Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Økonomiudvalget - Referat 4. maj 2011

Knud

Økonomiudvalget

Åben

Referat


Onsdag den 04-05-2011 kl. 16:30

Økonomiudvalgsværelset


Oversigtsdagsorden: Åben referat

3. Køb af ejerlejlighed 1, Middelfartvej 180 D - frigivelse af anlægsbevilling (Lukket)

A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

1. Udeservering - ændring af gebyr

Åbent - 2011/051868

 

Sagsresumé

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttet, at kommunen skal opkræve gebyr for udeservering. Byrådet har vedtaget et indtægtskrav på 1.400.000 kr. årligt. Indtægtskravet er baseret på 200 kr./m2 i 5 måneder, når antages, at der er 1.400 m2 i anvendelse til udeservering i byen.

 

By- og Kulturforvaltningen har den 1/4 2011 varslet gebyret med virkning pr. 1/5 2011.

 

På baggrund af indsigelser fra restaurationsbranchen har forligspartierne på møde den 13/4 2011 drøftet gebyret for udeservering. Der var enighed i forligskredsen om at sætte opkrævningen for 2011 i bero. Partierne var enige om at indføre en indfasningsmodel, hvor der i 2011 opkræves 1/3 af gebyret, 2/3 i 2012 og fuldt gebyr i 2013, og at By- og Kulturforvaltningen fremsender forslag til byrådet herom.

 

Nedsættelse af gebyret til 1/3 i 2011 svarer til 67 kr./m2 i 5 måneder.

 

Nedsættelsen forventes at medføre en reduktion i den budgetterede indtægt på 933.000 kr. i 2011 og 467.000 kr. i 2012, der finansieres inden for By- og Kulturudvalgets samlede ramme. Der vil blive fremlagt forslag for By- og Kulturudvalget om håndtering af mindreindtægten.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at gebyr for udeservering nedsættes til 67 kr./m2 i 5 måneder i 2011 svarende til 1/3 af det gebyr, der fremgik af det oprindeligt vedtagne budgetforlig, og at gebyret nedsættes til 2/3 i 2012 og fuldt gebyr i 2013.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlem Per Berga Rasmussen kan ikke anbefale indstillingen.

 

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

 

Beslutning

Godkendt.

 

Gruppe Ø stemte imod.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Der henvises til sagsresuméet.

 

Bilag

Ingen bilag.

 2. Lokalplanforslag nr. 5-724, detailhandel ved Syvhøjevej. Offentliggørelse

Åbent - 2011/051281

 

Sagsresumé

Lokalplanområdet ligger på hjørnet af Svendborgvej og Syvhøjevej nord for Højby.

 

Lokalplanforslag nr. 5-724 giver mulighed for etablering af en dagligvarebutik på maks. 1.000 m2. Det drejer sig om en retlig lovliggørelse af et byggeri, der allerede er givet tilladelse til.

 

I den gældende lokalplan nr. 5-470 fra 1991 er området udlagt til boligbebyggelse, men området er aldrig blevet udbygget.

 

Forvaltningen har modtaget klager fra beboere i området over kommunens tilladelse til detailhandel. De gør indsigelse mod reduktion af deres udsigt og lysforhold samt den forventede øgede trafikmængde og dermed støj, støv og forurening. Disse forhold er undersøgt i forbindelse med udstedelse af byggetilladelsen og er indarbejdet i lokalplanforslaget.

 

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og er i overensstemmelse med Kommuneplan 2009-2021.

 

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med detailhandelsbestemmelserne i kommuneplanen.

 

Der er i Kommuneplanens rækkefølgeplan udlagt 15 boliger på arealet. I forbindelse med den igangværende temaplanlægning for byudvikling tages disse ud af kommuneplanens rækkefølgeplan.

 

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at lokalplanforslag nr. 5-724, dagligvarebutik ved Syvhøjevej vedtages til offentliggørelse i 8 uger, i henhold til planlovens bestemmelser.

 

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.

 

Udvalgsmedlemmerne Per Berga Rasmussen og Jeanette Sandberg stemte imod indstillingen.

 

 

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

 

Rådmand Stina Willumsen stemte imod.

 

Sagsfremstilling

Ingen.

 

Økonomi

Lokalplanen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

 

Bilag

1. Lokalplanforslag nr. 5-724 Detailhandel ved Syvhøjevej (Lokalplanforslag 5-724 Detailhandel ved Syvhøjevej.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl