Dagsordener

Hjem
Dagsorden

Økonomiudvalget - Tillægsdagsorden 24. maj 2011

Knud

Økonomiudvalget

Åben

Tillægsdagsorden


Tirsdag den 24-05-2011 kl. 07:30

Økonomiudvalgsværelset


Oversigtsdagsorden: Åben tillægsdagsorden


C: Sager til drøftelse/forberedelse


13. Odense - en ny virkelighed, Budget 2012-2015

Åbent - 2011/071698

 

Sagsresumé

Med budgetforliget for 2011 blev forligspartierne enige om, at Odense - en ny virkelighed fremadrettet skal fungere som bindeled mellem budgetprocessens kerneydelsesdiskussioner og kommunens konkrete opgaveløsning. Odense – en ny virkelighed skal derfor – gennem en forandret budgetproces – konkretisere byrådets politiske mål og hvert år vise vejen til nye effektiviseringsmuligheder.

 

På byrådsseminaret den 17-18/5 2011 drøftede byrådet Odense Kommunes økonomiske udfordringer i forbindelse med kommunens ønsker til investeringer i vækst forud for budgetlægningen for 2012-2015.

 

Udfordringen forventes at være manglende finansiering til anlægsprojekter, i budgetperioden, på ca. 100 mio. kr. årligt. Udfordringen skal løses i forbindelse med den kommende budgetlægning og tage udgangspunkt i anden bølge af Odense – en ny virkelighed.

 

Budgetforliget for 2011 fokuserede i høj grad på en gennemgribende effektivisering af de traditionelle kerneområder. For at afskærme disse områder bedst muligt fra yderligere besparelser sættes der nu fokus på områder uden overførselsadgang gennem en styrket indsats og øget fokus på områderne.

 

Hvis vi gennem tværgående indsatser kan nedbringe medfinansieringsudgifter til sundhed, sygedagpenge, kontanthjælp mv. skaber vi et budgetværn for yderligere effektiviseringskrav på kerneydelserne. Det er fokus i anden bølge af Odense – en ny virkelighed.

 

Det foreslås derfor at igangsætte Odense – en ny virkelighed, der gennem tværgående initiativer på sundhedsområdet og overførselsudgifter skal tilvejebringe 100 mio. kr. årligt til anlægsområdet fra 2012.

 

Indstilling

Borgmesterforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter:

 

  1. Igangsættelsen af Odense – en ny virkelighed, der gennem tværgående initiativer på sundhedsområdet og overførselsudgifter, skal tilvejebringe 100 mio. kr. årligt til anlægsområdet fra 2012.

  2. Der udarbejdes en særlig finansieringsmodel, der understøtter de økonomiske udfordringer.

 

 

 

Sagsfremstilling

Odense Kommune har igangsat en række store anlægsprojekter som skal skabe vækst, tiltrække og transformere byen fra en stor by til storby. Anlægsprojekterne skal styrke Odenses position som vidensby og rummer derfor ambitiøse projekter som en forsker- og videnspark, nyt universitetshospital og infrastrukturelle omlægninger og udvidelser.

 

Kombineret med medfinansieringskravet til kvalitetsfonden udgør anlægsprogrammet en forventet udfordring på ca. 100 mio. kr. årligt.

 

Med budgetforliget for 2011 blev forligspartierne enige om, at Odense - en ny virkelighed fremadrettet skal fungere som bindeled mellem budgetprocessens kerneydelsesdiskussioner og kommunens konkrete opgaveløsning. Odense – en ny virkelighed skal derfor – gennem en forandret budgetproces – konkretisere byrådets politiske mål og hvert år vise vejen til nye effektiviseringsmuligheder.

 

Byrådet drøftede udfordringen på byrådsseminaret den 17-18/5 2011. For at imødekomme udfordringen igangsættes derfor anden bølge af Odense – en ny virkelighed.

 

Udvælgelsen af temaer til anden bølge af Odense – en ny virkelighed er sket på baggrund af, at budgetforliget for 2011 i høj grad fokuserede på områder med overførselsadgang og dermed effektiviserede de traditionelle kerneområder med 664 mio. kr. i budgetperioden. For at afskærme disse områder bedst muligt fra yderligere besparelser er der nu fokus på områder uden overførselsadgang.

 

Hvis vi gennem tværgående indsatser kan nedbringe medfinansieringsudgifter til sundhed, sygedagpenge, kontanthjælp mv. skaber vi et budgetværn for yderligere effektiviseringskrav på kerneydelserne. Det er fokus i anden bølge af Odense – en ny virkelighed. Gruppedrøftelserne af sundhed på byrådsseminaret indgår i det videre arbejde og er vedlagt som bilag.

 

Der gælder særlige økonomiske regler for områderne uden overførselsadgang. Det betyder, at der hviler et særligt tværgående ansvar for at realisere besparelserne. Det betyder endvidere, at der skal knyttes en særlig finansieringsmodel til igangsættelsen af Odense – en ny virkelighed. Principper for modellen er beskrevet nedenfor.

 

Finansieringsmodel for økonomiske udfordringer på anlægsområdet

 

Odense – en ny virkelighed konkretiserer de politiske mål til initiativer, der skal tilvejebringe finansieringen af det ambitiøse anlægsprogram.

 

På baggrund af drøftelserne på byrådsseminaret vedrørende sundhed samt overførselsudgifter forventes det, at initiativerne kan frigøre midler på områder uden overførselsadgang gennem iværksættelse af en række tværgående initiativer.

 

Nedenfor er der skitseret en række principper for finansieringens tilvejebringelse. Endeligt beskrives en finansieringsmekanisme, der træder i kraft, såfremt budgetforudsætningerne mod forventning ikke kan indfries. Tilsammen udgør principper og finansieringsmekanisme modellen for finansiering af anlægsudfordringerne.

 

  • Der oprettes en særlig anlægspulje, der skal finansiere anlægsudgifter, som kan understøtte initiativer på området, som kan sikre målopfyldelsen.
  • Initiativer må hverken direkte eller indirekte medføre et træk på kassebeholdningen.
  • Initiativer må hverken direkte eller indirekte belaste servicerammen.
  • Der hviler et særligt tværgående ansvar for at indhente de forventede besparelser fra initiativerne.
  • Såfremt den forventede effekt af initiativer udebliver, træder en finansieringsmekanisme i kraft. Mekanismen består af, at de manglende midler modsvares af tilsvarende besparelser i driftsbudgettet.

 

På baggrund af de stærkt skærpede sanktioner på kommunens serviceudgifter, samt overskridelsen af kommunens serviceramme i 2010, er det en forudsætning for modellen, at midlerne udelukkende kan finansiere anlæg og dermed ikke kan indgå i den ordinære drift med overførselsadgang og dele af områder uden overførselsadgang.

 

Endvidere skal der være sikkerhed for, at midlerne til at imødegå anlægsudfordringerne tilvejebringes, særligt set i lyset af regeringens ønske om at indføre et forbud mod ufinansierede tillægsbevillinger samt behovet for en stram økonomistyring. Sikkerheden består af, at finansieringsmekanismen træder i kraft, såfremt budgetforudsætningerne ikke indfries.

 

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af drøftelserne videreføres til budgetlægningen for 2012 samt budgetoverslagsårene 2013-2015.

 

Bilag

1. Opsamling, gruppedrøftelser vedr. sundhed (Bilag1 opsamling.pdf)

 

 

 

© 2011 Agerholm Dahl