Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Økonomiudvalget - Referat 26. januar 2011

Knud

Økonomiudvalget

Åben

Referat


Onsdag den 26-01-2011 kl. 14:00

Økonomiudvalgsværelset


Oversigtsdagsorden: Åben referat

7. Nordatlantisk Hus, Odense Havn. Køb af grund (Lukket)
8. Tilbageskødning af Vandkulturhusgrunden (Lukket)
9. Vollsmose Allé 12. Bemyndigelse til salg af ejendommen (Lukket)
12. Personsag (Fortroligt)
13. Valg af pengeinstitut til håndtering af daglige bankforretninger (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Støjforholdet i Odense Kommune - Støjhandlingsplan

Åbent - 2008/056284

 

Sagsresumé

Byrådet godkendte på mødet den 18/4 2010, at støjhandlingsplanen blev sendt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger til planen.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender støjhandlingsplanen.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Sagsfremstilling

Miljøministeriet har gennem Støjbekendtgørelsen pålagt blandt andre Odense Kommune at gennemføre en kortlægning af trafikstøjen fra kommunens mest befærdede veje og efterfølgende udarbejde en støjhandlingsplan, der belyser mulighederne for at bekæmpe støjgenerne.

 

Kortlægningen viser, at der i Odense, ligesom i andre større byer, er støjproblemer langs de kortlagte veje, idet der er tale om store overskridelser af de vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. Langs de kortlagte veje er der op mod 7.000 boliger og 13.000 personer, der udsættes for støj, der overskrider støjgrænserne.

 

Støjhandlingsplan 2010 beskriver, at etablering af støjdæmpende foranstaltninger vil blive koordineret med – og indarbejdet i - de konkrete projekter, der skal føre Trafik- og Mobilitetsplanen ud i livet. Støjdæmpende foranstaltninger vil derfor også kunne etableres på veje, der ikke er omfattet af den 1. fase af støjkortlægningen. I forbindelse med udarbejdelsen af de konkrete projekter vil effekt og økonomi ved etableringen af støjdæmpende foranstaltninger blive belyst.

 

De af kommunens støjende veje, som ikke berøres af Trafik- og Mobilitetsplanens konkrete projekter, vil indgå i de næste faser af den lovpligtige støjkortlægning og planlægning.

 

Odense Kommune har igangsat et pilotprojekt for at samle erfaringer med planlægning og etablering af støjdæmpende foranstaltninger.

 

På sigt vil Odense Kommune:

·         sikre, at der ikke etableres nye støjfølsomme formål langs støjende veje, før støjproblemerne er løst – fx gennem etablering af støjdæmpende foranstaltninger

·         sikre, at nye veje ikke medfører uacceptabel støjbelastning af støjfølsomme formål

·         løbende vurdere, om der skal udlægges støjdæmpende asfalt som led i vejvedligeholdelse og ved anlæg af nye veje

·         begrænse behovet for biltransport gennem byplanmæssige tiltag – fx gennem fortætning af byen, ved at samlokalisere boliger og arbejdssteder og ved at placere trafikmål, så de bedst betjenes med gang-, cykel- eller kollektiv trafik

·         prioritere gang-, cykel- og kollektiv trafik frem for biltrafik – især på de kortere ture. Hastighedsdæmpende foranstaltninger for biler i udvalgte dele af byen vil medvirke hertil og samtidig virke støjdæmpende

·         fremme brugen af mindre støjende transportmidler, fx elbiler og letbane

·         gennemføre den næste fase af støjkortlægningen og –planlægningen

·         undersøge muligheden for at udlægge stilleområder.

 

På Odense Kommunes hjemmeside kan man læse støjhandlingsplanen:

www.odense.dk, Borger, By – Miljø, Trafik, Støjhandlingsplan

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

Ingen bilag.

 2. Vedtægter på Kirkegårdsområdet

Åbent - 2010/165977

 

Sagsresumé

By- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en ny og tidssvarende vedtægt for driften af Odense Kommunale Kirkegårde til erstatning for de nugældende vedtægter fra 2003. 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at de nye vedtægter for Odense Kommunale Kirkegårde træder i kraft med virkning pr. 1/2 2011.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalget ønsker, at der skabes mulighed for begravelser og urnenedsættelser dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Sagsfremstilling

De nugældende vedtægter for Odense Kommunale Kirkegårde blev senest revideret i 2003. Der var derfor behov for en gennemgang og revidering af kirkegårdsvedtægten med henblik på at sikre, at den lever op til Kirkeministeriets nuværende lovgivning, samt at den fremstår tidssvarende og forståelig.

 

Den nye vedtægt er udarbejdet af By- og Kulturforvaltningen og indeholder følgende emner:

 

- Administration

- Dødsfald

- Kirkegårdene

- Gravsteder

- Gravstedsservitutter

- Kistebegravelser og urnenedsættelser

- Vedligeholdelse og anlæg af gravsteder

- Kirkegårdskapellet

- Krematoriet

- Særlige bestemmelser

 

Konkret er følgende ændringer gennemført:

 

§ 3: Der kan ikke foretages kistebegravelser eller urnenedsættelser samt holdes højtidelighed i Kirkegårdskapellet søn- og helligdage, 1. nytårsdag, 1. maj, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag.

 

Der kan dog mod betaling finde kistebegravelse samt urnenedsættelse sted på søndage. Prisen vil i dette tilfælde afspejle den reelle udgift.

 

Tidligere lukkedage: Juledag, Påskedag og Pinsedag. Antallet af lukkedage er således øget.

 

Tilføjelse til § 9: Kirkegårdskontoret afgør, hvor der kan erhverves gravsteder.

 

Det er nuværende praksis, som blot er tilføjet vedtægten.

 

Tilføjelse til § 31: Trossamfund, hvortil der er udlagt særlige arealer på Assistenskirkegården, tilføjes Asa- og Vanetrosamfundet, Forn Sidr.

 

Der er tilføjet et nyt trossamfund i forhold til tidligere.

 

Vedtægten vurderes ikke at give anledning til større reaktion fra borgerne, og den har desuden været forelagt Kirkeministeriet, som har godkendt den.

 

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Vedtægter - vedlagt elektronisk (Kirkegårdsområdet vedtægter (bilag 1) færdig_2010120914175100.pdf)

 

 

 

3. Udvalgenes servicerammer 2011

Åbent - 2011/000419

 

Sagsresumé

Byrådet vedtog på mødet den 15/12 2010 en række nye principper for økonomistyringen, herunder styring af kommunens serviceudgifter. Principperne indfører et klart ansvar til hvert udvalg for at overholde udvalgets andel af servicerammen. Som et led heri annulleres overførselsadgangen for driftsområder på udvalgsniveau, og der indføres en fordelingsmekanisme for en eventuel sanktion som følge af overskridelse af servicerammen.

 

Principperne udmøntes i denne sag til konkrete servicerammer pr. udvalg. Rammerne er et udtryk for, hvor meget hvert udvalg må bruge på serviceudgifter i 2011 med baggrund i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Servicerammen for 2012 forventes afklaret juni 2011 i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen.

 

Udvalgenes servicerammer udregnes på baggrund af økonomiaftalen og finansloven for 2011, hvor der er indført hårdere og mere individuelle sanktioner på overskridelse af servicerammen ved regnskabsaflæggelse – en sanktion, der hidtil har været forbeholdt budgetteringen.

 

Da en eventuel overskridelse og sanktion udelukkende anskues i et ét-årigt perspektiv, har det været nødvendigt at annullere overførselsadgangen på driftsområder på udvalgsniveau.

 

Udvalgenes servicerammer er fastsat på baggrund af det vedtagne budget for 2011, korrigeret for tillægsbevillinger til og med 15/12 2010, neutralisering af driftsrul, samt den ændrede besparelsesprofil for Odense – en ny virkelighed.

 

En overskridelse af udvalgets serviceramme sanktioneres, såfremt Odense Kommune sanktioneres i forbindelse med økonomiaftalen. Sanktionen består af en modregning i udvalgets ramme svarende til udvalgets andel af kommunens samlede overskridelse af overførselsadgangen.

 

Byrådet besluttede som en del af de nye økonomistyringsprincipper, at der skal tages særlige hensyn til serviceudgifter konteret på områder uden overførselsadgang. I opgørelsen af udvalgenes servicerammer for 2011 er serviceudgifter placeret på områder uden overførselsadgang derfor ikke medregnet og sanktioneres dermed ikke internt i Odense Kommune. En overskridelse af budgettet på disse områder kan dog stadig medføre en kollektiv og individuel sanktion for Odense Kommune, og der bør derfor være et særligt fokus på budgetoverholdelse.

 

Undtagelsen gælder bl.a. vintertjenesten, dele af sundhedsområdet, forsikringsområdet, tjenestemandspensioner og kommunale fleks- og skånejobs, der derfor ikke indgår i opgørelsen af udvalgenes servicerammer. Endvidere er der korrigeret for neutralisering af driftsrul.

 

I budget 2011 blev det besluttet, at der skal være ekstraordinært fokus på at overholde servicerammen, herunder at budgettet skal flugte med Odense Kommunes andel af servicerammen. Dette udmøntes i denne sag ved at neutralisere de hidtidige påvirkninger af budget 2011 i forhold til servicerammen. Der foretages derfor en budgetneutral omplacering på 30.504.000 kr. mellem driftsudgifter og finansforskydninger.

 

Der har været en højere befolkningstilvækst i kommunen end antaget i prognosen, som lå til grund for budget 2011. Der var således 441 flere personer pr. 1/10 2010 end forventet i prognosen pr. 1/7 2009. Derfor opjusteres budgetterne på Ældre- og Handicapområdet og Børn– og Ungeområdet samlet med 28.602.000 kr. Opjusteringen finansieres af omprioriteringspuljen, som blev etableret sammen med økonomistyringsprincipperne og er på samlet 35.000.000 kr. De resterende midler er reserveret til eventuel forskydning i demografien og afledt drift.

 

Der foretages endvidere en teknisk korrektion vedrørende Odense Kommunes trepartsinitiativer, hvor der er et negativt budget i 2011, som opvejes af positive budgetter i 2012-2014. De resterende 859.717 kr. tilgår kassebeholdningen.

 

Endelig foretages der en neutralisering af driftsrul i 2011-2013. De resterende 2.556.595 kr. af neutraliseringen finansieres af kassebeholdningen.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

 

 1. Udvalgenes servicerammer for 2011.

 2. Der foretages en budgetneutral omplacering på 30.504.000 kr. for at sikre, at budgettet er i overensstemmelse med Odense Kommunes andel af servicerammen.

 3. Der udmøntes samlet -28.602.000 kr. fra omprioriteringspuljen på 35.000.000 kr. på budgetområde 1.7, heraf 8.908.000 kr. til Børn- og Ungeudvalget og 19.694.000 kr. til Ældre- og Handicapudvalget.

 4. Der foretages en teknisk korrektion vedrørende trepartsmidler i Økonomiudvalget på 3.262.768 kr. i 2011, -1.507.611 kr. i 2012 samt -1.307.437 kr. i 2013 og 2014. De resterende 859.717 kr. tilgår kassebeholdningen.

 5. Der foretages en neutralisering af driftsrul i Økonomiudvalget i 2011 på 12.711.895 kr. og -5.077.650 i både 2012 og 2013. Det resterende beløb på 2.556.595 kr. finansieres af kassebeholdningen.

 

Beslutning

Udsættelse med henblik på korrektioner.

 

Sagsfremstilling

Økonomiaftalen for 2011 samt finansloven for 2011 har skærpet sanktionerne for blandt andet overskridelse af kommunernes serviceramme markant.

 

I økonomiaftalen for 2011 er der indført sanktioner på overskridelse af servicerammen ved regnskabsaflæggelse – en sanktion, der hidtil har været forbeholdt budgetteringen. Samtidig er den del af balancetilskuddet, der er betinget af aftaleoverholdelse, hævet fra 1.000.000.000 kr. til 3.000.000.000 kr. – fra ca. 34.000.000 kr. til ca. 102.000.000 kr. for Odense Kommune.

 

Endvidere har parterne bag finansloven aftalt, at en eventuel justering af bloktilskuddet i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2011, foretages 60% individuelt og 40% kollektivt. Dette betyder, at en overskridelse i Odense Kommune kan medføre en sanktion, der er højere end 102.000.000 kr.

 

Byrådet vedtog på mødet den 15/12 2010, som en delvis konsekvens heraf, en række nye principper for økonomistyringen, herunder styring af kommunens serviceudgifter.

 

Med principperne bliver hvert udvalg ansvarlig for at overholde udvalgets andel af kommunens serviceramme. Sker dette ikke, og kommunen samtidig straffes for overskridelse, vil de pågældende udvalg blive sanktioneret forholdsmæssigt efter udvalgets andel af kommunens overskridelse.

 

Principperne slår endvidere fast, at overførselsadgangen annulleres på udvalgsniveau. Dette sker for at sikre en styring af kommunens serviceudgifter, der medfører, at regnskabsresultatet udviser balance med budgettet i et et-årigt perspektiv. På denne måde kan kommunen undgå en skærpet økonomisk sanktion. Da en eventuel overskridelse og sanktion udelukkende anskues i et ét-årigt perspektiv, har dette været nødvendigt.

 

Således er der behov for en opgørelse af udvalgenes servicerammer for 2011, som hvert udvalg kan styre efter og dermed sikre overholdelse af økonomiaftalen, hvilket vil afværge en eventuel individuel økonomisk sanktion.

 

Definition af serviceudgifter

 

Definitionen af serviceudgifter er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Definitionen er gengivet i nedenstående tabel, hvor Odense Kommunes serviceudgifter er beregnet. Serviceudgifterne opgøres som nettodriftsudgifter på afgrænsede områder fratrukket brugerfinansierede udgifter, udgifter til forsikrede ledige samt overførsler.

 

1.000 kr.

Korr. Budget 2011

Nettodriftsudgifter dr. 1 og 2 hovedkonto 0-6

10.387.106

 

 

-Brugerfinansierede områder:

 

Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder

0

Udgifter på 06.52.72 gr. 001 og gr. 002

5.520

 

 

-Udgifter til forsikrede ledige:

 

Funktion 05.57.58 Dagpenge til forsikrede ledige

342.475

Funktion 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

46.238

 

 

-Overførsler:

 

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser

2.480

03.38.77 Daghøjskoler dranst 1 på grp. 001

0

05.46.60 Introduktionsprogram m.v.

-2.525

05.46.61 Introduktionsydelse

1.632

05.46.65 Repatriering

-50

05.48.67 Personlige tillæg m.v.

19.400

05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion

104.775

05.48.69 Førtidspension med 35 pct. ref. - efter regler gældende før 1. januar 2003

245.355

05.48.70 Førtidspension med 35 pct. ref. - efter regler gældende fra 1. januar 2003

579.998

05.57.71 Sygedagpenge

266.938

05.57.72 Sociale formål

40.573

05.57.73 Kontanthjælp

277.095

05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

0

05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

93.215

05.57.76 Boligydelse til pensionister

89.691

05.57.77 Boligsikring

83.832

05.58.80 Revalidering undtagen dr. 1 grp. 004 og 005

60.047

05.58.91 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)

186.670

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

77.117

05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år

1.390

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

48.552

 

 

Total

7.816.688

Odense Kommunes serviceramme

7.786.184

Forskel mellem ramme og serviceudgifter – neutraliseres i denne sag            

-30.504

Serviceudgifter herefter

7.786.184

 

Udvalgenes servicerammer 2011

 

Servicerammen for hvert udvalg er fastsat på baggrund af det vedtagne budget for 2011, korrigeret for tillægsbevillinger til og med 15/12 2010, samt den ændrede besparelsesprofil for Odense – en ny virkelighed.

 

I opgørelsen af udvalgenes servicerammer for 2011 er serviceudgifter placeret på områder uden overførselsadgang derfor ikke medregnet og sanktioneres dermed ikke internt i Odense Kommune. Dette gælder bl.a. vintertjenesten, dele af sundhedsområdet, forsikringsområdet, tjenestemandspensioner og kommunale fleks- og skånejobs, der ikke indgår i opgørelsen af udvalgenes servicerammer. Som følge af det et-årige perspektiv er der endvidere korrigeret for neutralisering af driftsrul.

 

Udvalgene vil således ikke blive målt på serviceudgifter, der konteres på områder uden overførselsadgang, men dette ændrer ikke på, at Odense Kommune vil blive sanktioneret for en overskridelse på disse områder. Der henstilles derfor til, at områderne underlægges en særlig opmærksomhed.

 

Demografi

 

Der er tre befolkningsafhængige budgetmodeller i kommunen, dels på Ældre- og Handicapområdet på henholdsvis 3.2, Pleje og Omsorg, samt 3.3, Handicap og Psykiatri inkl. sundhed, dels på Børn- og Ungeområdet.

 

På baggrund af opgjorte befolkningstal pr. 1/7 2010 reguleres budgetterne nu i forhold til det faktiske befolkningstal. Pr. 1/7 2010 var der 441 flere personer i kommunen end forventet ifølge prognosen pr. 1/7 2009. Bortset fra de 0-årige var der generelt flere personer i alle aldersgrupper. Ved de 80-årige og derover var der 76 flere personer end forventet i prognosen.

 

Det betyder, at budgettet ved Ældre- og Handicapudvalget samlet opjusteres med 19.694.000 kr. i 2011, og at budgettet for Børn– og Ungeudvalget opjusteres med 8.908.000 kr. i 2011. Opjusteringen finansieres af omprioriteringspuljen, som blev etableret sammen med økonomistyringsprincipperne og er på samlet 35.000.000 kr.

 

De resterende midler er reserveret til eventuel forskydning i demografien og afledt drift.

 

2011 priser - 1000 kr.

2011

3.2 Handicap og Psykiatri

1.027

3.3 Pleje og omsorg

18.667

Børn - og Ungeområdet

8.908

I alt

28.602

 

 

På denne baggrund ser udvalgenes servicerammer for 2011 således ud:

 

1.000 kr.

Alle serviceudgifter

Budget U/O - service

Serviceramme 2011

Økonomiudvalget

1.064.316

608.515*

455.801

By- og Kulturudvalget

614.286

21.841**

592.445

Ældre- og Handicapudvalget

2.168.549

0

2.168.549

Socialudvalget

396.584

8.175***

388.409

Børn- og Ungeudvalget

3.352.430

0

3.352.430

Arbejdsmarkedsudvalget

190.019

52.877****

137.142

Total

7.786.184

691.408

7.094.776

*       = Sundhedsområdet, forsikringsområdet og tjenestemandspensioner

**     = Vintertjenesten

***   = Driftssikring af boligbyggeri og andre sundhedsudgifter

**** = Kommunale fleks- og skånejob

 

Der vil blive foretaget løbende korrektioner af udvalgenes servicerammer som følge af eksempelvis budgettildelingsmodeller, ændrede besparelsesprofiler mv. Korrektionerne vil ske i dialog mellem Borgmesterforvaltningen og de berørte forvaltninger. Udvalgenes aktuelle servicerammer vil til enhver tid kunne findes på budget site, hvorfra man også vil kunne se eventuelle ændringer.  

 

I budget 2011 blev det besluttet, at der skal være ekstraordinært fokus på at overholde servicerammen, herunder at budgettet skal flugte med Odense Kommunes andel. Dette udmøntes i denne sag ved at neutralisere de hidtidige påvirkninger af budget 2011 i forhold til servicerammen. Der foretages derfor en budgetneutral omplacering på 30.504.000 kr. mellem driftsudgifter og finansforskydninger.

 

Der foretages endvidere en teknisk korrektion vedrørende Odense kommunes trepartsinitiativer, hvor der er et negativt budget i 2011, som opvejes af positive budgetter i 2012-2014. De resterende 859.717 kr. tilgår kassebeholdningen.

 

Endelig foretages der en neutralisering af driftsrul i Økonomiudvalget i 2011 på 12.711.895 kr. og -5.077.650 i både 2012 og 2013. De resterende 2.556.595 kr. af neutraliseringen finansieres af kassebeholdningen.

 

Økonomi

Sagen udstikker en serviceramme, som hvert udvalg er ansvarlig for at overholde. Såfremt udvalget overskrider sin serviceramme, og der samtidig sker en overskridelse af den nationale serviceramme, vil det pågældende udvalg blive sanktioneret forholdsmæssigt efter udvalgets andel af kommunens overskridelse.

 

Sagen medfører et træk på kassebeholdningen på 1.696.878 kr. og medfører, at budgettet er lig Odense Kommunes andel af servicerammen.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

4. "Odense - en ny virkelighed: Livskvalitet og læring (2010)"

Åbent - 2010/073616

 

Sagsresumé

Byrådet igangsatte i efteråret 2010 et tværgående projektprogram kaldet ”Odense – en ny virkelighed – Livskvalitet og læring”. Projektprogrammet er år 1 i et nyt og anderledes supplement til budgetprocessen. Byrådet skal hvert år definere nogle områder, hvor vi på tværs af udvalg og forvaltninger arbejder med nye måder at tilgå opgaveløsningen på. Konkret er anledningen i projektprogrammet at finde effektiviseringer, der ved at tænke anderledes søger at undgå serviceforringelser. Effektiviseringerne skal understøtte det samlede besparelseskrav i ”Odense – en ny virkelighed” og dermed bidrage til besparelseskravene i de enkelte udvalg. Mere overordnet handler det om at ruste kommunen til den udfordring, at samfundets velfærdsydelser, som vi kender dem i dag, er under pres.

 

Chefer og medarbejdere på tværs af forvaltningerne har i efteråret arbejdet med fem projekter under overskriften ”Livskvalitet og læring”. Projekterne opstiller en række forslag til tiltag. Tiltag, der på forskellig vis bygger på værdier om, at borgeren i højere grad skal være udgangspunkt for vores opgaveløsning – uafhængigt af organisatoriske skel, og at vi skal være mere fokuseret på at understøtte den enkelte borgers egne ressourcer.

 

Samlet set forventes projekterne at bidrage med ca. 319 mio. kr. til konsolideringen af kommunens økonomi. Heraf er de 203 mio. kr. resultatet af projektet ”Udvikling og læring”, som er gennemført og forankret i Børn- og Ungeudvalget. Da det, som det eneste projekt i programmet, ikke er tværgående, fremsættes dette projekts resultater i en særskilt politisk beslutningsproces i Børn- og Ungeudvalget. Effektiviseringspotentialet fra tiltagene i dette projekt fremgår derfor heller ikke af økonomioversigterne i denne sag. De indgår i Børn- og Ungeudvalgets eget arbejde med at finde midler til at opveje budgetnedgangen forårsaget af et lavere børnetal.

 

De tværgående projekter i programmet betræder nye veje. Det betyder, at det er vanskeligt at kortlægge samtlige konsekvenser af tiltagene – ikke mindst på længere sigt, hvor der forventes en række positive sidegevinster ved en ændret værdimæssig tilgang. Vi kan dog ikke med sikkerhed garantere, at effektiviseringerne høstes, men såfremt der sker markante forudsætningsændringer i projekternes gennemførelse, vil byrådet få forelagt disse.

 

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Borgmesterforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, By- og Kulturudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

 1. Tiltaget i projektet ”Sociale tilbud med en ny tilgang i en ny virkelighed”, som, for at sikre en tilstrækkelig tværfaglig koordination, flytter fokus i kommunens indsats for familier med komplekse problemstillinger fra den enkelte borger til borgerens familie.

 

 1. Tiltagene i projektet ”Selvbærende lokalsamfund”, som sætter fokus på, hvordan Odense Kommune kan skabe rammer og platforme, for at ressourcer i lokalsamfundet går fra at være passive til at være aktive.

 

 1. Tiltagene i projektet ”Flere i uddannelse og job”, som med en tidlig og helhedsorienteret indsats forsøger at bryde fødekæden til førtidspension.

 

 1. Principperne for den videre proces i ”Administrationsprojektet”, som skal sikre, at kommunen organiseres, så støttefunktionerne med en optimal udnyttelse af ressourcerne understøtter kerneydelserne.

 

 1. Der igangsættes et arbejde med at definere og nedfælde et sæt af værdier, som politisk og administrativt skal danne ramme for de kommende års omstillinger i kommunens opgaveløsning og service til borgerne.

 

Økonomiudvalget drøftede sagen på mødet den 12/1 2011, hvor udvalget besluttede at sende sagen til behandling i de stående udvalg.

 

Borgmester Anker Boye deltog ikke i mødet.

 

De stående udvalg behandlede sagen på møderne den 18/1 2011:

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen stemmer imod.

 

Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

 

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Børn- og Ungeudvalgets, Ældre- og Handicapudvalgets, By- og Kulturudvalgets, Socialudvalgets, Arbejdsmarkedsudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

 

Sagsfremstilling

Ingen - der henvises til den samlede afrapportering.

Økonomi

Projekterne i projektprogrammet ”Odense – en ny virkelighed: Livskvalitet og læring” synliggør områder, hvor det er muligt at effektivisere eller foretage besparelser. Dermed fungerer projekterne som en hjælp til forvaltningerne i forhold til at indfri de effektiviseringskrav, som er vedtaget i budgetforliget for budget 2011.

 

Idet projekterne er tværgående, fordeler effektiviseringerne sig mellem flere udvalg. Det er derfor nødvendigt at fordele effektiviseringsgevinsterne på udvalgsniveau. Følgende principper ligger til grund for fordelingen af effektiviseringerne:

 

-          Effektiviseringer på områder med overførselsadgang tilfalder det udvalg, hvor aktiviteten gennemføres.

-          Effektiviseringer på områder uden overførselsadgang tilfalder kassebeholdningen.

-          Er der et investeringsbehov indbygget i projektets realisering, fratrækkes dette beløb inden effektiviseringspotentialet fordeles på udvalg.

 

Da ”Administrationsprojektet” endnu er på princip-niveau, foretages der ikke yderligere fordeling af effektiviseringskravet end den i budgetforliget fastsatte.

 

Nedenstående tabel indeholder de økonomiske konsekvenser af projekterne i projektprogrammet ”Odense – en ny virkelighed: Livskvalitet og læring” - samlet og fordelt på udvalgsniveau.

 

Effektiviseringer i ”Odense – en ny virkelighed, 2010: Livskvalitet og læring”

2010-pl.

2011

2012

2013

2014

I alt

Samlet effektiviseringskrav i budget 2011 (Odense – en ny virkelighed)[1]

24.177.000

186.796.000

216.491.000

236.649.000

664.113.000

Samlet effektiviseringsbidrag fra projektprogrammet ”Odense – en ny virkelighed, 2010: Livskvalitet og læring”

6.157.480

30.517.250

37.801.570

41.930.912

116.407.212

Heraf effektiviseringer på områder med overførselsadgang

200.000

23.014.270

27.364.540

30.599.502

81.178.312

Heraf effektiviseringer på områder uden overførselsadgang

5.957.480

7.502.980

10.437.030

11.331.410

35.228.900

 

Effektiviseringer på områder med overførselsadgang

2010-pl.

2011

2012

2013

2014

I alt

Sociale tilbud med en ny tilgang i en ny virkelighed

200.000

1.428.270

2.536.540

3.513.502

7.678.312

Selvbærende lokalsamfund

 

 

 

 

 

Nytænkning af fritidsklubberne – fritidsspilfordeler

 

1.500.000

1.500.000

1.500.000

4.500.000

De grønne områder

 

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

Nytænkning af caféområdet på plejecentre

 

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

Vedligeholdende træning og vedligeholdende motion

 

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

Administrationsprojektet

 

17.086.000

20.328.000

22.586.000

60.000.000

I alt

200.000

23.014.270

27.364.540

30.599.502

81.178.312

 

Effektiviseringer på områder uden overførselsadgang

2010-pl.

2011

2012

2013

2014

I alt

Flere i uddannelse og job

 

 

 

 

 

Fra udannelse til job

4.515.480

4.345.980

3.990.030

3.691.710

16.543.200*

Helhedsorienteret indsats for psykisk sårbare borgere

1.442.000

2.702.000

5.537.000

6.456.700

16.137.700

Sociale tilbud med en ny tilgang i en ny virkelighed

 

455.000

910.000

1.183.000

2.548.000

I alt

5.957.480

7.502.980

10.437.030

11.331.410

35.228.900

* Effektiviseringer er omregnet til nettobeløb under antagelse om 50 pct. refusion

 

Effektiviseringer fordelt på udvalg (områder m. overførselsadgang)

2010-pl.

2011

2012

2013

2014

I alt

AU

-

-

-

-

-

BKU

 

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

BUU

200.000

2.928.270

4.036.540

5.013.502

12.178.312

SU

-

-

-

-

-

ÆHU

 

2.000.000

2.000.000

2.000.000

6.000.000

ØU

Heraf BMF

 

17.086.000

4.550.000

20.328.000

5.421.000

22.586.000

6.054.000

60.000.000

16.025.000

I alt

200.000

23.014.270

27.364.540

30.599.502

81.178.312

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 5. Entreprenøraftaler 2011

Åbent - 2010/056070

 

Sagsresumé

De fynske kommuner besluttede i 2006 at etablere entreprenøraftaler på det specialiserede socialområde. Aftalerne omhandlede en række driftsopgaver, der blev overtaget fra Fyns Amt pr. 1/1 2007.

 

Entreprenøraftalerne godkendes for et år ad gangen og er nu revideret til at gælde for 2011. De reviderede aftaler er behandlet i Kommunaldirektørforum Fyn og har efterfølgende været i høring hos de involverede kommuner.

 

Der indstilles godkendelse af entreprenøraftaler samt takster og abonnementsbetalinger på følgende områder. Entreprenørkommuner er angivet i parentes:

 

·         Specialtandplejen (Odense)

·         Stofmisbrug (Odense og Svendborg)

·         Behandling for alkoholmisbrug (Odense og Svendborg)

·         Specialundervisning for voksne (Odense og Svendborg)

·         Specialrådgivning for småbørn (Odense)

·         Hjerneskaderådgivningen (Odense)

·         Godkendelse af private opholdssteder (Faaborg-Midtfyn)

·         Sygehusundervisning for indlagte børn på OUH (Odense)

·          Udredning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade (Odense)

 

Kommunaldirektørforum Fyn og Borgmesterforum Fyn har endvidere besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afklare entreprenøraftalernes fremtid efter 2011.

Indstilling

På opfordring fra Borgmesterforum Fyn indstiller Ældre- og Handicapforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen til Ældre- og Handicapudvalget, Socialudvalget og Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender nedenstående entreprenøraftaler:

 

Ældre- og Handicapudvalget

 

a.      Aftale om ydelser leveret af hjerneskaderådgivningen - herunder, at der afregnes for det samlede tilbud ved abonnementsbetaling baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2010 svarende til en udgift på ca. 10,66 kr. pr. indbygger.

 

Socialudvalget

 

b.      Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - herunder, at der takstafregnes efter følgende dagstakster: 159 kr. for behandling i ungeafdelingen, 164 kr. for behandling efter modul 1 i voksenafdelingen, 143 kr. for behandling efter modul 2 i voksenafdelingen, 182 kr. for behandling efter modul 3 i voksenafdelingen, 161 kr. for omsorgsbehandling i voksenafdelingen, 106 kr. for udlevering af medicin via udleveringsenheden, 215 kr. for udlevering af medicin via eksternt vagtselskab og 91 kr. for socialfaglig behandling i forbindelse med lægeordineret heroin.

 

c.      Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug - herunder, at der afregnes for det samlede tilbud ved abonnementsbetaling baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2010 svarende til en udgift på ca. 41,74 kr. pr. indbygger.

 

Børn- og Ungeudvalget

 

d.      Aftale om drift af specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede mfl. - herunder, at der takstafregnes med 1.286,87 kr. pr. påbegyndte halve time for udredning og behandling, 1421,64 kr. pr. påbegyndte halve time for narkosebehandling samt abonnementsbetaling for forebyggende og opsøgende tandpleje baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2010 svarende til en udgift på 1,16 kr. pr. indbygger.

 

e.      Aftale om drift af tilbud efter lov om specialundervisning af voksne (CSV) - herunder, at der afregnes for Specialundervisning for voksne baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2010 svarende til en udgift på ca. 62,95 kr. pr. indbygger samt takstafregnes for den 3-årige ungdomsuddannelse med 239.875 kr. pr. elev som en gennemsnitstakst.

 

f.       Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning til børn fra 0-6 år med varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - herunder, at der afregnes for det samlede tilbud ved abonnementsbetaling baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2010 svarende til en udgift på 21,34 kr. pr. indbygger.

 

g.      Aftale om undervisning efter folkeskoleloven til børn indlagt på Odense Universitetshospital (Odense matriklen) - herunder, at der afregnes for det samlede tilbud ved abonnementsbetaling baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2010 svarende til en udgift på 8,80 kr. pr. indbygger.

 

h.      Aftale om drift af tilbud om specialrådgivning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade (R-klassen) - herunder, at der afregnes for det samlede tilbud ved abonnementsbetaling baseret på befolkningsandele pr. 1/1 2010 svarende til en udgift på 4,79 kr. pr. indbygger.

 

Aftale om udarbejdelse af indstillinger vedrørende godkendelse af og tilsyn med bo- og opholdssteder efter serviceloven, som drives af Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund deltog ikke i mødet.

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Rådmand Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Ældre- og Handicapudvalgets, Socialudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets indstillinger.

 

Sagsfremstilling

De fynske kommuner besluttede i 2006 at etablere entreprenøraftaler på det specialiserede socialområde. Aftalerne omhandlede en række driftsopgaver, der blev overtaget fra Fyns Amt pr. 1/1 2007.

 

Begrebet entreprenøraftale dækker over, at 1-2 af de fynske kommuner løser en specifik driftsopgave for de øvrige kommuner mod betaling.

 

Entreprenøraftalerne godkendes for et år ad gangen og er nu revideret til at gælde for 2011. De reviderede aftaler er behandlet i Kommunaldirektørforum Fyn og har efterfølgende været i høring hos de involverede kommuner.

 

Formålet med aftalerne er, gennem et mellemkommunalt samarbejde, at opretholde den faglige kompetence, der tidligere var samlet i amtsligt regi under hensyn til en fortsat effektiv drift af tilbuddene. Således skal aftalerne sikre en fortsat forsyning af ydelser med specialiseret faglig ekspertise på det specialiserede socialområde til de fynske kommuner.

 

Der indstilles godkendelse af entreprenøraftaler på følgende områder. Entreprenørkommuner er angivet i parentes:

 

·         Specialtandplejen (Odense)

·         Stofmisbrug (Odense og Svendborg)

·         Behandling for alkoholmisbrug (Odense og Svendborg)

·         Specialundervisning for voksne (Odense og Svendborg)

·         Specialrådgivning for småbørn (Odense)

·         Hjerneskaderådgivningen (Odense)

·         Godkendelse af private opholdssteder (Faaborg-Midtfyn)

·         Sygehusundervisning for indlagte børn på OUH (Odense)

·          Udredning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade (Odense)

 

Således ophørte Fynsordningen som entreprenøraftale med udgangen af 2010 efter enighed mellem de fynske kommuner.

 

Aftalerne er ikke medsendt dagsordensteksten, men kan rekvireres, såfremt udvalgsmedlemmerne ønsker det.

 

Takst- og abonnementsbetalinger for 2011 følger retningslinier i Rammeaftale for 2011 på social- og specialundervisningsområdet i Syddanmark. Retningslinierne er specificeret i Bilag 3, "Takstprincipper Rammeaftale 2011 på det sociale område i Region Syddanmark". De fælles retningslinier er baseret på følgende principper:

 

 • Mindst mulig administration
 • Færrest mulige takster
 • Færrest mulige tillægsydelser

 

Efter behandlingen af aftalerne orienteres de øvrigt deltagende kommuner gennem Kommunaldirektørforum og Borgmesterforum Fyn.

 

Entreprenøraftalernes fremtid

 

Kommunaldirektørforum Fyn og Borgmesterforum Fyn har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal afklare entreprenøraftalernes fremtid efter 2011.

 

Beslutningen har baggrund i dialogen mellem entreprenør- og køberkommuner, hvor der har vist sig et øget behov og ønske om større fleksibilitet i aftalerne. Det drejer sig om aftalernes løbetid, indhold, type af ydelser og afregning mv. Arbejdsgruppen afrapporterer til Kommunaldirektør- og Borgmesterforum Fyn i foråret 2011, hvorefter byrådet forelægges et oplæg til en fremtidig aftalestruktur.

Økonomi

Kommunerne er blevet enige om at sænke taksterne i entreprenøraftalerne med 5% i 2011, hvilket sammen med rammeaftalen har betydet en forventet mindreudgift på samlet 4.178.000 kr. for Odense Kommune. Provenuet er indarbejdet og prioriteret i budget 2011 ved budgetvedtagelsen. Sænkningen har således ikke fornyet effekt på hverken serviceudgifter eller kassebeholdning.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

6. Administrationsgebyrer for affaldsordninger for virksomheder 2011

Åbent - 2010/109357

 

Sagsresumé

Det foreslås, at administrationsgebyrer for affaldsordninger for virksomheder 2011 fastsættes til:

 

Gebyr til nationale affaldsdatabaser, regulativer m.m.

  35,00 kr.

Administrationsgebyr for erhvervsaffald til Odense Kommune

364,00 kr.

 

         

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslaget om administrationsgebyrer for affaldsordninger for virksomheder 2011.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

 

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 15/12 2010 Odense Renovations A/S’ forslag til takster for affaldshåndteringen for 2011. Dog blev administrationsgebyrer for affaldsordninger for virksomheder ikke behandlet på byrådsmødet den 15/12 2010, idet gebyrerne skulle fastlægges i overensstemmelse med Miljøministeriets kommende nye gebyrregler.

 

Den nye affaldsbekendtgørelse - Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1631 af 21/12 2010 - trådte i kraft den 1/1 2011.

 

På den baggrund har By- og Kulturforvaltningen gennemgået beregningerne af kommunens administrationsudgifter for affaldsordninger for virksomheder og foreslår, at administrationsgebyrer for affaldsordninger for virksomheder 2011 fastsættes til:

 

Gebyr til nationale affaldsdatabaser, regulativer m.m.

  35,00 kr.

Administrationsgebyr for erhvervsaffald til Odense Kommune

364,00 kr.

 

Odense Renovation A/S’ prisliste 2011 vil blive opdateret, når administrationsgebyrerne for affaldsordninger for virksomheder er blevet godkendt.

 

Økonomi

Forslaget til gebyrer medfører, at Odense Kommunes udgifter i forbindelse med administration af affaldsordninger for erhverv, bliver dækket af gebyrer, hvilket er et lovkrav.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


10. Rammeudmelding for 2012 og overslagsårene 2013-2015

Åbent - 2011/005441

 

Sagsresumé

Med rammeudmeldingen for 2012 samt overslagsårene 2013-2015 tages der hul på en særdeles vanskelig budgetperiode.

 

Budgetteringen har med 2012 nu ramt skatteafregningen for 2009 – året, hvor krisen skabte en ny bund for skatteindtægterne. Samtidig er 2012 et budgetår, hvor kommunerne formentlig kan imødese en historisk mager økonomiaftale.

 

Kombineret med økonomiaftalen for 2011, som har indført nye, hårde sanktioner på budgetoverskridelse, og som indeholder nulvækst, så ser den kommende budgetperiode ud til at indeholde en rekordlav vækst i den offentlige sektor. Ydermere ser det ud til, at kommunerne overskrider servicerammen for 2010 voldsomt, hvilket kan blive fulgt op af et krav om, at nulvækst erstattes med negativ vækst for kommunerne.

 

Med denne udsigt skal Odense Kommune forsøge at finde økonomisk manøvrerum til at imødegå bl.a. øgede udgifter som følge af demografisk udvikling. Kommunen er godt på vej til at imødekomme udfordringerne med projektprogrammet "Odense - en ny virkelighed", men i kraft af de dystre udsigter for den nationale økonomi vil der utvivlsomt støde udfordringer til i løbet af året.

 

Derfor er budgetperioden 2012-2015 fortsat præget af effektiviseringer, besparelser og tilpasninger, hvilket afspejles i rammeudmeldingen.

 

Økonomiudvalget godkendte budgetproceduren for 2012-2015 på mødet den 15/12 2010. I henhold til proceduren skal Økonomiudvalget udmelde de økonomiske rammer til udvalgene på mødet den 26/1 2011.

 

Rammeudmeldingen på drift og anlæg samt renter og afdrag på plejeboliger udgør den økonomiske ramme, som de stående udvalg og Økonomiudvalget skal overholde i forbindelse med deres respektive budgetbidrag.

 

Borgmesterforvaltningen fremsender på den baggrund forslag til rammeudmelding for budget 2012 og overslagsårene 2013-2015.

 

 

Tekniske korrektioner/budgetændringer

 

Forvaltningernes drifts- og anlægsrammer tager afsæt i budgetoverslagsårene, sådan som de så ud ved budgetvedtagelsen tillagt de økonomiske konsekvenser af følgende ændringer:

 • Konsekvenser af vedtagne tillægsbevillinger til og med byrådsmødet den 15/12 2010, herunder etablering af omprioriteringspulje i 2012
 • Budgetmodeller, herunder konsekvenser af en ny befolkningsprognose (budgetmodellen på områder uden overførselsadgang indarbejdes først i budgettet ved en selvstændig sag i august 2011)
 • Tekniske korrektioner, herunder pris- og lønudvikling.

 

Uddybning af tekniske korrektioner

 

Under tekniske korrektioner er der medtaget en tilretning under Økonomiudvalget på trepartsinitiativer, hvor der ved en fejl er trukket budget to gange. Denne fejl nulstilles ved et kassetræk på 7.580.000 kr. i 2013 og 2014.

 

På anlægssiden under By– og Kulturudvalget er der i forbindelse med en byggemodningssag "Odense Indre Havn, byggemodning og fastsættelse af salgspriser" fra 2003 indlagt salgsindtægter, som ved en fejl er kopieret ud i årene. Denne fejl rettes der op på ved at nulstille salgsindtægten i 2012, og der laves et kassetræk på 5.404.000 kr. Området er i stor udvikling, og der vil fremadrettet blive taget stilling til finansieringen.


På balanceforskydninger er der en tilretning vedrørende frigivelse fra deponerede midler fra salg af Elsam (Kulturstrategi), idet den 10-årige deponeringsperiode nu er forløbet for en andel af beløbet. Det betyder, at deponering i dag står med
-54.600.000 kr. og skal nedskrives til -32.200.000 kr., hvilket svarer til et kassetræk på 22.400.000 kr. i 2015.

 

Renteindtægter ændres som følge af faldende overskudslikviditet fra -80.900.000 kr. til -72.000.000 kr. i 2015, hvilket svarer til kassetræk på 8.900.000 kr. i 2015.

Renteudgifter ændres på grund af en vurdering fra 31.800.000 kr. til 31.000.000 kr. i 2015, hvilket svarer til en forøgelse af kassen på 800.000 kr.

 

De centrale elementer i rammeudmeldingen

 

Omprioriteringspulje

 

I forbindelse med byrådssag den 15/12 2010 vedrørende ”Styring af serviceudgifter og kassebeholdning” blev det besluttet at oprette en omprioriteringspulje på samlet 60.000.000 kr. årligt fra 2012 under Økonomiudvalget. Puljen havde til formål at finansiere udgifter til demografisk udvikling og afledt drift samt at sikre en nødvendig styrkelse af kassebeholdningen. Omprioriteringspuljen indarbejdes i rammeudmeldingen, hvor finansieringen sker fra udvalgenes driftsbudgetter fordelt efter budgetandel med overførselsadgang.

 

I nedenstående tabel ses finansieringen af omprioriteringspuljen pr. udvalg:

 

kr. – 2012 pris

Finansiering årligt

Økonomiudvalget

3.402.343

By – og Kulturudvalget

4.787.527

Ældre og Handicapudvalget

18.419.214

Socialudvalget

3.331.673

Børn – og Ungeudvalget

28.806.470

Arbejdsmarkedsudvalget

1.252.773

I alt

60.000.000

 

Befolkningsprognose/budgetmodeller

 

Budgetmodellerne er blevet korrigeret på baggrund af ny befolkningsprognose pr. 1/7 2010.

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

2015

3.2 Pleje og omsorg + sundhed

19.242

53.521

81.641

81.641

3.3 Handicap og Psykiatri

2.909

4.167

5.158

5.158

Børn - og Ungeområdet

4.636

6.325

17.294

17.294

I alt

26.788

64.012

104.093

104.093

 

Befolkningsprognosen baserer sig ligesom de tidligere år på fire historiske år. Den er som noget nyt udarbejdet i en ny model Proplan, som er en boligbaseret model.

Sidste års forudsætninger vedrørende stigende fertilitet på 5% og faldende dødelighed for de 80+ årige er igen i år indlagt i modellen.

 

Den nye befolkningsprognose er på grund af den positive tilvækst i befolkningen de seneste år i kommunen niveauforskudt opad i forhold til den gamle prognose. Det er især ved de 65+ årige, at der forventes flere personer i den nye prognose. Dette medfører, at der samlet i 2012 skal tilføres 26.788.000 kr. til budgetmodellerne stigende til 104.093.000 kr. i 2015.

 

Den demografiske udvikling overstiger dermed langt omprioriteringspuljens størrelse på 60.000.000 kr., der oprindeligt var oprettet til blandt andet at dække de demografiske udfordringer i budgettet. Der er derfor behov for at nytænke og revidere budgetmodellerne.

 

Det foreslås derfor, at der nedsættes en projektgruppe, som med afsæt i dette skal genberegne budgetmodellerne på baggrund af den økonomiske og demografiske virkelighed kommunen står over for. Genberegningen af budgetmodellerne skulle have været foretaget i 2012, men på grund af, at finansieringen er på plads i 2012, skubbes dette til 2013. Dette giver også projektgruppen mere tid, og der kan laves en god politisk behandling.

 

Det betyder, at korrektionen i 2012 på samlet 26.788.000 kr. også lægges ind i overslagsårene, således at væksten til 2012 fastholdes, men holdes konstant i overslagsårene.  

 

Der vil på den baggrund blive udmøntet 26.788.000 kr. af de 60.000.000 kr. fra omprioriteringspuljen. Den resterende del af omprioriteringspuljen forventes anvendt til en eventuel efterregulering af faktiske befolkningstal og til afledt drift. Såfremt der er uudnyttede midler tilbage, tilgår de en styrkelse af kassebeholdningen som aftalt i beslutningen.

 

”Odense – en ny virkelighed” – administrationsprojektet

 

Administrationsprojektet er en del af ”Odense – en ny virkelighed”, som blev vedtaget ved budget 2011. Her skal der findes besparelser på 60.000.000 kr. på det administrative område over en fireårig periode.

 

På byrådsmøde i december 2010 blev processen for administrationsprojektet præsenteret. Medio 2011 afrapporteres delanalyserne fra projektet, hvorefter der udarbejdes et beslutningsoplæg til byrådet vedrørende den konkrete udmøntning af besparelsen.

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

I alt

Besparelser vedr. administrationsprojektet

17.086

20.328

22.586

60.000

- heraf besparelse som er direkte udmøntet til Borgmesterforvaltningen

4.555

5.421

6.054

16.030

Resterende besparelse, som mangler at blive udmøntet i udvalgsrammerne

12.531

14.907

16.532

43.970

 

Perspektiver for budget 2012

 

I lighed med tidligere år har Budget og Analyse udarbejdet et kort notat til Økonomiudvalget vedrørende ”Perspektiver og udfordringer for budget 2012”.

 

Notatet vil igen i år have fokus på dels indtægtssiden og dels på udgiftssiden, hvor sanktionslovgivningen på overholdelse af serviceudgiftsrammen giver styringsmæssige og økonomiske udfordringer.

 

Notatet er vedlagt sagen og medsendes dagsordenen til byrådets medlemmer.

 

Rammeudmeldingen opsummeret

 

Forslag til rammeudmelding på det skattefinansierede område kan opsummeres i følgende tre hovedområder:

 

Rammeudmelding drift

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Oprindeligt budget 2011

10.152.021

10.188.356

10.212.056

10.212.056

Ændringer *

194.684

222.271

222.858

221.553

Samlet rammeudmelding

10.346.705

10.410.627

10.434.914

10.433.609

*Omfatter tekniske og modelbaserede ændringer, pris- og lønfremskrivninger til 2012-p/l

 

Rammeudmelding anlæg

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Oprindeligt budget 2011

430.700

418.494

416.957

416.957

Ændringer *

4.158

136

-1.018

-203.547

Samlet rammeudmelding

434.858

418.630

415.939

213.410

*Omfatter primært tekniske ændringer og overførsler

 

Rammeudmelding renter og afdrag plejeboliger

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Oprindeligt budget 2011

40.101

40.837

41.586

41.586

Ændringer

0

0

0

0

Samlet rammeudmelding

40.101

40.837

41.586

41.586

 

 

Den videre proces/udvalgsbidrag

 

Med baggrund i ovenstående tabeller fremsender Borgmesterforvaltningen forslag om, at de stående udvalg og Økonomiudvalget udarbejder bidrag til budget 2012 samt overslagsårene 2013-1015.

 

På mødet den 15/12 2010 vedtog byrådet budgetproceduren for 2012 og overslagsårene 2013-2015. Budgetprocessen for 2012 viderefører den model for effektstyring på kerneområderne, der blev igangsat i forbindelse med budget 2011, hvor der blev anlagt et treårigt perspektiv på budgettet og indført effektstyring af kommunens kerneområder. Fokus i budget 2012 er derfor fortsat på opstilling af politiske effektmål og forandringsteorier, som illustrerer, hvordan målene understøttes.

Budgetprocessen tager udgangspunkt i de økonomiske udfordringer, som skitseres i Odense – en ny virkelighed. Effektiviseringer og besparelser er et grundvilkår i den nye økonomiske virkelighed for Odense Kommune. Denne virkelighed skal afspejles i videreførelsen af effektstyringen. Udvalgene skal prioritere de vigtigste effektmål, og de tilhørende forandringsteorier skal vise, hvordan de ønskede effekter opnås under de nye økonomiske rammer. I budget 2012 behandles Sundhed som tværgående kerneområde.

 

Udvalgene skal udarbejde bidrag til byrådsseminaret den 17-18/5 2011. På baggrund af byrådets drøftelser vil Økonomiudvalget på mødet den 25/5 2011 beslutte eventuelt nye bestillinger, der skal udarbejdes til brug for Økonomiudvalgets budgetforslag til byrådets 1. behandling.

 

Udvalgenes bidrag til byrådsseminaret den 17-18/5 2011 skal indeholde følgende:

 

 1. Opfølgning på sidste års politiske effektmål
 2. Præsentation af dette års prioriterede effektmål og forandringsteorier
 3. Effektmål og forandringsteorier på det tværgående område - Sundhed

 

Udvalgenes endelige budgetbidrag skal være Borgmesterforvaltningen i hænde senest den 22/6 2011, da materialet indgår i Økonomiudvalgets budgetforslag til byrådets 1. behandling af budgettet.

 

1. behandlingen finder sted den 14/9 2011, og budgettet vedtages endeligt ved 2. behandlingen den 5/10 2011.

 

Udvalgenes budgetbidrag til den 22/6 2011 skal indeholde følgende:

 

 1. Beskrivelse af eventuelle forslag til omprioritering på drift inden for egen ramme.
 2. Beskrivelse af eventuelle forslag til omprioritering på anlæg.
 3. Beskrivelse af nye prioriterede anlægsforslag oplistet i kategorier.
 4. Oversigt over leasingønsker inden for udvalget driftsramme.
 5. Oversigt over anlægsbevillinger, der ønskes frigivet samtidig med budgetvedtagelsen, jf. regler om stjernemarkering.
 6. Oversigt over takster for 2012.
 7. Eventuelt yderligere bestillinger på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 25/5 2011.

 

I henhold til Principper for Økonomistyring kan anlægsbevillinger ved særlig markering i budgettet frigives samtidig med budgettets vedtagelse. Udvalgene bedes oplyse, hvilke rådighedsbeløb der ønskes stjernemarkeret i budgettet.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

 

a. Udvalgene udarbejder bidrag til budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 inden for følgende driftsrammer:

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Økonomiudvalget

1.003.758

1.004.658

999.005

997.697

Med overførselsadgang

383.513

384.413

378.760

377.452

Uden overførselsadgang

620.245

620.245

620.245

620.245

By - og Kulturudvalget

601.751

595.880

593.807

593.807

Med overførselsadgang

579.484

573.613

571.540

571.540

Uden overførselsadgang

22.267

22.267

22.267

22.267

Ældre- og Handicapudvalget

2.162.288

2.175.354

2.168.040

2.168.040

Med overførselsadgang

2.162.288

2.175.354

2.168.040

2.168.040

Socialudvalget

1.615.089

1.683.163

1.747.113

1.747.115

Med overførselsadgang

388.540

398.088

398.091

398.093

Uden overførselsadgang

1.226.549

1.285.075

1.349.022

1.349.022

Børn - og Ungeudvalget

3.320.690

3.284.539

3.270.941

3.270.941

Med overførselsadgang

3.320.690

3.284.539

3.270.941

3.270.941

Arbejdsmarkedsudvalget

1.643.129

1.667.033

1.656.008

1.656.008

Med overførselsadgang

138.823

138.836

138.834

138.834

Uden overførselsadgang

1.504.306

1.528.197

1.517.174

1.517.174

 

 

 

 

 

I alt

10.346.705

10.410.627

10.434.914

10.433.609

Note. Vækstskønnet på de budgetgaranterede områder afventer KL’s udmelding (Økonomiaftalen) i juni måned. Det betyder, at skønnet for indtægtssiden først foreligger på dette tidspunkt, hvorfor 2015 er en kopi af 2014 for nuværende.

 

b. Udvalgenes anlægsbudgetter til konkrete anlægsprojekter til budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 udgør følgende:

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Økonomiudvalget

233.398

286.599

279.925

144.482

By - og Kulturudvalget

115.022

63.797

87.080

46.580

Ældre- og Handicapudvalget

20.046

1.200

 

 

Børn - og Ungeudvalget

66.392

67.034

48.934

22.348

 

 

 

 

 

I alt

434.858

418.630

415.939

213.410

 

c. Omprioriteringspuljen finansieres ud fra følgende udvalgsfordeling:

 

kr. – 2012 pris

Finansiering årligt

Økonomiudvalget

3.402.343

By – og Kulturudvalget

4.787.527

Ældre og Handicapudvalget

18.419.214

Socialudvalget

3.331.673

Børn – og Ungeudvalget

28.806.470

Arbejdsmarkedsudvalget

1.252.773

I alt

60.000.000

 

d. Budgetmodellerne korrigeres i 2012-2015 for ny befolkningsprognose pr. 1/7 2010. Der tilføres 19.242.000 kr. til 3.2, Pleje og omsorg, inkl. sundhed og 2.909.000 kr. til 3.3, Handicap og Psykiatri, begge i Ældre- og Handicapudvalget samt 4.636.000 kr. til Børn- og Ungeudvalget. Korrektionen finansieres af omprioriteringspuljen.

 

e. Der nedsættes en projektgruppe, som reviderer/nytænker og genberegner budgetmodellerne til budget 2013, herunder omprioriteringspuljens størrelse, som konsekvens af ny befolkningsprognose pr. 1/7 2010. Projektgruppens forslag bliver politisk behandlet ultimo 2011.   

 

f. Balanceforskydninger vedrørende frigivelse fra deponering vedrørende Elsam (Kulturstrategi), nedskrives i 2015 med 22.400.000 kr. som følge af en tilretning. Nedskrivningen af balanceforskydninger finansieres af kassen.

 

g. Renteindtægterne ændres på grund af en skønsmæssig vurdering i 2015 med 8.900.000 kr. Ændringen finansieres af kassen.

 

h. Renteudgifterne ændres på grund af en skønsmæssig vurdering i 2015 med 800.000 kr. Ændringen tilføres kassen.

 

i. Udvalgene udarbejder beskrivelse af forslag til nye anlægsprojekter i prioriteret rækkefølge inddelt i kategorier. Det angives endvidere i udvalgenes bidrag, hvilke eksisterende rådighedsbeløb der ønskes frigivet samtidig med budgetvedtagelsen, jf. regler om ”stjernemarkering i budgettet”.

 

j. Udvalgene udarbejder forslag til takster for 2012.

 

k. Udvalgene udarbejder forslag til nye leasingønsker, der kan finansieres inden for udvalgenes egne driftsrammer.

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Nedenfor redegøres der kort for detaljerne i Borgmesterforvaltningens forslag til rammeudmeldingen for 2012 og overslagsårene 2013-2015.

 

Rammeudmelding på drift

 

Borgmesterforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalgets rammeudmelding på driften beregningsmæssigt opbygges på følgende måde. Udgangspunktet er det vedtagne budget 2011 og overslagsårene 2012-2014.

 

Bevillingsrammerne, der lægges på udvalgsniveau, indeholder desuden de økonomiske konsekvenser af følgende ændringer:

 

 • Konsekvenser af vedtagne tillægsbevillinger til og med byrådsmødet den 15/12 2010, herunder udmøntning af omprioriteringspulje.
 • Budgetmodeller, herunder konsekvenser af en ny befolkningsprognose. (Budgetmodellen på områder uden overførselsadgang indarbejdes i budgettet ved en selvstændig sag august 2011).
 • Tekniske korrektioner, herunder pris- og lønudvikling.

 

Rammeudmeldingen tager afsæt i KL’s seneste skøn for pris- og lønudviklingen.

 

Nedenfor vises driftsrammerne for de enkelte udvalg, og der redegøres kort for ændringerne i de enkelte tabeller.

 

Økonomiudvalget

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Med overførselsadgang:

 

 

 

 

Korr. Budget samt BO-år (1)

353.702

347.022

341.369

341.369

Tekniske korrektioner (2)

 

7.580

7.580

6.273

Årlig omprioriteringspulje

60.000

60.000

60.000

60.000

Udmøntning fra omprioriteringspuljen

-26.787

-26.787

-26.787

-26.787

Finansiering af omprioriteringspulje

-3.402

-3.402

-3.402

-3.402

 

 

 

 

 

Med overførselsadgang i alt

383.513

384.413

378.760

377.452

Uden overførselsadgang:

 

 

 

 

Korr. Budget samt BO-år (1)

620.245

620.245

620.245

620.245

Uden overførselsadgang i alt

620.245

620.245

620.245

620.245

 

 

 

 

 

Samlet rammeudmelding

1.003.758

1.004.658

999.005

997.697

(1) Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger pr. 15/12 2010 samt P/L til 2012-priser

(2) Tekniske korrektioner vedrører primært kopieringsfejl samt tekniske korrektioner vedr. Trepartinitiativer.

 

By- og Kulturudvalget

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Med overførselsadgang:

 

 

 

 

Korr. Budget samt BO-år (1)

584.272

578.401

576.328

576.328

Finansiering af omprioriteringspulje

-4.788

-4.788

-4.788

-4.788

Med overførselsadgang i alt

579.484

573.613

571.540

571.540

 

 

 

 

 

Uden overførselsadgang:

 

 

 

 

Korr. Budget samt BO-år (1)

22.267

22.267

22.267

22.267

Uden overførselsadgang i alt

22.267

22.267

22.267

22.267

 

 

 

 

 

Samlet rammeudmelding

601.751

595.880

593.807

593.807

(1) Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger pr. 15/12 2010 samt P/L til 2012-priser

 

Ældre- og Handicapudvalget

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Med overførselsadgang:

 

 

 

 

Korr. Budget samt BO-år (1)

2.158.556

2.171.622

2.164.308

2.164.308

Finansiering af omprioriteringspulje

-18.419

-18.419

-18.419

-18.419

Befolkningsprognose

22.151

22.151

22.151

22.151

Med overførselsadgang i alt

2.162.288

2.175.354

2.168.040

2.168.040

 

 

 

 

 

Samlet rammeudmelding

2.162.288

2.175.354

2.168.040

2.168.040

(1) Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger pr. 15/12 2010 samt P/L til 2012-priser

 

Socialudvalget

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Med overførselsadgang:

 

 

 

 

Korr. Budget samt BO-år (1)

391.872

401.420

401.423

401.425

Finansiering af omprioriteringspulje

-3.332

-3.332

-3.332

-3.332

Med overførselsadgang i alt

388.540

398.088

398.091

398.093

 

 

 

 

 

Uden overførselsadgang:

 

 

 

 

Korr. Budget samt BO-år (1)

1.226.549

1.285.075

1.349.022

1.349.022

Uden overførselsadgang i alt

1.226.549

1.285.075

1.349.022

1.349.022

 

 

 

 

 

Samlet rammeudmelding

1.615.089

1.683.163

1.747.113

1.747.115

Note. Vækstskønnet på de budgetgaranterede områder afventer KL’s udmelding (Økonomiaftalen) i juni måned. Det betyder, at skønnet for indtægtssiden først foreligger på dette tidspunkt, hvorfor 2015 er en kopi af 2014 for nuværende.

(1) Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger pr. 15/12 2010 samt P/L til 2012-priser

 

Børn- og Ungeudvalget

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Med overførselsadgang:

 

 

 

 

Korr. Budget samt BO-år (1)

3.344.860

3.308.709

3.295.111

3.295.111

Finansiering af omprioriteringspulje

-28.806

-28.806

-28.806

-28.806

Befolkningsprognose

4.636

4.636

4.636

4.636

 

 

 

 

 

Med overførselsadgang i alt

3.320.690

3.284.539

3.270.941

3.270.941

 

 

 

 

 

Samlet rammeudmelding

3.320.690

3.284.539

3.270.941

3.270.941

(1) Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger pr. 15/12 2010 samt P/L til 2012-priser

 

Arbejdsmarkedsudvalget

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Med overførselsadgang:

 

 

 

 

Korr. Budget samt BO-år (1)

140.076

140.089

140.087

140.087

Finansiering af omprioriteringspulje

-1.253

-1.253

-1.253

-1.253

Med overførselsadgang i alt

138.823

138.836

138.834

138.834

 

 

 

 

 

Uden overførselsadgang:

 

 

 

 

Korr. Budget samt BO-år (1)

1.504.306

1.528.197

1.517.174

1.517.174

Uden overførselsadgang i alt

1.504.306

1.528.197

1.517.174

1.517.174

 

 

 

 

 

Samlet rammeudmelding

1.643.129

1.667.033

1.656.008

1.656.008

Note. Vækstskønnet på de budgetgaranterede områder afventer KL’s udmelding (Økonomiaftalen) i juni måned. Det betyder, at skønnet for indtægtssiden først foreligger på dette tidspunkt, hvorfor 2015 er en kopi af 2014 for nuværende.

(1) Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger pr. 15/12 2010 samt P/L til 2012-priser

 

Rammeudmelding anlæg

 

Anlægsrammerne tager ligeledes afsæt i det vedtagne budget 2011 og overslagsårene 2012-2014.

 

Anlægsbudgetterne indeholder de økonomiske konsekvenser af vedtagne tillægsbevillinger til og med byrådsmødet den 15/12 2010.

