke yderligere forsøg der kan godkendes - dels med hjemmel i den kommende frikommunelov og dels på baggrund af generelle lovændringer mv.

 

På denne oversigt er der et par Odense forslag, som kan have interesse for By- og Kulturforvaltningen, nemlig:

 • Forslag om dispensation fra tilbudslovens regler om annonceringspligt ved offentlige kontrakter vedrørende tjenesteydelseskontrakter og varekøb samt
 • Forslag om, at tærskelværdien for annoncering hæves fra 0,5 til 1,5 mio. kr. for bilag B- ydelser (blandt andet juridiske tjenesteydelser). Begge forslag kræver hjemmel i kommende frikommunelov.

 

Relevante forslag fra andre frikommuner

På listen er der desuden følgende forslag, baseret på forslag fra andre kommuner.

 

Forslagene kræver hjemmel i den kommende frikommunelov.

·         Mulighed for at indbyde den tilbudsgiver, der i en foregående udbudsrunde har afgivet det økonomisk fordelagtigste tilbud eller laveste pris ved udbud af bygge- og anlægsopgaver.

·         Ingen kommunal vurdering af tekniske forhold (indretning, brand, energi mv.) i komplicerede byggesager, hvis uvildig tredjepart indestår for, at byggeriet overholder byggeloven.

·         Forenklet procedure for overførsel fra landzone til byzone eller sommerhusområde, så overførsel af arealer ved mindre byudvikling primært i mindre bysamfund kan ske på grundlag af kommuneplanen uden lokalplan for projekter.

·         Mulighed for generelle dispensationer fra lokalplaner, der også kan omfatte ejendomme, for hvilke der endnu ikke foreligger konkrete ansøgninger.

 • Indførelse af bagatelgrænse for kravet om udarbejdelse af kommuneplantillæg, når der udarbejdes nye lokalplaner, der fraviger kommuneplanen.

 

Forslagene er kommenteret i Odense Kommunes høringssvar til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Oversigten indeholder også nogle forslag, der kan realiseres efter en kommende, generel lovændring 2012-2013. Det drejer sig om disse forslag:

 • Mulighed for aflysning af utidssvarende lokalplaner og lokalplaner for ikke aktuelle projekter uden ny lokalplanlægning.
 • Mulighed for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr via BBR i stedet for CVR. (lovændring 2013)

 

Videre fremgår det af Økonomi- og Indenrigsministerens brev også, at ministeriet har måttet sige nej til nogle forslag på grund af EU-regler, konventioner, borgernes retssikkerhed eller de væsentlige økonomiske fordele, herunder fx på statens bekostning, som forsøgene ville medføre.

 

Frikommune temaer fremover

Regeringen vil gerne medvirke til i samarbejde med frikommunerne at udvikle nye gode løsninger, der kan afprøves i konkrete forsøg.

 

De temaer, regeringen gerne vil samarbejde om, er følgende:

 1. Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats.
 2. Øget inddragelse af civilsamfundet.
 3. Digitalisering.
 4. En mere sammenhængende og sundheds- og forebyggelsesindsats.
 5. Nye løsninger i folkeskolen.
 6. Kommunerne og vækstdagsordenen.

 

Særligt tema 2 kan være af interesse i forhold til By- og Kulturudvalgets opgaver og arbejdet med Ny virkelighed - Ny velfærd.

 

Der vil blive endnu en ansøgningsrunde omkring 1/11 2012, hvor By- og Kulturudvalget vil kunne fremkomme med nye frikommuneønsker.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

7. Flakhaven 2, Bryggeriet

Åbent - 2012/053990

 

Orientering

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl