Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Økonomiudvalget - Dagsorden 16. marts 2011

Knud

Økonomiudvalget

Åben

Dagsorden


Onsdag den 16-03-2011 kl. 08:30

Økonomiudvalgsværelset


Oversigtsdagsorden: Åben dagsorden


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd


1. Planstrategi 2011

Åbent - 2010/061961

 

Sagsresumé

Planstrategien skal ifølge planloven revideres i løbet af første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2011. Planstrategiens hovedsigte er at sikre en proces, hvor byrådet med Planstrategien fortæller borgerne om deres overordnede strategiske billede af byens fremtid og inviterer borgerne til at byde ind med deres idéer til og løsninger på, hvordan vi kan samarbejde om, at Odense når derhen.

 

Økonomiudvalget har drøftet Planstrategi 2011 på møder den 24/3 2010 og 18/8 2010. Byrådet var desuden inviteret til drøftelse af strategien den 28/9 2010 og 16/2 2011.

 

På baggrund heraf har Borgmesterforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger udarbejdet forslag til Planstrategi 2011 ”Odense – fra stor dansk by til dansk storby”.

 

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

a.       Udkast til Planstrategi 2011 for Odense Kommune og forudsætningsredegørelse vedtages med henblik på en offentlig debat i 8 uger.

b.       Efter byrådets endelige vedtagelse af planstrategien efter sommerferien 2011 gennemføres der en revision af kommuneplanen for Odense Kommune inden for erhvervsudlæg, detailhandelsstruktur samt revision af kommuneplanrammerne.

 

 

Sagsfremstilling

Lovgivning

 

Planstrategien skal ifølge loven indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt beslutning om, hvordan kommuneplanen revideres.

 

Planstrategien skal gennemgå en offentlighedsperiode på mindst 8 uger, hvor alle interesserede kan fremsætte idéer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte strategi. I modsætning til kommuneplanen kan der ikke gøres indsigelse til Planstrategien i fremlæggelsesperio­den. Efter udløbet af fristen tager kommunalbestyrelsen stilling til de fremkomne idéer og forslag.

 

Forpligtelserne til den lovpligtige Agenda21-strategi (redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede) svarer til forpligtelserne i Aalborg Commitments ― men vi er lovmæssigt forpligtet til at lave en Agenda21-strategi, jf. planloven. Der redegøres for Agenda21-strategien i den forudsætningsredegørelse, som ligger til grund for Planstrategien.

 

Proces

 

Sidste Planstrategi blev vedtaget i maj 2008. Denne strategi havde til formål at konkretisere og handlingssætte Vision Odense gennem fire udviklingsstrategier. Planstrategien koblede til gengæld ikke de fire udviklingsstrategier sammen, og skabte ingen sammenhæng til vedtagne politikker og strategier.

 

Målet med Planstrategi 2011 har været at se på tværs og skabe sammenhæng mellem Odense Kommunes vedtagne politikker og samtidig sikre en aflæselig sammenhæng mellem de udfordringer og muligheder, Odense står med, samt at se på, hvordan disse skal håndteres i den efterfølgende kommuneplanlægning.

 

I offentlighedsperioden oprettes der en hjemmeside under odense.dk med strategien, forudsætningsredegørelsen og mulighed for at afgive elektronisk høringssvar. Der afholdes desuden åbent hus lørdag den 14/5 2011 kl. 10-12 i Rådhusets festsal. Mødet tager afsæt i at fortælle om Planstrategien som overligger for de mange igangværende udviklingsprojekter i Odense.

 

Efter offentlighedsperiodens afslutning udarbejdes der en hvidbog med de indkomne kommentarer, som fremlægges til politisk vurdering i forbindelse med den endelige behandling af planstrategien i efteråret 2011.

 

Strategiens opbygning

 

Planstrategien tager afsæt i Vision Odense og kommunens politikkoncept og fungerer som overligger for de mange igangværende strategiske byudviklingsprojekter. Planstrategiens overskrift hedder ”Fra stor dansk by til Dansk storby” og selve strategien sætter fokus på det identitetsskifte, der er ved at ske i Odense samt byens ambitioner i forhold til vækst, bæredygtighed og det gode liv.

 

Planstrategien er bevidst gjort kort. Den sætter fokus på Odenses udviklingsmulig­heder samt på, hvordan disse hænger sammen med de igangværende byudvik­lings­­projekter og de kommende kommuneplanrevisionstemaer.

 

Planstrategien fremhæver nødvendigheden af at fokusere den igangværende indsats i forhold til de aktiviteter, vi sætter i gang: Et tilvalg er også et fravalg, for vi kan ikke være Danmarksmestre på alle områder.

 

Kommuneplanlægning

 

I forbindelse med det igangværende arbejde med tematillæg til Kommuneplan 2009-21 kan der fremkomme flere temaer, der skal tages op i Kommuneplan 2013-25. I givet fald afholdes der særskilt foroffentlighed på disse temaer.

 

Forudsætningsredegørelse

 

Strategien følges af en forudsætningsredegørelse, som rummer baggrundsmateriale for selve strategidokumentet: Screening af vedtagne politikker med betydning for planområdet, redegørelse for planlægning siden sidste planstrategi, redegørelse for lokal Agenda21-strategi, resumé af vinderforslag fra gymnasieelever på idékonkurrencen Odense 2025 samt et datamateriale og en række udviklingstendenser, som vurderer på Odenses hidtidige udvikling på en række statistiske parametre.

 

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Odense Kommune. Planstrategien og den efterfølgende kommuneplanlægning vil dog udgøre det langsigtede grundlag for byrådets prioritering ved budgetlægning.

Bilag

2. Forudsætningsredegørelse - vedlagt i papir (Forudsætningsredegørelse.pdf)
1. Udkast til Planstrategi 2011 - vedlagt i papir (Planstrategi2011.pdf)

 

 

 2. Odense Kommunes Udbudsstrategi 2011-2013

Åbent - 2011/032844

 

Sagsresumé

I ”Odense – En ny virkelighed” er opgaven at finde de bedste løsninger af kommunens driftsopgaver i fremtiden. Dermed er alt i spil i forhold til at forandre den måde, som Odense Kommune løser opgaverne i dag. Det kan konkurrenceudsættelse være med til. Det er pålagt Odense Kommune at lave en udbudsstrategi, jf. den kommunale styrelseslov (§ 62). Strategien skal angive, hvor udbud vil blive anvendt - og hvordan anvendelsen af udbud vil blive øget.

 

Der indstilles, at Odense Kommune vælger at efterkomme dette krav ved, at Odense Kommunes Udbudsstrategi er en politisk besluttet analyseforpligtelse med henblik på konkurrenceudsættelse af driftsområder. Driftsområder, som i Odense Kommune endnu ikke har været konkurrenceudsat. Det skønnes på denne baggrund, at udbudsstrategien kan bidrage med 50.000.000 kr. betinget af analysernes udfald og yderligere politiske beslutninger for at vedtage de konkrete konkurrenceudsættelser. Derfor er udbudsstrategien ingen udliciteringsplan, og genererer derfor heller ikke besparelser i sig selv. Det kræver omtanke, analyse og politiske beslutninger, før interne kommunale driftsområder konkurrenceudsættes, da udbud i Odense kommune ikke foretages for udbuddets egen skyld.

 

Alternativt er det muligt at lade Odense Kommunes Udbudsstrategi opridse genudbud af driftsområder, som i dag allerede er udliciteret. Fx rensning af rendestensbrønde eller rengøring på institutionsområdet. Dermed håndteres kravet om initiativer for at øge anvendelsen af udbud af driftsområder i Odense Kommune ikke. Andre initiativer skal igangsættes. Samtidig vil Odense Kommune Udbudsstrategi ikke understøtte de nuværende projekter, som analyserer driftsområderne.

 

Samtidig opfordrer Odense Kommune det private og lokale erhvervsliv til at komme med innovative løsninger på Odense Kommunes udfordringer og indgå i dialog med kommunen omkring emnerne i udbudsstrategien.

 

Odense Kommunes Udbudsstrategi (bilag 1) er en fællessag for alle udvalg og indeholder 12 konkrete driftsområder, hvor de forvaltningsspecifikke områder bliver indstillet af fagforvaltningerne til udvalgene (bilag 2). De foreslåede driftsområder har været i høring hos medarbejderne (bilag 3). Desuden er der på tværs af forvaltningerne indstillet fire driftsområder til tværgående analyse, da driftsområderne varetages af alle eller flere forvaltninger. Dermed rettes fokus på den samlede opgaveløsning og ikke kun den del der ligger indenfor den enkelte forvaltning. Fagudvalgene får kun udleveret de bilag, som har relevans for deres forvaltning/beslutning. Bilagene medsendes dagsordenen til udvalgets medlemmer.

 

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Udbudsstrategien omfatter nye driftsområder, hvor Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen bidrager med områderne Facility Management, Tolketjeneste og Sammentænkning og systematisering af social- og beskæftigelsestilbud (se bilag 2 for uddybning af de enkelte områder) til Odense Kommunes Udbudsstrategi. Dermed forpligter forvaltningen sig til at gennemføre analyser, som vurderer muligheden for konkurrenceudsættelse på de nævnte områder.

 

b.      Udbudsstrategien omfatter også fire tværgående driftsområder, som inkluderer Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad (se sidst i bilag 1).

 

c.      Odense Kommunes Udbudsstrategi og dermed også principperne nævnt i strategien i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse.  

 

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Mohammed Mansour deltog ikke i mødet

 

Socialudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Mohammed Mansour deltog ikke i mødet.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at byrådet godkender:

 

d.      Udbudsstrategien omfatter nye driftsområder, hvor Ældre og Handicapforvaltningen bidrager med områderne velfærdsteknologi og mad (se bilag 2 for uddybning af de enkelte områder) til Odense Kommunes Udbudsstrategi. Dermed forpligter forvaltningen sig til at gennemføre analyser, som vurderer muligheden for konkurrenceudsættelse på de nævnte områder.

 

e.      Udbudsstrategien også omfatter fire tværgående driftsområder, som inkluderer Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad (se sidst i bilag 1).

 

f.       Odense Kommunes Udbudsstrategi og dermed også principperne nævnt i strategien i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse.  

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingens punkt d, e og f.

 

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller til Børn- og Ungeudvalget, at byrådet godkender:

 

g.      Udbudsstrategien omfatter nye driftsområder, hvor Børn- og Ungeforvaltningen bidrager med områderne Administration og udførelse af befordring (se bilag 2 for uddybning af de enkelte områder) til Odense Kommunes Udbudsstrategi. Dermed forpligter forvaltningen sig til at gennemføre analyser, som vurderer muligheden for konkurrenceudsættelse på de nævnte områder.

 

h.      Udbudsstrategien omfatter også fire tværgående driftsområder, som inkluderer Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad (se sidst i bilag 1).

 

i.        Odense Kommunes Udbudsstrategi og dermed også principperne nævnt i strategien i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse.  

 

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Veronica Hansen deltog ikke i dette punkt.

 

By- og Kulturforvaltningen indstiller til By- og Kulturudvalget, at byrådet godkender:

 

j.        Udbudsstrategien omfatter nye driftsområder, hvor By- og Kulturforvaltningen bidrager med områderne GIS/Geodata, Administration af udlejningsejendomme, Biblioteksområdet, og Partnerskab på krematorieområdet (se bilag 2 for uddybning af de enkelte områder) til Odense Kommunes Udbudsstrategi. Dermed forpligter forvaltningen sig til at gennemføre analyser, som vurderer muligheden for konkurrenceudsættelse på de nævnte områder.

 

k.      Udbudsstrategien omfatter også fire tværgående driftsområder, som inkluderer Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad (se sidst i bilag 1).

 

l.        Odense Kommunes Udbudsstrategi og dermed også principperne nævnt i strategien i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen tager forbehold.

 

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

m.    Udbudsstrategien omfatter nye driftsområder, hvor Borgmesterforvaltningen bidrager med områderne Facility Management og Administrative Driftsfællesskaber (se bilag 2 for uddybning af de enkelte områder) til Odense Kommunes Udbudsstrategi. Dermed forpligter forvaltningen sig til at gennemføre analyser, som vurderer muligheden for konkurrenceudsættelse på de nævnte områder.

 

n.      Udbudsstrategien omfatter også fire tværgående driftsområder, som inkluderer Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad (se sidst i bilag 1).

 

o.      Odense Kommunes Udbudsstrategi og dermed også principperne nævnt i strategien i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse.  

 

 

 

Sagsfremstilling

En del af Odense – En ny virkelighed

 

I ”Odense – En ny virkelighed” er opgaven at finde de bedste løsninger af kommunens driftsopgaver i fremtiden. Dermed er alt i spil i forhold til at forandre den måde, som Odense Kommune løser opgaverne i dag. Det kan konkurrenceudsættelse være med til. Odense Kommune skal med en fokuseret indsats tackle og håndtere den vanskelige økonomiske situation, kommunen står i frem imod 2013. Her har byrådet igangsat arbejdet i ”Odense – En ny virkelighed”, som dette forslag til Odense Kommunes Udbudsstrategi kan understøtte. Odense Kommunes Udbudsstrategi (bilag 1) opstår på baggrund af krav fra statslig side.  

 

Udbudsstrategien er lovpligtig

 

Den kommunale styrelseslov (§ 62) pålægger kommunerne at udarbejde en udbudsstrategi. Strategien skal angive, hvor udbud vil blive anvendt - og hvordan anvendelsen af udbud vil blive øget.

 

De officielle krav til udbudsstrategiens indhold og udformning fremgår af bekendtgørelse nr. 1310 af 15/12 2009 (bekendtgørelse om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse). Indenrigs- og Sundhedsministeriet har suppleret bekendtgørelsen med en vejledning.

 

Bekendtgørelsen stiller relativt få krav til udbudsstrategien. Overordnet skal udbudsstrategien indeholde:

 

·         En angivelse af, på hvilke områder kommunalbestyrelsen påtænker at udbyde driftsopgaver.

·         Konkrete mål for konkurrenceudsættelse, herunder for særligt udbudsegnede opgaver.

·         Angivelse af, hvordan kommunalbestyrelsen vil øge udbud af driftsområder i kommunen.

·         En beskrivelse af de initiativer, kommunalbestyrelsen vil tage i anvendelse for at nå målene i strategien. 

 

Der er således ikke nogen forpligtelser til at gennemføre bestemte initiativer med henblik på at øge anvendelsen af udbud, ligesom det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at opstille mål og udforme en strategi til at nå målene.

 

Flere af elementerne i udbudsstrategien kendes allerede fra udarbejdelsen af servicestrategien, som udbudsstrategien erstatter. Imidlertid skal det fremhæves, at udbudsstrategien alene vedrører driftsopgaver og ikke også anlægsopgaver som servicestrategien.

 

Udbudsstrategien skal udarbejdes inden udgangen af valgperiodens første år og er knyttet op på funktionsperioden. Odense Kommune har dog haft brug for at sikre sig en længere proces med deltagelse af alle forvaltninger og medarbejderhøring, så tidsrammen overskrides.  

 

Udbudsstrategien understøtter ”Odense – En ny virkelighed”

 

Det indstilles, at Odense Kommunes Udbudsstrategi håndterer lovkravet om en udbudsstrategi ved at analysere driftsområder, som endnu ikke har været konkurrenceudsat og indarbejdet dette i de eksisterende projekter i Odense Kommune, hvor det er relevant.

 

Alternativ tilgang

 

Alternativt er det muligt at lade Odense Kommunes Udbudsstrategi opridse genudbud af driftsområder, som i dag allerede er udliciteret. Fx rensning af rendestensbrønde eller rengøring på institutionsområdet. Dermed håndteres kravet om initiativer for at øge anvendelsen af udbud af driftsområder i Odense Kommune ikke. Andre initiativer skal igangsættes. Samtidig vil Odense Kommune Udbudsstrategi ikke understøtte de nuværende projekter, som analyserer driftsområderne.

 

Konkurrenceudsættelse som én mulighed blandt mange andre

 

Den bærende idé i Odense Kommunes Udbudsstrategi er, at konkurrenceudsættelse og partnerskaber med eksterne aktører ses som et værktøj som alle andre. Et værktøj, der kan hjælpe i det nuværende og kommende arbejde med at effektivisere, innovere og omorganisere kommunens opgaver. Udbudsstrategien gør altså konkurrenceudsættelse til et tilgængeligt og synligt værktøj.

 

Strategien indeholder dog også driftsområder, hvor det handler om at videreudvikle de resultater, som arbejdet med konkurrenceudsættelse allerede har bragt Odense Kommune på for eksempel det tekniske område. Men konkurrenceudsættelse skal kun være et værktøj, som tages i brug, hvis det giver mening. En mening, som dannes på baggrund af den enkelte analyse og udbudsstrategiens principper, som omtales nedenfor

 

Samarbejde med erhvervslivet

 

Øget samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder udgør et potentiale for Odense Kommune. Kommunen og det danske velfærdssamfund er dog generelt kendetegnet ved relativ høj effektivitet, hvor Danmark i ti år har ligget i toppen af verdensbankens liste over lande med de mest effektive offentlige sektorer. Så der eksisterer her en udfordring for det private erhvervsliv. De kan bidrage med nye løsninger på eksisterende driftsopgaver i Odense Kommune, som gør det muligt at skabe større produktivitet og omsætte offentlige velfærdsløsninger til erhvervsmæssige muligheder. Derfor opfordrer Odense Kommune det private og lokale erhvervsliv til at komme med innovative løsninger på Odense Kommunes udfordringer og indgå i dialog med kommunen omkring emnerne i udbudsstrategien.

 

Mål med strategien

 

Odense Kommunes Udbudsstrategi har en konkret målsætning. Den gælder økonomiske besparelser ved konkurrenceudsættelse.

 

Økonomiske besparelser

 

Driftsområderne i Odense Kommunes Udbudsstrategi skal i første omgang analyseres med henblik på at finde omfanget af mulige besparelser ved en konkurrenceudsættelse. Dermed er besparelsen betinget af, at:

 

 • Alle områder i strategien underkastes analyse.
 • Der viser sig et klart besparelsespotentiale ved at forandre den måde, opgaven håndteres på i dag. 
 • Der træffes yderligere politiske beslutninger om at foretage effektiviseringer – herunder konkurrenceudsættelse – på de analyserede driftsområder.

 

Odense Kommunes Udbudsstrategi forventes på denne baggrund at kunne bidrage med omkring 50.000.000 kr. frem imod 2013. Dette begrundes med, at driftsområder, som aldrig har været konkurrenceudsat, typisk kaster de største besparelser af sig. Her skønnes besparelsen at give minimum 10 % i gennemsnit. Flere af udbudsstrategiens driftsområder overlapper dog med blandt andet Administrationsprogrammet. Besparelserne indeholdt i Administrationsprogrammet reducerer derfor de mulige besparelser på 50.000.000 kr., da den enkelte besparelse i sagens natur ikke kan regnes med to gange.

 

De 50.000.000 kr. kan heller ikke henledes til konkurrenceudsættelse alene. Andre initiativer, som igangsættes på grund af udbudsstrategien, bidrager til denne besparelse. Samlet kan de enkelte forvaltninger beholde besparelsen selv.

 

En politisk besluttet analyseforpligtelse

 

Odense Kommunes Udbudsstrategi er dermed en politisk besluttet analyseforpligtelse med henblik på konkurrenceudsættelse af driftsområder (bilag 2). Driftsområder, som i Odense Kommune endnu ikke har været konkurrenceudsat. Derfor er udbudsstrategien ingen udliciteringsplan. Det kræver omtanke, analyse og politiske beslutninger, før interne kommunale driftsområder konkurrenceudsættes, da udbud i Odense Kommune ikke foretages for udbuddets eget skyld.

 

Til selve analysen findes der et potentialafklaringsværktøj, som er udarbejdet af en række kommuner i fællesskab med KL. Ved anvendelse af værktøjet til at analysere det enkelte driftsområde skal principperne i Odense Kommunes Udbudsstrategi desuden bruges.

 

Tværgående analyser

 

På nogle driftsområder er et tværgående blik på Odense Kommunes løsninger af driftsopgaver nødvendigt for at høste det fulde besparelsespotentiale. Dette gælder områderne Facility management, Velfærdsteknologi, Befordring og Mad. Det tværgående blik kræver, at driftsområdet ses i sin helhed i forhold til hele Odense Kommune. En sådan tilgang forsøger at opløse interne administrative opdelinger i tænkningen. Analysens fokus rettes mod en samlet løsningsmodel for den enkelte driftsopgave på tværs af forvaltninger, som dermed kan blive bedre og billigere. Flere driftsområder nævnt under de enkelte forvaltninger i udbudsstrategien (bilag 1) har vist sig at kunne sammentænkes i forhold til hinanden. Odense Kommunes Udbudsstrategi 2011-2013 gør det muligt, at:

 

 • Odense Kommunes forvaltninger får et tværgående syn på egne opgaveløsninger.
 • skabe et større og dermed mere attraktivt marked for private med mere plads til innovative løsninger og investeringer.
 • dele de administrative byrder i forbindelse med de enkelte analyser, som udbudsstrategien forpligter til.  

 

Styrende principper i forbindelse med overvejelse om konkurrenceudsættelse:

 • Gevinstpotentialet ved en konkurrenceudsættelse skal være højt, da transaktions- og følgeomkostningerne kan være store
 • Derfor skal transaktionsomkostningernes størrelse tydeliggøres
 • Kompetencetabet skal overvejes nøje og indgå i beslutningen
 • Omkostninger i forbindelse med forsyningssikkerhed skal medregnes
 • Usikkerhed om personalesituationen skal overvejes nøje
 • Medarbejdernes jobsituation efter en konkurrenceudsættelse (og eventuel virksomhedsoverdragelse) skal overvejes nøje
 • Omkostninger til kontrolbud medregnes
 • Omkostninger til kontrol af leverandør skal medregnes
 • Markedssituationen skal undersøges nøje
 • En eventuel konkurrenceudsættelse skal bidrage med videreudvikling og innovation af driftsområdet. Det må ikke være en stopklods for udviklingen af driftsområdet til gavn for Odenses borgere.

 

Samtidig gælder ”Retningslinier for Udbud i Odense Kommune” også i forbindelse med konkurrenceudsættelse af driftsområder. Retningslinierne behandler blandt andet kontrolbud og medarbejderinddragelse. Retningslinierne blev godkendt af byrådet den 22/4 2009.   

 

Processen for udbudsstrategien

 

Udbudsstrategien (bilag 1) er en fællessag for alle udvalg, som dermed har mulighed for at se, hvad de andre udvalg behandler af driftsopgaver. Desuden har de foreslåede driftsområder været i høring hos medarbejderne via de enkelte afdelingsudvalg (bilag 3). Driftsområderne, som indstilles til udbudsstrategien, er fremkommet ved, at ledelsen i de enkelte forvaltninger har fundet og beskrevet driftsområder, som de mener giver mening at medtage i udbudsstrategien (bilag 2).

 

Odense Kommune og konkurrenceudsættelse

 

Udbudsstrategien og arbejdet med konkurrenceudsættelse på nye områder skal ses i en større sammenhæng. Hvert år vurderes kommunerne på, hvor meget de har konkurrenceudsat af deres driftsopgaver. Dette måles via Indikator for KonkurrenceUdsættelse (IKU). Denne indikator måler, i hvor høj grad kommunen køber ydelser hos private leverandører (eller selv har vundet kontrolbud) i forhold til, hvad der er muligt at konkurrenceudsætte i kommunen.

 

Fastsættelsen af målsætninger for IKU sker i Odense Kommune i forlængelse af aftalen med regeringen om kommunernes økonomi i perioden frem til 2013.

Den fremadrettede målsætning er på nuværende tidspunkt endnu ikke aftalt imellem KL og regeringen. Regeringen har blot spillet ud med en hensigtserklæring om et IKU-niveau på 31,5 % i 2015 for kommunerne under ét.  

 

Niveauet i Odense Kommune er ifølge nyeste tal 24,14 % for 2009. Det kommunale landsgennemsnit lå i 2009 på 25 %. Målet i den tidligere aftale med regeringen om kommunernes økonomi var på 26,5 % for 2010, hvilket Odense Byråd tilsluttede sig i 2009 ved godkendelse af ”Retningslinier for Udbud i Odense Kommune”.

For at få en IKU på 26,5 % skal Odense Kommune konkurrenceudsætte for ca. 170.000.000. kr. mere end i 2009, jf. IKU-målingen foretaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

 

Odense Kommunes IKU-niveau på 24,14 % ligger generelt under de andre storbyer i 6-by samarbejdet: IKU 2009: København (28,62 %), Frederiksberg (28,53 %), Randers (27,95 %), Esbjerg (27,58 %) og Århus (27,07 %). Ålborg ligger under med en IKU på 20,34 %.

 

Derfor vil Odense Kommunes Udbudsstrategi bidrage til, at Odense Kommune lever op til allerede vedtagne målsætninger for niveauet af konkurrenceudsættelse.

 

En offentlig og levende strategi

 

Byrådet kan til enhver tid revidere udbudsstrategien. Den nedskrevne strategi lægger således ingen begrænsninger på kommunens mulighed for at ændre de politiske prioriteringer i udbudsstrategien i byrådets funktionsperiode.

 

Udbudsstrategien skal gøres tilgængelig for borgerne, fx på kommunens hjemmeside, ligesom der skal følges op på strategien i en opfølgningsredegørelse, der udarbejdes inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori der afholdes kommunalvalg.

Opfølgningsredegørelsen suppleres af en årlig status på udbudsstrategien, som udarbejdes af Udbud og Indkøb med bistand fra Økonomikredsen.

 

Økonomi

Der igangsættes analysearbejde i de respektive forvaltninger og på tværs af forvaltningerne, som kan medføre et betydelig administrativt ressourcetræk. Dele af dette arbejde kan dog udføres i Administrationsprogrammet som dele af udbudsstrategien kan indgå i, hvor det er relevant. Besparelsen på 50.000.000 kr. hentes ikke, når Odense Kommunes Udbudsstrategi vedtages. For at høste besparelserne skal der efter endt analyse træffes konkrete politiske beslutninger om egentlig konkurrenceudsættelse eller omorganiseringer af driftsområder. Desuden skal besparelsen i udbudsstrategien også koordineres med besparelsen i Administrationsprogrammet, da samme besparelse ikke kan laves to gange.

 

Bilag

2. Beskrivelser af alle driftsområderne som indgår i udbudsstrategien - vedlagt i papir (Beskrivelser af alle driftsområderne som indgår i udbudsstrategien.pdf)
1. Odense Kommunes Udbudsstrategi 2011-2013 - vedlagt i papir (Odense Kommunes Udbudsstrategi 2011-2013.pdf)
3. Medarbejdersidens bemærkninger til udbudsstrategien - vedlagt i papir (Medarbejdersidens bemærkninger til udbudsstrategien.pdf)

 

 

 

3. Risikostyring på tingskadeområdet – installering af brandsikringsanlæg  

Åbent - 2010/075986

 

Sagsresumé

På mødet den 16/6 2004 vedtog Økonomiudvalget en række principper for kommunens forsikringsstrategi på tingskadeområdet. Strategien bygger på øget selvforsikring samt en bevidst intern risikostyring.

 

Konsekvensen af forsikringsstrategien er bl.a., at Odense Kommune har påtaget sig en meget stor selvrisiko ved skader. På brand- og stormskader er den samlede selvrisiko således 25.000.000 kr. årligt og med en selvrisiko på 100.000 kr. pr. skade.

 

For i videst muligt omfang at forhindre, at denne selvrisiko bliver aktuel, er der blevet etableret automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) på alle kommunens skoler samt på et par af de skoler, som Odense Kommune overtog for Fyns Amt. Denne etablering har uden tvivl begrænset Odense Kommunes udgifter til brandskader markant.

 

Der er imidlertid stadig en række kommunale bygninger, hvor det på baggrund af bygningsmasse, beliggenhed, brugergruppe samt bygningens betydning for kommunens drift ville være hensigtsmæssigt at få disse bygninger brandsikret.

 

For yderligere at mindske den betydelige skadesrisiko set i forhold til kommunens samlede økonomi fremsender Borgmesterforvaltningen derfor forslag om, at der installeres brandsikringsanlæg på disse udvalgte kommunale bygninger. Installeringen af disse anlæg foreslås finansieret via den oprettede anlægsforsikringspulje samt de resterende ABA-anlægsmidler, der tilsammen udgør et beløb på 12.386.621 kr.

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:

 

a.       Der installeres brandsikringsanlæg på udvalgte kommunale bygninger til yderligere forebyggelse af brandskader, der finansieres af anlægsforsikringspuljen og resterende ABA-anlægsmidler.

 

b.       Der frigives en samlet anlægsbevilling på 12.386.621 kr. til brug for de i pkt. a nævnte anlægsinstallationer.

 

 

 

Sagsfremstilling

Baggrund

 

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 16/6 2004 en række principper for den fremtidige forsikringsstrategi for Odense Kommune, herunder blandt andet, at Odense Kommune som udgangspunkt skal være selvforsikret.

 

Til at understøtte denne strategi vedtog byrådet på mødet den 23/11 2005 en risikostyringspolitik, der har som overordnet målsætning dels at beskytte kommunens ansatte og aktiver, dels at reducere kommunens risikoomkostninger.

 

Som følge af denne strategi har kommunen nu gennem flere år arbejdet med skadesforebyggelse og risikostyring. Risikostyringsarbejdet i Odense Kommune er organiseret på 2 niveauer; dels via en tværforvaltningsmæssig risikostyringsgruppe med reference til Direktørgruppen, dels via ressourcepersoner, der er udpeget i de enkelte forvaltninger.

 

Med hensyn til den økonomiske byrdefordeling fastslår forsikringsstrategien, at udgifter til skadesforebyggelse (risikostyring) på både de forsikrede og selvforsikrede områder skal afholdes af de enkelte forvaltninger, idet skader betragtes som en intern driftsrisiko, som den skaderamte selv må afholde udgiften til.

 

Inden for rammerne af denne politik og dens målsætninger er der siden 2005 blevet arbejdet bevidst med intern risikostyring, hvorunder der er iværksat en lang række tiltag med henblik på forebyggelse af skader og dermed nedbringelse af kommunens skadesudgifter.

 

Installering af nye brandsikringsanlæg

 

Konsekvensen af forsikringsstrategien er bl.a., at Odense Kommune har påtaget sig en meget stor selvrisiko ved skader. Ved brand- og stormskader på kommunens bygninger er der således tegnet en forsikring, der indebærer, at forsikringsselskabet først udbetaler erstatning, når de sammenlagte skadesudgifter pr. år udgør mere end 25.000.000 kr. og med en selvrisiko pr. skade på 100.000 kr. Dvs., at skadesbeløb fra 100.000 – 25.000.000 kr. dækkes af kassebeholdningen.

 

For at forebygge, at der opstår brande, der kan udløse denne store selvrisiko, blev der som led i kommunens forsikringsstrategi og med vedtagelsen af budgettet for 2005 afsat 30.000.000 kr. til installering af automatisk brandalarmeringsanlæg, såkaldte ABA-anlæg, på alle kommunens skoler.

 

Samtlige kommunens skoler har nu fået installeret ABA-anlæg. Desuden har også et par af de skoler, kommunen overtog fra Fyns Amt i forbindelse med kommunalreformen, fået installeret ABA-anlæg, som er finansieret af denne bevilling.

 

Odense Brandvæsen har oplyst, at antallet af brande er faldet drastisk i 2009 og 2010 set i forhold til de foregående 2 år. I 2009 og 2010 har der således været henholdsvis 16 og 6 brande, hvorimod tallene for 2007 og 2008 var på henholdsvis 24 og 25 brande. Brandvæsenet har oplyst, at der formentlig er flere forklaringer på dette fald, men at man mener, at de vigtigste årsager er installationen af ABA-anlæg på alle skolerne samt det forebyggende arbejde, som både ovennævnte risikostyringsgruppe og ressourcepersoner samt brandvæsenet udfører.

 

På trods af de allerede gennemførte sikringstiltag har Odense Kommune stadig store udgifter til tingskader. Kommunens forsikringsmægler har i sin årsrapport for 2009 således opgjort kommunens samlede udgifter i 2009 til tingskader (brand, indbrud/tyveri, vand- og glasskader) til ca. 31.500.000 kr., heraf udgør udgifterne til branden på CSV-skolen anslået ca. 25.000.000 kr. (denne skole havde ikke ABA-anlæg). Til sammenligning havde kommunen i 2008 udgifter til de samme type skader på knap 24.500.000 kr., heraf udgør udgifterne til branden på en daginstitution på Munkehatten ca. 12.000.000 kr. Det bemærkes, at de nævnte beløb er de rene skadesudgifter, dvs. ekskl. kommunens udgifter til forsikringspræmier og mæglerhonorar.

 

Som det fremgår ovenfor, kan enkelte brande have store økonomiske konsekvenser for kommunen. For at mindske denne risiko finder Borgmesterforvaltningen det derfor nødvendigt, at der installeres yderligere brandsikringsanlæg på kommunens bygninger.

 

Det skal bemærkes, at netop på grund af de ovennævnte 2 store brande, vurderer kommunens forsikringsmægler, at præmien på en forsikring med en noget lavere selvrisiko vil blive meget høj for kommunen. I dag betaler Borgmesterforvaltningen ca. 3.500.000 kr. årligt i forsikringspræmie. Forsikringsmægleren skønner, at en forsikring med en noget lavere selvrisiko vil afstedkomme en årlig præmie, der er min. 3 gange højere. Og selv med en sådan forsikring risikerer kommunen at skulle afholde et stort beløb i selvrisiko ved siden af selve forsikringspræmien. Det er derfor forsikringsmæglerens klare anbefaling, at kommunen fortsat skal sikre sig mod brande ved at installere brandsikringsanlæg frem for at forsikre sig mod risikoen.

 

Risikostyringsgruppen har derfor haft nedsat en projektgruppe, der har haft til opgave at analysere, i hvilke af kommunens bygninger der med fordel kunne etableres ekstra sikring mod brand (fx ABA-anlæg, sprinkleranlæg, røgmelder og tekniske alarmer).

 

Projektgruppen, der har bestået af repræsentanter fra Odense Brandvæsen, By- og Kulturforvaltningen, kommunens risikostyringskoordinator og kommunens forsikringsmægler, har afgivet indstilling til styregruppen om brandsikring af i alt 46 bygninger i prioriteret rækkefølge.

 

Bygningerne er udvalgt ud fra følgende kriterier: bygningsmasse, beliggenhed, brugergruppe samt betydning for kommunens drift. Med i gruppens overvejelser er det også medtaget, om bygningen er fredet/bevaringsværdig. Listen over udvalgte bygninger har været forelagt forvaltningerne, der ikke har haft bemærkninger til valg af bygninger og forslag til prioriteringer.

 

Den samlede pris for gennemførelse af projektgruppens indstilling er opgjort til ca. 14.000.000 kr. ekskl. udgifter til drift og vedligeholdelse. Dette beløb tager udgangspunkt i, at der installeres ABA-anlæg på alle de udvalgte bygninger. Hvorvidt det er nødvendigt at installere et sådant forholdsvist dyrt sikringsanlæg på alle de udvalgte bygninger, eller man eventuelt kan nøjes med en billigere løsning på nogle af bygningerne, kræver en nærmere analyse. Denne analyse er sat i bero, indtil der er skaffet finansiering til at gennemføre projektgruppens forslag.

 

Med henblik på at skaffe denne finansiering indstillede Borgmesterforvaltningen til byrådet på mødet den 24/11 2010, at der skulle etableres en anlægsforsikringspulje på 4.000.000 kr., hvilken indstilling byrådet godkendte.
 

Hertil kommer, at der af den ovennævnte bevilling på 30.000.000 kr. til installering af ABA-anlæg på kommunens skoler resterer 8.386.621 kr., der kan indgå i denne pulje. Den samlede anlægsforsikringspulje til installering af yderligere brandsikringsanlæg på de udvalgte 46 bygninger udgør herefter i alt 12.386.621 kr.

 

Økonomi

Installation af brandsikringsanlæg på de foreslåede 46 bygninger skal søges finansieret inden for en samlet beløbsramme på 12.386.621 kr.. Dette beløb hidrører dels fra den anlægsforsikringspulje på 4.000.000 kr., som byrådsmødet vedtog på mødet den 24/11 2010, dels fra bevillingen til ABA-anlæg på skolerne, hvoraf der resterer i alt 8.386.621 kr., efter at alle skoler har fået disse anlæg installeret.

 

Det bemærkes, at de anslåede udgifter til installering af nye brandsikringsanlæg på de udvalgte 46 bygninger er eksll. udgifter til drift og vedligeholdelse. I overensstemmelse med forsikringsstrategiens principper for afholdelse af udgifter til skadesforebyggelse, skal disse afledte udgifter afholdes af de forvaltninger, hvorunder de udvalgte bygninger henhører, inden for deres eksisterende budgetter.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

4. Regnskab 2010 for de områder, der hører under Økonomiudvalget, samt overførsler fra 2010 til 2011

Åbent - 2011/028786

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen fremsender regnskab 2010 for de drifts- og anlægsområder, der hører under Økonomiudvalget.

 

Det samlede driftsregnskab for 2010 udviser nettoudgifter på 996,7 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 1.029,4 mio. kr. er der tale om et samlet mindreforbrug på 32,7 mio. kr.

 

Det er vigtigt at anføre, at overførselsadgangen for driftsområder er annulleret på udvalgsniveau.

 

Driftsområder med overførselsadgang viser et samlet mindreforbrug på 39.608.060 kr. Den væsentligste årsag til mindreforbruget kan henføres til almindelig periodisering på en del af fællesudgiftsrammen og vedrører bl.a. abonnementsordninger til PC og telefoni samt puljer på HR-området. Af mindreforbruget søges der overført 26.501.921 kr. fra drift til anlæg i 2011, mens de resterende 13.104.770 kr. tilgår kassebeholdningen.

 

Driftsområder uden overførselsadgang viser et samlet merforbrug på 6.893.424 kr., som finansieres af kassen.

 

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering viser et forbrug svarende til budgettet. 

 

Anlægsområdet for 2010 udviser nettoudgifter på 108.310.796 kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 149.342.428 kr. er der tale om et samlet mindreforbrug på 41.031.632 kr. Der søges overført i alt 40.273.494 kr. til 2011, og der tilgår 758.137 kr. til kassebeholdningen vedrørende afsluttede anlægsprojekter.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

 

a.       Økonomiudvalgets samlede regnskab for 2010.

b.       På driftsområder med overførselsadgang søges der om konvertering af 26.501.921 kr. fra drift til anlæg i 2011, mens det resterende mindreforbrug på 13.104.7700 kr. tilgår kassebeholdningen.

c.       På driftsområder uden overførselsadgang søges der via kassebeholdningen om finansiering af merforbrug i 2010 på 6.893.424 kr.

d.       På anlægsområdet søges der et uforbrugt rådighedsbeløb på i alt 40.273.494 kr. overført til 2011, mens kassebeholdningen tilføres 758.137 kr.

 

 

 

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets regnskab for 2010 udviser på driftssiden et samlet mindreforbrug på 32,6 mio.kr. Det samlede mindreforbrug er sammensat af et mindreforbrug på områder med overførselsadgang og et modgående merforbrug på områder uden overførselsadgang.

 

Økonomiudvalget

1.000 kr. 2010-priser

Korrigeret budget

Regnskab

Afvigelse

Med overførselsadgang

 

 

 

1.1 Fællesadministration

218.268

208.648

9.620

1.2 Fællesudgifter

174.355

146.797

27.557

1.3 Byråd og valg

12.121

11.128

993

1.4 Sundhedsområdet

216

-70

286

1.5 Brandvæsen

34.843

33.691

1.152

Uden overførselsadgang

 

 

 

1.2 Fællesudgifter

231.656

227.377

4.279

1.4 Sundhedsområdet

354.327

365.500

-11.173

Projekter med ekstern finansiering

 

 

 

1.1 Fællesadministration

1.979

1.979

0

1.2 Fællesudgifter

1.629

1.629

0

I alt

1.029.394

996.779

32.615

 

 

 

 

Afvigelse på drift, som omkonverteres til anlæg i 2011

26.502

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

I det følgende er regnskabet for de enkelte budgetområder beskrevet under henholdsvis med og uden overførelsesadgang.

 

Driftsområder med overførselsadgang (overførselsadgang for driftsområder på udvalgsniveau er annulleret)

 

Budgetområde 1.1, Fælleadministration, viser netto et mindreforbrug på 9,6 mio. kr.

 

Størstedelen af mindreforbruget svarende til 8,8 mio. kr. konverteres til anlæg og overføres herefter til 2011, hvor midlerne anvendes til etablering af nyt serverrum, udskiftning af back-upsystem, nyt lønsystem m.m. Der ikke tale om forslag til nye anlægsprojekter, men projekter, der har været længere undervejs og ellers ville have været finansieret af den løbende drift.

 

Herudover tilføres kassen 2,6 mio. kr. som følge af mindreforbrug på særlige områder som selskabsteam med 1,6 mio. kr. og indtægt fra KL vedrørende bod i forbindelse med konflikt med 1,0 mio. kr.

 

Sluttelig vil et merforbrug på -1,8 mio. kr. udlignes af tilsvarende mindreforbrug på budgetområderne 1.2 og 1.5.

 

Budgetområde 1.2, Fællesudgifter, viser netto et mindreforbrug på 27,6 mio. kr.

 

Over halvdelen af dette mindreforbrug svarende til 16,8 mio. kr. konverteres til anlæg og overføres til 2011, hvor de anvendes til konkrete projekter på IT-området (E2012, multifunktionsprintere, PC indkøb i abonnementsordningen og IT-systemer), ligesom der reserveres et rådighedsbeløb med henblik på færdiggørelse af renoveringen af Odense Kommunes Uddannelsescenter.

 

Kassen tilføres 10,2 mio. kr. vedrørende ekstraordinær indtægt fra Odense Vandselskab, garantiprovision vedrørende garantistillelse for lån, ikke forbrugte midler vedrørende afledt drift, elevområdet, strategisk pulje og rekrutteringsområdet.

 

Det resterende mindreforbrug på 0,6 mio. kr. udlignes af merforbrug på budgetområde 1.1.

 

Budgetområde 1.3, Byråd og valg, udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Beløbet vedrører primært byrådets bidrag til telefoniområdet og er derfor overført til budgetområde 1.2 og konverteres til anlæg i 2011.

 

Budgetområde 1.4, Sundhedsområdet, udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som tilgår kassen. Der er alene tale om mindre efterreguleringer, og området skal ses i sammenhæng med budgetområde 1.4, områder uden overførselsadgang.

 

Budgetområde 1.5, Brandvæsen. Regnskabet viser netto et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Den væsentligste årsag til mindreforbruget kan henføres til almindelig periodisering. Mindreforbruget tilføres området i 2011 og skal ses i sammenhæng med tilsvarende merforbrug på budgetområde 1.1, hvorved overførslen neutraliseres.

 

Driftsområder uden overførselsadgang

Budgetområde 1.2, Fællesudgifter, viser et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. vedrørende forsikringer og et merforbrug på 2,7 mio. kr. til tjenestemandspensioner. Det samlede mindreforbrug tilgår kassen.

Mindreforbruget til forsikringer knytter sig hovedsageligt til, at kommunens bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) er blevet nedsat væsentligt. Dette skyldes følgende 2 forhold: 

 • Før 2008 blev Odense Kommune opkrævet forskellige beløb fordelt på forskellige branchegrupper. Beløbene varierede fra ca. 200 kr. og op til knapt 1.000 kr. pr. fuldtidsansat. Fra 2008 er der kun en bidragssats for kommuner, der ligger på omkring 220 kr. pr. fuldtidsansat. Bidraget må dog forventes at ville stige i årene fremover, da bidragene skal dække samtlige udbetalinger det pågældende år til sager anmeldt fra 2008 og frem.
 • Foruden ændring af branchegrupperne er AES også gået over til en anden betalingsmåde, der indebærer, at der ikke længere indregnes midler til opbygning af hensættelser.

Borgmesterforvaltningen arbejder med en analyse af budget- og regnskabspraksis på området, bl.a. med baggrund i nye regler fra Indenrigs- og Socialministeriet fra 2010.

Budgetområde 1.4, Sundhedsområdet, viser et samlet merforbrug på 11,3 mio. kr. Merforbruget skyldes merudgifter vedrørende den kommunale (med)finansiering af sundhedsområdet, som afregnes direkte med regionerne. Merforbruget er i øvrigt i overensstemmelse med vurderingen af området i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/10 2010. Det skal bemærkes, at merforbruget i 2010 på sundhedsområdet foranlediger et øget fokus på den fremadrettede tendens i udgiftsudviklingen. Merforbruget finansieres af kassen.

 

Projekter med hel eller delvis ekstern finansiering viser et forbrug svarende til budgettet. 

 

Der er foretaget en henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at håndtere periodiseringer af udgifter og indtægter på projekter med ekstern finansiering. Med forbehold for Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af denne procedure konteres mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på balanceforskydninger. Dermed har periodiseringerne ikke nogen påvirkning på servicerammen. For Økonomiudvalget betyder det, at der konteres 5.289.542 kr. på periodiseringskontoen.

 

Herved udviser projekter med ekstern finansiering samlet set balance.

 

Anlægsområdet viser et samlet mindreforbrug på 41,0 mio. kr. Der søges overført i alt 40,3 mio. kr. til 2011, og der tilgår 0,8 mio. kr. til kassebeholdningen vedrørende afsluttede anlægsprojekter.

 

Mindreforbruget skyldes en række projekter, som enten er forsinket eller hvor rådighedsbevillingen endnu ikke er udmøntet til et konkret projekt. Der er tale om projekter såsom Web-strategien, Forstadspuljen og miljøhandlingsplanen m.fl.

 

Den del af mindreforbruget, som lægges i kassen, kan tilskrives besparelser som følge af bedre tilbud fra håndværkere.

 

1.000 kr.

Korrigeret budget

Regnskab

Afvigelse

Forslag til overførsel

1.1 Fællesadministration

5.689

4.611

1.078

1.078

1.2 Fællesudgifter

137.111

99.475

37.636

36.878

1.5 Odense Brandvæsen

6.543

4.225

2.318

2.318

Økonomiudvalget i alt

149.342

108.311

41.032

40.273

- = merforbrug + = mindreforbrug

 

Økonomi

I nedenstående tabel gives der et overblik over Økonomiudvalgets Regnskab 2010 påvirkninger af servicerammen i 2010-2012.

 

Overblik over påvirkning af servicerammen (1.000 kr.)

 

 

2010

2011

2012

 

 

 

 

Konverteringen af mindreforbrug til anlægsmidler i 2011

26.502

0

0

Mindreforbrug, som lægges i kassen

6.211

0

0

Merforbrug på ikke-serviceudgifter*

-73

0

0

Samlet påvirkning af servicerammen

32.640

0

0

Note: + = forbedring af serviceudgifterne

* Netto mindreforbruget på 32.615 t.kr. er sammensat af et mindreforbrug på serviceområdet på 32.713 t.kr. og et modgående merforbrug på 73 t.kr. på udgifterne uden for serviceområdet.

 

Der søges om omkonvertering af 26.501.921 kr. fra drift til anlæg til anvendelse i 2011.

 

Økonomiudvalgets regnskab for 2010 medfører, at der samlet lægges 6.969.483 kr. i kassen. Kassepåvirkningerne i de enkelte år fremgår af nedenstående tabel

 

Overblik over kassepåvirkning som følge af Økonomiudvalgets Regnskab 2010 (1.000 kr.)

 

 

2010

2011

2012

Samlet

Konverteringen af mindreforbrug til anlægsmidler i 2011

26.502

-26.502

0

0

Overførsel af anlægsmidler til 2011

40.273

-40.273

0

0

Mindreforbrug drift, som lægges i kassen

13.105

0

0

13.105

Merforbrug drift, som finansieres af kassen

-6.893

0

0

-6.893

Mindreforbrug anlæg, som lægges i kassen

758

0

0

758

Kassepåvirkning i alt

73.745

-66.775

0

6.970

Note: + = forbedring af kassebeholdningen

* Afhænger af den senere udmøntning i forbindelse med budget 2012

 

 

Bilag

Ingen bilag.

 

5. Afsluttede anlæg i Borgmesterforvaltningen i forbindelse med regnskab 2010

Åbent - 2010/176815

 

Sagsresumé

I henhold til reglerne i principper for økonomistyring i Odense Kommune skal der efter afslutning af anlægsarbejder aflægges regnskab.

 

Anlægsarbejder, der er bevilget i henhold til byrådsbeslutning, og som er afsluttede, forelægges til byrådets godkendelse.

 

Borgmesterforvaltningen forelægger 2 afsluttede anlægsregnskaber i forbindelse med regnskab 2010. Regnskaberne udviser et samlet mindreforbrug på 902.407 kr., hvoraf de 144.000 kr. allerede er tilgået kassen i forbindelse med regnskabets afslutning i 2009.  

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender anlægsregnskaberne.

 

 

 

Sagsfremstilling

Borgmesterforvaltningen forelægger 2 afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

 

Hele kr.

Bevilling

Forbrug

Merforbrug (-)

Mindreforbrug (+)

1.2 Fællesudgifter

 

 

 

Bibliotekets off. rum

5.275.600

5.131.330

144.270

Ombygn./flytn. af

Social- og  Arbejdsmarkedsforv.

22.681.826

21.923.689

758.137

Borgmesterforvalt-

ningen i alt

27.957.426

27.055.019

-902.407

 

Mindreforbruget vedrørende bibliotekets offentlige rum skyldes færre udgifter til skiltning, og mindreforbruget vedrørende ombygninger og flytninger af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skyldes bedre tilbud fra håndværkerne.

 

Økonomi

Af det samlede mindreforbrug på 902.407 kr. er de 144.270 kr. allerede tilgået kassen i forbindelse med regnskabets afslutning i 2009. Det resterende mindreforbrug på 758.137 kr. lægges i kassen og medtages i regnskabssagen for Borgmesterforvaltningen for 2010.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

6. Håndtering af vedtagne økonomiske dispositioner samt etablering af budgetværn (Standsningsret, jf. styrelseslovens § 23, stk. 1)

Åbent - 2011/027823

 

Sagsresumé

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har gennem længere tid været underlagt snævre økonomiske vilkår og dermed øgede krav til økonomistyringen. Udvalgene har derfor flere gange behandlet sager, hvor der har været behov for at sikre, at forvaltningens budgetter hænger sammen.

 

Økonomiaftalen for 2010 samt finansloven for 2011 indfører ekstraordinært kraftige sanktioner på overskridelse af den aftalte serviceramme for 2011. Kommunerne vil blive langt hårdere straffet økonomisk, hvis servicerammen overskrides. Der er derfor behov for en særdeles stram styring af serviceudgifterne i 2011 og fremadrettet – og som følge heraf et krav om, at der handles proaktivt og hurtigt på de økonomiske udfordringer, der kan forventes, jf. byrådets behandling den 15/12 2010 af sag om styring af serviceramme og kassebeholdning.

 

Forvaltningen har derfor løbende orienteret om konsekvenserne af de politiske beslutninger, der er truffet i forbindelse med budgetforliget for budget 2011 og senere, og i forlængelse af regnskabssagen fremlægger Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen en sag, hvor der dels redegøres samlet for de vedtagne økonomiske dispositioner samt etablering af et budgetværn, dels fremlægges forslag til finansiering.

 

De vedtagne økonomiske dispositioner samt budgetværnet nødvendiggør, at der skal findes finansiering for ca. 13.000.000 kr. på driftsområder med overførselsadgang, som skal håndteres inden for udvalgenes egne rammer, jf. byrådets behandling den 15/12 2010 af sag om styring af serviceramme og kassebeholdning.

 

Sagen vedrører 2011. I 2012 vil der komme et yderligere pres som følge af, at opgaverne vedrørende objektiv sagsbehandling bliver overdraget til ATP/Udbetaling Danmark, hvor forvaltningen på nuværende tidspunkt forventer udgifter på ca. 10.000.000 kr.

 

Endvidere skal budgetterne i 2012 reduceres som følge af odense Kommunes administrationsprojekt, som er en del af Odense - en ny virkelighed.

 

Indstilling

Det bemærkes, at i forbindelse med udvalgsbehandlingen den 8/3 2011 ønskede udvalgsmedlem Lars Havelund at anvende sin standsningsret for så vidt angår indstillingens pkt. a.

 

Herudover skal byrådet behandle indstillingens pkt. b og c, idet de øvrige punkter er besluttet af udvalget.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget godkender:

 

a.      Forvaltningens økonomiske udfordringer i 2011 finansieres som beskrevet i sagsfremstillingen, herunder ved etablering af et budgetværn på 1,5 % af det samlede budget med overførselsadgang.

 

På denne baggrund indstiller Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender:

 

b.      Budgetneutral tillægsbevilling fra Arbejdsmarkedsudvalget med overførselsadgang fra budgetområde 6.1, Jobcenterindsatser, til Socialudvalget med overførselsadgang på budgetområde 4.1, Fællesadministration, på 2.612.000 kr. i 2011 og overslagsårene.

c.      Budgetneutral tillægsbevilling fra Arbejdsmarkedsudvalget med overførselsadgang fra budgetområde 6.1, Jobcenterindsatser, til Socialudvalget med overførselsadgang på budgetområde 4.1, Fællesadministration, på 6.428.000 kr. i 2011 og overslagsårene.

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget godkender:

 

d.      Budgetneutral omplacering inden for Socialudvalget med overførselsadgang fra budgetområde 4.1, Fællesadministrationen, til Socialudvalget med overførselsadgang på budgetområde 4.1, Fællesadministrationen, på 508.000 kr. i 2011 og overslagsårene.

 

e.      Budgetneutral omplacering inden for Socialudvalget med overførselsadgang fra budgetområde 4.2, Borgerservice ydelser, til Socialudvalget med overførselsadgang på budgetområde 4.1, Fællesadministrationen, på 1.462.000 kr. i 2011 og overslagsårene.

 

f.       Budgetneutral omplacering inden for Socialudvalget med overførselsadgang fra budgetområde 4.3, Sociale indsatser, til Socialudvalget med overførselsadgang på budgetområde 4.1, Fællesadministrationen, på 1.846.000 kr. i 2011 og overslagsårene.

 

Socialudvalget:

 

Vedrørende indstillingspunkt a:

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund stillede forslag om at ændre klassificeringen af indstillingspunkt a, således at det fremsendes til byrådet til beslutning.

 

Udvalgsmedlemmerne Peter Rahbæk Juel, Jesper Kinch-Jensen, Brian Dybro og Morten Kibæk stemte imod forslaget.

 

Udvalgsmedlemmerne Peter Rahbæk Juel, Jesper Kinch-Jensen, Brian Dybro og Morten Kibæk stemte herefter for indstillingspunkt a, som det forelå.

 

Udvalgsmedlemmerne Lars Havelund og Poul Falck stemte imod indstillingspunkt a.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund ønsker at anvende sin standsningsret, jf. den kommunale styrelseslovs § 23, stk. 1, og erklærer dermed, at han ønsker indstillingspunktet indbragt for byrådet.

 

Vedrørende indstillingspunkterne b og c:

 

Udvalgsmedlemmerne Peter Rahbæk Juel, Jesper Kinch-Jensen, Brian Dybro og Morten Kibæk stemte for.

 

Udvalgsmedlemmerne Lars Havelund og Poul Falck tog forbehold.

 

Vedrørende indstillingspunkterne d, e og f:

 

Socialudvalget godkender indstillingerne.

 

Udvalgsmedlem Mohammed Mansour deltog ikke i mødet.

 

Arbejdsmarkedsudvalget:

 

Vedrørende indstillingspunkt a:

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund stillede forslag om at ændre klassificeringen af indstillingspunkt a, således at det fremsendes til byrådet til beslutning.

 

Udvalgsmedlemmerne Peter Rahbæk Juel, Christian Skov Frederiksen, Brian Dybro og Morten Kibæk stemte imod forslaget.

 

Udvalgsmedlemmerne Peter Rahbæk Juel, Christian Skov Frederiksen, Brian Dybro og Morten Kibæk stemte herefter for indstillingspunkt a, som det forelå.

 

Udvalgsmedlemmerne Lars Havelund og Poul Falck stemte imod indstillingspunkt a.

 

Udvalgsmedlem Lars Havelund ønsker at anvende sin standsningsret, jf. den kommunale styrelseslovs § 23, stk. 1, og erklærer dermed, at han ønsker indstillingspunktet indbragt for byrådet.

 

Vedrørende indstillingspunkterne b og c:

 

Udvalgsmedlemmerne Peter Rahbæk Juel, Christian Frederiksen, Brian Dybro og Morten Kibæk stemte for.

 

Udvalgsmedlemmerne Lars Havelund og Poul Falck tog forbehold.

 

Vedrørende indstillingspunkterne d, e og f:

 

Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingerne.

 

Udvalgsmedlem Mohammed Mansour deltog ikke i mødet.

 

 

 

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget blev på mødet den 5/10 2010 orienteret om de økonomiske konsekvenser af forlig om budget 2011-2014. Endvidere vedtog byrådet den 15/12 2010 i sag om styring af serviceramme og kassebeholdning, at alle udvalg skulle bidrage til finansieringen af demografiudviklingen og afledt drift. Endelig resterer der en udmøntning af effektiviseringsprogrammet fra budgetopfølgningen pr. 1/5 2010.

 

Disse vedtagne økonomiske dispositioner samt behovet for et budgetværn nødvendiggør, at forvaltningen finder finansiering for ca. 13.000.000 kr.

 

Objektiv sagsbehandling

 

Det er besluttet, at den objektive sagsbehandling skal centraliseres i fem centre under ATP/Udbetaling Danmark. Der vil være en række udgifter i forbindelse med implementering og drift af centraliseringen. Forligspartierne besluttede, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget afholder udgifterne inden for den nuværende ramme.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens bedste bud på nuværende tidspunkt er, at udgifterne i forbindelse med sagen skønnes at ligge på mellem 8-12.000.000 kr. pr. år fra 2012 og overslagsårene.

 

Pulje til demografi og afledt drift

Byrådet vedtog på mødet den 15/12 2010 i sag om styring af serviceramme og kassebeholdning, at der skal etableres en pulje på 35.000.000 kr., der vedrører demografisk udvikling samt afledt drift. Puljen finansieres af udvalgenes driftsbudgetter fordelt efter budgetandel med overførselsadgang. Socialudvalgets andel af denne pulje udgør i 2011 1.900.000 kr., og Arbejdsmarkedsudvalgets andel udgør 700.000 kr.

 

Effektiviseringsprogram fra 1/5-sagen 2010

 

Byrådet behandlede på mødet den 16/6 2010 Odense Kommunes effektiviseringsprogram. Programmet indeholdt 11 projekter, der tilsammen skulle forny Odense Kommune samt skabe og dokumentere effektiviseringer for ca. 541.000.000 kr. i perioden 2010-2013. Socialudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalget andel af denne besparelse er 1.200.000 kr.

 

Dag- og Natvarmestue

 

Driften af natvarmestuen har hidtil været finansieret via satspuljemidler. Dette er ikke længere gældende, hvorfor forligspartierne besluttede, at der skal ske omprioriteringer under Socialudvalget, således at driften af natvarmestuen sikres. Udgifterne hertil udgør 300.000 kr. i 2011 stigende til 2.000.000 kr. i overslagsårene.

 

Effektiviseringsforslag

 

De oprindelige effektiviseringsforslag fra udvalgenes budgetbidrag har ikke umiddelbart været mulige at implementere med den fulde økonomiske effekt, hvorfor forvaltningen har en økonomisk udfordring på 700.000 kr.

 

Budgetværn

 

Økonomiaftalen for 2010 samt finansloven for 2011 indfører ekstraordinært kraftige sanktioner på overskridelse af den aftalte serviceramme for 2011, når regnskabet foreligger. Der er derfor behov for en særdeles stram styring af serviceudgifterne i 2011 og fremadrettet. Social- og Arbejdsforvaltningen ønsker derfor at reservere midler til at imødekomme uforudsete og pludselige udgifter (eksempelvis udgifter til domsanbragte eller hjælpemidler). Budgetværnet skal udgøre ca. 8.000.000 kr., hvilket svarer til 1,5 % af det samlede budget med overførselsadgang. Et værn af en sådan størrelse vurderes at kunne imødegå et uforudset udgiftspres i et vist omfang.

 

Der er på nuværende tidspunkt allerede behov for at benytte sig af denne budgetreservation, idet Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, jf. regnskabssagen, har en udfordring på hjælpemiddelområdet. Det vurderes, at der i 2011 mangler finansiering i Borgerservicecentret på 2.800.000 kr. til hjælpemidler.

 

I nedenstående tabel er de økonomiske udfordringer opsummeret:

 

1.000 kr.

2011

2012

2013

2014

Objektiv sagbehandling

 

10.000

10.000

10.000

Pulje til demografi og afledt drift, AU

731

1.253

1.253

1.253

Pulje til demografi og afledt drift, SU

1.944

3.332

3.332

3.332

Effektiviseringsprogram fra 1/5 sagen 2010

1.196

1.213

1.213

1.213

Drift af natvarmestue

335

2.010

2.010

2.010

Effektiviseringsforslag, budget 2011

722

-755

-685

-685

Budgetværn (1,5% reservation)

7.927

7.816

7.957

7.957

Total

12.855

24.869

25.080

25.080

 

 

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal således i 2011 finde finansiering for ca. 13.000.000 kr. til at imødekomme disse udgiftsposter og foreslår, at disse udgifter finansieres ved, at halvdelen af beløbet fordeles efter budgetandel mellem de tre centre og Staben som rammebesparelser.

 

Fordeling

 

Staben

0,508 mio. kr.

Borgerservicecentret

1,462 mio. kr.

Socialcentret

1,846 mio. kr.

Beskæftigelsescentret

2,612 mio. kr.

I alt

6,428 mio. kr.

 

Den resterende del på 6.428.000 kr. finansieres af Beskæftigelsescentret. Finansieringen indarbejdes i det igangværende arbejde med formulering og implementering af den nye aktiveringsstrategi, som får afledt økonomisk effekt på de administrative udgifter, jf. finanslovsforliget af 5/11 2010.

 

Forvaltningen vil gå i gang med udmøntningen, hvilket betyder nedlæggelse af stillinger og afskedigelser af medarbejdere. Forvaltningen vil fremlægge sag i maj måned med konsekvensbeskrivelser.

 

Forvaltningen vil endvidere i forbindelse med Budget 2012 finde finansiering til udfordringerne i 2012-2014, der i forhold til 2011 yderligere forværres, idet der skal findes finansiering til Objektiv sagsbehandling og Odense Kommunes administrationsprojekt, som er en del af Odense - en ny virkelighed.

 

Økonomi

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen skal som følge af vedtagne økonomiske dispositioner samt budgetværn finde finansiering for ca. 13.000.000 kr. i 2011 på driftsområder med overførselsadgang, hvilket skal håndteres inden for den samlede ramme med overførselsadgang, da der med de nye økonomistyringsprincipper, jf. byrådssag den 15/12 2010 (styring af serviceramme og kassebeholdning) ikke længere må overføres et merforbrug regnskabsårene imellem på grund af sanktionslovgivningen vedrørende styring af serviceudgifter i kommunerne.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

7. Frigivelse af resterende anlægsmidler i forbindelse med om- og tilbygning af Munkehatten

Åbent - 2008/021760

 

Sagsresumé

Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender i henhold til gældende retningslinier indstilling om frigivelse af resterende anlægsmidler i forbindelse med om- og tilbygning af Munkehatten.

 

Indstilling

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 

a.      Den resterende anlægsbevilling for om- og tilbygning af Munkehatten på 65.307.693 kr. vedrørende boligdelen og 29.910.687 kr. vedrørende servicedelen frigives.

 

b.      Der foretages budgetforskydninger og frigivelse af anlægsbevillinger i overslagsårene som beskrevet i sagsfremstillingen under økonomiafsnittet.

 

Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingen.

 

Borgmesterforvaltningen har ingen bemærkninger.

 

 

 

Sagsfremstilling

Der er i budgettet afsat anlægsmidler til om- og tilbygning af Munkehatten. Byrådet godkendte på mødet den 24/4 2010 valg af bygherrerådgiver, og efterfølgende blev planlægningsfasen igangsat. På byrådsmødet den 15/12 2010 blev projektforslaget til brug ved udbud i fagentreprise godkendt, og der har den 16/2 2011 været afholdt licitation, og de lavestbydende entreprenørers tilbud vurderes at kunne realiseres inden for den afsatte anlægsramme.

 

Overordnet omhandler anlægsprojektet nybyggeri og ombygning af Munkehatten med 45 almene handicapboliger med tilhørende servicearealer. Byggeriet opføres i henhold til lov om almene boliger, og de kommende beboere får således egne lejekontrakter til deres boliger. Byggeriet er indrettet med 5 separate boenheder med hver 8-10 boliger. Til hver boenhed er der indrettet et fælles opholdsrum og tilhørende servicearealer. Øvrige servicearealer består af dagcenterfunktion, kontorfaciliteter og caféområde.

 

I forbindelse med byggeriet vil der blive indarbejdet velfærdsteknologiske tiltag. Det er hensigten, at velfærdsteknologien skal være til hjælp for beboerne, som derved vil opnå bedre livskvalitet. Samtidig vil tiltagene også være til hjælp for personalet, idet den daglige drift søges optimeret. Der er i den forbindelse nedsat en styregruppe, som styrer og koordinerer implementeringen af de velfærdsteknologiske tiltag, herunder analysere de afledte fordele for beboere og personale.

 

Byggeriet er opdelt i 2 etaper, hvor 1. etape omhandler nybyggeri af 35 boliger med tilhørende servicearealer, og 2. etape omhandler ombygning af det eksisterende Munkehatten. I henhold til hovedtidsplanen påbegyndes 1. etape medio april 2011 med forventet aflevering i foråret 2012. Efterfølgende igangsættes 2. etape, som forventes færdig i november 2012.

 

Økonomi

I budgettet er der i alt afsat 68.850.000 kr. til boligdelen og 31.171.000 kr. til servicedelen. Der er tidligere frigivet 3.542.000 kr. vedrørende boligdelen og 1.260.000 kr. vedrørende servicedelen til projekteringsudgifter. Der søges om frigivelse af de resterende anlægsmidler på 65.308.000 kr. vedrørende boligdelen og 29.911.000 kr. vedrørende servicedelen.

 

Den resterende anlægsbevilling for boligdelen på i alt 65.307.693 kr. frigives med 35.937.500 kr. i 2011, 27.412.500 kr. i 2012 og 1.957.693 kr. i 2013. Den resterende anlægsbevilling for servicedelen på i alt 29.911.000 kr. frigives med 14.700.000 kr. i 2011, 13.600.000 kr. i 2012 og 1.610.687 kr. i 2013.

 

På grund af forskydninger overføres 13.298.500 kr. fra 2011 vedrørende boligdelen med henholdsvis 13.240.807 kr. til 2012 og 57.693 kr. til 2013. Vedrørende servicedelen overføres 8.235.772 kr. fra 2011 med henholdsvis 7.725.085 kr. til 2012 og 510.687 kr. til 2013.

 

Frigivelse af anlægsmidler til Munkehatten

 

Boligdelen

2011

2012

2013

I alt

Budget 2011

49.236.000

14.171.693

1.900.000

65.307.693

Frigivelse

35.937.500

27.412.500

1.957.693

65.307.693

Forskydning

13.298.500

-13.240.807

-57.693

0

Servicedelen

2011

2012

2013

I alt

Budget 2011

22.935.772

5.874.915

1.100.000

29.910.687

Frigivelse

14.700.000

13.600.000

1.610.687

29.910.687

Forskydning

8.235.772

-7.725.085

-510.687

0

 

2011

2012

2013

 

Kassebeholdning

21.534.272

-20.965.892

-568.380

 

+ forbedring / - forværring

 

Bilag

Ingen bilag.

 

B: Sager til afgørelse i udvalget


8. Effektstyring af Erhverv og Turisme - 1. behandling

Åbent - 2010/131369

 

Sagsresumé

Kerneområdet Erhverv og Turisme er organiseret i Udvikling Odense og omfatter områderne Erhvervsservice, Informations- og kommunikationsteknologi, Velfærdsteknologi samt PR og Tiltrækning.

 

Der er opstillet forslag til effektmål på de fire områder, som understøtter de overordnede mål i Erhvervs- og Vækstpolitikken.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget prioriterer, hvilke effektmål man ønsker at følge på kerneområdet Erhverv og Turisme, og som forvaltningen skal udarbejde forandringsteorier for.

 

 

 

Sagsfremstilling

Kerneområdet Erhverv og Turisme er organiseret i Udvikling Odense og omfatter områderne Erhvervsservice, Informations- og kommunikationsteknologi, Velfærdsteknologi samt PR og Tiltrækning.

 

Materialet, som findes i bilag 1, er delt op i to dele (afsnit 2+3). Afsnit 2 beskriver de overordnede og langsigtede mål for Udvikling Odense, som er beskrevet i Erhvervs- og Vækstpolitikken. Til hvert mål er der knyttet en case, som beskriver, hvordan Udvikling Odenses indsatser underbygger disse mål.

 

Afsnit 3 indeholder de konkrete effektmål, som indstilles til Økonomiudvalget. Der er opstillet effektmål for områderne Erhvervsservice, informations- og kommunikationsteknologi, velfærdsteknologi samt PR og Tiltrækning.

 

Økonomiudvalget anbefales at prioritere udvalgte effektmål, som der efterfølgende udarbejdes forandringsteorier for.

 

Kerneområdet Erhverv og Turisme behandles i bilag 1.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Effektmål for Erhverv og Turisme - vedlagt i papir (Effektmål for Erhverv og Turisme.pdf)

 

 

 9. Effektstyring af Service- og støttefunktioner - 2. behandling

Åbent - 2010/131369

 

Sagsresumé

Borgmesterforvaltningen fremsender hermed materiale til brug for Økonomiudvalgets 2. behandling af effektstyring for kerneområdet Service- og støttefunktioner. Materialet består af forandringsteorier for de effektmål, Økonomiudvalget har prioriteret på baggrund af 1. udvalgskonference.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forandringsteorier for kerneområdet Service- og støttefunktioner.

 

 

 

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på udvalgets 1. udvalgskonference den 9/2 2011 forslag til effektmål for Service- og Støttefunktioner. De prioriterede effektmål er nu bearbejdet, og der er udarbejdet forandringsteorier for indsatser, som understøtter målene. Baselines og måltal i overslagsårene for de valgte effektmål er under udarbejdelse og præsenteres i effektstyringspublikationen og på byrådsseminaret i maj 2011.

 

Der er udarbejdet tre forandringsteorier, som rummer den fem prioriterede effektmål:

 

 1. Forandringsteori for digitale henvendelseskanaler (Digital post, odense.dk samt medarbejderportalen)
 2. Forandringsteori for IT-sikkerhed
 3. Forandringsteori for øget ledelseskvalitet

 

Forandringsteorier er vedlagt som bilag til sagen.

 

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Forandringsteorier for Service- og støttefunktioner vedlagt i papir (Forandringsteorier for Service- og støttefunktioner.pdf)

 

 

 

10. Godkendelse af projekter i Miljøhandlingsplan 2011

Åbent - 2010/034745

 

Sagsresumé

I henhold til budget 2008 blev der afsat en budgetramme på i alt 50.600.000 kr. i perioden 2009-2012, heraf 15.000.000 kr. til udmøntning af Miljøpolitikken i 2011 (14.796.685 kr., jf. budgetreduktion som følge af ændret pris- og lønfremskrivning).

 

I sag om "Forslag til Miljøhandlingsplan 2011" på byrådsmødet den 15/12 2010 er der frigivet 14.796.685 kr. til udmøntning af den foreslåede Miljøhandlingsplan 2011 med forudsætning om, at projekterne forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget. 

 

Der er ved regnskabsafslutningen 2010 et overskud fra en række projekter på Miljøhandlingsplan 2010 på i alt 2.989.395 kr. Det forventede overskud, jf. ”Afrapportering af Miljøhandlingsplan 2010” til Økonomiudvalget den 1/12 2010 var på 2.470.000 kr. Disse midler indgik i Forslag til Miljøhandlingsplan 2011 til igangsætning af nye projekter i Miljøhandlingsplan 2011 som besluttet af byrådet på mødet den 15/12 2010. Der blev sideløbende søgt om EU-midler til et projekt vedrørende Grøn Butik, som Odense Kommune har fået EU-midler til. Det betyder, at der kun anvendes 2.370.000 kr. af overskuddet, hvorefter der er et yderligere overskud på 619.395 kr. Der kan derfor være et tilsvarende mindreforbrug af anlægsbevillingen i 2011.  

 

En række projekter på Miljøhandlingsplan 2011 er projekter, som strækker sig over flere år, og disse er derfor allerede godkendt i forbindelse med politisk behandling af Miljøhandlingsplan 2009 og Miljøhandlingsplan 2010.

 

Der søges om godkendelse af forbrug af i alt 17.166.000 kr. til projekterne i Miljøhandlingsplan 2011. Heraf gennemførelse af 36 nye projekter til i alt 13.816.000 kr. samt gennemførelse af 3 flere års projekter til i alt 3.350.000 kr.

 

Indstilling

 

 

 

Borgmesterforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget godkender:

 

a.       Anlægsbevillingen på 14.177.000 kr. til ”Miljøhandlingsplan”, budgetområde 1.7, Generelle puljer, stilles til rådighed for By- og Kulturforvaltningen i 2011.

 

b.       Brug af overskud på i alt 2.989.000 kr. fra Miljøhandlingsplan 2010, Generelle puljer, Budgetområde 1.7, Generelle puljer.

 

c.       Gennemførelse af 36 nye projekter under anlægsprojekt ”Miljøhandlingsplanen” til i alt 13.816.000 kr. i 2011.

 

d.       Videreførelse af flere års projekter igangsat på Miljøhandlingsplan 2009/2010 til i alt 3.350.000 kr.

 

 

 

Sagsfremstilling

Miljøpolitikken blev vedtaget af byrådet på mødet den 27/8 2008 sammen med Miljøhandlingsplan 2009-2011. På byrådsmødet den 15/12 2010 blev det konkrete forslag til Miljøhandlingsplan 2011 vedtaget. Der blev frigivet 14.796.685 kr. til gennemførelse af projekterne, dog forelægges projekterne til godkendelse for Økonomiudvalget.

 

Det forventede overskud, jf. ”Afrapportering af Miljøhandlingsplan 2010” til Økonomiudvalget den 1/12 2010 var på 2.470.000 kr. Disse midler indgik i Forslag til Miljøhandlingsplan 2011 til igangsætning af nye projekter i Miljøhandlingsplan 2011 som besluttet af byrådet på mødet den 15/12 2010. Der blev sideløbende søgt om EU-midler til et projekt vedrørende Grøn Butik, som Odense Kommune har fået. Det betyder, at det kun er 2.370.000 kr. af overskuddet, der anvendes til projekter på Miljøhandlingsplan 2011. Der vil herefter være et overskud på i alt 619.395 kr. fra Miljøhandlingsplan 2010.

 

Med henblik på Økonomiudvalgets godkendelse er indhold, ansvarlige forvaltninger samt udgifter for 36 nye konkrete projekter beskrevet. Gennemførelse af projekterne understøtter, at en række af Miljøpolitikkens mål og delmål i 2015 og 2025 opfyldes inden for politikkens fire strategier:

 

 • Den bæredygtige by
 • Klimaby i europæisk særklasse
 • Danmarks grønneste storby
 • Byen med bæredygtighed for børn og unge.

 

A. Miljøpolitikkens strategi: ”Den bæredygtige By”

 

Projekt 1 - "Revision af Miljøpolitikken"

 

Den nuværende Miljøpolitik er en ud af tre tværgående politikker i Odense Kommune. Den blev vedtaget i august 2008, og der blev efterfølgende afsat en budgetramme på 50.600.000 kr. i perioden 2009-2012 til at igangsætte konkrete initiativer i Miljøhandlingsplanen til at understøtte, at målene i Miljøpolitikken kan nås. I oktober 2008 underskrev Odense Kommune Aalborg Commitments, hvorved kommunen har en forpligtelse til at arbejde med bæredygtighed inden for de tre dimensioner: miljø, social og økonomi – opstillet i 10 commitments.

 

Det er besluttet af byrådet, at de tværgående politikker skal revideres inden for hver byrådsperiode for at sikre politisk ejerskab og løbende tilpasses borgernes behov og samfundets udvikling. Indholdet i projektet vil således være at tilrettelægge og gennemføre en proces, som resulterer i en revideret politisk vedtaget Miljøpolitik med udgangspunkt i de erfaringer og resultater, der er opnået indtil videre. Budgetrammen tænkes anvendt til afholdelse af workshops, grafisk arbejde m.m.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen 

Udgift: 100.000 kr. i 2011.

 

Projekt 2 – ”Bæredygtighedsportal

 

Der er som en del af Miljøhandlingsplan 2010 allerede udviklet et område på Odense Kommunes hjemmeside omkring arbejdet med bæredygtighed - en ”Bæredygtighedsportal”. Portalen vil blive videreudviklet blandt andet med implementering af et svensk udviklet webværktøj – et ”Bæredygtighedsbarometer”, hvor bæredygtighedsindsatsen fremadrettet synliggøres og dokumenteres. Projektet understøtter Miljøpolitikkens mål i 2015 om at ”En ny Miljøportal anvendes og er kendt af borgerne”, samt at ”Flere borgere opfatter Odense som en bæredygtig by”. Budgetrammen anvendes i forbindelse med implementering af Bæredygtighedsbarometeret. 

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen

Udgift: 50.000 kr. i 2011.

 

Projekt 3 - "Udstillinger og oplæg om Bæredygtighed”

 

Der skal i løbet af året arrangeres udstillinger eller andre arrangementer om bæredygtighed, således at der for borgere og andre aktører skabes opmærksomhed og præsenteres viden om bæredygtighed. Derudover skal der for sagsbehandlere i Odense Kommune arrangeres oplæg eller lignende med relevante oplægsholdere omkring bæredygtighed. Projektet skal øge viden om arbejdet med bæredygtighed for både interne og eksterne aktører og understøtter dermed Miljøpolitikkens mål i 2015 om, at ”Det 6. Bæredygtighedsarrangement er afholdt i Odense”, og ”Der foretages en bæredygtighedskonsekvensvurdering af relevante politiske beslutninger, der har væsentlig konsekvens for bæredygtighed.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen

Udgift: 50.000 kr. i 2011.

 

Projekt 4 - "Kommunikationsplan / Synliggørelse af grønne indkøb”

 

I forbindelse med Miljøhandlingsplan 2010 blev Odense Kommunes indkøbspolitik vurderet. Resultatet blev, at indkøbspolitikken skal revideres og gøres grønnere. Projektet påbegyndes, når en revideret indkøbspolitik foreligger. Endvidere skal der udarbejdes data til et miljøbarometer samt et grønt indkøbslogo. I nedenstående projekt 5 indsamles der grønne data, som kan dokumentere grønne indkøb og indkøbsadfærd i Odense Kommune. Dette projekt skal færdiggøres, inden nærværende projekt påbegyndes, da data fra dette projekt skal danne rammen for den kommunikation, der skal udgå såvel eksternt som internt. Det vil være fornuftigt at udarbejde et grønt indkøbslogo, når det er klarlagt, hvilket signal Odense Kommune ønsker at sende. I forhold til projektet videreført fra Miljøhandlingsplan 2010 omkring etablering af Miljøteam/styrket grøn indkøbskompetence vil en del af opgaverne med måling i driften overgå hertil. Løsningen inddrages, hvis det muligt i nærværende projekt. Den økonomiske ramme forventes anvendt på udarbejdelse af logo, pjecer og temadage. Det påtænkes at anvende kommunens leverandører af reklameydelser.

 

Ansvarlig forvaltning: Borgmesterforvaltningen

Udgift: 225.000 kr. i 2011.

 

Projekt 5 - "Værktøjer til dokumentation for grønne indkøb”

 

Det skal sikres, at Odense Kommune kan måle, dokumentere og følge op på grønne indkøb og indkøbsadfærd i kommunen. Dette gælder for både Odense Kommunes egne mål samt forpligtende mål i Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb. Hvert enkelt miljøpunkt/område er unikt og kræver derfor en tilrettelæggelse af målemetode med høj fokus på validitet og reliabilitet. Foruden tilrettelæggelse af målinger på de enkelte områder skal der udarbejdes en central database, hvor alle data/målepunkter samles, så der nemt kan dannes overblik over grønne indkøb og grøn indkøbsadfærd. Endvidere vil den centrale database kunne sikre en nem adgang til dokumentation. I forhold til projektet videreført fra Miljøhandlingsplan 2010 omkring etablering af Miljøteam/styrket grøn indkøbskompetence vil en del af opgaverne med måling i driften overgå hertil. Løsningen inddrages i nærværende projekt. Den økonomiske ramme forventes anvendt på investering i IT-system, der kan lagre grønne data, beregne resultater samt præsentere data. Det er vurderingen, at rammen ikke er dækkende for projektet.

 

Ansvarlig forvaltning: Borgmesterforvaltningen

Udgift: 70.000 kr. i 2011.

 

 

 

Projekt 6 - "Bæredygtig Vejbygning”

 

Der mangler erfaringer med vejbygning, som kan anvendes til nedsivning af regnvand, samt dimensioneringen af veje, som kan holde til den ønskede trafik. Projektet skal indhente viden om forskellige permeable befæstelser med det formål at få belyst deres permeabilitet og anvendelighed i den bæredygtige byggemodning i Bellinge. Viden omkring permeable befæstelser på boligveje, små parkeringsarealer, cykel- og gangstier og lignende med en let trafikbelastning. Beskrivelsen af konstruktioner skal senere kunne tjene som vurderingsparametre til at vælge de rigtige demonstrationsprojekter og som grundlag for dokumentation af den hydrauliske effekt, de permeable befæstelsers bæreevne under danske forhold samt til vurdering af deres anvendelighed over tid, herunder hydraulisk kapacitet.

 

Det er målet at få et teoretisk grundlag for:

 

 • At se på overfladebelægningens porøsitet – primært ved at sammenstille eksisterende data fra udlandet, samt at vurdere det specifikke behov for dokumentation og monitering under danske forhold
 • At udvikle et permeabelt bærelag, der har god permeabilitet og som er frost-tø tolerant og er et alternativ til stabilt grus
 • At drift, anlægsøkonomi og æstetik vil indgå som parametre
 • At undersøge om det er muligt at nedsætte hastigheden ved at lave "knæk" i stedet for bump. Her tænkes især på, at bilisters fremkommelighed skal dimensioneres således, at den sidestilles med bløde trafikanter.

 

Budgetrammen forventes anvendt med: 200.000 kr. til rådgivere og 50.000 kr. til inspirationsture for at se lignende anlæg i Danmark, Tyskland eller Sverige, samt til finansiering af workshops. Der er også ansøgt om EU-midler til projektet, såfremt disse opnås (vides i april/maj 2011) sendes pengene tilbage til Miljøhandlingsplanen.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen

Udgift: 250.000 kr.  i 2011.

 

Projekt 7 - "Byen svinger”

 

Projektet understøtter Miljøpolitikkens mål om at sætte fokus på og forøge antallet af brugs- og aktivitetsmuligheder i parker og grønne områder samt til synliggørelse af visionen ”At lege er at leve” i en sund og bæredygtig by. Odense Kommune deltog med dette projekt i konkurrencen ”En god omvej” udskrevet af Lokale- og Anlægsfonden og Realdania. Desværre blev vi ikke udvalgt til at modtage 2.000.000 kr. til anlæg af ”Byen Svinger” og kan derfor ikke realisere projektet i hele kommunen, men kun i en udvalgt bydel.

 

Det er formålet at opsætte gynger til daglig brug for borgerne dér, hvor de færdes i deres dagligdag. Det kan fx være på vej hjem fra skole, fra børneinstitutionen, arbejdet, eller når man er ude at handle. Placeringen af gyngerne er derfor bevidst langs det eksisterende stisystem, hvor de er synlige og let tilgængelige for en impulsiv gyngetur. Udvælgelsen af et byområde for placering af gyngerne er foretaget med baggrund i en analyse af høj befolkningstæthed kombineret med en lav husstandsindkomst og et lavt uddannelsesniveau, da der er evidens for, at det er denne del af befolkningen som får mindst motion. Ved opstilling af gyngerne håber vi at kunne motivere nye brugere, både unge og ældre, til ekstra motion i hverdagen.

 

Budgetrammen forventes anvendt til opstilling af et antal gynger af forskellig størrelse og design i den valgte bydel. Arbejdet omfatter rydning af eventuelt eksisterende beplantning, udførsel af kantafgrænsning, faldunderlag og sikkerhedsområde, opsætning af gynger samt retablering af arealet omkring gyngerne.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen

Udgift: 760.000 kr. i 2011.

 

Projekt 8 - "Elektronisk oversigt over tilbud til ældre og handicappede"

 

Med en elektronisk oversigt over tilbud til ældre og handicappede søger vi at opmuntre til øget fysisk og social aktivitet blandt byens ældre og handicappede. Vi vil gøre viden om aktiviteter let tilgængelig, så barriererne for at deltage mindskes. Derved øges muligheden for forbedret livskvalitet og evne til bæredygtig levevis.

 

Budgetrammen forventes anvendt til ekstern konsulentbistand i forbindelse med databasen samt frikøb af projektmedarbejdere til: Indhentning af data om relevante aktiviteter og Kommunikation af funktionaliteten.

 

Ansvarlig forvaltning: Ældre- og Handicapforvaltningen

Udgift: 70.000 kr. i 2011.

 

Projekt 9 - ”Udendørs legeredskaber for alle”

 

Med udendørs legeredskaber, der er egnet for alle uanset alder, funktionsevne og sociale skel, vil vi fremme adgangen til sundhedsfremmende aktiviteter i lokalområdet. Det vil være med til at fremme livskvalitet hos brugerne. Legeredskaberne vil skabe et tidssvarende og attraktivt træningsmiljø i harmoni med naturen omkring.

 

Budgetrammen forventes anvendt med 700.000 kr. til indkøb og opsætning af udendørs legeredskaber, etablering af faldunderlag, el tilslutning mv.

100.000 kr. benyttes til frikøb af projektmedarbejder til idégenerering, projektering og formidling af projektet.

 

Ansvarlig forvaltning: Ældre- og Handicapforvaltningen

Udgift: 800.000 kr. i 2011.

 

Projekt 10 - ”Adgangsforhold for ældre og handicappede”

 

I Miljøpolitikken er det et mål, at alle borgere skal have adgang til byrummet og grønne områder. I praksis er der dog en række fysiske forhindringer for, at ældre og handicappede kan benytte byen og de grønne arealer. Dette projekt har fokus på de grønne områder og 2 projekter, som er forankret i Natur, Miljø og Trafik, har fokus på byrummet. Projektet skal identificere væsentlige forhindringer og udarbejde et idékatalog med de væsentligste forbedringer, som vil fremme ældre og handicappedes adgang til kommunens grønne områder. Budgetrammen forventes anvendt til konsulent.

 

Ansvarlig forvaltning: Ældre- og Handicapforvaltningen

Udgift: 45.000 kr. i 2011.

 

Projekt 11- ”Vedligeholdende aktivitet, kreativitet og genbrug”

 

Aktivitet og træning yder pt. vedligeholdende aktivitet til ca. 900 brugere. Der indkøbes beskæftigelsesmaterialer for ca. 100.000 kr. om året. (Den enkelte bruger betaler selv de materialer, der bruges). I overensstemmelse med Miljøpolitikken vil ÆHF Sundhed undersøge, hvordan en del af de indkøbte materialer med fordel kan erstattes af genbrugsmaterialer, eller hvordan traditionelle aktiviteter kan erstattes af nye aktiviteter inspireret af genbrugsmaterialer. I samarbejde/dialog med ReMida Center Odense vil vi arbejde med de ældres håndværks- og håndarbejdsmæssige erfaringer, men ud fra ny inspiration med afsæt i genbrugsmaterialer. For at ændre en gammel kultur og skabe nye tanker og idéer om, hvilke kreative aktiviteter der kan arbejdes med, indtænkes der en idé-udviklingsindsats både i forhold til personale og i forhold til de ældre.

 

Projektet indledes med workshops, hvor Remidas kunstpædoger idé-udvikler i dialog med personale fra udvalgte institutioner. Remida har designidéer og materialer, personalet kender de ældres formåen. Under workshopperne udvikles og gennemprøves idéer og arbejdsformer. I mødet mellem de mangeartede materialer og en legesyg kreativ innovativ proces idé-udvikles ting til nytte og til pynt-ting til at tale sammen og fortælle om.

 

Budgetrammen forventes anvendt på: Kurser (udviklerworkshops) for medarbejdere hos ReMida. Efter workshops igangsættes et forløb af “findepå”-værksteder for de ældre ude i institutionerne med en eller to kunstpædagoger fra ReMida. Rapport og idékatalog udarbejdes til inspiration for andre.

 

Ansvarlig forvaltning: Ældre- og Handicapforvaltningen

Udgift: 100.000 kr. i 2011.

 

Projekt 12 – ”Frivillige understøtter handicappede og sindslidende”

 

Projektet knytter an til Odense Kommunes miljøpolitiske strategi ”Den bæredygtige by” og understøtter Aalborg Commitments: ”Vor vision er byer, der er rummelige, fremgangsrige, kreative og bæredygtige, og som giver alle indbyggere en god livskvalitet og mulighed for at deltage i alle aspekter af bylivet”. Projektets formål er at undersøge, om et frivillighedselement kan understøtte mennesker med fysiske handicap eller sindslidelser i at deltage i alle aspekter af bylivet på lige fod med andre Odenseborgere. Disse borgere er ofte forhindret i at deltage i begivenheder. Med en frivillig ledsager vil borgeren have en person at støtte sig til og i højere grad have mod på at bevæge sig ud i byrummet til forskellige aktiviteter. For at dette kan lade sig gøre, er der behov for en massiv oprustning til at organisere og koordinere frivilligindsatsen. Det foreslås at ansætte en frivilligkoordinator i en projektstilling på handicap og psykiatri-området.

 

Budgetrammen anvendes til: Ansættelse af frivillig koordinator i 1-årig projektstilling, som skal koordinere indsatsen og indsamle erfaringer: ca. 475.000 kr. Dækning af udgifter til rekruttering samt udgifter for frivillige i forbindelse med ledsagelse og aktiviteter: 65.000 kr.

 

Ansvarlig forvaltning: Ældre- og Handicapforvaltningen

Udgift: 540.000 kr. i 2011.

 

Projekt 13 - ”Odense – bedst til at bruge naturen”

 

Projektet vil i samarbejde med private virksomheder udvikle tilbud, der inspirerer borgere og turister i alle aldre til at bruge naturen mere og bedre gennem etablering af nye udendørs aktiviteter, der understøtter et mangfoldigt frilufts- og naturliv i Odense. Projektet vil skabe forretningsmuligheder for virksomheder gennem udvikling og afprøvning af nye idéer og produkter. Det sker gennem etablering af en pulje, der kan søges af virksomheder til gennemførelse af moderne og attraktive tilbud.

 

Projektet har fokus på bæredygtighed i forhold til miljø, sociale og kulturelle forhold samt økonomi. De nye tilbud skal motivere byens borgere og turister i alle aldre og sociale grupper til at bruge den nære ”by-natur” til mere bevægelse, ophold og flere oplevelser. Projektet bidrager på den måde til at realisere Miljøpolitikken. Projektet bidrager også til at realisere Odenses vision ”at lege er at leve” ved at invitere byens borgere og turister til flere legende oplevelser i byens grønne områder. En styrket brug af byens natur til bevægelse, ophold og oplevelser skaber mere livskvalitet, flere sanseoplevelser, socialt samvær og sundhed.

 

Budgetrammen anvendes til udvikling af nye koncepter for anvendelse af naturen i samarbejde med private virksomheder. Puljen kan søges af virksomheder til realisering af projekter inden for formålet, som det er beskrevet ovenfor. Der etableres en projektgruppe i samarbejde med Udvikling Odense – Odense Let’s Play styregruppen og de deltagende forvaltninger. Gruppen definerer kriterier for projekter, der skal realiseres via puljen, udbyder den til virksomheder og sikrer gennemførelse af aktiviteter.

 

Ansvarlig forvaltning: Borgmesterforvaltningen

Udgift: 1.796.685 kr. i 2011.

 

Projekt 14 - ”Ny by - Bæredygtighedslaboratorium”

 

Bæredygtighedslaboratoriet skal være et innovativt og lærende udviklingsforum, der med udgangspunkt i konkrete cases vil sikre intern opgradering af medarbejdere til at have kendskab til værktøjer og konkrete virkemidler i forhold til bæredygtig byudvikling. Fremtidens bæredygtige Odense skal udvikles i et tværfagligt kreativt samarbejde mellem alle byens aktører – byens borgere, erhvervslivet, offentlige og private institutioner og den kommunale både politiske og administrative forvaltning. Bæredygtighedslaboratoriet er en vision om at skabe et dynamisk lærings- og udviklingsmiljø for de faglige spillere i denne udvikling med det mål, at fremtidigt samarbejde om udviklingsopgaver sker på et optimalt tværfagligt grundlag, som kan sikre høj kvalitet i de nødvendige integrerede designprocesser. Det er Odense Kommunes ønske at skabe et bredt samarbejde med byens rådgivere omkring Odense Ny By Bæredygtighedslaboratorium til gensidig gavn for parterne. Projektbeskrivelse foreligger endnu ikke.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen
Udgift: 250.000 kr. i 2011.

 

B. Miljøpolitikkens strategi: ”Klimaplan i europæisk særklasse”

 

Projekt 15 - ”Indkøb af CO2-neutral grøn strøm til Odense Kommune”

 

På trods af diverse energibesparende tiltag og projekter vil der altid være et vist behov for el. For at gøre kommunens elforbrug CO2-neutralt er det derfor nødvendigt at supplere besparelsesindsatsen med indkøb af CO2-neutral el eller egen produktion af vedvarende energi, hvilket er projektets formål. Odense Kommunes indkøb af ”grøn strøm” skal sikre en varig og dokumenteret CO2-besparelseseffekt, der sammen med besparelsestiltagene er med til at sikre, at kommunens elforbrug bliver CO2-neutralt. Vi ønsker en varig effekt og ikke bare en her og nu effekt. Derfor kan det blive nødvendigt at satse på en akkumuleret effekt, der med årene er med til at sikre, at vi opnår vores målsætning. Med tiden vil projektets resultater være med til at sikre, at kommunens elforbrug dækkes 100 % af vedvarende energi produktion fra egne og centrale anlæg.

 

Projektet understøtter flere mål i Miljøpolitikken vedrørende vedvarende energi, blandt andet: ”100 % af elforbruget i Odense Kommune (som virksomhed) kommer fra Grøn strøm”, ”En del af elforbruget og varmeforbruget i kommunalt nybyggeri og større renoveringsprojekter skal produceres af egne vedvarende energianlæg” m.m. Budgetrammen anvendes til indkøb af CO2-neutral strøm. Pengene forventes anvendt til opførsel af VE-producerende anlæg på egne bygninger.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen

Udgift: 550.000 kr. i 2011.

 

Projekt 16 – ”Kortlægning og planlægning af støj fra trafikken”

 

Formålet er at udarbejde et værktøj, som er en integreret del af Odense Kommunes trafikmodel, og som kan automatisere arbejdet med at beregne en bred vifte af effekter, heriblandt støj. Odense Kommune har som de første i Danmark fået udviklet en trafikmodel, der både indeholder bil-, cykel- og kollektiv trafik. Som en naturlig forlængelse heraf udnyttes de store datamængder til at udvikle et værktøj, som nemt og hurtigt kan beregne på bl.a. støj. Værktøjet vil indeholde en række effekter, som det er muligt at vurdere på. For hver effekt er der opstillet et mål (indikator), et vidensgrundlag og en metode til beregning. Alle relevante trafikdata udtrækkes fra Odense Kommunes trafikmodel, og dermed vil det være nemt og hurtigt at få nogle sammenlignelige resultater. Værktøjet vil ud over støj også kunne effektvurdere på bl.a. emissioner.

 

Miljøpolitikken indeholder meget ambitiøse mål for bekæmpelsen af vejtrafikstøjen i kommunen. I 2012 skal Odense Kommune kortlægge støjen for de resterende veje i kommunen. Hvis den tidligere metode skal anvendes, vil det blive en urimelig økonomisk byrde. Kombineres dette værktøj med vores nyudviklede trafikmodel, vil der nemt kunne gives en forhåndsvurdering af trafikstøjen og andre miljørelaterede effekter i kommunen. Budgetrammen anvendes til metodeudvikling samt et pilotprojekt. Derefter justeres og færdiggøres værktøjet på baggrund af pilotversionen.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen

Udgift: 500.000 kr. i 2011

 

Projekt 17 - ”Fra elbiler til elcykler”

 

Projektets knytter an til Odense Kommunes miljøpolitiske strategi ”Klimaby i europæisk særklasse”. Projektets formål er at få undersøgt, i hvilket omfang elcykler kan erstatte bil, bus og taxakørsel blandt personalet. I dag benytter mange medarbejdere kommunale eller egne biler, når de skal fra et arbejdssted til et andet, til møder eller på arbejdsmæssigt besøg i borgernes hjem. En erstatning af bilkørsel med el-cykler vil både spare CO2, understøtte en mere miljøvenlig transportform, reducere omkostninger til bil og give medarbejderen mere motion og styrke cykeltrafikken yderligere. Der indhentes viden, som skal bruges til at vurdere, i hvilket omfang Ældre og Handicapforvaltningen med fordel kan erstatte bilkørsel med elcykler. Der skal derfor indsamles erfaringer omkring transporttid, forbrug af brændstof og transportvederlag mv., som kan anvendes på tværs af forvaltningerne.

 

Budgetrammen anvendes på følgende vis: Indkøb af 32 elcykler à ca. 10.000 kr. ekskl. moms – i alt 315.000 kr. Indkøb af 32 cykelhjelme med Odense logo à 300 kr. i alt 9.600 kr. Vedligehold af cykler: 32 x 800 kr. i alt 25.600 kr.

 

Ansvarlig forvaltning: Ældre- og Handicapforvaltningen
Udgift: 350.000 kr. i 2011

 

Projekt 18 – ”Elcykler til borgere i kommunens tilbud”

 

Formålet med projektet er at undersøge, i hvilket omfang parallel-elcykler kan erstatte bus, bil og taxakørsel med borgerne til forskellige aktiviteter. En Parallel el-cykel kan transportere en borger samt en medarbejder. Når borgere i handicaptilbud skal ledsages ud til aktiviteter, hvor transporten når ud over gå-afstand, foregår det som oftest med bus, taxi eller bil. Det kan for eksempel være besøg hos lægen, banken, tøjkøb eller fritidsaktiviteter.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen vil undersøge, i hvilken udstrækning el-cykler kan erstatte bus-, bil- og taxi-kørsel. Parallel-elcykler med el-hjælpemotor vil være et miljømæssigt hensigtsmæssigt alternativ til bilkørsel. Det vil udgøre et miljøbesparende tiltag, og samtidig vil det være ressourcebesparende samt styrke cykeltrafikken i Odense samt øge livskvalitet for borgerne og medarbejderne ved motion, frisk luft og deltagelse i aktiviteter. Budgetramme forventes anvendt til: Indkøb af 3 el-parallelcykler à 40.000 kr.

 

Ansvarlig forvaltning: Ældre- og Handicapforvaltningen
Udgift: 120.000 kr. i 2011

 

Projekt 19 - ”Effektiv intelligent lysstyring med SDU”

 

Projektet er et innovativt energibesparende tiltag, der udvikles og afprøves i samarbejde med forskning (SDU) og erhverv. Odense Kommune deltager som testvært ved at stille bygning og økonomiske midler til rådighed for afprøvning af intelligent lysstyring. Projektet bidrager til at fremme miljørigtig renovering af ældre belysningsanlæg. Formålet er at minimere energiforbrug til belysning ved at kombinere et effektivt belysningssystem baseret på LED teknologi, med intelligent lysstyring.

 

Der udvikles software til intelligent lysstyring, som skal effektivisere og minimere energiforbruget ved individuel styring af lyskildernes belysningsstyrke på baggrund af viden om igangværende aktiviteter i det belyste område. I fx et storrums-kontor vil der ved traditionel styring være oplyst i hele lokalet, når blot der er én person til stede. Ved intelligent lysstyring differentieres belysningsstyrken derimod, således at den for hver aktiv arbejdsplads holdes højt, mens den for de resterende passive områder i lokalet holdes på et lavere niveau. Det vil desuden være muligt at lade lysniveauet i de passive områder afhænge af den aktuelle el-pris. Resultatet er udvikling og afprøvning af et kvalitets lyssystem baseret på LED teknologi og dokumenterer en besparelse på 50-75 % ved anvendelse af LED og intelligent lysstyring i forhold til traditionelle belysningssystemer.

 

Budgetrammen anvendes til etablering af ny belysning og intelligent lysstyring i en bygning: 274.000 kr. samt til projektmedarbejdertimer 26.000 kr.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen

Udgift: 300.000 kr. i 2011

 

Projekt 20 - ”Odense Kommunes deltagelse i Grøn erhvervsvækst”

 

Projektets formål er overordnet at fremme energirenovering i den eksisterende boligmasse. Herved beskyttes klimaet, og erhvervsudviklingen fremmes i kommunen. Gennem partnerskabet forventes det at få inspiration og sparring til udvikling af eksisterende projekter samt til opstart af nye.

 

Odense Kommune er pr. 1/9 2010 gået ind i partnerskabet Grøn Erhvervsvækst. Partnerskabet består af Middelfart og Kolding Kommuner samt en række private producenter, forsyninger og uddannelsesinstitutioner. Partnerskabet støtter op om allerede eksisterende projekter under Klimaplanen, som udspringer af Miljøpolitikken. Der opnås inspiration til nye klima- og vækstprojekter i Odense samt styrkelse af igangværende projekter til fremme af klimaindsatsen samt erhvervsvæksten i kommunen. Budgetrammen anvendes til et årligt gebyr i forbindelse med partnerskabet.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen  
Udgift: 200.000 kr. i 2011

 

Projekt 21 - ”Klimaambassadører”

 

Projektets formål er, at miljømedarbejdere, der tager på tilsyn på virksomheder, gartnerier og landbrug, skal være kommunens Klimaambassadører, der inspirerer erhvervslivet til i højere grad at sætte fokus på energibesparelser. I den forbindelse er der behov for uddannelse af tilsynsmedarbejderne. Uddannelsen skal fokusere på ny viden inden for energirådgivning men også på den tilsynsførendes rolle som rådgiver i et strategisk miljøtilsyn. Myndighedsrollen er velkendt, men rollen som rådgiver (katalysator, facilitator, strateg o.a.) kræver kompetenceudvikling. Derudover skal miljømedarbejderne have større indsigt i de frivillige energi- og miljøstyringssystemer, der allerede anvendes i nogle virksomheder, og kunne virke som katalysator for lignende strategiske tiltag på andre virksomheder.

 

Projektet understøtter Miljøpolitikkens strategi om at blive en klimaby i europæisk særklasse. Kommunen vil rådgive borgere og virksomheder om energi- og miljørigtige tiltag. I Miljøpolitikken er rådgivningen tænkt placeret i et rådgivningscenter, men da vi endnu ikke har et sådant, er det oplagt at benytte miljøtilsynets muligheder for dialog. 

 

Budgetrammen anvendes til kompetenceudvikling af tilsynsmedarbejdere inden for energirådgivning, nye roller i tilsynet og strategiske miljøtilsyn. Beløbet skal primært dække udgifter til eksterne undervisere.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen
Udgift: 100.000 kr. i 2011

 

C. Miljøpolitikkens strategi: ”Danmarks grønneste storby”

 

Projekt 22 - ”Forundersøgelser mv. til skovrejsning ved Elmelund”

 

Projektet understøtter Miljøpolitikkens vision om Odense som Danmarks Grønneste storby. Herunder målene om:

 

 • ”At alle borgere i Odense skal have kort afstand og nem adgang til det grønne
 • ”At naturarealet i Odense Kommune skal fordobles”
 • ”At der skal skabes grønne sammenhænge for mennesker og dyr”
 • ”At grundvandsbeskyttelsen skal være topklasse og drikkevandskvaliteten blandt landets bedste”.

 

Odense Kommune samarbejder med staten og vandcenter Fyn om skovrejsning på ca. 300 hektar tidligere landbrugsjord vest for Odense ved Elmelund. Parterne indgik i 2001 en aftale om skovrejsning i udvalgte områder i kommunen for bl.a. at beskytte områder med væsentlige drikkevandsinteresser. Første del af skovrejsningen ved Elmelund var arealerhvervelsen, som blev afsluttet i 2010. Anden del af projektet er frembringelse af en forundersøgelse, som giver den nødvendige viden til realisering af skovrejsningen. Der laves analyser af bl.a. muligheder og begrænsninger for offentlig adgang, landskab, vandstandsforhold, eftersøgning af særligt beskyttelseskrævende dyrearter mv. Forundersøgelserne forventes gennemført medio 2011 og samlet i en rapport. Analyserne danner grundlag for den videre planlægning med en borgerinddragelsesproces og helhedsplan for området - involverende både de kommunalt og statsligt ejede arealer. Tidligt i forløbet kan der etableres de første nye stier, beplantninger mv.

 

I Miljøhandlingsplanen er der afsat 200.000 kr. i 2011 og 200.000 kr. i 2012 til projektet. Midlerne forventes brugt til konsulentbistand til forundersøgelser, inddragelse af eksterne fagfolk i processen, ekskursioner for indhentelse af inspiration, gennemførelse af borgermøder mv. samt eventuelt anlæg af relevante elementer - fx stier og plantninger eller lignende.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen

Udgift: 200.000 kr. i 2011

 

Projekt 23 - ”Strategi for landskabskarakterområder”

 

Projektet er en forlængelse af et projekt på Miljøhandlingsplan 2010: ”Kortlægning og vurdering af landskabskarakterområder”. Kortlægningen giver mulighed for en revision (kvalificering) af de landskabsudpegninger og retningslinier, som Odense Kommune (Kommuneplan 2009) har overtaget fra regionplanen, samt bidrager til et overordnede billede, der kan udgøre en struktur/rygrad i den grønne planlægning i Odense Kommune. Det fulde udbytte af kortlægningen og vurderingerne kommer, når der er udarbejdet en strategi, og når den samlede analyse er implementeret i kommuneplanen og bruges i sagsbehandlingen.

 

Med dette projekt skal der udarbejdes en strategi, revideres landskabsudpegningerne og retningslinierne og implementeres landskabskaraktermetoden i den daglige sagsbehandling i forvaltningen. Projektet understøtter primært Miljøpolitikkens mål for 2015: ”En strategi for benyttelse og beskyttelse af landskaberne er fastlagt og bruges i planlægningen og enkeltsagsbehandlingen”. Projektet vil blive udført som en del af kommuneplanens temaplan – Det åbne land.

 

Budgetrammen anvendes således: 250.000 kr. til gennemførelse af fase 3 og 4 af landskabskarakteranalysen for hele kommunen samt til strategi og implementering for alle landskabskarakterområderne; 50.000 kr. til koncept for landskabelig vurdering i sagsbehandlingen og lokalplanlægningen samt 100.000 kr. til afholdelse af workshop for ca. 30 sagsbehandlere og planlæggere. 

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen
Udgift: 400.000 kr. i 2011

 

Projekt 24 - ”Prioritering af indsats for regnbetingede udløb”

 

I Odense Kommune er der mange såkaldte overløb, som under regn udleder regnvand opblandet med urenset spildevand fra overbelastede kloaksystemer. Overløbenes forurening skal reduceres, og mange overløb er netop udpeget til dette i forslag til vandplanen af hensyn til miljøstilstanden i vandløbene. Der er dog udpeget så mange overløb, at det er nødvendigt at foretage en prioritering af indsatsen.

 

Formålet med dette projekt er at foretage en prioritering af overløb og vandløbsstrækninger, således at de væsentligste overløb tages først. I vurderingen af dette indgår:

 

 • Vandløbenes tilstand og potentiale
 • Eventuelt effekt af nyligt udførte eller planlagte tiltag på andre overløb eller spildevandsudledninger til vandløbet
 • Overløbenes og vandløbenes størrelse
 • "Mest miljø for pengene". Arbejdet forventes at resultere i et forslag til prioritering af tiltag på de enkelte overløb. Projektet er dog forbundet med en vis usikkerhed, da vi pt. ikke ved, hvor stor indflydelse kommuner og forsyningsselskaber vil få på prioriteringen af indsatsen i henhold til vandplanen. Vi afventer udmeldinger herom fra staten/Naturstyrelsen.

 

Projektet understøtter Miljøpolitikkens mål om reduktion af vandmængde, N og P fra overløbsbygværker samt i mindre omfang mål om reduktion af næringssalt-belastningen af Odense Fjord. Indsats over for regnbetingede udløb er også en del af klimatilpasningen i forhold til håndtering af øgede regnvandsmængder. Det bliver muligvis ikke nødvendigt at anvende budgetrammen til konsulenttimer i projektet. Det vurderes lige nu mest hensigtsmæssigt at anvende ressourcerne i By- og Kulturforvaltningen med deltagelse fra VandCenter Syd. Hvis budgetrammen ikke anvendes, føres midlerne retur til Miljøhandlingsplanen.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen

Udgift: 50.000 kr. i 2011

 

Projekt 25 - ”Stier i Stavis ådal”

 

Når staten gennemfører vådområdeprojektet i Stavis Ådal i 2011, oversvømmes de kommunale stier i ådalen. Odense Kommune har i 2009 holdt 2 borgermøder, og i alt 250 mennesker har fremført ønsker om stadig at kunne færdes på stier i ådalen. Det er afgørende for sympatien for natur-/vådområdeprojektet, at det fortsat vil være muligt at cykle og gå i området. Vådområdeprojektet betyder, at kommunen får 100 ha mere natur, og at kvælstofbelastningen af Odense Fjord bliver reduceret. Stierne vil give mulighed for at opleve den nye ådal med flere naturoplevelser og dermed glæde og forståelse for miljø og natur. De nuværende stier bliver brugt meget til motion og har således en stor sundhedseffekt, hvilket forsvinder, hvis ikke stierne flyttes højere op i terrænet. Eventyrløbet kan kun fortsat gennemføres i ådalen, hvis stierne etableres.

 

Projektet medvirker til at nå Miljøpolitikkens mål om etablering af de 70 vigtigste stiforbindelser og adgange inden 2015. Budgetrammen anvendes til etablering af én stiadgang på langs i ådalen og 2 stier på tværs i ådalen.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen

Udgift: 2.500.000 kr. i 2011

 

Projekt 26 - ”Stiplan”

 

Stiplanen skal beskrive, hvor der skal etableres nye forbindelser og adgange. Arbejdet skal udføres i tæt samarbejde med det igangværende arbejde med et tillæg om Ferie, Fritid og Friluftsliv til kommuneplanen. På den baggrund er der behov for en operationel plan, som omfatter flere forskellige typer stier - herunder: skolestier, cykelstier langs de store indfaldsveje, forbindelsesstier, pendlerstier, cykelstier, motionsstier, rekreative stier og ridestier. Planen skal stedfæste og beskrive såvel eksisterende som fremtidige stier samt prioritere disse indbyrdes. Stiplanen vil understøtte byens grønne sammenhænge og adgange for borgerne til grønne oplevelser, motion og sundhed, sikre skoleveje samt Odense som cykelby.

 

Projektet medvirker konkret til at nå Miljøpolitikkens mål om etablering af de 70 vigtigste stiforbindelser og adgange inden 2015. Budgetrammen anvendes til ekstern bistand og eventuel borgerinddragelse.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen

Udgift: 300.000 kr. i 2011

 

Projekt 27 - ”Faunapassage i sørenden”

 

Sørenden er et mindre vandløb i den nordvestlige udkant af Odense, som har udløb i Stavis Å. Projektet skal medvirke til at opnå en god vandløbskvalitet, herunder sikre fri passage for fisk og anden vandløbsfauna. Projektet vil fjerne spærringer og forbedre den fysiske vandløbskvalitet til gavn for flora og fauna. Resultatet vil blive en bedre biologisk tilstand, herunder forventelig en etablering af en bestand af havørreder, der vil bruge vandløbet som gyde- og opvækstområde. Projektet vil have god synergi med vådområdeprojektet i Stavis Å, som gennemføres af staten i 2011.

 

Inden for Miljøpolitikkens strategi for ”Danmarks grønneste storby” er der fokus på vand, hvor kvaliteten af vandet og de fysiske forhold i vandløbene skal forbedres. Projektet understøtter denne indsats, herunder ”at alle naturområder i Odense Kommune skal være af høj kvalitet”.

 

Budgetrammen anvendes til lodsejerforhandling, detailprojektering, udbud og anlægsomkostninger samt eventuelt effektundersøgelser.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen

Udgift: 250.000 kr. i 2011

 

Projekt 28 – ” LAR løsninger og LAR scoringsværktøj til Bæredygtig Byggemodning, Bellinge

 

LAR er Lokal Afledning af Regnvand, som er en mulighed for at håndtere regnvand "bæredygtigt". Der er flere metoder til lokal afledning af regnvand (LAR), fx nedsivning i jorden eller afledning til et vandområde. Det kan også være nye løsninger som permeable belægninger såsom beton eller klinkeområder. Det kan være regnvandskassetter eller regnbede til nedsivning. Mulighederne er mange, og det gælder om at holde bæredygtigheden høj.

 

Der mangler erfaringer med vejbygning, som kan anvendes til nedsivning af regnvand samt dimensioneringen af veje, som kan holde til trafik. I projektet skal en rådgiver analysere egnetheden af forskellige LAR-elementer i et ca. 45 ha nyudstykningsområde ved Bellinge for Odense Kommune.


Projektet opdeles i to trin, hvor Trin 1 omfatter en screening af LAR-muligheder, mens Trin 2 omfatter LAR-modellering. Af væsentlige resultater skal nævnes, at beliggenheden af det øvre grundvandsspejl er meget styrende for de tids- og stedlige muligheder for at nedsive (og dermed afskære) regnvand lokalt. Det foreliggende vidensgrundlag omkring dynamikken af det øvre grundvandsspejl er imidlertid meget ringe, men vurderes at kunne forbedres signifikant ved at udvide rammen for opgaveløsningen af Trin 2 med grundvandsmodellering.

 

I trin 1 ses på LAR elementerne faskine, regnbed og grønne tage. Der udarbejdes et score redskab til at evaluere pris, vedligehold, rekreativ værdi, hydraulisk performance, pladsbehov, rensningseffekt og hydrologi. Suppleres LAR-beregningerne i Trin 2 med grundvandsmodellering, vurderes vidensgrundlaget at blive forbedret signifikant. Grundvandsmodelleringen vurderes at kunne bidrage med afgørende viden omkring de tidslige og stedlige muligheder for at nedsive regnvand lokalt. Endvidere vil grundvandsmodellen bidrage med viden omkring ændringer i grundvandstilstrømningen til den planlagte sø i området.

 

Budgetrammen anvendes til rådgiver til løsning af opgaven.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen
Udgift: 250.000 kr. i 2011

 

Projekt 29 - ”Spildevandsudledninger fra gartnerier”

 

Projektets overordnede formål er at få et renere vandmiljø ved at undgå forurening af recipienter og ved at få udarbejdet en løsningsorienteret procedure for, hvordan vi håndterer spildevand på kommunens flere hundrede gartnerier. Projektet er et pilotprojekt, hvori spildevandsforholdene samt dræn- og afløbsforholdene i et afgrænset geografisk område skal afdækkes. Dette skal gøres med henblik på at kunne tegne et fornuftigt og realistisk billede af den samlede spildevandssituation for gartnerier i Odense Kommune samt lede til en plan for handlinger og løsninger på det samlede gartneriområde i Odense. Der skal i pilotprojektet udarbejdes en handlingsplan for hensigtsmæssig håndtering af spildevand på gartnerierne i fremtiden. Dertil kommer udarbejdelse af generelle krav til forrensning. Der skal endvidere gennem grundvandstilsyn sættes fokus på gartnerier i indvindingsoplande.

 

Pilotprojektet understøtter Miljøpolitikkens mål i 2015 for grundvandsbeskyttelse:

 

Grundvandstilsyn på udvalgte landbrug, gartnerier, maskinstationer, udvalgte virksomheder, vandværker, kildepladser etc. i indvindingsoplande hvert andet år”

 

og i 2025:

 

”Grundvandstilsyn på udvalgte landbrug, gartnerier, maskinstationer, udvalgte virksomheder, vandværker, kildepladser etc. i drikkevandsområ­der (OSD og OD) hvert andet år”.

 

Budgetrammen forventes bl.a. anvendt til udførelse af kildeopsporing i forbindelse med den fysiske kortlægning.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen
Udgift: 200.000 kr. i 2011

 

Projekt 30 - ”Kontrolleret spildevandshåndtering i kolonihaver”

Projektet skal afdække, hvilke muligheder der er for spildevandshåndtering i kommunens kolonihaveforeninger. Omfanget af problematikken er ikke kendt, men det formodes, at der foregår uhensigtsmæssig håndtering af spildevand i flere kolonihaveforeninger. I pilotprojektet er det prioriteret at tage udgangspunkt i de kolonihaveforeninger, der ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser. Formålet med projektet er at få belyst problemets omfang og efterfølgende udarbejde mulige løsningsforslag til den fremtidige spildevandshåndtering i kommunens kolonihaveforeninger.

 

Projektet understøtter Miljøpolitikkens mål i 2015 vedrørende spildevandshåndtering. Budgetrammen forventes anvendt til kortlægning af spildevandshåndtering i de udvalgte kolonihaveforeninger.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen
Udgift: 100.000 kr. i 2011

 

Projekt 31 ”Strategi for grundvandsbeskyttelse og drikkevandssikkerhed

 

Strategien skal blandt andet indeholde et kort med en udpegning af de mest sårbare områder og en række underpunkter og projekter, der opridser de største trusler mod grundvand og drikkevand, og hvordan de skal håndteres. Den seneste tids mediebevågenhed og flere tilfælde af forurenet drikkevand rundt omkring i Danmark har givet os grund til at øge opmærksomheden omkring beskyttelsen af den grundvandsressource og sikkerhed omkring drikkevandskvalitet, vi har i Odense.

 

Projektet fordeles på en række delprojekter. Selve strategien udarbejdes dog inden for rammerne af den almindelige drift. Delprojekter:

 

 • Rådgiverhjælp til at ”Udregne borings-nære beskyttelsesområder for kommunens vandværksboringer”.
 • ”Oplysningskampagner”. Fokus i Boringsnære beskyttelsesområder og eventuelt i samarbejde med Vandcenter Syd. Bæredygtige parcelhushaver, Kolonihaver og fællesarealer til boligforeninger. Fokus vil være på muligheder for bæredygtige haver/arealer, og hvordan man kan bruge haverne til at skabe grønne sammenhænge mellem naturarealer. Midler til tryk og distribution.
 • ”Indsamling af pesticider”. I tilknytning til oplysningskampagnerne opfordres der til indsamling af pesticidrester – frit lejde for eventuelt ulovlige pesticider.
 • Kampagne med fokus på vaske/fyldepladser på landbrug og maskinstationer (eventuelt også gartnerier).
 • ”Undersøge, om der findes miljøfremmede stoffer i slam, der modtages til udbringning på arealer i Odense Kommune og dermed kan udgøre en trussel for grundvandet”. Midler til analyse af slam og eventuelt vand.
 • ”Frivilligt samarbejde med vandværkerne om at finde muligheder for at øge sikkerheden omkring drikkevandkvaliteten, der ligger ud over de lovmæssige bestemmelser”.

 

Det forventes, at projektet vil føre til en større bevågenhed om og beskyttelse af vores grundvand og drikkevand, og at vi kan styrke sammenhængen af grønne områder ved at gøre haver til en del af det grønne net. Som en sidegevinst får vi internt i kommunen et bedre værktøj til afstemning af interesser inden for arealforvaltning. Projektet understøtter direkte intentionerne i Miljøpolitikkens strategi om Danmarks grønneste storby.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen
Udgift: 550.000 kr. i 2011

 

D. Miljøpolitikkens strategi: ”Byen med bæredygtighed for børn og unge”

 

Projekt 32 - ”Pilotprojekt for, at skoler og institutioner bruger parker og naturområder mere”

 

Projektet ønskes sammentænkt med følgende projekt fra Miljøhandlingsplan 2010, som fortsætter i 2011: ”Pulje til bæredygtighedstiltag på eksisterende bygninger og udearealer”. Der mangler en afklaring internt i Børn- og Ungeforvaltningen, hvorfor projektbeskrivelsen ikke foreligger. Tages op på næste møde i ”fagligt forum” eller eventuelt chefmødet i Børn- og Ungeforvaltningen.

 

Ansvarlig forvaltning: Børn- og Ungeforvaltningen
Udgift: 500.000 kr. i 2011

 

Projekt 33 - ”Grønt flag på skoler og Grønne spirer på institutioner”

 

Grønt flag

 

Målet i Miljøpolitikken er: At 75 % af skoler i Odense har grønt flag i 2015, og at 100 % af skolerne har grønt flag i 2025. Status er, at skolerne er godt i gang med arbejdet omkring grønt flag. Et stigende antal skoler modtager flaget. Der er nedsat et netværk for de lærere, der arbejder med grønt flag på skolerne. Ligeledes afholdes der løbende introduktionsmøder for de skoler, der endnu ikke er kommet i gang med arbejdet. Midler afsat til projektet anvendes til løbende betaling, for at skolerne kan deltage i grønt flag, samt til diverse undervisningstiltag og materialer i forbindelse med projektet. Børn- og Ungeforvaltningen har endnu ikke udpeget en ny  overordnet projektleder på projektet.

 

Grønne spirer

 

Målet i Miljøpolitikken er i 2015 og 2025, at alle børnehuse opfylder krav til Friluftsrådets grønne mærkningsordning: "Grønne spirer". I projektet uddannes der 1-2 medarbejdere fra samtlige børnehuse i Friluftsrådets mærkningsordning Grønne spirer. Forløbet udvikler børnehusenes evne til at arbejde projektorienteret med natur/miljø med det formål at styrke børnenes bevidsthed om og forståelse for naturen samt en bæredygtighed udvikling. Pt. har ca. 1/3 af børnehusene opfyldt kriterierne til "Grønne spirer, og endnu 2 kursusforløb v/Friluftsrådet er planlagt i 2011. Midler afsat til projektet anvendes til løbende uddannelse ved Friluftsrådet. Børn- og Ungeforvaltningen har endnu ikke udpeget en ny overordnet projektleder på projektet.

 

Ansvarlig forvaltning: Børn- og Ungeforvaltningen
Udgift: 500.000 kr. i 2011

 

Projekt 34 - ”Udførelse af playspots i city - binder byen sammen”

 

Der skal placeres en række playspots i byens gågader, gader og på pladser, der skal gøre det til en sjov oplevelse at være legebarn i bymidten. De fremtidige Playspots vil medvirke til at skabe mere liv i gaderne og vil skabe opmærksomhed omkring en af den centrale bydels meget store styrker, nemlig kombinationen af aktiverende og attraktive byrum med grønne områder i en smuk mosaik indenfor meget korte afstande. Det er oplagt, at nogle playspots kan virke som punkter, der kan lede frem til nogle af de grønne områder. Der pågår i øjeblikket et arbejde med at finde ud af, hvor playspots skal placeres i bymidtens rum ud fra en samlet vurdering af, hvor folk færdes i dag, hvor vi gerne vil motivere dem til at færdes i fremtiden, og hvilke byrum der kan rumme en playspot. Byens eksisterende playspots i form af diverse vandkunst, skulpturer mv., som allerede i dag fungerer som playspots, vil blive inddraget i ruterne, så nyt og gammelt bindes sammen på fineste vis. Der vil eventuelt også blive arbejdet med mobile playspots, så byen er foranderlig og til stadighed spændende.

 

Et playspot kan være interaktivt lys/simpel robotteknologi eller andet, der motiverer til at hoppe, klatre og balancere. Det kan være et enkelt legeredskab, som inspirerer til en anderledes stund i byens hektiske liv. Et andet sted kan der være noget, der indbyder til en lidt længere aktivitet i form af læring og/eller ophold. Playspots vil være med til at understrege og understøtte visionen ”At lege er at leve” for alle byens borgere i alle aldre og for alle besøgende. Odenses bymidte bliver en meget mere farverig og forunderlig by at færdes i, og playspots vil være med til at skabe liv, leg og stemning i byen.

 

Projektet understøtter Miljøpolitikkens strategi ”Byen med bæredygtighed for børn og unge”. Projektet viser bl.a. hensyn til børn og unge i midtbyen og dermed i byplanlægningen af byen. Playspots bidrager bl.a. med at gøre det til en sjovere oplevelse at bevæge sig i midtbyen og være fodgænger/cyklist. Budgetrammen forventes anvendt til anlæg af 2-3 fysiske playspots i midtbyen.

 

Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen
Udgift: 500.000 kr. i 2011

 

Projekt 35 - ”Projekt: ”Haver til maver”

 

Formålet er at etablere projektet ”Haver til maver” i Odense. Haver til maver placeres i de eksisterende skolehaver på Falen. I skoleåret 2011/12 skal minimum 104 klasser deltage i projektet ved at være i skolehaverne 8 dage på et skoleår. På de 8 besøg i haverne veksles der mellem arbejde i haverne, fagligt modul om naturen samt madlavning på bålkomfur af råvarer fra haven. Budgetrammen anvendes til etablering, drift og aflønning af ansvarlig person med tilknytning til skolehaven.

 

Ansvarlig forvaltning: Børn- og Ungeforvaltningen
Udgift: 140.000 kr. i 2011

 

Projekt 36 - ”Bæredygtig skole - BæredygtighedsUnivers på Bækholmen”

 

Projektet er tænkt som et ”fyrtårn” og et ”omdrejningspunkt” for synliggørelse af Odense Kommunes mål for tværgående politikker generelt og for skole-, erhvervs- og miljøpolitikker i særdeleshed. Projektet forener og manifesterer byrådets hovedvisioner for Odense som bæredygtig kommune. Gennem et kreativt og innovativt samarbejde mellem offentlige og private aktører etableres der rammer, vilkår og læringsmiljøer på alle niveauer, for demonstration og formidling af en energi- og miljørigtig bypolitik. Gennem forankring af viden, demonstration og oplevelser på ”Bækholmen” opbygges der branding af Odense som et byøkologisk besøgsmål i international særklasse.

 

Området ”Bækholmen” udpeges som et velegnet sted, blandt andet fordi:

 

 • Odense Kommune/forsyningsselskaberne ejer størstedelen af arealerne.
 • Der udføres allerede i dag energi- og miljømæssige aktiviteter på dele af arealerne.
 • Områdets variation med søer, vandløb, skov og marker giver gode muligheder for.
 • Demonstration af innovative og bæredygtige energiproduktioner
 • Lette adgangsforhold v/Ring 3 og byder samtidig på gode naturoplevelser grundet den tætte placering til Odense Fjord, skov og åbne marker.
 • Området ligger tæt på Stige Ø og Lindøværftet, hvor et miljøteknologicenter er planlagt.
 • Kommunen råder over tomme bygninger i området, som fx kunne udgøre Odense Kommunes forankringspunkt for formidling af viden.


Projektets potentialer og muligheder underkastes en forundersøgelse i foråret 2011. Skabelse af opbakning til projektet fra hovedinteressenter er omdrejningspunktet for forundersøgelsen, hvorfor dialog med bl.a. Region Syddanmark og forsyningsselskaberne er planlagt. Forundersøgelsen ventes efterfulgt af et konkret ”business case studie” indeholdende projektforslag til politisk behandling senere på året.


Ansvarlig forvaltning: By- og Kulturforvaltningen
Udgift: 150.000 kr. i 2011

Økonomi

Projekternes økonomi ser således ud:

Projekt

Beløb

1.000 kr.

Budget

 

Budgetområde 1.7, Generelle puljer, anlægsprojekt "Miljøhandlingsplanen" 2011.

 

Budgetområde 1.7, Generelle puljer, anlægsprojekt "Miljøhandlingsplanen" 2010

 

 

 

 

14.797

 

 

2.989

 

17.786

Godkendelse af denne sag:

 

1. Nye projekter (A-D):

 

A. Den bæredygtige by

  1. Revision af Miljøpolitikken

  2. Bæredygtighedsportal på www.Odense.dk

  3. Udstillinger mv. om bæredygtighed

  4. Kommunikationsplan, synliggørelse af grønne indkøb

  5. Værktøjer til grønne indkøb (dokumentation/opfølgning)    

  6. Bæredygtig vejbygning

  7. Byen svinger 

  8. Elektronisk oversigt over tilbud til ældre/handicappede

  9. Udendørs legeredskaber for alle

10. Adgangsforhold for ældre og handicappede

11. Vedligeholdende aktivitet, kreativitet og genbrug

12. Frivillige understøtter handicappede og sindslidende  

13. Odense – bedst til at bruge naturen

14. Ny by - Bæredygtighedslaboratorium

 

B. Klimaby i europæisk særklasse

15. Indkøb af CO2-neutral grøn strøm til Odense Kommune

16. Kortlægning og planlægning af støj fra trafikken

17. Fra elbiler til elcykler

18. Elcykler til borgere i kommunens tilbud

19. Effektiv intelligent lysstyring med SDU

20. Grøn erhvervsvækst

21. Klimaambassadører

 

C. Danmarks grønneste storby

22. Forundersøgelser mv. til skovrejsning ved Elmelund

23. Strategi for landskabskarakterområder

24. Prioritering af indsats for regnbetingede udløb

25. Stier i Stavis ådal

26. Stiplan

27. Faunapassage i sørenden

28. Pilotprojekt om implementering af LAR

29. Spildevandsudledninger fra gartnerier

30.Kontrolleret spildevandshåndtering i kolonihaver

31.Strategi for grundvandsbeskyttelse 

 

D. Byen med bæredygtighed for børn og unge

32. Pilotprojekt for at skoler og institutioner bruger parker     og naturområder mere.

33. Grønt flag på skoler og Grønne spirer på institutioner

34. Udførelse af 2-3 playspots i bymidten

35. Projekt: ”Haver til maver”

36. Projekt: ”Bæredygtig skole”

 

2. Flere års projekter igangsat på Miljøhandlingsplan

     2009/2010.

37. Bæredygtighedsråd med mødeaktivitet og sekretariat

38. Bæredygtighedssekretariat og Koordinatorer

39. Remidakontrakten

17.166       

         13.816

 

5.106

100

50

50

225      

              70

250

760

              70

            800

              45

            100

            540

         1.796

            250

 

2.120

550

500

350

120

300

200

100

 

4.800

200

400

50

2.500

300

250

250

200

100

550

 

1.790

500

 

500

500

140

150

       

         3.350

         

            750

2.000

600

Restrådighedsbeløb

Budgetområde 1.7, Generelle puljer, anlægsprojekt "Miljøhandlingsplanen" 2011.

 

            620

 

Bilag

Ingen bilag.

 

11. Besøg i Grønland

Åbent - 2011/021972

 

Sagsresumé

Det Grønlandske Hus har gennem en årrække med mellemrum, typisk hvert fjerde år, deltaget i særlige tilskudsrejser støttet af Grønlands Hjemmestyre (nu Selvstyre), der har meddelt, at man ikke længere ser sig i stand til at give det tilskud, der tidligere var praksis.

 

På den baggrund har formanden for Det Grønlandske Hus i Odense, Benny Nybo, der er udpeget af Odense Byråd, anmodet om tilskud på 20.000 kr. til, at det Grønlandske Hus i Odense kan deltage i en rejse sammen med repræsentanter fra de øvrige 2 grønlandske huse i Danmark.

 

Rejserne har generelt styrket både bestyrelsesmedlemmernes kendskab til Grønland, men også opbygget og fastholdt gode relationer til nøglepersoner i bl.a. den grønlandske centraladministration, som har betydning for driften og udviklingen af de grønlandske huse i Danmark.

 

Derudover har Odense i mange år haft venskabsbyforbindelse til byen Upernavik, der med den grønlandske kommunalreform er blevet indlemmet i den nye nordligste kommune Qaasuitsup, hvor Illussat er den største by. Også i den sammenhæng har der været fornyet kontakt til Grønland omkring emnet velfærdsteknologi, herunder specifikt bl.a. telemedicin, som der lokalt i Odense er et samarbejde med grønlandske interesser om.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dækning af dokumenterede rejseudgifter på maks. kr. 20.000 til besøget i Grønland som et led i det løbende samarbejde med såvel selvstyret som andre interesser i Grønland.

 

Rejseudgiften finansieres via venskabsbykontoen under budgetområde 1.2, Fællesudgifter.

 

 

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsresuméet.

 

Bilag

Ingen bilag.

 

© 2011 Agerholm Dahl