 

I nedenstående tabeller vises de udvalg, hvor der er sket ændringer i anlægsbudgetterne. Ved Ældre- og Handicapudvalget er der ikke sket ændringer. Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har ingen anlægsbudgetter i 2012.

 

Økonomiudvalget

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Korr. Budget samt BO-år (1)

233.444

286.663

280.586

280.586

Kopierings tilretning:

 

 

 

 

Anlægsrul

 

 

 

-25.000

Anlægspulje

 

 

-663

-663

Kanalforbindelse / Kvarterplan

 

 

 

-32.641

Musik/Teaterhus

 

 

 

-46.402

Anlægspulje

-46

-64

2

2

Anlægsramme Odense en ny virkelighed

 

 

 

-31.400

I alt anlæg

233.398

286.599

279.925

144.482

(1) Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger pr. 15/12 2010 samt P/L til 2012-priser

 

By– og Kulturudvalget

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Korr. Budget samt BO-år (1)

109.618

63.797

87.437

87.437

Kopieringstilretning:

 

 

 

 

Arkæologiske undersøgelser Musik- og Teaterhus

 

 

-357

-357

Munkebjergvejs forlængelse

 

 

 

-40.500

Odense Indre Havn – slagsindtægter

5.404

 

 

 

I alt anlæg

115.022

63.797

87.080

46.580

(1) Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger pr. 15/12 2010 samt P/L til 2012-priser

 

Børn- og Ungeudvalget

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Korr. Budget samt BO-år (1)

66.392

67.034

48.934

48.934

Kopieringstilretning:

 

 

 

 

Tenniscenter Marienlyst

 

 

 

-26.500

Ikke bev. Anlæg

 

 

 

-86

I alt anlæg

66.392

67.034

48.934

22.348

(1) Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger pr. 15/12 2010 samt P/L til 2012-priser

 

Økonomi

Sagen har følgende konsekvenser for kassebeholdningen og serviceudgiftsrammen:

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Serviceudgifter

 

7.580

7.580

6.273

+ Forværring af serviceudgifterne

 

1.000 kr. – 2012 pris

2012

2013

2014

2015

Kassebeholdning

5.358

7.516

6.562

-166.774

+ Forværring af kassebeholdningen

 

Bilag

1. Notat: Økonomiske perspektiver og udfordringer for budgetlægningen 2012 - vedlagt i papir (Notat.doc)

 

 

 11. Forstadspuljen 2011

Åbent - 2010/068005

 

Sagsresumé

Formålet med forstadspuljen er at fremme udviklingen og styrke identiteten i lokalområderne/forstæderne. Forstadspuljen er i budgetaftalen for 2008 videreført fra 2011 med 1.600.000 kr. årligt og dermed 6.300.000 kr. over budgetperioden. Forstadspuljen øges til 40.000.000 kr. over budgetperioden. Omprioriteringen betyder, at forstadspuljen herefter udgør 10.000.000 kr. årligt i 2010-2013. På grund af momsregler og overførsler fra tidligere år udgør 2011 puljen 17.086.785 kr.

 

Forstadspuljens formål om at fremme udviklingen i lokalområderne har sammenhæng til ”Odense – en ny virkelighed” og projektet ”selvbærende lokalsamfund”. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at justere puljens nuværende kriterier, så de tilpasses ”Odense – en ny virkelighed”.

 

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

 

 1. Forslag til fordeling af forstadspuljen 2011.

 

 1. Justering af kriterier, så de tilpasses ”Odense – en ny virkelighed” med virkning fra næste ansøgningsrunde.

 

Beslutning

Udsættes med henblik på yderligere vurdering.

 

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 3/3 2010 fastlagt udmøntningskriterier for puljen og har vedtaget følgende overordnede kriterier til bedømmelse af ansøgninger fra forstadspuljen:

 • Ansøgninger, der er nyskabende eller enestående.
   
 • Ansøgninger, der udvikler eller understøtter eksisterende tiltag i lokalområdet.

 • Ansøgninger, hvor idéen kan udbredes og være til inspiration for andre lokalområder.

 • Ansøgninger, der fremmer Odense Kommunes vision, politikker og strategier.

 Derudover er der fastlagt følgende specifikke kriterier for ansøgninger:

·         Projektet skal gavne og være tilgængeligt og åbent for en bred kreds af lokalområdets borgere, have lokal forankring og tilfredsstille flere gruppers behov og interesser (fx vil ansøgninger, der udelukkende støtter én boligforenings beboere, én institutions brugere osv. ikke komme i betragtning).  
    

·         Der skal være bred opbakning til projektet, fx ved samarbejde mellem forskellige lokale aktører.

·         Der kan ikke ydes støtte til projekter, der påfører Odense Kommune drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Ved ansøgning om anlægsprojekter skal ansøger redegøre for, hvordan den efterfølgende drift og vedligeholdelse håndteres. Støtte hertil kan ikke opnås gennem forstadspuljen.

·         Ved større ansøgninger (500.000 kr. og derover) forventes det, at der også søges om finansiering fra andre kilder. Ansøgningen skal rumme samlet budget for finansieringen.

·         Ansøger skal redegøre for, hvordan projektet passer ind i og forstærker helheden i området.

·         Der kan ydes tilskud til projektudvikling (fx forundersøgelse).

·         Projekter, der ved ansøgningsfristen er afholdt/finansierede, kan ikke opnå støtte.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen har udarbejdet forslag til fordeling af midlerne i forstadspuljen 2011.

I vurderingen af de indkomne ansøgninger har arbejdsgruppen lagt vægt på følgende:

 • Prioritering af aktører, som vurderes centrale, og aktører, som har valgt at arbejde sammen med andre i området og dermed søgt at være til gavn for større målgrupper og derved styrke lokalområdet.

 • Projekter, der har fået tilskud fra anden kommunal side, er ikke prioriteret.

 • Projekter, hvor kommunale institutioner står som primær ansøger, er ikke prioriteret. Forstadspuljen er ikke tænkt som supplement til kommunale budgetter. Kommunale institutioner må gerne stå som medansøger i samarbejde med andre lokale aktører.

 • Projekter, der i forvejen hører under kommunens anlægs- og driftsansvar er ikke prioriteret, da forstadspuljen ikke er tænkt som supplement til de vedtagne kommunale anlægs- og driftsbudgetter.

I forbindelse med puljens ansøgningsfrist har der været annonceret i lokale dagsblade og på kommunens hjemmeside, og der har været afholdt informationsmøde.

 

Der var ansøgningsfrist til forstadspuljen den 1/11 2010.

 

Der blev indsendt 64 ansøgninger og søgt for i alt 29.614.006 kr.

 

30 ansøgninger er indstillet til bevilling, 33 ansøgninger er indstillet til afslag og én ansøgning er trukket tilbage.

 

Ansøgningerne er fordelt som følger:

 

Forstadspuljen 2011 fordelt på emne og beløb

 

Emne

Anlægs-projekt,

Bygnings-anlæg

Anlægs-projekt,

friareal

Inventar

beboer/

forsam-

lings/

klubhus

Fælles

arrange-menter/

aktiviteter

Dokumen-tation/EDB

Sum

Antal

ansøg-ninger

10

21

6

22

4

64

Ansøgt beløb

14.402.750

 

12.516.883

 

890.573

 

1.685.200

 

118.600

 

29.614.006

 

Forslag til bevilling

6.800.000

 

8.886.670

 

401.823

 

315.000

 

118.600

 

16.522.093

 

 

I 2007-2009 udgjorde forstadspuljen 1.500.000 kr. årligt.

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

Antal ansøgninger

46

39

65

55

64

Ansøgt beløb

6.307.556

5.813.943

12.037.946

32.866.165

29.614.006

 

Bevilling

1.500.000

1.807.082

2.274.550

7.778.443

16.522.093

 (indstilling)

 

Oversigt over samtlige ansøgninger og indstillinger er vedhæftet som bilag og medsendes dagsordenen til udvalgets medlemmer.

 

I kraft af sit formål om at fremme udviklingen i lokalområderne har forstadspuljen sammenhæng med ”Odense – en ny virkelighed” og projektet ”selvbærende lokalsamfund”. Forstadspuljen kan være med til at styrke forudsætningerne for selvbærende lokalsamfund ved at skabe rammer for, at ressourcer i lokalsamfundet aktiveres og arbejder sammen på tværs til gavn for hele lokalområdet.

 

Justering af kriterier foreslås tilpasset med virkning fra næste ansøgningsrunde.

 

Økonomi

2011 puljen er på 12.500.000 kr., idet budgetbelastningen er mindre end de tildelte beløb på grund af momsudligningsreglerne.

 

Regnskab og overførsler for 2009 og 2010 udgør 4.586.785 kr.

 

Den samlede pulje for 2011 er dermed på 17.086.785 kr. inkl. regnskab og overførsler for 2009 og 2010.

 

Der er indstillet for 16.522.093 kr., og der resterer således 564.692 kr.

 

Bilag

1. Indstillinger Forstadspuljen 2011 - vedlagt i papir (Indstillinger Forstadspuljen 2011.pdf)

 

 

 

E: Orientering

© 2011 Agerholm Dahl